close

Enter

Log in using OpenID

COLAN TÜRKMENLERİ - Folklor İnstitutu

embedDownload
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
KÖTÜ KİTAP
YOKTUR.
VELEV Kİ
VARDIR…
BU SAYFAYA
GİREMEZ
122
OĞUZ
tırmalarına göre, bölgede 3.500.000 Türkmen’in yaşadığını
öğrenince şaşırmadım desem yalan söylerim. Batılı bilim
adamlarının, bilhassa tarihçilerinin Türkler hakkındaki kanaSuriye’nin Güneybatı, İsrail’in
atlerini, düşüncelerini bildiğim halde şaşırdım. ‘Bu kadar da
Kuzeydoğusunda yer alır. Lübnan ve
olmaz’ dedim. Ama oluyor, hem de, neredeyse yok diyecekÜrdün ile komşudur. 1.154 Km2 geler. 3.500.000 Türkmen’i 50 – 60.000’e indiriveriyorlar.
nişliğindeki Golan tepeleri ile birlikte
Yine kitapta, bu Türkmen kütlesinin 2.000.000’unun ana
toplam yüzölçümü 4.638 Km2’dir.
dillerini unuttuklarını, kalan 1.500.000’inin ise ana dilleri ile
Osmanlı Veziri Cezzar Ahmed Pakonuştukları belirtiliyor.
şa’nın 1799 yılında Napolyon BonaProf. Dr. Ali Şâmil Hüseyinoğlu’nun bu eseri, unutturulpart yönetimindeki Fransız ordusunu
maya çalışılan Suriye’deki Türk varlığını hatırlatması bakıperişan ettiği Akka Kalesi de bu bölmından önemi yüksek bir kitap özelliği taşımaktadır. Bugün
gededir. Napolyon, bu savaşta yeniSuriye’nin Colan, Bayır – Bucak ve Halep bölgelerinde yaşaline, takviye kuvvet almak
yan Türkmenlerden, onların tarihlerinden, dillerinden, gelebahanesiyle ordusunu yüzüstü bırakarak Fransa’ya gitmiş ve geri dönmemiştir. Bölge uzun
nek ve göreneklerinden bahsedilen kitapta, Türkmenlerin
yıllar Osmanlı Cihan Devleti’nin idaresinde kalmış, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına
yaşadıkları bölgeler, şehirler ve köyler
doğru 1918 yılında Osmanlı’nın çekilmek mecburiyetinde kalması ile
açık olarak veriliyor.
ŞEHİRLER TÜRK NÜFUSU kan gölü hâline gelmiş ve günümüze kadar kurtulamamıştır.
Suriye Türkmenleri hakkında, etnoGolan Bölgesi’nin, ‘Golan Tepeleri’ adı ile anılan kesimi 1967 yılında
460.000
Şam
grafik özellikler ve folkloru ile ilgili
Gün Savaşları sırasında İsrail tarafından işgal edilmiştir. Bu döAltı
doyurucu bilgileri bulabileceğiniz kiHalep
975.000
nemde
50.000 Türk, evlerini-yurtlarını terk etmek mecburiyetinde kaltabı Türk’üm diyen herkese tavsiye et350.000
Hama
1981
yılında İsrail, işgali altındaki toprakları tek taraflı olarak ilhak
dılar.
meyi bir görev kabul ediyorum.
etti.
Söz
konusu
topraklar, zengin su kaynakları sebebiyle bölgenin en
Humus
835.000
Azerbaycan Türkçesi ile Türkmenlerin
kıymetli
arazisidir.
İsrail, su ihtiyacının % 30’unu, işgal ettiği kesimden
Lazkiye
385.000
Türkçesinin karşılaştırılmasını da bu
elde
etmektedir
kitapta bulabileceksiniz.
Tartus
50.000
Golan bölgesinde 5.00.000’dan fazla insan yaşamaktadır. Ali Şâmil’in
Suriye Türkmenlerinin atasözleri
Rakka
120.000
göre bunun 3.500.000’i Türk’tür. Bu nüfusun bir kısmı,
belirlemelerine
ve deyimleri, manileri, düğün meraİdlib
25.000
Golan
Bölgesi
çevresindeki
Suriye toprağı olan Lazkiye, Humus, Bayırsimleri ve oyunları örnekleri ile tanıtıBucak
ve
Halep
şehirlerindedir.
