close

Enter

Log in using OpenID

7 NUMARALI MÜHĠMME DEFTERĠ IV

embedDownload
T.C.
BAġBAKANLIK
DEVLET ARġĠVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı
Yayın Nu: 37
Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: V
7 NUMARALI MÜHĠMME DEFTERĠ
(975-976 / 1567–1569)
< Özet-Transkripsiyon-Ġndeks >
IV
ANKARA–1999
Yayına hazırlayanlar
Hacı Osman YILDIRIM
Vahdettin ATİK
Dr. Murat CEBECİOĞLU
Mustafa SERİN
Osman USLU
Numan YEKELER
Baskıya hazırlayanlar
Murat ŞENER
Salih DUTOĞLU
ISBN. 975-19-2227-5 (Tk. no.)
ISBN. 975-19-2324-7 (IV. cilt)
7 NUMARALI MÜHĠMME DEFTERĠ
(975-976 / 1567–1569)
< Özet-Transkripsiyon-Ġndeks >
IV
Ġ N D E K S
ANALĠTĠK ĠNDEKS
İNDEKS HAKKINDA AÇIKLAMALAR
İndeks maddeleri yazılırken, mümkün olduğunca defterdeki şekle sadık
kalınmaya çalışılmıştır. Yani, indekse konu olan kişi ve kurum adları, terim, tâbir ve
kelimeler dilin o günkü imlâ ve fonetik özellikleri göz önüne alınarak yazılmış, iptal
edilen hükümlerin özet ve transkripsiyonları yapılmayıp, indeksleri çıkarılmamıştır.
Defterin taranıp maddelerin tespiti safhasında belirlenecek indeks maddesinin,
genel konu adı şeklinde değil de, bir genel konunun alt başlığı, başka bir deyişle, içinde
geçtiği hükümdeki özel durumu ifade edecek şekilde alınmasına gayret edilmiştir.
Dolayısıyla maddeler çoğunlukla tamlama, deyim ve diğer tür kelime gruplarından
meydana gelmektedir.
Birden fazla kelimeden meydana gelen bu tür indeks maddeleri, ait oldukları
metinde, genellikle aralarına başka kelime veya kelime grupları girmiş vaziyette
geçmelerine rağmen, hem anlam ve gramatik münasebet, hem de indeksin sıhhati
açısından ayıklama-birleştirme yoluna gidilmiştir.
*
İndeksimizde madde kökü olarak kelimelerin tekil halleri tercih edilmiş olup,
şayet kelimenin çoğulu tekil formunun çatısı bozularak yapılmışsa, çoğul halleri bkz.
şeklinde tekil haline gönderme yapılıp, yapılan göndermeler ilgili madde köklerinde şu
şekilde gösterilmiştir.
A‘râb bkz. Arab
Urbân bkz. Arab
Arab(lar) (tâifesi) [/A‘râb /Urbân]
defâtir bkz. defter
defter [/defâtir]
Maddelerin -ler, -lar ve -ât ekleriyle yapılan çoğulları için gönderme yapılmamış,
ilgili madde kökünde parentez içinde gösterilmiştir.
berât(lar)
hısâr-er(ler)i
temessük(ât)
3
İndeks maddelerinde bulunan terkipler madde kökünden sonra parentez içinde
gösterilmiştir.
emr-i hümâyûn
emr-i şerîf
emr-i kavîm
emr(-i hümâyûn /-i şerîf /-i kavîm)
Zümre ismi olarak da kullanılmakta olan bazı kelimeler tekil ve çoğul şekillerinin
yanı sıra bu özelliklerini de gösterir şekilde yazılmıştır.
gurbet cemâ‘ati
gurbet tâifesi
gurbet(ler) (cemâ‘ati /tâifesi)
Yer isimlerinin idarî birim olarak aldıkları sıfatlar parantez içinde verilmiş olup
müteaddit sıfatı olması halinde bu durum taksimle ayrılarak gösterilmiştir.
Bolu
Bolu nâhıyesi
Bolu kâzâsı
Bolu sancağı
Bolu (nâhıyesi /kâzâsı /sancağı)
Fiillerin etkenlik, edilgenlik vb. açılardan farklılık arzettiği maddelerde farklılığa
esas olan çatı parantez içinde, şayet birden fazla farklılık söz konusu ise aralarına
taksim konularak gösterilmiştir
almak
alınmak
aldurmak
virdürmek
virilmek
al(ın /dur)mak
virmek
vir(dür /il)mek
Temel olarak benzeşen fakat içerdiği kelimelerde eksiklik-fazlalık sözkonusu olan
maddelerde de birleştirme yoluna gidilmiştir. Bu birleştirme maddenin tam şekli
yazılıp, eksik olan şeklinde bulunmayan kısım parantez içine alınmıştır.
zabt eylemek
zabt u kabz eylemek
zabt (u kabz) eylemek
Eşanlamlılık ya da dönüşümlülüğü ifade etmek için taksim kullanılmıştır.
emre muhâlif hareket etmek
emre (muğayir /muhâlif) hareket etmek
4
emre muğayir hareket etmek
Ġ N D E KS *
(---), Françe kralı karındaĢı : 2767
âb u hevâsıyla imtizâc itmek : 2268
âbâ vü ecdâd : 365, 868; —dın ta‘yîn ü temlîk
eylediği kadîmî mülkler : 868
Abdî, hüküm virilen, Sekretlü (?) k. /Sigidli k.,
KeĢan kz. : 92, 265
Abdî, Ġlbasan Kâdîsı : 331
Abdî, Kapucılarun BölükbaĢısı : 2762
Abdî, Kara, ehl-i fesâd, Çirmen sn. : 1890
âbâdân; — it(dür)mek : 1421, 2166; — olan
karyelere aslâ dahlitdürmemek : 1369
Abdî, kâtil, Hayrabolı kz. : 1280
âbâ-i /yı kirâm : 721, 2484
Abdî, korıcı, ehl-i fesâd, Gök k., Filibe kz. : 83
Abbâs ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 74, 418,
673, 1309, 2349, 2435, 2458
Abdî, Mısriyyûn Evkâfı Mütevellîsi : 1967
Abbâs, Ane Beği Ebû-RîĢ Beğ'in âdemî : 203, 292,
302
Abdî, okla helâk eylenen, Yazı-Yahsiyan k.,
AkĢehir lv. : 1142
Abdî, Za‘îm, Emîn, Selhad sn. : 2286
Abbâs, Mendelic Nâyibi : 1842
Abdîbeğ karyesi, Silistre : 2081
Abdâl, Hân, maktûl, Diyârbekir sn. : 1237
Abdsûfî (?), gurbet tâifesinden, Adana sn. : 2622
Abdâl, hırsuz, Aksarây sn. : 1688
Abdullâh bin Mehmed, gönüllü gedüğine arzedilen,
ġehrizol : 1904
Abdâl, müfsid, Körkil sn. : 735
Abd-Alî, arz getüren : 1842
âbdest almağa gâyet ıztırâb çekmek : 1575
Abdullâh Sûfî, esbâbı sirka idilen, TaĢköpri kz. :
1362
Abdî Bey, Evranos Evkâfı sâbık Mütevellîsi : 134
Abdullâh, arz getüren : 1986
Abdî bin Emîr Süleymân, sûhte, ehl-i fesâd, Filibe
kz. : 82
Abdullâh, a‘yândan, Cezîre-i Bahreyn : 1406
Abdî BölükbaĢı, Kal‘a-i Podgoriçe Müstahfızı : 488
Abdî ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 683, 687,
691, 696, 697, 701, 703, 718, 730, 1457,
1911, 2750
Abdî Çelebî, Çakırcılar Kâtibi : 1550
abd-i memlûk : 1467
Abdî, arz getüren, hüküm virilen : 770
Abdullâh, bâzergân tâifesi tarafından hakkında
Ģikayette bulunulan, Burusa sn. : 1072
Abdullâh, DâniĢmend, arz getüren : 1464
Abdullâh,
es-Seyyid,
ġerîf
oğullarından, MerankuĢ
2439, 2461, 2484
Muhammed'in
Hâkimi : 187,
Abdullâh, kul, sipâhî Hızır'ın kulı, Divriği kz. :
1045
Abdî, ÇeĢteci, ev basup âdem katliden, Sinân PaĢa
Çiftliği, Tatarlaradası mevzı‘ı, Gelibolı kz. :
688, 797
Abdullâh, mahbûs, Burusa vt. : 1422, 1423
Abdî, elinde müzevver hüküm bulunan, Karahısâr-ı
Teke kz. : 555
Abdullâhbiğ karyesi, Pravadi kz. : 2081
Abdî, ErciĢ gönüllülerinden : 1207
Abdî, evi basılan, Yapalu kz. : 1557
Abdî, Haremeyn-i ġerîfeyn Mütevellîsi : 2405
Abdullâh, ġeyh, dârende, Câmi‘-ı Benî-Ümeyye,
ġâm-ı ġerîf : 2033, 2036
Abdullâh-oğulları, hâricden gelip defter-i atîklara
kaydolunan, Vize kz. : 1416
Abdurrahîm [/Abdurrahmân], ehl-i fesâd, Aksarây
kz. : 1701, 1897
* Yanında (*) iĢareti bulunan terimler hemen hemen bütün hükümlerde geçtiğinden hüküm numaraları
verilmemiĢtir.
5
Abdurrahîm,
Mevlânâ,
Müderris,
Medresesi, Mağnisa : 97
Karaköy
Abdurrahîm, sipâhi, ehl-i fesâd, Anduğı kz. : 2418
Abdurrahmân Beğ, (Hudâvendigâr /Burusa)
Sancağı Beği, sâbık Dergâh-ı Mu‘allâ
Defterdârı : 1059, 1827, 1829, 1867, 1894,
1959, 1960, 1979, 2011, 2012, 2013, 2020,
2023, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038,
2044, 2177, 2521
Abdurrahmân bkz. Abdurrahîm
Abdurrahmân Efendi, sâbık Haleb Kâdîsı : 403
Abdurrahmân Efendi, Sâbık Kâdî-ı asker, Mekke-i
Mükerreme Kâdîsı : 442
Abdurrahmân, Dergâh-ı Mu‘allâ mehterlerinden :
56
Abdurrahmân, Lâzikıyye kâdîsından müĢtekî : 2262
Abdurrahmân, Mevlânâ, Balyabadra Kâdîsı : 1541
Abdurrahmân, Mevlânâ, Ġstanbul Kâdîsı Nâyibi :
1879
Abdurrahmân, Mevlânâ, MahmûdpaĢa
kâdîsının akribâsı : 257
Hâsları
Abdurrahmân, Mevlânâ, sâbık Radomir Kâdîsı :
1197
Abdurrahmân, Mısır Dizdârı : 472
Abdurrahmân, Oltı Kulları Ağası : 179
Abdurrahmân, Sultân Mehmed Hân Evkâfı
Mütevellîsi Mahmûd'un âdemi, Merzifon
kz. : 2117
Abdurrahmân, ġeyh, hüküm virilen : 2290
Abdülazîz, güherçile iĢleyen, Üsküb kz. : 648
Abdülazîz, maktûl, Balat kz. : 178
Abdülbâkî ÇavuĢ, NakkâĢ,
ÇavuĢı : 450, 451
Dergâh-ı
Mu‘allâ
Abdü'l-Bâsit, âmil : 533
Abdülcebbâr, kardeĢi öldürülen, Balat kz. : 178
Abdülcebbâr, Kavala Kapudânı : 46, 707, 812
Abdülcebbâr, Mevlânâ, Tavas Kâdîsı, MüfettiĢ :
1746
Abdülcelîl, Mevkûfât Emîni, ehl-i fesâd, Aksarây
kz. : 1701, 1713, 1897
Abdülcelîl, mücrim, Basan Cemâ‘ati, Dimetoka
kz. : 1182
Abdülcelîl, Srebreniçe Kâdîsı : 752
Abdülfettâh, hırsuz, Salı (?) k., Cebel-i Tekfur kz. :
1900, 2329
Abdülgaffâr, Kavala Kapudânı : 361
6
Abdülgaffâr, Küre Nâyibi : 2073
Abdülgaffâr,
Moton'da
re’îslerden : 1431
kıĢlayan
gönüllü
Abdülgafûr Efendi, Defterdâr : 224, 450, 451
Abdülganî, ġehr Nâyibi, ehl-i fesâd, Trabzon sn. :
2551
Abdülganî-oğlı âdemleri : 1881
Abdülhâdî, Mevlânâ, Aydonat Kâdîsı : 882
Abdülhayy, emîn, Boğca Hâsları
Mültezimi, TımıĢvar : 1209
Mukâta‘ası
Abdülhayy, Lâzikıyye Kâdîsı : 2262
Abdülkâdir, Anatolı Defteri Kethudâsı Ahmed'in
âdemi : 1062
Abdülkerîm ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 331
Abdülkerîm, gurbet tâifesinden, Adana sn. : 2622
Abdülkerîm, Mevlânâ, Hüseyinâbâd Kâdîsı : 2704
Abdülkerîm, Murad PaĢa'nun Kâtibi, Yemen : 1166
Abdülkerîm, sâbık Vâlide Sultân
Mütevellîsi, ġâm : 2367, 2506
Evkâfı
Abdüllatîf, Bâbü'l-ayn (?) Mahallesi Kethudâsı,
Rûhâ : 138
Abdüllatîf, Kâdî : 1619
Abdüllatîf, Merâm-oğlı, sipâhî, sirka töhmeti ile
müttehem, Kütâhiyye kz. : 2177
Abdüllatîf, müĢteki, UĢĢâk kz : 59
Abdülmâlik, ġühûd Kâdîsı : 558
Abdülmecîd, hüccâc tâifesinden, Semerkand : 2228
Abdülmelik,
Seyyid,
MerankuĢ
hâkiminin
karındaĢı, Cezâyir : 2439, 2460, 2461,
2462, 2481, 2484
Abdülmü’min, Seyyid, MerankuĢ hâkiminin
karındaĢı, Cezâyir : 2439, 2460, 2461, 2481
Abdülvâhıd, Ġklîm-i Garbiyye Mukâta‘ası'na tâlib
olan, Mısır : 194, 2146, 2189
Abdürrezzâk, Bahsita Mahallesi, Haleb : 917
Abdürrezzâk, ehl-i fesâd, Boyalı k., Ürgüb kz. :
1464
Abdürrezzâk, ehl-i fesâd, Kâdî-oğulları dimekle
ma‘rûf, Karahısâr-ı ġarkî sn. : 916
Abdüsselâm bin Serbende, sipâhî, Zamantu nh. :
2258
Abdüsselâm, Abdülkâdir oğlı, kâtil, Balat kz. : 178
Abdüsselâm, Bahsita mh., Haleb : 917
Abdüsselâm, Hâcî, Hayrabolı kz. : 1737
âb-hâne : 52; — ihdâsı : 186, 1575; —
kazıtmamak : 1575; —nün Ģer‘le zararın
def‘ u ref‘ itdürmek : 186
Âbid, sipâhî : 1720
âb-keĢân [/âb-keĢler] : 774, 1807, 1808, 1821
âb-keĢler bkz. âb-keĢân
Abraham, Yehûdî : 2031
A‘câm tâifesi : 2717
Acara [/Acura] sancağı beği : 17, 1705, 1818, 1866,
2184; — kethudâsı : 1818
Acarlu Cemâ‘ati, Rûhâ : 139
Acem(ler) : 369, 1422, 2021, 2717; — diyârı :
1072, 1881
Acemî Dimo, maktûl, Hâcîköy k., Migalkara kz. :
2178
acemî-oğlan(lar) : 913, 918, 1159, 1160, 1258,
1477, 1509, 1703, 1719, 1737, 2097, 2157,
2197, 2326, 2485, 2632, 2660, 2675; —
ayartmak : 2326; — kapuya çıkarmak :
2313; — nâmına olan kimesneler : 2177; —
ı cem‘ı : 2632; —ı cem‘ına gelen
kimesneler : 871, 883; —ı defteri : 2632; —
ı tedârüki : 2675; —ı yazılup gönderilmek :
1268; —ın bağlayup satmak : 2097; —ı
Ģeklinde gezüp re‘âyâya zulm ü te‘addî
itmek : 79; —un eskileri (ve yararları) :
1260, 2660
âciz; — kalmak : 2213, 2318, 2421; — olmak :
2140; — ü fürûmânde : 303, 646, 1301,
1445, 2140
Aclûn sancağı, ġam : 29, 1755, 2044, 2588; —
beği : 29, 1501, 1506, 2041, 2048, 2588;
— serhaddi : 2286
Acura bkz. Acara
acz : 188; — çekmek : 310; — ızhârı : 81; — üzre
olmak : 2125, 2423
Açı (vilâyeti) : 1316; — pâdiĢâhı : 233, 234, 236,
237, 238, 239, 240, 243, 244, 887, 1284; —
pâdiĢâhı âdemleri : 242; — pâdiĢâhına
gönderilen re’îsler ve sâyir nefer : 491; —
pâdiĢâhına irsâl olunacak gemiler : 474; —
pâdiĢâhına mülâkî olmak : 236; —
pâdiĢâhınun ilçisi : 307, 708, 887; — ne
gidecek kadırgalar : 1316
Açuyo, zimmî, samakovcı, Çuprapetel k., Samakob
kz. : 1074
ad eyleyüp haklarından gelmek : 2067
a‘dâ [/adû] : 44, 1325, 1360, 1773, 2732, 2733; —
elinden alınmak : 1332, 1335; — hareketi :
665; — ıztırâba düĢmek : 1332; — itâ‘at
itmek ihtimâli olmak : 1332; — taraf(lar)ı :
