close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Encümen Kararları

embedDownload
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 07.01.2014
Karar No
: 1
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum
merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun pafta 79 ada 4530 ,
parsel 1’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde Hanımlar Çarsısı olarak tanzim edilen taşınmaz
da 23 adet dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 17 ve 45. maddeleri gereğince açık
artırma teklif usulü kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış olup, 15/08/2013 tarih ve 209
sayılı Encümen kararı ile Gülsema ÖZCAN adındaki şahsa 22 Nolu (Hediyelik Eşya) dükkan
yıllığı 10.000,00 TL den ihale ten kiraya verilmiştir.İlgili şahıs 03.01.2014 tarihli dilekçe ile
Belediyemize Müracaatta bulunarak iş yapamadığından sözleşmenin iptal edilmesini talep
etmektedir.Söz konusu Nenehatun Hanımlar Çarşısında bulunan 22 Nolu (Hediyelik Eşya)
dükkan için yapılan kira sözleşmesinin ve ihalesinin iptal edilerek 04.09.2013 tarih ve
2643744 nolu Makbuzla Halk Bankasına yatırmış olduğu 600,00TL, lik Kati teminatının
Belediyemiz adına irat kaydedilerek, yeniden ihaleye çıkarılması hususunda bir karar ittihazı
isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.01.2014 tarih ve 72970592-755.02.02-27
sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum merkez Palandöken ilçesi
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun pafta 79 ada 4530 , parsel 1’de kayıtlı bulunan
taşınmaz üzerinde Hanımlar Çarsısı olarak tanzim edilen taşınmaz da 23 adet dükkan 2886
sayılı Devlet İhale Kanunun 17 ve 45. maddeleri gereğince açık artırma teklif usulü kiraya
verilmek üzere ihaleye çıkarılmış olup,15/08/2013 tarih ve 209 sayılı Encümen kararı ile
Gülsema ÖZCAN adındaki şahsa 22 Nolu (Hediyelik Eşya) dükkan yıllığı 10.000,00 TL den
ihale ten kiraya verilmiştir.İlgili şahıs 03.01.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize Müracaatta
bulunarak iş yapamadığından sözleşmenin iptal edilmesini talep etmiş olup ;
1- Bahse konu işyeri ihalesinin;ihale şartnamesinin 14 ve 16. Maddeleri ile Kira
sözleşmesinin 8.maddesine istinaden; 22 Nolu işyeri ihalesinin iptal edilmesine,
2- 04.09.2013 tarih ve 2643744 nolu Makbuzla Halk Bank’a yatırmış olduğu
600,00 TL’lik Kati teminatının Belediyemiz adına irat kaydedilmesine,
3-Söz konusu 22 Nolu işyerinin aynı muhammen bedel üzerinden ileri bir tarihte
yeniden ihaleye çıkarılmasına,
4- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye tevdiine,Belediye Encümeninin 07.01.2014 tarihli oturumunda oy
birliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
T.C.
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 07.01.2014
Karar No
: 2
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli
Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun Pafta 79 Ada 4530 Parsel 1 de
kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan Nenehatun Hanımlar
Çarşısı olarak tanzim edilen taşınmaz içerisinde bulunan 3 adet dükkanın 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanunun 17.ve 45.maddeleri gereğince açık teklif usulü ile 07.01.2014 tarih Salı günü
saat 14.00 da ihaleten kiraya verileceğinden, 3 adet ihale dosyası hususunda bir karar ittihazı
isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.01.2014 tarih ve 72970592-756.02-26 sayılı
teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun Pafta 79 Ada 4530 Parsel 1 de kayıtlı bulunan
taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan Nenehatun Hanımlar Çarşısı olarak
tanzim edilen taşınmaz içerisinde bulunan 3 adet dükkanın 06.05.2013 tarih ve 92 sayılı Meclis
kararına istinaden2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17.ve 45.maddeleri gereğince açık teklif
usulü ile 07.01.2014 tarih Salı günü saat 14.00 da ihaleten kiraya çıkarılmış olup ;
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni
Ulaş Mahallesi Kadastronun Pafta 79 Ada 4530 Parsel 1’de kayıtlı bulunan taşınmaz
üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan Hanımlar Çarşısı olarak tanzim edilen taşınmaz
içerisinde bulunan 4 nolu (75,00 m²) Yemek Evi,10 nolu (22,50 m²) Parfümeri ve
Kozmetik ile 19 nolu (75,00m²) Yemek Evi olarak işletilecek 3 (üç) adet dükkanlar için
ihale saatine kadar hiçbir isteklinin dosya almadığı tespit edildiğinden;bahse konu
taşınmazların aynı muhammen bedel üzerinden ileri bir tarihte yeniden ihaleten kiraya
çıkarılmasına,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye tevdiine,Belediye Encümeninin 07.01.2014 tarihli oturumunda oy
birliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 07.01.2014
Karar No
: 3
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile
toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyetleri Belediyemize ait Erzurum İli
Yakutiye İlçesi Hasanibasri mahallesindeki TOKİ tarafından yaptırılan konutlardan C2-3 blok ,
Zemin kat 2 nolu daire, 1.kat 8 nolu daire 111.0000,00TL, 2.kat 10 nolu daire 99.000,00TL,
2.kat 12 nolu daire 113.000,00TL, 3.kat 16 nolu daire 114.000,00TL, 4.kat 20 nolu daire
113.000,00TL, 5.kat 24 nolu daire 113.000,00TL, 6.kat 26 nolu daire 98.000,00TL den satışları
gerçekleştirilecektir.2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17.ve 45 maddeleri gereğince açık artırma
teklif usulü ile 20.08.2013 tarihinde ihale ten satışı yapılacağından 8 adet ihale dosyası hususunda bir
karar ittihazı isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.01.2014 tarih ve 72970592-756.02-25
sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Belediye Meclisinin 04.02.2013 tarih ve 39 sayılı kararına
istinaden;Mülkiyetleri Belediyemize ait Erzurum İli Yakutiye İlçesi Hasanibasri mahallesindeki
TOKİ tarafından yaptırılan konutlardan C2-3 blok , Zemin kat 2 nolu daire, 1.kat 8 nolu daire
111.0000,00TL, 2.kat 10 nolu daire 99.000,00TL, 2.kat 12 nolu daire 113.000,00TL, 3.kat 16
nolu daire 114.000,00TL, 4.kat 20 nolu daire 113.000,00TL, 5.kat 24 nolu daire 113.000,00TL,
6.kat 26 nolu daire 98.000,00TL’den 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17.ve 45.maddeleri
gereğince açık teklif usulü ile 07.01.2014 tarih Salı günü saat 14.00 da ihaleten satışa çıkarılmış olup
;
1- Mülkiyetleri Belediyemize ait Erzurum İli
Yakutiye İlçesi Hasanibasri
mahallesindeki TOKİ tarafından yaptırılan konutlardan C2-3 blok , Zemin kat 2 nolu daire, 1.kat 8
nolu daire 111.0000,00TL, 2.kat 10 nolu daire 99.000,00TL, 2.kat 12 nolu daire 113.000,00TL,
3.kat 16 nolu daire 114.000,00TL, 4.kat 20 nolu daire 113.000,00TL, 5.kat 24 nolu daire
113.000,00TL, 6.kat 26 nolu daire 98.000,00TL’den ihaleye çıkarılan konutlar için; ihale saatine
kadar hiçbir isteklinin dosya almadığı tespit edildiğinden;bahse konu taşınmazların aynı muhammen
bedel üzerinden ileri bir tarihte yeniden ihaleten satışa çıkarılmasına,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin
Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye tevdiine,Belediye Encümeninin 07.01.2014 tarihli oturumunda oy birliğiyle
karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 07.01.2014
Karar No
: 4
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile
toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum ili Palandöken
ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun pafta 79 ada 4530 ,parsel 1’de kayıtlı bulunan
taşınmaz üzerinde Hanımlar Çarsısı olarak tanzim edilen taşınmaz da 21 adet dükkan 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunun 17 ve 45. maddeleri gereğince açık artırma teklif usulü çeşitli tarihlerde ihaleten
kiraya verilmiştir.İhale usulü kiralayan 14 müstecirin 06.01.2014 tarihli dilekçeleri ile Belediyemize
müracaatta bulunarak çeşitli mağduriyetlerinden bahsedilip ihalenin ve kira sözleşmelerinin iptal
edilmesini talep etmektedirler.Söz konusu Nenehatun Hanımlar Çarşısında bulunan 3-5-6-7-8-11-1214-15-16-17-18-21-23 nolu dükkanlar için yapılan kira sözleşmesinin ve ihalesinin iptal edilerek
Belediyemize yatırılan Kati teminatlarının Belediyemiz adına irat kaydedilip, yeniden ihaleye
çıkarılması hususunda bir karar ittihazı isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.01.2014 tarih
ve 72970592-756.02-28 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni
Ulaş Mahallesi Kadastronun pafta 79 ada 4530 ,parsel 1’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde
Hanımlar Çarsısı olarak tanzim edilen taşınmaz da 21 adet dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun
17 ve 45. maddeleri gereğince açık artırma teklif usulü çeşitli tarihlerde ihaleten kiraya
verilmiştir.İhale usulü kiralayan 14 müstecirin 06.01.2014 tarihli dilekçeleri ile Belediyemize
müracaatta bulunarak çeşitli mağduriyetlerinden bahsedilip ihalenin ve kira sözleşmelerinin iptal
edilmelerini talep etmişler olup;
1- Bahse konu 14 adet işyeri ihalesinin;ihale şartnamesinin 14 ve 16. Maddeleri ile
Kira sözleşmesinin 8.maddesine istinaden; 3-5-6-7-8-11-12-14-15-16-17-18-21-23 işyerlerinin
ihalesinin iptal edilmesine,
2- Belediyemize adına yatırılan Kati teminatlarının Belediyemiz adına irat
kaydedilmesine,
3- Söz konusu 3-5-6-7-8-11-12-14-15-16-17-18-21-23 nolu
muhammen bedel üzerinden ileri bir tarihte yeniden ihaleye çıkarılmasına,
işyerlerinin
aynı
4-İş bu karardan tasdikli bir suretinin
Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgili müstecirlere tevdiine,Belediye Encümeninin 07.01.2014 tarihli oturumunda oy
birliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Leman KARACA
Numan ÖZKAYA
Belediye Başkanı
Seçilmiş Üye
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 16.01.2014
Karar No
:5
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Abdulvahab ATMACA ve
hissedarlarına ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi Kadastronun
Ada:6248, Parsel :1 ’de kayıtlı arsanın alan düzeltmesi ve ifraz beyannamesi Serbest harita
mühendisi Ahmet ÜNLÜ tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;;Encümen’ce bir
karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.01.2014 tarih ve7394414074875117-641.01-76 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Abdulvahab ATMACA ve hissedarlarına ait Erzurum
İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi Kadastronun Ada:6248, Parsel :1 ’de kayıtlı
arsanın alan düzeltmesi ve ifraz beyannamesi Serbest harita mühendisi Ahmet ÜNLÜ
tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;
1- Mülkiyeti Abdulvahab ATMACA ve hissedarlarına ait Erzurum İli
Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi Kadastronun Ada:6248, Parsel :1 ’de kayıtlı
6995.00 m² den ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan
sonra oluşacak 6990.69 m² den ibaret 6248 Ada, 1 parsel ifraz edilerek 1747.67 m² den ibaret
A parseli ve 5243.02 m² den ibaret B parselinin oluşmasına,
2- Oluşan 1747.67 m² den ibaret A parseli ve 5243.02 m² den ibaret B
parselinin Abdulvahab ATMACA ve hissedarları adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve
17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine,
3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin
16.01.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Fatih SAVAŞ
Mali Hizmetler Müd.V.
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 16.01.2014
Karar No
:6
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken İlçesi Ertuğrulgazi
Mahallesinde bulunan, Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den
ibaret olan taşınmaz, 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama imar planlarında Yeşil alan, Park,
Spor ve Oyun alanına isabet ettiğinden Belediye Meclisimizin 07.01.2013 tarih ve 16 sayılı
kararı ile Kamulaştırılmasına karar verilmiştir.Bu nedenle, Kadastronun pafta 86 ada 6680
parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama
imar planlarında 11.77 m² lik hisse, Spor ve Oyun alanına isabet ettiğinden beher m² si
230.00TL den Toplam 2.707.10TL bedel Kamulaştırma Komisyonumuzca 2942 sayılı
Kamulaştırma kanununun 8. maddesi gereğince teklif edilmiş, yapılan müzakereler
neticesinde gayrimenkul hissedarlarından Fahrettin TAYGAR ın mirasçıları vekili ve
mirasçılarına yapılan teklif üzerine, teklif edilen arsa bedelini kabul ettiğini beyan
etmişlerdir.2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla değişik ilgili
maddelerine istinaden; Bahse konu Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı
3.242,23m² den ibaret olan taşınmazda 11.77m² lik hissenin tutar bedeli olan 2.707,10TL nin
mülkiyet sahipleri Bahriye ( TAYGAR ) KÜÇÜKYILDIRIM a 541,42TL, Ali Aslan
TAYGAR a 541,42TL, Sebahattin TAYGAR a 541,42TL, Leyla (TAYGAR) GÜNLER
e 541,42TL, Abubekir TAYGAR a 541,42TL ödenmesine müteakip, Belediyemiz adına
tapuya tescil edilmesi hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünün 15.01.2014 tarih ve 72970592-752.01-80 sayılı teklif yazısı okunarak
yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Erzurum İli Palandöken İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesinde
bulunan, Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan
taşınmaz, 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama imar planlarında Yeşil alan, Park, Spor ve Oyun
alanına isabet ettiğinden Belediye Meclisimizin 07.01.2013 tarih ve 16 sayılı kararı ile
Kamulaştırılmasına karar verilmiştir.Bu nedenle, Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de
kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama imar
planlarında 11.77 m² lik hisse, Spor ve Oyun alanına isabet ettiğinden beher m² si 230.00TL
den Toplam 2.707.10TL bedel Kamulaştırma Komisyonumuzca 2942 sayılı Kamulaştırma
kanununun 8. maddesi gereğince teklif edilmiş, yapılan müzakereler neticesinde gayrimenkul
hissedarlarından Fahrettin TAYGAR ın mirasçıları vekili ve mirasçılarına yapılan teklif
üzerine, teklif edilen arsa bedelini kabul ettiğini beyan etmiş olup;
1- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla değişik ilgili
maddelerine istinaden; Bahse konu Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı
3.242,23m² den ibaret olan taşınmazda 11.77m² lik hissenin tutar bedeli olan 2.707,10TL nin
mülkiyet sahipleri Bahriye ( TAYGAR ) KÜÇÜKYILDIRIM a 541,42TL, Ali Aslan
TAYGAR a 541,42TL, Sebahattin TAYGAR a 541,42TL, Leyla (TAYGAR) GÜNLER
e 541,42TL, Abubekir TAYGAR a 541,42TL ödenmesine müteakip, Belediyemiz adına
tapuya tescil edilmesine,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgilisine ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine,Belediye Encümeninin
16.01.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Fatih SAVAŞ
Mali Hizmetler Müd.V.
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 23.01.2014
Karar No
: 7
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Büyükşehir Belediye
Başkanlığına ait, aşağıda liste halinde ada, parsel numaraları alanları ve değerleri belirtilen
taşınmazlar ile aynı listede belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların takas edilerek
takas işlemlerini yürütmek üzere encümene yetki verilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13.02.2013 tarih ve 45 sayılı kararı ile, Belediye Meclisimizin 04.03.2013 tarih ve
59 sayılı kararı alınmıştır.Verilen yetki doğrultusunda aşağıdaki listede belirtilen
taşınmazların yüz ölçüm ve bedel farkı gözetmeksizin Trampa (takas) edilerek tapuya tescil
edilmesi hususunda Encümence bir karar ittihazı isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün
21.01.2014 tarih ve 72970592-310.15.02.01-85 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan
müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait, aşağıda liste
halinde ada, parsel numaraları alanları ve değerleri belirtilen taşınmazlar ile aynı listede
belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların takas edilerek takas işlemlerini yürütmek
üzere encümene yetki verilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2013 tarih ve
45 sayılı kararı ile,Belediye Meclisimizin 04.03.2013 tarih ve 59 sayılı kararları
doğrultusunda;5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (g) bendine istinaden;
1- Aşağıda tablo halinde belirtilen söz konusu taşınmazların yüz ölçüm ve
bedel farkı gözetmeksizin Takas (Trampa) edilerek tapuya tescil edilmesine,
2- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye tevdiine,Belediye Encümeninin 23.01.2014 tarihli oturumunda oy
birliğiyle karar verildi.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT TAKASA(Trampa) KONU TAŞINMAZLAR
S.NO
MAHALLESİ
ADA NO PARSEL NO HİSSE ORANI ALANI(m²)
BEDELİ(TL)
1
OSMANGAZİ
4404
2
1/1
512,00 29.696,00
2
HÜSEYİN AVNİ ULAŞ
4396
2
1/1
512,00 29.696,00
3
HÜSEYİN AVNİ ULAŞ
4396
3
1/1
512,00 29.696,00
4
HÜSEYİN AVNİ ULAŞ
4396
4
1/1
512,00 29.696,00
5
HÜSEYİN AVNİ ULAŞ
4396
5
1/1
512,00 29.696,00
6
HÜSEYİN AVNİ ULAŞ
4396
6
1/1
512,00 29.696,00
7
HÜSEYİN AVNİ ULAŞ
4397
1
1/1
512,00 29.696,00
8
HÜSEYİN AVNİ ULAŞ
4397
2
1/1
512,00 29.696,00
9
HÜSEYİN AVNİ ULAŞ
4397
3
1/1
512,00 29.696,00
10
11
HÜSEYİN AVNİ ULAŞ
HÜSEYİN AVNİ ULAŞ
4397
4397
4
5
1/1
1/1
512,00 29.696,00
512,00 29.696,00
12
HÜSEYİN AVNİ ULAŞ
4397
6
1/1
512,00 29.696,00
13
ADNAN MENDERES
1573
6
1/1
1.802,00 68.476,00
14
SOLAKZADE
1422
20
1/1
61,04 2.319,52
15
SOLAKZADE
1422
23
1/1
25,24 959,12
16
OSMANGAZİ
5900
1
1/1
2.709,31 138.174,81
17 OSMANGAZİ
S.NO
MAHALLESİ
5899
1
1/1
3.374,28 172.088,28
ADA NO PARSEL NO HİSSE ORANI ALANI(m²) BEDELİ(TL)
18
HARPUT
5289
1
87/132
87,09 3.309,42
19
HARPUT
5289
4
1/1
197,01 7.486,38
20
HARPUT
5289
6
1/1
269,77 10.251,26
21
HARPUT
5290
1
1/1
22
HARPUT
5292
12
80/155
80,22 3.048,36
23
HARPUT
5292
13
109/214
108,89 4.137,82
24
HARPUT
5294
2
256/400
256,04 9.729,52
25
OSMANGAZİ
211
6
1/1
15.394,00 785.094,00
26,09 991,42
26
HACI SALİH EFENDİ
1287
1
1/1
3.436,03 130.569,14
27
MEHMET AKİF ERSOY
1368
3
1/1
2.473,90 94.008,20
TOPLAM 36.444,91 1.786.995,25
PALANDÖKEN BELEDİYESİNE AİT TAKASA(Trampa) KONU TAŞINMAZLAR
S.NO
MAHALLESİ
ADA NO PARSEL NO HİSSE ORANI ALANI(m²)
BEDELİ(TL)
1
MAKSUT EFENDİ
140
9
1/1
688,03
15.824,69
2
ŞEHİT İSMAİL AKSU
191
2
1/1
18.338,00
696.844,00
3
TUZCU
502
1/1
16.140,00
32.280,00
4
TUZCU
449
1/1
6.060,00
12.120,00
TOPLAM 41.226,03 757.068,69
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Fatih SAVAŞ
Mali Hizmetler Müd.V.
