close

Enter

Log in using OpenID

65894265/903/1584503 12/02/2015 Konu: Norm Kadro Fazla

embedDownload
T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 65894265/903/1584503
Konu: Norm Kadro Fazlası
Öğretmen Atama İptal Onayı
12/02/2015
…………………………….….MÜDÜRLÜĞÜNE
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 05/02/2015 tarihli ve 1297991sayılı
"Norm Kadro Fazlası Öğretmen Atama İptal Onayı" konulu yazısı ekte gönderilmiş olup ekli
listede adı geçen öğretmene bilgi verilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M.Erdal CERİTLİOĞLU
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKİ:
Yazı Örneği (3 Sayfa)
DAĞITIM:
Çatbaşı İlkokulu
Şakşak İlkokulu
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindeneee2-12f0-310b-99ae-f9fc kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 73943645/903.02/1297991
Konu: Norm Kadro Fazlası
Öğretmen Atama İptal Onayı
05/02/2015
………………..KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
b) 14/01/2015 tarih ve 389633 sayılı Norm Kadro Fazlası inha Onayı,
c) 15/01/2015 tarih ve 468933 sayılı Yönetici inha onayı.
İlgi (a) Yönetmeliğin 41. Maddesi gereği, İlimiz geneli norm kadro fazlası
öğretmenlerin atama başvuruları 26- 30 Aralık 2014 tarihleri arasında alınmış olup, ilgi (b)
onay ile norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda ve hizmet puan
üstünlüğüne göre toplam 248 (iki yüz kırk sekiz) öğretmenin atanması yapılmıştı.
Ancak, ekli listede adı geçen öğretmenlerden ataması yapılan 7 (Yedi)
öğretmenin müdür yardımcısı olarak ataması ilgi (c) onay ile yapılmış olup, 5 (Beş)
öğretmen ise 2015 ocak ayı öğretmenlerin il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme ile
19/01/2015 tarihinde atamaları Bakanlığımızca yapılmıştır.
Bu nedenle, ekli listede adı geçen 12 (on iki) öğretmenin isimleri karşısında
bulunan okullara dilekçeleri doğrultusunda yapılan atamalarının iptal edilmesine dair alınan
05/02/2015 tarihli ve 1286934 sayılı İl onayı ve isim listesi ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK: İl onayı ve isim listesi( 3 sayfa)
DAĞITIM:
İlgili İlçe Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ürgenpaşa Mah.
Ayşe Fithat Hanım Cad. 31070 Antakya/Hatay
Elektronik Ağ : hatay.meb.gov.tr –
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi İçin: Y.DEMİRTAŞ - Şef
Tlf.: 0 326 - 227 68 68 - Dahili -1071
Faks : 0 326 – 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden31ad-89de-3279-829a-804a kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 73943645/903.02/1286934
Konu: Norm Kadro Fazlası
Öğretmen Atama İptal Onayı
05/02/2015
VALİLİK MAKAMINA
İlgi:
a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
b) 14/01/2015 tarih ve 389633 sayılı Norm Kadro Fazlası inha Onayı,
c) 15/01/2015 tarih ve 468933 sayılı Yönetici inha onayı.
İlgi (a) Yönetmeliğin 41. Maddesi gereği, İlimiz geneli norm kadro fazlası
öğretmenlerin atama başvuruları 26- 30 Aralık 2014 tarihleri arasında alnmış olup, ilgi (b)
onay ile norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda ve hizmet puan
üstünlüğüne göre toplam 248 (iki yüz kırksekiz) öğretmenin atanması yapılmıştı.
Ancak, ekli listede adı geçen öğretmenlerden ataması yapılan 7 (Yedi)
öğretmenin müdür yardımcısı olarak ataması ilgi (c) onay ile yapılmış olup, 5 (Beş)
öğretmenin ise 2015 ocak ayı öğretmenlerin il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme ile
19/01/2015 tarihinde atamaları Bakanlığımızca yapılmıştır.
Bu nedenle, ekli listede adı geçen 12 (on iki) öğretmenin
isimleri
karşısında bulunan okullara dilekçeleri doğrultusunda yapılan atamalarının iptal edilmesini,
olurlarınıza arz ederim.
Kemal KARAHAN
İl Milli Eğitim Müdür V.
Uygun görüşle arz ederim.
Fahrettin GÖNCÜ
Vali Yardımcısı
OLUR
05/02/2015
Ercan TOPACA
Vali
