close

Enter

Log in using OpenID

10 Nisan 2014, Perşembe

embedDownload
10 Nisan 2014, Perşembe
12:30 – 13:30 Poster Tartışmaları
Melda DİLEK, Ayhan DOĞUKAN, Dede ŞİT, Mustafa KELEŞ
PS-01[Klinik Nefroloji]
İnfrarenal aort oklüzyonunda melatoninin koruyucu etkisi: Bu etki antiinflamatuvar ve
antioksidan etkileri ile ilişkilidir
Ahmet Ahsen, Yücel Gönül, Abdurrahman Genç, Memnune Sena Ulu, Murat Yağmurca,
Cevdet Uğur Koçoğulları, Sefa Çelik, Şeref Yüksel
PS-02[Klinik Nefroloji]
Diyabetik olmayan bireylerde insülin direnci mikroalbüminüri ilişkisi
Ahmet Ahsen, Memnune Sena Ulu, Akif Acay, Alper Elbir, Şeref Yüksel
PS-03[Klinik Nefroloji]
Asemptomatik Periton ve Hemodiyaliz Hastalarında Perikardiyal Effüzyon Sıklığı
Şükriye Karagöl, Cevat Topal, Selim Kul, Adem Adar
PS-04[Klinik Nefroloji]
Böbrek tutulumu olan 121 sistemik AA amiloidoz hastasının retrospektif değerlendirilmesi
Taner Baştürk, Elbis Ahbap, Ekrem Kara, Tamer Sakacı, Yener Koç, Tuncay Şahutoğlu,
Mustafa Sevinç, Cüneyt Akgöl, Zuhal Atan Uçar, Arzu Özdemir Kayalar, Abdülkadir Ünsal
PS-05[Klinik Nefroloji]
Sistemik Lupus Eritamatozuslu bir olguda IgA nefropatisi
Süleyman Karaköse, Selman Ünverdi, Beyza Algül Durak, Arzu Ensari, Eyüp Koç,
Murat Duranay
PS-06[Klinik Nefroloji]
Epilepsiye bağlı rabdomiyoliz; Olgu sunumu
Garip Şahin, Mustafa Ersoy, Fatih Taştekin
PS-07[Klinik Nefroloji]
Kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada hipokalsemiye bağlı dizartri: Vaka takdimi
Serdar Üçgün, Erim Gülcan
PS-08[Klinik Nefroloji]
Sadece göz tutulumu ile relaps görülen Wegener granülomatozisli bir olgu
Süleyman Karaköse, Selman Ünverdi, Beyza Algül Durak, Eyüp Koç, Murat Duranay
PS-09[Klinik Nefroloji]
Tetanoz Aşısı Sonrası Fokal Segmental Glomerüloskleroz
Garip Bekfilavioğlu, Coşkun Kaya, Özcan Gül, Hayriye Sayarlıoğlu, Nurol Arık, Melda Dilek
PS-10[Klinik Nefroloji]
Renal Transplant Alıcısında Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma
Garip Bekfilavioğlu, Coşkun Kaya, Gülşen Işıklı, Hayriye Sayarlıoğlu, Nurol Arık, Melda Dilek
PS-11[Klinik Nefroloji]
Akut Böbrek Yetmeliği İle Komplike Olan Erişkinde El Ayak Ağız Sendromu
Alper Azak, Bülent Huddam, Gülay Koçak, Levent Ortabozkoyun
PS-12[Klinik Nefroloji]
Akut böbrek yetmezliğinin nadir bir nedeni: Nöroleptik malign sendrom
Meral Gülay Koçak, Hasan Şahin, Hacer Şen, Ceren Erdoğan, Alper Azak, Bülent Huddam
PS-13[Klinik Nefroloji]
Evre 1-4 Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Proteinüri Ve Nabız Dalga Hızı İlişkisi
Mehtap Erkmen Uyar, Emre Tutal, Zeynep Bal, Siren Sezer
PS-14[Klinik Nefroloji]
Hamilelik Esnasında Ortaya Çıkan Hipokaleminin Nadir Bir Nedeni; Gitelman Sendromu
Selman Ünverdi, Eyüp Koç, Osman Sağlam, Süleyman Karaköse, Murat Duranay
PS-15[Klinik Nefroloji]