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 23.01.2014
Karar No
:8
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken ilçesi Osman
Bektaş Mahallesi pafta : 90 Ada :5822 ve parsel :1’de kayıtlı S.S Erikbal Konut yapı
Kooperatifi zemin katında bulanan mülkiyeti Murat AKPINAR’a ait dükkanlarda 362 m2’lik
alan baz alınarak Ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmadan dolayı Encümen Başkanlığınca
28.12.2012 tarih ve 198 sayılı karar ile 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesi kapsamında
11.088,89 TL ve 15.03.2013 tarih 53 sayılı karar ile yine aynı kanun 32.maddesi kapsamında
2.616,56 TL idari para cezası verilmiştir.İlgili şahıs tarafından 31.12.2013 tarihinde
Belediyemize verdiği dilekçesinde özetle cezaya tabi tutulan alanın yeniden ölçülmesi ve
dosya münderecatının tekrar gözden geçirilmesini talep etmiştir. Osman Bektaş Mahallesi
pafta : 90 Ada :5822 ve parsel :1’de kayıtlı taşınmaz için İmar ve şehircilik Müdürlüğü
tarafından 16.06.2011 tarih ve 1/41 nolu tadilat ruhsatı alınmış olup , mimari projesinde 1
nolu dükkanın 113 m2 lik alana sahip bağımsız bölümün kayıt ve tescilli olduğu ; 210 m2’lik
kısmının ise ruhsat ve eklerine aykırı olarak 2 adet dükkana çevrildiği Denetim Ekiplerimizce
tespit edilmiştir.Bahse konu taşınmaz için 28.12.2013 tarih ve 198 sayılı Encümen
kararımızın tashih edilerek 3194 sayılı imar kanun 42.maddesi kapsamında yeni bir kararın
alınması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme
Müdürlüğünün 20.01.2014 tarih ve 73944140-11429007-302-03-24 sayılı teklif yazısı
okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R: Murat AKPINAR isimli vatandaşın 31.12.2013 tarih ve bila
sayılı dilekçesinde;Belediyemiz Encümenin 08.10.2013 tarih ve 255 sayılı kararı ile
kendilerine verilen idari para cezasının yeniden değerlendirilmesi hususu yerinde görülerek
Belediye Encümenince dosyanın münderecatı incelenmiş olup;cezaya tabi tutulan alanın
yeniden ölçülerek sehven 362,5 m² alan olarak hesaplanan ölçümün 210 m² olduğu ve cezaya
konu taşınmazın ceza hesaplaması yapılırken 4-A Yapı Sınıfı Grubu olarak uygulanması
gerekirken 3-A Yapı Sınıfı olarak uygulandığı tespit edildiğinden;
1-Murat AKPINAR’’ın 31.12.2013 tarihli itiraz dilekçesinin Kabulü ile
birlikte;Belediye Encümeninin vermiş olduğu 28.12.2012 tarih ve 198 sayılı kararının
İPTALİNE,ayrıca ilgiliye Belediye Encümenince verilen 15.03.2013 tarih ve 53 sayılı
kararında hukuka aykırılık bir işlem bulunmadığından ilgili kararın aynen uygulanmasına,
2-Bahse konu Yapı sahibi Murat AKPINAR’a ait 3194 Sayılı İmar Kanunun
9.12.2009 tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi hükmü gereğince Ruhsat ve
Eklerine aykırı yapılmış olan 210 m² alan için 4-A yapı gurubuna ait olması ve her bir m²’si
31,27 TL x 210 m² = 6.566.70 TL idari para cezası,
3- Aynı kanunun ( c ) bendinin 5. fıkrasındaki “Uygulama imar planı bulunan
bir alanda yapıldığından” verilen 6.566.70 TL’nin % 20’si olan 1.313.34 TL idari para cezası,
4-Aynı kanunun ( c ) bendinin 12. fıkrasındaki “İnşai faaliyetleri tamamlanmış
ve kullanılıyor” olduğundan verilen 6.566.70 TL’nin % 20’si olan 1.313.34 TL idari para
cezası ile birlikte Toplam 9.193.38 TL Yapı sahibi Murat AKPINAR’a idari para cezası
verilmesine,
5- Ruhsat ve Eklerine aykırı olarak yapılan yapının, ilgilisince Ruhsat ve
Eklerine uygun hale getirilmesine,
6- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne
ve Müdürlüğünce ilgili Murat AKPINAR’a tevdiine Belediye Encümeninin 23.01.2014
tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Fatih SAVAŞ
Mali Hizmetler Müd.V.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 23.01.2014
Karar No
:9
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum ili Palandöken ilçesi karayolları
mevkii Yunus Emre Mahallesi pafta :90 Ada :1019 ve parsel No:8’de kayıtlı mülkiyeti İdris
ÇELİK’e taşınmaz üzerinde kaçak ve ruhsatsız olarak Bodrum katta 91,31 m2 , Zemin katta
91,31 m2 , 1.kat , 2.kat, 3.kat ve 4.katta 113,12 şer m2 olmak üzere toplam 635,10 m2’lik
alana sahip yapı hakkında Encümen Başkanlığımızca 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesi
kapsamında 26.12.2013 ve 304 sayılı karar ile 49.853,85 TL İdari para cezası ve ilgilisince 1
ay içerisinde ruhsatlı hale getirilmesine karar vermiştir. İdris ÇELİK 25.12.2013 tarihinde
Belediyemize Ruhsat başvurusu yaptığını; 17.01.2014 tarihinde verdiği Dilekçesinde bahisle
Yapı Ruhsat başvurusu aşamasında Denetim firmasının girişimde bulunmadığı dolayısıyla
ihmalden kaynaklanan idari para cezasının miktarının şahsın ekonomik durumu göz önüne
alınarak yeniden görüşülmesini talep etmektedir.Bahse konu kişi hakkında verilen kararın
yeniden görüşülmesi hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme
Müdürlüğünün 21.01.2014 tarih ve 73944140-11429007-302-03-25 sayılı teklif yazısı
okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R: Erzurum ili Palandöken ilçesi karayolları mevkii Yunus Emre
Mahallesi pafta :90 Ada :1019 ve parsel No:8’de kayıtlı mülkiyeti İdris ÇELİK’e taşınmaz
üzerinde kaçak ve ruhsatsız olarak Bodrum katta 91,31 m2 , Zemin katta 91,31 m2 , 1.kat ,
2.kat, 3.kat ve 4.katta 113,12 şer m2 olmak üzere toplam 635,10 m2’lik alana sahip yapı
hakkında Belediye Encümenimizce 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesi kapsamında
26.12.2013 ve 304 sayılı karar ile 49.853,85 TL İdari para cezası ve ilgilisince taşınmazın bir
(1) ay içerisinde ruhsatlı hale getirilmesine karar verilmiştir.İdris ÇELİK 25.12.2013 tarihinde
Belediyemize ruhsat başvurusu yaptığını; 17.01.2014 tarihinde verdiği dilekçesinde bahisle
Yapı Ruhsat başvurusu aşamasında Denetim firmasının girişimde bulunmadığı dolayısıyla
ihmalden kaynaklanan idari para ceza miktarının şahsın ekonomik durumu göz önüne alınarak
yeniden görüşülmesini talep etmiş olup;
1-Bahse konu yapı sahibi İdris ÇELİK’’in 17.01.2014 tarihli itiraz
dilekçesindeki “……Yapı Ruhsat başvurusu aşamasında Denetim firmasının girişimde
bulunmadığı dolayısıyla ihmalden kaynaklanan idari para ceza miktarının şahsın ekonomik
durumu göz önüne alınarak yeniden görüşülmesi” talebi; Belediye Encümenince dosya
münderecatı incelendiğinde;gerek inşaatın m² alanı,gerekse yapı sınıfı ve fiili durumunda
kararı etkileyecek bir işlem yapılmadığı,yapıya ruhsat alınmasında idarece muhatabın yapı
sahibi olduğu,ilgilinin kendi tarafınca anlaştığı Yapı Denetim Firmasından kaynaklanan
eksiklik,ihmal veya yanlışlığın idareyi bağlamayacağı,dolayısıyla
hükmün dayandığı
gerektirici sebeplere göre; verilen idari para cezasının; bilgi ve belgeler doğrultusunda, yasaya
ve mevzuata uygun olduğundan dolayısıyla ileri sürülen gerekçelerin sözü edilen kararın
bozulmasını veya düzeltilmesini gerektirecek nitelikte görülmediğinden itiraz talebinin
reddine,
2- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgili İdris ÇELİK’’e tevdiine Belediye Encümeninin 23.01.2014 tarihli
oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Fatih SAVAŞ
Mali Hizmetler Müd.V.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 30.01.2014
Karar No
: 10
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkan Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Murat KURT’a ait Erzurum İli
Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun Pafta :72 , Ada :5418, Parsel :5 ve
6’da kayıtlı arsaların alan düzeltmesi ve tevhit beyannamesi Serbest harita mühendisi Orhan
ÖNAL tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;Encümen’ce bir karar ittihazını isteyen
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2014 tarih ve73944140-74875117-310-04-02-157
sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Murat KURT’a ait Erzurum İli Palandöken İlçesi
Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun Pafta :72 , Ada :5418, Parsel :5 ve 6’da kayıtlı
arsaların alan düzeltmesi ve tevhit beyannamesi Serbest harita mühendisi Orhan ÖNAL
tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;
1- Mülkiyeti Murat KURT’a ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan
Menderes Mahallesi Kadastronun Pafta :72 , Ada :5418, Parsel :5 ‘de kayıtlı 1009.90 m² den
ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan sonra oluşacak
1009.37 m² den ibaret 5418 Ada, 5 parsel ile Ada:5418, Parsel 6’da kayıtlı 1031.01 m² den
ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan sonra oluşacak
1030.40 m² den ibaret 5418 Ada, 6 parsel tevhit edilerek A parselinin oluşmasına;
2- Oluşan A parselinin Murat KURT adına 3194 sayılı imar Kanununun 15. 16
ve 17. maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine,
3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin
30.01.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 30.01.2014
Karar No
: 11
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli
Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun Pafta 79 Ada 4530 Parsel 1 de
kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan Nenehatun Hanımlar
Çarşısı olarak tanzim edilen taşınmaz içerisinde bulunan 18 adet dükkanın 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanunun 17.ve 45.maddeleri gereğince açık teklif usulü ile 30.01.2014 tarih Perşembe
günü saat 14.00 da ihale ten kiraya verileceğinden, 18 adet ihale dosyasının satışının yapılması
hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.01.2014 tarih ve
72970592- 756.02-92 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin
Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun Pafta 79 Ada 4530 Parsel 1 de kayıtlı bulunan taşınmaz
üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan Nene Hatun Hanımlar Çarşısı olarak tanzim edilen
taşınmaz içerisinde bulunan 18 adet dükkanın 06.05.2013 tarih ve 92 sayılı Meclis kararına
istinaden;
1) Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş
Mahallesi Kadastronun Pafta 79 Ada 4530 Parsel 1’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde Belediyemiz
tarafından yaptırılan Hanımlar Çarşısı olarak tanzim edilen taşınmaz içerisinde bulunan 18 adet
dükkan yerinin ihaleten kiraya verilmesi için ihale saatinde ihaleye girecek isteklilerin ihale evrakları
incelenmiş olup;
- 2 nolu (30,00m²) Ev Tekstili olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir) isteklinin
dosya aldığı, isteklinin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale salonuna alınmış
olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 2.880.00 TL’den açık
artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (41893195886 T.C.KİMLİK NO) A.Menderes Mah.1Aygül
Sok.Yurt Yapı Koop.C.Blok 19/10’de ikamet eden Gülsema ÖZCAN 2.930.00 TL(İKİBİN
DOKUZYÜZOTUZ TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın
2.930,00 TL’ den (İKİBİN DOKUZYÜZOTUZ TL) Gülsema ÖZCAN isimli şahsa,
- 3 nolu (30,00m²) Ayakkabıcı olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir)
isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale
salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 2.880.00
TL’den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (20410893344 T.C.KİMLİK NO) Aşağı Mumcu
Mah.1.Subaşı Sok.Yener Apt.1/7’de ikamet eden Büşra YALÇIN 2.930.00 TL(İKİBİN
DOKUZYÜZOTUZ TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın
2.930,00 TL’ den (İKİBİN DOKUZYÜZOTUZ TL)) Büşra YALÇIN isimli şahsa,
- 4 nolu (75,00m²) Yemek Evi olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir) isteklinin
dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale salonuna
alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 7.200.00 TL’den açık
artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (42757148468 T.C.KİMLİK NO) O.Gazi Mah.Demet Evler E
Blok 13/4 ’de ikamet eden Sena AY 7.250,00 TL(YEDİBİN İKİYÜZELLİ TL) teklif edip ve başkaca
teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın 7.250,00 TL’ den (YEDİBİN İKİYÜZELLİ TL)
Sena AY isimli şahsa,
- 5 nolu (52,00m²) Çocuk Giyim-Sünnet Elbisesi olarak işletilecek olan dükkan yeri için
1 (Bir) isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek
ihale salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan
4.992.00 TL’den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif (41893195886 T.C.KİMLİK NO) A.Menderes
Mah.1Aygül Sok.Yurt Yapı Koop.C.Blok 19/10’de ikamet eden Gülsema ÖZCAN 5.000.00 TL
(BEŞBİN TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın 5.000.00 TL’
den (BEŞBİN TL) Gülsema ÖZCAN isimli şahsa,
- 6 nolu (52,00m²) Tuhafiye olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir) isteklinin
dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale salonuna
alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 4.992.00 TL’den açık
artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (21316863752 T.C.KİMLİK NO) H.Avni ULAŞ Mah.87.Sok
No:5’de ikamet eden Sonnur MEHMETALİOĞLU 5.050.00 TL(BEŞBİNELLİ TL) teklif edip ve
başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın 5.050.00TL’den (BEŞBİNELLİ TL)
Sonnur MEHMETALİOĞLU isimli şahsa,
- 7 nolu (75,00m²) Çeyiz Mağazası olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir)
isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale
salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 7.200.00
TL’den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (28376178260 T.C.KİMLİK NO) H.Avni ULAŞ
Mah. Gözde Evler Yasemin Sok.A Blok No: 19’da ikamet eden Berrin SİFİL 7.265.00 TL(YEDİBİN
İKİYÜZALTMIŞBEŞ TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın
7.265.00TL’den (YEDİBİN İKİYÜZALTMIŞBEŞTL) Berrin SİFİL isimli şahsa,
- 8 nolu (30,00m²) Örgücü El Sanatları olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1
(Bir) isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale
salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 2.880.00
TL’den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (33127459734 T.C.KİMLİK NO) Bilali Habeş
Mah. Burak Sok. No: 23/1’de ikamet eden Sakine HÜLAKÜ 2.945.00 TL(İKİBİN
DOKUZYÜZKIRKBEŞTL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın
2.945.00TL’den (İKİBİN DOKUZYÜZKIRKBEŞ TL) Sakine HÜLAKÜ isimli şahsa,
- 10 nolu (22,50m²) Parfümeri-Kozmetik olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1
(Bir) isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale
salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 2.160.00
TL’den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (15248065988 T.C.KİMLİK NO) M.Solakzade
Mah.Kosova Cad.ÖZÇAĞIN Apt.D.Blok No:21/2’de ikamet eden Edanur ACAR 2.185.00
TL(İKİBİN YÜZSEKSENBEŞ TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu
taşınmazın 2.185.00TL’den (İKİBİN YÜZSEKSENBEŞ TL) Edanur ACAR isimli şahsa,
- 11 nolu (22,50m²) Bijuteri olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir) isteklinin
dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale salonuna
alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 2.160.00 TL’den açık
artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (38389295502 T.C.KİMLİK NO) O.Bektaş Mah. Özden
Sok.Ferhat Evler Kat.1 Daire 2’de ikamet eden Sümeyra DOĞAN 2.180.00 TL(İKİBİN
YÜZSEKSEN TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın 2.180.00
TL’den (İKİBİN YÜZSEKSEN TL) Sümeyra DOĞAN isimli şahsa,
- 12 nolu (22,50m²) Aktar olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir) isteklinin
dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale salonuna
alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 2.160.00 TL’den açık
artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (35917367090 T.C.KİMLİK NO) Ynus Emre Mah.Sancak
Cad.İstek Kent C.Blok No:10/1’de ikamet eden Bahar GÜNEY
2.175.00 TL(İKİBİN
YÜZYETMİŞBEŞ TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın
2.175.00 TL’den (İKİBİN YÜZYETMİŞBEŞ TL) Bahar GÜNEY isimli şahsa,
- 14 nolu (30,00m²) Bayan Kuaför olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (bir)
isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale
salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 2.880.00
TL’den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (24010760730 T.C.KİMLİK NO) Solakzade
Mah.Y.Sultan Selim Bulvarı İller Bankası Lojmanları E Blok Kat.1 No: 1’de ikamet eden Nuray
SAĞLAM 2.905.00 TL(İKİBİN DOKUZYÜZBEŞ TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran
olmadığından bahse konu taşınmazın 2.905.00 TL’den (İKİBİN DOKUZYÜZBEŞ TL) Nuray
SAĞLAM isimli şahsa,
- 15 nolu (30,00m²) Bayan Terzi olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir)
isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale
salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 2.880.00
TL’den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (18136970432 T.C.KİMLİK NO) A.Gazi
Mah.Çevirme Sok. Kat.2 No:27’de ikamet eden Netice KARCI
2.925.00 TL(İKİBİN
DOKUZYÜZYİRMİBEŞ TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu
taşınmazın 2.925.00 TL’den (İKİBİN DOKUZYÜZYİRMİBEŞ TL) Netice KARCI isimli şahsa,
- 16 nolu (75,00m²) Çeyiz Mağazası olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir)
isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale
salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 7.200.00
TL’den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (43711127758 T.C.KİMLİK NO) H.Salih Efendi
Mah.Mimar Sinan Cad. Sabır Evler C.Blok No:80/3’de ikamet eden Fadime YARBAŞI 7.245.00
TL(YEDİBİN İKİYÜZKIRKBEŞ TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu
taşınmazın 7.245.00 TL’den (YEDİBİN İKİYÜZKIRKBEŞ TL) Fadime YARBAŞI isimli şahsa,
- 17 nolu (22,50m²) Büfe Market olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir)
isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale
salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 2.160.00
TL’den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (11287069116 T.C.KİMLİK NO) H.Avni Ulaş
Mah.Alparslan Türkeş Bulvarı Köşk Apt. B Blok No:19/12’de ikamet eden Uğur ALBAYRAK
2.185.00 TL(İKİBİN YÜZSEKSENBEŞ TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse
konu taşınmazın 2.185.00 TL’den (İKİBİN YÜZSEKSENBEŞ TL) Uğur ALBAYRAK isimli
şahsa,
- 18 nolu (52,00m²) Konfeksiyon olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir)
isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale
salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 4.992.00
TL’den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (33691451844 T.C.KİMLİK NO) H.Avni ULAŞ
Mah.Nakış Evler D Blok No:10/18’de ikamet eden Elif GÜRGÜR 5.035.00 TL(BEŞBİN
OTUZBEŞTL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın 5.035.00
TL’den (BEŞBİN OTUZBEŞ TL) Elif GÜRGÜR isimli şahsa,
- 19 nolu (75,00m²) Yemek Evi olarak işletilecek olan dükkan yeri için hiç bir istekli
çıkmadığından bahse konu taşımazla ilgili kiraya verilip/verilmeme hususunun daha sonra
değerlendirilmesine,
- 21 nolu (30,00m²) Aktar olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (bir) isteklinin
dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale salonuna
alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 2.880.00 TL’den açık
artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (21316863752 T.C.KİMLİK NO) H.Avni ULAŞ Mah.87.Sok
No:5’de ikamet eden Sonnur MEHMETALİOĞLU 2.960.00 TL(İKİBİN DOKUZYÜZALTMIŞ TL)
teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın 2.960.00 TL’den (İKİBİN
DOKUZYÜZALTMIŞTL) Sonnur MEHMETALİOĞLU isimli şahsa,
- 22 nolu (22,50m²) Hediyelik Eşya olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir)
isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale
salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 2.160.00
TL’den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (41893195886 T.C.KİMLİK NO) Ş.ÜST.İ.AKSU
Mah.75. Sok.Yurt Yapı Koop. C.Blok Kat.4 No:19’de ikamet eden Gülsema ÖZCAN 2.195.00
TL(ONBİN TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın 2.195.00
TL’den (İKİBİN DOKUZDOKSANBEŞTL) Gülsema ÖZCAN isimli şahsa, 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanunun 17.ve 45. Maddesi gereği Açık Artırma Usulü sonucu ihaleten kiraya verilmesine,
2) İhale Usulü ile kiraya verilen bahse konu taşınmazlarla Silgili diğer iş ve işlemlerin
müdürlüğünce yerine getirilmesine,
3) İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce İlgililere tevdiine, Belediye Encümeninin 30.01.2014 tarihli oturumunda oy birliğiyle
karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 06.02.2014
Karar No
: 12
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz Şehit
İsmail Aksu mahallesi 54. Sokak Selam Evler yanında bulunan Şahistan KOŞAR’ a işgaliye
harçlı büfeyi belediyemize devretmek istediğini beyan ederek ilgili dilekçe ile tahakkukunun
durdurulmasını talep etmektedir.Bahse konu Şahistan KOŞAR adına kayıtlı işgal harçlı
büfenin iptal edilerek tahakkukunun durdurulması hususunda bir karar ittihazını isteyen
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 05.02.2014 tarih ve 72970592-320.04-101 sayılı teklif
yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz Şehit İsmail Aksu Mahallesi 54.
