close

Enter

Log in using OpenID

Abant Med J - JournalAgent

embedDownload
doi: 10.5505/abantmedj.2015.32154
Abant Medical Journal
Orijinal Makale / Original Article
Volume Cilt 4 Issue Sayı 2 Year Yıl 2015
Çinkodan Zengin Diyetin, Sigara Dumanı Maruziyetindeki Sıçan Mesane
Dokusu Sitokin Profiline Etkisi
The Effect of Zinc Rich Diet to the Cytokine Profile in the Rat Bladder on Cigarette Smoke Exposure
1
1
2
3
1
Elçin Hakan Terzi , Aysel Kükner , Hatip Aydın , Mehmet Emin Özyalvaçlı , Tülin Fırat , Uğur Üyetürk
3
1
İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Bolu
Zeynep Kamil Kadın Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Bölümü İstanbul
3
İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Bolu
2
Özet
Abstract
Amaç: Sigara içimi akciğer, larinks, özefagus, mide, mesane ve böbrek kanserleri ile kronik hastalıkların sebebidir.
Sitokinler, inflamasyonun başlatılması ve sürdürülmesinde
önemlidirler. Sigara, çinko eksikliği sebebidir. Çinko, antioksidan olup serbest radikallerin zararlarından hücreleri
korur. Çalışmamızda sigara dumanına maruz bırakılarak
çinkodan zengin diyet ile beslenen sıçanların mesane
dokusundaki TLR 2, TLR 4, Nükleer faktör kappa B, İnterlökin 1β ve İnterlökin 10 ekspresyonuna etkisi incelenmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmada 24 adet erişkin erkek Wistar-Albino
sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar 4 gruba ayrıldı. Birinci grup
normal, 2. grup ise çinkodan zengin diyetle beslendi.
Üçüncü ve 4. gruplar sigara inhalasyonu yapılan gruplar
olup sırasıyla normal ve çinkodan zengin diyetle beslenen
gruplardı. Deney sonunda alınan mesane dokuları histolojik olarak değerlendirildi. Kalan doku örnekleri ise Real
time polymerase chain reaction yöntemi ile sitokin ekspresyonları gösterilerek değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmadaki hiçbir grup mesane epitelinde değişiklik izlenmemiştir. Sigara verilen grupta sadece düz kas
yapılarında tabakalar arasında ödem ve bazı alanlarda
yoğun inflamatuar hücreler ile bu alanlarda hemoraji ve
konjesyona rastlanılmıştır. Çinkodan zengin diyetle beslenen denekler de ise inflamatuar hücrelere, konjesyona ve
ödeme daha az rastlandı. Tüm sıçan gruplarının mesane
dokularında sitokin ekspresyonları ikili olarak karşılaştırmalarda sigaraya maruz kalmış sıçanlarda çinko almayan
ve çinko alan sıçanlar için NF-κB2 geni için anlamlı farklılık
bulundu.
Sonuç: Sonuç olarak sigara maruz kalan sıçanlarda çinko
kullanımının anlamı bir şekilde NF-κB2 ekpresyonunu
artışına neden olması, çinkonun sigaraya bağlı gelişen
mesane kanserlerinde kanserli hücre apopitozunu arttırarak tedaviye katkı yapabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sigara Dumanı Maruziyeti, RT-PCR,
Çinko, NF-κB2.
Objective: Cigarette smoking causes lung, larynx, esophagus, stomach, bladder and kidney cancers and chronic
diseases. Cytokines are important in initiating and maintaining inflammation. Smoking is the cause of zinc deficiency. Zinc is an antioxidant and protects cells from free radical
damage. In our study, it was aimed to investigate the effect
of cigarette smoke exposure on expression of Toll-like
receptor 2, Toll-like receptor 4, nuclear factor kappa B,
interleukin 1β and interleukin 10 in the bladder tissue of
rats fed with zinc rich diet.
