close

Enter

Log in using OpenID

5 Eylül 2014 (Üçüncü Gün) Birinci Poster Panosu Poster No

embedDownload
Tarım İşletmeciliği
5 Eylül 2014 (Üçüncü Gün)
Birinci Poster Panosu
Poster No
Bildiriler
1
Giresun İlinde Fındık Yetiştiren İşletmelerin Üretim ve Pazarlama
Sorunlarının Belirlenmesi
E. Sıray, F. Özdemir, Ö. Duyar, H. Erol, M. Sayılı, Y. Akçay
2
İzmir’de Açıkta Sivri Biber Üretiminin Ekonomik Analizi
C. Başaran, S. Engindeniz
3
Avrupa Birliği Yeni Ortak Tarım Politikası
Ç.Yıldırım, İ. Dellal
4
Türkiye’de Sarımsak Üretimi ve Dış Ticareti
M. Öztürk, M. Temel
Poster No
1
Tarım İşlemeciliği
2
3
4
Poster No
1
2
3
Diğer
4
Üçüncü Poster Panosu
Bildiriler
Seracılık Bölümü Öğrencilerinin Eğitimi Üzerine Bir Araştırma
K. Şahin, H. Akdeniz
Kırsalda Yer Alan Meslek Yüksekokullarına Bakış: Keles Örneği
C. Başdar, H. Karahan, İ. Bülent Gürbüz
Tarım Ekonomisi Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerinde Etkili Olan
Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
N. Demir, E. Kadanalı, N. Ertek, V. Dağdemir
Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Gıda Mühendisliği Bölüm
Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Analizi
E. Topgül, A. Özalp, S. Yılmaz, İ. Yılmaz
Poster No
Uluslararası Tarım
ve Ticaret
İkinci Poster Panosu
Bildiriler
Oğlaklarda Süt Tüketimi Kısıtlamasının Besleme Maliyetine Etkisi
G. Mısır, C.Tölü, B. Coşkun, H. I. Akbağ
Organik Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretiminde Farklı Dönemlerde
Yaprak Alma Uygulamalarının Üretim Maliyetleri Üzerine Etkileri
F. Ateş, S. Karabat
Trakya Bölgesinde Buğday, Ayçiçeği, Şekerpancarı ve Çeltik
Üretiminde Maliyet ve Gelir Göstergelerinde Değişim ve Eğilimler
E. Özkan, B. Aydın
Türkiye Yaş Kayısı Üretimi ve İhracatı
M. Temel, M. Öztürk
1
2
3
Dördüncü Poster Panosu
Bildiriler
Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Bir Fırsat Alanı: Serbest Bölgeler
K. Taşdan, U. İlkdoğan
Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Küreselleşme ve Rekabetin Az Gelişmiş
ve Gelişmekte Olan Ülkelere Etkileri
Ö. Turan, S. Gürlük
Dış Ticarette Gıda Güvenliğinin Önemi ve Güven İnşa Etmenin Çözüm
Yolları
4
Poster No
1
Kırsal Kalkınma
2
3
4
Poster No
1
Tarımsal Pazarlama
2
3
4
Poster No
Tarımsal Örgütlenme/Tarım
İşletmeciliği
1
2
3
4
Tarım
İşletmeci
liği
Poster No
1
Y. Oraman
Helal Gıda Sertifikası ve Dış Satımdaki Rolü
B. Erdal, Ş. Turhan, P. Aydın, C. Sipahioğlu
Beşinci Poster Panosu
Bildiriler
Türkiye’ De Kırdan Kente Göç ve Göçün Aile Üzerindeki Etkileri
G. Sevinç, K. Kaya, V. Asoğlu, M. Reşit Sevinç
Türkiye’de Kırdan Kente Göçün Tarımsal Üretime Etkileri
İ. Kutlar
Tarım Ekonomisi Bilimi Açısından Köyden Kente Göç
E. Güreşci
Kırsal Alanda Tarımda Kalkınmanın Sağlanmasında Kümelenme
Yaklaşımı
İ. Uçum, B. Gülçubuk, A. Berk, L. Korkut, H. Saçtı
Altıncı Poster Panosu
Bildiriler
Türkiye’de Tarımsal Pazarlamada Marka Olgusu
G. Saner, D. Güler, S. Saner
Yeni Bir Gıda Tüketim Alışkanlığı Olarak Slow Food (Yavaş Yemek)
Hareketi
M. Paksoy1 , B. Özdemir
Sofralık Zeytin Üretimi ve Pazarlama Stratejileri:
Bursa İli Örneği
P. Aydın,Ş. Turhan, B. Erdal
Sürdürülebilir Tarım, Organik Tarım, Yeşil Pazarlama Kavramları,