Dera
75.000
lıyor.
Bölgedeki soydaşlarımız, ‘Suriye Türkmenleri’ olarak bilinir. Suriye
Konuya ilgi duysun duymasın,
Kuneytra
50.000
Osmanlı’nın iskân politikası gereği Anadolu’dan oraya
Türkmenleri,
‘Ben Türk’üm’ diyen herkesin merak
Diğer Bölgeler
175.000
gönderilmiş
insanlardan
ibâret değildir. Anadolu henüz Türk vatanı hâve zevkle okuyacağı bu kitabı TürkTOPLAM
3.500.000
line
getirilmemişken,
yaşadıkları
bölgenin yerli halkı idiler. Bölgede devlerle buluşturdukları için Ali Şamil
kurmuşlar,
bölge
halkına
huzur
ve refah sunmuşlardır. Suriye Selçuklu
let
Bey’e ve ağabeyimiz Oğuz Çetinoğlu
Devleti,
bu
siyasî
yapılanmalardan
en
önemlisidir.
Osmanlı
Devleti de Suriye’yi, Türk asıllı
Beyefendi’ye derin şükranlarımızı sunuyoruz.
Mısır Memlüklü Devleti’nden Yavuz Sultan Selim Han devrinde fethetmiştir. Suriye Türk14,5 X 20,5 santim ölçülerinde, birinci hamur kâğıda baleri, Gaziantep şivesiyle konuşurlar. Millî kimliklerini korumuşlardır. Beşar Esad ‘Kardesılı 142 sayfalık kitap, Azerbaycan Türkçesi ile Bakü’de
şimiz’
iken, vizesiz olarak ve günübirliğine Halep’e giden Türkler, Halep sokaklarında
2014 yılında basıldı.
dolaşırken
kendilerini hâlâ sınırın berisinde, Hatay sokaklarında zannedecek kadar ‘bizden’
Kitabı temin etmek isteyenler için iletişim kanalları:
ve ‘bizim gibi’ sıcak insanlarla kucaklaşabiliyorlardı. Daha ilgi çekici bir durum: Şam’ın
Prof. Dr. ALİ ŞÂMİL asil aileleri, Türklüklerini unutmuş, Arap kültürünü benimsemiş, Arapça konuşan Türklerdir.
Hâfız Esad döneminde Suriye Türkleri, özellikle şehirlerde yaşayanlar ağır baskılar alAzerbaycan Milli Elmler Akademiyasi Folklor Enstitutu
tında kaldılar. 1600 kişi hapse atıldı, işkenceye tâbi tutuldu, bir kısmı idam edildi. Köy keBaki / Azerbaycan.
siminde yaşayanlar ise millî kimliklerini korumayı başarabildiler.
Telefon: (+994 12) 498 61 21/111
Bölgede ayrıca Türk kültürüne en yakın etnik grup olan Çerkezler vardır. Onlar, her şart
elektron sayti: ali-shamil.tr.gg skype: alishamil1
altında Türklerle birlikte hareket ederler.
HÜSEYİN ADIGÜZEL
Prof. Dr. ALİ ŞAMİL HÜSEYİNOĞLU
Ali Şâmil Hüseyinoğlu 1948 yılında
Göyçé İlçesi’nin İnékdağ {şimdiki Ermenistan Cumhuriyetine bağlı Vardenis
rayonunun Teretuk köyu} köyünde
doğdu.
1973’de Bakü’de Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nin Gazetecilik Fakültesi’nden
mezun oldu. 1973-1993’de
Nahçıvan Özerk Cumhuriyetindeki ‘Şark Kapısı’,
1990-1993’de Azerbaycan
Halk Cephesi’nin ‘Azadlık’ gazetelerinde çalıştı.
1993-2004’de Azerbaycan
Millî Ansiklopedisi’nde
‘Türk halklarının Meşhur
İnsanları’ Ansiklopedi gurubunun başkanlığını,
1996-2007 yıllarında Azerbaycan Millî
Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsünde ‘Türk Halklarının Folkloru’ bölümünde ilmî araştırmalar yaptı. 2007
yıldan bu yana, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü Milletlerarası İlişkiler Bölümü Başkanı olarak
görev yapmaktadır.