Method: In this study 24 adult male Wistar-Albino rats
were used. The rats were divided into 4 groups. First group
was fed with normal diet, the 2nd group was fed with zinc
rich diet. Third and 4th groups were exposed to cigarette
inhalation and fed with normal and zinc rich diet respectively. The bladder tissues were taken at the end of the
experiment and evaluated histologically. The remaining
tissue samples were evaluated by the method of Real time
polymerase chain reaction to show cytokine expression.
Results: No changes in urinary bladder epithelium was
observed in all study groups. Edema and inflammatory cells
in the smooth muscle layers with intense hemorrhage and
congestion were observed in cigarette smoke given group.
Less inflammatory cells, congestion and edema have been
found in the rats fed with zinc rich diet. Cytokine expression
in bladder tissue of all groups of rats compared in pairs and
significant difference was found for the NF-κb2 gene in zinc
rich supplemented and normally supplemented rats exposed to cigarette smoke.
Conclusion: As a result, a significant increase in expression
of NF-κb2 caused by the use of zinc in rats exposed to
cigarette smoke suggests that zinc can contribute the
treatment of bladder cancer due to smoking by increasing
cancer cell.
Keywords: Cigarette smoke exposure, RT-PCR, Zinc, NFκB2.
Giriş
Sigara, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan tütünün bir formudur. Buna bağlı olarak
sigara kullanımı gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde en ciddi mortalite ve morbidite nedenlerinden biri olarak dikkatleri çekmektedir
(1,2). Ülkemizde de yılda ortalama olarak
100.000 kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle
Ölmektedir. Önlem alınmazsa 2025 yılında
ölümlerin sayısı 250.000 e çıkacaktır (3). Sigara
dumanı 7000 den fazla kimyasal içerir ve bunların en az 69 adedi arsenik, kadmiyum, benzen
ve benzopirenide içeren temel hastalıklar la
olan ilişkisi bilinen kanserojenler ile çok sayıdaki toksik maddeleri barındırır (4-6). Sigara içi-
İletişim Bilgisi / Correspondence
Yard. Doç. Dr. Elçin Hakan Terzi, İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Bolu
E-mail: [email protected]
Geliş tarihi / Received: 04.04.2014 Kabul tarihi / Accepted: 29.04.2014
Çıkar Çatışması / Conflict of Interest: Yok / None
106
Terzi EH ve ark.
minin akciğer, ağız, larinks, özefagus, mide,
mesane ve böbrek kanserleri ile koroner kalp
hastalıkları, solunum yolu infeksiyonları gibi
ciddi sağlık sorunlarının nedeni olduğu tespit
edilmiştir (7,8). Bazı epidemiyolojik çalışmalarda sigara içiminin mesane kanseri gelişimi riskini 2-4 kat arttırdığı gösterilmiştir (9). Sigara
dumanındaki mesane kanserlerine neden olan
en önemli etken aromatik aminlerin N-Nitroso
bileşikleri (NOCs) olduğu bilinmesine rağmen
kanserojen mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır (10,11). Bölgeler arasında farklılıklar
olmakla beraber erkeklerde tüm kanser türlerinin %4,5’unu ve kadınlarda %1,5’unu oluşturan mesane kanseri üriner sistemin en sık görülen kanserlerinden biridir (12).
Sigara inflamasyon etkenlerinin artmasına ve
aktifleşmesine neden olmaktadır, karsinogenezis dışında mesane ve testis dokularındada
değişik toksik etkileri bilinmektedir. Sitokinler,
inflamasyonun başlatılması ve sürdürülmesinde
önemli rol oynarlar. Sitokin ve sitokin aktivitelerinin belirlenmesi hastalık evresi, rezolüsyon
süreci ve hastalık evresine spesifik tedavi konusunda değerli bilgiler sağlamaktadır (13,14).
Sigara içenlerde ve kronik hastalığı olanlarda
çinko eksikliğinin oluştuğu bilinmektedir. Çinko,
bağışıklık sistemini güçlendirir ayrıca çinkonun
antioksidan özelliği olup serbest radikallerin
sebep olduğu zararlardan hücreleri korumaya
yardım eder (15). Ancak sigaranın etkilerine
karşı çinkodan zengin diyet ile yapılmış çalışmalar az sayıda olup bu konuda sınırlı bilgiler bulunmaktadır.