Sokak Selam Evler yanında bulunan Şahistan KOŞAR’ a işgaliye harçlı büfeyi belediyemize
devretmek istediğini beyan ederek ilgili dilekçe ile tahakkukunun durdurulmasını talep
etmekte olup;
1- Devir işleminin Belediyemiz adına yapılmasına,
2- 2014 Yılı tahakkukunun durdurularak, geçmiş döneme ait borçlarının
ilgiliden tahsil edilmesine,
3- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgililere
tevdiine, Belediye Encümeninin 06.02.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Fatih SAVAŞ
Yazı İşl. Müd.V.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 06.02.2014
Karar No
: 13
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Vekili Z.Bülent ENGİN’in Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki
ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan
Mahallesi Mülkiyeti ilhami ÖZKURT’a ait Kadastronun Ada : 7577 ve Parsel :2’de kayıtlı
taşınmazın zemin katında bulunan işyerinin önüne çevre yapılaşmalar ve imar kanunu
açısından cephe hattını bozacak nitelikteki kaçak olarak çelik konstrüksiyonla 64 m2’lik
alanda ilave kısım yapıldığı Denetim Ekiplerimizce tesbit edilmiştir. Yapı Grubu 3-B olan
inşaat mühürlenerek durdurulmuş tanzim edilen tutanak ekte sunulmuştur.Bahse konu inşaat
hakkında 3194 sayılı imar kanununun 42. Maddesi hükmü çerçevesinde işlem yapılması
hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün
31.01.2014 tarih ve 73944140-11429007-302-03-36 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan
müzakereler sonucu;
K A R A R : Erzurum İli Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi
Mülkiyeti ilhami ÖZKURT’a ait Kadastronun Ada : 7577 ve Parsel :2’de kayıtlı taşınmazın
zemin katında bulunan işyerinin önüne çevre yapılaşmalar ve imar kanunu açısından cephe
hattını bozacak nitelikteki kaçak olarak çelik konstrüksiyonla 64 m2’lik alanda ilave kısım
yapıldığı Denetim Ekiplerimizce tespit edilmiş olup,
1- Bahse konu yapı sahibi İlhami ÖZKURT’a 3194 Sayılı İmar Kanunun 9.12.2009
tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi hükmü gereğince Kaçak ve Ruhsatsız yapılmış olan
64 m² alan için; 3-B yapı gurubuna ait olması ve her bir m²’si 27,19 TL x 64 m² = 1.740,16 TL idari
para cezası,
2-Aynı kanunun ( c ) bendinin 2. Fıkrasındaki aykırılığa konu yapı ‘Uygulama imar
planı bulunan bir alanda’ yapıldığından verilen 1.740,16 TL’nin % 20’si olan 348,03 TL idari para
cezası,
3-Aynı kanunun ( c ) bendinin 13. Fıkrasındaki aykırılığa konu yapı ‘Çevre ve
görüntü kirliliğine sebebiyet’ verdiğinden verilen 1.740,16 TL’nin % 20’si olan 348,03 TL idari para
cezası,
4-Aynı kanunun ( c ) bendinin 8. Fıkrasındaki aykırılığa konu yapı ‘ Ruhsatsız’
olduğundan verilen 1.740,16 TL’nin % 180’ni olan 3.132,29 TL idari para cezası birlikte Toplam
5.568,51 TL idari para cezasının verilmesine,
5- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve
müdürlüğünce İlhami ÖZKURT’a tevdiine,Belediye Encümeninin 06.02.2014 tarihli oturumunda
oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Fatih SAVAŞ
Yazı İşl. Müd.V.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 06.02.2014
Karar No
: 14
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Vekili Z.Bülent ENGİN’in Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki
ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş
Mahallesi kadastronun Pafta : 90 Ada : 6711 Parsel No: 1’ de kayıtlı mülkiyeti S.S.Özyak
Konut Yapı kooperatifine ait A Blokta Ruhsat ve eklerine aykırı olarak teras katlarda
büyümeye gidilmiş ayrıca teras kat içerisinde bulunan daire ile ortak kullanım alanı olan çatı
katına merdiven yapılarak çatıya giriş sağlanmış 35.40 x 25 mt ebadındaki çatı alanı terasla
birleştirmek suretiyle dublex daireler oluşturulması dolayısıyla Belediyemiz Encümen
Başkanlığınca 3194 sayılı imar kanununun 42.maddesince 06.03.2012 tarih ve 25 sayılı karar
ile S.S Özyak Evler yapı kooperatif Başkanlığına ve Fenni Mesülü olan Zeki ARAS’ a ayrı
ayrı olmak üzere 34.592,88 Tl idari para cezası ve kaçak yapının ruhsata uygun hale
getirilmesi hükmüne bağlanmıştır. Davacı Memet Zeki ARAS tarafından bu alınan bu karara
ilişkin Belediyemiz aleyhine Erzurum 1.İdare Mahkemesi 2013/113 E. Sayılı dosyası
üzerinden Encümen kararımızın 3.maddesinde geçen “ Aynı kanunun ( c ) bendinin
12.fıkrasındaki İnşaat faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olması nedeniyle verilen
24.709,20 Tl nin % 10’ u olan 2.470,92 TL” tutarındaki ceza artış oranına gidilmesine yönelik
kısmın iptaline karar vermiştir.Yine 06.03.2013 tarih ve 25 sayılı Encümen kararımızın işlem
dosyasının tekrar incelenip gözden geçirilmesi sonucunda 1. 2. ve 3.maddelerindeki ceza artış
oranının hesaplamalarında toplam idari para cezasının 32.121.96 TL olması gerekirken
sehven 34.592,88 TL olarak hesaplanıp bu doğrultuda karar alındığı tesbit edilmiştir. Osman
Bektaş Mahallesi pafta no:90 Ada no:6711 parsel no:1 de kayıtlı mülkiyeti S.S. Özyak Evler
Yapı Kooperatifi ait taşınmazla ilgili bütün bu veri ve tespitler doğrultusunda 06.03.2013
tarih ve 25 sayılı Encümen kararımızın tashih edilerek İmar kanununun 42.maddesi
kapsamında yeniden bir karar alınması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen
Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün 05.02.2014 tarih ve 73944140-11429007-302-03-40
sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi
kadastronun Pafta : 90 Ada : 6711 Parsel No: 1’ de kayıtlı mülkiyeti S.S.Özyak Konut Yapı
kooperatifine ait A Blokta Ruhsat ve eklerine aykırı olarak teras katlarda büyümeye gidilmiş
ayrıca teras kat içerisinde bulunan daire ile ortak kullanım alanı olan çatı katına merdiven
yapılarak çatıya giriş sağlanmış 35.40 x 25 mt ebadındaki çatı alanı terasla birleştirmek
suretiyle dublex daireler oluşturulması dolayısıyla Belediyemiz Encümen Başkanlığınca 3194
sayılı imar kanununun 42.maddesince 06.03.2012 tarih ve 25 sayılı karar ile S.S Özyak Evler
yapı kooperatif Başkanlığına ve Fenni Mesülü olan Zeki ARAS’ a ayrı ayrı olmak üzere
34.592,88 Tl idari para cezası ve kaçak yapının ruhsata uygun hale getirilmesi hükmüne
bağlanmıştır. Davacı Memet Zeki ARAS tarafından bu alınan bu karara ilişkin Belediyemiz
aleyhine Erzurum 1.İdare Mahkemesi 2013/113 E. Sayılı dosyası üzerinden Encümen
kararımızın 3.maddesinde geçen “ Aynı kanunun ( c ) bendinin 12.fıkrasındaki İnşaat
faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olması nedeniyle verilen 24.709,20 Tl nin % 10’ u
olan 2.470,92 TL” tutarındaki ceza artış oranına gidilmesine yönelik kısmın iptaline karar
vermiştir.Yine 06.03.2013 tarih ve 25 sayılı Encümen kararımızın işlem dosyasının tekrar
incelenip gözden geçirilmesi sonucunda 1. 2. ve 3.maddelerindeki ceza artış oranının
hesaplamalarında toplam idari para cezasının 32.121.96 TL olması gerekirken sehven
34.592,88 TL olarak hesaplanıp bu doğrultuda karar alındığı tespit edilmiştir.
Osman Bektaş Mahallesi pafta no:90 Ada no:6711 parsel no:1 de kayıtlı mülkiyeti S.S.
Özyak Evler Yapı Kooperatifi ait taşınmazla ilgili bütün bu veri ve tespitler doğrultusunda
06.03.2013 tarih ve 25 sayılı Encümen kararımızın tashih edilmesi istenmiş olup,
1-Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 2013/113E , 2013/1281 nolu kararı doğrultusunda
ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 05.02.2014 tarih ve 40 sayılı teklifi doğrultusunda verilen para
cezasının düzeltilmesine,
2-Yanlış hesaplamadan dolayı 34.592,88 TL olarak verilen cezanın 32.121,96 TL
olarak düzeltilmesine,
3-Ayrıca mahkeme kararı doğrultusunda bu cezada 2.470,92 TL tutarındaki ceza artış
oranının hesaplanmasında hukuka uygunluk bulunmadığından, bu miktarında düşülerek 29.651,04 TL
olarak yapının Fenni Mesulü olan Mehmet Zeki ARASA’ a verilen cezanın düzeltilmesine,
4- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve
müdürlüğünce ilgilisine tevdiine,Belediye Encümeninin 06.02.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle
karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Fatih SAVAŞ
Yazı İşl. Müd.V.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 13.02.2014
Karar No
: 15
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken
Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan
üyelerin iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum
merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun pafta 79 ada 4530 ,
parsel 1’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde Hanımlar Çarsısı olarak tanzim edilen taşınmaz
da 18 adet dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 17 ve 45. maddeleri gereğince açık
artırma teklif usulü kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış olup, 30/01/2014 tarih ve 11
sayılı Encümen kararı ile Edanur ACAR adındaki şahsa 10 Nolu (Parfümeri Kozmetik)
dükkan yıllığı 2.185,00 TL den ihale ten kiraya verilmiştir. İlgili şahıs 10.02.2014 tarihli
dilekçe ile Belediyemize Müracaatta bulunarak ihalenin iptal edilmesini talep etmektedir. Söz
konusu Nenehatun Hanımlar Çarşısında bulunan 10 Nolu (Parfümeri Kozmetik) dükkan
ihalesinin iptal edilerek 30.01.2014 tarih ve F00132 nolu Makbuzla Ziraat Bankasına
yatırmış olduğu 64,80 TL, lik Geçici teminatının Belediyemiz adına irat kaydedilerek,
yeniden ihaleye çıkarılması hususunda bir karar ittihazı isteyen Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünün 11.02.2014 tarih ve 72970592-755.02.02-122 sayılı teklif yazısı okunarak
yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum merkez Palandöken ilçesi
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun pafta 79 ada 4530 , parsel 1’de kayıtlı bulunan
taşınmaz üzerinde Hanımlar Çarsısı olarak tanzim edilen taşınmaz da 18 adet dükkan 2886
sayılı Devlet İhale Kanunun 17 ve 45. maddeleri gereğince açık artırma teklif usulü kiraya
verilmek üzere ihaleye çıkarılmış olup, 30/01/2014 tarih ve 11 sayılı Encümen kararı ile
Edanur ACAR adındaki şahsa 10 Nolu (Parfümeri Kozmetik) dükkan yıllığı 2.185,00 TL
den ihale ten kiraya verilmiştir. İlgili şahıs 10.02.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize
Müracaatta bulunarak ihalenin iptal edilmesini talep etmiş olup ;
1- Bahse konu işyeri ihalesinin;ihale şartnamesinin 14 ve 16. Maddeleri ile Kira
sözleşmesinin 8.maddesine istinaden; 10 Nolu işyeri ihalesinin iptal edilmesine,
2- 30.01.2014 tarih ve F00132 nolu Makbuzla Ziraat Bankasına yatırmış olduğu
64,80 TL’lik Geçici Teminatının Belediyemiz adına irat kaydedilmesine,
3-Söz konusu 10 Nolu
ihaleye çıkarılmasına,
işyerinin aynı muhammen bedel üzerinden yeniden
4- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye tevdiine, Belediye Encümeninin 13.02.2014 tarihli oturumunda oy
birliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Fatih SAVAŞ
Yazı İşl. Müd.V.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 13.02.2014
Karar No
: 16
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Memet Zeki ARAS tarafından
Belediyemiz aleyhine, Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 2013/113 E. sayılı dosyası
üzerinden, Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Osman Bektaş Mahallesi, 6711 pafta, 90 ada, 1
nolu parselde kayıtlı mülkiyeti S.S. Özyak Evler Yapı Kooperatifine ait A blokta ruhsat ve
eklerine aykırı ve kaçak olarak yapılan değişiklik nedeniyle 3194 sayılı Kanunun 42. Maddesi
uyarınca fenni mesul olarak adına 34.592,88 TL imar para cezası tesisine ilişkin Belediye
Encümenince verilen 06.03.2012 gün ve 25 sayılı kararın yürütülmesinin durdurulması ve
iptali talebiyle açılan davada, Mahkemece verilen 12.12.2013 tarih ve 2013/1281 K. sayılı
karar ile, A Blok teras kat dahil 8 kattan oluşan taşınmaz için 02.03.2010 gün ve ¼ cilt ve
sayfa nolu tadilat projesinde teraslarda yapılan büyümenin iptal edilmesine karşılık ruhsatsız
olarak teraslarda büyümeye gidildiği, ayrıca teras kat içerisinde bulunan daire ile ortak
kullanım alanı olan çatı katına merdiven yapılarak çatıya giriş sağlandığı, 35,40 × 25,00 =
885 m² ebadındaki çatı alanının teraslarla birleştirmek suretiyle dubleks daireler
oluşturulduğunun tespit tutanağıyla ve dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile sabit
olması, ayrıca bu durumun yani ruhsata aykırı yapılaşmanın binanın tadilat ruhsatında fenni
mesul olarak görünen davacı tarafından 6 iş günü içinde idareye bildirilmediğinin sabit ve
tartışmasız olması karşısında davacının idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava
konusu işlemin 32.121,96 TL’ na ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı ve fakat dava
konusu idari para cezası tesis edilirken hesaplama raporunun düzenlenmesi esnasında inşai
faaliyetin tamamlanmış olduğundan bahisle 2.470,92 TL tutarında ceza artış oranına
gidilmişse de, idarenin denetim elemanlarınca düzenlenen 05.03.2012 günlü yapı tatil
zaptında; uyuşmazlık konusu yapıda ki imara aykırılıkların tamamlandığına ve kullanılmıyor
olduğuna ilişkin bir tespite yer verilmediği gibi davalı idarece anılan hususa yönelik bir
tespit (tutanak, fotoğraf,…) yapıldığını gösterir bilgi ya da belgenin dosyaya ibraz
edilemediği görüldüğünden dava konusu işlemin 2.470,92 TL tutarında ceza artış oranına
gidilmesine yönelik bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu
işlemin 2.470,92 TL tutarında ceza artış oranına gidilmesine yönelik kısmının
İPTALİNE, dava konusu işlemin kalan 32.121,96 TL’ ye ilişkin kısmı açısından ise
davanın REDDİNE karar verilmiştir. Dava kısmen red kısmen iptal ile sonuçlandığından
kararda ayrıca, davacı tarafça yapılan yargılama giderinin yarısı (94,17 TL) ve davacı taraf
lehine hükmedilen vekalet ücretinin (660,00 TL) belediyemizce davacı tarafa, kalan (94,17)
TL yargılama giderinin de davacı üzerinde bırakılmasına ve davalı taraf (Belediyemiz) lehine
hükmedilen vekalet ücretinin (660,00 TL) de tarafımıza ödenmesine karar verilmiştir. Karar
gerekçesinde de belirtildiği üzere, yapı tatil zaptının 3194 sayılı Kanunun 32. ve 42.
maddelerinde belirtilen prosedüre uygun şekilde düzenlenmiş olmasının gerektiği
gerekçesiyle dava konusu işlemin, ceza artış oranına ilişkin kısmı hukuka aykırı görülmüştür.
Temyiz mercii olan Danıştay’ ın müstekar kararlarında da yapı tatil tutanağının, 3194 sayılı
İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca düzenlenen ve idari davaya konu olabilecek kesin ve
yürütülmesi zorunlu bir işlem olarak nitelendirilmesi, yapı ile ilgili ayrı ayrı hukuka
aykırılıkların nelerden ibaret olduğunun belirtilmemiş olmasının tutanak ve yapı tatil zaptının
yasal düzenlemenin öngördüğü şekil ve amaçla bağdaşmayacağı, bu nedenle de yapılan bir
inşaatta ruhsata aykırılığın nelerden ibaret olduğu belirtilerek saptama yapılmadan para cezası
tesisine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülemeyeceği belirtilmektedir. Öte yandan; 3194
sayılı İmar Kanunu’ nun 32. Maddesinde, ‘Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan
yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı
yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu
duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit
edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.’, yine 42. Maddesinde de ‘Bu maddede
belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten
itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir
sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat
alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak
yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye
bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine,
durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit
edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere,
aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır.’ hükmü açıkça yer almaktadır.
Ayrıca Mahkemece verilen 12.12.2013 tarih ve 2013/1281 K. sayılı kararın tarafımıza tebliği
üzerine Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ ne bildirilmesinin akabinde, Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğünce 05.02.2014 tarih ve 40 sayılı yazı ile Mahkeme Kararının gerekçesine
uygunluğun sağlanması için konu Belediye Encümen Başkanlığı’ na arz edilmiş olup,
Belediye Encümenince verilen 06.02.2014 tarih ve 14 sayılı Encümen Kararı ile de
Mahkemece iptaline karar verilen 2.470,92 TL tutarındaki ceza artışının Mahkeme karar ve
gerekçesi göz önünde bulundurulmak suretiyle tashihen kaldırılmasına karar verilmiştir.
Birimimizce Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ ne dava konusu işlemin iptal kararı verilen
kısmına ilişkin olarak temyiz yoluna gidilip gidilmeyeceği ve gidilecek ise işlemin dayanağını
teşkil eden bilgi ya da belgelerin gönderilmesi hususunda yazılan yazıya Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü’ nün 05.02.2014 tarih ve 39 sayılı cevabi yazısında bahse konu karara itiraza
yarayacak bilgi ve belge olmadığı belirtilmiştir. Arz edilen nedenlerle kararın değişmesi
ihtimalinin bulunmadığı, bu nedenlerle de kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı
kanaati ile, yapılacak temyiz masrafları da dikkate alınarak, kararın temyiz edilip
edilmeyeceği hususunda bir karar ittihazını isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün. 13.02.2014
tarih ve 53446239-641.04-47 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Davacı Memet Zeki ARAS tarafından Belediyemiz aleyhine,
Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 2013/113 E. sayılı dosyası üzerinden, Erzurum İli,
Palandöken İlçesi, Osman Bektaş Mahallesi, 6711 pafta, 90 ada, 1 nolu parselde kayıtlı
mülkiyeti S.S. Özyak Evler Yapı Kooperatifine ait A blokta ruhsat ve eklerine aykırı ve kaçak
olarak yapılan değişiklik nedeniyle 3194 sayılı Kanunun 42. Maddesi uyarınca fenni mesul
olarak adına 34.592,88 TL imar para cezası tesisine ilişkin Belediye Encümenince
verilen 06.03.2012 gün ve 25 sayılı kararın yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle
açılan davada, Mahkemece verilen 12.12.2013 tarih ve 2013/1281 K. sayılı karar ile, A
Blok teras kat dahil 8 kattan oluşan taşınmaz için 02.03.2010 gün ve ¼ cilt ve sayfa nolu
tadilat projesinde teraslarda yapılan büyümenin iptal edilmesine karşılık ruhsatsız olarak
teraslarda büyümeye gidildiği, ayrıca teras kat içerisinde bulunan daire ile ortak kullanım
alanı olan çatı katına merdiven yapılarak çatıya giriş sağlandığı, 35,40 × 25,00 = 885 m²
ebadındaki çatı alanının teraslarla birleştirmek suretiyle dubleks daireler oluşturulduğunun
tespit tutanağıyla ve dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile sabit olması, ayrıca bu
durumun yani ruhsata aykırı yapılaşmanın binanın tadilat ruhsatında fenni mesul olarak
görünen davacı tarafından 6 iş günü içinde idareye bildirilmediğinin sabit ve tartışmasız
olması karşısında davacının idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu
işlemin 32.121,96 TL’ na ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı ve fakat dava konusu
idari para cezası tesis edilirken hesaplama raporunun düzenlenmesi esnasında inşai
faaliyetin tamamlanmış olduğundan bahisle 2.470,92 TL tutarında ceza artış oranına
gidilmişse de, idarenin denetim elemanlarınca düzenlenen 05.03.2012 günlü yapı tatil
zaptında; uyuşmazlık konusu yapıda ki imara aykırılıkların tamamlandığına ve kullanılmıyor
olduğuna ilişkin bir tespite yer verilmediği gibi davalı idarece anılan hususa yönelik bir
tespit (tutanak, fotoğraf,…) yapıldığını gösterir bilgi ya da belgenin dosyaya ibraz
edilemediği görüldüğünden dava konusu işlemin 2.470,92 TL tutarında ceza artış oranına
gidilmesine yönelik bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu
işlemin 2.470,92 TL tutarında ceza artış oranına gidilmesine yönelik kısmının
İPTALİNE, dava konusu işlemin kalan 32.121,96 TL’ ye ilişkin kısmı açısından ise
davanın REDDİNE karar verilmiştir. Dava kısmen red kısmen iptal ile sonuçlandığından
kararda ayrıca, davacı tarafça yapılan yargılama giderinin yarısı (94,17 TL) ve davacı taraf
lehine hükmedilen vekalet ücretinin (660,00 TL) belediyemizce davacı tarafa, kalan (94,17)
TL yargılama giderinin de davacı üzerinde bırakılmasına ve davalı taraf (Belediyemiz) lehine
hükmedilen vekalet ücretinin (660,00 TL) de tarafımıza ödenmesine karar verilmiştir. Karar
gerekçesinde de belirtildiği üzere, yapı tatil zaptının 3194 sayılı Kanunun 32. ve 42.
maddelerinde belirtilen prosedüre uygun şekilde düzenlenmiş olmasının gerektiği
gerekçesiyle dava konusu işlemin, ceza artış oranına ilişkin kısmı hukuka aykırı görülmüştür.
