close

Enter

Log in using OpenID

4. sınıf renkli tatil etkinlik cevapları

embedDownload
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
8. GÜN (8. FASİKÜL)
TÜRKÇE
Köfleyi dönmek
............................................
Bafl›na devlet kuflu konmak
.....................................................
Kesenin a€z›n› açmak
............................................
Göz boyamak
............................................
Eflekten düflmüfl
Papucu dama at›lmak
............................................
karpuza dönmek
............................................
MATEMATİK
1
(Geometri ile başlayanlar)
Ders:Matematik
Ders:Matematik
Ders:Matematik
79
x 12
158
+ 79
948
Sonucu okuyorum:
_________________
dokuz yüz k›rk
sekiz
_________________
112
16
672
+ 112
1792
Sonucu okuyorum:
_________________
bin yedi yüz doksan
iki
_________________
254
15
1270
+ 254
3810
Sonucu okuyorum:
_________________
üç bin sekiz yüz
on
_________________
2
x
36
x
952
34
3200
28
12
25
128
68
367
136
25
267
1904
2448
14
6675
4404
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
8. GÜN (8. FASİKÜL)
3
Ders:Matematik
Ders:Matematik
Ders:Matematik
568 4
- 568 142
000
Sonucu okuyorum:
yüz k›rk iki
___________________
___________________
432 12
- 432 36
000
Sonucu okuyorum:
otuz
alt›
___________________
___________________
784 56
- 784 14
000
Sonucu okuyorum:
on dört
___________________
___________________
Ders:Matematik
Ders:Matematik
Ders:Matematik
918 3
- 918 306
000
540 15
- 540 36
000
Sonucu okuyorum:
___________________
üç yüz alt›
___________________
600 25
- 600 24
000
Sonucu okuyorum:
___________________
otuz alt›
___________________
Sonucu okuyorum:
___________________
yirmi dört
___________________
4
885
36
696
12
69
672
828
59
8
15
87
540
15
56
12
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
8. GÜN (8. FASİKÜL)
MATEMATİK
(Sayılarla başlayanlar)
1
1000 (bin)
1 ton= ..............................
kilogramd›r.
1000 (bin)
1 kilogram= ............................
gramd›r.
1000
(bin)
1 gram= .................................. miligramd›r.
2
Problemi kuruyorum:
6 ton karpuzun 1200 kg k›r›ld›.
______________________________
Geriye kaç kilogram karpuz kald›?
______________________________
______________________________
______________________________
Problemi kuruyorum:
184
kg domatesin 137 000 gram›
______________________________
çürüdü.
Geriye kaç gram domates
______________________________
______________________________
kald›?
______________________________
çözüyorum:
çözüyorum:
6 ton = 6000 kg
6000
– 1200
4800
184 kg = 184 000 g
184 000
– 137 000
47 000
3
28
2800
ça
rp
12
çarp
1200
100
p
çar
36
3600
+
Sonuç: 7600
4
120
120000ml = _________
lt
38 000
38lt = ___________
ml
18
18000ml = __________
lt
26 000
26lt = __________
ml
130 000
130lt = __________
ml
8
8000ml = _________
lt
12 000
12lt = ____________
ml
36
36000ml = ____________
lt
5
Bu ifl için;
200
___________
bardak gerekir.
Bu ifl için;
200
___________
bardak gerekir.
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
8. GÜN (8. FASİKÜL)
FEN VE TEKNOLOJİ
1
Birden çok saf maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluflan saf
olmayan maddeler
‹çinde kendinden baflka madde bulunmayan
maddeler
2, 5, 6, 7, 9
1, 3, 4, 8,
10, 11
2
Küp fleker
....................
Karabiber
Zeytinya€›
....................
....................
....................
S›v› sabun
Bulafl›k
deterjan›
Kum
Demir tozu
....................
....................
....................
....................
Pekmez
3
Tuzla suyun
kar›flt›r›lmas›
Çözünme
....................
Margarinin tavada
›s›t›lmas›
Erime
....................
Buz parçalar›n›n
günefl ›fl›€› alt›na
konulmas›
Erime
....................
Deniz suyu içinde
oksijen gaz› bulunmas›
Çözünme
....................
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
8. GÜN (8. FASİKÜL)
SOSYAL BİLGİLER
1
Do€al
.............................
Befleri
.............................
2
Do€al
.............................
Befleri
.............................
Befleri
.............................
Do€al
.............................
Deprem
Do€al
.............................
Befleri
.............................
Ç›€
.............................
.............................
Sel
.............................
Erozyon
.............................
İNGİLİZCE
1. sister
2. uncle
3. desk
4. student
5.teacher
6. window
7. brother
8. mother
9. ruler
10.picture
11. flag
12. grandfather
13. pencil
14. board
15. rubber
Heyelan
.............................
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
242 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content