Bu çalışmada sigara dumanına maruz bırakılan
ve çinkodan zengin diyet ile beslenen sıçanların
mesane dokusundaki inflamasyona neden olan
sitokinlerden Toll-like reseptör 2 ve 4 (TLR 2,
TLR 4), Nükleer faktör kappa B (NF-κB ), İnterlökin (IL) 1β ve IL-10 ifadesinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod
Çalışma için yerel deney hayvanları etik kurulunun onayı alınmıştır. Çalışmada toplam 24 adet
250-300 gr ağırlığında erişkin erkek WistarAlbino sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar normal laboratuar koşullarında ad libutum beslendi. Her
Abant Med J 2015;4(2):106-111
grupta altı sıçan olacak şekilde dört gruba ayrıldı.
Grup 1; Herhangi bir işlem uygulanmayan,
normal koşullarda beslenen kontrol grubu,
Grup 2; Herhangi bir işlem uygulanmayan,
normal koşullarda çinkodan zengin diyet ile
beslenen grup,
Grup 3; 12 hafta süreyle günde 3 kez 2 adet
sigara (Uzun Samsun marka) dumanına maruz
bırakılıp normal diyet ile beslenen grup,
Grup 4; 12 hafta süreyle günde 3 kez 2 adet
sigara (Uzun Samsun marka) dumanına maruz
bırakılıp çinkodan zengin diyet ile beslenen
grup olarak düzenlendi.
Çinkodan Zengin yemin hazırlanması
Çinko içeriği normal diyette 22 mg/kg, çinkodan zengin gruplarda 150 mg/kg olacak şekilde
hazırlandı.
Sigara dumanına inhalasyon düzeneği
Sıçanlara sigara dumanına maruz bırakmak için
ebatları 50x35x36 cm, kalınlığı 0.5 mm ve iç
hacmi yaklaşık 0.060 m3 olan cam kabin hazırlanarak silikon ile izole edildi. Kabin içine bir
ucu dışarıda akvaryum motoruna bağlı olan
plastik boru yerleştirildi. Sigara dumanını soluyacak olan sıçanlar cam kabin içine alındı ve
plastik borunun kabin içindeki ucuna her uygulamada iki adet yanan sigara takılıp motor ile
puflandı. Bir sigaranın yanma süresi yaklaşık 7
dakika olup iki sigara arasında 5 dakikalık normal hava soluma süresi bırakıldı. Bu işlemler 12
hafta boyunca tekrarlandı. Bu süre sonunda
sıçanlara 50 mg/kg ketamin hidroklorid ve 20
mg/kg ksilazin verilerek anestezi altında ötanazi
uygulanarak mesane doku örnekleri alındı.
Histolojik değerlendirme ve Real-Time PCR
yöntemi
Doku örneğinin bir kısmı % 10’luk formaldehid
ile tespit edildi ve takip işlemlerinden sonra
parafin bloklar elde edilerek HematoksilenEozin boyaması ile genel doku inflamasyon,
ödem, konjesyon, kanama açısından değerlendirildi. Mesane dokularının kalan kısmı -80 derecede, Real time polimeraz zincir reaksiyonu
(RT-PCR) yöntemi ile TLR2, TLR4, NF-κB, İnter107
Terzi EH ve ark.
lökin (IL) 1β ve IL-10 ekspresyonları gösterilmek
üzere saklandı.
Mesane dokularından RNA izolasyon kiti (PureLink mRNA Mini Kit, Ambion, USA) ve High Capacity RNA-to-cDNA Master Mix (Applied Biosystem, Amerika) kullanılarak cDNA’ları elde
edildi. Çalışmaya alınan sıçanlarda TLR2, TLR4,
TNF, IL1, IL10, NF-κB 1 NF-κB 2 genleri için tasarlanan özgül primer çiftleriyle genlerin ifade
düzeyleri ölçüldü. Gen ifadelerinin karşılaştırılması amacıyla sıçanlarda sabit düzeyde ifade
olduğunu bildiğimiz genlerden ACTB geni kontrol olarak seçilerek ekspresyon düzeyi bakıldı.
