close

Enter

Log in using OpenID

18 mart.s1

embedDownload
DISPOSABLE ENDOSKOPIK MAKAS 5 MM
ElisposableOlrnldr.
Endoskopik amelfadarda kulhnuna q;gun olmaltdtr
Endoskopik makas en az 4 nun gapnda olmahdr.
Endoskopik makas rn gene rzunlulu en az 15 mm, eene aEldgl en az Snrn olmaldr.
Endoskopik nnkasn gaft uannlu$u en az 30 cm olrrnhdtr
Endoskopik makas 360 dercce rctasym yapabilme iirelli{ine sahip olmaldr.
Kobr ile bidikte kullanrn igin uygun olnnltdr.
$aftlasmr ,endckopikuyguhmahdapadayarakgtiriintiiniin bozulnnmasUn rcnldi yald<an
metaryalle kaplanmq olmahdtr.
Sbril pakedi malremeen az 4yl miyadh olmahdlr.
lSO, TuV, CE, FDA gitri ulushraralstandardanlan en az tidnesahipolmaftdr.
Uretcifima bklifedilen rnalannqByal olank ga, iij vennelidir.
Malzerneyibklifedenfinnadbtibiiftirliikveya yetki'i satcrbelgesiniibrazetnelilir.
Ivlalzerre teslim edildikten sorua miadma 6 aydan az siire kalan malzerrnler de&stinleceLtir ve buntrr
icin ilgtli frma yaal taahftrutvereceldir.
Yukandaki dzelliklerc sahip olan makashraneliyath dercndikbn sonra ahmtna karar
verileceklir.Bu sebeblefnnalardenenmekiizerc en az3 makas bslim edecekhrdir.
Eqonomik olrnal ve galtgd<en eli yornamaldr.
DrsposABLE ENDosKopir oiserrdR s MM
Olnnldr.
Endookopik amdiyaflada kullanrma uygun olmaldr
Endoekopik dbe*tiir an az 4 mm gapnda olmaldr.
Endoskopik disekltidin gene rz'nlu6u en az 18 nm, gene 4ildQr en az8mm olmaldr.
Endoskopikdisektiriin gaft rntnlu$u enaz 30crn olrnaldr
Endookopik dbektiir 360 dercce rctasyon yapabilme iirzelli$ine sahip olmahdr.
Endoskopik dlsekltir kobde kulhnrhbilme iiall(iine sahip olrnaldr.
Endoskopik dtsekliiriin ug ksnr rahat kulhnm agsndan kmk ve [email protected] olrnldr.
$aft ksmt , endoskopik uyguhmalada parbyank giiriintiiniin boadmarnsr irjn enldi yalilkan
Disposable
metaryalb kaplanmg olmahdr.
a
a
a
a
Sbdl pakedi nnkemeen az 4yl miyadl olmaldr.
lSO, TUV, CE, FDA gibi ulushrarcrsbndartaldan en az Hdnesahipolnnldr.
Fimn bHif edilen rnahne),e yazh olarak gannti verrrelidir.
Malzeme teslim edildilden sona miadrn 6 aydan az site kalan nralzeneler deFstinfeceldk ve br:nr:n
icin ilgrli finna yazh taahhlltvercceldir.
Malzemeyi bklif eden fima
distibiittiliik vqp
yed<ili
safro belgesini ibraz etnelidir.
DISPOSABLE ENDOSKOPIK GRASPER 5 MM
a
Dsposable Olrnahdr.
a
a
Brdoskopk anreliyatlarda lnilanma uygrn olrnaldr
Endoskopk erasper 5 mm qaprda olmalrdr.
a
Frrdoskopk grasper Cene [email protected] qraz 17 rwn , cene
a
agklp qr az ZLrrwr olmalrdn'.
hdoskopkerasperin saft uaduEu enaz 30qnoLnaldr
a
Fndoskopk grasper
a
Fndoskopil< graspenn uq lqsril rahat
36CP
rotasyon yapabilne Ozell{ine sahip olmatdr.
hiladm aqrsndan kiirt
, cene
ic ytlzeyi afavmatik brbldr
olmaldr.
Endoskopk graspenn tutaonda buhnnn eift tetik sayesinde aEz hsrru kaderneli ve serbest kapanabilme
OaelliEine satnb
olmaldr.
Endoskopil< grasperin Cenesinin dolil!,u futuS gUciint
iqin rrpkanizrna
arttnnas ve
O
a
trhrWr sabitlerebilnesi
olrnaldr. r'ani kiliAenebilrrelidir.
Saft lcsrrn , endoskopk uygulannlarda parlayarak
metaryalle kaplanms olrnaldr.
a
istern'len kadenrede
gttrijnfinih bozulrnarnas iCin renldi rdldran
Steril paketli malzeme en az 4 yrl miyadh olmaldr.
ISO, TW,CE,FDA gibiuluslararassbndartlardan e.naz birinesatripolmaldr.
lvlalzeme teslim edildiden sonra miadma 6 aydan az siire kalan malzerreler dedstirileceldir ve hmtrr
icin ilgili firma
raat
taahhtit vereceldir.
a
Firrna teklif edilen nnlzenreye yadt olarak garanti verrrrelidir.
a
Malzerreviteklifedenfirrnadistbut0rt0kveya yetkilisahcrbelgesiniftrazetrrelidir.
a
Yukandak dalliklercsahip olan maloslaranreliptta denendikbn sonra ahmna kalar
verileoektir.Bu sebeblefirnalardenenmek lizee en az3 makas bslim edeceklerdir.
Eryononik olmal ve galqrken eli yomamaldrr.
rn::kH
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
583 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content