GOLAN
BÖLGESİ
Ali Şâmil Hüseyinoğlu’nun yayınlanmış 10 kitabı, 150’ye yakın ilmî incelemesi, 500’den çok makalesi vardır.
10 ülkede düzenlenen 35 Milletlerarası
Sempozyuma, 16 Millî Sempozyuma
katılmış, bildiri sunmuştur.
Kitaplarından bâzıları:
1- Küzey Kıbrıs: (2001),
Azerbaycan Millî Ansiklopedisi Neşriyatı, Bakü.
2- Burulğandan (*) Çıkmak
Mümkün müdür?: (2001),
Azerbaycan Millî Ansiklopedisi Neşriyatı, Bakü.
3- Dastanlaşmış Ömürler:
(2000), Seda Neşriyat, Bakü.
4- Âşık İsgender Ağbabalı: (2006), Seda Neşriyat,
Bakü.
5- Uyğur, Gagauz, Küzey Kafkas
Türklerinin Edebiyatı Tarihi: (2008)
Seda Neşriyat, Bakü.
(*)
Burulğan: girdap, su çevrintisi,
hortum, rüzgâr çevrintisi, anafor.
Ali Şâmil hakkında daha fazla bilgi
edinmek isteyenler aşağıda adresi verilen internet sitesine başvurabilirler:
http://ali-shamil.tr.gg/Ana-s%26%23601%3Bhif%26%23601%3B.htm
ESİR BİR RUS DİPLOMATIN
GÖZÜNDEN İSTANBUL
Kitabın yazarı Pavel Artemyeviç Levaşov,
1763de Rusya maslahatgüzarı olarak geldiği İstanbulda 1771e kadar kaldı. İstanbulda bulunduğu yıllar Osmanlı-Rus ilişkilerinin belki de
en gergin olduğu ve sonunda 1768-1774 Savaşı’nın ilan edildiği bir dönemdi. Savaş ilan edilir edilmez Rusya elçilik çalışanları Yedikuleye
hapsedildi. Levaşov, hürriyetini kazandıktan
sonra 1771e kadar süren esaret yıllarına dair
hatıralarını kaleme aldı. Erhan Afyoncu ile
Uğur Demir’in editörlüğünde, Eduard Khuseinov ve İlyas Kamalov’un
tercümesi ile hazırlanan kitabın ilk bölümünde Levaşov’un esaret yıllarına dair hatıralarını, ikinci bölümde ise İstanbul ve şehirdeki günlük hayata dair kaleme aldığı mektuplarını okuyacaksınız. Kitap, sizi Levaşov
ile birlikte bir taraftan İstanbul sokaklarında gezdirirken, diğer taraftan
da en mahrem saray dedikodularına kulak misafiri edecek. Osmanlı Devleti’nin çöküş günlerini başlatan en önemli savaşa giden süreci de esir
Rus diplomatın bu hatıralarında okuyacaksınız.
142 sayfalık kitap, 2012 yılında basıldı.
YEDİTEPE BASIM YAYIN DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ: Çatalçeşme
Sokağı Nu: 27 Defne Han Daire 12 Cağaloğlu - Eminönü / İSTANBUL
Telefon: 0.212-528 47 53 Belgegeçer: 0.212-512 33 78
e-posta: [email protected] / www.yeditepe.com
OĞUZ ÇETİNOĞLU
HÜSEYİN ADIGÜZEL
15 Nisan. 1948 tarihinde Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu
doğduğu şehirde okudu. Balıkesir Öğretmen
Okulu ve Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü’nün Türkçe bölümünden mezun oldu. Daha
sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı.
1990 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Azerbaycan’a gönderildi. Azerbaycan yönetici kadrosu için açılan Türkiye Türkçesi
kurslarına öğretmen ve yönetici olarak katıldı.
1991 yılında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Tarafından Bakü’de açılan Atatürk Lisesi’nin
kurucu müdürlüğünü yaptı. 1992 yılında Türkiye Türkçesi ile eğitim yapan Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nin Türk Dili hocalığını ve
yöneticiliğini üstlendi. Türk Dünyası’nı on yıl
boyunca adım adım gezdi.