75, 335, 1335; — tarafından alınan
vilâyetleri fethitmek : 603; — tarafından
harâm-zâde gelmek : 991; — tarafından
nâzır u hâzır olmak : 1147; — tarafından
zarar u gezend iriĢmekden hâlî olmamak :
991; —dan gaflet câyiz olmamak : 740; —
dan gaflet itmemek : 639, 2553; —dan
gemilere (ve askere) zarar iriĢdürmekden
hazer eylemek : 696, 2240; —dan hareket
ihtimâli olmamak : 2008; —dan kılâ‘a ve
gayra zarar iriĢdürmekden hazer itmek :
765; —dan memleket ü vilâyete zarar (u
gezend) iriĢdürmekden ihtirâz itmek : 51,
371; —dan teshîr u istihlâs itmek : 611; —
dan ve gayriden zarar u gezend
iriĢdürmemek : 2734, 2735; —dan ve
gayriden zarar u ziyân iriĢdürmemek : 1185;
—dan ve korsan levendlerden Memâlik-i
Mahrûse'ye zarar u ziyân iriĢdürmemek :
1431; —dan yarar diller alınmak : 1431; —
dan zarar u gezend iriĢdürmemek : 1332; —
dan zarar u ziyân iriĢdürilmemek : 1178; —
nın haklarından gelmek : 611; —nun
âdemleri alınmak : 743; —nun ahvâl ü
etvârın tecessüs itdürmek : 740; —nun
ahvâl ü etvârın tetebbu‘ u tecessüs
eylemek : 2756; —nun ahvâlin tecessüs
itmek : 666; —nun alayına top girmek : 743;
—nun def‘ u ref‘ı : 145, 302, 1256, 1268,
1271, 1332, 1335, 1361, 1507, 1528, 1731,
1793, 1794, 1925, 2248, 2293, 2365, 2614,
2663, 2758, 2764; —nun def‘ u ref‘ı içün
asker göndermek : 2758; —nun def‘ u ref‘ı
ve vilâyetün ıslâhı : 796; —nun def‘-ı
mazarratını bezl-i makdûr eylemek : 637; —
nun elinden alınmak : 1333; —nun etrâf u
cevânibine sirâyeti olmak : 1455; —nun
etrâf u cevânibine te‘addîsi sirâyet itmek :
1456; —nun fikr-i fâsid ve hayâl-i
kâsidlerin tetebbu‘ u tecessüs eylemek :
144; —nun fitne vü fesâdın def‘ u ref‘
itmek : 584, 614; —nun hakkından
gel(in)mek : 603, 645, 682, 1507; —nun
hakkından gelmeğe mübâĢeret itmek : 1922;
—nun hakkından gelmeğe mübâĢeret
itmekde kemâl-i basîret ü intibâh üzre
7
olmak : 613; —nun hareketi : 144, 695; —
nun hareketinden harâba müteveccih
olmak : 371; —nun hısârı mukâbelesinde
bir burc binâ olunmak : 1406; —nun
mazarrat u ifsâdın def‘ u ref‘ itmek : 144;
— nun mazarratı def‘ı: 371; —nun mekr u
hîlesinden gaflet itmemek : 639; — nun
meterisleri ve kal‘aları alınmak : 743; —ya
göz açdurmamak : 1268; —ya havf u haĢyet
hâsıl olmak : 1508; —ya havf u hirâs ve
asker-i Ġslâm'a takviyet hâsıl olmak : 1528;
—ya irhâ-yı ınân eylemek : 1456; —ya
ruhsat vir(il)memek : 1455, 1456; —-yı /i
mülk ü millet münhezim ü makhûr olmak :
611, 613, 1922, 2757; —-yı bed-girdâr :
1834; —-yı dîn-i mübîn : 2723; —-yı dînün
def‘ı : 234; —yıla bir olmak : 611
a‘dâ cânibi : 2552; —den bir hareket olmak : 1147,
1150, 2733; —den gaflet itmemek : 740; —
den vâkıf olunan ahvâli ale't-tevâlî i‘lâm
olunmakdan hâlî olunmamak : 2764; —den
zarar müterettib olan yirlerde bâzâr
turgurmamak : 991; —ne iriĢmek : 1332
a‘dâ-yı bed-fi‘âl : 1934, 2668; —den ve sâyir ehl-i
fesâddan vilâyete ve re‘âyâ vü berâyâya
zarar u gezend iriĢdürmemek : 593; —ün
gereği gibi hakkından gelmek : 699; —-ün
tamâm ahvâl ü etvârın ve fikr-i fâsid ve
hayâl-i kâsidleri ne idüğin tamâm ma‘lûm
idinmek : 611
a‘dâ-yı bed-re’y : 1922, 2738; — hücûmı : 244; —
den gaflet üzre olmamak : 1731; —den ve
gayriden gaflet ile memleket ü vilâyete
zarar u gezend iriĢdürmemek : 1905; —e
hasâret ü hezîmet müyesser olmak : 2668;
—e havf u haĢyet müstevlî olmak : 1528; —
ün ahvâl ü etvârı ve fikr-i fâsid ve hayâl-i
kâsidleri : 613; —ün aldukları kılâ‘ u
nevâhî vü kurâ : 613; —ün evzâ‘ u ahvâlin
ma‘lûm idinmek : 611; —ün fikr-i fâsidi ve
hayâl-i kâsidlerinden tetebbu‘ u tecessüs
eylemek : 1922; —ün memleket ü
vilâyetden dest-i te‘addîsin kesmek : 1454
a‘dâ-yı dîn ü devlet : 1528; — münhezim olmak :
1508; —-i nusret-makrûnun kemâli ile
hakkından gelinmek : 796; —in def‘ u ref‘ı
bâbında bezl-i gayret ü hamiyyet eylemek :
1528
Ada [/Atana] nâhıyesi, Edirne kz. : 521, 1049, 1187
8
âdâb; —a mugâyir evzâ‘ itmemek : 833; —a
mugâyir re‘âyâya tecâvüz itdürmemek : 823;
—-ı ma‘rûfe-i tarîka-i hacc-ı münîfi disâr
idinmek : 1180; —-ı risâlet ne ise anı Ģi‘âr
u disâr idinmek : 833; —-ı risâlet ne ise
anunla amel eylemek : 823
Adaçalısı karyesi, Dimetoka kz. : 2135
Adaköyi karyesi, Filibe kz. : 83
adalar; — muhâfazasında gereği gibi mücidd ü
merdâne olmak : 1431; — re‘âyâsı : 1431
adâlet; — elden komamak : 2662; — ile mukayyed
olmak : 954; — ile sadakât tevzî‘ı : 2696;
— ile tevzî‘ u tahsîl eylemek : 1654; — ü
istikâmet üzre tahrîr itmek : 175; — üzre
âdem ihrâcı : 1421; — üzre akçaları tevzî‘
eylemek : 1549; — üzre araba ihrâcı : 1463;
— üzre halka tahmîl olunan galle : 2704; —
üzre hıdmete ihrâc itmek : 1564; — üzre
mütehammil olduğına göre kayditmek :
1430; — üzre olmak : 2278, 2456; — üzre
tahrîr eylemek : 1718; — üzre zabtitmek :
194; — le itmâm-ı maslahat itmek : 1278,
2082; — le tevzî‘ itmek : 1278, 1565; — le
tevzî‘ u cem‘ itmek : 210, 211; —-nâme-i
hümâyûn : 225, 1619
Adana [/Atana] (sancağı /kazâsı) : 1998, 2055,
2061, 2561, 2611, 2622, 2625; — beği : 35,
36, 342, 372, 373, 374, 489, 612, 787, 964,
1352, 1530, 1561, 1858, 1915, 1917, 2082,
2273, 2570, 2622, 2626, 2627, 2654; —
beği âdemleri : 158; — beğinün kethudâsı :
158, 2561, 2622, 2625, 2626, 2627; —
kâdîsı : 1071, 1127, 1532, 1998, 2055,
2061; — Kal‘ası : 973, 1031, 2626; —nun
avârızı : 1998, 2061; — muharriri : 2055;
—'ya varınca yol üzerinde vâkı‘ olan
kâdîlar : 158
adâvet : 312; —e mü’eddî olmak : 44; —leri
olmak : 2279, 2451
âdem(ler) : 275, 294, 309, 471, 832, 873, 874,
1708, 1988, 2099; — koĢ(ıl)mak : 13, 17,
117, 158, 269, 327, 543, 698, 781, 935,
940, 941, 1071, 1183, 1249, 1253, 1296,
1297, 1335, 1360, 1402, 1433, 1438, 1535,
1688, 1897, 1920, 2006, 2511; —
al(ın)mak : 525, 626, 2309; — alınup
esbâb gâret olunmak : 2470; — alup
fukarâyı ta‘cîz itmek : 2310; — basmak :
269; — basup katlitmek : 2044; — cem‘ı :
73, 582, 1750; — çalınmak : 996; —
çalınup katlolunmak : 2179; — çıkardup
bekletdürmek : 947; — çıkarmak : 16,
1674; — çıkarup bekledüp hıfz u hırâset
itmek : 1672; — döğüp fesâd itmek : 916;
— esîr eylemek : 582, 1492, 2729; —
gelmek : 580, 666, 1668, 2251; —
gönder(il)mek : 14, 29, 73, 90, 111, 143,
198, 200, 233, 268, 278, 294, 300, 302,
312, 313, 321, 366, 420, 432, 452, 460,
471, 496, 507, 525, 533, 575, 580, 595,
598, 599, 614, 620, 626, 633, 662, 710,
717, 730, 787, 825, 877, 879, 880, 911,
916, 984, 986, 1015, 1082, 1098, 1099,
1104, 1131, 1163, 1170, 1171, 1178, 1220,
1223, 1235, 1241, 1243, 1251, 1304, 1336,
1408, 1413, 1418, 1443, 1445, 1525, 1542,
1569, 1588, 1733, 1749, 1797, 1810, 1817,
1866, 1874, 1939, 1946, 1955, 1978, 2009,
2075, 2091, 2151, 2217, 2245, 2252, 2308,
2325, 2338, 2352, 2438, 2444, 2466, 2487,
2524, 2535, 2563, 2606, 2607, 2661, 2720,
2753; — gönderilmemek : 2102; —
gönderilüp Ģer‘-ı Ģerîfe da‘vet olunmak :
1669; — helâk olmak : 300; — ihrâcı : 217,
280, 735, 1421, 1824, 1943, 1946, 2395; —
ihzârı : 1870; — ile gitmek : 593; — ile
mu‘âvenet eylemek : 884; — irsâl (ü îsâl)
eylemek : 542, 927, 1249; — kaçmak :
2737; — katl ve koyun u at u katır sirka
eylemek : 59; — katleyledükleri sâbit ü
zâhir olmak : 2030; — katli : 29, 35, 66, 73,
82, 150, 256, 261, 269, 294, 309, 315, 359,
417, 432, 518, 680, 797, 1163, 1259, 1277,
1341, 1373, 1498, 1533, 1583, 1603, 1687,
1704, 1709, 1725, 1728, 1867, 1883, 1929,
1984, 1988, 2018, 2053, 2083, 2206, 2309,
2355, 2408, 2429, 2457, 2572, 2647, 2654;
— kazmaları ve kürekleri ve sâyir
levâzimleri ile göndermek : 1083; —
kırılmak : 136; — komak : 743; — koĢup
emîn ü sâlim ulaĢdurmak : 320; — koĢup
gaflet itmemek : 13; — koĢup mu‘âvenet
itmek : 73; — koymak : 46, 151, 542, 1507,
1938, 1939, 2522; — koyup muhkem tenbîh
ü te’kîd eylemek : 1786; — koyup onat
vechile hıfzitdürmek : 519; — lâzim olmak :
123, 198, 1029, 1296, 1743, 1824, 2100,
2313, 2411; — lâzim olup taleb itdükde
tedârük idivirmek : 2231; — maktûl olmak :
66; — mecrûh itmek : 1373; — saçı
bulunmak : 2683; — salınmak : 867; —
seçüp göndermek : 2422; — sepiĢdürmek :
1528;
— soyılmak :
66;
— suya
garkeylemek : 1020; — Ģikâyete gelmek :
1728; — talebi : 580, 711, 735, 907, 1082,
1083, 1098, 1175, 1217, 1712, 2251, 2409,
2411, 2430, 2731, 2759; — ta‘yîni : 337,
1029, 1712, 2210, 2387; — ta‘zîr itmek :
2102; — tedârüki : 580, 1236, 1253, 1342,
1556, 2687; — uydurma : 111; — ü defter
göndermek : 2765; — ü kul yazılmak :
2099; — ü yarak gönderilmek : 2759; — ü
yarak komak : 2759; — varmak : 707; — ve
esbâbları taleb : 579; — vir(il)mek : 61,
1415, 2275; — virmeyüp muhâlefet
eylemek : 1824; — yaz(ıl)mak : 535, 1170,
1254, 1757, 1773, 2354, 2356; — yazıp
göndermek : 535; — yazup emîr-i hâcca
koĢmak : 1170; — iltifât eylememek : 2081;
—e koĢmak : 85, 178, 2514; —e koĢup
kayd ü bend ile göndermek : 126; —e koĢup
küreğe konmak : 229; —e koĢup yirlerine
göndermek : 449; —i alınmak : 743; —i
gelmek : 1418; —i gelmemek : 2133; —i ile
dâyimâ ardlarınca olmak : 1277; —i ve
azebleri bile yörimek : 120; —in alup
gitmek : 275; —in döğmek : 1235; —in
döğüp habseylemek : 1492; —in esîr ve
mâlların gâret itmek : 1127; —in
getürtmek : 2102; —in katl ve ıyâllerin esîr
itmek : 582; —in kırdurmak : 2537; —in ve
Ģeyhların helâk itmek : 743; —inden ve
ehl-i vukûf kimesnelerden teftîĢ ü tefahhus
itmek : 826; —ine koĢup göndermek : 349,
978; —ine tenbîh ü te’dîb olunmak : 125;
—ine teslîm it(dür)mek : 316, 346, 1018,
1019, 1222, 2017, 2438; —ini ulaĢdurmak :
269; —ini ve Ģürekâsın gaybet itdürmemek :
1713; —inün ve kendünün fukarâya zulm ü
te‘addîleri hadden ziyâde olmak : 2396; —
inün yolın basmak : 2044; —le göndermek :
55; —le söyleĢmek : 269; —le üzerine
varmak : 973, 1031, 2626; —le üzerlerine
gelmek : 2463; —ler
ile
gemiler
muhâfazasına ta‘yîn eylemek : 1507; —ler
salınmak : 867; —lerin katl itmek : 582; —
ü yârelenmek : 359; —ün göndermek : 767,
881, 1360, 1915; —ün koymak : 2502; —
üne muhkem tenbîh ü te’kîd eylemek : 2502
9
adem-i ılm : 2306
adem-i ihtimâmına hamlolunmak : 1052
adem-i iktidârundan nâĢî olmak : 129
adem-i istikâmet : 1582
adem-i kudret : 2078; — ızhâr itmek : 2010; — i
Erkân-ı Sa‘âdet'e arzolunmak : 841; —lerin
tamâm ma‘lûm idinmek : 841
Aden : 614, 699, 1330, 1332, 1333; — ahvâli :
1332; — beği : 237, 244
âdet buğdayı : 2017
âdet olmak : 1202
âdet ü âyîn üzre ellerine temessüğü virilmek : 2726
âdet ü kânûn : 61, 86, 153, 876, 993, 1013, 1165,
1239, 1256, 1582, 2014, 2355, 2434, 2515,
2516, 2517, 2645, 2689; — ne ise anunla
amel itmek : 285; — üzre akça aldurmak :
926; — üzre bâcların virmek : 1791; — üzre
çeribaĢıları ve mukaddimleri ile ihrâc
eylemek : 1238; — üzre çeribaĢıları ve zâd
ü zevâdeleriyle ihrâc itmek : 1064; — üzre
çıkmak : 2589; — üzre dîvân olmak : 2589;
— üzre gümrüklerin edâ itmek : 1099; —
üzre hıdmete mübâĢeret itmek : 1062; —
üzre kürekci akçası virilmek : 815; — üzre
levâzim ü mühimmât tedârük olunmak :
1170; — üzre metâ‘larına göre gümrüklerin
edâ itmek : 1769; — üzre zâd ü zevâdeleri
tedârük olunmak : 1511; — üzre zâd ü
zevâdeleriyle ihrâc eyleymek : 465, 2312;
— a muhâlif vaz‘ eylememek : 2399; — a
ve kadîmden olıgelene muhâlif ve emre
mugâyir bid‘atler ihdâs itmemek : 1413; —
dan ziyâde gümrük resmi almak : 859
âdet üzre bey‘ itmek : 750
âdet üzre defter eylemek : 1274
âdet üzre kavvâs ihrâcı : 2123
âdet üzre levâzimi görülmek : 540
âdet üzre orducı ihrâcı : 311
âdet üzre tohum talebi : 1108
âdet-i ağnâm : 757, 974, 1496, 2552, 2591; — cem‘
