close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim

embedDownload
Nokia Music Headset HS-20/AD-41
9247266/1
TÜRKÇE
UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda
olmak üzere HS-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili maddelerine
uygun olduðunu beyan ederiz. Council Directive: 1999/5/EC.
Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.
Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, kullaným süresi sona
erdiðinde bir ürünün Avrupa Birliði dahilinde ayrý bir atýk
grubuna dahil edilmesi gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri
ayrýmý yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýyla birlikte atmayýn.
Copyright © 2005 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur.
Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý
izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde-yeniden oluþturulamaz,
TÜRKÇE
kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz,
daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.
Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari
veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket
isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir.
Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede
tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn
deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.
Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek
herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak
hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz.
Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn
gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve
belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere
ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu,
güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir
TÜRKÇE
garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde
bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý
tutar.
Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda,
lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz.
Ýhraç Kontrolleri
Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri’nin ve diðer ülkelerin ihracat
yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazýlým
içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz.
Not: Kulaklýklý mikrofon setinin parçalarý manyetiktir.
Kulaklýk, madeni nesneleri kendisine çekebilir. Kredi kartlarý
veya diðer manyetik depolama ortamlarýný kulaklýklý mikrofon
setinin yanýna koymayýn; çünkü bu ortamlarda depolanan
bilgiler silinebilir.
TÜRKÇE
Baþlarken
Kulaklýklý mikrofon setinin fiþini (bkz: bu kýlavuzun baþlangýç kýsmýnda,
parça no:1), kulaklýklý mikrofon seti konektörüne (parça no: 10) takýn.
Pop-PortTM fiþini (parça no: 11), uyumlu telefonunuzun Pop-Port
konektörüne takýn. Kulaklýklý mikrofon seti artýk kullanýma hazýrdýr.
Uyarý: Kulaklýklý mikrofon setini kullanýrken dýþarýdaki sesleri
duyamayabilirsiniz. Güvenliðinizi tehlikeye sokacak
durumlarda kulaklýklý mikrofon setini kullanmayýn.
Kulaklýk ses seviyesini ayarlama
Ses seviyesini ayarlamak için, cihazýn yan tarafýndaki ses seviyesi tuþunun
(parça no: 2) iki ucundan birine basýn. Ses seviyesini hýzlý bir þekilde
ayarlamak için tuþu basýlý tutun.
TÜRKÇE
Arama iþlemleri
Cihaz telefonunuza baðlýyken arama yapmak için telefonunuzu normal
þekilde kullanýn. Arama sýrasýnda cihazýn mikrofonuna (parça no: 9) doðru
konuþun.
Telefonunuz sesle aramayý destekliyorsa, arama tuþunu (parça no: 4) basýlý
tutun ve telefonunuzun kullaným kýlavuzunda açýklanan talimatlarý
uygulayýn.
Gelen bir aramayý cevaplamak için, arama tuþuna basýn veya telefonun
tuþlarýný kullanýn. Gelen aramayý reddetmek için, arama tuþuna iki kez
basýn.
Aramayý bitirmek için, arama tuþuna basýn veya telefonun tuþlarýný
kullanýn.
Müzik dinleme
Uyumlu telefonunuzda müzik dinlemek için kulaklýklý mikrofon setinizi
kullanabilirsiniz.
TÜRKÇE
Uyarý: Müziði, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli
yüksek seviyede sese maruz kalmak iþitme duyunuza zarar
verebilir.
Bir parçayý çalmak için ilgili parçayý telefonunuzun müzik çalarýnda seçin
ve çal/duraklat tuþuna (parça no: 5) basýn. Ayrýntýlý bilgi için
telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn.
Bir sonraki parçayý seçmek için hýzlý ileri sarma tuþuna (parça no: 7) basýn.
Bir önceki parçayý seçmek için hýzlý geri sarma tuþuna (parça no: 8) basýn.
Çalma sýrasýnda parçalar arasýnda hýzlý þekilde hareket etmek için iki
tuþtan birini basýlý tutun.
Müzik çalma uygulamasýný duraklatmak veya yeniden baþlatmak için çal/
duraklat tuþuna basýn.
Müzik çalarý durdurmak için durdurma tuþuna (parça no: 6) basýn.
TÜRKÇE
Radyo dinleme
FM radyoyu dinlemek için telefonunuzun radyo özelliðini açýn. Ayrýntýlý
bilgi için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn.
Önceden kaydettiðiniz bir radyo kanalýný aramak için hýzlý ileri sarma veya
hýzlý geri sarma tuþuna art arda basýn.
Tuþlarý kilitleme veya tuþ kilidini devre dýþý býrakma
Arama tuþu dýþýnda tüm tuþlarý kilitlemek için, cihazýn yan tarafýndaki
kilitleme anahtarýný (parça no: 3) Nokia yazýsýna doðru kaydýrýn. Tuþlarýn
kilidini açmak için, kilitleme anahtarýný ters yönde kaydýrýn.
TÜRKÇE
Bakým ve onarým
Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr.
Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný
saðlayacaktýr.
• Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak
tutun.
• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su
buharý, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
Cihazýnýz ýslanýrsa, cihazýn tamamen kurumasýný bekleyin.
• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli
parçalarý ve elektronik bileþenleri zarar görebilir.
• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik
cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve
bazý plastik parçalarý eðebilir veya eritebilir.
TÜRKÇE
•
•
•
•
Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna
ulaþtýðýnda, cihazýn içinde elektronik devre kartlarýna zarar
verebilecek nem oluþabilir.
Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert
kullanýmý, iç devre kartlarýna ve hassas mekanik bileþenlere zarar
verebilir.
Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da
kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.
Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden
olabilir ve bu parçalarýn doðru çalýþmasýný engelleyebilir.
Kulaklýklý mikrofon seti gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý en yakýn yetkili
servise götürün.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
66 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content