Gen ekspresyonlarını değerlendirmek için
Taqman Gene assay kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, Real Time PCR (7500 Real Time
PCR Sistemi, Applied Biosystem, USA) Taqman
Gene Expression Master Mix protokolüne uygun olarak gerçekleştirildi. Elde edilen gen
ekspresyon düzeyleri Livak ve ark. belirttiği
şekilde CтMean, ΔCтMean, ΔΔCт, 2-∆∆CT değerleri tek tek hesaplanarak değerlendirildi
(16). İfade düzeylerinin istatistiksel analizleri
SPSS 16 programı ile Mann-Whitney U yöntemi
kullanılarak yapıldı. İstatistiksel olarak p≤0,05
anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Doku kesitleri histolojik olarak değerlendirildiğinde; normal ve çinkodan zengin diyetle beslenen sıçan mesane dokularında herhangi bir
değişiklik izlenmeyip normal histolojik yapı
görüldü (Şekil 1).
Sigara verilen grupta ise mesane epitelinde
metaplazik değişiklikler izlenmedi normal yapı
tespit edildi. Düz kas grupları arasında ödem ve
bazı alanlarda yoğun inflamatuar hücreler izlenmiş olup bu alanlarda hemoraji ve konjesyona görüldü (Şekil 2). Çinkodan zengin diyetle
beslenen denekler de ise inflamatuar hücrelere
ve konjesyona daha az rastlandı. Ayrıca kas
Abant Med J 2015;4(2):106-111
lifleri daha düzenli olup kas tabakaları arasındaki ödem daha az görüldü (Şekil 3).
Tüm sıçan gruplarının mesane dokularında
TLR2, TLR4, IL-1, NF-κB1 ve NF-κB2 ekspresyonları değerlendirildi. IL-10 için yeterli sayıda sıçanda ekspresyon elde edilemedi. Her gen için
gruplar tek tek karşılaştırıldığında, değerlendirilen genlerin tüm gruplar arasında anlamlı olmadığı saptandı (sırasıyla, p= 0.280, 0.426,
0.320, 0.627, 0.134). Ancak, sigaraya maruz
kalmış çinko alan ve çinko almayan sıçanlar
karşılaştırıldığında, NF-κB2 geni için anlamlı
farklılık bulunurken (p=0.024), IL-1 için istatistiksel anlamlılığa yakın olduğu (p=0,067) saptandı. Çalışmadaki gen ekspresyonlarının ortalaması Grafik 1’de ve ortalama 2-∆∆CT değerleri Grafik 2’de gösterilmektedir.
Tartışma
Sigara, erken ölümler ve önlenebilen hastalıkların en önemli sebebidir (17). Sigara kullanmayan kişilerin sigara içilen ortamdaki havayı soluması pasif içiciliktir. Buna en çok eş, çocuklar
ve arkadaşlar maruz kalmaktadır. İçe çekilen
dumanın dışarıya üflenmesi ve sigara ucundan
çıkan yan duman ortamdaki sigara dumanı
kaynaklarıdır. Yan duman eksik yanmadan dolayı ana dumandan daha kirli ve toksiktir. Ülkemizdeki sigaraya bağlı ölümlerin en az %15 i
pasif sigara içimine bağlıdır (3, 18).
Sigara kullanımına bağlı olarak artan oksidatif
stres, normal dokuların fonksiyonlarını bozarak
hasara sebep olmaktadırlar (19).
108
Terzi EH ve ark.