Kronik böbrek hastalıklı bir hastada nadir bir alt gastrointestinal kanama nedeni:
Eozinofilik kolit
Meral Gülay Koçak, Erdem Akbal, Gökhan Erbağ, Ceren Erdoğan, Alper Azak
PS-16[Klinik Nefroloji]
Potasyum 10.4 meq/l: Obstrüktif Üropati Nedenli Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu
Coşkun Kaya, Garip Bekfilavioğlu, Zafer Emer, Melda Dilek, Hayriye Sayarlıoğlu, Nurol Arık
PS-17[Klinik Nefroloji]
Kikuchi-Fujimato Hastalığı Sonrası Lupus Nefriti
Oktay Bağdatoğlu, Orhan Küçükşahin, Bahar Özdemir, Işınsu Kuzu, Ebru Uz
PS-18[Klinik Nefroloji]
Spinning'e bağlı rabdomyoliz: Nadir 2 olgu sunumu
Fatma Betül Asan, Saliha Özbek, Sema Akıncı, Kamile Sılay, Ebru Uz
PS-19[Klinik Nefroloji]
Çoklu Etyolojili Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu
Ahmet Behlül, Erol Demir, Emel Tatlı, Egemen Cebeci, Serhat Karadağ, Abdullah Şumnu,
Oktay Özkan, Sami Uzun, Meltem Gürsu, Yasemin Özlük, Savaş Öztürk
PS-20[Klinik Nefroloji]
14 yıl önce takılan geçici double j katetere bağlı pyelonefrit ve sepsis vakası
Bülent Huddam, Alper Azak, Hasan Deliktaş, Gülay Meral Koçak Kadıoğlu, Dilek Gibyeli
Genek, Okşan Uyar Gazezoğlu, Umay Gökçe
PS-21[Klinik Nefroloji]
Nötrofil-Lenfosit Oranının (NLO), Sepsise bağlı Akut Böbrek Hasarının(ABH) gelişimini
önceden belirlemede rolü var mıdır?
Hakkı Yılmaz, Huseyin Tugrul Celik, Mukadder Ayse Bilgic, Nuket Bavbek, Ali Akcay
PS-22[Klinik Nefroloji]
Dekompanse karaciğer sirozu hastalarında gelişen böbrek yetmezliklerrinin etyolojik
değerlendirilmesi
Abdullah Şumnu, Binnur Şimşek, Savaş Öztürk, Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu,
Sabahattin Kaymakoğlu, Yılmaz Çakaloğlu
PS-23[Klinik Nefroloji]
Bitkisel Ürün Kullanımına Bağlı Nefrotoksisite: 2 Olgu Sunumu
Fatih Mehmet Erdur, Mehdi Yeksan, Filiz Çelikel, Mustafa Sağlam, Mehmet Alagöz, Nedim
Yılmaz Selçuk, Halil Zeki Tonbul
PS-24[Klinik Nefroloji]
Hepatorenal sendrom tedavisine yanıtın değerlendirilmesinde sistatin-C’nin rolü
Abdullah Şumnu, Binnur Şimşek, Savaş Öztürk, Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu,
Sabahattin Kaymakoğlu, Yılmaz Çakaloğlu
PS-25[Klinik Nefroloji]
böbrek biyopsisi sonuçlarının retrospektif analizi
Özlem Yayar, Pınar Akyol, Oktay Bağdatoğlu, Alparslan Altunoğlu, Hacı Veli Atalay, Aydan
Yüksel, Ebru Uz
PS-26[Klinik Nefroloji]
Kolşisin’e Yanıtsız Ailevi Akdeniz Ateşinde Anakinra
Kübra Aydın Bahat, Ömer Celal Elçi&775;oğlu, Ali&775; Bakan, Mehmet Kanbay, Ali&775;
Rıza Odabaş
PS-27[Klinik Nefroloji]
Metilprednizolona bağlı kolestatik hepatit gelişen TİNU sendromlu bir olgu
Eyüp Koç, Süleyman Karakaya, Beyza Algül Durak, Selman Ünverdi, Murat Duranay
PS-28[Klinik Nefroloji]
Antibiyotik Kullanımı ile Gelişen Konfuzyonel Durum:Nonkonvulsiv Status Epileptikus
Olgusu_Böbrek Yetmezliği Risk Faktörü mü?
