close

Enter

Log in using OpenID

basım yayın üretim teknolojileri bölümü kılavuzu

embedDownload
T.C.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
BASIM YAYIN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
BÖLÜMÜ
STAJ KILAVUZU
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
BASIM YAYIN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No:4
34840 Küçükyalı / İSTANBUL
Tel: 444 0 413
Fax: 0 216 489 02 69
BASIM YAYIN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
STAJ KILAVUZU
I. GENEL İLKELER
1-
Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı Basım Yayın Üretim Teknolojileri Bölümü
öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim-Öğretimi
esasları gereğince, öğrencilerin teorik bilgilerini, uygulama ile pekiştirmek ve bu teorik bilgilere
pratik bir alt yapı hazırlayarak öğrencilere alanlarında deneyim kazandırmaktır.
2- Basım Yayın Üretim Teknolojileri Bölümü öğrencileri stajlarını, Yayın İşletmelerinde, Basım
işletmelerinde, Baskı Öncesi, Baskı ve Baskı Sonrası Departmanlarda yaparlar. Bölümün zorunlu
stajları, Üretim Stajı ve Yönetim Stajı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Üretim Stajı hazırlık dönemi hariç, dördüncü yarıyıl sonu veya Bölüm Staj Komisyonunun onayı
ile daha sonraki yaz tatilinde 20 iş günü; Yönetim Stajı Üretim Stajı tamamlandıktan sonra
herhangi bir öğretim yılını takip eden yaz tatilinde 20 iş günü olmak üzere toplam 40 iş günü staj
yapılır.
Her iki staj için, en az çalışma süreleri belirtilen sürede olmak zorundadır. Resmi tatil günleri
yapılan çalışmalar staj süresine dâhil olarak sayılmaz.
3- Özel nedenlerle, akademik yıl içinde yapılmak istenen stajlar için, bölümün Staj Komisyonunun
izni gereklidir.
4- Aynı işletmede birden fazla staj yapılması konusu Bölüm Staj Komisyonunun iznine bağlıdır.
5- Fakültelere yatay ya da dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin geldikleri kurumda yaptıkları
stajlar Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir.
6 – Öğrenciler staj yaptıkları işletmenin çalışma düzeni, kural, talimat ve emirlerine uymak
zorundadırlar; aksi durumda stajları başarılı sayılmaz.
7 – Staj çalışmaları bölümlerin staj esaslarında belirlenen konularda yapılır.
II. STAJ KONULARI
8- Basım Yayın Üretim Teknolojileri Bölümünde;
Üretim Stajı; hazırlık dönemi hariç dördüncü yarıyıl sonu veya Bölüm Staj Komisyonunun onayı
ile daha sonraki öğretim yılını takip eden yaz tatilinde 20 iş günü olarak yapılan stajdır. Bölümle
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
BASIM YAYIN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No:4
34840 Küçükyalı / İSTANBUL
Tel: 444 0 413
Fax: 0 216 489 02 69
ilgili temel kavramların iş hayatındaki uygulamalarını kapsar.
Yönetim Stajı; Üretim Stajı tamamlandıktan sonra herhangi bir öğretim yılını takip eden yaz
tatilinde 20 iş günü olarak yapılan stajdır. Bu stajda akademik düzeyde öğrenilen konuların, iş
hayatında pratiğini yapmaya imkân verir. Bölüme özel detaylı uygulamaları içerir. Yönetim stajı,
Basım Yayın sektöründeki işletmelerde yönetim kadrosunun yaptığı üretim koordinasyonu,
planlama, maliyet analizi, fiyatlandırma Baskı öncesi, Baskı ve Baskı sonrası departman
yöneticiliği şeklinde olur.
Basım Yayın Üretim Teknolojileri Bölümü ortak staj konuları aşağıdaki başlıklardan oluşur. Bu
konu başlıklarına iş hayatındaki değişim ve gelişimlere paralel olarak ekleme ve çıkarmalar
yapılabilir.
Yayın İşletmeleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
İşletme Müdürü
Yayın Tetkik Uzmanı (Editör)
Basılı Yayın Sorumlusu
Basılı Yayın Uzmanı
e-Yayın Sorumlusu
e-Yayın Uzmanı
Basım İşletmeleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
İşletme Müdürü
Matbaa Teknik Müdürü
Matbaa Üretim Sorumlusu
Mesleki Eğitim Uzmanı
İş Güvenliği Sorumlusu
Üretim Planlama Uzmanı
Basım İşleri Maliyet Uzmanı
Müşteri Temsilcisi
Hammadde Tedarik Sorumlusu
Kalite Yönetim Uzmanı
Kalite Kontrol Uzmanı
Baskı Öncesi Departmanlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Baskı Öncesi Hazırlık Yöneticisi
Baskı Öncesi Hazırlık Uzmanı
Sayfa Montaj Uzmanı
Ofset CTP Kalıp Uzmanı
Tifduruk CTP Kalıp Uzmanı
Flekso CTP Kalıp Uzmanı
Serigrafi CTP Kalıp Uzmanı
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
BASIM YAYIN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No:4
34840 Küçükyalı / İSTANBUL
Tel: 444 0 413
Fax: 0 216 489 02 69
Baskı Departmanları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ofset Baskı Yöneticisi
Ofset Baskı Uzmanı
Tifduruk Baskı Yöneticisi
Tifduruk Baskı Uzmanı
Flekso Baskı Yöneticisi
Flekso Baskı Uzmanı
Serigrafi Baskı Yöneticisi
Serigrafi Baskı Uzmanı
Tipo Baskı Uzmanı
Etiket Üretim Uzmanı
Dijital Baskı Uzmanı
Baskı Sonrası Departmanlar
1. Baskı Sonrası İşlemler Sorumlusu
2. Karton Ambalaj Konverting Uzmanı
3. Karton Ambalaj Kesim Kalıbı Uzmanı
4. Basılı Yayın Baskı Sonrası Uzmanı
III. STAJ ÖNCESİ SÜREÇ
9a)
Kariyer Planlama Merkezi tarafından bulunan ve ilan edilen staj yerlerine başvuran
öğrenciler için;

