close

Enter

Log in using OpenID

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

embedDownload
PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU
Belediye Meclisimizin 09/12/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,
04/12/2014 tarih ve 33055 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan
Datça Belediyesi Meclisinin 02/12/2014 tarih ve 100 nolu meclis kararına istinaden 2014 mali yılı
bütçesinde yapılan aktarma ve 02/12/2014 tarih ve 101 nolu meclis kararı ile 2015 Mali Yılı Datça
Belediyesi Gelir Tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 09/12/2014 tarihli toplantısında
incelendi.
Datça Belediyesi’nin 100 nolu Meclis kararı ile2014 Mali Yılı Bütçesinde yapılan;
46 48 07 41 05 1 0 00 5 01 3 1 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri ödeneğine 72.000,00- lira,
46 48 07 41 05 1 0 00 5 01 3 3 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları ödeneğine 84.000,00- lira,
46 48 07 41 05 1 0 00 5 01 3 4 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri ödeneğine 32.000,00-lira,
46 48 07 41 05 1 0 00 5 01 3 5 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri ödeneğine 68.000.00-lira,
46 48 07 41 05 1 0 00 5 02 3 6 01 Sosyal Güvenlik Ödemeleri ödeneğine 30.000,00-lira, olmak
üzere toplamda 286.000,00-lira ödeneğin 46 48 07 32 06 1 0 00 5 06 4 1 03 İskan Arazileri Alımı
ve Kamulaştırılması ödeneğinden alınarak yukarıdaki kalemlere aktarılması; oy birliği ile
komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür.
2015 YILINDA UYGULANACAK TARĠFELER VE HARÇLAR
MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAġIMA BE BERTARAF ÜCRETĠ
a) Kamyonlardan sefer başına
b) Traktörlerden sefer başına
195,00 TL
80,00 TL
MADDE-2: MAKĠNA KĠRALAMA ÜCRETĠ ( KDV hariç olarak )
a)Kazıcı / Yükleyici ücreti
b) Silindir kiralama ücreti
c) Ekskavatör ücreti
d) Greyder ücreti
e) Traktör ücreti
115,00 TL
160,00 TL
195,00 TL
195,00 TL
80,00 TL
MADDE-3 KONTROLLÜK ÜCRETLERĠ ( KDV hariç olarak )
3/1: Fen iĢleri servisinde çalıĢan personelin kontrollük ücreti;
( İnşaat ruhsatının emsaline göre her kontrolde parseldeki her bir yapı için kontrol edilen alan üzerinden
hesaplanacaktır. )
a) Meskenlerden 100 m2’ ye kadar
122,00 TL
b) Meskenlerden 100m2’den sonraki her m2’ si için
0,72 TL
c) Ticari binalardan 100 m2’ ye kadar
228,00 TL
d) Ticari binalardan 100 m2’ den sonraki her m2’ si için
0,77 TL
ücret alınmasına.
Ticari binalarda zemin katı ticari, üst katı konut kullanımlı olan projelerde zemin kat tavanı kontrollük ücreti de ticari
tarifeden alınacaktır.
3/2: Ġmar iĢleri çalıĢan personelin kontrollük ücreti;
( İnşaat ruhsatının emsaline göre her kontrolde parseldeki her bir bağımsız bölüm için kontrol edilen alan üzerinden
hesaplanacaktır. )
a) Meskenlerden 100 m2^ye kadar
122,00 TL
b) Meskenlerden 100 m2’ den sonraki her m2’ si için
0,72 TL
c) Ticari binalardan 100 m2’ ye kadar
228,00 TL
d) Ticari binalardan 100 m2’ den sonraki her m2’ si için
0,77 TL
ücret alınmasına.
3/3: Kot kontrollük ücreti:
Binalara kot verilmesi için inşaatlara giden personel için bina başına inşaat sahiplerinden KDV dahil
103,00 TL
Ücret alınmasına.