Temyiz mercii olan Danıştay’ ın müstekar kararlarında da yapı tatil tutanağının, 3194 sayılı
İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca düzenlenen ve idari davaya konu olabilecek kesin ve
yürütülmesi zorunlu bir işlem olarak nitelendirilmesi, yapı ile ilgili ayrı ayrı hukuka
aykırılıkların nelerden ibaret olduğunun belirtilmemiş olmasının tutanak ve yapı tatil zaptının
yasal düzenlemenin öngördüğü şekil ve amaçla bağdaşmayacağı, bu nedenle de yapılan bir
inşaatta ruhsata aykırılığın nelerden ibaret olduğu belirtilerek saptama yapılmadan para cezası
tesisine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülemeyeceği belirtilmektedir. Öte yandan; 3194
sayılı İmar Kanunu’ nun 32. Maddesinde, ‘Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan
yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı
yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu
duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit
edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.’, yine 42. Maddesinde de ‘Bu maddede
belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten
itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir
sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat
alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak
yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye
bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine,
durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit
edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere,
aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır.’ hükmü açıkça yer almaktadır.
Ayrıca Mahkemece verilen 12.12.2013 tarih ve 2013/1281 K. sayılı kararın tarafımıza tebliği
üzerine Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ ne bildirilmesinin akabinde, Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğünce 05.02.2014 tarih ve 40 sayılı yazı ile Mahkeme Kararının gerekçesine
uygunluğun sağlanması için konu Belediye Encümen Başkanlığı’ na arz edilmiş olup,
Belediye Encümenince verilen 06.02.2014 tarih ve 14 sayılı Encümen Kararı ile de
Mahkemece iptaline karar verilen 2.470,92 TL tutarındaki ceza artışının Mahkeme karar ve
gerekçesi göz önünde bulundurulmak suretiyle tashihen kaldırılmasına karar verilmiştir.
Birimimizce Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ ne dava konusu işlemin iptal kararı verilen
kısmına ilişkin olarak temyiz yoluna gidilip gidilmeyeceği ve gidilecek ise işlemin dayanağını
teşkil eden bilgi ya da belgelerin gönderilmesi hususunda yazılan yazıya Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü’ nün 05.02.2014 tarih ve 39 sayılı cevabi yazısında bahse konu karara itiraza
yarayacak bilgi ve belge olmadığı belirtilmiş olup;
1- Bahse konu davada kararın değişmesi ihtimalinin bulunmadığı, bu nedenlerle
de kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile, yapılacak temyiz masrafları da
dikkate alınarak, söz konusu kararda Temyiz Yoluna Gidilmesinden Feragat edilmesine,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye
Encümeninin 13.02.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Fatih SAVAŞ
Yazı İşl. Müd.V.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 13.02.2014
Karar No
: 17
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Belediyemiz tarafından Temur DEMİR aleyhine, Erzurum
2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2010/532 E. sayılı dosya üzerinden, Erzurum İli,
Palandöken İlçesi, Harput Mah. de bulunan 5290 ada, parsel 5’te kayıtlı taşınmaz için açılan
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası, Mahkemece verilen 12.04.2012 tarihli
karar ile sonuçlanmış olup, davamızın kabulü ile, dava konusu taşınmazın kamulaştırma
bedelinin, acele el koyma dosyasında tespit edilen bedel de eklenmek sureti ile tespiti ile,
dava konusu taşınmazdaki tapu kaydının iptali ile belediyemiz adına tapuya kayıt ve
tesciline dair, tescil yönünden kesin, bedel tespiti yönünden temyizi kabil olmak üzere
karar verilmiştir. Mahkeme kararı tarafımıza tebliğ edilmiş ve akabinde bedel yönünden
Yargıtay nezdinde temyiz yoluna gidilmiş olup, Yargıtay 5. Hukuk Dairesince yerel
Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay bozma kararı sonrasında
Mahkemece 2013/103 Esas numarası verilmek sureti ile yargılama başlatılmış ve
Mahkemece dava 31.12.2013 tarih ve 2013/845 K. sayılı karar ile sonuçlanmıştır. Kararda
bozma öncesine göre kamulaştırma bedelinde herhangi bir artış ve azalma olmamıştır.
Ancak, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine ilişkin 11.04.2013 tarih ve 6459
Sayılı Yasanın 6. Maddesi ile yapılan değişiklik nedeni ile, kamulaştırma bedeline kararda
öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesine karar verilmiştir. Aynı mahiyette devam eden diğer
dosyalarımızda, bozma kararı sonrası verilen ve kamulaştırma bedelinde önceki karara göre
herhangi bir artış ve azalma olmayan bu kararların Yargıtay’ca temyizen incelenmesinde,
Kanun maddesi değişikliği nedeni ile kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz
işletilmesi gerektiği belirtilerek kararların bu hali ile düzeltilerek onanmasına karar
verilmiştir. Yargıtay’ın düzelterek onama kararlarına karşı karar düzeltme(tashih-i karar)
yoluna gidilmesinin uygun olacağı kanaati Müdürlüğümüzde hasıl olduğundan, bu kararlara
karşı aynı Daire nezdinde karar düzeltme yoluna gidilmiş, ancak karar düzeltme talebimizin
reddine dair kararlar tebliğ edilmeye başlamıştır.(Geçen hafta itibari ile.) Bu şekilde yerel
mahkeme kararları kesinleşmeye başlamıştır.( Düzelterek onama kararı ve karar
düzeltme talebimizin reddine dair kararından emsal bir suret incelenmek üzere ekte
sunulmaktadır.) Mahkeme kararının faize ilişkin hükmü haricinde, Yargıtay bozma kararına
uygun olarak tesis edildiği, faize ilişkin kısmı itibari ile değerlendirmede ise aynı mahiyetteki
dosyaların akıbetlerinin yukarıda belirttiğimiz şekilde neticelenmesi nedeni ile iş bu dosyanın
temyize konu edilmesi halinde aynı akıbete uğrayacağı, bu nedenlerle de kararın temyizinde
hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile, yapılacak temyiz masrafları da dikkate alınarak
konunun bir kez de Komisyonunuzca incelenerek, kararın temyiz edilip edilmeyeceği
hususunda bir karar ittihazını isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün. 12.02.2014 tarih ve 53446239641.04-46 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Belediyemiz tarafından Temur DEMİR aleyhine, Erzurum 2.
Asliye Hukuk Mahkemesinde 2010/532 E. sayılı dosya üzerinden, Erzurum İli, Palandöken
İlçesi, Harput Mah. de bulunan 5290 ada, parsel 5’te kayıtlı taşınmaz için açılan
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası, Mahkemece verilen 12.04.2012 tarihli
karar ile sonuçlanmış olup, davamızın kabulü ile, dava konusu taşınmazın kamulaştırma
bedelinin, acele el koyma dosyasında tespit edilen bedel de eklenmek sureti ile tespiti ile,
dava konusu taşınmazdaki tapu kaydının iptali ile belediyemiz adına tapuya kayıt ve
tesciline dair, tescil yönünden kesin, bedel tespiti yönünden temyizi kabil olmak üzere
karar verilmiştir. Mahkeme kararı tarafımıza tebliğ edilmiş ve akabinde bedel yönünden
Yargıtay nezdinde temyiz yoluna gidilmiş olup, Yargıtay 5. Hukuk Dairesince yerel
Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay bozma kararı sonrasında
Mahkemece 2013/103 Esas numarası verilmek sureti ile yargılama başlatılmış ve
Mahkemece dava 31.12.2013 tarih ve 2013/845 K. sayılı karar ile sonuçlanmıştır. Kararda
bozma öncesine göre kamulaştırma bedelinde herhangi bir artış ve azalma olmamıştır.
Ancak, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine ilişkin 11.04.2013 tarih ve 6459
Sayılı Yasanın 6. Maddesi ile yapılan değişiklik nedeni ile, kamulaştırma bedeline kararda
öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesine karar verilmiştir. Aynı mahiyette devam eden diğer
dosyalarımızda, bozma kararı sonrası verilen ve kamulaştırma bedelinde önceki karara göre
herhangi bir artış ve azalma olmayan bu kararların Yargıtay’ca temyizen incelenmesinde,
Kanun maddesi değişikliği nedeni ile kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz
işletilmesi gerektiği belirtilerek kararların bu hali ile düzeltilerek onanmasına karar
verilmiştir. Yargıtay’ın düzelterek onama kararlarına karşı karar düzeltme(tashih-i karar)
yoluna gidilmesinin uygun olacağı kanaati Müdürlüğümüzde hasıl olduğundan, bu kararlara
karşı aynı Daire nezdinde karar düzeltme yoluna gidilmiş, ancak karar düzeltme talebimizin
reddine dair kararlar tebliğ edilmeye başlamıştır.(Geçen hafta itibari ile.) Bu şekilde yerel
mahkeme kararları kesinleşmeye başlamıştır. Düzelterek onama kararı ve karar
düzeltme talebinin reddine dair karardan emsal bir suret incelenmek üzere ekte
sunulmuştur. Mahkeme kararının faize ilişkin hükmü haricinde, Yargıtay bozma kararına
uygun olarak tesis edildiği, faize ilişkin kısmı itibari ile değerlendirmede ise aynı mahiyetteki
dosyaların akıbetlerinin yukarıda belirtildiği şekilde neticelenmesi nedeni ile iş bu dosyanın
temyize konu edilmesi halinde aynı akıbete uğrayacağı, belirtilmiş olup;
1-Bu nedenlerle bahse konu kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati
ile, yapılacak temyiz masrafları da dikkate alınarak davada kararın değişmesi ihtimalinin
bulunmadığı, bu nedenlerle de kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile,
yapılacak temyiz masrafları da dikkate alınarak, söz konusu kararda Temyiz Yoluna
Gidilmesinden Feragat edilmesine,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye
Encümeninin 13.02.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Murat BİLEN
Fatih SAVAŞ
Seçilmiş Üye
Mali Hizmetler Müd.
Yazı İşl. Müd.V.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 18.02.2014
Karar No
: 18
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Emin Evim Emin Otomotiv
İletişim Organizasyon Pazarlama San.Tic.A.Ş.’ne ait Erzurum ili Palandöken İlçesi
Osmangazi Mahallesi Kadastronun 5560 Ada, 10-11-12-13-14-15 Parselde kayıtlı arsaların
alan düzeltmesi ve yola terk beyannamesi Serbest Harita Mühendisi Ayşe BABUŞCU
tarafından yapılmış olup, beyannamesine göre; Encümen’ce bir karar ittihazını isteyen İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.02.2014 tarih ve73944140-74875117-310.04-01-207 sayılı
teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon
Pazarlama San.Tic.A.Ş.’ne ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi
Kadastronun 5560 Ada, 10-11-12-13-14-15 Parselde kayıtlı arsaların alan düzeltmesi ve yola
terk beyannamesi Serbest Harita Mühendisi Ayşe BABUŞCU tarafından yapılmış olup,
beyannamesine göre;
1- Mülkiyeti Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama
San.Tic.A.Ş.’ne ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi Kadastronun 5560
Ada, 10 Parselde kayıtlı 5850.00 m² den ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından
alan düzeltmesi yapıldıktan sonra oluşacak 5847.34 m² den ibaret arsa, 5560 Ada, 11
Parselde kayıtlı 2924.15 m² den ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan
düzeltmesi yapıldıktan sonra oluşacak 2922.26 m² den ibaret arsa, 5560 Ada, 12 Parselde
kayıtlı 2925.00 m² den ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi
yapıldıktan sonra oluşacak 2923.81 m² den ibaret arsa, 5560 Ada, 13 Parselde kayıtlı
2924.50 m² den ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan
sonra oluşacak 2922.83 m² den ibaret arsa, 5560 Ada, 14 Parselde kayıtlı 2924.50 m² den
ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan sonra oluşacak
2923.05 m² den ibaret arsa, 5560 Ada, 15 Parselde kayıtlı 5849.36 m² den ibaret taşınmazın
Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan sonra oluşacak 5846.85 m² den
ibaret arsa tevhit edilerek 23.386,14 m² den A parselinin oluşmasına;
2- 23.386,14 m² den ibaret A parselinden beyannamede B ile gösterilen 1168.75
m² den ibaret kısmın şartsız ve bedelsiz olarak yola terk edilmesine;
3- Yola terkten sonra geriye kalan 22.217,39 m² den ibaret 5560 Ada, C
parselinin Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San.Tic.A.Ş. adına
3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine;
4-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin
18.02.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Leman KARACA
Numan ÖZKAYA
Belediye Başkanı
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Seçilmiş Üye
Fatih SAVAŞ
Yazı İşl. Müd.V.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 18.02.2014
Karar No
: 19
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Erzurum
İli Palandöken İlçesi Köşk Mahallesi Kadastronun Pafta :73 , Ada :192, Parsel :418-235-236237-394-395-274-4-145-234-167-245-246-247-169-41-279, Ada:1199, Parsel:1, Ada:1204,
Parsel:1-2-3-4, Ada:1202, Parsel:1, Ada:1203, Parsel:1 ve Şehit İsmail Aksu Mahallesi
Ada:8633, Parsel:3’de kayıtlı arsaların ihdas ve tevhit beyannamesi Serbest Harita Mühendisi
M.Fatih LALOĞLU tarafından yapılmış olup,Belediye Encümenimizin 10.12.2013 tarih ve
294 sayılı kararı ile karar verilmiştir. Ancak kararda mahalle ismi ve rıza-i taksim işlemi
belirtilmediğinden 10.12.2013 tarih ve 294 sayılı kararın iptal edilerek yapılan beyannamesine
göre; Encümen’ce bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.02.2014
tarih ve73944140-74875117-310.04-02-222 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler
sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Erzurum İli Palandöken İlçesi
Köşk Mahallesi Kadastronun Pafta :73 , Ada :192, Parsel :418-235-236-237-394-395-274-4145-234-167-245-246-247-169-41-279, Ada:1199, Parsel:1, Ada:1204, Parsel:1-2-3-4,
Ada:1202, Parsel:1, Ada:1203, Parsel:1 ve Şehit İsmail Aksu Mahallesi Ada:8633,
Parsel:3’de kayıtlı arsaların ihdas ve tevhit beyannamesi Serbest Harita Mühendisi M.Fatih
LALOĞLU tarafından yapılmış olup,Belediye Encümenimizin 10.12.2013 tarih ve 294 sayılı
kararı ile karar verilmiştir. Ancak kararda mahalle ismi ve rıza-i taksim işlemi
belirtilmediğinden 10.12.2013 tarih ve 294 sayılı kararın iptal edilerek yapılan beyannamesine
göre;
1- Beyannamede İhdas 1 ile gösterilen 25.43 m² den ibaret kısmın, İhdas 2 ile
gösterilen 70.06 m² den ibaret kısmın, İhdas 3 ile gösterilen 2392.71 m² den ibaret kısmın,
İhdas 4 ile gösterilen 69.67 m² den ibaret kısmın, İhdas 5 ile gösterilen 110.11 m² den ibaret
kısmın, İhdas 6 ile gösterilen 1977.42 m² den ibaret kısmın, İhdas 7 ile gösterilen 66.52 m²
den ibaret kısmın, ihdas 8 ile gösterilen 291.86 m² den ibaret kısmın yoldan ihdas edilmesine;
2- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Köşk Mahallesi
Kadastronun Pafta :73 , Ada :192, Parsel :418’de kayıtlı 151981.85 m², Parsel:235 ‘de kayıtlı
21.79 m², Parsel:236’da kayıtlı 1448.00 m², Parsel:237’de kayıtlı 1294.64 m², Parsel:394’de
kayıtlı 1390.00 m², Parsel:395’de kayıtlı 266.00 m², Parsel:274’de kayıtlı 212.04 m²,
Parsel:4’de kayıtlı 13919.98 m², Parsel:145’de kayıtlı 3840.00 m², Parsel:234’de kayıtlı
673.32 m², Parsel:167’de kayıtlı 13319.00 m², Parsel:245’de kayıtlı 830.37 m², Parsel:246’da
kayıtlı 77.90 m², Parsel:247’de kayıtlı 755.04 m², Parsel:169’da kayıtlı 5730.39 m²,
Parsel:41’de kayıtlı 17352.00 m², Parsel:279’da kayıtlı 13333.07 m², Ada:1199, Parsel:1’de
kayıtlı 330.16 m², Ada:1204, Parsel:1’de kayıtlı 342.20 m², Parsel:2’de kayıtlı 233.22 m²,
Parsel:3’de kayıtlı 232.38 m², Parsel:4’de kayıtlı 575.75 m², Ada:1202, Parsel:1’de kayıtlı
457.45 m², Ada:1203, Parsel:1’de kayıtlı 290.61 m², Şehit İsmail Aksu Mahallesi Ada:8633,
Parsel:3’de kayıtlı 4198.37 m²,den ibaret taşınmazlar ile yoldan ihdas edilen ve beyannamede
İhdas 1 ile gösterilen 25.43 m²,İhdas 2 ile gösterilen 70.06 m², İhdas 3 ile gösterilen 2392.71
m², İhdas 4 ile gösterilen 69.67 m², İhdas 5 ile gösterilen 110.11 m², İhdas 6 ile gösterilen,
1977.42 m², İhdas 7 ile gösterilen 66.52 m² den ibaret taşınmaz, ihdas 8 ile gösterilen 291.86
m² den ibaret taşınmazlar tevhit edilerek 238109.31 m² den ibaret A Parselinin oluşmasına:
3- Oluşan 238109.31 m² den ibaret A Parseli ifraz edilerek 4549.68 m² den ibaret
B Parseli, 97643.70 m² den ibaret C Parseli, 111044.09 m² den ibaret D Parseli, 6916.77 m²
den ibaret E Parseli, 30.37 m² den ibaret F Parseli, 33.59 m² den ibaret G Parseli, 13.20 m²
den ibaret H Parseli, 434.56 m² den ibaret I Parseli, 3027.79 m² den ibaret J Parseli, 6162.83
m² den ibaret K Parseli, 3775.81 m² den ibaret L Parseli, 98.83 m² den ibaret M parseli,
4378.90 m² den ibaret N parselinin oluşmasına;
4- Maliye Hazinesi ile miktar ve bedel farkı gözetmeksizin yapılan ifrazen rıza-i
taksim sonucu aşağıda belirtilen tablodaki gibi 3194 sayılı imar Kanununun 15. 16 ve 17.
maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, Tapu Müdürlüğündeki iş ve işlemler için
Başkan Yardımcısı Doğan ALP’in görevlendirilmesine;
İLİ
İLÇESİ
MAHALLES
İ
PAFT
A
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
DEĞERİ
MALİKİ
ERZURUM
PALANDÖKEN
KÖŞK
73
192
B
4549.68 m²
163.788,48 TL.
MALİYE HAZİNESİ
C
97643.70 m²
2.441.092,50 TL.
MALİYE HAZİNESİ
D
111044.09 m²
4.996.984,05 TL.
MALİYE HAZİNESİ
E
6916.77 m²
249.003,72 TL.
MALİYE HAZİNESİ
F
30.37 m²
911,10 TL.
MALİYE HAZİNESİ
G
33.59 m²
1.007,70 TL.
MALİYE HAZİNESİ
H
13,20
396.00 TL.
MALİYE HAZİNESİ
I
434,56
11.992,50 TL.
7.562,70 TL.
26650/43456 PALANDÖKEN BL.
16806/43456 MALİYEHAZİNESİ
J
3027,79
136.250,55 TL.
MALİYE HAZİNESİ
K
6162,83
277.327,35 TL.
MALİYE HAZİNESİ
L
3775,81
169.911,45 TL.
MALİYE HAZİNESİ
M
98,83
4.447,35 TL.
MALİYE HAZİNESİ
N
4378,90
197.050,50 TL.
PALANDÖKEN BELEDİYESİ
5-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin 18.02.2014 tarihli
oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Fatih SAVAŞ
Yazı İşl. Müd.V.