Firmalardan alınan staj kontenjanları üniversitenin web sitesinden duyurulur ve fakülteler içindeki
ilgili duyuru panolarına asılır.

Başvurular Kariyer Planlama Merkezi üzerinden şahsi olarak yapılır.

Firmalar tarafından kabul edilen staj başvuruları üniversitenin web sitesinden duyurulur ve
fakülteler içindeki ilgili duyuru panolarına asılır.

Staja kabul ilanı, Staj Yeri Bildirim ve Kabul Formu (Ek-1) yerine geçer. Öğrenciler bununla
birlikte sigorta için gerekli evrakları, fiilen staja başlangıç tarihinden itibaren 15 gün önce
Kariyer Planlama Merkezi’nin kampüslerde bulunan ofislerine elden teslim ederler.

Sürece ait tüm evrakların asılları staj danışmanına, Ek – 1 formunun kopyası ise Kariyer Planlama
Merkezi’ne elden teslim edilir.
b) Kendi imkânları ile staj yeri bulan öğrenciler için;
 Öğrenciler kendi imkânları ile buldukları ve staj yapmak istedikleri kurum ile ilgili
olarak Staj Yeri Bildirim ve Kabul Formunu (Ek-1) doldurarak ilk onay için staj
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
BASIM YAYIN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No:4
34840 Küçükyalı / İSTANBUL
Tel: 444 0 413
Fax: 0 216 489 02 69
danışmanına iletirler.

Staj yeri onaylanan öğrenci, Fakülte Dekanlığı tarafından staj yapacağı yere hitaben
hazırlanmış Resmi Mektubu (Ek-2) ve Staj Yeri Bildirim ve Kabul Formunu (Ek-1) staj
yapacağı kurumdaki ilgili yöneticiye iletir.
 Son olarak firma tarafından onayı alınan ( E k-1) belgesi ile birlikte, s i g o r t a i ç i n
g e r e k l i evraklar hazırlanarak, fiilen staja başlangıç tarihinden 15 gün önce Kariyer
Planlama Merkezi’nin kampüslerde bulunan ofislerine elden teslim ederler.

