close

Enter

Log in using OpenID

aob genelge

embedDownload
+
't.c.
t9
TUt\r
rg
SAGLIK BAKANLIGI
'l'iirkiye Halk Saghlr Kurumu
lc. s
dl,tr( BAKANLIT3I
TLtsK KADD.I
F\?-4( BlRi\'tl
s€olo
1804.20r4
Sayr : 575368631231
-
l4:48. 2014.Ji8i.4?
010,0601
ljl
riililflilfflilililililillilil|]l
0000.1992-r91
.01.03
Konu : Acil Obstetrik Bakrm Y<inetim
Rchberi
GENELGE
2or4/.1.6
Gebelik ve dolum dolal bir siireq olmakla birlikte tiim gebeliklerin % 5-20'sinde
potansiyel olarak hayatr tehdit eden ve prof'esyonel miidahale gerektiren bir komplikasyon
geligebilmekte ve majcir obstetrik bir girigime gerek duyulmaktadrr. Gebelik. dolum ve
dolum sonu ddnemde geliqen komplikasyonlann golu dnceden tahmin edilcmcz ve
dnlenemez olmakla birlikte etkin bir tedavi ile anne mortalite ve morbiditesi (inemli 619iide
azaltrlabilmektedir.
Acil obstetrik komplikasyonlann etkin ydnetimi; elitimli. becerileri geli;tirilmiq
salhk personeli tarafrndan, asgari standartlarrn belirlendili krlavuzlar dofrultusunda. etkili
sevk sistemi ve giivenli kan nakli hizmctlcri ile sallanabilir. Onlenebilir neden['r[' meldana
gelen anne <iliimlerini azaltmak igin harcanacak gabalarrn odalrnda mutlaka acil obstetrik
bakrm hizmetlerine ulasrlabilirlik olmahdrr.
Bakanhlrmrz tarafindan anne ijl0m nedenlerine ycinelik olarak halkrn
bilgilendirilmesi. ulaqrmrn sallanmasr ve salhk personelinin bilgi ve beceri kapasitesinin
arttrnlmasr gahqmalarr biiyiik bir titizlikle yiiriitiilmektedir. Bu kapsamda; gebelik. dolum ve
dolum sonrasr ddnemde olugabilecek acil durumlarda salhk bakrm sisteminde tarkll
seviyelerdeki hayat kurtarrcr hizmetlerin standardize edilerek verilmesi vc hizmet
kapasitesinin iyileqtirilmesi amacry'la 2009/5 sayrh genelge ile uygulamaya konulan Acil
Obstetrik Bakrm Ydnetim Rehberinin bilim komisyonu tarafindan kanrta da1'alr trp
uygulamalarr dogrultusunda revizyonu gergeklegtirilmigtir.
Revize edilmig olan "Acil Obstetrik Bakrm Ydnetim Rehberi'irin. ul gulamada
birliktelili saflamak ve salhk hizmct sunuculanna klinik pratiklerinde yol gdsterici olmasr
amacr ile ilinizdeki dolum <incesi. dogum ve dolum sonrasr bakrm hizmeti veren tiim saghk
kuruluglanna ve personeline tcblig cdilerek uygulamaya konulmasr k
emirlerinizi cinemle rica ederim.
Prof.
EK: Acil Obstetrik Bakrm Ydnetim Rehberi (78 Sayf'a)
DACIT'IM:
Gere!i:
81 il Valiligi
\E
ttRFME sA0l,rdr D-AI{! BAii(ANtrdt - .llisK
F.Ar N vr. iIREVE sAdt tdr DAJpr FAS^A\t
(il Safhk Mridrirliifii)
{ Halk Saglrir Mtidiirlii!ii)
(Kamu Hastaneleri Birli!i
Bilgi:
Sa!hk Hizmetleri (ienel Miidiirliign
Aoil Salhk Hizmetleri Genel Miidiirliigii
Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kururnu
Genel Sekreterli!i)
liirki]e Iialk SaAlrgr Kurunru
ilki,/ Sokak Nor,l/2 Srhhi\ ei^nkara
Kadrn Ve llrcme SaAhgr Dairc Balkarllrgl
'lcl: (3l2) 5656003 |aLs:(312) 5656()5:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
388 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content