close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
SORULAR
CEVAPLAR
1
Yeni Tebliğ ile getirilen yeni not baremi kapsamında
oluşturulacak lisanslarımızı ne zaman öğrenebiliriz?
14 Ağustos 2014 tarih ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye
Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
Yeni lisans türlerine göre lisansların değişimi ne zaman (VII-128.79) uyarınca yapılmaya başlanan sistemsel çalışmaların Ekim ayının ilk haftası
başlayacaktır?
tamamlanarak yeni lisanslar yeni adları ile oluşturulmuştur.
2
Yeni Tebliğ ile getirilen not baremi 2010 yılı ve sonrasında Yeni Tebliğ’de daha önceki yıllarda Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim lisanslama
Bağımsız Denetim lisanslama sınavlarına girmiş ancak sınavı sınavlarına katılmış adaylarla ilgili bir düzenleme bulunmaması, yeni Tebliğ’in yayımlandığı gün
kazanmayan kişilerin notlarını kapsıyor mu ?
yürürlüğe girmesi, eski lisanslama Tebliğinin yürürlükten kaldırılması ve Kurul tarafından eski
Tebliğ kapsamında uygulama ve düzenlemeye yönelik alınan kararların iptal edilmesinden dolayı
Diğer bir ifade ile notlar yeniden hesaplandıktan sonra söz konusu değişiklikler Bağımsız Denetim lisanslama sınavına giren adayları kapsamamaktadır.
derslerden en az 50 almak şartı ile 60 ortalamayı tutturan
adaylar Bağımsız Denetim Lisansını almaya hak kazanıyor mu ? Ancak, geçmiş dönemlerde ilgili sınavlara katılan adaylara Kuruluşumuza başvurmaları halinde
Kamu Gözetim Kurumu’na verilmek üzere sınav notlarının yer aldığı bir yazı verilecektir.
3
- 2010 yılında alınan lisanslama sınav notlarının geçerliliği
devam ediyor mu?
4
Yeni sınav uygulamalarında Gayrimenkul Değerleme lisans
sınavındaki “Temel Finans Matematiği” dersi kaldırıldı mı?
Evet, 2010 yılında alınan notlar 2014 yılı içerisinde yapılan sınavlarda kullanılabilecektir.
2010 yılı içerisinde alınan ve geçerliliğini koruyan notlar ile 2014 yılı içerisinde yapılacak
sınavlarda lisans almaya hak kazanılamaması durumunda 2015 yılı Ocak ayı itibariyle
geçerliliğini yitirecektir.
Yeni lisanslama Tebliği bazı modüllerde değişiklik yapılmıştır.
Bu doğrultuda, daha önce Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sınavında yer alan “Temel Finans
Matematiği” modülü yeni sınavda yer alan modüller arasından çıkarılmıştır. Ancak, “Temel
Finans Matematiği” modülü “Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri” modülüne
denk sayılmaktadır. Söz konusu modül Gayrimenkul Değerleme Sınavı modülleri arasında yer
almamakla beraber diğer lisanslama sınavları içerisinde yer alan modüllerde kullanılmaktadır.
Gayrimenkul Değerleme Sınavı 4 modülden oluşmaktadır. Modüller aşağıda verilmiştir.
1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Gayrimenkul değerleme esasları,
3) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi,
4) Gayrimenkul mevzuatı.
5
6
7
8
Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri” modülü “SPF Düzey 3, Türev Araçlar, Kredi
Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme” sınavlarında kullanılmaktadır.
Gayrimenkul Değerleme Lisansı sınavında “Temel Finans Söz konusu duruma göre lisans alınabilmesi mümkün değildir. Yeni düzenleme ile birlikte
Matematiği” kaldırıldığına göre, geçmişte sadece bu dersten Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisans sınavlarına katılacak adayların “Dar Kapsamlı Sermaye
başarısız olanlar ve diğer 4 dersten ortalaması 60 ve üzeri Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” modülünden de sınavlara katılarak en az 50, ortalamada
olanlar bu lisansı alabilecekler mi?
ise 60 ve üzeri puan olması gerekmektedir.
Alamıyorsa, yerine hangi dersi vermesi gerekecektir?