1994 yılında emekli olan Hüseyin Adıgüzel,
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Orkun, Türk Diplomatik, Türk Yurdu, Ötüken, Türk Dünyası Dergisi, İleri Dergisi ve Türk
Solu Gazetesi’nde makaleleri yayımlandı.
Kitap olarak yayınlanmış eserleri:
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılanlar:
‘Türk Dünyası Okulları için Alfabe’, ‘Kısa Dil-
bilgisi’, ‘Deyim Hazinemiz’
Araştırma kitapları: Manzara-i Umumiye,
Türk Dünyasında Demokrasi Hareketleri. Azerbaycan Halk Cephesi ve Özbekistan Birlik Halk
Hareketi, Azadlığın Köşe Taşları, Türkler Kimlerdir? Türkler ve Solculuk, Türk Milliyetçiliği
Nedir? Ne Değildir? ‘Sovyetler Birliğinde Millî
Komünizm’ serisi içerisinde ‘Atatürk Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız’, ‘Nerimanov; Hayatı, Mektupları, Makaleleri’, ‘Turar Rıskulov’
ve ‘Vahidov’
Romanlar: Tün Gün Sabah, Elveda Girit,
Kalbim Rumeli’de Kaldı, Attila, Tonyukuk. Biyografi: Sabir Rüstemhanlı Edebî ve Siyasî
Portresi.
Tercüme ettiği kitaplar: Sabir Rüstemhanlı’dan; Hatayî Yurdu, Göktanrı, Seçme Şiirler.
Yayınlanmış diğer eserleri: Yunus Oğuz,
Nadir Şah, Tahmasib Şah, Emir Timur, Attila,
Gumilev ve Eski Türkler, Türk Târihine Yeni
Bir Bakış, Türklerin Gizli Tarihi, Şah Hanımı
ve Büyücü.
Yayına hazırladığı eserler: Feridun Ağasıoğlu’dan: Taş Babalar, Etrüsk - Türk Bağı Gıyaseddin Geybullayev’den: Kadim Türkler ve
Ermenistan
MOSKOVA’DA YANLIŞ ANLAMA
MODERN
Fransız edebiyatının önemli yazarlarından Simone de Beauvoir’ın
PSİKOTERAPİLER bu uzun
hikâyesi, yaşlı bir çift olan Nicole ile Andre’nin, Sovyetler
Prof. Danny Wedding ile Prof. Raymond J. Corsini’nin yazıp Sedâ Darcan
Çiftçi’nin Türkçeye çevirdiği kitabın, 38
yıldır pek çok baskı yaptığı, 15 ayrı dile
çevrildiği, dünya genelinde 1.000.000
adetten fazla sattığı belirtiliyor.
15,5 X 22 santim ölçülerinde 1056
sayfalık kitap; psikoloji, psikolojik danışma ve sosyal hizmet uygulama ve eğitim programlarında en çok kullanılan kaynak kitap niteliğindedir.
Belli başlı psikoterapi sistemleri, birbirleriyle karşılaştırılıyor, en
iyi sistemin belirlenebilmesine imkân sağlıyor.
Neşter ve ilaç kullanmadan çağımızda çok görülen psikolojik bozuklukları gidermeye çalışanların da bu tür rahatsızlıkları olduğunu
kabul etme cesâretini gösterenlerin de yararlanabileceği bir eser.
Kitapta yer alan geniş kapsamlı, ayrıntılı, güncel psikoterapi
sözlüğü sayesinde kitap içeriğinin anlaşılması kolaylaştırılmış.
KAKNÜS YAYINLARI: Mimar Sinan Mahallesi, Selami Ali
Efendi Caddesi Nu: 5 Üsküdar, İstanbul.
Telefon: 0 216-341 08 65 Belgegeçer: 0.216-334 61 48
e-posta: [email protected] // www.kaknus.com.tr
Dağıtım: Çatalçeşme Sokağı Nu: 27 Defne Han Nu: 3 Cağaloğlu, Fatih İstanbul
Telefon: 0.212-520 49 27 Belgegeçer: 0.212-520 49 28
e-posta: [email protected] // www.kaknus.com.tr
Birliği’ne yaptıkları yolculuk sırasında yaşadıkları krizi anlatıyor. İletişimsizlik, kadın-erkek ilişkileri, yaşlılık ve dönemin Sovyet eksenli
politik hayal kırıklıkları...