idenler : 496; — cem‘ı : 1579, 1892; — u
cizye küllî terakkî bulmak : 974; — u
harâcların virmemek : 1301, 1446; — ve
cizyelerin virmemek : 304; — ı havâss-ı
hümâyûn içün zabtolunmak : 1496
âdet-i hasene; —-i cihân-bânî : 2721; —-i dûdmân-ı
hılâfet-bünyân : 2723; —-i havâkîn-ı
10
evreng-niĢîn olmak : 233; —-i Ģâhân-ı
evreng-niĢîn : 244
âdet-i kadîme : 124, 169, 267, 280, 786, 955, 1056,
1143, 1153, 1170, 1509, 2516; —
mûcebince kifâyet mikdârı akça virmek :
1165; — mûcebince yoklamak : 1843; —
muktezâsınca pirinç tedârük ü ihzârı : 538;
— üzre arabalar ihrâc olunmamak : 1463;
— üzre bölüğe çıkmak : 1444; — üzre
cerâyelerin irsâl ü îsâl eylemek : 1138; —
üzre fukarâya buğday irsâl olunmayup altun
irsâl olunmak : 971; — üzre geçüp gidenleri
iskelede yoklamak : 1513; — üzre gelüp
gitmek : 2222; — üzre her nesnenün si‘ri
Edirne si‘ri üzre olmak : 282; — üzre her
sene fukarâya buğday irsâl olunmamak :
1055; — üzre hıdmetlü hıdmetinde olmak :
1335; — üzre ihrâc olunmak : 921; — üzre
kemâ-kân korı olmak : 1315, 1322; — üzre
kereste kesilmemek : 1425; — üzre
korıtmak : 2674; — üzre meremmet
eylememek : 2452; — üzre muhâsebesin
Dîvân'da görilmek : 1055; — üzre oğulların
rehn tarîkı ile kal‘aya getürmek : 1386; —
üzre sınur taĢların dikmek : 1038; — üzre
tecdîd-i berât itmek : 1112; — üzre tekâvî
içün virilecek tohumı hıfzitmemek : 1108;
— üzre veznitdürmek : 955; — üzre
virilügelen virgüler : 2770, 2771; — üzre
yâfteleri virilmek : 2342, 2382; — üzre
yarar oğlan yazmak : 1258; — üzre yollar
ayırtlanmak lâzim olmak : 280; — üzre
zirâ‘at içün re‘âyâya tekâvî virmek : 1108;
—den ziyâde gedük olmamak : 1024; —-i
huccâc muktezâsınca kâfile-i hacc-ı Ģerîfe
mülâkî olmak : 1180; —-i husrevâne : 844;
—lerin terkitmemek : 2259; —lerinden
ziyâde alınup te‘addî itmemek : 557; —yi
gözetmemek : 267, 282
âdet-i me’lûfe : 1626; —-i selâtîn-ı haĢmet-karîn
olmak : 2721
Âdil Re’îs, hüküm verilen : 2456, 2461, 2481
Âdilcevâz (sancağı); — beği : 1421; — Kal‘ası :
2281; — kulları : 1562, 1941; — nun
tahrîri : 1971
Âdilhân karyesi, Gelibolı kz. : 58
adl ü dâd ile görüp gözetmek : 44
Adol (?) yurdı, Boğdan sınırı : 1189
adû bkz. a‘dâ
AfĢar mezra‘ası, Karasu Yenicesi kz. : 2503
afyon ezüp içürmek : 178
ağa(lar) : 50, 108, 219, 220, 221, 283, 429, 557,
584, 901, 1335, 2474; — ihdâsı : 1868; —
muhzırı : 315; — nasbı : 360; — tezkiresiyle alınmak : 33; — tezkiresiyle ve gayri
temessüği ile yund-oğlanı vü korıcı ta‘yîn
olunanlar : 1743; — vü acemî-oğlanları :
913; — vü kethudâ gönderilmek : 2431; —
âdemleri : 1335; —ı ile ihrâc itmek : 223;
—ı ve kethudâları olmamak : 2437; —ına
itâ‘at ü inkıyâd üzre olmamak : 727; —ına
muhkem tenbîh eylemek : 2072; —ına
teslîm eylemek : 727; —ından icâzet
almak : 2072; —ından tezkireleri olmak :
1466; —ıyla bile gitmek emritmek : 584; —
un cerâye vü otlukları : 378
neferlerin âdet-i kadîme üzre birbirine ilhâk
olunması : 1143
âğâz itmek : 73
ağıllar; —ın basmak : 903, 904; —ın gidermek :
207; —ın ve tavarların komamak : 207
ağır dirlikli kullar, Mısır : 2004, 2007, 2088
ağır ulûfesi olup pîr olmağla tekâ‘ud ihtiyâr
idenler : 1265
ağızların kokudup müslimânlar arasında gezmek :
2117
ağızlarına mîh doldurmak : 2572
Ağlasun kazâsı : 126; — kâdîsı : 126
ağnâm bkz. koyun
Ağa Cemâ‘ati, yeniçeri cemâ‘ati, ġâm : 2328
ağniyâ [/ganî] : 310, 501, 652, 2125, 2259, 2658; —
hımâyet olunup fukarâya te‘addî olmadan
ziyâde ihtiyât itmek : 1278; — ya ta‘âm
virmek : 1640
Ağa, Budun beğlerbeği âdemi : 2029
ağrıbar gemileri : 350
Ağabeğ bin Ġbrâhîm, tîmâra mutasarrıf, Kaysariyye
kz. : 2258
Ağrıboz (livâsı /sancağı) : 902, 903, 904, 2111,
2155; — beği : 159, 160, 629, 632, 686,
875, 902, 903, 904, 925, 1043, 1044, 1107,
1645, 2109, 2156; — beği kapusı
kethudâsı : 159; — emvâl-i hâssa nâzırı :
2156; — Ġskeleleri : 161; — kâdîsı : 132,
161, 436, 1125, 1622, 2109, 2156, 2489,
2498; — Kal‘ası müstahfızları : 159, 1044;
— Mukâta‘âtı : 2111; — müfettiĢi : 1644,
1645; — ve Atina kal‘aları ahâlîsi cem‘
olmak : 1044
Ağabeğ, emîn, Hüseyinâbâd kz. : 2683
ağaç köprü : 1591
ağaç(lar) : 703, 1517, 1796, 2371, 2437; — az
kalmak : 1517; — dikilmek : 1030; — hâssa
korılarda bulunup kesilmek : 2093; — ihzâr
itmek : 703; — irsâli : 703; — kerestesin
ellerinden almak : 1589; — kes(dür
/il)mek : 577, 604, 658, 718, 787, 1517,
1710, 1795, 1800, 1973, 2093, 2330; —
kes(dür)memek : 658, 1517, 1800, 2330,
2674; — kesenler elegirür ise habsitmek :
1517; — kesenleri isimleri ve resimleriyle
arzeylemek : 1800;
— kesilüp
irsâl
olunmak : 1266; — kesilüp termîm
olunmak : 1639; — kesüp âhar vilâyete alup
gitmek : 1517; — pûsîde olmak : 2371; —
tahmîli : 718, 1710; — u tahta kesilegelmiĢ
korı : 2459; — u tahta lâzim oldukda
muzâyaka çekilmek : 1517; — yakmak :
1795; —ı gemilere tahmîl eyleyüp bile alup
getürmek : 2008; —ın almak : 1161; —ın
kesegelmemek : 205; —un budağından hâsıl
olan odun : 1639; —un hurdeleri navlun ile
rencber gemilerine tahmîl olunmak : 1973
ağalık : 143, 699, 923, 1143; — tevcîhi: 236; — u
kethudâlık hıdmetine istihdâm eylemek :
2431; —a müstehıkk olanlar : 236; —larun
ağsak sağîr oğlan : 2060
Ağustos akçası : 140
Ağustos irsâliyyesi : 2078, 2111, 2156; —n Südde-i
Sa‘âdet'e irsâl eylemek : 2156
Ağvad (?) bili, Dîvâneler k., AlaĢehir kz. : 1814
ağzına Ģetmitmek : 509
ahâlî : 375, 595; — cizyelerin edâ itmemek : 2526;
— eĢkıyâ olmak : 1945; — firâr itmek :
255; — perâkende olmak : 420; —-i fesâd :
139, 1145, 1146, 1275; —-i fesâdun
zararlarından halâs olmak : 917; —-i ılmi
hîle ile çıkarmak : 2452; —-i Ġslâm : 1193;
—-i kal‘a : 2552; —-i karye meclis-i Ģer‘a
gelmek : 2636; —-i karyeyi rencîde itmek :
527;
—-i
Kudüs-i
ġerîf
ve
Halîlü'r-Rahmân : 2123; —-i kurâ : 255,
303, 919; —-i kurâ ittifâklarıyla görüp
hudûd u sınur ta‘yîn ü tebyîn itmek : 1091;
11
—-i memleketden teftîĢ olunmak : 2291; —
-i Ģehir : 1986; —-i vilâyet küllî zahmet
çekmek : 2183, 2319; —-i vilâyet ziyâde
müteĢekkî olmak : 1087; —-i vilâyetden
keyfiyyet-i hâl sü’âl olunmak : 1987; —-i
vilâyetden tefahhus olunmak : 316, 688; —
-i vilâyete te‘addî : 1210; —-i vilâyete zarar
u gezend kasdiden hırsuz u harâm-zâde :
121; —-i vilâyete zulm ü hayfa kıyâm u
iltizâm göstermek : 2259; —-i vilâyetün
harmenlerinden
müft
ü
meccânen
develerine gılâl tahmîl itmek : 1210; —nin
araba
ve
beygirlerini
meccânen
kullanmamak : 1053; —ye zulmetmek :
1053; —yi esîr itmek : 790; —yi ihrâc
itmek : 113
âhar; — kimesnelere âhû deriler virilmek : 2404;
— kimesnenün toprağına göçmemek : 463;
— sipâhînün tîmârın ziyâde ile kabûl
idenlere virilmek : 2132; —a tapu ile yir
aldurmamak : 276; —a virilmek : 2497; —
un deyni tâcirlerden taleb olunmamak :
1100; —un hıssasın haberi yoğken
berâtlarına ilhâk itdürmek : 2650; —un
hıssasın almak : 2646; —un hıssasın ferâgat
itmek : 2649; —un metâ‘ın metâ‘larına
haltitmekden hazer itmek : 1403; —un
tîmârın kendü semtine olmağla ziyâde ile
kabûl itmek : 2132
âhar dirliğe çıkmak : 1846
âhar hıdmet; — fermân olunmak : 1071; — teklîfi :
2469; — e istihdâm itdürmemek : 562
âhar kâdîlık virilmek : 2274
âhar kapulardan âdem geçmek : 1513
âhar kurâya müte‘ârız olmamak : 1669
âhar mahsûlle istibdâl olmak : 716
âhar makbere ihdâsı : 98
âhar mansıb; — ile çıkmak : 44; — olmak : 1604;
— virilmek : 1325; —a müteheyyî olmak :
2589
âhar sancak; —a firâr idenler : 1732; —a varup
tahassun eyleyen harâm-zâdeyi tutmak :
2422; —beğlerinün sübaĢıları : 1862
âhar tîmâra tâlib olmak : 1755
âhar vilâyet; —den mübâlağa re‘âyâ gelmek : 375;
—den zûr Ģâhidler getürmek : 2421; —e
bey‘ itmek : 1805
12
âhar yir; —de kırâ’et eylememek : 1823; —de
tavattun itmek : 1632; —e gitmek : 297; —e
göçürmek : 1942; —e satmak : 120; —lerde
bey‘ itmek ihtimâli olmamak : 70
âhar ze‘âmet virilmek : 2260
âhardan; — bedel tutmak : 2513; — dahl ü ta‘arruz
olunmamak : 1705; — kimesneyi dahl ü
ta‘arruz itdürmemek : 1617, 2409; —
kimesneyi dahlitdürmemek : 1019
Aharon Gedos, ġab-hâne Mültezimi, Yehûdî : 2357
ahbâr; — u âsâr : 75, 99, 319, 321, 335; —ı i‘lâm
itmek : 321, 704, 741; —-ı sahîha ihbârı :
2740, 2745; —-ı sahîha i‘lâmı : 317, 490,
503, 653, 740, 1560, 1834, 2474, 2476,
2553, 2662, 2738, 2756, 2758, 2763
ahd; — ri‘âyet olunmak : 78; —i bozup muhâlefet
itmek : 2763; —i ri‘âyet itdürmek : 1531;
—i tecdîd itmek : 1783; —inde sâbit-kadem
olmak : 742; —olunmak : 269
ahd ü emân : 2766, 2771; — mûcebince ıtlâk
itmek : 116; — muhkem ü müstahkem
olmak : 2742; — ri‘âyet olunmak : 78,
2184, 2752, 2760; — üzre mukîm olmak :
365; —a mugâyir bu makûle fesâd eyleyen
kimesnelerün haklarından gelmek : 2755;
—a mugâyir ehl-i Ġslâm'ı gâret ü esîr
eylemek : 2770; —a mugâyir iĢ : 1792; —a
mugâyir palanka ihdâs olunmak : 393; —a
mugâyir vaz‘ : 1797, 2742, 2754, 2760,
2770; —a muhâlif evzâ‘ itdürmemek :
1080; —a muhâlif fesâd ü Ģenâ‘at
eyleyenleri elegetürmek : 2755; —a muhâlif
iĢden be-gâyet ictinâb u ihtirâz üzre olmak :
1081; —a muhâlif vaz‘ : 2184, 2752, 2763,
2770, 2771; —ı dâyimâ mer‘î tutmak : 365;
—ı hıfzeylemek : 1792; —ı ri‘âyet
eylemek : 365
ahd ü mîsâk itmek : 244
ahd ü peymân itmek : 2763
ahd ü Ģart eylemek : 2663
ahde (mugâyir /muhâlif); — a‘dâ hareket itmek :
665; — berüden kaçup gidenlere mu‘în
olmak : 2760; — bir hâlet sudûr itmek :
2763; — dahl ü tecâvüz olunmak : 1866; —
dahlolunmamak : 365; — esîr itmek : 269;
— evzâ‘ : 1080, 1482, 2553, 2731; —
fesâdı
zâhir
olanlarun
haklarından
gelinmek : 1784; — hîç bir cânibden dahl ü
tecâvüz olunmamak : 2752; — husûsları
sâdır olmak : 2226; — ihdâs olunan
palankaları hedmitmek : 2731; — iĢ : 78,
355, 665, 1080, 1432, 1468, 1716, 1783,
2609, 2703, 2743, 2749, 2750, 2760, 2766;
— kadîmî sınurdan tecâvüz eylemek : 2768;
— kal‘a varoĢın ihrâk eylemek : 2742; —
kastel ta‘mîr olunmak : 2768; — küllî
te‘addî vü zarar itmek : 2749, 2750; —
memleket ü re‘âyâsına dahl ü tecâvüz
olunmamak : 1792; — memleket ü vilâyete
dahl ü ta‘arruz itmemek : 365; — memleket
ü vilâyete dahlolunmak : 2759; — palanka
binâ olmak : 393; — palanka ihdâs
olunmamak : 2731; — re‘âyâların esîr
itmek : 355; — rencîde itdürmemek : 1783;
— te‘allül itmemek : 2594; — vâkı‘ olan
zararları ale'l-ittifâk ma‘ıyyetle görilmek :
2750; — vaz‘ : 269, 365, 431, 662, 666,
1080, 1081, 1482, 2540, 2742, 2743, 2754,
2760,
2763;
— vilâyet-i
Erdel'e
dahlitmemek : 1531; — zarar u te‘addî
itdürmemek : 2750; — zulm ü te‘addîler
itmek : 2372
ahde ri‘âyet itmek : 2743
âhen batluĢka yuvalağı : 1271
âhır sular haltolmak : 1430
ahid-nâme(-i
1081,
1778,
2339,
2725,
2749,
2768
hümâyûn /-i Ģerîfe) : 78, 180,
1299, 1482, 1531, 1668, 1705,
1781, 1783, 1784, 1785, 1792,
2357, 2372, 2409, 2540, 2553,
2729, 2731, 2742, 2746, 2747,
2750, 2752, 2755, 2759, 2760,
1080,
1768,
1797,
2594,
2748,
2763,
ahkâm bkz. hüküm*
ahkâm-ı Ģerîfe bkz. hükm-i Ģerîfe
Ahlat nâhıyesi : 2257, 2261; — Kal‘ası : 2281
Ahmed [Yava-oğlı], sipâhî, Eğirdür nh. : 181
Ahmed Bâlî, Mustafâ ÇavuĢ âdemi : 2089
Ahmed Beğ, Cana Beği : 2246
Ahmed Beğ, Evcile-oğlı, Arab beğlerinden : 645
Ahmed Beğ, Melek, Arabgîr Sancağı Beği : 1951
Ahmed Beğ, müteveffâ Rodos Beği : 1553
Ahmed Beğ, müteveffâ Sığacık Beği : 346
Ahmed Beğ, Safed Sancağı Beği : 1945, 1983
Ahmed Beğ, ümerâ-i Mısır : 585
Ahmed bin Abdülbâsit, neccâr, Yemen Seferi'ne
ta‘yîn olunan : 887
Ahmed bin Berekât, neccâr, Yemen Seferi'ne ta‘yîn
olunan : 887
Ahmed bin Ferhâd, erbâb-ı tîmârdan, Belebenok (?)