Aslı Tufan, Gulistan Bahat Öztürk, Mehmet Akif Karan
PS-29[Klinik Nefroloji]
Böbrek Yetersizliği Olan Yaşlı Hastam İnsulin Kullanamıyor:Ne Yapabilirim
Aslı Tufan, Gulistan Bahat Öztürk, Mehmet Akif Karan
PS-30[Klinik Nefroloji]
Nörolupus ve Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salınımı Sendromu (SIADH)Birlikteliği, Vaka
Sunumu
Aslı Tufan, Altuğ Çinçin
PS-31[Klinik Nefroloji]
Yaşlılarda Glomeruler Filtrasyon Hızının Ölçümünde Hangi Metod Daha Güvenilir
Gulistan Bahat Özturk, Fatih Tufan, Timur Akpınar, Aslı Tufan, Sami Ulus, Savaş Öztürk,
Mehmet Akif Karan
PS-32[Klinik Nefroloji]
Diyabetik ve diyabetik-olmayan kronik böbrek hastalarında düşük fetuin-A ve yüksek
pentraxin-3 düzeyleri aort sertliği ile ilişkilidir
Yasin Şahan, Belda Dursun, Halil Tanrıverdi, Simin Rota, Şükriye Uslu, Hande Şenol
PS-33[Klinik Nefroloji]
Akne Vulgarıṡ tedavıṡ ı ̇ esnasinda gelış̇ en Akut Böbrek Hasarı
Türker Emre
PS-34[Klinik Nefroloji]
Proteinürik Hastalarda Atherojenik Endeks, Ürik Asit ve Diğer Kardiyovasküler Risk
Faktörlerinin Değerlendirmesi
Şennur Köse, Metin Demir, Cüneyt Müderrisoğlu, Simge Erdem, İlkay Gültürk
PS-35[Klinik Nefroloji]
Herbal Çaylara Bağlı Bir Nörojenik Mesane Vakası
Ahmet Yalçın, Derya Kaymak, Ebru Uz, Kamile Silay, Işılay Taşkaldıran
PS-36[Klinik Nefroloji]
Sıçanlarda klorheksidin glukonat ile oluşturulmuş sklerozan enkapsüle peritonit
modelinde takrolimus ve mikofenolat mofetil tedavilerinin peritoneal inflamasyon ve
fibrozis üzerine etkisi
Bülent Huddam, Simge Şaşmaz Başbuğ, Alper Azak, Nihan Haberal, Gülay Meral Koçak
Kadıoğlu, Murat Duranay
PS-37[Klinik Nefroloji]
Prediyaliz, Hemodiyaliz, Periton Diyalizi ve Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda D Vitamini
Düzeylerini Karşılaştırılması
Erdem Çankaya, Yusuf Bilen, Mustafa Keleş, Abdullah Uyanık, Murat Akbaş, Adem Güngör
PS-38[Klinik Nefroloji]
Fokal segmental glomeruloskleroz’un nadir bir nedeni: İnterferon kullanımı
Erdem Çankaya, Harun Yetimoğlu, Mustafa Keleş, Abdullah Uyanık, Cemal Gündoğdu
PS-39[Klinik Nefroloji]
Polikistik Böbrek Hastalığı Olan Bir Hastada CA 19-9 Yüksekliğinin Bir Sebebi Olarak
Karaciğer Kist Apsesi: Vaka Takdimi
Erdem Çankaya, Leyla Karaca, Mustafa Keleş, Pınar Kotan, Bülent Albayrak, Yusuf Bilen,
Abdullah Uyanık, Suat Eren
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
262 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content