MADDE-4: ĠMAR DURUM BELGESĠ
KDV dahil
Ücret alınmasına.
200,00 TL
MADDE-5: HAFRĠYAT DÖKÜM ÜCRETĠ
İnşaat yıkımlarında ve hafriyatlardan çıkacak malzemenin belediyenin göstereceği yere döküm ücreti olarak her m3
için
1,17 TL
Ücret alınmasına.
Belediyeden izin almadan veya belediyenin gösterdiği yerler haricinde inşaat molozu ve hafriyat dökenlerin tespit
edilmesi durumunda 5326 sayıl Kabahatler Kanununun 41. maddesine göre kişilere, 42. maddesine göre tüzel kişilere
para cezası uygulanmasına.
MADDE-6: LĠMAN BAĞLAMA ÜCRETĠ
Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi’ nin sınırından taşlık plajı yönüne doğru olan bölümde
( Günlük, KDV dahil elektrik ve su hariç )
6/1: Yabancı teknelerden
a) 0 – 9 metre arası
b) 10 – 14 metre arası
c) 15 – 18 metre arası
d) 19 – 22 metre arası
e) 23 – 26 metre arası
f) 27 – 40 metre arası
g) 40 metre üzeri
47,00 TL
62,00 TL
71,00 TL
93,00 TL
124,00 TL
168,00 TL
259,00 TL
h) Bu bölümdeki yerli ticari teknelerden yukarıdaki ücretlerin % 50 indirimli olarak uygulanmasına
ı) Kumluk tarafı için bağlama ücretleri bu tarifenin % 50 İndirimli olarak uygulanmasına
i) Katamaran tipi teknelerde bu tarifenin % 50 fazlası uygulanır
j) 07:00 – 17:00 saatleri arasında limana giriş yapan teknelerden
23,00 TL
bağlama ücreti tahsil edilir. ( KDV dahil, elektrik ve su ücreti hariç )
k) Saat 12:00’ ye kadar limana giriş çıkış yapan teknelerden bağlama ücreti alınmamasına
6/2 Yerli teknelerden
Yukarıda belirtilen bölüm dışında bağlanan teknelerden, bağlama ücreti olarak;
( Yıllık, KDV dahil, elektrik ve su hariç )
a) 0 – 9 metre arası
b) 10 – 14 metre arası
c) 15 – 18 metre arası
d) 18 metre yukarısı
ücret alınmasına ve iki eşit taksitte tahsil edilmesine.
e) Yerli teknelerden su parası Muski tarifesinden sonra komisyonca belirlenecektir.
f) Yerli teknelerden elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına
190,00 TL
305,00 TL
428,00 TL
517,00 TL
0,96 TL
6/3: Datça limanına kayıtlı olmayan teknelerden
( Günlük, KDV dahil, elektrik ve su ücreti )
a) Su ücreti Muski tarifesinden sonra komisyonca belirlenecektir.
b) Elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına
1,55 TL
c) Tur yapan şirketlere ait teknelerden aynı günde 5 tekneden fazla ( 5 tekne dahil ) liman girişi aldığı takdirde günlük
bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.
d) Aynı teknenin üst üste bir günden fazla konaklaması halinde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak
ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.
e) Limanda bulunan yerli ve yabancı teknelerden;
Mavi Kart Ücreti ( Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ücret uygulanır )
Atık su ücreti 1 m3 ( Hizmet karşılığı çeşitli gelir )
11,00 TL
f) Kartlı sistemin olmadığı yere yanaşan, Datça limanına kaydı bulunmayan teknelerden;
Su ücreti olarak Muski tarifesinden sonra komisyonca belirlenecektir.