k., Ġsfirlik kz. : 974
Ahmed bin Hasan, arz getüren, Delvine sn. : 2247
Ahmed bin Hasan, Yazı-Yahsiyan k., AkĢehir lv. :
1142
Ahmed bin Hüseyin, Lahsâ mültezimlerinden :
2160
Ahmed bin Karakoz, sipâhî, ribâhor, Balyabadra
nh. : 1542
Ahmed bin Kâsım, Gurabâ-i yesârdan : 840
Ahmed bin Mehmed, sârik, Hâcîsaltuk k., TaĢköpri
kâzâsı : 1362
Ahmed bin Seyfullâh, ehl-i fesâd : 2022
Ahmed ÇavuĢ, Anatolı ÇavuĢı, mübâĢir : 189
Ahmed ÇavuĢ, Dergâh-ı Âlî kapucısı : 328, 394,
1547
Ahmed ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 18, 163,
360, 393, 436, 467, 941, 1157, 1187, 1340,
1391, 1457, 1475, 1646, 2146, 2159, 2214,
2241, 2251, 2266, 2347, 2434, 2436, 2474,
2476, 2523, 2529, 2530, 2709
Ahmed ÇavuĢ, Haydar ÇavuĢ oğlı, Dergâh-ı
Mu‘allâ ÇavuĢı : 283, 843
Ahmed ÇavuĢ, Kaysariyyeli, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 2243
Ahmed ÇavuĢ, Merdüm-zâde, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 94, 115
Ahmed ÇavuĢ, Pehlivân ÇavuĢ oğlu : 640
Ahmed ÇavuĢ, Sivaslu, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı :
1881
Ahmed ÇavuĢ, Yenibâzârlı, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 94, 115
Ahmed Çelebî, Hazîne-i Âmire Defterdârı : 2713,
2715
Ahmed el-Hatîb el-HaĢrî, Fakîh, Zebîd vt. : 1192
Ahmed Enevî, Seyyid, ulemâ vü sulehâdan,
Cezâyir : 2439
Ahmed Gâzî Zâviyesi, Balat kz. : 573
Ahmed Gelibolı, kadırga re’îsi : 46
Ahmed Hâce, azeb, evler basup âdemler katliden,
Gelibolı kz. : 1883
Ahmed köği, yurd : 1303
13
Ahmed Kund Pîrî (?), ehl-i fesâd, Arkadya'da sâkin,
Moton : 2580
Ahmed PaĢa, Rûmili Beğlerbeği, sâbık Anatolı
Beğlerbeği, ġehrizol muhâfazasında : 64,
726, 741, 2217
Ahmed, Hacerî-oğlı, Emîr, ġeyh : 2293
Ahmed, Hâcî, azeb, yolları basılup soyılan, Burusa
sn. : 1371
Ahmed, Hâcî, hüküm virilen : 1574
Ahmed, Hâcî, Suyolcılar Kethudâsı : 779
Ahmed PaĢa, Vezîr : 74, 245, 624
Ahmed, Hân, Gîlân Hâkimi, mahbûs : 1418, 1476
Ahmed Re’îs, Hâssa re’îsi : 510
Ahmed, Hânke Kâdîsı : 2069
Ahmed Re’îs, hüküm virilen : 947
Ahmed, Hântimür oğlı, sağ-garîb yiğitlerden : 534
Ahmed SübaĢı, YayabaĢı : 1565
Ahmed, harâm-zâde, Erzurum : 2702
Ahmed, Ağrıboz sancağı beğinin kapukethudâsı :
875
Ahmed, hâssa cebeci : 1997
Ahmed, Âmid kullarından, ehl-i hevâ : 2332
Ahmed, Anatolı Tîmârları Defteri Kethudâsı : 1062,
1441
Ahmed, Ane Beği Ebû-RîĢ Beğ âdemi : 1598
Ahmed, arz getüren : 1847, 1936
Ahmed, Balat Kâdîsı Yahyâ Efendi'nün âdemi : 178
Ahmed, Basra beğlerbeğinin kethudâsı : 1312, 1604
Ahmed, bıçkıcı üstâdı, neccâr, Yemen Seferi'ne
ta‘yîn olunan : 887
Ahmed, Bilecik Ma‘deni Emîni : 2000
Ahmed, Boyacı, kızılbaĢ : 98
Ahmed, BölükbaĢı, hâssa çayırları biçdürüp
bağlaması içün me’mûr, Edirne : 1633
Ahmed, Budun çavuĢlarından : 637, 639
Ahmed, Budun Yeniçerileri Kâtibi, tahrir emîni,
Pojega sn. : 2598
Ahmed, câbî, Balat kz. : 573
Ahmed, celeb olmağa kâdir, Antâliyye kz. : 2311
Ahmed, çavuĢlar kethudâsı âdemi, Katbîs : 2075
Ahmed, Çolak, ġâm-ı ġerîf'ün Defter Kethudâsı,
Emîr-i Hâcc : 749, 1922
Ahmed, dârende, emred, GümüĢ kz. : 209
Ahmed, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢbaĢısı : 2347
Ahmed, Dergâh-ı Mu‘allâ Yeniçerisi : 315
Ahmed, hâssa re’îslerden, kâtib : 1738
Ahmed, hâssa serrâclardan : 2187
Ahmed, Hatvan Beği : 2288
Ahmed, Ġlbasan Beği : 331
Ahmed, Ġlci Muhyiddîn oğlı, defter emini : 1353
Ahmed, Ġpsala Kâdîsı, vilâyet tahrîri emrolunan :
2133
Ahmed, Ġsfirlik Kal‘ası Dizdârı : 1066
Ahmed,
Ġskenderiyye
Beği
âdemlerinden : 2536
Hasan
PaĢa
Ahmed, Kansu Beğ'ün oğlı : 29
Ahmed, Kapucı, Bâzârcı Ahmed dimekle ma‘rûf,
Defterdâr Kâsım Beğ'e hıdmet iden : 724
Ahmed, Karayazıcı, sipâhî, Bergama kz. : 2304
Ahmed, Kâtib, Kefe : 1749
Ahmed, kâtil Bâlî'nin kefîli, KeĢan kz. : 1065
Ahmed, kâtil, Dîvâneler k., AlaĢehir kz. : 1814
Ahmed, Kaytaz-oğlı, ġeyh, ġeyh Melik Mü’eyyed
Evkâfı Mütevellîsi : 1967
Ahmed, Kethudâ : 1325, 1350, 2769
Ahmed, Kethudâ, Malta Kal‘ası'nda esîr : 1299
Ahmed, Köse, Dergâh-ı Mu‘allâ kapucılarından :
2386
Ahmed, Köstendil Sancağı Beği : 1119
Ahmed, Diyârbekir Beğlerbeği Kethudâsı : 1903
Ahmed, Küçük, Yemen'e gitmek içün ta‘yîn olunan
ümerâdan : 1922
Ahmed, Diyârbekir Defterdârı : 2321
Ahmed, küreğe konılan, Edirne kz. : 454
Ahmed, Diyârbekir defterdârı âdemi : 1579
Ahmed, Kütâhiyye livâsı piyâdesi, Koçak k., ġeyhlu
kz. : 2470
Ahmed, elinde müzevver hüküm bulunan, Bosna
sn. : 800
Ahmed, Evranos Evkâfı sâbık kâtibi : 134
Ahmed, Mahan ve Aden Kâdîsı : 762
Ahmed, gurbet tâifesinden, Adana sn. : 2622
Ahmed, Mehmed karındaĢı, ġâm yeniçerilerinden,
Ağa Cemâ‘ati : 2328
Ahmed, HabeĢ beğlerbeğisinin kethudâsı : 2661
Ahmed, mektûb getüren : 350
Ahmed, Hâce, Esilik (?) k. Ġmâmı, ehl-i fesâda
yataklık iden, Gelibolı kz. : 1883
Ahmed, Mevlânâ, Pîr, Çorlı Nâyibi : 1518
14
Ahmed, Mevlânâ, Samakov Kâdîsı : 1872
Ahmed, sipâhî, Hâssa Harc Emîni Halîl Bey'in
âdemi, Edirne : 1578, 1589
Ahmed, Mevlânâ, Tedmür Kâdîsı : 2085
Ahmed, siyâset olunan, hırsuz, Ġpsala kz. : 2175
Ahmed, Mezistre Sancağı Beği Alî'nin Kethudâsı :
970
Ahmed, Solak, arz virilen : 2559
Ahmed, Mîr, Körkil Sancağı Beği : 735, 1235
Ahmed, sol-gurabâdan : 837
Ahmed, Mora beğinin kethudâsı : 459
Ahmed, Sultân Süleymân Hân Imâret-i Âmiresi
Mütevellîsi : 2232, 2633
Ahmed, Mevlânâ, Prevadi Kâdîsı : 2510
Ahmed, Mu‘temed, hüküm virilen : 2144, 2145
Ahmed, Solak, yararlığı i‘lâm olunan : 2425
Ahmed, mücrim, Basan Cemâ‘ati, Dimetoka kz. :
1182
Ahmed, ġeyh Mustafâ'nın oğlu, Suğdak kz. : 65
Ahmed, tabîb, Mısır : 1969
Ahmed, müzevver berat getüren, Karaman sn. : 363
Ahmed, Tatarbâzârı kâdîsının âdemi : 414
Ahmed, neccâr, Yemen Seferi'ne ta‘yîn olunan : 887
Ahmed, topcı, Sekbân Alî Beğ âdemi : 1018, 1019
Ahmed, Osmân PaĢa Kethudâsı : 1168
Ahmed, Türbedâr, hüküm verilen : 2506
Ahmed, Pîr, ehl-i fesâd, KaĢ kz. : 1817
Ahmed, voyvoda, Vezîr-i A‘zam Mehmed PaĢa'nın
hâsların zabtiden : 882
Ahmed, Pîr, Mevlânâ, Kestel Kâdîsı, Hudâvendigâr
sancağını tahrîr iden : 1965, 1979, 2249,
2306, 2573
Ahmed, Pîr, Ģerîr, Kıran ocağından, Pesyân tâifesi :
977
Ahmed, Pîr, Ģerîr, tâife-i Zilân'dan : 977
Ahmed, Yanya Beği : 858
Ahmed, ziyâdelüce gedük virilmesiyçün arzolunan,
Diyârbekir sn. : 1968
Ahmed, Zülkâdirlü tîmâr defterdârının âdemî :
2564
Ahmed, Pirlepelü, acemî-oğlanı, Çatalca'da hâssa
bâğçe hıdmetinde, yeniçeri zümresine ilhâk
olunmuĢ : 2675
Ahmedbeğ köyi [/Ahmedbeğlü konağı], Edirne :
1122, 1172
Ahmed, re’îs, hüküm virilen : 675
Ahmed-i Yesevî, ġeyh : 748, 749
Ahmed, Rûm Beğlerbeği : 460, 2168
Aho Kal‘ası, Erzurum sn. : 1866
Ahmed, sâbık Dulkadirlü Beğlerbeği : 341
ahĢâb : 1322, 1381; — mübâya‘ası : 1844, 1859; —
u ahtâb (u sütûn) : 1844, 1859
Ahmed, sâbık Kartine Kal‘ası Dizdârı Za‘îm
Sinân'un karındaĢı : 2581
Ahmed, sâbık voyvoda, Vezîr-i A‘zam Mehmed
PaĢa hâsları, Mazarak kz. : 316
Ahmed, Sakız Sancağı Beği Kaya'nın âdemi : 1043,
1044
Ahmed, Sâlih oğlı, ehl-i fesâd,
gönüllülerinden : 2477
Diyârbekir
Ahmedbeğlü konağı bkz. Ahmedbeğ köyi
ahĢâm namâzı : 156, 688
ahtâb : 1859; — u sütûn : 1844
âhû; — avlatdurmamak : 208; — derileri : 1787,
2404
Âhû Korusı, Edirne kz. : 208
Ahmed, Sefer Fakîh oğlı, maktûl, Sekbân k., KeĢan
kz. : 1747
âhûr : 59, 470, 768, 1591; — binâ itmek : 324; —
halkından âdem koymak : 542; —a arpa
virmek : 92; —dan at almak : 59; —larda
kıĢlamak : 324
Ahmed, Selanik Yörükleri SübaĢısı : 1443
Âhûrcik karyesi, Erzincan kz. : 2397
Ahmed, Semendire Beğinün Kapukethudâsı : 923
Âhûrkapu : 1513
Ahmed, Seydî, diğer, ehl-i fesâd, KaĢ kz. : 1817
ahvâl ü etvâr : 99, 145, 305, 317, 319, 321, 322,
611, 653, 721, 911, 1922, 2595
Ahmed, Seydî, ehl-i fesâd, KaĢ kz. : 1817
Ahmed, Seyyid, Aydın ve Saruhan Nâzırı : 1415
Ahmed, Seyyid, hüküm virilen : 2562
Ahmed, Seyyid, Mîr, huccâca baĢ u buğ olan : 671
Ahmed, sipâhî, Brod kz. : 1534
ahvâl(ler); —-i re‘âyâ vü berâyâ tashîh olunmak :
937, 957; —-i vilâyete intizâm virmek :
1851; —i bertaraf olmak : 393, 2661; —i
bertaraf olmayınca tîmârların tevcîh
itmemek : 2650; —i bildürmek : 682, 1716;
15
—i gâyet perîĢân u dîger-gûn olmak : 873;
—i görilüp arzolunmadın ıtlâk olunmak :
1116; —i haberleĢmek : 639; —i i‘lâm
eylemek : 554, 2005; —i mükedder olmak :
1041, 1687; —i sâbit ü zâhir olmak : 331;
—i sü’âl olunmak : 673, 2177, 2617; —i
Ģer‘le görilmek : 126, 330, 532, 928, 1206,
1924, 2022, 2056, 2179, 2367, 2415, 2438;
—i tefahhus olunmak : 226, 954, 2551; —i
teftîĢ olunmak : 93, 111, 158, 276, 514,
1422, 1520, 1542, 1572, 1746, 1861, 1886,
2140, 2477, 2617, 2720; —in arzitmek :
316, 489, 496, 498, 500, 554, 673, 709,
916, 1861; —in bertaraf eylemek : 2177,
2329; —in bildürmek : 2195, 2362, 2628;
—in gör(il)mek : 148, 181, 182, 256, 277,
279, 309, 312, 381, 391, 443, 489, 492,
734, 797, 1115, 1116, 1365, 1490, 1717,
1732, 1771, 1857, 1900, 1913, 1999, 2022,
2118, 2119, 2167, 2262, 2364, 2705; —in
istifsâr itmek : 1986, 2451; —in ketmidüp
hımâyet itmekden hazer itmek : 1520; —in
ma‘lûm idinmek : 93, 1230, 1257, 1581,
2041, 2258, 2568; —in örf-i ma‘rûf ile
görmek : 517, 673, 2121, 2309; —in sicill
itmek : 83; —in tecessüs itmek : 319, 639,
666; —in tefahhus eylemek : 673, 735,
1464, 1522, 2713; —in teftîĢ it(dür)mek :
62, 100, 120, 129, 256, 312, 381, 460, 479,
517, 533, 673, 723, 867, 945, 972, 1182,
1219, 1293, 1387, 1422, 1542, 1567, 1605,
1820, 1861, 1885, 1891, 1942, 2041, 2087,
2120, 2131, 2140, 2245, 2304, 2451, 2457,
2490, 2496, 2526, 2546, 2565, 2574, 2604,
2617, 2624, 2647; —in tetebbu‘ (u
tecessüs) itmek : 323, 1583, 2705, 2730; —
in yazup bildürmek : 82, 419, 441, 492,
517, 599, 688, 766, 847, 867, 958, 1102,
1259, 1386, 1707, 1805, 1806, 1871, 2010,
2115, 2131, 2137, 2205, 2292; —ine
mukayyed olmak : 626; —ine mukayyed
olmamak : 2309; —ine nâzır olmak : 2456;
—ine vâkıf (u muttali‘) olmak : 637, 709,
1520, 2454
Ahyolı (kazâsı) : 74, 98, 1815; — celebleri : 1321;
— kâdîsı : 74, 98, 110, 111, 163, 395, 404,
409, 443, 480, 709, 870, 956, 1285, 1289,
1318, 1321, 1800, 1815, 2488, 2637; —
tahtası : 1425; — Zindânı : 110, 111
16
ahz ü celb : 44, 74, 182, 215, 311, 350, 427, 548,