Karar Tarihi : 18.02.2014
Karar No
: 20
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile
toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken ilçesi Toparlak Mahallesi
İmar pafta No:146B09A ve Parsel No: 1035’te kayıtlı Mülkiyeti Sarıcılar İnşaat Anonim
Şirketine ait taşınmaz üzerinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 11.02.2014 tarih
ve 7 Sayılı Yapı yeri Röperli Aplikasyon Planı İmar durumu ve yer teslim tutanağında kayıt
ve tescilli 44 m x 41 m ebadında toplam 1804 m2’lik alan üzerinde kaçak ve ruhsatsız inşaat
yapıldığı ekli tutanakla tesbit edilmiş ve inşaat mühürlenerek durdurulmuştur. Yapı grubu 1-B
olan söz konusu taşınmaz hakkında imar kanunun 42.maddesi kapsamında işlem yapılması
hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün
17.02.2014 tarih ve 73944140-11429007-302-03-52 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan
müzakereler sonucu;
K A R A R : Erzurum İli Palandöken ilçesi Toparlak Mahallesi İmar pafta
No:146B09A ve Parsel No: 1035’te kayıtlı Mülkiyeti Sarıcılar İnşaat Anonim Şirketine ait
taşınmaz üzerinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 11.02.2014 tarih ve 7 Sayılı
Yapı yeri Röperli Aplikasyon Planı İmar durumu ve yer teslim tutanağında kayıt ve tescilli 44
m x 41 m ebadında toplam 1804 m2’lik alan üzerinde kaçak ve ruhsatsız inşaat yapıldığı ekli
tutanakla tesbit edilmiş olup,
1- Bahse konu yapı sahibi Sarıcılar İnşaat AŞ’ne 3194 Sayılı İmar Kanunun
9.12.2009 tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi hükmü gereğince Kaçak ve Ruhsatsız
yapılmış olan 1.804 m² alan için; 1-B yapı gurubuna ait olması ve her bir m²’si 6,80 TL x 1.804 m² =
12.267,20 TL idari para cezası,
2-Aynı kanunun ( c ) bendinin 8. Fıkrasındaki aykırılığa konu yapı ‘ Ruhsatsız’
olduğundan verilen 12.267,20 TL’nin % 180’ni olan 22.080,96 TL idari para cezası birlikte Toplam
34.348,16 TL idari para cezasının verilmesine,
3- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve
müdürlüğünce ilgilisine tevdiine, Belediye Encümeninin 18.02.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle
karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Fatih SAVAŞ
Yazı İşl. Müd.V.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 20.02.2014
Karar No
: 21
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkan Vekili Fehmi AKÇIL’ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile
toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İLGİ:18.02.2004 tarihli Letif
URHAN’na ait dilekçe.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Mehmet Akif ERSOY
Mahallesi Topraksu Evleri yanında bulunan Letif URHAN’a ait işgaliye harçlı Büfe maddi
imkansızlıklardan dolayı işletemediğinden belediyemize devretmek istediğini beyan ederek
ilgi dilekçe ile tahakkukunun durdurulmasını talep etmektedir.Bahse konu Letif URHAN’a
adına kayıtlı işgal harçlı büfenin 2013 yılı işgaliye bedeli tahsil edilmiş olup,işgal harçlı büfe
yerinin iptal edilerek tahakkukunun durdurulması hususunda; bir karar ittihazını isteyen
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 19.02.2014 tarih ve 72970592-0.15-320.04-137 sayılı
teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Mehmet Akif ERSOY
Mahallesi Topraksu Evleri yanında bulunan Letif URHAN’na ait işgaliye harçlı Büfe maddi
imkansızlıklardan dolayı işletemediğinden belediyemize devretmek istediğini beyan ederek
ilgi dilekçe ile tahakkukunun durdurulmasını talep etmiş olup; 2013 yılına ait işgaliyesinin
tamamı tahsil edilerek, işgal borcu bulunmadığından,5393 sayılı Belediye Kanununun
34.maddesinin (i) bendine istinaden;
1-Bahse konu büfe yerinin iptali ile birlikte 2014 yılı işgal harcı tahakkukunun
durdurularak ilgili büfenin müdürlüğü marifetiyle yıkılmasına,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye tevdiine,Belediye Encümeninin 20.02.2014 tarihli oturumunda
oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Fehmi AKÇIL
Belediye Başkan V.
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Fatih SAVAŞ
Yazı İşl. Müd.V.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 25.02.2014
Karar No
: 22
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Palandöken
Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan
üyelerin iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli
Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun Pafta 79 Ada 4530 Parsel 1 de
kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan Hanımlar Çarşısı olarak
tanzim edilen taşınmaz içerisinde bulunan 26 adet dükkanın Kiraya verilmesi ile ilgili
Belediye Meclisimizin 06.05.2013 tarih ve 92 sayılı Kararı doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanunun 17.ve 45.maddeleri gereğince açık teklif usulü ile ihale ten kiraya verilmesine
karar alınmış olup,bahse konu dükkanların içinde, 9 nolu dükkan mescit-bebek bakım evi 13
nolu dükkan teşhir solunu 19 nolu dükkan yemek evi olarak belirlenmiştir. Bu üç adet
dükkanlarında 9 nolu dükkanın şarküteri,13 nolu dükkanın Düğün Nişan Organizasyonu 19
nolu dükkanın ise Gelinlikçi olarak yıllık kira bedelinin, yıllık kira artış oranının belirlenmesi
ve ihaleye çıkarılması hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğünün 24.02.2014 tarih ve 72970592-756.02-144 sayılı teklif yazısı okunarak
yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin
Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun Pafta 79,Ada 4530 Parsel 1 de kayıtlı bulunan taşınmaz
üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan Hanımlar Çarşısı olarak tanzim edilen taşınmaz
içerisinde bulunan 3 adet dükkanın Belediye Meclisimizin 06.05.2013 tarih ve 92 sayılı
Kararı doğrultusunda;
1-Bahse konu Hanımlar Çarşısı olarak tanzim edilen taşınmaz içerisinde daha
önce 9 nolu Mescit-Bebek Bakım Evi olarak belirlenen taşınmazın Şarküteri (30 m²),13
nolu Teşhir Salonu olarak belirlenen taşınmazın Düğün Nişan Organizasyonu (22,50 m²),19
nolu Yemek Evi ( 75,00 m²) olarak belirlenen taşınmazın Gelinlikçi olarak beher m²’sinin
8,00 TL’den hesaplanarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17.ve 45.maddeleri
gereğince açık teklif usulü ile ihaleten kiraya çıkarılmasına,
2- İhale Usulü ile kiraya çıkarılacak taşınmazlarla ilgili diğer iş ve işlemlerin
müdürlüğünce yerine getirilmesine
3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Müdürlüğüne tevdiine,Belediye
Encümeninin 25.02.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 25.02.2014
Karar No
: 23
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İLGİ: 24.02.2014 tarihli Orhan GÜNEY e ait
dilekçe. Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Adnan Menderes mahallesi Şair Nefi
Caddesi 70. Yıl İlköğretim okulu yanında bulunan Orhan GÜNEY’e ait İşgal harçlı büfeyi
belediyemize devretmek istediğini beyan ederek ilgi dilekçe ile tahakkukunun durdurulması
talep etmektedir.Bahse konu Orhan GÜNEY adına kayıtlı İşgal harçlı büfenin iptal edilerek
tahakkukunun durdurulması hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğünün 24.02.2014 tarih ve 72970592-0.15-320.04-145 sayılı teklif yazısı okunarak
yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Adnan Menderes
mahallesi Şair Nefi Caddesi 70. Yıl İlköğretim okulu yanında bulunan Orhan GÜNEY’e ait
işgaliye harçlı Büfeyi maddi imkansızlıklardan dolayı işletemediğinden belediyemize
devretmek istediğini beyan ederek ilgi dilekçe ile tahakkukunun durdurulmasını talep etmiş
olup; 2013 yılına ait işgaliyesinin tamamı tahsil edilerek, işgal borcu bulunmadığından,5393
sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (i) bendine istinaden;
1-Bahse konu büfe yerinin iptali ile birlikte 2014 yılı işgal harcı tahakkukunun
durdurularak ilgili büfenin müdürlüğü marifetiyle yıkılmasına,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye tevdiine,Belediye Encümeninin 25.02.2014 tarihli oturumunda
oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 25.02.2014
Karar No
: 24
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Zemin mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum
İli Palandöken Hacı Salih Efendi Mahallesi Öz arı kooperatifi yanında bulunan, Kenan
DAŞKESEN ne ait işgaliye harçlı Büfe yeri ile ilgili olarak 21.02.2014 tarihli dilekçe ile
büfeyi Hazal ACAR ra devretmek istediğini beyan etmektedir.2013 yılına ait işgaliyenin
tamamı tahsil edilmiş olup, söz konusu İşgaliye harçlı büfenin Hazal ACAR adına devir edilip
edilmeyeceği hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün
24.02.2014 tarih ve 72970592-320.99-143 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler
sonucu;
K A R A R: Zemin mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken Hacı
Salih Efendi Mahallesi Öz arı kooperatifi yanında bulunan, Kenan DAŞKESEN ne ait işgaliye
harçlı Büfe yeri ile ilgili olarak,2013 yılına ait işgaliyesinin tamamı tahsil edilmiş olup, işgal
harcı borcu bulunmadığından,5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (i) bendine
istinaden;
1- Devir işleminin Hazal ACAR adına yapılmasına,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgililere
tevdiine, Belediye Encümeninin 25.02.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 27.02.2014
Karar No
: 25
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Zemin mülkiyeti Belediyemize ait Adnan
Menderes Mahallesi Dersantaş yapı kooperatifi yanında bulunan Mehmet POLAT a ait
işgaliye harçlı Büfe yeri ile ilgili olarak 26.02.2014 tarihli dilekçe ile büfeyi Yakup
YERDELEN e devretmek istediğini beyan etmektedir.2013 yılına ait işgaliyenin tamamı
tahsil edilmiş olup, söz konusu İşgaliye harçlı büfenin Yakup YERDELEN adına devir edilip
edilmeyeceği hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün
27.02.2014 tarih ve 72970592-320.99-161 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler
sonucu;
K A R A R: Zemin mülkiyeti Belediyemize ait Adnan Menderes Mahallesi
Dersantaş yapı kooperatifi yanında bulunan Mehmet POLAT a ait işgaliye harçlı Büfe yeri
ile ilgili olarak,2013 yılına ait işgaliyesinin tamamı tahsil edilmiş olup, işgal harcı borcu
bulunmadığından,5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (i) bendine istinaden;
1- Devir işleminin Yakup YERDELEN adına yapılmasına,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgililere
tevdiine, Belediye Encümeninin 27.02.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 27.02.2014
Karar No
: 26
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İLGİ: Palandöken Kaymakamlığı
Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’nin 12.02.2014 tarih ve 1344 sayılı yazısı.İlgi sayılı
yazıda İlçemiz H.Ahmet Baba Mah.68.Sok.No:18 üzerinde faaliyet gösteren Özgörkem
İnternet Salonu ve M.Solakzade Mah.Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde faaliyet gösteren
Ünivar Çayevi unvanlı işyerlerinin saat 24.00’ten sonra açık olduğu,İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tespit edilmiş olup,İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri
tarafından tanzim edilen tutanaklar ekte sunulmuştur. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun
32.maddesi gereğince işlem yapılabilmesi hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen
Zabıta Müdürlüğünün 20.02.2014 tarih ve 92403457-663-77 sayılı teklif yazısı okunarak
yapılan müzakereler sonucu ;
K A R A R : İlçemiz H.Ahmet Baba Mah.68.Sok.No:18 üzerinde faaliyet
gösteren Özgörkem İnternet Salonu ile M.Solakzade Mah.Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde
faaliyet gösteren Ünivar Çayevi unvanlı işyerleri hakkında tutulan tutanaklar bir bütün
halinde incelenerek,beldenin ve işletmecilerin sosyo-ekonomik durumları göz önünde
bulundurulmuş olup;
1-Bahse konu işyerleri işletmecilerinin;bir defaya mahsus olmak üzere
UYARILMALARINA,
2- Söz konusu fiilin tekrarı halinde; ilgili işyerleri hakkında2559 sayılı kanunun
6. Maddesinin UYGULANMASINA,
3- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne ve müdürlüğünce
ilgili İşletmecilere ve İlçemiz Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’ne tevdiine,Belediye
Encümeninin 27.02.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 27.02.2014
Karar No
: 27
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile
toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken
İlçesi Osman Gazi Mahallesi, Kadastronun ada 4404 parsel 2 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret taşınmaz
775 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince, Belediye Encümeninin 12.03.1999 gün ve 80 sayılı
Kararı ile S.S.Barlak Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına beher m² si 2,50TL den toplam 1.280,00TL
bedelle tahsis edilmiştir. Arsa bedelinin tamamı ilgili kooperatif başkanlığından tahsil edilmiştir.
Kooperatif Başkanlığının Belediyemize sunmuş olduğu 01.02.2006 ve 21.07.2009
tarihli
Gayrimenkul Tasarruf Yetki Belgesinde ticari unvanının Tasfiye Halinde S.S.Barlak Konut Yapı
Kooperatifi olarak değiştiği anlaşılmıştır. Yukarıdaki izahatı yapılan bilgiler doğrultusunda; Mülkiyeti
Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Osman Gazi Mahallesi Kadastronun ada 4404 parsel 2
de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsa 1.280,00 TL bedelle Tasfiye Halinde S.S.Barlak Konut Yapı
Kooperatifine satışı yapılmış olup, tapu tescil işlemlerinin Tasfiye Halinde S.S.Barlak Konut Yapı
Kooperatifi adına yapılması hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün
26.02.2014 tarih ve 72970592-753.02.02-164 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler
sonucu;
K A R A R: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Osman Gazi
Mahallesi, Kadastronun ada 4404 parsel 2 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret taşınmaz 775 sayılı
Kanunun ilgili maddeleri gereğince, Belediye Encümeninin 12.03.1999 gün ve 80 sayılı Kararı ile
S.S.Barlak Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına beher m² si 2,50TL den toplam 1.280,00TL bedelle
tahsis edilmiştir. Arsa bedelinin tamamı ilgili kooperatif başkanlığından tahsil edilmiştir.Kooperatif
Başkanlığının Belediyemize sunmuş olduğu 01.02.2006 ve 21.07.2009 tarihli Gayrimenkul Tasarruf
Yetki Belgesinde ticari unvanının Tasfiye Halindeki S.S.Barlak Konut Yapı Kooperatifi olarak
değiştiği anlaşılmıştır.Yukarıdaki izahatı yapılan bilgiler doğrultusunda;
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Osman Gazi Mahallesi
Kadastronun ada 4404 parsel 2 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsa 1.280,00 TL bedelle Tasfiye
Halindeki S.S.Barlak Konut Yapı Kooperatifi adına satışı yapılmış olup,tapu tescil işlemlerinin
Tasfiye Halindeki S.S.Barlak Konut Yapı Kooperatifi adına yapılmasına,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgili Tasfiye
Halindeki S.S.Barlak Konut Yapı Kooperatifi ve İlçe Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye
Encümeninin 27.02.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 27.02.2014
Karar No
: 28
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile
toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken
İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun ada 1573 parsel 2 de kayıtlı taşınmazın 1802,00 m² lik
kısmı 775 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince, Belediye Encümeninin 02.10.2003 gün 231 ve
08.12.2005 gün 147 Sayılı Kararları ile S.S. Melike Evler Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına beher
m² si 60,00TL den toplam 108.120,00 TL bedelle tahsis edilmiş ve arsa bedelinin tamamı ilgili
kooperatif başkanlığından tahsil edilmiştir. Kooperatif Başkanlığı 15.07.2013 tarihinde yapmış olduğu
genel kurulda kooperatifin tasfiyesi için karar alarak 26.07.2013 tarihinde Tasfiye Halinde S.S. Melike
Evler Konut Yapı Kooperatifi olmuştur. Ayrıca 1573 ada 2 parsel ise yapılan ifraz işlemi neticesinde
1573 ada 6 parsel olarak tapuya tescil edilmiştir.Yukarıdaki izahatı yapılan bilgiler doğrultusunda;
Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun
ada 1573 parsel 6 da kayıtlı 1802,00 m² den ibaret arsa 108.120,00 TL bedelle Tasfiye Halinde S.S.
Melike Evler Konut Yapı Kooperatifine satışı yapılmış olup, tapu tescil işlemlerinin Tasfiye Halinde
S.S. Melike Evler Konut Yapı Kooperatifi adına yapılması hususunda bir karar ittihazını isteyen
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 26.02.2014 tarih ve 72970592-753.02.02-162 sayılı teklif yazısı
okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes
Mahallesi Kadastronun ada 1573 parsel 2 de kayıtlı taşınmazın 1802,00 m² lik kısmı 775 sayılı
Kanunun ilgili maddeleri gereğince, Belediye Encümeninin 02.10.2003 gün 231 ve 08.12.2005 gün
147 Sayılı Kararları ile S.S. Melike Evler Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına beher m² si 60,00TL
den toplam 108.120,00 TL bedelle tahsis edilmiş ve arsa bedelinin tamamı ilgili kooperatif
başkanlığından tahsil edilmiştir. Kooperatif Başkanlığı 15.07.2013 tarihinde yapmış olduğu genel
kurulda kooperatifin tasfiyesi için karar alarak 26.07.2013 tarihinde Tasfiye Halinde S.S. Melike Evler
Konut Yapı Kooperatifi olmuştur. Ayrıca 1573 ada 2 parsel ise yapılan ifraz işlemi neticesinde 1573
ada 6 parsel olarak tapuya tescil edilmiştir.Yukarıdaki izahatı yapılan bilgiler doğrultusunda;
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes
Mahallesi Kadastronun ada 1573 parsel 6 da kayıtlı 1802,00 m² den ibaret arsa 108.120,00 TL bedelle
Tasfiye Halindeki S.S. Melike Evler Konut Yapı Kooperatifi adına satışı yapılmış olup,tapu tescil
işlemlerinin Tasfiye Halindeki S.S. Melike Evler Konut Yapı Kooperatifi adına yapılmasına,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgili Tasfiye
Halindeki S.S. Melike Evler Konut Yapı Kooperatifi ve İlçe Tapu Müdürlüğüne tevdiine,
Belediye Encümeninin 27.02.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 27.02.2014
Karar No
: 29
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile
toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken
İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun ada 4396 parsel 2 de kayıtlı 512,00 m², parsel 3 de
kayıtlı 512,00 m², parsel 4 de kayıtlı 512,00 m², parsel 5 de kayıtlı 512,00 m², parsel 6 da kayıtlı
512,00 m², toplam 2.560,00 m² den ibaret olan arsalar 775 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince,
Belediye Encümeninin 11.08.1992 gün ve 2330 sayılı Kararı ile beher metrekaresi 0,035 TL den
toplam 89,60 TL ye S.S. Işıkkent Konut Yapı Kooperatifine tahsis edilmiş olup, Hukuk İşleri
Müdürlüğünün 17.06.1998 tarih 17 sayılı yazısı ile arsa bedelinin tamamının icra yolu ile tahsil
edildiği bildirilmiştir. Belediye Encümeninin 12.09.1997 tarih ve 623 sayılı kararı ile Kooperatifin
isim değişikliği yapılarak S.S. Samanyolu Konut Yapı Kooperatifi olmuştur. Kooperatif Başkanlığı
22.03.2003 tarihinde yapmış olduğu genel kurulda kooperatifin tasfiyesi için karar alınarak 05.08.2003
tarihinde Tasfiye Halinde S.S. Samanyolu Konut Yapı Kooperatifi olmuştur.Yukarıdaki izahatı
yapılan bilgiler doğrultusunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin
Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun ada 4396 parsel 2 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92 TL,
parsel 3 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92 TL, parsel 4 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret
arsanın 17,92 TL, parsel 5 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92 TL, parsel 6 da kayıtlı 512,00
m² den ibaret arsanın 17,92 TL den toplam 2.560,00 m² arsanın 89,60 TL ye Tasfiye Halinde S.S.
Samanyolu Konut Yapı Kooperatifine satışı yapılmış olup, tapu tescil işlemlerinin Tasfiye Halinde
S.S. Samanyolu Konut Yapı Kooperatifi adına yapılması hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak
ve İstimlâk Müdürlüğünün 26.02.2014 tarih ve 72970592-753.02.02-165 sayılı teklif yazısı
okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni
Ulaş Mahallesi Kadastronun ada 4396 parsel 2 de kayıtlı 512,00 m², parsel 3 de kayıtlı 512,00 m²,
parsel 4 de kayıtlı 512,00 m², parsel 5 de kayıtlı 512,00 m², parsel 6 da kayıtlı 512,00 m², toplam
2.560,00 m² den ibaret olan arsalar 775 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince, Belediye
Encümeninin 11.08.1992 gün ve 2330 sayılı Kararı ile beher metrekaresi 0,035 TL den toplam 89,60
TL ye S.S. Işıkkent Konut Yapı Kooperatifine tahsis edilmiş olup, Hukuk İşleri Müdürlüğünün
17.06.1998 tarih 17 sayılı yazısı ile arsa bedelinin tamamının icra yolu ile tahsil edildiği bildirilmiştir.
Belediye Encümeninin 12.09.1997 tarih ve 623 sayılı kararı ile Kooperatifin isim değişikliği yapılarak
S.S. Samanyolu Konut Yapı Kooperatifi olmuştur. Kooperatif Başkanlığı 22.03.2003 tarihinde yapmış
olduğu genel kurulda kooperatifin tasfiyesi için karar alınarak 05.08.2003 tarihinde Tasfiye Halinde
S.S. Samanyolu Konut Yapı Kooperatifi olmuştur.Yukarıdaki izahatı yapılan bilgiler doğrultusunda;
1-Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş
Mahallesi Kadastronun ada 4396 parsel 2 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92 TL, parsel 3 de
kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92 TL, parsel 4 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92
TL, parsel 5 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92 TL, parsel 6 da kayıtlı 512,00 m² den ibaret
arsanın 17,92 TL den toplam 2.560,00 m² arsanın 89,60 TL ye Tasfiye Halinde S.S. Samanyolu
Konut Yapı Kooperatifine satışı yapılmış olup,tapu tescil işlemlerinin Tasfiye Halindeki S.S.