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden030f-65de-3156-babf-f96c kodu ile teyit edilebilir.
12
36268501720
SOLEYMAN
KABABIYIK
t<;::ERKO
il Milli Egitim Miidiir Yardlmclsl
Komisyon Baskanl
'-...
'1.
LIN L', )
Rldvan TiYEKLi
il Milli Egitim セオ「・@
Miidiirii
Oye
SlOlf Owetmenlilb
YAyladgic[Z。エ「セQ@
IOオセl@
ilkokulu
Volkan Giray
il Milli Egitim
Oye
セオ「・@
koセ@
oセ・エュョ@
oセ・エュョ@
YAyladgisセ。ォ@
'.
セゥ@
././)
ihsan hiRAMOGLU
ilsis Ag Sistemleri Yoneticisi
Oye
iIkokulu
14/0112015 tarihli ve 389633 saylll il
onaylO 244. SlfaslOln iptali( eセ@ OZilr
durumuna bagIl atandlgtndan dolaYI)
OWettnert Ogretmen
'(
1
oュ・イsVlセ@
Defoe jhre Milli Egitim Miidiirii
Oye
Nセ⦅イO
Sendika Temsilcisi
Oye
iPTAL ONA Y LisTESi
Sira
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
\1
T.e. Kimlik No Adl-Soyadl
35521535458
42001119930
24844874528
CUMARANDA
UMAYTOPCU
YllMAZ YUMSAK
16288151204
HULY A OONERTAS
30907666030
MUHAMMET ALi
YAKUT
10876259716
18209111564
24727895138
31891656526
27694091794
18424080164
bイ。ョセQ@
Eski Giirev Veri ve Alam
Beden Egitimi
ARSUZ/
Egitimi)
Rehberlik
ANTAKYA/TOKi セ・ィゥエ@
Dolumay Anaokulu
Beden Egitimi
DoGAYPARA
YESiM ASLAN UZUN
Ogretmen Ogretmen
ARSUZI k。イァセ@
Akdeniz
Ortaokulu (Beden Egitimi)
ゥskendruOオイエャセ@
Sosyal Bilgiler
Simf Ogretmenligi
Ogretmen oセイ・エュョ@
ANTAKYA!Kisecik Ortaokulu
Ogretmen Ogretmen
Ortaokulu
iSKENDERUN!inonu Ortaokulu
samndセOt・ォ「。Q@
ilkokulu
ingilizce
ALT1NOZO/Hanyolu ilkokulu
inzilizce
ALTINOZO/Enek Giildane aエ。セ@
ilkokulu
toイォセ@
Veni Unvam
Gilrevi
ゥskendruAbエセォ@
Ogretmen Ogretmen
iSKENDERUN!Denizciler gHェ「イ・エ。セ@
Ortaokulu
Ogretmen Ogretmen
SAMANDAG/Tomruksuyu AtatUrk
ilkokulu
Ortaokulu
ALTINOZO/Sofular Ortaokulu
Ogretmen Ogretmen
ALTINOZOlTepehan i1kokulu
Ogretmen Ogretmen
ISKENDERUNlBekbele Fatih
Ortaokulu
PAYASlPayas Yunus Emre Ortaokulu Ogretmen Ogretmen
,")
iSKENDERUN!Denizciler <;:amllk
Ortaokulu
Ogretmen Ogretmen
Ogretmen Ogretmen
iSKENDERUNlinonu Ortaokulu
Akdeniz Ortaokulu
arsuzAk。イァセ@
Lセゥ@
1\'
PAYASlFatih Ortaokulu
Iptal Sebebi
aセャォ。ュ@
Ogretmen Ogretmen
14/0112015 tarihli ve 389633 saytil il
onaym 70. sirasmm iptali( Mudur
Yardimcisl olarak atandlgmdan dolaYI)
Ogretmen Ogretmen
14/0112015 tarihli ve 389633 saYlh il
onaym 39. sirastntn iptali( Mudur
Yardlmcisl olarak atandlgmdan dolaYI)
Ogretmen Ogretmen
14/0112015 tarihli vc 389633 saYlh il
onaym 69. sirastntn Iptali( Mudur
Yardlmclsl olarak atandJAmdan dolaYI)
Ogretmen Ogretmen
14/01/2015 tarihli VI: 389633 saYlh il
onaym 198. sirastnlll Iptali( Mudur
Yarduncisl olarak atandlgmdan dolaYI)
Ogretmen Ogretmen
14/01/2015 tarihli vc 389633 saYlh il
onaym 186. sirastnlll iptali( MudOr
Yardunclsl olarak atandlgmdan dolaYI)
Ogretmen Ogretmen
14/0112015 tarihli ve 389633 saylh il
onaym 188. sirastntn iptali( MudOr
Yarduncisl olarak atandlgtndan dolayl)
Ogretmen Ogretmen
14/0112015 tarihli ve 389633 saYlh il
onaym 236. sirastntn iptali( MOdur
Yarduncisl olarak atandlgmdan dolaYI)
Ogretmen Ogretmen
14/0112015 tarihli ve 389633 saytil il
onaym 4. slrasmtn iptali( eセ@ Ozur
durumuna bagh atandlgmdan dolaYl)
Ogretmen Ogretmen
14/0112015 tarihli ve 389633 saytil il
onaym 3. slrasmtn iptali( eセ@ Qzur
durumuna bagh atandlgmdan dolayl)
Ogretmen Ogretmen
14/0112015 tarihli ve 389633 saytil it
onaym 169. suastnm iptali( eセ@ OW
durumuna bagh atandlgmdan dolayt)
Ogretmen Ogretmen
14/0112015 tarihli ve 389633 saYlh it
onaym 218. sirasmtn iptali( eセ@ Qziir
durumuna bagh atandlgmdan dolaYI)
Mustafa
iSKENDERUN/Sadlk Altmcan Ortaokulu Ogretmen Ogretmen
toイォセ@
OZGE GUNES AYGEN Miizik
ZARiFE YALCIN
Atandlgl Giirev Veri ve
Alam(iptal Edildigi okul)
Ortaokulu (Beden
ARSUZ/KurtbaglOrtaokulu
OMER MUHSiN ONAl Teknoloji ve Tasanm
AHMET ATIF CilLi
uャオセュ。イ@
Eski Unvam
Giirevi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
391 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content