close

Enter

Log in using OpenID

BOTAŞ HANAK KOMPRESÖR iSTASYONU YEDEK ÜNiTE

embedDownload
.,
\.7
\..._-1
BOTAŞ
HANAK KOMPRESÖR iSTASYONU YEDEK ÜNiTE KURULUMU MÜHENDisLiK
işi HizMET ALIMI
ZEYiLNAME. 1
MADDE.1: ihale dokümanlarından idari Şartname 3.1.d ve 3.1.e Maddesindeki;
"Ihale (son teklif verme) tarihi: 09.06.2014"
"Ihale (son teklifverme) saati: 14:00"
Ifadesi;
"ihale (son teklif verme) tarihi: 25.06.2014"
"ihale (son teklif verme) saati: 14:00"
şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
MADDE.2: ihale dokümanlarından idari Şartname 26.3. Maddesindeki;
"... Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir.
Bu tarih, 05.11.2014 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafmdan belirlenir"
ifadesi;
" ... Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi
belirtilmelidir.
Bu tarih, 21.11.2014 tarihinden önce olmamak üzere istekli
tarafından belirlenir ... "
şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
MADDE.3: ihale dokümanlarından Teknik Şartnameler bölümü işin Kapsamında Madde 3.1.
Tasarıma ilişkin Temel Kriterler maddesine aşağıdaki ibare eklenmiştir;
"Başlatma Sistemi türüne (elektrikli, gazlı vs) işin yürütümü esnasında idare
tarafından karar verilecektir. "
1/3
•
\il!
BOTAŞ
MADDE-4:
Ihale dokümanlarından
Teknik Şartnameler
bölümü Işin Kapsamında
Madde
3.4. Borulama ve Mekanik işler maddesindeki;
"Borulama a/anlnda turbokompresörler,
gaz filtre sistemi, sıkışimimış
sistemi, yanma ve başlatma gazı basınç düşürme sistemi,
sistemler için basınç düşürme sistemi, bulunacaktır.
gaz soğutma
gazı ve diğer düşük basınç gazlı
Bu alanda tüm gerekli vanalarla birlikte
istasyon ve ünile boru tesisatı öngörülecektir. "
ifadesi;
"Borulama alanında turbokompresörler, gaz filtre sistemi, slkışt",lmış gaz
soğutma sistemi, yanma gazı ve başlatma gazı (gerekli olması halinde) basınç
düşürme sistemi,
gazı ve diğer düşük basınç gazlı sistemler için basınç düşürme
sistemi, bulunacaktır. Bu alanda tüm gerekli vanalarla birlikte istasyon ve ünite boru
tesisatı öngörülecektir."
Şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE-5:
Ihale dokümanlarından
PROSEDÜRLER
7.1.
Teknik Şartnameler bölümü işin Kapsamında
Madde 7.
maddesine
iş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetimi
Yüklenici, yapım işi ile ilgili olarak Iş Sağlığı ve Güvenliği yönlerinin
yönetimi için
projeye özgü Iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planlan hazırlayacaktır.
Iş Sağlığı ve Güvenliği
Plam;
TS 18001: 2008 Iş Sağlığı ve Güvenliği
Sistemi'ne, "6331 Sayılı Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ve ilgili yönetmeliklere
Yönetim
uygun olarak
hazırlanacaktır.
Idare, gerekli görmesi durumunda, planlann revizyona tabi tutulmasını isteyecektir.
Söz konusu plan asgari olarak aşağıdaki unsurlan içerecektir:
•
Yüklenici, Iş Sağlığı ve Güvenliği Politikalan ve Amaçlan
•
Risk yönetimi strateji akış şeması
2/3
:
:
•
•
re
\, i• ,i
,---,----'
BOTAŞ
•
Tüm faaliyetler
ve bu faaliyetlerle
ilgili iş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerinin
tantmlanması
•
Tantmlanan iş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerinin ve tehlike yönetim sürecinin
risk analiz ve değerlendirmesi
ayrmtılı bilgileri
•
iş izinleri prosedür, talimat, formlannm hazırlanması,
•
Acil Durum Yönetimi
"
maddesi ilave edilmiştir.
3/3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
70 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content