“Türev Araçlar Sınavı”na ait denklik tablosunda “Türev
Araçlar”, “Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi” ve
“Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma” modüllerinin
birleşiminin “Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi”
modülüne denk sayılabilmesi için 3 modülün not ortalaması
nasıl hesaplanacaktır?
Yeni Tebliğ ile söz konusu 3 modülün “Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi” modülünü
oluşturabilmesi için 3 dersin ortalamasının en az 60 ve üzeri olması gerekmektedir.
Adayların bu modüllerden almış oldukları notların en az 50 veya üzeri olması zorunluluğu
yoktur. 3 dersin ortalaması en az 60 olmak üzere bazı derslerden alınan notlar 50 puanın altında
dahi olsa başarılı sayılacaktır.
Üç dersten de en az 50 alma zorunluluğu var mıdır?
“Temel Düzey Lisanslama Sınavı”na ait denklik tablosunda Yeni Tebliğ ile söz konusu 3 modülün “Finansal Piyasalar” modülünü oluşturabilmesi için 3
“Pay Piyasası”, “Borçlanma Araçları Piyasası” ve “Diğer dersin ortalamasının en az 60 ve üzeri olması gerekmektedir.
Teşkilatlanmış Piyasalar ve Pazar Yerleri” modüllerinin
birleşiminin “Finansal Piyasalar” modülüne denk sayılabilmesi Adayların bu modüllerden almış oldukları notların en az 50 veya üzeri olması zorunluluğu
için 3 modülün not ortalaması nasıl hesaplanacaktır?
yoktur. 3 dersin ortalaması en az 60 olmak üzere bazı derslerden alınan notlar 50 puanın altında
dahi olsa başarılı sayılacaktır.
Üç dersten de en az 50 alma zorunluluğu var mıdır?
“Gayrimenkul Değerleme Lisanslama Sınavı”na ait denklik Yeni Tebliğ ile söz konusu 2 modülün “Gayrimenkul Mevzuatı” modülünü oluşturabilmesi için 2
tablosunda “Mesleki Mevzuat ve Meslek Kuralları” ve “İlgili dersin ortalamasının en az 60 ve üzeri olması gerekmektedir.
Vergi Mevzuatı” modüllerinin birleşiminin “Gayrimenkul
Mevzuatı” modülüne denk sayılabilmesi için 2 modülün not Adayların bu modüllerden almış oldukları notların en az 50 veya üzeri olması zorunluluğu
ortalaması nasıl hesaplanacaktır?
yoktur. 2 dersin ortalaması en az 60 olmak üzere bazı derslerden alınan notlar 50 puanın altında
dahi olsa başarılı sayılacaktır.
İki dersten de en az 50 alma zorunluluğu var mıdır?
9
Önceki uygulamalarda “Temel Düzey Sınavı”nın “Takas,
Operasyon, Saklama ve Kaydileştirme” dersinden 70 ve üzeri
puan alanlar “Takas ve Operasyon İşlemleri Lisansı” almaya
hak kazanıyordu. Yeni Tebliğ ile getirilen not baremi ile 60 ve
üzeri puan alanlar aynı şekilde bu lisansı almaya hak
kazanacak mı? Bu lisans Düzey 1 lisansına denk sayılacak mı ?
Yeni not baremine göre, söz konusu dersten geçerli notu 60 ve üzeri puanı olanlar için “Takas ve
Operasyon İşlemleri Lisansı” oluşturulacaktır.
Eski lisansların hangi lisansa denk geldiği Yeni Tebliğ’in Ek-3 “Daha Önce Verilen Lisans
Belgelerinin Denklik Durumu” başlığı altında verilmiştir. Bu tabloya göre; “Takas ve Operasyon
İşlemleri Lisansı” “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı’na denk sayılmıştır.
10
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu lisansına Eski lisansların hangi lisansa denk geldiği Yeni Tebliğ’in Ek-3 “Daha Önce Verilen Lisans
sahip olanlar yeni düzenleme ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri Belgelerinin Denklik Durumu” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu tabloya göre; “Türev Araçlar
Düzey 1 lisansını almış sayılacak mı?
Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı” “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı”na
denk sayılmıştır.
11
Eski lisanslama Tebliğine göre Kredi Derecelendirme sınavı
içinde yer alan “Sermaye Piyasası Hukuku ve Anonim Şirketler
Hukuku” modülünden alınan not yeni Lisanslama Tebliğinde
“Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek
Kuralları” ile “Ticaret Hukuku” derslerine karşılık gelmektedir.
