close

Enter

Log in using OpenID

20140629 - vagon taşıma sehpası

embedDownload
İHALE İLANI
TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.
VAGON TAŞIMA SEHPASI
ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
Dosya Numarası: 20140629
İhale Kayıt numarası: 2014 / 77976
1- İdarenin
a)Adresi: Milli Egemenlik Cad. No: 131, 54100 Mithatpaşa/Adapazarı/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 264 2751660 – 264 2751679
c) Elektronik posta adresi: [email protected], ilgili kişi: [email protected]’dir.
2 –İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: MAL ALIMI – AÇIK İHALE – 6 TAKIM
b) Teslim edileceği yer;
(Yerli istekliler için): TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü–Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
(Yabancı istekliler için): Yabancı istekliler tekliflerini (Incoterms 2010’a göre) FCA/FOB teslim
(taşıma aracına yüklenmiş şekilde) olarak ve yükleme yeri belirtilerek vereceklerdir.
c) Teslim tarihi: İHALE KONUSU MALZEMELERİN TAMAMI 15.09.2014 TARİHİNE
KADAR TESLİM EDİLECEKTİR.
3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer: TÜVASAŞ-ADAPAZARI
b) Tarihi ve saati: 22 / 07 / 2014 - 14:00
c) İhalenin Türü: AÇIK İHALE USULÜ
4–İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik
posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması hâlinde, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere
verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
4.1.4. TÜVASAŞ Mal Alımlarına ilişkin Açık İhale usulü Tip İdari Şartnamesinin 9’uncu (İhaleye
katılamayacak olanlar) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve 10’uncu (İhale dışı bırakılma
nedenleri) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin
yazılı taahhütname,
1
4.1.5. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri
ekinde vereceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. İhaleye iştirak eden isteklinin “Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden
dönen veya sözleşme imzalamaktan kaçınan, TÜVASAŞ Mal Alımlarına İlişkin Açık ihale Usulü Tip
İdari Şartnamesinin 34’üncü maddesinde belirtildiği gibi sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli
işlemleri tamamlamayan, 10’uncu maddesinde ve 31.2. maddesinde belirtilen durumlarda isteklinin
geçici teminatı gelir kaydedilir.” şeklindeki hükmü okuyup, anladığı kayıtsız ve şartsız olarak kabul
ettiğine dair taahhütname,
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
4.1.11. İsteklinin iş ortağı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi,
4.1.12. İdari şartname hükümlerini okuduğuna tamamına uymayı kabul ve taahhüt ettiğine dair
taahhütname,
4.1.13. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.14. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.9., 4.1.10. ve 4.1.12.
maddelerinde belirtilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı (en uygun) teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-Bu ihaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanı TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü–Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı–Dış Ticaret
Sube Müdürlüğü-Mithatpaşa/Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE adresinde görülebilir ve 50-TL karşılığı
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
8-Teklifler ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü-Genel Evrak
Şefliği/Mithatpaşa/Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-Teklif: TÜVASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. Sözleşme: TÜVASAŞ Tip
sözleşmesi örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.
10-İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez
11-Bu ihalede alternatif teklif verilemeyecektir.
12-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
13-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü
olmalıdır.
14-Ortak girişim olarak teklif verilebilir.
15-İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara
tabi değildir.
DİĞER HUSUSLAR:
*İHALE KONUSU VAGON TAŞIMA SEHPASI, TŞ-40.368 NO’LU “ELEKTRİKLİ VAGON
KALDIRMA KRİKOSU VE VAGON TAŞIMA SEHPASI” TEKNİK ŞARTNAMESİNİN 3.17
MADDESİNİ KAPSAMAKTADIR. BU BAĞLAMDA, İHALE KONUSU MALZEMELERİN
TŞ-40.368 NO’LU TEKNİK ŞARTNAMESİNİN 3.17 MADDESİ DİKKATE ALINACAKTIR.
*TŞ-40.368 NO’LU “ELEKTRİKLİ VAGON KALDIRMA KRİKOSU VE VAGON TAŞIMA
SEHPASI” TEKNİK ŞARTNAMESİNİN 3.17 MADDESİNDE BELİRTİLEN; SEHPA
GÖVDE YÜKSEKLİĞİ
(1560 MM.), SEHPA YÜKSELME MESAFESİ (400 MM.),
AYAKLAR ARASI MESAFESİ (800 MM.) OLACAKTIR.
2
*İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN
TEKLİFLERİNDE BİLDİRECEKLERDİR.
İSTEKLİLER;
SEHPA
AĞIRLIĞINI
*İDAREMİZİN MALİ MEVZUATI GEREĞİ DÖVİZ CİNSİNDEN TEKLİF
VERİLEBİLEN İHALELERDE NAKİT PARA OLARAK DÖVİZ CİNSİNDEN NAKİT
TEMİNAT ALINMAYACAKTIR.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
37 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content