Samanyolu Konut Yapı Kooperatifi adına yapılmasına,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgili Tasfiye
Halindeki S.S. Samanyolu Konut Yapı Kooperatifi ve İlçe Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye
Encümeninin 27.02.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 27.02.2014
Karar No
: 30
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile
toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken
İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun ada 4397, parsel 1 de kayıtlı 512,00 m², parsel 2 de
kayıtlı 512,00 m², parsel 3 de kayıtlı 512,00 m², parsel 4 de kayıtlı 512,00 m², parsel 5 de kayıtlı
512,00 m², parsel 6 da kayıtlı 512,00 m², toplam 3072,00 m² den ibaret olan arsalar 775 sayılı
Kanunun ilgili maddeleri gereğince, Belediye Encümeninin 22.09.1992 gün ve 2946 sayılı Kararı ile
beher metrekaresi 0,035 TL den toplam 107,52 TL ye S.S. Işıkkent Konut Yapı Kooperatifine tahsis
edilmiş olup, arsa bedelinin tamamı 30.12.1997 tarih ve 113791 nolu makbuz ve 22.05.2006 tarih
259330 nolu makbuzla Belediyemizce tahsil edilmiştir. Ayrıca Belediye Encümeninin 15.03.2005
tarih ve 27 sayılı kararı ile Kooperatifin isim değişikliği yapılarak S.S. Tavlaş Konut Yapı Kooperatifi
olmuştur.Yukarıdaki izahatı yapılan bilgiler doğrultusunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli
Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun ada 4397, parsel 1 de kayıtlı 512,00 m²
den ibaret arsanın 17,92 TL, parsel 2 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92 TL, parsel 3 de
kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92 TL, parsel 4 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92
TL, parsel 5 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92 TL, parsel 6 da kayıtlı 512,00 m² den ibaret
arsanın 17,92 TL den toplam 3072,00 m² arsanın 107,52 TL ye S.S. Tavlaş Konut Yapı Kooperatifine
satışı yapılmış olup, tapu tescil işlemlerinin S.S. Tavlaş Konut Yapı Kooperatifi adına yapılması
hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 26.02.2014 tarih ve
72970592-753.02.02-163 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni
Ulaş Mahallesi Kadastronun ada 4397, parsel 1 de kayıtlı 512,00 m², parsel 2 de kayıtlı 512,00 m²,
parsel 3 de kayıtlı 512,00 m², parsel 4 de kayıtlı 512,00 m², parsel 5 de kayıtlı 512,00 m², parsel 6 da
kayıtlı 512,00 m², toplam 3072,00 m² den ibaret olan arsalar 775 sayılı Kanunun ilgili maddeleri
gereğince, Belediye Encümeninin 22.09.1992 gün ve 2946 sayılı Kararı ile beher metrekaresi 0,035
TL den toplam 107,52 TL ye S.S. Işıkkent Konut Yapı Kooperatifine tahsis edilmiş olup, arsa
bedelinin tamamı 30.12.1997 tarih ve 113791 nolu makbuz ve 22.05.2006 tarih 259330 nolu makbuzla
Belediyemizce tahsil edilmiştir. Ayrıca Belediye Encümeninin 15.03.2005 tarih ve 27 sayılı kararı ile
Kooperatifin isim değişikliği yapılarak S.S. Tavlaş Konut Yapı Kooperatifi olmuştur.Yukarıdaki
izahatı yapılan bilgiler doğrultusunda;
1-Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş
Mahallesi Kadastronun ada 4397, parsel 1 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92 TL, parsel 2
de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92 TL, parsel 3 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın
17,92 TL, parsel 4 de kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92 TL, parsel 5 de kayıtlı 512,00 m² den
ibaret arsanın 17,92 TL, parsel 6 da kayıtlı 512,00 m² den ibaret arsanın 17,92 TL den toplam
3072,00 m² arsanın 107,52 TL ye S.S. Tavlaş Konut Yapı Kooperatifine satışı yapılmış olup, tapu
tescil işlemlerinin S.S. Tavlaş Konut Yapı Kooperatifi adına yapılmasına,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgili S.S. Tavlaş
Konut Yapı Kooperatifi ve İlçe Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin 27.02.2014
tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 04.03.2014
Karar No
: 31
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İLGİ: Palandöken Kaymakamlığı
Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’nin 21.02.2014 tarih ve 1676 sayılı yazısı.İlgi sayılı
yazıda İlçemiz O.Gazi Mah.202.Sok.Öz Şahinler Yapı Kooperatifi A/Blok altı No:4 de
faaliyet gösteren Osmanlı Çayevi isimli işyerinin saat 24.00’ten sonra İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan kontrollerde halen açık olduğu tespit edilmiş olup,İl Emniyet
Müdürlüğü Ekipleri tarafından tanzim edilen tutanak ekte sunulmuştur. 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu’nun 32.maddesi gereğince işlem yapılabilmesi hususunda Encümence bir karar
ittihazını isteyen Zabıta Müdürlüğünün 03.03.2014 tarih ve 92403457-663-90 sayılı teklif
yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu ;
K A R A R : İlçemiz O.Gazi Mah.202.Sok.Öz Şahinler Yapı Kooperatifi
A/Blok altı No:4 de faaliyet gösteren Osmanlı Çayevi unvanlı işyeri hakkında tutulan tutanak
bir bütün halinde incelenerek,beldenin ve işletmecinin sosyo-ekonomik durumları göz önünde
bulundurulmuş olup;
1-Bahse konu işyeri işletmecisinin;bir defaya mahsus olmak üzere
UYARILMALARINA,
2- Söz konusu fiilin tekrarı halinde; ilgili işyerleri hakkında2559 sayılı kanunun
6. Maddesinin UYGULANMASINA,
3- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne ve müdürlüğünce
ilgili İşletmeciye ve İlçemiz Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’ne tevdiine,Belediye
Encümeninin 04.03.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 11.03.2014
Karar No
: 32
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İLGİ: 07.03.2014 tarihli İsmet AKYEL’e ait
dilekçe. Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Adnan Menderes mahallesi Orta Asya
Petrolü yanında bulunan İsmet AKYEL’e ait İşgal harçlı büfeyi belediyemize devretmek
istediğini beyan ederek ilgi dilekçe ile tahakkukunun durdurulması talep etmektedir.Bahse
konu İsmet AKYEL adına kayıtlı İşgal harçlı büfenin iptal edilerek tahakkukunun
durdurulması ve yıkılması hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğünün 10.03.2014 tarih ve 72970592-0.15-320.04-186 sayılı teklif yazısı okunarak
yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Adnan Menderes
mahallesi Orta Asya Petrolü yanında bulunan İsmet AKYEL’e ait İşgal harçlı büfeyi
belediyemize devretmek istediğini beyan ederek ilgi dilekçe ile tahakkukunun durdurulması
ve yıkılmasını talep etmiş olup; 2013 yılına ait işgaliyesinin tamamı tahsil edilerek, işgal
borcu bulunmadığından,5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (i) bendine istinaden;
1-Bahse konu büfe yerinin iptali ile birlikte 2014 yılı işgal harcı tahakkukunun
durdurularak ilgili büfenin müdürlüğü marifetiyle yıkılmasına,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye tevdiine,Belediye Encümeninin 11.03.2014 tarihli oturumunda
oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 11.03.2014
Karar No
: 33
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Said KARAHAN ile
Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi, Kadastronun Pafta:
90 Ada: 6053 Parsel: 3 da kayıtlı 755,00m² den ibaret olan taşınmazın 261,00m² Said
KARAHAN adına 494,00m² si ise Belediyemiz adına tapuya tescil edilmiştir.Said
KARAHAN 18.06.2013 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek, Belediye hissesi
olan 494,00m² nin tarafına satışını talep etmektedir.Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus
Emre Mahallesinde kayıtlı, Kadastronun Pafta: 90 Ada: 6053 Parsel: 3 da kayıtlı 755,00m²
den ibaret olan taşınmazda, Belediyemiz hissesi olan 494,00m² nin beher m² arsa bedelinin
belirlenerek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince bir karar ittihazını
isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 11.03.2014 tarih ve 72970592-310.14-.02.02190 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Said KARAHAN ile Belediyemize ait Erzurum İli
Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi, Kadastronun Pafta: 90 Ada: 6053 Parsel: 3 da
kayıtlı 755,00m² den ibaret olan taşınmazın 261,00m² Said KARAHAN adına 494,00m² si ise
Belediyemiz adına tapuya tescil edilmiştir.Said KARAHAN 18.06.2013 tarihli dilekçe ile
Belediyemize müracaat ederek, Belediye hissesi olan 494,00m² nin tarafına satışını talep
etmiş olup;
1-Bahse konu Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesinde kayıtlı,
Kadastronun Pafta: 90 Ada: 6053 Parsel: 3 da kayıtlı 755,00m² den ibaret olan şüyulu
taşınmazdaki Belediyemiz hissesi olan 494,00m² lik arsanın 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
17.maddesinin 3.fıkrasına istinaden;beher m² si 750,00 TL’den Toplam 370.500,00,TL’ye
Said KARAHAN adına satışının yapılmasına,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye tevdiine,Belediye Encümeninin 11.03.2014 tarihli oturumunda
oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 13.03.2014
Karar No
: 34
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Zemin mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum
İli Palandöken Hacı Salih Efendi Mahallesi Öz arı kooperatifi yanında bulunan, Hazal ACAR
ne ait işgaliye harçlı Büfe yeri ile ilgili olarak 12.03.2014 tarihli dilekçe ile büfeyi Yalçın
ACAR ra devretmek istediğini beyan etmektedir.2013 yılına ait işgaliyenin tamamı tahsil
edilmiş olup,söz konusu İşgaliye harçlı büfenin Yalçın ACAR adına devir edilip edilmeyeceği
hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 12.03.2014 tarih
ve 72970592-320.99-195 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R: Zemin mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken Hacı
Salih Efendi Mahallesi Öz arı kooperatifi yanında bulunan, Hazal ACAR ne ait işgaliye harçlı
Büfe yeri ile ilgili olarak 12.03.2014 tarihli dilekçe ile büfeyi Yalçın ACAR’a devretmek
istediğini beyan etmektedir.2013 yılına ait işgaliyenin tamamı tahsil edilmiş olup,işgal harcı
borcu bulunmadığından,5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (i) bendine istinaden;
1- Devir işleminin Yalçın ACAR adına yapılmasına,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgililere
tevdiine, Belediye Encümeninin 13.03.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 13.03.2014
Karar No
: 35
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli
Palandöken İlçesi M. Solakzade Mahallesi Kadastronun Pafta 79 Ada 4530 Parsel 1 de kayıtlı
bulunan taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan Nenehatun Hanımlar Çarşısı
olarak tanzim edilen taşınmaz içerisinde bulunan 4 adet dükkanın 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanunun 17.ve 45.maddeleri gereğince açık teklif usulü ile 13.03.2014 tarih Perşembe günü
saat 14.00 da ihaleten kiraya verileceğinden, 4 adet ihale dosyasının satışının yapılması
hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12.03.2014 tarih ve
72970592- 756.02- sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin
Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun Pafta 79 Ada 4530 Parsel 1 de kayıtlı bulunan taşınmaz
üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan Nene Hatun Hanımlar Çarşısı olarak tanzim edilen
taşınmaz içerisinde bulunan 4 adet dükkanın 06.05.2013 tarih ve 92 sayılı Meclis kararına
istinaden;
1) Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş
Mahallesi Kadastronun Pafta 79 Ada 4530 Parsel 1’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde Belediyemiz
tarafından yaptırılan Hanımlar Çarşısı olarak tanzim edilen taşınmaz içerisinde bulunan 4 adet dükkan
yerinin ihaleten kiraya verilmesi için ihale saatinde ihaleye girecek isteklilerin ihale evrakları
incelenmiş olup;
- 9 nolu (30,00m²) Şarküteri olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir) isteklinin
dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale salonuna
alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 2.880.00 TL’den açık
artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (43711127758 T.C.KİMLİK NO) M.Solakzade Mah.Mimar
Sinan Cad.Sabır Evler C.Blok No:80/3’de ikamet eden Fadime YARBAŞI 2.960.00 TL(İKİBİN
DOKUZYÜZALTMIŞ TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın
2.960.00TL’den (İKİBİN DOKUZYÜZALTMIŞ TL) Fadime YARBAŞI isimli şahsa,
- 10 nolu (22,50m²) Parfümeri-Kozmetik olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1
(Bir) isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale
salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan 2.160.00
TL’den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (16583001082 T.C.KİMLİK NO) Yunus Emre
Mah.Fatih Sokağı Fatih Apt.B.Blok No:4/9’da ikamet eden Sevil ERDEM 2.230.00 TL(İKİBİN
İKİYÜZOTUZ TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın
2.230.00TL’den (İKİBİN İKİYÜZOTUZ TL) Sevil ERDEM isimli şahsa,
- 13 nolu (22,50m²) Düğün-Nişan Organizasyonu olarak işletilecek olan dükkan yeri
için 1 (Bir) isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol
edilerek ihale salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli
olan 2.160.00 TL’den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan (27589655186 T.C.KİMLİK NO)
Osman Gazi Mah.Ülgen Evler.A.Blok No:4/8’de ikamet eden Nurdan DURMUŞ 2.230.00 TL(İKİBİN
İKİYÜZOTUZ TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın
2.230.00TL’den (İKİBİN İKİYÜZOTUZ TL) Nurdan DURMUŞ isimli şahsa,
- 19 nolu (75,00m²) Gelinlikçi olarak işletilecek olan dükkan yeri için hiç bir istekli
çıkmadığından bahse konu taşımazın aynı muhammen bedel üzerinden yeniden ihaleten kiraya
çıkarılmasına,
2) İhale Usulü ile kiraya verilen bahse konu taşınmazlarla ilgili diğer iş ve işlemlerin
müdürlüğünce yerine getirilmesine,
3) İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce İlgililere tevdiine, Belediye Encümeninin 13.03.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle
karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 13.03.2014
Karar No
: 36
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Tasfiye Halinde S.S Samanyolu
Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi
Kadastronun Ada :4396, Parsel :1-2-3-4-5-6’da kayıtlı arsaların tevhit beyannamesi Serbest
Harita Mühendisi Adem ŞAKAR tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;Encümen’ce
bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.03.2014 tarih ve7394414074875117-310-04-02-303 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Tasfiye Halinde S.S Samanyolu Konut Yapı
Kooperatifine ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun
Ada :4396, Parsel :1-2-3-4-5-6’da kayıtlı arsaların tevhit beyannamesi Serbest Harita
Mühendisi Adem ŞAKAR tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;
1- Mülkiyeti Tasfiye Halinde S.S Samanyolu Konut Yapı Kooperatifine ait
Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun Ada :4396, Parsel
:1-2-3-4-5-6’da kayıtlı arsalar tevhit edilerek A parselinin oluşmasına,
2- Oluşan 4396 Ada, A parselinin Tasfiye Halindeki S.S Samanyolu Konut
Yapı Kooperatifi adına 3194 sayılı imar Kanununun 15. 16 ve 17. maddelerine istinaden
tapuya tescil edilmesine,
3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin
13.03.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 13.03.2014
Karar No
: 37
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Tasfiye Halinde S.S Samanyolu
Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi
Kadastronun Ada :4393, Parsel :1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15’de kayıtlı arsaların tevhit
beyannamesi Serbest Harita Mühendisi Adem ŞAKAR tarafından yapılmış
olup,beyannamesine göre;Encümen’ce bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 12.03.2014 tarih ve73944140-74875117-310-04-02-304 sayılı teklif yazısı
okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Tasfiye Halinde S.S Samanyolu Konut Yapı
Kooperatifine ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun
Ada :4393, Parsel :1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15’de kayıtlı arsaların tevhit beyannamesi
Serbest Harita Mühendisi Adem ŞAKAR tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;
1- Mülkiyeti Tasfiye Halinde S.S Samanyolu Konut Yapı Kooperatifine ait
Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun Ada :4393, Parsel
:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15’de kayıtlı arsalar tevhit edilerek A parselinin oluşmasına,
2- Oluşan 4393 Ada, A parselinin Tasfiye Halinde S.S Samanyolu Konut Yapı
Kooperatifi adına 3194 sayılı imar Kanununun 15. 16 ve 17. maddelerine istinaden tapuya
tescil edilmesine,
3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin
13.03.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Leman KARACA
Numan ÖZKAYA
Belediye Başkanı
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 13.03.2014
Karar No
: 38
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Togay GEMALMAZ ve
hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Köşk Mahallesi Kadastronun 192 Ada, 207
Parselde kayıtlı arsaların alan düzeltmesi ve yola terk beyannamesi Serbest Harita Mühendisi
Orhan ÖNAL tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;Encümen’ce bir karar ittihazını
isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve73944140-74875117-31004-02-305 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Togay GEMALMAZ ve hissedarlarına ait Erzurum ili
Palandöken İlçesi Köşk Mahallesi Kadastronun 192 Ada, 207 Parselde kayıtlı arsaların alan
düzeltmesi ve yola terk beyannamesi Serbest Harita Mühendisi Orhan ÖNAL tarafından
yapılmış olup,beyannamesine göre;
1- Mülkiyeti Togay GEMALMAZ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken
İlçesi Köşk Mahallesi Kadastronun 192 Ada, 207 Parselde kayıtlı 143.37 m² den ibaret
taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan sonra oluşacak
144.21 m² den ibaret 192 Ada, 207 Parselden beyannamede A ile gösterilen 17.56 m² den
ibaret kısmın şartsız ve bedelsiz olarak yola terk edilmesine,
2- Yola terkten sonra geriye kalan 126.65 m² den ibaret B parselinin Togay
GEMALMAZ ve hissedarları adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine
istinaden tapuya tescil edilmesine,
3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin
13.03.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 20.03.2014
Karar No
: 39
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Zemin mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum
İli Palandöken M.Akif ERSOY Mahallesi Muhtarlar Yapı Kooperatifi yanında bulunan, Ercan
DİLER’e ait işgaliye harçlı Büfe yeri ile ilgili olarak 19.03.2014 tarihli dilekçe ile büfeyi
Yalçın ACAR’a devretmek istediğini beyan etmektedir.2013 yılına ait işgaliyenin tamamı
tahsil edilmiş olup,söz konusu İşgaliye harçlı büfenin Yalçın ACAR adına devir edilip
edilmeyeceği hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün
19.03.2014 tarih ve 72970592-320.99-211 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler
sonucu;
K A R A R: Zemin mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken M.Akif
ERSOY Mahallesi Muhtarlar Yapı Kooperatifi yanında bulunan, Ercan DİLER’e ait işgaliye
harçlı Büfe yeri ile ilgili olarak 19.03.2014 tarihli dilekçe ile büfeyi Yalçın ACAR’a
devretmek istediğini beyan etmektedir.2013 yılına ait işgaliyenin tamamı tahsil edilmiş
olup,işgal harcı borcu bulunmadığından,5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (i)
bendine istinaden;
1- Devir işleminin Yalçın ACAR adına yapılmasına,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgililere
tevdiine, Belediye Encümeninin 20.03.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 27.03.2014
Karar No
: 40
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile
toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken ilçesi Maksut Efendi
Mahallesi Nergis Sokakta Mülkiyeti Hazineye ait arsa üzerinde Halit BAYRAM tarafından 16.00 m x
7.00 m ebadında toplam 112 m2’lik muayyen alanda kaçak ve ruhsatsız olarak basit padok , küçük ve
büyük baş hayvan ağılları olarak nitelendirilen yapı Kontrol ekiplerimizin 25.03.2014 tarihindeki
denetimlerinde yapıldığı tespit edilmiştir.Yapı grubu 1-B olan inşaat mühürlenerek durdurulmuş olup ,
yapı tatil zaptı düzenlenmiş , tanzim edilen tutanak Ek’te sunulmuştur.Söz konusu yapı hakkında
3194 sayılı imar kanunu 42. Maddesine göre işlem yapılması hususunda Encümence bir karar
ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün 26.03.2014 tarih ve 73944140-11429007-30203-73 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R: Erzurum İli Palandöken ilçesi Maksut Efendi Mahallesi Nergis Sokakta
Mülkiyeti Hazineye ait arsa üzerinde Halit BAYRAM tarafından 16.00 m x 7.00 m ebadında toplam
112 m2’lik muayyen alanda kaçak ve ruhsatsız olarak basit padok , küçük ve büyük baş hayvan
ağılları olarak nitelendirilen yapı, Kontrol ekiplerimizin 25.03.2014 tarihindeki denetimlerinde
yapıldığı tespit edilmiş olup;
1- Bahse konu yapı sahibi Halit BAYRAM’a 3194 Sayılı İmar Kanunun 9.12.2009
tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi hükmü gereğince Kaçak ve Ruhsatsız yapılmış olan
112,00 m² alan için; 1-B yapı gurubuna ait olması ve her bir m²’si 6,80 TL x 112,00 m² = 761,60 TL
idari para cezası,
2-Aynı kanunun ( c ) bendinin 2. Fıkrasındaki aykırılığa konu yapı ‘Kamuya veya
başkasına ait bir parselde yapıldığından” verilen 761,60 TL’nin % 40’ı olan 304,64 TL idari para
cezası,
3-Aynı kanunun ( c ) bendinin 8. Fıkrasındaki aykırılığa konu yapı ‘ Ruhsatsız’
olduğundan verilen 761,60 TL’nin % 180’ni olan 1.370.88 TL idari para cezası birlikte Toplam
2.437.12 TL idari para cezasının verilmesine,
4- Bahse konu yapılan kaçak ve ruhsatsız yapının ilgilisince bir (1) ay içerisinde
imara uygun hale getirilmesine,getirilmediği takdirde Belediyemiz tarafından yıkım işleminin
gerçekleştirilerek yıkım masrafının ilgiliden tahsiline,
5- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve
müdürlüğünce Halit BAYRAM’a tevdiine,Belediye Encümeninin 27.03.2014 tarihli oturumunda
oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 27.03.2014
Karar No
: 41
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile
toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum Merkez Palandöken ilçesi pafta:77 , Ada
No: 4472 , Parsel No:2’de kayıtlı Aşkın Konut Yapı Kooperatifi bodrum katında Tapu kayıtlarında
maliki ve zilyedi Aşkın ALAFTARGİL’e ait gayrimenkulün ; Bina mevcut mimari projesinin
incelenmesinde A Blokta 13-14-15 ve 16 nolu bağımsız bölümlerin depo olarak ; B Blokta ise bir
kısmındaki 13-14-15 ve 16 nolu bağımsız bölümlerin depo olarak yine diğer kısımların Sığınak ve
kazan dairesi olmak üzere vaki taşınmaza Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 30.12.2002
tarih ve 6/31 637 nolu Yapı Kullanma izin Belgesi ile kayıt ve tescili yapılmıştır. Kontrol
Ekiplerimizce yapılan Denetimlerde, A ve B Bloktan oluşan taşınmazın bodrum katındaki mevcut
bağımsız bölümlerde Dış cephe duvarların Bina konsol hizasına getirilip ve pencere koymak suretiyle
dışa bağlantı sağlandığı dolayısıyla 55 m2’lik muayyen alana sahip Ruhsat ve eklerine aykırı olarak
büyümeye gidildiği tespiti yapılmıştır.Uyuşmazlık konusu yapıda kaçak ve ruhsatsız kısma ilaveten
etkilenen alanla birlikte 655 m2’lik alanın dükkan işyeri vb. yapılara dönüştürüldüğü saptanmıştır.