Sürece ait tüm evrakların asılları staj danışmanına, Ek – 1 formunun kopyası ise Kariyer
Planlama Merkezi’ne elden teslim edilir.
10- Öğrenci Staj yeri Bildirim ve Kabul Formunu Staj komisyonuna ulaştırdıktan sonra,
www.ticaret.edu.tr web sitesinden, online staj dokümanlarını alarak staj çalışmalarına başlar.
IV. SİGORTA SÜRECİ
11- Sigorta işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, staja başlamadan 15 gün önce, ilgili
staj formları ve sigorta işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak Kariyer
Planlama Merkezi’nin kampüslerde bulunan ofislerine elden teslim edilmesi gerekir.
Sigorta işlemleri için istenen belgeler;
- Bir adet vesikalık fotoğraf,
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (fotokopinin arkasına adres ve telefon numaranızı yazınız),
- SGK Bildirim Formu (Ek-3)
- Staj Yeri Bildirim ve Kabul Formunu (Ek-1)
12- İki farklı işyerinde staj yapacak olan öğrencilerin her iki stajında ayrı ayrı sigorta işlemi
yaptırması gerekmektedir.
13- Öğrenciler Kariyer Planlama Merkezinden aldıkları Sigorta İşe Giriş Bildirgesi’nin (SGK
kaydı) aslını staj yapacağı kuruma, bir kopyasını ise diğer staj formları ile birlikte staja
başlamadan önce ilgili Staj Komisyonu Üyesine teslim etmek zorundadır.
Sigorta Giriş Evrakı, staja başlamadan 1 iş günü öncesi, Kariyer Planlama Merkezi’nin
fakültelerinde bulunan ofislerinden elden teslim alınabilir.
14- Sigorta işlemleri yapıldıktan sonra staj tarihlerinde değişiklik yapılamaz.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
BASIM YAYIN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No:4
34840 Küçükyalı / İSTANBUL
Tel: 444 0 413
Fax: 0 216 489 02 69
IV. STAJ SÜRECİ
15- Öğrenciler staj yaptıkları işletmenin çalışma düzeni, kural, talimat ve emirlerine uymak
zorundadırlar. Aksi durumda stajları başarılı sayılmaz.
16- Online staj defteri ve dokümanları, fakülte ve bölüm staj esaslarına göre doldurulur.
17- Rastgele seçme yöntemiyle staj yapılacak yerlere yapılan telefon kontrollerinde mazeret olmaksızın
öğrencilerin firmada bulunmadığı veya firma yetkilileri ile yapılan görüşmede stajla ilgili şüpheli durumlar
tespit edilirse, staj defteri teslim edilse dahi yapılan stajlar iptal edilir.
V. STAJ SONRASI SÜREÇ
18- Stajını tamamlayan öğrenci, online staj formlarında yer alan “Öğrencinin Kurumu
Değerlendirme Formu (Ek-6)” ve “ Kurum Hakkında Genel Rapor (Ek-8)” doldurarak staj yaptığı
kuruluşu değerlendirir. Herhangi bir sorunun yanıtının işletmeden alınamaması durumunda,
öğrenci bu soruyu nedenini belirterek yanıtlamayabilir ya da kendi bilgi, deneyim ve işletmede
gördüklerine dayanarak yanıt verme yolunu seçebilir. Ayrıca staj yerinin tarihçesi, yönetim biçimi,
organizasyon yapısı, faaliyet konuları ve bağlı işletmeleri gibi temel bilgileri içeren raporunu staj
defterinin “Kurum Hakkında Genel Rapor” başlıklı sayfalarına aktarır.
19- Stajını tamamlayan öğrenci “Kurumun Öğrenciyi Değerlendirme Formunu (Ek-7)” alarak staj
yapacağı kuruluştaki ilgili departman yöneticisine iletir. Staj sonunda departman yöneticisi
tarafından doldurulan bu form, imzalı ve kaşeli şekilde, işletmenin antetli zarfı içinde kapalı
olarak, öğrenci tarafından staj danışmanına teslim edilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
291 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content