652, 658, 670, 680, 910, 920, 929, 940,
941, 954, 1027, 1226, 1348, 1366, 1374,
1388, 1421, 1462, 1463, 1466, 1484, 1518,
1606, 1619, 1736, 1786, 1830, 1864, 1893,
1917, 1928, 1940, 1952, 1954, 1984, 2080,
2082, 2109, 2123, 2128, 2135, 2179, 2345,
2362, 2379, 2389, 2422, 2423, 2440, 2452,
2515, 2520, 2548, 2561, 2569, 2600, 2682,
2683
ahz-i mâl; — ve celb-i menâfi‘a meĢgûl olmak : 44;
—e sâ‘îler olmak : 98
ahzine cür’et idememek : 1464
Akâbâd nâhıyesi, ġile kz. : 2592
akâr almak : 293
Akâreteyn Ġskelesi, Bağdâd : 1757
Akbaldır çayı, Mağnisa kz. : 1405
Akbınar karyesi, Edirne kz. : 206
akça(lar) : 52, 92, 100, 101, 104, 107, 140, 177,
180, 181, 190, 228, 252, 276, 277, 283,
284, 286, 288, 299, 304, 310, 316, 336,
343, 363, 369, 378, 402, 424, 429, 433,
436, 479, 495, 504, 509, 511, 516, 518,
519, 525, 528, 547, 563, 567, 582, 603,
640, 644, 648, 688, 693, 724, 744, 755,
763, 776, 777, 790, 792, 815, 824, 825,
839, 866, 867, 882, 890, 895, 897, 901,
908, 926, 962, 969, 970, 1037, 1053, 1054,
1057, 1058, 1061, 1077, 1097, 1098, 1112,
1122, 1139, 1154, 1170, 1172, 1174, 1182,
1197, 1255, 1256, 1265, 1312, 1325, 1333,
1353, 1360, 1361, 1372, 1374, 1388, 1404,
1405, 1424, 1430, 1434, 1440, 1444, 1445,
1446, 1452, 1457, 1477, 1478, 1483, 1494,
1495, 1497, 1509, 1524, 1541, 1542, 1552,
1553, 1565, 1587, 1589, 1604, 1605, 1620,
1633, 1642, 1643, 1653, 1654, 1717, 1728,
1729, 1750, 1755, 1769, 1777, 1787, 1788,
1789, 1804, 1807, 1808, 1856, 1858, 1859,
1868, 1897, 1901, 1907, 1926, 1930, 1947,
1948, 1950, 1955, 1957, 1968, 1975, 1977,
1981, 1994, 2019, 2024, 2047, 2048, 2051,
2060, 2061, 2081, 2085, 2092, 2096, 2097,
2151, 2160, 2166, 2168, 2181, 2186, 2190,
2195, 2196, 2224, 2234, 2244, 2248, 2253,
2258, 2259, 2268, 2271, 2277, 2286, 2287,
2288, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2328,
2331, 2332, 2337, 2357, 2381, 2386, 2391,
2419, 2452, 2480, 2501, 2508, 2527, 2547,
2554, 2565, 2566, 2567, 2568, 2575, 2584,
2585, 2591, 2597, 2612, 2613, 2616, 2621,
2630, 2633, 2635, 2636, 2640, 2643, 2648,
2650, 2657, 2679, 2681, 2686, 2694, 2698,
2700, 2714, 2719, 2720, 2748; — al(dur
/ın)mamak : 205, 496, 1576, 1708, 1729,
1730, 1862, 1924, 2345, 2423; —
al(ın)mak : 62, 107, 134, 180, 181, 185,
331, 424, 480, 488, 496, 519, 528, 541,
717, 847, 858, 926, 975, 1025, 1066, 1075,
1124, 1128, 1170, 1179, 1278, 1299, 1359,
1413, 1484, 1582, 1605, 1619, 1643, 1644,
1661, 1684, 1708, 1730, 1746, 1754, 1762,
1830, 1948, 1960, 1999, 2000, 2026, 2030,
2037, 2060, 2221, 2237, 2304, 2309, 2335,
2473, 2509, 2513, 2681, 2742, 2747; —
alup gedüğin satmak : 429; — alup halâs
itdürmemek : 139; — alup halâs itmek :
2309; — alup Hazîne içün zabteylemek :
424; — alup ıtlâk itmek : 1388; — alup
temessük virilmek : 1684; — bâkî kalmak :
998, 1404, 2403; — bulunmak : 57, 1506;
— cem‘ı : 717, 1210, 1750; — eklitmek :
664, 1643; — göndermek : 569; — harcı :
644, 1776, 2316; — hâsıl olmak : 873; —
hâzır bulunmamak : 1171; — ınâyeti : 792,
825; — ifrâzı : 998; — ihrâcı : 1229, 2719;
— ile almak : 603; — ile defe‘âtle hırsuzluk idenün cerîmesi bitmek : 1202; — ile
itmâma iriĢmek : 1643; — ile kan
bitrüĢmek : 1202; — ile me’kûlâtdan nesne
alduklarına kimesne mâni‘ olmamak : 296;
rahtvânlar
Eflak
vilâyetine
— ile
gönderilmek : 2096; — ile sâhıblerinden
zahîre alıvirilmesi : 890; — ile zahîre
virmek : 296; — in‘âm itmek : 1549; —
isbât itmek : 134; — kabzı : 2298; —
kaydolunmak : 63; — kifâyet itmemek :
2272;
— kodurmamak :
2467;
—
kullanmak : 2305; — lâzim olmak : 691,
1171, 1427, 1530; — mukayyed olmak :
134; — sadaka ol(un)mak : 824, 873; —
salmak : 1199, 1201; — sarfı : 839, 1154,
1171, 1643, 1844, 1859; — sirka eylemek :
1518; — tahmîni : 2050; — tahsîli : 73,
140, 402, 564, 640, 810, 1198, 1264, 1328,
1333, 1427, 1440, 2608; — talebi : 1165,
1170, 1267, 1360, 1427, 1499, 1569, 2272,
2680, 2719; — tarholunmak : 2032; —
ta‘yîni: 895; — taylamak : 496; —
tedârüki: 1506; — telefi: 1936; — teslîmi :
691, 1112, 1896; — tevzî‘i : 286, 792,
1444; — ulûfe : 1348; — üleĢdürmek :
1292, 2621; — vâsıl olmak : 644, 664; —
ve nev-yâfte yazmak : 1684; — vefâ
itmemek : 691; — vir(dür /il)mek : 134,
315, 604, 608, 620, 624, 651, 664, 691,
745, 790, 814, 815, 844, 961, 1098, 1165,
1170, 1171, 1182, 1360, 1427, 1495, 1505,
1506, 1589, 1654, 1789, 2178, 2215, 2272,
2310, 2352, 2437, 2493, 2515, 2516, 2520,
2612; — vir(il)memek : 62, 101, 689, 858,
1521, 2037, 2337, 2495; — vü gallâtı taleb
itmek : 858; — vü koyun almak : 1241; —
vü pâreleri alınmak : 1375; — zuhûr
itmek : 1198, 1229; —-i Osmânî : 2288; —
girü ashâbına teslîm olunmak : 2047; —ı
alınmakdan hazer itmek : 1754; —ı ile
zahîreleri alıvirilmek : 1918; —ı tahsîl idüp
bî-kusûr u lâ-küsûr almak : 1960; —ın alup
ıtlâk itmek : 155, 1202; —ın alup te‘addî
eylemek : 848, 1374, 1708; —ın assıya
aldurmak : 2310; —ın saymak : 316; —ın
ve kitâbların alup te‘addî eylemek : 1300;
—ın ve koyunların alup fesâd ü Ģenâ‘atden
hâlî olmamak : 53; —ına tama‘ itmek :
1348; —ıyla al(dur)mak : 1052, 2404; —
ıyla alıvirmek : 1699; —ıyla alup
getürdükleri
koyuna
kimesneyi
dahlitdürmemek : 2151; —ıyla at ve
zahîrelerin tedârük itdürmek : 727; —ıyla
bal u yağ ve ton yağı alıvirmek : 411; —ıyla
bir gemi hamr almak : 2229; —ıyla lâzim
olan keresteyi mu‘accelen tedârük itmek :
1097; —ıyla menâzil ü merâhılde kifâyet
mikdârı zahîre tedârük olunmak : 1832; —
ıyla narh-ı cârî üzre yağ u bal almak : 994;
—ıyla narh-ı rûzî üzre tereke aldurmak :
1131; —ıyla odun aldurmak : 1596; —ıyla
odun indürtmek : 2586; —ıyla otluk
alıvirmek : 410; —ıyla peksimad almak :
161; —ıyla peksimad ve sâyir levâzimleri
alıvirilmek : 2402; —ıyla peksimad
virilmek : 366; —ıyla sipâhîden ve gayriden
otluk u saman alıvirmek : 1195; —ıyla tavar
almak : 2283; —ıyla tedârük itmek : 570,
720, 2006, 2376; —ıyla virmek : 231; —
ıyla yimlerin ve yimeklerin ve sâyir
levâzimlerin tedârük itdürmek : 560; —ıyla
17
zâd ü zahîre taleb itmek : 2351; —ıyla zâd ü
zevâdelerin tedârük itmek : 748, 829, 1184,
1651, 1895, 2502, 2690; —ıyla zahîre
almak : 203, 549, 2283; —ıyla zahîre tahmîl
it(dür)mek : 70, 94; —ıyla zahîre tedârüki :
1048, 1547, 1832, 2410; —ıyla zahîrelerin
aldurmak : 1539; —sı alınmakdan ziyâde
hazer eylemek : 940, 941; —sı alınmamak :
205; —sı hâssa zabtolunmak : 1949; —sı ile
alıvirmek :
720;
—sı
mîrî
içün
zabtolunmak : 2162; —sı tedârük olunmak :
1750; —sın alıkomak : 644; —sın kâfir
almak : 2178; —sın mîrî içün der-kîse
itmek : 2162; —sın mîrî içün zabt (u kabz)
eylemek : 2168, 2249; —sın ve esbâbın
yağmâ itmek : 2137; —sın yarar âdemlerle
Südde-i Sa‘âdet'e göndermek : 2162; —sın
zabtitmek : 376; —sından ferâgat itmek :
429; —sıyla kesdürilüp hâzır u müheyyâ
eylemek : 2600; —sıyla kifâyet mikdârı
bârgîr almak : 1408; —sıyla kifâyet mikdârı
kurĢun alıvirmek : 1037; —sıyla peksimad
taleb eyledükde mâni‘ olmamak : 366; —
sıyla tereke alıvirmek : 1125; —sıyla
yeğseri virmek : 122; —suz tavarların
almak : 694; —ya kâdir olmayanları
katlitmek : 903, 904; —ya mâlik olmak :
316; —yı eğlendürmemek : 755; —yı
elinden almak : 1804; —yı giç göndermek :
140; —yı itlâf u isrâfdan hazer eylemek :
1098; —yı noksân göndermek : 140
akça vü altun : 190; —ların almak : 2030
akça vü esbâb; —ı alıvirilmek : 2418; —ın almak :
1075; —ın gâret itmek : 1373
Akçahısâr kazâsı : 304; — kâdîsı : 304; — Kal‘ası :
1695
Akçakızanlık kazâsı : 418; — celebleri : 1320; —
kâdîsı : 418, 1145, 1285, 1318, 2032, 2637;
— kasabası halkı : 2032
AkçaĢehir karyesi, Söğüd kz. : 100
Akdeniz : 259; — ile Süveys deryâsınun
mâbeynlerin tetebbu‘ itmek : 721; — ve
Karadeniz yalılarında olan beğler ve kâdîlar
ve dizdârlar : 2229; —'de olan levend
kayıkları : 1621
akd-i meclis ol(un)mak : 315, 673, 689, 976, 1398
akfa (?), hançer cinsi : 32
Akhısâr kazâsı : 72, 972; — kâdîsı : 72, 972
18
akıncı; —tahrîr olunmak : 168; — yazılmak : 168;
—ya ve oğullarına ve sipâhîlere gedük
virilmemek : 1066
Akındı Burnı, BeĢiktaĢ, Galata kz. : 131, 180
akınlar salmak : 78
Akkilise karyesi, UĢĢâk kz. : 1585
Akkirman (kazâsı /sancağı ) : 1020, 1022, 1681,
1784, 2227; — azebleri : 2552; — beği :
143, 144, 145, 168, 201, 689, 939, 1020,
1022, 1025, 1147, 1189, 1196, 1225, 1293,
1468, 1472, 1479, 1551, 1667, 1668, 1764,
1781, 1784, 1785, 1791, 1838, 1856, 1880,
2227, 2365, 2417, 2742, 2749, 2750, 2755;
— beği kethudâsı : 143, 151, 168, 689,
1764, 1880; — beĢlüsi : 143; — emîni :
143; — Ġskelesi : 1225, 1551; — kâdîları :
689, 1183, 1196, 1468, 1677, 1681, 1791,
2417, 2749; — Kal‘ası : 1020, 1022, 1479,
1838, 2191; — re‘âyâsı : 151; —
Tatarları : 1784; — ve Bender müstahfız u
azebleri : 2552; —'da vâkı‘ olan beĢlü
ağaları : 1183; —'dan gelen büyük yol,
Boğdan sınırı : 1189; —da vâkı‘ olan
ümenâ : 1791
Akkirmanlu Alîbeğ KıĢlası : 2755
Akköpri mahalli, Biga kz. : 568
akmiĢe : 995; — iĢlenmek : 1484; — vü çuka :
1503; — vü emti‘a : 1050
Akratur (?) karyesi, Selanik kz. : 2635, 2699
akreb akribâları : 2617
akribâ : 472, 2060; — vü etbâ‘ : 973, 1031; — vü
etbâ‘ı fitne vü fesâd üzre olmak : 2626; —
vü müte‘allikât : 328; — larıyla ittifâk
itmek : 2654; — sına buldurmak : 254,
2632
Aksak DâniĢmend, kallâb, DâniĢmendler k., Zağra
Eskisi kz. : 837
Aksarây (sancağı) : 1688, 1701, 1713, 1762, 1897,
2535; — beği : 784, 1762, 2535, 2632,
2651; — kâdîları : 1688, 1762, 2535, 2631,
2651; — nâyibi : 1762
aksâ-yı murâd : 1524
aksâ-yı serhad : 923
AkĢehir (livâsı /sancağı) : 14, 1142; — beği : 14,
784, 1142, 1601, 1920; — kâdîları : 14,
1601, 1920, 2194, 2495; — sübaĢısı : 1142;
—'in a‘yânı ve ulemâ vü sulehâ vü
fukarâsı : 1601
Aktav tatarları : 2645; — sübaĢısı : 8
alâka; —-i kesîresi olmak : 2649, 2650; —ları
bertaraf olmak : 1457; —ların kat‘
it(dür)mek : 640, 734, 883, 1450, 1542,
1780, 2040, 2467, 2514, 2580, 2581
Aktele (?) karyesi keferesi, Ġskenderiyye sn. : 1936
AlakaĢ, Akkirman sn. : 1784
Aktıra (?) karyesi, ahâlisi isyân eden köylerden,
KurveleĢ nh. : 783
Alaman (vilâyeti) : 2756; — oğlanı : 1819; — ve
hristiyan beğleriyle cem‘ıyyet itmek : 2756
