close

Enter

Log in using OpenID

(ıl]uu ) Aoazoıı EE]re

embedDownload
T.c.
MUT (AYMAKA]\,EIĞı
ilç. Mi[i Eğiiib Mİdüİlüğı
./'ö"\
qLi,
Saq
K;nu
:79144446-l0|p0.0|
:okıl Önc6i Eğilin
1 1/27,
(ıl]uu
)
Aoazoıı
lıtrilDüRLüĞüNE
ilMiuiEği,imMOoülüğOnonl6'oo'20l4rihl.!eolaölJ6"l01,0l0lDj'l766"aJllı
oku| ÖDc6i EirriD KumE;Ayhk Ücrqılcri ile ilgi]i ydFı eık eonde"ilniİ
Bilgileriflzl
ve
yr
dogrultı§rda gtreğini na ede,im,
EE]re
DAĞIT]M:
Bağms,z Anaokılu Mild
Blinyesinde
Andnfi bınum otd
/),/06/20ı4 vIüKi | },[AKTAN
J}-_/06/20t4
Şef
Ilmd tbı
m
:
E:vuRc(,N
Hm4ki
5!tr
Müd.ğl
Miid.
, MEn§i\ vAl-il,iii
ı Mnli Eği.i]! Müdİ.lüğü
sı)l : 6l96l]alllDl
Konu:
okuloiks
01.0lr]47]766
Eğiıio
(
ruııu
...................,,,,,,......,
x^\a!r^K^w,lcnı^
vüdütıİğü)
(Ilçğ }fini Eğiijm
,el,,hrc, ,f c..|| hj.o. bdi,,
., a/.l
,.,,]|.,.,j,; _i|
,",;j L.e..r
1.",,|c_.",.:,1
!l d- ll,nE .;.,- ,;,..e.., fu so\.|,mo|
,..
'bnJ
[\Erıdful 4hr.aİj \! b,n).: ..
di
ler
nü
v.
o .4_
".A-.,
,, ,
|' 0r:J 4..İih, t jJ§rJoö.),|,o|r.
B
lg,|trnr !.qec8i|J ri(o |d| n
EKLER:
DAĞüTN,
. iıç. (i}rıilgünlıtl.ml/ilçeMEM)
ı.ı..g;.;!,,,,r.,
7,c.
MERsin vALiLiĞi
il Miıli Eğiti. Müdü"ınğü
saJı : 6l96l3.al]l0|
01,02]:455596
vALlLlK ]uAKAMıı..A
Il8j MEB
okıi Ön.csi Eaiıifu kunrnlaİ röneıfo eliği
tLgi Yijİoİh.liğ İ ]5 M.dd6i gğleğijr.e 20lJ 20ı5 ijlrclifu yltünda ılimizd9
f,al4tİ gö$ere mnnaki] a.aokullon, lygılıfu.lı ana§nıflaa le bün}ginde ]na§.,f1
buluıın heıdrvc dci.ceh oktrlftufufolanolzda öirenın gdrecek o]an çocİklaın bcsl.nfre,
ionizlik t sı!I* güdcrl.ı ilc kunınudanslnji rc lygllma sın,nnın gcrcl.1.nizlik !c
diğü hiznetleri için rğli]crd.ı aİnacak avl* i]cellunn ı{banr ,ınlan ılçe LücEl T€sln
Koinsr.,oİ]anfu J lreli]lenm jiıir.
i]ç. ajcrcü Tcspt Komisyoılamcabclnknen iIişlkı.lhlc İalind.suıllo ücnlleln]
İlü§akilnna.ıuh,, uygtlınrah anı§nln\e büny.sindeananııİ
buluun okuı/kul ın aı İn zd] uygüImn a§ u}gun göiİ jnekt.dir,
20ll
2o15 6ğ,cdn y,l]n!lı
!1ikam]ai|İı2ca dıuyguİ e6rüldiiğn iakdndc
olı la.nla.r2.dcrifu
,
IRLER:
s.ı"i},€.P4RI.&I(
\...to
sslnln
dılofi (sİ
drkrc
.,gğf.
2
s.ıniF
irltı/K
§nf
,1)
_a__]t]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
44
File Size
372 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content