Elektrik ücreti olarak 0 – 18 metre arası
23,00 TL
18 metre üzeri
34,00 TL
6/4: Yazı Mahallesi Knidos Limanına Bağlanan Teknelerden
a) 10 – 12 metre arası
50,00 TL
b) 13 – 15 metre arası
55,00 TL
c) 15 – 20 metre arası
60,00 TL
d) 20 metre üzeri
72,00 TL
e) Motorboatlardan
83,00 TL
f) Grup halinde gelen teknelerden tekne başına
50,00 TL
MADDE-7: ANFĠTĠYAYRO ÜCRETĠ ( KDV dahil olarak )
a) Konserlerden
b) Tiyatrolardan
c) Ticari amaçlı kullanılan diğer etkinliklerden
1,500,00 TL
320,00 TL
330,00 TL
MADDE-8: KÜLTÜR MERKEZĠ TĠYATRO SALONU KĠRA ÜCRETĠ
Kültür Merkezinin ticari amaçlı kullanımlarda KDV dahil olarak;
a) Saat ücreti
b) Günlük olarak
77,00 TL
465,00 TL
MADDE-9: MÜHENDĠS, MĠMAR VE MÜTEAHHĠT KAYIT ÜCRETĠ
a) Yeni kayıtlarda
b) Her yılın Ocak ayının sonuna kadar yapılacak vizelerden
c) Müteahhit yıllık kayıt ücreti
220,00 TL
110,00 TL
250,00 TL
MADDE-10: ĠMAR ĠLE ĠLGĠLĠ RUHSAT DOSYASI ĠNCELEME HARCI ( EKSPER ) ÜCRETĠ
Dosya başına
130,00 TL
MADDE-11: FOTOĞRAF VE EVRAK SURET TASDĠK ÜCRETĠ
Adet başına
16,00 TL
MADDE-12: ĠNġAAT ĠġGAL ÜCRETĠ
İnşaatların yapımı sırasında belediyeden izin almak kaydıyla işgal edilen kaldırım ve yolların m2‘ sinden günlük
olarak
2,50 TL
Ücret alınmasına.
MADDE-13: PLAN PROJE TETKĠK HARCI
Ruhsat için yapılan plan ve projelerin tetkiki için m2’ si
Ücret alınmasına.
0,11 TL
MADDE- 14: PLAN PROJE SURETĠ TASTĠK HARCI ( PAFTA )
a) 500 m2’ ye kadar olan projelerden
b) 500 – 1000 m2 arasındaki projelerden
c) 1000 m2 üzerindeki projelerden
8,80 TL
44,00 TL
84,00 TL
MADDE-15: ĠMAR PAFTASI SURETĠ HARCI
Adet olarak
16,50 TL
MADDE-16: BELEDĠYEMĠZCE KONULAN YÖN PANOLARINDAN
Yön panolarına konulan her bir pano için yer kullanım bedeli olarak 230,00 TL
Ücret alınmasına
MADDE-17: KIZLAN MAHALLESĠ KANTAR ÜCRETĠ
a) Tır ve büyük kamyonlardan
b) Küçük kamyon ve kamyonetlerden
Kantar ücreti, Kızlan Mahallesi halkından alınmayacaktır.
22,00 TL
11,00 TL
MADDE-18:MAHALLELERDEKĠ ÇOK AMAÇLI SALON KĠRA ÜCRETLERĠ
a) Kızlan Mahallesi çok amaçlı salon kira ücreti
1,100,00 TL
b) Kızlan Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti
550,00 TL
c) Yazı Mahallesi çok amaçlı salon kira ücreti
1,100,00 TL
d) Yazı Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti
550,00 TL
e) Emecik Mahallesi çok amaçlı salon kirası
1,100,00 TL
f) Emecik Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti
550,00 TL
MADDE-19: MAHALLELERDE SAHĠL KĠRALAMA ÜCRETĠ
a) Yaka Mahallesi Palamutbükü Mevkii ( m2’ si yıllık )
b) Mesudiye Mahallesi ( m2’ si yıllık )
3,50 TL
3,50 TL
MADDE-20: HARÇLARIN TESPĠTĠ
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 45 seri numaralı
Belediye Gelirleri Kanun Genel Tebliği geçici 7. Maddesinde “ İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı,
Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı ve İşyeri Açma İzni Harcına dair tarifeler Bakanlar Kurulunca tespit edileceğinden,
usul ve esasları belirtilen çerçevede Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanıncaya kadar söz konusu vergi ve harçların
maktu tarifeleri olarak ilgili belediyelerin, belediye meclislerine 2013 yılı için belirlenen tutarlar uygulanacaktır “
hükmü yer almaktadır.