Akto karyesi, Filibe kz. : 83
alâmet(ler); — bulunmak : 754; — içün âdet-i
kadîme üzre sınur taĢların dikmek : 1038;
— içün taĢlar dikmek : 1047; — nasbı :
154, 1091; — ta‘yîni : 407; — vaz‘ı : 1236,
2635; —-i cedîd ile ta‘yîn itmek : 2289; —i
gitmemek : 2635; —-i Ģerîfe i‘timâd
kılmak : 2164; —i bozılmıĢ yirler : 407; —i
olan karyeler : 1091; —in almak : 723,
1567; —in tecdîd ü ta‘yîn itmek : 1091
Aktağ kâdîsı : 1016, 1339, 2326, 2406
akvâm u akribâ : 56, 148, 754, 2080; —sına
buldurmak : 330, 333, 381, 509, 558, 1115,
1277, 1557, 1817, 1900
Akyazılu karyesi, Hâtûnili nh., Vize sn. : 2640
a‘lâ çağĢırlar giymek : 1966
a‘lâ çukalar giymek : 1966
a‘lâ dülbendler almak : 1966
a‘lâ hat yazmak : 974
a‘lâ libâs giydürmemek : 1966
alâniyyen meclis kurup râyiha-i hamrla mest ü
âvkâr (?) olmak : 2117
a‘lâ suğlalar : 450, 451
Alarka baĢı, Boğdan sınırı : 1189
a‘lâ Ģâhîn âĢiyâneleri : 2155
Alasonya kâdîsı : 872, 1730, 1972
a‘lâ Ģeker gönderilmesin emritmek : 1110
AlaĢehir kâdîsı : 1814
a‘lâ vü fâhır libâs giymeyüp men‘ olunmak : 1989
âlât bkz. âlet
a‘lâ vü güzîde tereke : 2111
Ala’üddîn ġâh bkz. Alâ’eddîn, Sultân
a‘lâ yirlerin almak : 937
Alâ’üddîn-oğlı, Safed sn. : 2044
Alâ, ġam : 1506
alay bayrak u alem ile Ģehre girmeğe men‘
olunmak : 823
alaca kuĢak sarınmak : 1989
Alacahısâr (kâzâsı /sancağı /livâsı) : 122, 166, 448,
458, 1723, 1724, 2113, 2114, 2129, 2238,
2260, 2265; — beği : 436, 470, 1048, 1603;
— kâdîsı : 1037, 1048, 1724; — muharriri :
2003, 2132; —re‘âyâsı : 449; — tahrîri :
114
Alâ’eddîn [/Ala’üddîn ġâh], Sultân, Açı PâdiĢâhı :
233, 234, 244, 2181
Alâ’eddîn Beğ, Si‘ırd Sancağı Beği Mehmed'in
babası : 2314
Alâ’eddîn, ÇemiĢkezek Sancağı Beği : 1950
Alâ’eddîn, Mevlânâ, Meğri kâdîsı : 90
Alâ’eddîn, Mevlânâ, Tokat Kâdîsı, Rûm vilâyeti
MüfettiĢ-i Emvâli : 2467
Alâ’eddîn, Varna Nâyibi : 1748
a‘lâ-hazret : 2447
Alâ’iyye (kazâsı /sancağı) : 1140, 1393, 1516; —
keferesinün müsellemleri : 1921; —
sûhteleri : 1932
alaybeğ(ler)i : 209, 326, 345, 435, 471, 629, 785,
1009, 1387, 1752, 2026, 2047, 2171, 2691;
— âdemi : 87; — ihzâr itmek : 2034; — ile
hâzır olmak : 2255; — sâkin olmak : 209;
— teftîĢi içün hüküm gelmek : 471; —
tîmârı : 1204; — tîmârlarına varmak :
2494; — toprağı : 2494; — varup edâ-i
hıdmet itmek : 2507; — vü kâdîlar : 2469;
— vü zü‘amâ : 1314, 2265; —liği ve
ze‘âmeti alınmak : 1886; —n ref‘ itmek :
1995; —ne koĢmak : 21, 23, 1220; —ni
getürtmek : 822
alaybeğilik : 2026
alâyim; — bulunmak : 938; — nasbı : 2232, 2289;
— vaz‘ı : 2232, 2700
alaylar kaldurmak : 2604
alef : 418; — virmek : 588; —leri virilmemek : 588
Aleksandra Voyvoda, Boğdan Voyvodası : 344, 868,
1123, 1147, 1150, 2732, 2733
Aleksandra Voyvoda, Eflak Voyvodası : 1711, 1850
19
Aleksandra, zimmî, hüküm virilen : 2310, 2327,
2440
Alekseniçe karyesi, NiĢ ks., Alacahısâr lv. : 122
ale'l-gafle; — defterlerin ve temessüklerin almak :
2023; — ehl-i vukûfla karyenün üzerine
varmak : 1502; — elegetürmek : 1701; —
haylî âdemle üzerine varmak : 1031; —
üzerlerine varup haklarından gelmek : 1533
alem; — kaldurmamak : 833; — mehterleri baĢı :
1572; — ü bayrağı açmamak : 823; —ler
kaldurup Ģehri deryûz itmek : 1706
Alemdâr Mehmed
ÇavuĢı : 74
ÇavuĢ,
Dergâh-ı
Mu‘allâ
AlemĢâh, kefîl, Mora : 2582
âlet [/âlât] : 1084, 2099; — gâret olunmak : 1723;
— ü silâhla pîrâste itmek : 2500; — ü
yarak : 1271; —-i câriha ile urup katlitmek :
2418; —-i cihâd : 244; —-i dâr u gîr : 796;
—-i kallâblık üzre oldukları i‘lâm
olunmak : 837; —-i lehv ü tarab ref‘
eylemek : 155; —-i lenger : 1271
âlet ü esbâb(lar) : 346, 486, 674, 725, 731, 1017,
1168, 1316, 1393, 1751; — iletmekden
hazer eylemek : 89; — irsâli : 725; —ı
gemiye tahmîl itmek : 731; —ı ile
getürtmek : 2538; —ı ile müretteb ü
mükemmel itmek : 46; —ı tahmîl içün bir
kadırga ta‘yîn eylemek : 674; —ın ihzâr
itdürmek : 2266; —ında noksân olmak :
1316; —ıyla bennâ tedârük ü ihrâcı : 1218;
—ıyla hâzır u müheyyâ itmek : 1196; —ıyla
ihrâc itmek : 1109
âletci : 587; — vü cengci : 1528; — vü kürekci vü
topcılarıla hâzır u müheyyâ olmak : 586
âlet-i
ceng(ler) : 234; — iĢletmekden hâlî
olmamak : 1476; — ü cidâl : 2268; — ü
cidâlleriyle hâzır u âmâde olmak : 1335; —
ve esbâb muhâsebesi taleb olunmak : 2049
âlet-i harb : 100, 309, 673, 735, 765, 945, 958,
1538, 1649, 1817, 1932, 2314, 2344; — ile
atlu vü yaya mukâbele itmek : 66; — ile
gemilere girmek : 1454; — kullan(dur)mamak : 1558, 1649, 2318; — u kıtâl : 629,
1314, 1476, 1939, 1962, 2255, 2614, 2757;
—e müstağrak olmak : 733; —le cem‘
olmak : 935; —le çıkmak : 1723; —le
dükkân basmak : 558; —le ev basmak : 430,
1212, 1737; —le gelmek : 1583; —le
20
gezdürmemek : 1411; —le gezen sûhtevât :
1709, 1916; —le gezmek : 216, 857, 1140,
1411, 1520, 1780, 1916, 2022, 2213; —le
gidenlerün ellerinden yarakların almak :
2344; —le il üzerine çıkmak : 1223; —le
mahkemeye düĢürmek : 2463; —le mecrûh
itmek : 1572; —le muhâlefet ü mümâna‘at
itmek : 1579; —le muhkem ceng ü cidâl
itmek : 359; —le süyleĢmek : 1931; —le
üzer(ler)ine gelmek : 459, 735, 1936, 2075;
—le üzerlerine hücûm itmek : 857; —le ve
tüfenkle yatup mu‘în ü zahîr olmak : 1223;
—le yaylağından sürmek : 1533; —le yolın
basmak : 2574, 2702; —le yolına gelmek :
49, 1874, 2557; —le yollar beklemek :
2536; —lerini mîrî içün zabt itmek : 1558,
1649
AlıĢık (?) karyesi bkz. AlîĢeyh karyesi
Alî Ağa, Lahsâ Gönüllüleri Ağası : 1419
Alî Bâlî, Dizdâr, celeb-keĢân-ı atîk, Silistre kz. :
440, 502
Alî Bâlî, havâle mektûbı getüren : 2021
Alî Beğ kethudası : 657
Alî Beğ, Avlonya Beği : 476, 2407
Alî Beğ, ÇâĢnigîr : 1481
Alî Beğ, Göle Sancağı Beği : 1492, 2743, 2761
Alî Beğ, Ġznikmid kz. : 2592
Alî Beğ, Kara, Dergâh-ı Mu‘allâ Müteferrikası :
1002, 1018, 1019, 2308, 2344
Alî Beğ, Kara, Sekbân : 514, 516, 1018, 1019,
1414, 1919, 2064, 2212, 2215, 2309
Alî Beğ, Kengırı Beği : 2454
Alî Beğ, Kethudâ, Erzurum Beğlerbeği Kethudâsı :
421, 422, 429, 431, 766, 794, 810, 1005,
1162, 1211, 1221, 1326, 1430, 1806, 2097
Alî Beğ, Mezistre Sancağı Beği : 970, 975, 1477
Alî Beğ, Mîrzâ, Karahısâr-ı ġarkî Sancağı Beği,
sâbık Ardahan Sancağı Beği : 490, 916,
1560, 2140
Alî Beğ, Ümerâ-i Mısır : 585
Alî bin Abdî, Niğbolı hısâr-ereni : 210
Alî bin Hâcî Alî, Hârîm kz. : 2279
Alî bin Hamza, Ģâhid, Gelibolı kz. : 261
Alî bin Ġlyâs, Acem-oğlı dimekle ma‘rûf, mahbûs,
Kapaklu k., Tekfurtağı kz. : 1900, 1906
Alî bin Karagöz, Malkoç k., Ergeneköprüsi kz. :
1694
Alî bin Mehmed, arz getüren, Delvine sn. : 2247
Alî bin Muhammed, Ebu'l-lutf dimekle ma‘rûf,
Tâziye (?) Medresesi'nin Kâyim-makâm-ı
Mütevellîsi, Kudüs-i ġerîf : 1574
Alî PaĢa, sâbık Mağrib Trablusı Beğlerbeği,
Cezâyir-i Garb Beğlerbeği : 653, 1060,
1625, 2375, 2460, 2481, 2483
Alî bin Mustafâ, mahbûs, Ergirikasrı : 80
Alî PaĢa, Vezîr-i A‘zam, sâbık Mısır Beğlerbeği,
müteveffâ : 399, 531, 1819, 2116
Alî bin Mustafâ, ġehr-emîni âdemi, sol-gurabâdan :
465
Alî Re’îs, Hâssa re’îslerden : 1389, 2075, 2095,
2105
Alî ÇavuĢ, Bağdâd beğlerbeğinin âdemîsi : 1602
Alî SübaĢı, Merzifon : 1820
Alî ÇavuĢ, Bevvâb, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 74,
436
Âl-i Tefyâ (?), tavâyif-i bâğıye, ġam : 29
Alî ÇavuĢ, Bostânî, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1807
Alî ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 92, 283, 717,
1129, 1157, 1172, 1187, 1292, 1500, 1505,
1526, 1591, 1608, 1751, 1972, 2167, 2369,
2370, 2406, 2711, 2731, 2736, 2751
Alî ÇavuĢ, Durdı ÇavuĢ oğlı, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 747
Alî ÇavuĢ, Güherçile Nâzırı, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 822, 2199, 2711
Alî ÇavuĢ, Sakkâ-zâde : 2728
Alî Çelebî, Dîvân Kâtibi : 230, 1638, 1642, 1653
Alî Çelebî, Konevî : 289
Alî Çelebî, ġâm Defterdârı, muharrir-i vilâyet :
383, 1399, 1718, 1728, 2201, 2267, 2512,
2676, 2684
Alî Çelebî, ġehr-emîni : 204, 205
Alî Çelebî, Tezkireci : 2138
Alî Dîvâne, Haydar bin Rüstem'in karındaĢı, ehl-i
fesâd, PaĢayiğid k., Ġzladi nh. : 694
Alî Türk, kadırga re’îsi : 46
Âl-i UĢeym, tavâyif-i bâğıye, ġam : 29; — Ģeyhı :
29
Alî Vusûl, ehl-i fesâd : 2022
Alî, AkĢehir beğinin Kethudâsı : 1142, 1601
Alî, Anatolı Defterleri Emîni : 1061
Alî, Ankara kz. : 1219
Alî, Arab, sâbık Kartine Kal‘ası Dizdârı Za‘îm
Sinân'un kulu, Kartine kz. : 2581
Alî, Arnavud, Ģakî, Bileciklü mh., Burusa : 2555
Alî, a‘yândan, Cezîre-i Bahreyn : 1406
Alî, Basra Beğlerbeği : 1386
Alî, Basra Beğlerbeğinin Kethudâsı Ahmed'ün
âdemi : 1604
Alî, Bayram Hâce oğlı, kuttâ‘u't-tarîk, hırsuz,
Bâbü'l-ayn (?) Mahallesi, Rûhâ : 138
Alî, Buçuk [/Yumak], ehl-i fesâd, Hâce Alî oğlı Pîr
Mehmed'ün Ģerîk ü hıdmetkârı, UĢĢâk kz. :
59, 1585
Alî, Çakır, Ergene kz. : 1275
Alî el-Fahrî, Cezâyir-i Garb : 2465
Alî, Çingâne SübaĢısı : 1649
Alî Fakîh, nâyib, ġühûd ks. : 558
Alî, Çorum beğinün âdemi, hüküm verilen : 53
Alî Hâce, imâm, Adaçalısı k., Dimetoka kz. : 2135
Alî Kîlârî : 752
Alî, Defter Emîni, MenteĢe sancağında tîmâra
mutasarrıf : 1526
Alî Kördüslü, muhtesib, Kalamata, Kartine kz. :
2581
Alî, Dergâh-ı Mu‘allâ Müteferrikası Alî'nin âdemi,
Hediyeli k., Vize sn. : 1002, 1018, 1019
Alî Kurd, ehl-i fesâd, Çanakcı k., Akçakızanlık kz. :
1145
Alî, Dergâh-ı Mu‘allâ Topcusı : 1392
Alî OdabaĢı, arz getüren, KapoĢvarlı : 991
Alî PaĢa Mehmed ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 74
Alî PaĢa, Kapudân, Cezâyir Beğlerbeği, sâbık
Yeniçeriler Ağası : 1435, 1436, 1460, 1576,
1882, 2115, 2138, 2149, 2241, 2685
Alî PaĢa, Lahsâ Beğlerbeği : 1406
Alî, Dergâh-ı Mu‘allâ Yeniçerisi : 1664
Alî, dizdâr, Kartine Kal‘ası : 2581
Alî, Dukagin Sancağı Beği Kâsım Beğ'in âdemi :
649
Alî, ehl-i fesâd, Cemâ‘at-i Berko, Niğbolı sn. : 1558
Alî, emred oğlan, Âmid : 156
Alî, Emvâl-i Hâssa Nâzırı, Rûm vt. : 640, 2467
Alî, Erzurum Beğlerbeği : 1820, 2301, 2715
21
Alî, evi basılan, Ġskovkorda (?) k., Avlonya sn. :
2137
Alî, mazlûm, Epçeler k., Atranos kz. : 2421
Alî, Evlâd-ı Ömer'den, Sa‘îd vt. : 2355
Alî, Mehmed oğlı, Ardahan sancağında tîmâra
mutasarrıf olan : 495
Alî, Evranos Evkâfı sâbık Mütevellîsi Abdî Beğ'in
oğlu : 134
Alî, Monlâ, Rûm Nâzırı, zimmetinde bakâyâ olan :