Yapı grubu 3/B olan inşaat derhal mühürlenerek durdurulmuş , Yapı tatil zaptı düzenlenmiş ,
mahallinde tanzim edilen tutanak yazımız ekinde sunulmuştur.Bahse konu ruhsat ve eklerine aykırı
yapı hakkında imar kanunun 42.maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere Encümence bir karar
ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün 26.03.2014 tarih ve 73944140-11429007-30203-74 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R: Erzurum Merkez Palandöken ilçesi pafta:77 , Ada No: 4472 , Parsel
No:2’de kayıtlı Aşkın Konut Yapı Kooperatifi bodrum katında Tapu kayıtlarında maliki ve zilyedi
Aşkın ALAFTARGİL’e ait gayrimenkulün ; Bina mevcut mimari projesinin incelenmesinde A
Blokta 13-14-15 ve 16 nolu bağımsız bölümlerin depo olarak ; B Blokta ise bir kısmındaki 13-14-15
ve 16 nolu bağımsız bölümlerin depo olarak yine diğer kısımların Sığınak ve kazan dairesi olmak
üzere vaki taşınmaza Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 30.12.2002 tarih ve 6/31 637
nolu Yapı Kullanma izin Belgesi ile kayıt ve tescili yapılmıştır. Kontrol Ekiplerimizce yapılan
Denetimlerde, A ve B Bloktan oluşan taşınmazın bodrum katındaki mevcut bağımsız bölümlerde Dış
cephe duvarların Bina konsol hizasına getirilip ve pencere koymak suretiyle dışa bağlantı sağlandığı
dolayısıyla 55 m2’lik muayyen alana sahip Ruhsat ve eklerine aykırı olarak büyümeye gidildiği tespiti
yapılmıştır.Uyuşmazlık konusu yapıda kaçak ve ruhsatsız kısma ilaveten etkilenen alanla birlikte 655
m2’lik alanın dükkan işyeri vb. yapılara dönüştürüldüğü saptanmış olup;
1- Bahse konu yapı sahibi Aşkın ALAFTARGİL’e 3194 Sayılı İmar Kanunun
9.12.2009 tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi hükmü gereğince Ruhsat ve Eklerine aykırı
yapılmış olan 655,00 m² alan için; 3-B yapı gurubuna ait olması ve her bir m²’si 27,19 TL x 655,00
m² = 17.809.45 TL idari para cezası,
2-Aynı kanunun ( c ) bendinin 5. Fıkrasındaki aykırılığa konu yapı ‘Uygulama imar
planı bulunan bir alanda yapıldığından” verilen 17.809.45 TL’nin % 20’si olan 3.561.89TL idari
para cezası,
3-Aynı kanunun ( c ) bendinin 10. Fıkrasındaki aykırılığa konu yapı ‘ Yapı kullanma
izin belgesi alınmış olmakla birlikte,ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapıldığından” verilen
17.809.45 TL’nin % 100’ü olan 17.809.45 TL idari para cezası birlikte Toplam 39.180.79TL idari
para cezasının verilmesine,
4- Bahse konu yapılan ruhsat ve eklerine aykırı yapının ilgilisince bir (1) ay içerisinde
Ruhsat ve Eklerine uygun hale getirilmesine,getirilmediği takdirde Belediyemiz tarafından yıkım
işleminin gerçekleştirilerek yıkım masrafının ilgiliden tahsiline,
5- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve
müdürlüğünce Aşkın ALAFTARGİL’e tevdiine,Belediye Encümeninin 27.03.2014 tarihli
oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Leman KARACA
Seçilmiş Üye
Numan ÖZKAYA
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 11.04.2014
Karar No
: 42
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplandı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Palandöken Belediye Meclisinin
08.04.2014 tarihine müsadif Salı günü yaptığı seçimler sonucu Encümenimizin yeni çalışma
dönemi başlamış bulunmaktadır. Bu nedenle Encümenin yeni dönem çalışmalarını toplantı
tarih ve saatlerinin belirlenmesi hususunda Yazı İşleri Müdürlüğünün 08.04.2013 tarih ve
39813252-303.01-127 sayılı teklif yazısı okundu gereği düşünüldü.
K A R A R : Palandöken Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarihine müsadif
Salı günü yaptığı seçimler sonucu Encümenimizin yeni çalışma dönemi başlamış
bulunmaktadır. Bu nedenle Encümenin yeni dönem çalışmalarını toplantı tarih ve saatlerinin
belirlenmesi talep edilmiş olup;
1-5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 35. maddesine istinaden; Belediyemiz
Encümeninin haftanın Salı ve Cuma günleri saat 14.00’de toplanmasına,
2- - İş bu karardan tasdikli bir suretinin Yazı İşleri Müdürlüğüne tevdiine,
Belediye Encümeninin 11.04.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Saniye TOKCE
Seçilmiş Üye
Yavuz BULUT
Seçilmiş Üye
Abubekir AYDEMİR
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 11.04.2014
Karar No
: 43
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İLGİ: Palandöken Kaymakamlığı
Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’nin 07.04.2014 tarih ve 3245 sayılı yazısı.İlgi sayılı
yazıda İlçemiz M.Solakzade Mah. Zübeyde Hanım Cad.Ünüve Çayevi M.Solakzade Mah., .
Zübeyde Hanım Cad.Altıntepe Çayevi,A.Menderes Mah.Zübeyde Hanım Cad.Akın Market
karşısı Tuğra Çayevi,M.Solakzade Mah.Alvarlı Mehmet Efendi Cad.Kardelen Çayevi ve
M.Solakzade Mah.Ayhan Sok. Yurt Kıraathanesi isimli işyerleri (istirahat ve Eğlence yerleri)
kapanış saatlerine uymadıkları Polis tutanakları ile tespit edilmiştir. 2559 sayılı Polis ve
Salahiyetleri Kanunu’nun 6.maddesine göre işlem yapılabilmesi hususunda Encümence bir
karar ittihazını isteyen Zabıta Müdürlüğünün 10.03.2014 tarih ve 92403457-663-157 sayılı
teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu ;
K A R A R : İlçemiz M.Solakzade Mah. Zübeyde Hanım Cad.Ünüver Çayevi
M.Solakzade Mah.Zübeyde Hanım Cad.Altıntepe Çayevi,A.Menderes Mah.Zübeyde Hanım
Cad.Akın Market karşısı Tuğra Çayevi,M.Solakzade Mah.Alvarlı Mehmet Efendi
Cad.Kardelen Çayevi ve M.Solakzade Mah.Ayhan Sok. Yurt Kıraathanesi unvanlı işyerleri
hakkında tutulan tutanak bir bütün halinde incelenerek,beldenin ve işletmecilerin sosyoekonomik durumları göz önünde bulundurulmuş olup;
1-Bahse konu işyeri işletmecilerin;bir defaya mahsus olmak üzere
UYARILMALARINA,
2- Söz konusu fiilin tekrarı halinde; ilgili işyerleri hakkında2559 sayılı kanunun
6. Maddesinin UYGULANMASINA,
3- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne ve müdürlüğünce
ilgili İşletmecilere ve İlçemiz Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’ne tevdiine,Belediye
Encümeninin 11.04.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Abubekir AYDEMİR
Seçilmiş Üye
Saniye TOKCE
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Yavuz BULUT
Seçilmiş Üye
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 11.04.2014
Karar No
: 44
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez
M.Solakzade mahallesi İmar İskan Evleri yanında bulunan Mediha AKSAKAL’a ait İşgal
harçlı büfe İmar İskan Blokları yıkıldığından dolayı,mahallinde yapılan incelemede büfenin
yerinde olmadığı tespit edilmiş olup,2005 yılından beri Belediyemize işgaliye borcu
bulunmaktadır.Bahse konu Mediha AKSAKAL’a adına kayıtlı İşgal harçlı büfenin iptal
edilerek tahakkukunun durdurulması hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve
İstimlâk Müdürlüğünün 10.04.2014 tarih ve 72970592-0.15-320.04-232 sayılı teklif yazısı
okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez M.Solakzade
mahallesi İmar İskan Evleri yanında bulunan Mediha AKSAKAL’a ait İşgal harçlı büfe İmar
İskan Blokları yıkıldığından dolayı,mahallinde yapılan incelemede büfenin yerinde olmadığı
tespit edilmiş olup,2005 yılından beri Belediyemize işgaliye borcu bulunmaktadır.5393 sayılı
Belediye Kanununun 34.maddesinin (i) bendine istinaden;
1-Bahse konu büfe yerinin iptali ile birlikte 2014 yılı işgal harcı tahakkukunun
durdurularak geçmiş yıllara ait işgaliye borcunun müdürlüğünce ilgiliden tahsil edilmesine,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye tevdiine,Belediye Encümeninin 11.04.2014 tarihli oturumunda
oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Saniye TOKCE
Seçilmiş Üye
Yavuz BULUT
Seçilmiş Üye
Abubekir AYDEMİR
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 11.04.2013
Karar No
: 45
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile
toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Belediyemiz 2013 Malı Yılı Bütçe Kesin
Hesap Cetvelleri ve Yönetim Dönemi Hesabı tanzim edilerek ekte sunulmuş olup,5393 sayılı
Belediye Kanununun 34. maddesinin (a) bendine ve Mahalli İdareler Belediye Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine göre Encümence bir karar ittihazını isteyen Mali
Hizmetler Müdürlüğü 10.04.2014 tarih ve 27772455-302-190 sayılı teklif yazısı okunarak
yapılan müzakereler sonucu;
KARAR:
1- Belediyemiz 2013 malı yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerinin
5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (a) fıkrası ve 64. maddesi ile Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden;Encümence incelenerek
hazırlanan raporun;
a) Kanunlar ile kendisine yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, tahsil
edilemeyenler için hukuki işlem başlatıldığı,
b) Bütçe harici ödeme yapılmadığı,
c) Bütçeyle verilen ödeneklerin yerinde harcandığı,
d) 2013 yılı ihzari bütçesinin 66.522.820,00 TL olduğu, yılsonu gerçekleşen
Belediye Bütçe Giderlerinin ise 32.450.268,68 TL, gelirlerin ise 34.016.362,13 TL olarak
gerçekleştiği,
e) 2013 yılı gelirlerinin giderleri karşılama oranlarının yıl içerisinde % 104,82
oranında gerçekleştiği,
f) 2013 yılı sonu itibariyle Belediyemizin 34.150.289,15 TL borç bakiyesi
verdiği, tespit edilmiş olup, söz konusu raporun kabulüne,
2- Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Encümenimize sunulan Kesip Hesap
Cetvellerinin hakkındaki Encümen raporunun bir karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine
sunulmasına,
3- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine,
Belediye Encümeninin 11.04.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Saniye TOKCE
Yavuz BULUT
Belediye Başkanı
Seçilmiş Üye
Seçilmiş Üye
Abubekir AYDEMİR
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 11.04.2014
Karar No
: 46
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum
merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun pafta 79 ada 4530 ,
parsel 1’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde Hanımlar Çarsısı olarak tanzim edilen taşınmaz
da 23 adet dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 17 ve 45. maddeleri gereğince açık
artırma teklif usulü kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış olup, 30/01/2014 tarih ve 11
sayılı Encümen kararı ile Sena AY adındaki şahsa 4 Nolu (Yemek Evi) dükkan yıllığı
7.250.00 TL den ihale ten kiraya verilmiştir.İlgili şahıs 10.04.2014 tarihli dilekçe ile
Belediyemize Müracaatta bulunarak iş yapamadığı ve iflas ettiğinden dolayı sözleşmenin
iptal edilerek kira tahakkukunun durdurulmasını talep etmektedir.Söz konusu Nenehatun
Hanımlar Çarşısında bulunan 4 Nolu (Yemek Evi) dükkan için yapılan kira sözleşmesinin ve
ihalesinin iptal edilerek 21.02.2014 tarih ve ZB85889 nolu Makbuzla Ziraat Bankasına
yatırmış olduğu 435,00TL, lik Kati teminatının Belediyemiz adına irat kaydedilerek, yeniden
ihaleye çıkarılması hususunda bir karar ittihazı isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün
10.04.2014 tarih ve 72970592-755.02-233 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler
sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum merkez Palandöken ilçesi
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun pafta 79 ada 4530 , parsel 1’de kayıtlı bulunan
taşınmaz üzerinde Hanımlar Çarsısı olarak tanzim edilen taşınmaz da 23 adet dükkan 2886
sayılı Devlet İhale Kanunun 17 ve 45. maddeleri gereğince açık artırma teklif usulü kiraya
verilmek üzere ihaleye çıkarılmış olup, 15/08/2013 tarih ve 209 sayılı Encümen kararı ile
Sena AY adındaki şahsa 4 Nolu (Yemek Evi) dükkan yıllığı 7.250.00 TL den ihale ten kiraya
verilmiştir.İlgili şahıs 10.04.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize Müracaatta bulunarak iş
yapamadığı ve iflas ettiğinden dolayı sözleşmenin iptal edilerek kira tahakkukunun
durdurulmasını talep etmiş olup ;
1- Bahse konu işyeri ihalesinin;ihale şartnamesinin 14 ve 16. Maddeleri ile Kira
sözleşmesinin 8.maddesine istinaden; 4 Nolu işyeri ihalesinin iptal edilmesine,
2- 21.02.2014 tarih ve ZB85889 nolu Makbuzla Ziraat Bankasına yatırmış olduğu
435,00 TL’lik Kati teminatının Belediyemiz adına irat kaydedilmesine,
3-Söz konusu 4 Nolu işyerinin aynı muhammen bedel üzerinden ileri bir tarihte
yeniden ihaleye çıkarılmasına,
4- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye tevdiine,Belediye Encümeninin 11.04.2014 tarihli oturumunda oy
birliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Saniye TOKCE
Seçilmiş Üye
Yavuz BULUT
Seçilmiş Üye
Abubekir AYDEMİR
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd.