9,00
8,00
7,00
6,00
Kontrol
5,00
Çinko
4,00
Sigara
Sigara+Çinko
3,00
2,00
1,00
0,00
TLR2
TLR4
IL-1
NFKB1
NFKB2
Grafik 1. Deneydeki farelerin gruplara göre TLR2, TLR4, IL-1, NFKB1 ve NFKB2 gen ifadelerinin birbirlerine göre
değişim farklarının gösterimi
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
Grup 1
0,50
Grup 2
0,40
Grup 3
0,30
Grup 4
0,20
0,10
0,00
TLR2
TLR4
IL-1
NFKB1
NFKB2
-∆∆C
Grafik 2. Deneydeki farelerin gruplara göre TLR2, TLR4, IL-1, NFKB1 ve NFKB2 gen ifadelerinin 2
hesaplanması ile elde edilen ortalamaların birbirlerine göre değişim farklarının gösterimi
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki oksidatif strese bağlı hasarlanmalar kanserin gelişimindeki
faktörlerden biri olabilir ve oksidasyonu azaltmak mesane kanserinin oluşumunu engelleyebilir (20). Bu durum antioksidant sistemi oluşturan enzimlerin yapısında bulunan elementlerin oksidatif hasarın azaltılmasına katkı sağlayabileceğini ve kansere karşı koruyucu bir etkilerinin olabileceğini düşündürtmektedir (21,
22). Çinko oksidan-antioksidan özellikleri olan
bir elementtir. Yapılan bazı çalışmalarda çinkonun, akut ve kronik olarak allerjenlere maruz
Abant Med J 2015;4(2):106-111
T değerlerinin
kalan farelerde eozinofil ve lenfosit sayısını
azalttığı saptanmıştır. Havayolu epitelinde çinko eksikliği oksidatif stresi ve sitokin uyarımlı
hücre ölümünü tetikler ve respiratuvar silya
titreşimini azaltır. Sigaranın ortaya çıkardığı
etkilere karşı çeşitli antioksidan maddeler kullanılmıştır (15). Bizde yaptığımız çalışmada sigara ile beraber çinkodan zengin diyetin dokudaki
inflamatuar hücre sayısını azalttığını tespit ettik.
Nükleer faktör kappa B sigara dumanının etkilerini düzenleyen transkripsiyon faktörü olarak
109
Terzi EH ve ark.
bilinir. Daha önceki çalışmalar sigara içicilerinin
bronşiyal biyopsilerinde Nukleer faktör kappa B
artışı göstermiştir (23). Mesane kanserinde de
apoptosizin düzenlenmesinde önemli bir rol
oynadığı belirlenmiştir (24).
Çalışmamamızda gruplar arasında NF-kB1 ifadesi açısından herhangi bir farklılık bulunmazken, sigara maruziyeti olan sıçanlarda çinko
tedavisine bağlı olarak NF-kB2 ifade düzeylerinde anlamlı farklılık bulunmaktaydı. Sigaraya
maruz kalmayan sıçanlarda çinko takviyesi NFkB2 herhangi bir etkiye neden olmazken, sigara
maruz kalan sıçanlarda çinko kullanımı anlamı
bir şekilde NF-kB2 ifade düzeyinin artışına neden olmaktadır. Bu veri bizlere sigaranın mesane üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak için
çinko kullanımının koruyucu olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca sigara kullanıcılarında
çinko kullanımıyla NF-kB2 ifade düzeyinin artışı,
bize mesane tümörlerinde çinko kullanımının
apopitoz artışını desteklemesi nedeniyle tedavide bir seçenek olabileceğini düşündürmektedir.
İnterlökin 1 (IL-1) , kuvvetli inflamatuar aktivitesi olan çok fonksiyonlu bir sitokindir. IL 1β
çok çeşitli biyolojik aktivitesi olan proinflamatuar bir sitokindir (25). Yapılan bazı çalışmalarda sigaranın IL-1’i baskılaması nedeniyle inflamasyonu azalttığı bildirilmektedir (26). Çalışmamızda özellikle sigara içen grupta sigara
kullanan ve çinko verilen gruba göre IL-1 seviyesinin azaldığını görmekteyiz. Bu çinkonun ile
beraber sigaraya maruz bırakılan grupta ise IL-1
seviyesinin belirgin bir şekilde artmasının bize
çinkonun koruyucu etkisini düşündürmektedir.
Ancak histolojik olarak 3. grup mesane dokularında artan inflamatuar hücrelerin tedavi grubunda görülmemesi inflamasyonun IL-1 kaynaklı olmadığını desteklemektedir.