Açıklanan hüküm gereğince;
20/1: 5281 sayılı kanunun 16. Maddesinde yer alan Ġlan ve Reklam Vergileri ile ilgili olarak;
a) Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı
resim gibi tüm sabit İlan ve Reklamların beher m2’ sinden yıllık olarak
60,00 TL
b) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan İlan ve Reklamların beher m2’ sinden yıllık olarak 38,00
TL
c) cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler
vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki İlan Ve Reklamların m2’ sinden haftalık olarak 10,00 TL
d) Işıklı veya projeksiyonlu İlan ve Reklamlardan her m2’ si için yıllık olarak
108,00 TL
e) İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri biblolar veya benzerlerinin;
Broşürlerin her biri için
0,25 TL
Katalog, duvar ve cep takvimlerinin her biri için
0,25 TL
Biblolar ve benzerleri için
0,25 TL
f) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher m2’ sinde günlük olarak
0,50 TL
20/2: 5281 sayılı kanunun 17. Maddesi ile değiĢtirilen 2464 sayılı kanunun 21. Maddesinin 1. Fıkrasının (III)
numaralı bendi uyarınca;
Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük olarak;
a) Diskolardan
25,00 TL
b) Pavyonlardan
25,00 TL
c) Canlı müzik izni olan cafe – restaurantlardan
22,00 TL
d) Diğer işletmelerden
22,00 TL
Turizm sezonunun 01 Haziran ile 30 Eylül arası olarak belirlenmesine ve Eğlence Vergisinin buna göre tahakkuk
edilmesine.
20/3: 5281 sayılı kanunun 19. Maddesi ile değiĢtirilen 2464 sayılı kanunun 56. Maddesinde yer alan ĠĢgal Harcı
Tarifesinin aĢağıdaki Ģekilde olmasına;
52. maddenin (I) ve (II) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher m2’ si için günde;
a) Pazaryeri dışındaki işgallerden
0,90 TL
b) Pazaryeri tahsis ücreti ( üreticilerden)
0,50 TL
c) Pazaryeri tahsis ücreti ( pazarcılardan )
2,50 TL
Pazarcı olan engelli vatandaşlarımız için pazaryeri tahsisi ücreti % 50 indirimli uygulanır.
20/4: 52. Maddeni (I) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının iĢgallerinde;
a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına
2,00 TL
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına
3,00 TL
20/5: 52. Maddenin (III) numaralı bendinde yazılı iĢgallerden;
a) Her taşıttan beher saat için
1,25 TL
20/6: 5281 sayılı kanunun 20. Maddesi ile değiĢtirilen 2464 sayılı kanunun 60. Maddesi uyarınca Tatil Günleri
ÇalıĢma Ruhsat Harcı ( Yıllık olarak )
a) 50 m2’ ye kadar olanlardan
70,20 TL
b) 51 – 100 m2 arası
140,40 TL
c) 101 m2’ den sonrası
356,40 TL
olmasına.