Dolayısıyla önceden alınan not söz konusu iki ders içinde
geçerli olacak mıdır?
Evet, daha önce alınan not iki modül için de geçerli olacaktır. Yeni lisanslama Tebliği ile
lisanslama sınavları altındaki bazı modüller değiştirilerek farklı modüllere ayrılmıştır.
Buna göre, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı sınavı altındaki “Sermaye Piyasası Hukuku ve
Anonim Şirketler Hukuku” modülü “Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek
Kuralları” ile “Ticaret Hukuku” modüllerine denk sayılmıştır.
Bu çerçevede, alınan en son geçerli not söz konusu iki modül için eşit olarak uygulanacaktır.
Örneğin ilgili modülden 50 puan alınmış olması halinde söz konusu iki ders için de 50 puan
alınmış kabul edilecektir.
12
Eski lisanslama Tebliğine göre İleri Düzey Lisans sınavı içinde
yer alan “Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası
Araçları” modülü yeni Tebliğde “Sermaye Piyasası Araçları 1”
ile “Sermaye Piyasası Araçları 2” modülüne denk gelmektedir.
Dolayısıyla önceden alınan not söz konusu iki ders içinde
geçerli olacak mıdır?
Evet, daha önce alınan not iki modül için de geçerli olacaktır. Yeni lisanslama Tebliği ile
lisanslama sınavları altındaki bazı modüller değiştirilerek farklı modüllere ayrılmıştır.
Buna göre İleri Düzey Lisans sınavı altındaki “Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası
Araçları” modülü yeni düzenlemede “Sermaye Piyasası Araçları 1” ile “Sermaye Piyasası Araçları
2” modüllerine denk sayılmıştır.
Bu çerçevede, alınan en son geçerli not söz konusu iki modül için eşit olarak uygulanacaktır.
Örneğin ilgili modülden 50 puan alınmış olması halinde söz konusu iki ders için de 50 puan
alınmış kabul edilecektir.
13
14
15
Eski Lisanslama Tebliğine göre İleri Düzey Lisans sınavı içinde
yer alan “Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret
ve Borçlar Hukuku)” modülü yeni Tebliğe göre “Geniş
Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları”
dersinin yanında “Ticaret Hukuku” dersine de denk sayılacak
mı?
Daha önce sınavlardan alınan 69,5 ve üzeri küsuratlı puanlar
70 puana tamamlanıyordu.
Hayır, “Ticaret Hukuku” dersine denk sayılmayacaktır. Çünkü yeni Tebliğ ile İleri Düzey Lisans
sınavı içinde yer alan “Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret ve Borçlar Hukuku)”
dersi “Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” ile “Yatırım Kuruluşları”
derslerine denk sayılmıştır.
Yeni Tebliğe göre modülerde yer alan soru sayıları 25 olarak belirlendiğinden ve her bir soru 5
puan değerinde olduğundan notlarda yuvarlama yapılmasına gerek kalmayacaktır.
Yeni düzenlemelere göre 59,5 ve üzeri küsuratlı puan alanların
notları 60 puana tamamlanacak mıdır?
Temel Düzey Lisansı olan bir kişi yeni Tebliğe göre Düzey 2 Eski lisansların hangi lisansa denk geldiği Yeni Tebliğ’in Ek-3 “Daha Önce Verilen Lisans
lisansını alabilmektedir. Aynı kişi yeni sisteme göre Düzey 3 Belgelerinin Denklik Durumu” tablosunda verilmiştir.
lisansını almak isterse hangi fark derslerini vermesi
gerekmektedir?
Söz konusu tabloya göre; Temel Düzey sınavının başarılı olunan ve denkliği kabul edilen dersleri
ile Düzey 3 lisansının dersleri karşılaştırıldığında, Düzey 3 lisansının alınabilmesi için aşağıdaki4
adet fark dersten başarılı olunması gerekmektedir.
1)
2)
3)
4)
16
17
Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
Finansal yönetim ve mali analiz,
Ticaret hukuku,
Muhasebe ve finansal raporlama,
Adaylar bu derslerin her birinden en az 50 almak koşuluyla ve toplam not ortalamasının 60 ve
üzerinde olması durumunda Düzey 3 lisansını almaya hak kazanırlar.