Toll-like reseptörleri, katalitik olmayan reseptörler grubunun bir üyesidir (27). TLR-2 monositler/makrofajlar, myeloid dendritik hücreler,
mast hücrelerin yüzeyinde yer alırken TLR-4 bu
hücrelerin yanısıra, bağırsak epitel hücrelerinde
de yer alır. İnvaziv patojenlerin belirlenmesinde
ve inflamatuar hastalıklarda kritik öneme sahiptirler. TLR aktivasyonu sitokin, kemokin ve
interferon ya da proteaz, defensin, kollektin,
lizozim, laktoferrin gibi doğal bağışıklık moleAbant Med J 2015;4(2):106-111
küllerinin harekete geçmesini sağlar (28). Sigara maruziyeti ve/veya çinko kullanımının TLR
gen ifadeleri açısından istatistiksel bir anlamlı
değişime neden olmadığını belirledik.
Çalışmamızda gruplar arasında TLR-2, TLR-4 ve
NF-kB1 ekspresyonlarında herhangi bir anlamlı
değişiklik saptamadık. Fazla sayıda denek kullanarak, sigara dumanına maruziyet dozu ve
süresi uzun tutularak yapılacak olan çalışmalar
ile sigaranın epitel doku ve sitokin profili üzerine oluşturduğu değişiklikler konusunda daha
fazla bilgi elde edilmesi sağlanacaktır.
Sonuç olarak sigaraya maruz kalan sıçanlarda,
çinkodan zengin beslenmenin apoptozisin artmasına etki eden NF-kB2 ekspresyonu tespit
edilmiştir. Sigaraya bağlı gelişebilecek mesane
kanserlerinde hücre apopitozunu arttırarak
tedaviye katkı için çinkonun kullanılabileceği
kanaatindeyiz.
Kaynaklar
1. World Health Organization. Tobacco: Deadly in
Any Form or Disguise. Geneva: World Health Organization; 2006. [accessed: July 13, 2007]. <
http://wwwwho.int/tobacco/communications/even
ts/wntd/2006/Tfi_Rapport.pdf>.
2. Centers for Disease Control and Prevention. Smoking attributable mortality, years of potential life
lost, and productivity losses—United States, 2000–
2004. Morbidity and Mortality Weekly Report.
2008;57(45):1226–8
3. Uluslararası Katılımlı Üçüncü Sigara veya Sağlık
Ulusal Kongresi Sonuç bildirgesi 1 Aralık 2006 ANKARA
http://www.tutunsuzyasam.org/dosya/SonucBildirg
esi.doc
4. International Agency for Research on Cancer
[IARC] 2004
5. Rodgman A, Perfetti TA. The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke. Boca Raton
(FL): CRC Press Taylor & Francis Group; 2009
6. US Department of Health and Human Services.
How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology
and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for
Disease Control and Prevention, National Center for
Chronic Disease Prevention and Health Promotion,
Office on Smoking and Health, Atlanta (GA). 2010.
7. US Department of Health and Human Services.
The Health Consequences of Smoking: A Report of
110
Terzi EH ve ark.
the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of
Health and Human Services, Centers for Disease
Control and Prevention, National Center for Chronic
Disease Prevention and Health Promotion, Office on
Smoking and Health; 2004.
8. Kato M, Wei M, Yamano S, Fujioka M, Kakehashi
A, Wanibuchi H. Evaluation of the modifying effect
of inhalation of mainstream cigarette smoke on
mouse bladder carcinogenesis. J Toxicol Pathol.
2013 Dec;26(4):447-51. doi: 10.1293/tox.20130039.
9. Freedman ND, Silverman DT, Hollenbeck AR,
Schatzkin A, and Abnet CC. Association between
smoking and risk of bladder cancer among men and
women. JAMA. 306: 737–745. 2011.
10. Ward EM, Sabbioni G, DeBord DG, Teass AW,
Brown KK, Talaska GG, Roberts DR, Ruder AM, and
Streicher RP. Monitoring of aromatic amine exposures in workers at a chemical plant with a known
bladder cancer excess. J Natl Cancer Inst. 88: 1046–
1052. 1996
11. Lesmes GR, Donofrio KH. Passive smoking: the
medical and economic issues. Am J Med. 1992 Jul
15;93(1A):38S-42S.
12. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C,
Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. International journal
of cancer Journal international du cancer. 2010 Dec
15;127(12):2893-917. PubMed PMID: 21351269.
Epub 2011/02/26.
13. Hebda PA, Piltcher OB, Swarts JD, Alper CM,
Zeevi A, Doyle WJ. Cytokine profiles in a rat model
of otitis media with effusion caused by eustachian
tube obstruction with and without Streptococcus
pneumoniae infection. Laryngoscope. 2002
Sep;112(9):1657-62.
14. Mortaz E, Lazar Z, Koenderman L. Cigarette
smoke attenuates the production of cytokines by
human plasmacytoid dendritic cells and enhances
the release of IL-8 inresponse to TLR-9 stimulation
Respiratory Research 2009 Respir Res. 2009 Jun
10;10:47.
15. Lang C, Hansen M, Roscioli E. Dietary zinc mediates inflammation and protects against wasting and
metabolic derangement caused by sustained cigarette smoke exposure in mice. Biometals. 2011
Feb;24(1):23-39
16. Livak KJ,Schmittgen TD., Analysis of relative
gene expression data using real-time quantitative
PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods.
2001;25(4):402-8.
17. Fielding JE. Smoking: health effects and control
(1).N Engl J Med. 1985 Aug 22;313(8):491-8
18. Lesmes GR, Donofrio KH. Passive smoking: the
medical and economic issues. Am J Med. 1992 Jul
15;93(1A):38S-42S.
Abant Med J 2015;4(2):106-111
19. Salganik RI, Solovyova NA, Dikalov SI, Grishaeva
ON, Semenova LA, Popovsky AV. Inherited enhancement of hydroxyl radical generation and lipid
peroxidation in the S strain rats results in DNA rearrangements, degenerative diseases, and premature
aging. Biochemical and biophysical research communications. 1994 Mar 15;199(2):726-33.
20. Akcay T, Saygili I, Andican G, Yalcin V. Increased
formation of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in peripheral blood leukocytes in bladder cancer. Urologia
internationalis. 2003;71(3):271-4.
21. Mao S, Huang S. Zinc and copper levels in bladder cancer: a systematic review and meta-analysis.
Biological trace element research. 2013 Jun;153(13):5-10.
22. Mazdak H, Yazdekhasti F, Movahedian A, Mirkheshti N, Shafieian M. The comparative study of
serum iron, copper, and zinc levels between bladder
cancer patients and a control group. International
urology and nephrology. 2010 Mar;42(1):89-93.
23. Preciado D, Lin J, Wuertz B. Cigarette Smoke
Activates NFκB and Induces Muc5b Expression in
Mouse Middle Ear Cells Laryngoscope. 2008 March;
118(3): 464–471.
24. Zhang GJ, Zhang Z. Effect of Bcl-2 on apoptosis
and transcription factor NF-κB activation induced by
adriamycin in bladder carcinoma BIU87 cells. Asian
Pac J Cancer Prev. 2013; 14(4):2387-91
25. Hamajima N, Katsuda N, Matsuo K, Saito T, Ito
LS, Ando M, Inoue M, Takezaki T, Tajima K. Smoking
habit and interleukin lB C-31T polymorphism. J
Epidemiol. 2001 May;11(3):120-5.
26. Ouyang Y, Virasch N, Hao P, et al. Suppression of
human IL-1β , IL-2, IFN- γ , and TNF- α production by
cigarette smoke extractions. J Allergy Clin Immunol
2000; 106: 280-287.
27. Hansson GK, Edfeldt K (2005). "Toll to be paid at
the gateway to the vessel wall".Arterioscler.
Thromb. Vasc. Biol. 25 (6): 1085–7.
28. Unless else specified in boxes then ref is: Lippincott's Illustrated Reviews: Immunology. Paperback:
384 pages. Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;
(July 1, 2007). Language: English. ISBN 0781795435.
ISBN 978-0781795432. Page 17.
111
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
621 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content