402, 1590
Alî, Filibe Voynukları ÇeribaĢısı, kâtil : 2118
Alî, Mora Sancağı Beği : 976
Alî, Filibelü, Hâssa serrâc : 284, 287, 921, 1003,
1133
Alî, Murâd PaĢa Kethudâsı : 1268
Alî, Göle beği kethudâsının âdemi : 1946
Alî, Mustafâ nâm hısâr-erinün oğlı, cezîre-i Limni :
1780
Alî, güherçile iĢleyen, Üsküb kz. : 648
Alî, müfsid, Körkil sn. : 735
Alî, Hâce, Basra beğlerbeğine hüküm götüren :
2141
Alî, müteveffâ Remmâl Haydar'un oğlı, Tatarbâzârı
kz. : 1117
Alî, Hâce, ehl-i fesâd, Hayrabolı kz. : 2120
Alî, Nâyib : 1005
Alî, Hâce, Pîr, harâmîlere yataklık yapan, Ergene
kz. : 324
Alî, Nebî'nün babası, maktul, Tokmacık k., Hoyran
kz. : 189
Alî, Hâcî, dârende, sipâhî, ġâm : 2039
Alî,
Alî, Hâcî, Defterdâr âdemi : 2314
Alî, Hâcî, DirgüĢ k., Antâkiyye kz. : 171, 298
Alî, Hâcî, Küçük, Malazgird Dizdârı, güherçile
cem‘ıne me’mûr : 434, 2432
Ömer oğlı, Ömeriyye ġeyhı, MeĢâyıh-ı
Urbân'dan : 850
Alî, Pîr, Mîr-alem Yûnus Beğ Evkâfı Mütevellîsi,
Taraklu Yenicesi kz. : 391
Alî, Pîrce oğlı, Anabolı gemisine küreğe konılan,
Karacalar k., Kengırı sn. : 380
Alî, Hâcî, Zenbe k., AltuntaĢ nh., Kütâhiyye kz. :
1956
Alî, re‘âyâ, Ergene kz. : 1275
Alî, Hammâmcı : 1991
Alî, sâbık Cezâyir Beğlerbeği : 1644
Alî, harâmî, Hâtûnili nh. : 110, 111
Alî, sâbık Gazze Alaybeği, Yemen'e gitmek içün
ta‘yîn olunan : 1922
Alî, Hasan Kethudâ oğlı, katl zanlısı, Anabolı
Kal‘ası : 647, 2582
Alî, Hâssa cebeci : 1997
Alî, Selmân'un karındaĢı, düĢmen ile ittihâdı olan,
Basra : 1680
Alî, Haydar Beğ Kethudâsı : 2715
Alî, Seyyid, hüküm virilen, Edirne kz. : 723
Alî, hıdmetkâr, küreğe konılan : 1086
Alî, sipâhî, Hamîdili sn. : 2364
Alî, Hızâne-i Âmire Defterdârı : 1960
Alî, sipâhî, KızıltaĢ Mahallesi, Ġstanbul : 2052
Alî, Hindî-oğlı, erbâb-ı tîmâr, Ġnbat (?) k., Koçhısâr
kz. : 2463
Alî, Süleymân PaĢa KapucıbaĢısı : 701
Alî, Imâret-i Âmire Mütevellîsi, Trabzon sn. : 2551
Alî, Ġlyâs oğlı, Hâssa mi‘mâr : 1428
Alî, ġehsüvâr-oğlı, Kel, tarîk-ı âmda esbâb sirka
idenlerden, Migalkara kz. : 324
Alî, kâdî âdemi : 777
Alî, ġeyh Mustafâ'nın oğlu, Suğdak kz. : 65
Alî, KaĢıkcı, serrâc : 438
Alî, ġükrî Kethudâ âdemi, hüküm virilen : 270
Alî, kâtil, Tokat kz. : 1572
Alî, Tekeili Beği KapucıbaĢısı : 1140
Alî, Kel, ehl-i fesâd, Hâlidbeğlü Cemâ‘ati, Ruhâ
sn. : 309
Alî, tîmâr tevcîh olunan, Aclûn sn., ġâm : 1755
Alî, Kerkük sancağında altı bin akçalık tîmârı olan :
2565
Alî, Trablus beği âdemi : 2717
Alî, ġehr-emîni : 1819
Alî, TopcıbaĢı, Podgoriçe Kal‘ası : 488
Alî, Kızıl, mulhid ġeyh Husâm'ın Halîfesi, Ankara
sn. : 1345
Alî, Tur, Kratovalı, mücrim, kallâb, Midillü'nün
hıfzı içün ta‘yîn olunan hâssa kadırgada :
1085
Alî, Kopan Sancağı Beği : 1863
Alî, Tur, Semendire Sancağı Beği : 1068
Alî, KumbaracıbaĢı : 1376, 1624, 1648
Alî, Varna kâdîsının nâyibi : 520
22
Alî, YayabaĢı : 1703
Alî, Yemen'e gitmek içün ta‘yîn olunan ümerâdan :
1922
Alî, Yeniçeri Hasan oğlı, Ģakîlerle ittifâk iden,
Kapaklu k., Cebel-i Tekfur kz. : 1900
Alî, Yeniçeriler Ağası : 895, 901
Alî, Yumak bkz. Alî, Buçuk
Alî, Yundlar Ağası : 1743
Alî, Za‘îm, Ergene kz. : 1275
Alîbeğ karyesi, Eskihısâr-ı Zağra nh. : 840; —
enhârınun çeltükcileri : 840, 1514
Alîbeğ KıĢlası, Akkirman : 2755
Alîbınarı karyesi, Âmid : 2532
Alîcân Beğ, Panuki ve Zülhayrât ve Hündî
AĢîretleri ve Kulb Beği : 532
Alîcân, Bınarhısârı kz. : 2065
Alîcân, esbâb sirka idenlerden, Ergene kz. : 324
alîk : 378, 1265, 1348; —ları gönderilmemek :
1041; —ların mîrî içün Hazîne'ye
zabteylemek : 378
âlim : 187
Alîpîr, kallâb, ehl-i fesâd, Murâdca k., Çorum sn. :
2558
AlîĢâh, Bozkırlu k., Ankara kz. : 1219
AlîĢeyh [/AlıĢık (?) /Tatar] karyesi, Bınarhısârı nh.,
Vize sn. : 2640
Aliyyüddîn, ma‘zûl Alâ’iyye kâdîsı : 1393
Allâm [/Allân] bin Bağdâd, Garbiyye ve Menûfiyye
vilâyetinün ġeyh-ı Arabı : 1264, 1763
Allân, Bağdâdî-oğlı bkz. Allâm bin Bağdâd
AlmaĢ nâhıyesi, TımıĢvar : 428
Alpak mevzı‘ı, Hakkârî sn. : 2185
Alpı Ulus (?), sipâhî, Ġçil sn. : 1583
altun(lar) : 142, 152, 219, 270, 324, 357, 367, 372,
441, 506, 512, 515, 519, 603, 611, 766,
786, 867, 882, 896, 926, 964, 971, 1001,
1055, 1080, 1081, 1128, 1210, 1237, 1249,
1253, 1264, 1273, 1299, 1300, 1334, 1365,
1399, 1429, 1434, 1445, 1462, 1483, 1490,
1508, 1528, 1530, 1815, 1852, 1873, 1884,
1887, 1907, 1932, 1987, 2034, 2037, 2044,
2065, 2279, 2305, 2317, 2355, 2371, 2418,
2453, 2461, 2607, 2608, 2666, 2695, 2710,
2731; — al(ın)mak : 308, 1040, 1106, 1207,
1480, 1717, 1937, 2038, 2046, 2421, 2441;
— gönder(il)mek : 1055, 2036, 2269; —
harcitmek : 1643; — ihzârı : 2269; — ile
savılmak : 519; — irsâli : 971, 1055; —
istikrâzı : 2347; — kandîller gelmek : 955;
— kaplu firengî sikke : 1085; — kesilmek :
1085; — koza(la)k : 169, 2725, 2726, 2728,
2742, 2743, 2744, 2746, 2750, 2756, 2759,
2761, 2763, 2768; — ribhından hâsıl olan
akçayı almak : 190; — sarfolunmak : 899;
— sikkesi : 2558; — Ģem‘dânı yirinden
kaldurmak : 1877; — talebi : 1429, 1530,
1790; — tedârük ü ihzârı : 1249; — u akça :
201; — u guruĢ almayup akça almak : 496;
— u gümüĢ kandîller : 955; — varak
iĢlemek : 887; — ve pâreyi kâmilü'l-ayâr
olanından irsâl eylemek : 2607; — vir(il)mek : 372, 373, 1237, 1249, 1256, 1348,
1429, 1530, 2178, 2269, 2439; — yüzük :
324; — zencîr : 2426; — ziyâde itmek :
1728; —ı ekl ü bel‘ itmek : 2588; —ı
hazîne ile irsâl eylemek : 367; —ı ve esbâbı
gâret olunmak : 1365; —ın alup kabzitmek :
1300; —ın alup pîĢ-keĢ tarîkıyla
göndermek : 1300; —ın alup te‘addî
eylemek : 76; —ın ve akçaların alup ıtlâk
itmek : 155
AltuntaĢ nâhıyesi : 1956
alum-satum itmemek : 292
a‘mâ; — kul u câriye aldurmamak : 1706; — vü
kötürüm olup esvâk u mahallâtda gezüp
cerr-i sakîl itmek : 1706
Amâsiyye (kazâsı /sancağı ) : 549, 550, 2083, 2449,
2450, 2492, 2720; — beği : 22, 1366, 1657,
1704, 1709, 1732, 1740, 1759, 1805, 1835,
1962, 1984, 2067, 2076, 2366, 2411, 2420,
2422, 2593, 2691, 2692, 2708; — kâdîları :
209, 670, 1657, 1740, 2223, 2448
Amasrı; — kâdîsı : 2139; — Kal‘ası dizdârı : 19,
2302
amel; —den hâlî olmak : 2323; —den kalmak : 739,
840, 1344, 1430; —-mânde olmak : 1652
Âmid (nâhıyesi) : 156, 1220, 1772, 1952, 1968,
2270; — hâsları : 1951; — kâdîsı : 1237,
1952, 1954, 2532; — kulları : 156, 2332
âmil(ler) : 456, 518, 533, 559, 1259, 1338, 1541,
1658, 1733, 1815, 1952, 2651; —den haylî
akça almak : 1960; —e fürûht itmek : 2046;
—ün tasarruflarında olan köyler serbest
olmak : 2631, 2651
23
Âmir, ġeyh Îsâ karındaĢı, Mısır : 1457
âmme-i müslimîn; — elinden âciz olmak : 2064; —
zararları olmak : 1275, 2551
Amrân vilâyeti, Yemen : 611
Anabolı : 13, 2595; — gemisine küreğe konılmak :
380; — Ġskelesi : 350; — kâdîsı : 436, 969,
2582; — kâdîsınun mührin kazdurmak :
969; — Kal‘ası : 350, 1665, 2191; —
Kal‘ası azebleri : 2634; —Kal‘ası'nun
azebleri ağası : 2582; — kapudânı : 350,
380, 686, 1356, 2697; —kapudânı âdemi :
686; — muhâfazası : 1012; — muhzırları :
2578; — nâyibi : 2578; —'nun AĢağa
Kal‘ası dizdârı : 2581; —'ya varınca vâkı‘
olan kâdîlar : 13
Anapoli : 653, 1060, 1472, 2756
Anatolı (vilâyeti) : 77, 115, 117, 130, 150, 261,
937, 957, 1112, 1827, 2138, 2232, 2432,
2641; — beğlerbeği : 64, 126, 189, 291,
312, 434, 558, 672, 754, 778, 794, 817,
854, 948, 1013, 1061, 1112, 1207, 1296,
1297, 1326, 1353, 1358, 1486, 1526, 1527,
1543, 1557, 1566, 1685, 1727, 1799, 1956,
2022, 2153, 2154, 2177, 2393, 2401, 2421,
2451, 2539, 2641; — beğlerbeği kethudâsı :
1566, 2539; — Beğlerbeğiliği : 1013; —
cânibine irsâl olunan mîrî develer : 438; —
çavuĢları : 189, 754; — Defterleri emîni :
1061; — kâdî(sı /ları) : 434, 1555, 2539; —
kâdî-askeri : 1661, 1811; — kâtibleri :
2701; — sipâhîleri : 2138; — Tîmârları
Defteri kethudâsı : 1062, 1441, 1475, 1568,
1580, 1671, 1676, 2014; — ve Karaman
vilâyetinde vâkı‘ olan beğler ve kâdîlar :
854, 1897; — yalılarında hâssa-i hümâyûn
içün odun kesiligelen yirlerün kâdîları :
1596; —'da cem‘ olunan oğlanlar : 966; —
'da Imâret-i Âmire evkâfı olan yirlerün
kâdîları : 2231; —'da olan sancakbeğleri :
126; —'ya sürgün eylemek : 62
Anatolko ve Barça Mukâta‘ası'nun ganemleri ve
câmûsları : 522
Anavarin Kal‘ası : 459; — topcıbaĢısı : 2027
anbâr(lar) : 1312, 1400, 2060, 2505; — açılmak :
380; — binâ itdürmek : 2029; — boĢ
kalmak : 2294; — emîni : 585, 701; —
tolmak : 1633; —a gelecek gallâtun cem‘ u
tahsîli : 2355; —da galle oldukda bâkî
24
kalanı virmek : 588; —da olan tereke :
1255; —da tereke olmamak : 588; —da
tereke olunca birer akça terakkî olmak :
588; —da zahîre kalmamak : 1360; —da
ziyâde tereke koymak : 2294; —ı hâlî
komamak : 1255, 1271; —ın toldurmak :
501; —ını ihrâk itmek : 1241; —un
tahtasıyla gemiler yapmak : 2060
Anbâr-ı Âmire : 806; — mühimmâtı : 1981; —
mühimmi : 2111
Anbâr-ı Hâssa : 378
Anbâr-ı Mısır : 987
Anbârlı karyesi, Kızılağaç kz. : 1305
Anber Ağa, hüküm verilen : 2098
Ancilik beği : 2749, 2750
and bozmak : 2303
Anderik (?) Kal‘ası, ġimontorna sn. : 1627
Anderye, Balık Bâzârı'nda dükkânı olan, Ġstanbul :
1879
Anderye, zimmî, ehl-i fesâd, kâtil, Ergene kz. :
1275
Andon, Eskipos Mukâta‘ası Mültezimi : 1338
Androni veled-i ġeyan, kâtil, ġerha k., Ġpsala kz. :
1115
Anduğı kazâsı : 1858; — kâdîsı : 1336, 1701, 1897,
2418, 2463
Ane sancağı beği : 203, 292, 302
Angelikasrı kâdîsı : 692, 711, 975
AniloĢ (?) Kal‘ası, Ohri : 2514
Ankara (kazâsı /sancağı ) : 226, 817, 1219, 2391;
— beği : 64, 270, 935, 1219, 1345, 1744;
— kâdîsı : 270, 1219, 1345, 1744, 1848,
2672; — Kal‘ası : 270; — piyâdeleri
/yayaları beği : 1062, 2250; — yayaları :
2391; — yayalarınun defter-i cedîdi : 2391
Ankara Yörüği kazâsı : 919; — kâdîsı : 919
Ankona : 116; — gemileri : 2666; — keferesi,
tereke virilen, küffâr-ı hâksârdan : 441
Antâkiyye (kazâsı) : 171, 298, 961, 962
Antâliyye (kazâsı) : 93, 1203, 1553, 1745, 1902,
2070, 2311; — dizdârı ve kethudâsı ve
bölükbaĢıları : 1553; — hısâr-erleri : 276;
— Ġskelesi : 2070; — Ġskelesi emîni : 1902;
— kâdîsı : 93, 471, 865, 1140, 1203, 1745,
1902, 1973, 2074, 2154, 2311, 2351, 2451,
2533,
2547,
2625;
— keferesinün
müsellemleri : 1921
Antâliyye Kal‘ası : 1553; — Kal‘ası meremmâtı :
