M iM jd^ 1 - Antalya Belediyesi

•o
0
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
*c
•• •
°
ı*
EXP02016
A N TA LY A
il /07/2014
Sayı : 90852262-301.03- M k - ' t e A r i
Konu: Yetki verilmesi hk.
BAŞKANLIK MAKAMINA
İbradı Belediye Meclisi’nin 06.06.2014 tarih ve 6 sayılı kararı ile uyun bulunan,
Antalya İli, İbradı İlçesi Çukurviran, Maşat(Aydmyayla), Düzlen Mahalleleri ve Kovaalanı
mevkiine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması için Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisi tarafından İbradı Belediyesi’ne yetki verilmesi konusu, karara bağlanmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsametfo
İmar ve Şehirc^lİK^pai/^î^Başkanı V.
Uygun görüşü ati ederjj
a <./07/Z01<
Bedrullah/'
Genel Sekreter Yardımcısı
Uygun görüşle arz ederim.
Faruk KARAÇAY
Genel Sekreter V.
BELEDİYE MECLİSİNE
M.fe9t/20l4
MiM jd ^
1
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekler: -İlçe Belediye Meclis Kararı
-İbradı Belediye Başkanlığı’nm
18.06.2014 tarih ve 458 sayılı yazısı.
Adres: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .L ale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlama@ .antalva.bel.tr
T.C.
İBKABI
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SAYI:M076İBR012-250-01/ ^ '? %
KONU:İmar Planı
18.06.2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA
İLGİ:İller Bankası A.Ş.Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 02.05. 2014 tarih ve 9579
sayılı yazıları.
02.12.2011
tarih ve 29 sayılı Belediye Meclis Kararımızla İlçemiz Çukurviran,Maşat
(Aydınyayla),Düzlen Mahallelimiz ile Kovaalanı mevkiinin İmar planlarının yapıla bilmesi için
Halihazır haritaj eloj ik-jeoteknik etütlerin yapılması için İller Bankasına yetki verilmiştir. İller
Bankası tarafından belirtilen yerlerin halihazır haritaları ve jeoloj ik-j eoteknik haritalar ve araştırmalar
hazırlanmış imar planı aşamasına geçilmiştir. Belediye Meclisimizin 04.01.2013 tarih ve 1 sayılı
kararı ile ilgili yerlerin imar planı yapılması konusunda tekrar yetki verilmiştir. İmar planları yapımı
ihalesi öncesi hazırlık çalışması ve kurumlar arası izin yazışmaları uzun sürdüğü için 6360 sayılı
kanun yürürlüğe girmiştir.
İller Bankası A.Ş. Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı ilgi yazılan ile 6360 sayılı Kanunun
yürürlüğe girdiğini ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.maddesi uyarınca nazım İmar
planı yapma/yaptırma ve onama ile uygulama imar planı onama yetkisinin Antalya Büyükşehir
Belediyesinde olduğundan Büyükşehir Belediyesinden İmar planların yaptırılması için yetki alınması
gerektiği bildirilmektedir. İlgili konu 06.06.2014 tarih ve 27 sayılı gündem maddesi ile Belediye
Meclisimiz tarafından görüşülerek daha önceden halihazır haritaları ile jeoloj ik-j eoteknik etüt işleri
İller Bankası tarafından yapılan İlçemiz Çukurviran, Maşat (Aydınyayla),Düzlen Mahallerimiz ile
Kovaalanı mevkiinin İmar planlarının yapımının devam etmesi ve Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığından yetki alınması için karar alınmıştır.
Konunun incelerek İller Bankası tarafından halihazır haritaları ile jeolojik-jeoteknik etüt işleri
tamamlanarak dosyalan İller Bankasında mevcut olan İlçemiz Çukurviran,Maşat (Aydınyayla),
Düzlen Mahallerimiz ile Kovaalanı mevkiinin İmar planlarının yapımının devam etmesi için gerekli
yetkinin verilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
EKİ:1 Adet İller Bankası A.Ş. Yazısı
1 Adet Belediye Meclis Kararı
\
Adres:îbradı Belediye Başkanlığı
Aşağı Mah.Atatürk Cad.No:38 İbradı/ANTALYA
Tel:0 242 691 20 04-691 20 94 Fax:0 242 691 24 99
/
e-posta:[email protected]
\)
(/-
T.C
İBRABI
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
i\
EXPO .
T.C.
İBRADI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
SAYI : 6
TARİH:06.06.2014
MECLİS BAŞKANI : Serkan KÜÇÜKKURU (Belediye Başkanı)
MECLİS KATİPLERİ: Bülent SAYLAĞ-Füat DÜLEK
TOPLANTIYA KATILANLAR: Mehmet ALBAYRAK,Selim ÖZALTIN,Ali KOCAKULAK
Gülsüm KÖLEOĞLU(Toplantıya Katılmadı),Sabri KAHYA,Serdal ÇAVUŞOĞLU
Muhittin ERNAM
GÜNDEM:27-İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 tarih ve 9579
sayılı yazıları ile belirtilmekte olan konulan görüşülmesine geçildi.
30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçimleri ile yürürlüğe giren 6360 sayılı
kanunla idari idari yapılanmada değişiklik olmuştur.İlgili Kanuna göre Belediyemiz Antalya
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde,Büyükşehir İlçe Belediyesi durumundadır.
02.12.2011 tarih ve 29 sayılı Belediye Meclisi kararımızla İlçemiz Çukurviran-Düzlen ve Maşat
(Aydınyayla) Mahallelimiz ile Kovalaanı mevkiinin nazım ve uygulama imar plan işlerine
başlanılmasının öncesi olan hali hazır haritajeolojik-jeoteknik etüt yapılması için İller Bankasına
yetki verilmiş olup,ilgili yerlerin hali hazır haritalarıjeolojik-jeoteknik etütleri İller Bankası aracılığı
ile yapılmıştır.İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığından nazım ve uygulama imar
planı işinin yapılması için Belediyemizden tekrar yetki istenmiş ve Belediye Meclisimizin
04.01.2013 tarih ve 1 sayılı Kararı ile Çukruviran-Düzlen ve Maşat (Aydmyayla) Mahallerimiz ile
Kovaalanı Mevkiinin nazım ve uygulama imar plam yapım işi için İller Bankasına tekrar yetki
verilmiştir.
02.12.2011 tarih ve 29 sayılı Belediye Meclis Kararımız ve 04.01.2013 tarihli ve 1 sayılı
Belediye Meclis Kararlarımız ile iller Bankasına yetki verilen ilçemiz Çukurviran-Düzlen ve Maşat
(Aydmyayla) Mahallerimiz ile Kovalaanı mevkiinin nazım ve uygulama imar plan işlerin İller
Bankası aracılığı ile devam ettirilmesine;
Belediyemiz Büyükşehir İlçe Belediyesi olduğu için,nazım ve uygulama imar plam (jeolojikjeoteknik etüt dahil) işinin devam ettirilmemesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun
7.maddesine uyarınca Antalya Büyükşehir Belediyesinden yetki alınmasına, Belediye Meclisimizce
toplantıya katılan üyelerimizce oy birliği ile karar verildi.
Fuat DÜLEK
Meclis Katibi
Adres:îbradı Belediye Başkanlığı
Aşağı Mah.Atatürk Cad.No:38 İbradı/ANTALYA
Tel:0 242 691 20 04-691 20 94 Fax:0 242 691 24 99
Bülent SAjYLAG
Meçli^Kaıibi
e-posta:[email protected]