Aysel Bora’nın tercümesiyle Türkiye’de,
Ağustos 2014’te ilk defa yayınlandı.
13,5 X 21 Santim ölçülerinde, 88 sayfa.
YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK: İstiklal Caddesi Nu: 161-161/A Beyoğlu 34433 İstanbul.
Telefon: 0.212-252 47 00
Belgegeçer: 0.212-293 07 23
www.ykykultur.com
e-posta: [email protected]
KISA KISA…
Ülkesinde anıldığı unvânı ile Ali Şâmil Müellim, Azerbaycan Türklerinden, Türk dünyası âşığı bir ilim adamıdır.
2013 yılında, Kırım Muhtar Cumhuriyeti’nin başşehri Akmescit’te, Kırım Türkçesi ile KIRIM SEVDASI isimli kitabı
yayınlanmıştı.
Türk dünyasının muhtelif ülkelerinde Türkoloji ve Türk
Halk Kültürü ile ilgili bilgi şölenlerine katılarak, dünya
Türklüğü ile ilgisini diri tutuyor ve dünyanın dört bir köşesinde yaşayan Türklerle ilgili kitaplar yazıp yayınlıyor. 2014
yılının başında, COLAN TÜRKMENLERİ isimli kitabı yayınlandı.
Colan ( Golan) Türkmenleri isimli kitabı ilgi çekici bir
eser…
Günümüzde İsrail işgali altında bulunan tarihteki Suriye
toprakları olan Golan Tepeleri etrafında yaşayan Türkmenlerin varlığını hep duymuş, fakat haklarında etraflı bilgi
edinme imkânı bulamamıştık. Şimdi, Golan Türkmenlerini
yakından ve etraflı öğrenme fırsatını bu kitap ile bulduk.
Kitabın yazarı Ali Şamil Bey’i 1990’lı yıllarda Bakü’de
tanıdım. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, Ali Şamil Bey’in Settar Han hakkındaki bir makalesini de Türk Dünyası Araştırmaları Dergisinde yayınlamıştık. Türkçü, Türk sevdalısı bir
araştırmacı yazar olan Ali Şamil Beyin kitabı için bir tanıtım
yazmam istendiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Böyle bir
dostun kitabını okumak ve hakkında birkaç söz söylemek ‘
benim için şeref” ti ve
kitabı zevkle okudum.
Suriye olaylarının
tırmandığı bir dönemde ’Colan Türkmenleri’ isimli kitap;
Colan Türkmenlerinin
hangi yıllardan beri
bölgede yaşadıklarını,
sayılarını, geleneklerini, dillerini ve hangi
şartlar içinde yaşadıklarını bilmek isteyenler
için adeta bir başucu
kitabı olabilecek değerde bir eser olarak
yayınlandı.
Yabancı kaynaklarda, Colan Türkmenlerinin sayısı 50 –
60.000 olarak verilir.
Ali Şamil Bey’in araş-
Ülkeleri yönetenler,
insanlar değil,
o insanların
okuduğu
kitaplardır.
ÇETİNOĞLU
DERKENAR
HAZIRLAYAN:
COLAN TÜRKMENLERİ
KUŞBAKIŞI
'KİTAP ÜZERİNE
ÖZLÜ SÖZLER'
1-MEVLANA’NIN GÖZÜYLE İNSAN VE TOPLUM: Adnan Karaismailoğlu. Akçağ Basım, Yayım ve
Pazarlama.
2-YESEVİ’DEN AHİ EVREN’E: Ahmet Vehbi Ecer.
Yesevi Yayıncılık
3-MİZAHIN İZAHI: Mehmet Nuri Yardım. Çağrı Yayınları
4-SANAT ERLERİ: Mehmet Erken. İz Yayıncılık.
5-KISIR DÖNGÜ Nasıl Kırılabilir: M. Tınaz Titiz.
Pegem Akademi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
10 303 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content