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar
Hakkında Lisanslama Tebliği’nin 8. Maddesi sınav konularını düzenlemektedir. Aynı isimli dersler
ortak derslerdir ve derslerin içerikleri aynıdır.
Yeni not baremine göre, söz konusu dersten 60 ve üzeri puanı olanlar için “Türev Araçlar
Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı” oluşturulacaktır.
Yeni Lisanslama Tebliğinde yer alan sınav konuları
incelendiğinde 11 adet aynı isimli ders görülmektedir. Bu
derslerin içerikleri de aynı mıdır?
Önceki uygulamalarda “Türev Araçlar Sınavı’nın “Muhasebe,
Takas ve Operasyon İşlemleri” dersinden 70 ve üzeri puan
alanlar “Türev Araçlar Muhasebe Ve Operasyon Sorumlusu
Lisansı” almaya hak kazanıyordu. Yeni Tebliğ ile getirilen not Eski lisansların hangi lisansa denk geldiği yeni Tebliğ’in Ek-3 “Daha Önce Verilen Lisans
baremi ile 60 ve üzeri puan alanlar aynı şekilde bu lisansı Belgelerinin Denklik Durumu” başlığı altında verilmiştir. Bu tabloya göre; “Türev Araçlar
almaya hak kazanacak mı? Bu lisans Düzey 1 lisansına denk Muhasebe Ve Operasyon Sorumlusu Lisansı” “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı’na
sayılacak mı?
denk sayılmıştır.
18
19
20
Yeni Lisanslama Tebliğinde “Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir
lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar.” ibaresi
yer almaktadır. Buna göre sınavlardan başarılı olan ve 3 yıldan
fazla bir süre geçmesine rağmen belge başvurusunda
bulunmayan adayların eğitim ihtiyacı oluşacak mıdır?
Yeni Lisanslama Tebliğinde yenileme eğitimleri ile ilgili olarak
“Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme
eğitimlerine katılmak zorundadırlar.” ibaresi yer almaktadır.
Buna göre yenileme eğitim tarihinin belirlenmesinde hangi
tarih baz alınacaktır?
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasını mı kapsayacaktır?
Geçmişe yönelik olarak uygulanacak mıdır?
Yürürlükten kaldırılan Tebliğde eğitim ihtiyacı oluşan kişinin, 2
ay
içerisinde
yenileme
eğitimlerini
tamamlaması
gerekmekteydi. Yeni yayımlanan tebliğe göre bu süre dikkate
alınacak mıdır?
Evet, bu kişilerin lisans belgelerini alabilmeleri için yenileme eğitimine katılmaları
gerekmektedir.
Eğitim ihtiyacı süresi Tebliğin 17. Maddesinin 2. Fıkrasında verilen “Lisans yenileme eğitim
tarihinin hesaplanmasında lisans alınmaya hak kazanıldığı tarih esas alınır” hükmüne göre
hesaplanır.
Lisans yenileme eğitimleri ilgili yeni düzenleme Tebliğin yürürlüğe girdiği 14.08.2014 tarihi
itibariyle geçmiş tüm lisanslar için uygulanmıştır. Buna göre 3 yıllık kural tüm adayların
sınavlardan başarılı olduğu tarih veya var ise en son eğitime katıldığı tarih baz alınarak sistem
revize edilmiş ve lisans yenileme ihtiyaçları tekrar belirlenmiştir.
Bu kapsamda bazı lisansların yenileme eğitimi ihtiyacı oluşmuş bazı lisansların ise yenileme
eğitimi ihtiyacı kaldırılmıştır.
Yeni Tebliğ “Lisansın askıya alınması veya iptal edilmesi” başlıklı 18. Maddesinin 1. Fıkrası
“Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır. Lisansı
askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle
askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.” hükmünü içermektedir. Anılan düzenleme
uyarınca, lisansı yenileme eğitim ihtiyacına düşenler eğitim ihtiyacını kaldırana kadar lisansa tabi
faaliyet alanlarında çalışamazlar. Bu nedenle en kısa süre içerisinde lisans yenileme eğitiminin
tamamlanması gerekmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
219 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content