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 15.04.2014
Karar No : 47
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR ‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile
toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Said KARAHAN ile Belediyemize ait
Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi, Kadastronun Pafta: 90 Ada: 6053 Parsel: 3 da
kayıtlı 755,00m² den ibaret olan taşınmazın 261,00m² Said KARAHAN adına 494,00m² si ise
Belediyemiz adına tapuya tescil edilmiştir.Said KARAHAN 18.06.2013 tarihli dilekçe ile
Belediyemize müracaat ederek, Belediye hissesi olan 494,00m² nin tarafına satışını talep etmiş,
Belediyemiz Encümeninin 11.03.2014 tarih ve 33 sayılı kararı ile Beher m² si 750,00Tl den satışı
uygun görülmüştür. Ancak;İlgili şahıs 26.03.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaatta
bulunarak arsa bedelinin emsallerinin üzerinde takdir edildiğini beyan ederek konunun yeniden
Encümende görüşülmesini talep etmektedir. Takdir edilen arsa bedelinin düşürülüp düşürülmeyeceği
hususunda bir karar ittihazı isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.04.2014 tarih ve
72970592-310.14.02.02/238 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Said KARAHAN ile Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken
İlçesi Yunus Emre Mahallesi, Kadastronun Pafta: 90 Ada: 6053 Parsel: 3 da kayıtlı 755,00m² den
ibaret olan taşınmazın 261,00m² Said KARAHAN adına 494,00m² si ise Belediyemiz adına tapuya
tescil edilmiştir.Said KARAHAN 18.06.2013 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek,
Belediye hissesi olan 494,00m² nin tarafına satışını talep etmiş, Belediyemiz Encümeninin 11.03.2014
tarih ve 33 sayılı kararı ile Beher m² si 750,00Tl den satışı uygun görülmüştür. Ancak;İlgili şahıs
26.03.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaatta bulunarak arsa bedelinin emsallerinin üzerinde
takdir edildiğini beyan ederek konunun yeniden Encümende görüşülmesini talep etmiş olup ;
1- İlgilinin dilekçesindeki talebi yerinde görülerek;bahse konu belediyemiz adına Yunus
Emre mahallesinde kayıtlı Kadastronun Pafta: 90 Ada: 6053 Parsel: 3 de kayıtlı 494,00 m²’lik
taşınmazın satış bedeline esas kıymet takdiri için;Müdürlüğünce oluşturulacak Kıymet Takdir
Komisyonu tarafından
değerlendirilmesine,
Kıymet
Tespit
Çalışmasının
yapılmasından
sonra
yeniden
2- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce
ilgiliye tevdiine,Belediye Encümeninin 15.04.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Abubekir AYDEMİR
Seçilmiş Üye
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
Saniye TOKCE
Seçilmiş Üye
Yavuz BULUT
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 15.04.2014
Karar No
: 48
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken ilçesi Palandöken
Mahallesi Bingöl Küme Evler Cami Sokak No:36’da Mülkiyeti Bahattin TÜRK’e ait
taşınmaz üzerinde 3,00 m x 5,00 m olmak üzere 15 m2’lik muayyen alanda kaçak ve ruhsatsız
olarak yapılan inşaat 12.10.2011 tarihinde yapıldığı tespit edilmiş , ilgiliye Belediyemizce
3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesi mucibince 01.11.2011 tarih ve 167 sayılı karar
doğrultusunda 891,45 TL idari para cezası ve kaçak yapının ilgilisince bir ay içerisinde eski
haline getirilmesine karar verilmişti. Denetim ekiplerimizce yapılan kontrollerde 27.12.2011
tarihli tespit tutanağıyla yapı sahibi tarafından imar kirliliğine sebep olan müştemilatın izale
edilerek eski haline getirildiği tespiti yapılmıştır.Uyuşmazlık konusu yapı sahibi Bahattin
TÜRK’ün adına 11.04.2014 tarihli dilekçelerinde bahse konu müştemilatın yapı grubuna
yönelik itiraz dilekçesi üzerine Dosyasının münderecatı incelenmiş işlemin bidayeti olan
01.11.2011 tarih ve 167 sayılı Encümen kararının ; mevcut gayrimenkule ait 1-A olması
gereken yapı grubunu sehven 3-A olarak nazara alınmış ve buna göre idari para cezası
verilmiştir.Dolayısıyla bahse konu inşaat hakkında sehven verilen bu kararın düzeltilmesi
yolunda usulüne uygun olarak yeniden Ceza Hesap Tablosu tanzim edilerek yazımız ekinde
sunulmuştur.Bu itibarla Palandöken Mahallesi Bingöl Küme Evler Cami Sokak No:36’da
Mülkiyeti Bahattin TÜRK’e ait kaçak ve ruhsatsız yapı hakkındaki 01.11.2011 tarih ve 167
sayılı kararın tashih edilerek 3194 sayılı imar kanunun 5940 sayılı kanun ile değişik
42.maddesi kapsamında yeniden bir kararın tesis edilmesi konusunda Encümence bir karar
ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün 14.04.2014 tarih ve 7394414011429007-302.03-76 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Palandöken ilçesi Palandöken Mahallesi Bingöl Küme Evler
Cami Sokak No:36’da Mülkiyeti Bahattin TÜRK’e ait taşınmaz üzerinde 3,00 m x 5,00 m
olmak üzere 15 m2’lik muayyen alanda kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan inşaat 12.10.2011
tarihinde yapıldığı tespit edilmiş , ilgiliye Belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanunun
42.maddesi mucibince 01.11.2011 tarih ve 167 sayılı karar doğrultusunda 891,45 TL idari
para cezası ve kaçak yapının ilgilisince bir ay içerisinde eski haline getirilmesine karar
verilmiştir.Denetim ekiplerimizce yapılan kontrollerde 27.12.2011 tarihli tespit tutanağıyla
yapı sahibi tarafından imar kirliliğine sebep olan müştemilatın izale edilerek eski haline
getirildiği tespiti yapılmıştır.Uyuşmazlık konusu yapı sahibi Bahattin TÜRK’ün adına
11.04.2014 tarihli dilekçelerinde bahse konu müştemilatın yapı grubuna yönelik itiraz
dilekçesi üzerine Dosyasının münderecatı incelenmiş işlemin bidayeti olan 01.11.2011 tarih
ve 167 sayılı Encümen kararının; mevcut gayrimenkule ait 1-A olması gereken yapı grubunu
sehven 3-A olarak nazara alınmış ve buna göre idari para cezası verilmiş olup;dolayısıyla
bahse konu inşaat hakkında sehven verilen bu kararın düzeltilmesi yolunda usulüne uygun
olarak yeniden Ceza Hesap Tablosu tanzim edilmiş olup ;
1-Bahse konu inşaat hakkında sehven verilen bu kararın dosya münderecatı ile
ilgilinin ve müdürlüğün talepleri bir bütün halinde incelenerek ; ilgilinin ve müdürlüğünün
talepleri yerinde görülmüş olup,01.11.2011 tarih ve 167 sayılı Encümen kararında mevcut
gayrimenkule ait 1-A olması gereken yapı grubunu sehven 3-A olarak nazara
alındığından;idari para cezasına esas cezai işlemin yapı gurubu 1-A olarak yeniden hesap
edilmesi talebinin Kabulü ile birlikte müdürlüğünce sehven yapılan hesaplama üzerinden
işlem gören 01.11.2011 tarih ve 167 sayılı Encümen Kararının İPTALİNE,
2- Müdürlüğünce düzeltilmesi yolunda usulüne uygun olarak yeniden tanzim
edilen Ceza Hesap Tablosu üzerinden;Bahse konu Yapı sahibi Bahattin TÜRK’e 3194 Sayılı
İmar Kanunun 9.12.2009 tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi hükmü gereğince
Kaçak olarak yapılmış olan Ruhsatsız 15,00 m² alan için 1-A yapı gurubuna ait olması ve her
bir m²’si 4,08 TL x 15,00 m² = 61,20 TL idari para cezası,
3- Aynı kanunun ( c ) bendinin 5. fıkrasındaki “Uygulama imar planı bulunan
bir alanda ” yapıldığından verilen 61,20 TL’nin % 20’si olan 12,24 TL idari para cezası,
4- Aynı kanunun ( c ) bendinin 8. fıkrasındaki “Ruhsatsız olması” nedeniyle
verilen 61,20 TL’nin % 180’ni olan 110,16 TL idari para cezası birlikte toplam 183,60 TL
idari para cezası olup ancak;9.12.2009 tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42. Maddesinin
2.Fıkra hükmü gereğince verilen idari para cezası 679,85 TL’den az olamayacağından ilgiliye
Toplam 679,85 TL idari para cezası verilmesine,
5- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve
müdürlüğünce ilgiliye tevdiine, Belediye Encümeninin 15.04.2014 tarihli oturumunda oy
birliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Saniye TOKCE
Seçilmiş Üye
Yavuz BULUT
Seçilmiş Üye
Abubekir AYDEMİR
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 25.04.2014
Karar No
: 49
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken İlçesi Ertuğrulgazi
Mahallesinde bulunan Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den
ibaret olan taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama imar planlarında Yeşil alan, Park,
Spor ve Oyun alanına isabet ettiğinden Belediye Meclisimizin 07.01.2013 tarih ve 16 sayılı
kararı ile Kamulaştırılmasına karar verilmiştir.Bu nedenle Kadastronun pafta 86 ada 6680
parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama
imar planlarında 23,52m² lik hisse Yeşil alan, Park, Spor ve Oyun alanına isabet ettiğinden
beher m² si 230.00TL den Toplam 5.409,60TL bedel Komisyonumuzca 2942 sayılı
Kamulaştırma kanununun 8. maddesi gereğince teklif edilmiş, tayin edilen gün ve saatte
yapılan müzakereler neticesinde aşağıda isimi yazılı gayrimenkul hissedarlarından İsmail
AYDIN a yapılan teklif üzerine, teklif edilen arsa bedelini kabul ettiğini beyan etmiştir. 2942
sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla değişik ilgili maddelerine istinaden;
Bahse konu Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan
taşınmazda 23,52m² lik hissenin tutar bedeli olan 5.409,60 TL nin mülkiyet sahibi İsmail
AYDIN’na ödenmesine müteakip, Belediyemiz adına tapuya tescil edilmesi hususunda
Encümence bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.04.2014 tarih
ve 72970592-752.01-259 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Erzurum İli Palandöken İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan
Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmaz 1/1000
ölçekli 18 M IV uygulama imar planlarında Yeşil alan, Park, Spor ve Oyun alanına isabet
ettiğinden Belediye Meclisimizin 07.01.2013 tarih ve 16 sayılı kararı ile Kamulaştırılmasına
karar verilmiştir.Bu nedenle Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m²
den ibaret olan taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama imar planlarında 23,52m² lik hisse
Yeşil alan, Park, Spor ve Oyun alanına isabet ettiğinden beher m² si 230.00TL den Toplam
5.409,60 TL bedel Komisyonumuzca 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 8. maddesi
gereğince teklif edilmiş, tayin edilen gün ve saatte yapılan müzakereler neticesinde aşağıda
isimi yazılı gayrimenkul hissedarlarından İsmail AYDIN’a yapılan teklif üzerine, teklif edilen
arsa bedelini kabul ettiğini beyan etmiş olup;
1-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla değişik ilgili
maddelerine istinaden; Bahse konu Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı
3.242,23m² den ibaret olan taşınmazda 23,52 m² lik hissenin tutar bedeli olan 5.409,60 TL
nin mülkiyet sahibi İsmail AYDIN’na ödenmesine müteakip,Belediyemiz adına tapuya
tescil edilmesine,
2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgilisine ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine,Belediye Encümeninin
25.04.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Saniye TOKCE
Seçilmiş Üye
Yavuz BULUT
Seçilmiş Üye
Abubekir AYDEMİR
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 25.04.2014
Karar No
: 50
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Şefik Yılmaz KÖRÜKLER ve
Osman KÖRÜKLER’e ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Osman Bektaş Mahallesi
Kadastronun Pafta:74, Ada:6063, Parsel :1’de kayıtlı arsanın alan düzeltmesi ve ifraz
beyannamesi Serbest harita mühendisi Adem ŞAKAR tarafından yapılmış
olup,beyannamesine göre; Encümen’ce bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve73944140-74875117-641.01-495 sayılı teklif yazısı
okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Şefik Yılmaz KÖRÜKLER ve Osman KÖRÜKLER’e
ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Osman Bektaş Mahallesi Kadastronun Pafta:74, Ada:6063,
Parsel :1’de kayıtlı arsanın alan düzeltmesi ve ifraz beyannamesi Serbest harita mühendisi
Adem ŞAKAR tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;
1- Mülkiyeti Şefik Yılmaz KÖRÜKLER ve Osman KÖRÜKLER’e ait Erzurum
İli Palandöken İlçesi Osman Bektaş Mahallesi Kadastronun Pafta:74, Ada:6063, Parsel :1’de
kayıtlı 7459.09 m² den ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi
yapıldıktan sonra oluşacak 7455.37 m² den ibaret 6063 Ada, 1 Parsel ifraz edilerek 4970.25
m² den ibaret A parseli ve 2485.12 m² den ibaret B parselinin oluşmasına,
2- Oluşan 4970.25 m² den ibaret A parseli ve 2485.12 m² den ibaret B parselinin
Şefik Yılmaz KÖRÜKLER ve Osman KÖRÜKLER adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16
ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine;
3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin
25.04.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Saniye TOKCE
Seçilmiş Üye
Yavuz BULUT
Seçilmiş Üye
Abubekir AYDEMİR
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 25.04.2014
Karar No
: 51
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli, Palandöken İlçesi Kazım
Yurdalan Mahallesi Kadastronun Pafta: 83-83/1, Ada:164, Parsel:24-58-95-159-333-334-335339-352’de kayıtlı bulunan arsaların 3194 sayılı imar kanununun 18.Madde uygulaması
Serbest Harita Mühendisi Ayşe BABUŞCU tarafından yapılmış olup yapılan uygulamada
düzenleme sınırına göre DOP oranı 0.2682758 olarak hesaplanmıştır. Bölgedeki taşınmazların
imar uygulamaları tamamlandığından dolayı düzenleme sınırı genişletilememiş sadece 164
Ada, 352 parsel uygulamaya ilave edilebilecek durumdadır. Ancak bu parselde TOKİ
4810.00 m² kamulaştırma yapıp, almış olduğu alanı ifraz edip ayırmadığı için oluşacak yeni
parsellerde hisseli duruma düşürmemek için uygulama dışında bırakılmış olup;Encümen’ce
bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve7394414074875117-310-04-02-494 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Erzurum İli, Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan Mahallesi
Kadastronun Pafta: 83-83/1, Ada:164, Parsel:24-58-95-159-333-334-335-339-352’de kayıtlı
bulunan arsaların 3194 sayılı imar kanununun 18.Madde uygulaması Serbest Harita
Mühendisi Ayşe BABUŞCU tarafından yapılmış olup yapılan uygulamada düzenleme sınırına
göre DOP oranı 0.2682758 olarak hesaplanmıştır. Bölgedeki taşınmazların imar uygulamaları
tamamlandığından dolayı düzenleme sınırı genişletilememiş sadece 164 Ada, 352 parsel
uygulamaya ilave edilebilecek durumdadır. Ancak bu parselde TOKİ 4810.00 m²
kamulaştırma yapıp, almış olduğu alanı ifraz edip ayırmadığı için oluşacak yeni parsellerde
hisseli duruma düşürmemek için uygulama dışında bırakılmış olup,yapılan bu uygulamaya
göre;
1- 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi uygulaması sonucunda A Adasının
oluşmasına,
2- Oluşan A adasının 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 nolu parsellere ayrılmasına,
3- Yapılan uygulamanın bir(1) ay süreyle Palandöken Belediyesi ilan panosuna
asılmasına,
4- Eğer itiraz olursa Belediyemiz tarafından bu itirazların askı süresini
müteakip 15 gün içerisinde değerlendirilmesine,
5- Yapılan uygulamanın Basın İlan Kurumu kanalı ile günlük münteşir
gazetelerin birinde 3 gün süreyle yayınlanarak ilan edilmesine,
6-3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi gereğince yapılan uygulamanın
Kadastro Müdürlüğü tarafından teknik kontrolü yapıldıktan sonra tescile esas dağıtım
cetvellerine göre tapuya tescil edilmesine,
7-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin 25.04.2014
tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Saniye TOKCE
Seçilmiş Üye
Yavuz BULUT
Seçilmiş Üye
Abubekir AYDEMİR
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 25.04.2014
Karar No
: 52
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR’ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: 24.04.2014 tarihinde İlçemiz Yunus Emre
Mahallesi 3.Küme Evler Kavşağı Palandöken Camii karşısında bulunan Bulutlar İnşaat’a ait
yeni yapılmakta olan karkas binanın etrafında gerekli inşaat tedbirleri alınmadığı Zabıta Ekip
2 görevlilerince tespit edilmiş olup,tanzim edilen tutanak ekte sunulmuştur.5326 sayılı
Kabahatler Kanunu’nun 41.maddesine göre; işlem yapılması hususunda bir karar ittihazını
isteyen Zabıta Müdürlüğünün 24.04.2014 tarih ve 92403457-663-181 sayılı teklif yazısı
okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : 24.04.2014 tarihinde İlçemiz Yunus Emre Mahallesi 3.Küme
Evler Kavşağı Palandöken Camii karşısında bulunan Bulutlar İnşaat’a ait yeni yapılmakta
olan karkas binanın etrafında ilgilisi tarafından gerekli inşaat tedbirleri alınmadığı ve çevreyi
kirlettiği ekte sunulan tutanak ve fotoğraflarla Zabıta Ekip 2 görevlilerince tespit edilmiş
olup,
1-Bahse konu inşaat sahibi Bulutlar İnşaat’a “ İnşaat atık ve artıklarını bunların
toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atığından” 5326 Sayılı Kabahatler
Kanununun 41/4 Maddesine istinaden; 1.000 TL idari para cezası verilmesine,
2- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce
ilgili Bulutlar İnşaat’a tevdiine,Belediye Encümeninin 25.04.2014 tarihli oturumunda oy
birliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Saniye TOKCE
Seçilmiş Üye
Yavuz BULUT
Seçilmiş Üye
Abubekir AYDEMİR
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 25.04.2014
Karar No
: 53
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,Palandöken Belediye
Başkanı Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin
iştiraki ile toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Tasfiye Halinde S.S İlhan Konut
Yapı Kooperatifi’ne ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi Kadastronun
Ada:4445, Parsel :11’de kayıtlı arsaların alan düzeltmesi ve ifraz beyannamesi Serbest harita
mühendisi Ahmet ÜNLÜ tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;Encümen’ce bir karar
ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.04.2014 tarih ve7394414074875117-641.01-493 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Tasfiye Halinde S.S İlhan Konut Yapı Kooperatifi’ne
ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi Kadastronun Ada:4445, Parsel :11’de
kayıtlı arsaların alan düzeltmesi ve ifraz beyannamesi Serbest harita mühendisi Ahmet ÜNLÜ
tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;
1-Mülkiyeti Tasfiye Halinde S.S İlhan Konut Yapı Kooperatifi’ne ait Erzurum
İli Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi Kadastronun Ada:4445, Parsel :11’de kayıtlı
2268.05 m² den ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan
sonra oluşacak 2266.96 m² den ibaret 4445 Ada, 11 Parsel ifraz edilerek 799.72 m² den ibaret
A parseli ve 1467.24 m² den ibaret B parselinin oluşmasına,
2-Oluşan 799.72 m² den ibaret A parseli ve 1467.24 m² den ibaret B parselinin
Tasfiye Halinde S.S İlhan Konut Yapı Kooperatifi adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16
ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine,
3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin
25.04.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ: Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Saniye TOKCE
Seçilmiş Üye
Yavuz BULUT
Seçilmiş Üye
Abubekir AYDEMİR
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 29.04.2014
Karar No
: 54
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile
toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum merkez
Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun pafta 79 ada 4530 , parsel 1’de kayıtlı
bulunan taşınmaz üzerinde Hanımlar Çarsısı olarak tanzim edilen taşınmaz da 22 adet dükkan 2886
sayılı Devlet İhale Kanunun 17 ve 45. maddeleri gereğince açık artırma teklif usulü kiraya verilmek
üzere ihaleye çıkarılmış olup, 30/01/2014 tarih ve 11 sayılı Encümen kararı ile Büşra YALÇIN
adındaki şahsa 3 Nolu ( Ayakkabıcı) dükkan yıllığı 2.930,00 TL den ihale ten kiraya verilmiştir.İlgili
şahıs 21.04.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize Müracaatta bulunarak iş yapamadığı ve iflas
ettiğinden dolayı sözleşmenin iptal edilerek kira tahakkukunun durdurulmasın talep etmektedir.Söz
konusu Nene Hatun Hanımlar Çarşısında bulunan 3 Nolu ( Ayakkabıcı ) dükkan için yapılan kira
sözleşmesinin ve ihalesinin iptal edilerek 20.02.2014 tarih ve F00980 nolu Makbuzla Ziraat Bankasına
yatırmış olduğu 175,80 TL, lik Kati teminatının Belediyemiz adına irat kaydedilerek, yeniden ihaleye
çıkarılması hususunda bir karar ittihazı isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih
ve 72970592-755.02.02-266 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum merkez Palandöken ilçesi Hüseyin
Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun pafta 79 ada 4530 , parsel 1’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde
Hanımlar Çarsısı olarak tanzim edilen taşınmaz da 22 adet dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun
17 ve 45. maddeleri gereğince açık artırma teklif usulü kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış olup,
30/01/2014 tarih ve 11 sayılı Encümen kararı ile Büşra YALÇIN adındaki şahsa 3 Nolu (
Ayakkabıcı) dükkan yıllığı 2.930,00 TL den ihaleten kiraya verilmiştir.İlgili şahıs 21.04.2014 tarihli
dilekçe ile Belediyemize Müracaatta bulunarak iş yapamadığı ve iflas ettiğinden dolayı sözleşmenin
iptal edilerek kira tahakkukunun durdurulmasın talep etmiş olup ;
1- Bahse konu işyeri ihalesinin;ihale şartnamesinin 14 ve 16. Maddeleri ile Kira
sözleşmesinin 8.maddesine istinaden; 3 Nolu işyeri ihalesinin iptal edilmesine,
2- 20.02.2014 tarih ve F00980 nolu Makbuzla Ziraat Bankasına yatırmış olduğu 175,80
TL Kati Teminatının Belediyemiz adına irat kaydedilmesine,
3-Söz konusu 3 Nolu
çıkarılmasına,
işyerinin aynı muhammen bedel üzerinden yeniden ihaleye
4- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve
Müdürlüğünce ilgiliye tevdiine, Belediye Encümeninin 29.04.2014 tarihli oturumunda oy birliğiyle
karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Saniye TOKCE
Seçilmiş Üye
Yavuz BULUT
Seçilmiş Üye
Abubekir AYDEMİR
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
T.C.
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE
BELEDİYE ENCÜMENİ
Karar Tarihi : 29.04.2014
Karar No
: 55
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı
Orhan BULUTLAR‘ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile
toplanıldı.
DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Belediyemiz Gelir Tarifesi Belediye Meclisince
kabul edilirken Belediyemizce işletilmekte olan Aile Çay Bahçesinin Fiyat Tarifesinin Belediye
Encümenince belirlenmesine karar verilmesine istinaden;2013 yılında Belediyemiz Aile Çay
Bahçesinde satılmakta olan ürünler için uygulanan fiyat tarifesi ilişikte olup,2014 yılında Aili Çay
Bahçesinde satılacak ürünlerin fiyat tarifelerinin Encümence belirlenmesi hususunda bir karar ittihazı
isteyen İşletme İştirakler Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih ve 72970592-42796967-01-24 sayılı
teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;
K A R A R : Belediyemiz Gelir Tarifesi Belediye Meclisinin 09.10.2013 tarih ve 129
sayılı kararı ile kabul edilirken, Belediyemizce işletilmekte olan Aile Çay Bahçesinin Fiyat
Tarifesinin Belediye Encümenince belirlenmesine karar verilmiş olup;
1- Bahse konu ekli listede belirtilen ürünlerin aşağıda karşılarında belirlenen fiyatlar
üzerinden satışlarının yapılmasına,
ÜRÜN ADI:
FİYATI :
ÜRÜN ADI:
TEK KİŞİLİK ÇAY (DEMLİK)
6,00 TL
MEŞRUBAT
2,00 TL
İKİ KİŞİLİK
ÇAY (DEMLİK)
7,00 TL
MEYVE SUYU
2,00 TL
ÜÇ KİŞİLİK
ÇAY (DEMLİK)
8,00 TL
DONDURMA KASE
6,00 TL
DÖRT KİŞİLİK
BEŞ KİŞİLİK
ÇAY (DEMLİK) 10,00 TL
ÇAY (DEMLİK)
11,00 TL
BÜYÜK SEMAVER
16,00 TL
KÜÇÜK SEMAVER
13,00 TL
MADEN SUYU
SU
FİYATI
1,00 TL
0,50 TL
2- İş bu karardan tasdikli bir suretinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne tevdiine,
Belediye Encümeninin 29.04.2014 tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :Yok
Encümene iştirak edenler
Encümen Başkanı
Orhan BULUTLAR
Belediye Başkanı
Saniye TOKCE
Seçilmiş Üye
Yavuz BULUT
Seçilmiş Üye
Abubekir AYDEMİR
Seçilmiş Üye
Murat BİLEN
Mali Hizmetler Müd.
Ö.Menderes ACAR
Yazı İşl. Müd
Kadir PUĞ
İmar ve Şehircilik Müd V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
782 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content