close

Enter

Log in using OpenID

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU

embedDownload
ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU
MÜDÜRLÜĞÜ VALENSİYA PORTAKAL MEYVESİ SATIŞ
GENEL ŞARTNAMESİ
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine bağlı
Üretim ve İşletme Bölüm Başkanlığınca 14 parsel 1854 adet ağaç (parsellerinde bulunan
Valensiya portakal meyveleri toplam 167 tondur.)
1-İHALE GÜNÜ VE YERİ
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 84/ 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale
yönetmeliğine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacak olan Valen siya portakal meyvesinin
muhammen bedeli 66.800,00 (Altmışaltıbinsekizyüz// TL ) +KDV dir satış açık ihale usulü
dalında satışı yapılacaktır.
2-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI.
İhaleye katılmak isteyen alıcılarda aşağıdaki şartlar aranır.
a)Kanuni ikametgâhı olması ve tebligat için adres beyanı.
b)Geçici teminatı yatırmış olması
c)Ticaret odası, Sanayi odası veya meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hâlihazır
faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl için geçerli belge vermeleri
e)Alıcı tüzel kişi olması halinde yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi
c) İhaleye girenler mevcut parselleri gezmiş ve Valen siya meyvelerini görmüş kabul
edilir.
3-İHALEYE KATILAMIYACAKLAR
Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar
a)Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Personeli ve 1.ve 2. Derece
yakınları
b)Evvelce sözleşme yapılanlardan, taahhüdünü yerine getirmeyenler
c)İhale işlemlerini hazırlamak, Yürütmek, Sonuçlandırmak ve denetlemekle yükümlü
olanlarla bunların 1.ve 2.derece kadar kan bağı bulunan yakınları, hısımları ve bunların
ortakları.
Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılacağı gibi geçici
teminatları kuruma irat kaydedilir. Sözleşme yapılmış ise kati teminatları irat kaydedileceği gibi ikinci
ihale yapıldığı takdirde de İşletme aleyhine meydana gelecek zarar ziyanın hükmen tahsili yoluna
gidilir.
4-TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR/geçici
a)Satış yapılmadan önce Valensiya portakal meyvesinin muhammen bedeli 66.800,00.(Altmış altı bin sekizyüz //TL ) olup,%3 Geçici teminat ( 2.005,00 TL ).- (iki bin). sı
Kuruluşumuz veznesine yatırılmış olacaktır.
5-KESİN TEMİNATIN
a)Satış sonucunda Valen siya Portakal meyvelerini alan alıcı ihale günü dahil 5 (beş) iş günü
içinde
% 6 kati teminatı kuruluş veznesine yatırmak zorundadır.
6-SÖZLEŞME VE KATİ TEMİNAT
a)Alıcı satış sözleşmesini ve banka teminat mektubu ile KDV nin ve ürünün 1/2 peşin
ödenmesi ve geriye kalan meblağın Banka Teminat Mektubu Şartını 5 gün içerisinde yerine
getirerek tamamlamak zorundadır.
b) Alıcı alımlarda tutarın 1/2 nakden kalan kısım için Banka teminat mektubunu vermek
zorundadır, bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hükmün istihsaline
gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat irat kayıt edilir.
7-SATIŞ SONU ZARAR VE ZİYAN
a)Parsellerde mevcut meyvelerin isteklisine satış yapıldıktan sonra doğabilecek her türlü( tabi
afetlerden vs.) hırsızlık gibi zarar ve ziyan alıcıya ait olacaktır.
8-TAHHÜDÜN SÜRESİ
a)Alıcı ağaç üzerindeki Valensiya meyvelerini.31/05/2014 tarihine kadar kesmek zorunda dır
b)-Satış sırasında verilen fiyatı uygun bulup bulmamaya satış komisyonu yetkilidir.
c)-Meyvelerin satışı yapıldıktan sonra her hangi bir nedenle satın alma işinden vazgeçildiği
takdirde Döner Sermaye veznesine yatırılmış olan % 6 kesin teminatın tamamı itiraz kabul
edilmeksizin Döner Sermaye İşletmesine irat kaydedilecek ve yeniden satışa sunulacaktır.
Bundan dolayı çıkacak her türlü zararı alıcı ödeyecektir.
9-TAHMİN EDİLEN MİKTAR
a)Meyvelerin tahmini miktarı İşletmece yapılmış olup alıcı tarafından yapılacak hasat
neticesinde tahmin edilen miktar eksik çıktığı takdirde işletme bundan sorumlu olmayacaktır.
fazla çıktığı taktirde işletme alıcıdan hiç bir hak talep etmeyecektir.
10-TESLİM VE TESELLÜM ŞARTLARI
a)Kesimle ilgili her türlü masraflar alıcıya ait olup, meyveler müessesemizde dalında teslim
edilecektir. İşletme şube şefliğinin gözetimi ve denetimi altında yapılacak ,Kesim ve nakliye
mevcut hükümlere uyularak yapılacaktır., Hasat ehil işçilere yaptırılacak ve. Meyve
kesimlerinde ağaçlara zarar verilmeyecek,( Dal Kırma vb.)itina gösterilecektir.
b Parseller içerisine kesinlikle araç sokulmayacak, Hasat ve Nakliye işleri 08.00-17.00 mesai
saatleri arasında yapılacaktır.
c)-Yukarıda belirtilen hususlar ve bunların dışında ağaçlara alıcının hata ve kusuru
sonucu doğabilecek zarar ve ziyan oluşturulacak komisyon tarafından tespit ettirilip alıcıya
tazmin ettirilecektir..
d)-Satış ile ilgili ilan, karar pulu ve diğer masraflar alıcıya aittir.
11-GENEL HÜKÜMLER
a) Satış Açık ihale usulü ile yapılacaktır. Toplam parseller satılmadığı taktirde tekrar 10 gün
içinde yeniden parseller üzerinden satışın yine Açık ihale usulü ile satılması tekrarlanacaktır
b)Herhangi bir anlaşmazlık meydana geldiğinde veya işin gecikmesi halinde 84/8213 sayılı
Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale yönetmeliğinde bahsedildiği şekilde Şartnamede yazılı
bütün hükümlerin yürürlükte kalması kaydı ile Erdemli icra mahkemeleri yetkilidir. Alıcı hiç
bir şekilde hak talebinde bulunamaz.
C) Parsel içindeki diğer yabancı meyveler müessesemize aittir.
12-Bu şartname 12 (on iki) maddeden ibaret olup, İhaleye iştirak etmiş olanlar
şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş olurlar.
KOMİSYON BAŞKANI
Dr. İhsan CANAN
Tek.ve İdr.Hizm.Koord.
ÜYE
Osman BOZDAĞ
Sayman
UYGUNDUR
28/02./2014
Dr. Davut KELEŞ
Müdür
ÜYE
Hamza BAŞARAN
İşlt.ve Üretim Blm.Bşk.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
91 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content