İlişkileri ve Küreselleşme İçindeki Yeri
F. Pezikoğlu
Yedinci Poster Panosu
Bildiriler
Üretici Bakışıyla Tarım Kredi Kooperatifleri: Afyonkarahisar İli Dinar
İlçesi Örneği
F. Özdemir, H. Burak Ağır, H. İbrahim Yılmaz, İ. Boz
Yeni Nesil Kooperatifler ve Türkiye’de Tarımsal Kooperatiflerin
Sorunlarının Analizi
A. Özalp, İ. Yılmaz
Iğdır İlinde Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerine Karlılığı Artırma
Yolları Üzerine Bir Araştırma
K. Şahin1 , Y. E. Ertürk, K. Karadaş, İ. Yılmaz
İstanbul İli (Marmara Denizi Sahil Şeridi) Deniz Balıkçılığında
Faaliyette Bulunan Tekne Sahiplerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları
H.Güngör, G. Güngör, K. Benli
Sekizinci Poster Panosu
Bildiriler
Tokat Artova Yöresinde Uygulanan Bazı Su Hasadı Yöntemlerinin
Yatırım Analizi
G. Altıntaş, Ö. Akar
2
3
4
Poster No
Gıda Güvenliği ve Güvencesi
1
2
3
4
Tarım İşletmeciliği
Gıda Güvenliği ve Güvencesi
Poster No
Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Su Kullanımı ve Sürdürülebilirliği
A. Aksoy, N. Demir, F. Gökşen Öztürk
Sulama Göleti Yatırımlarına Çiftçi Katılımının İncelenmesi (Trakya
Bölgesi Örneği)
B. Aydın, A. Gürel, E. Özkan
Doğrusal Programlama Problemlerinin Çözümüne Yönelik Bir
Bilgisayar Yazılımı Geliştirilmesi
F. Yılmaz, H. Hurma
Dokuzuncu Poster Panosu
Bildiriler
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun Desteklediği
Projelerde Karşılaşılan Sorunlar
İ. Bülent Gürbüz
Kocaeli Merkez İlçedeki Çiçekçilerin Girişimcilik Profilinin
Saptanması Üzerine Bir Araştırma
B. Aydın Can, E. Torun, M. Ünal, A. Durğan Dbeys
Türkiye Elma Endüstrisinin Rekabet Gücünü Artırma Olanaklarının
Araştırılması
F. Pınaröztürk1 , A.Yücer,M. Demirtaş,N. Kaplan, D. Karamürsel, M.
Emre, G. Öztürk, E.Kaçal, İ. Eren
Türkiye Tarımının Finansmanında Tarımsal Krediler: Özel Bankalar
Açısından Bir Değerlendirme
M. Artukoğlu, H. Adanacıoğlu, M. Koçtürk, E. Güneş
Onuncu Poster Panosu
Bildiriler
1
Organik ve Konvansiyonel Süt Üretimi Yaygınlaştırılmasının
Karşılaştırılmalı İrdelenmesi: Gümüşhane İli Örneği
N.Doğan, S.Kızıloğlu
2
Erzurum’da Bitkisel Üretim Yapan İşletmelerde Tarım ve Tarımdışı
Çevre Bilinci
S. Kadioğlu, G. Taşğin, B. Kadioğlu,C. Karaman
3
Doğada Kendiliğinden Yetişen Mantarların Aile İçi Öztüketimdeki
Yerinin Saptanması ve Gelir Arttırmadaki Rolü
H. Karahan1 , C. Başdar, İ.Bülent Gürbüz
4
Türkiye’de İyi Tarım Uygulamaları’na Yönelik Politikalardaki
Gelişmeler
Y. Ataseven
Poster No
On Birinci Poster Panosu
Bildiriler
1
Aydın İlinde Çiftçilerin Çilek Üretim Kararına Etkili Faktörler Üzerine
Bir Analiz
N. Tok, M. Cankurt, A. Seçer, M. K. Davran
2
Türkiye’de Gübre Tüketimindeki Değişimler
O.Sedat Subaşı, A. Aydın, O. Uysal, M. Demirtaş
3
Bitkisel Üretimde Girdi Kullanımı ve Üretimde Meydana Gelen
Değişmeler
C. Karaman, S. Kadıoğlu,G. Taşğın,B. Kadıoğlu
4
Türkiye’de Karpuz Üretimi ile Karpuz Fiyatı Arasındaki İlişkinin
Ekonometrik Analizi
Tarım
İşletmeciliği
D. İlkayabdikoğlu, G. Unakıtan
Poster No
On İkinci Poster Panosu
Bildiriler
1
Uluslararası Kuruluşların Gıda Fiyat Krizi Değerlendirmeleri
A. Karadağ Gürsoy, F.H. Giray
2
3
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content