20/7: 5281 sayılı kanunun 24. Maddesi ile değiĢtirilen 2464 sayılı kanunun 7. Maddesinde yer alan Ölçü ve
Tartı Aletleri Muayene Harcı tarifesinin aĢağıda Ģekilde olmasına;
a) Tartı aletlerinin her birinden
1,25 TL
b) Uzunluk ölçülerinin her birinden
1,25 TL
c) Akıcı ve daneli maddelerin hacim ölçülerinin her birinden
2,75 TL
d) El terazilerinden
5,50 TL
e) Normal masa terazilerinden
8,00 TL
f) Otomatik ( ibreli ) terazilerden
11,00 TL
g) Elektronik terazilerden
14,00 TL
h) Kantar ve basküllerden
22,00 TL
20/8: 5281 sayılı kanunun 25. Maddesi ile değiĢtirilen 2464 sayılı kanunun ek: 6. Maddesinde yer alan Bina
ĠnĢaat Harcı tarifesinin aĢağıdaki Ģekilde olmasına;
A – Konut;
a) İnşaat alanı 100 m2’ ye kadar m2’ si
b) İnşaat alanı 101 – 120 m2 arası m2’ si
c) İnşaat alanı 121 – 150 m2 arası m2’ si
d) İnşaat alanı 151 – 200 m2 arası m2’ si
e) İnşaat alanı 200 m2’ den yukarı m2’ si
0,70 TL
1,40 TL
2,00 TL
2,75 TL
3,50 TL
B – ĠĢyeri
a) İnşaat alanı 25 m2’ ye kadar m2’ si
b) İnşaat alanı 26 – 50 m2 arası m2’ si
c) İnşaat alanı 51 – 100 m2 arası m2’ si
d) İnşaat alanı 100 m2’ den yukarı m2’ si
2,75 TL
4,00 TL
5,50 TL
7,00 TL
20/9: 5281 sayılı kanunun 26. Maddesi ile değiĢtirilen 2464 sayılı kanunun 84. Maddesinde yer alan çeĢitli
harçlara ait tarifelerin aĢağıdaki Ģekilde olmasına;
A – Kayıt ve Suret Harçları
a) Her sayfa başına
b) Harita plan ve krokilerin beher m2’ sinden
7,00 TL
B – Ġmarla Ġlgili Harçlar ( Ticaret ve kont bölgeleri için ayrı ayrı )
a) İlk parselasyon harcı ( beher m2 için );
Konut bölgelerinden
Ticari bölgelerden
0,60 TL
0,08 TL
0,11 TL
b) İfraz ve tevhit harcı ( beher m2 için ) ;
Konut bölgelerinden
Ticari bölgelerden
0,08 TL
0,11 TL
c) Plan ve proje tasdik harcı ( beher inşaat m2’ si için );
Konut bölgelerinden
Ticari bölgelerden
0,11 TL
d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı;
Konut bölgelerinden
d-a) Toprak ( beher m3 için )
d-b) Kanal ( beher m2 için )
Ticari bölgelerden
d-a) Toprak ( beher m3 için )
d-b) Kanal ( beher m2 için )
1,15 TL
e) Yapı kullanma izni harcı ( beher inşaat m2 için );
Konut bölgelerinden
Ticari bölgelerden
C) İşyeri Açma izin harçları ( beher m2 için )
D) Muayene ruhsat ve rapor harcı
E) Sağlık belgesi harcı
0,08 TL
0,26 TL
0,95 TL
0,31 TL
0,08 TL
0,10 TL
1,00 TL
11,00 TL
2,00 TL
5393 sayılı Belediye Kanunun madde 18 (f) bendi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun
ilgili maddeleri uyarınca Datça Belediyesi tarafından hazırlanan 101 nolu meclis kararı ile 2015
yılında uygulanacak olan Tarife ve Harçların yukarıdaki Datça Belediyesince teklif edildiği
şekilde olmasına oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmüştür.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Datça Belediyesinin 2015
Yılı Gelir Tarifesi ve 2014 Bütçesinde yapmış olduğu aktarma için Datça Belediye meclisinin 100 ve
101 nolu kararlarının Meclisimizce kabulünü,
Arz ederiz. 09/12/2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
351 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content