949; — Kal‘ası'nun ta‘mîre muhtâc olan
yirleri : 1553
Anton, çobân, Buldı k., Ergeneköprüsi kz. : 1694
Apaklu mezra‘ası, KarataĢ nh., Kaysariyye kz. :
2258
Apardos Bınarı, Vize kz. : 1878
Apostol, kâfir, Bender'ün Dizdârı Hasan bin
Kaya'ya tâbi‘ : 1025
apruk merteği : 1425
Arab(lar) (tâifesi) [/A‘râb /Urbân] : 32, 34, 35, 36,
76, 89, 292, 293, 626, 740, 743, 789, 814,
1060, 1360, 1386, 1451, 1746, 1752, 1765,
1851, 2328, 2355, 2366, 2456, 2588, 2614;
— âdemlerinün yolın basmak : 2044; —
basmak : 89; — beğleri : 645; —
defterdârı : 2608; — diyârı : 235; —
hâkimleri : 375; — ısyân üzre olmak : 29;
— ile re‘âyânun terekelerin yidürmek : 32;
— külliyyen ısyân itmek : 699; —
Ma‘rekesi : 2112; — nakîbler : 1045; —
Ģeyh(lar)ı : 32, 89, 1386; — tâifesi ısyân
üzre olup fesâd ü Ģenâ‘atleri zuhûr itmek :
1451; — u cevânibün ahvâl ü etvârın
tecessüs eylemek : 319; — u gurbet tâifesi :
1885; — u Urbân itâ‘atde olmak : 653,
1060;
— ve
Tat
tâifesine
gedük
virilmemek : 2621; — vilâyete girmeğe
kâdir olmamak : 814; —'a zabtitdürmek :
232; —'un def‘ u ref‘ı : 2293; —'un yatağı
ve müĢâveresi olmak : 1419; —-ı usât
perâkende olmak : 2355; —ı dahlitdürmemek : 293; —ı musallat itmek : 2738
olmamak : 414; — içün bârgîr lâzim olmak :
2096; — iği : 1349, 1350, 1402, 1433; —
ihrâc olunmamak : 1449, 1463; — ihrâcı :
1037, 1449, 1463, 1466, 1928; — ihzârı :
92, 284, 1271; — ile gelmeğe imkân
olmamak : 468; — kayıĢları : 1349, 1433;
— kirâsı : 1197; — noksân üzre ihrâc
olunmamak : 1466; — ta‘yîn itmek : 210;
— tedârük ü ihrâcı : 1037, 2376; — tedârük
ü ihzârı : 1928, 1940; — vü öküzleri
olanlar : 1037; —ı olmamak : 414; —ı ve
öküzleri olmayan fukarâya araba teklîf
olunmamak : 1037; —ın almak : 2755; —ın
iletmek : 1053; —ın müft istihdâm itmek :
1053; —ın ve koçilerin ve bârgîrlerin
almak : 1053; —sı basılup esbâbı gâret
olunmak : 2542; —sı ihrâc olanlarına
hımâyet olmamak : 1463; —sı olmayanlar :
1928; —sı olmayanlara dahl ü tecâvüz
olunmamak : 1940; —sın çıkarmak : 1037;
—sını istikrâ itmek : 498; —ya mâlik
olanlar : 1928; —ya mîrîden akça bahâ
virilmek : 2271; —ya tahmîl olunmak :
1578; —ya tahmîl olunmak kâbil olan
esbâb : 1646; —ya yarar bârgîr tedârük ü
ihzârı : 2230; —yı elegetürmek : 1939
arabacı(lar) : 498, 2542, 2746
Arabgîr sancağı : 2127; — beği : 1951
Arabî at teslîm olunmak : 2764
Arabî yazmak : 1537
A‘râbistân : 268
Arablu konağı : 287
A‘rac Abdullâh, Aclûnî, Haleb : 2452
A‘râb bkz. Arab
Arac kazâsı : 1277
Arab Bâlî, kâtil, Kalkanlu kz. : 90
Arad Parkanı, TımıĢvar vt. : 1148
Arab kul : 692; —ın almak : 1207
Arafât suyı : 914
Arab nâhıyesi, ġâm : 2614
A‘râb-ı bed-fi‘âl : 271, 321, 814, 1419; — kal‘a
içinde ihâta itmek : 2537
araba(lar) : 107, 211, 283, 284, 287, 288, 304, 469,
1037, 1133, 1134, 1195, 1259, 1401, 1449,
1463, 1466, 1711, 1845, 1855, 1928, 1939,
1940, 1981, 2271, 2360, 2576, 2744; —
bâzârı yirlerinde kimesne kondurmamak :
993; — bâzârı, Bergos kz. : 993; —
câmûsları : 2569; — dingilleri : 1349,
1402, 1433; — elegirmek müyesser
arakıyye giymemek : 1989
ârâm itmemek : 1268
Aramgar, kâfir, adalar cânibine geldüği istimâ‘
olunan, Rodos sn. : 1431
arâzî : 2706; — sâhıbleri : 154; — vü mezâri‘ :
2085, 2706; —-i hâliye : 450, 451; —-i
mevkûfe : 180; —-i mîrî : 2298, 2306; —-i
mîriyyeden kânûn üzre tapuya müstehıkk
olan yirler : 2249
Arda nehri : 1030
25
Ardahan sancağı : 462, 495, 1242; — beği : 2140;
— kâdîsı : 1211
Ardelik, kâfir, Siska Kal‘ası : 581
Ardenice Kal‘ası, Sigetvar : 1380, 1442; —
muhâfazası : 1442
âremîde olmak : 833
Arhoz Ġskelesi : 350
Âriye (?) mevâzı‘ı, Bağdâd : 1598
Arkadya Kal‘ası; — dizdârı : 1576; — kethudâsı :
1576
tedârük ü ihzâr eylemek : 92; —ın mîrî âhûr
içün virmek : 265; —nın tavarlar içün
zabtolunması : 245; —sı olmayanlardan
arpa taleb itdürmemek : 2032; —sı yirlü
yirinde turmak : 513; —sın ve odunın ve
kömürin getürtmek : 2037; —yı gemilere
tahmîl itmek : 746; —yı ve unı Edirne
zahîresiyçün göndermek : 245
arpa vü saman : 843; — ihzârı : 552, 747, 2569; —
ve sâyir zahîre tedârüki : 747
arkurı geçürtmek : 1646
arpa vü un : 272, 409; — bâbında muzâyaka lâzim
gelmemek :
409;
— gönderilmesin
emritmek : 1063; — hıfzı : 409
Armans Nikola, maktûl, TırgoviĢte ks. : 1445
arpacı (yazılup) ihrâc olunmak : 311, 1224, 2517
Arnavud kâfirleri : 49, 2344, 2557; —ne gâret
itdürmek : 2441
Arrâr, ġerîf, ġerîf Hasan‘ın kerîme-zâdesi : 390
Arnavud köyleri, Edirne kz. : 205, 206
Arnavud u voynuk tâifesi : 1447
Arslan, ehl-i fesâd Halîl'in karındaĢı, Tatarbâzârı
kz. : 1117
Arnavudköy bâğları : 544
Arslan, ehl-i fesâd, Filibe kz. : 1774
Aron, Sadak k. : 1711
Arslan, Emîr, sipâhî, Divriği kz. : 1045
arpa : 74, 107, 245, 260, 283, 284, 296, 350, 404,
418, 445, 446, 458, 468, 530, 624, 644,
855, 1155, 1172, 1788, 2186, 2358, 2579,
2610, 2669; — almak : 563, 624, 1862,
2039, 2634; — bey‘ı : 438; — bulunan
yirler : 2283; — cem‘ olmayup bâkî
kalmak : 458; — cem‘ı : 414, 2358; —
der-anbâr
itmek : 530, 2358; —
der-mahzen itmek : 425; — ekdürmek :
2032; — emîni : 1633; — gemileri : 438,
445; — gönder(il)mek : 245, 445, 542, 746,
1155; — gönderilmeyüp hıfzolunmak : 409;
— hâsıl olmak : 458; — hıfzı : 409, 855,
1063; — ihrâcı : 74, 173, 260, 414, 425; —
ihzârı : 74, 92, 283, 287, 1156; —
iriĢmemek : 1506; — irsâli : 305, 855,
2677; — kâtibi : 1076; — muzâyakası : 74,
92, 265, 445, 2077; — ta‘yîni : 164, 196,
210, 211, 395; — tahmîli : 305, 350; —
tahsîli : 458; — taleb itdürmemek : 2032;
— tedârüki : 77, 117, 283, 512, 1063, 1122,
1155, 1156, 1157, 2677; — teklîf
eylememek : 92, 265; — teklîfi : 265; —
tevzî‘ı : 227, 2358; — virmek : 92, 265; —
vü buğday : 296, 1312, 2244; — vü koyun
salmak : 62; — vü odun tedârüki : 1172; —
vü otluk u saman ihzârı : 2515, 2516; — vü
otluk u saman u odun ve sâyir me’kûlâtı
Arslan, Kapucı Halîl oğlu, ehl-i fesâd, Gedos kz. :
2182
Arkadya, Moton : 2580
26
Arslan Beğ, Çirmen Sancağı Beği : 1890, 2135
Arslan, ġehzâde Murâd'ın lalası Ca‘fer'in yanında
bulunan : 279
Arslan, Ters-hâne-i Âmire Kethudâsı, Gelibolı : 30,
247, 979
arĢun : 1404, 2028, 2627; —-ı parmak : 1425
Artâs tağı, Kudüs-i ġerîf : 1955
Artukâbâd kâdîsı, müfettiĢ : 509
Arûs Ģeyhı : 2293
arz : 14; — alup imzâlatmak : 1848; — getürmek :
66, 228, 391; — ibrâzı : 391; — mûcebince
gedük virilmek : 511; — mühürlenüp irsâl
olunmak : 228; — u i‘lâm : 32, 297; — u
takrîr : 75, 312, 390, 2753, 2760, 2766,
2771; — virmek : 391, 963, 2143; —
virmemek : 1968, 2143; —-ı hâl itmeğe
kudretleri olmamak : 1584; —-ı hâl*; —-ı
hâllere nazar itmek : 331; —-ı harâciyye :
180; —-ı ubûdiyyet itmek : 2301; —-ı
ubûdiyyet ü ihlâs : 244; —eylemek : 315,
739, 778, 860, 922, 975, 1061, 1881
asâkir bkz. asker
asel ü revgan-ı sâdenün âhar sancağa fürûht
olunmaması : 1539
asesler : 193, 1119; — bölükbaĢı : 1383
ashâb-ı emlâk : 2047; — ü evkâf : 407, 2232
ashâb; —-ı ahyâr : 772; —-ı hayrât : 15; —-ı
hukûk : 419, 717, 754, 858, 865, 916, 1211,
1373, 1386, 1485, 1541, 1606, 1618, 1619,
1711, 1727, 1728, 1784, 1867, 1920, 1959,
1960, 2023, 2030, 2034, 2167, 2579, 2613,
2682; —-ı kibâra sebbitmek : 1409; —-ı
vakf : 2636; —ı veyâ vekîlleri ile zahîre
göndermek : 475; —ına alıvirmek : 181,
847, 2504; —ına hükmitmek : 1242; —ına
sebeb-i ticâret olmak : 1172; —ına teslîm
itmek : 2047; —ına ticâret olmak : 74, 475,
1122
asıl hatt ile yazılmak : 2397
âsî(ler) : 476, 580, 582, 1301, 2572; — ıbâd ile bir
olmak : 218; — itmek : 29; — kurâ halkı :
1936; — olmak : 1251; — e mûcib-i ıbret
olmak :
2601;
— in
haklarından
gel(in)mek : 37, 38, 39, 476, 477, 783,
1301, 1446; — ün üzerlerine varmak : 38
âsî Arab(lar) [/âsî A‘râb]: 32, 1598, 1851, 2366; —
basmak : 34; —havfından perâkende
olmak : 1851; — Ģeyhı : 89; —a mahsûs
olan yaylar ve oklar ve hançerleri bahâları
ile satun almak : 32
âsî A‘râb bkz. âsî Arab
asîr olmak : 356, 1507
Âsitâne [/Âsitân] : 136, 440, 502, 2595; —-ı
Devlet-âĢiyân :
1866,
2757;
—-ı
Adâlet-penâh : 2753; —-ı Muhalledü'l-bünyân : 1218, 2727, 2736, 2747, 2755,
2766; —-ı Muhalledü'l-iclâl : 75; —-i
Felek-irtisâm :
2731;
—-i
Ma‘delet-âĢiyâne : 2726; —-i Ma‘delet-bârgâh :
2739; —-i Muhalledü'l-ikbâl : 390, 2721,
2722, 2758
Âsitâne-i Sa‘âdet*; —-âĢiyân : 104, 767, 2301,
2723, 2729, 2730, 2734, 2735, 2736, 2745,
2747, 2753, 2754, 2755, 2761, 2762, 2763,
2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2770, 2771;
—'e ilçiler gelmek : 269; —'e itâ‘at ü
inkıyâd murâd idinen beğler : 2553; —
-unvân'a sadâkat ü ubûdiyyetle hıdmet
idenlerün evlâd ü ensâbı : 1123
Âsitân bkz. Âsitâne
asker [/asâkir /-i bî-Ģümâr /-i ehl-i Ġslâm /-i
feth-me’ser /-i fevz-me’ser /-i hümâyûn /-i
Ġslâm /-i Ġslâm-ı fevz-encâm /-i Ġslâm-ı
fevz-fercâm /-i Ġslâm-ı zafer-fercâm /-i
Ġslâm-ı zaferiyyet-karîn /-i mansûre /-i
nusret Ģi‘âr /-i nusret-âsâr /-i nusret-eser /-i
nusret-karâyin
/-i
nusret-karîn
/-i
nusret-me’ser
/-i
nusret-mu‘tâd
/-i
nusret-Ģi‘âr /-i zafer-eser /-i zafer-makrûn
/-i zafer-me’ser /-i zafer-rehber /] : 153,
233, 234, 244, 319, 321, 355, 365, 581,
596, 603, 605, 611, 613, 629, 645, 682,
695, 696, 698, 699, 702, 719, 741, 815,
821, 825, 849, 1009, 1013, 1255, 1256,
1268, 1271, 1332, 1333, 1347, 1454, 1456,
1473, 1508, 1528, 1731, 1794, 1905, 1907,
1922, 1925, 1960, 2005, 2007, 2099, 2100,
2252, 2283, 2284, 2293, 2354, 2356, 2358,
2427, 2491, 2663, 2668, 2738, 2742, 2749,
2750, 2753, 2756, 2757, 2758, 2764, 2766,
2769; — alup gitmek : 2100; — cem‘ı :
611, 639, 665, 740, 1432, 2756; —
çekmek : 582; — dökmek : 1528; —
gönder(il)mek : 203, 268, 595, 611, 743,
796, 1476, 1528, 1773, 2540, 2742, 2758,
2764; — gönderüp gereği gibi mu‘âvenet
itmek : 666; — hâzır u müheyyâ itmek :
2099, 2500; — husûsında muzâyaka
çekilmelü olmamak : 153; — içün at
virilmek : 2769; — içün cem‘ olunan arpa :
2358; — içün zahîre alınmak : 283; — ihzâr
(u irsâli) : 236, 611, 1922; — ile a‘dâ
cânibine iriĢmek : 1332; — ile çıkmak :
144; — ile gelmek : 741; — ile gemilere
girmek : 1332, 1455; — ile gönderilen
gemiler : 1528; — ile iriĢmek : 796, 1454;
— ile kal‘a üzerine gelmek : 2748; — ile
karaya çıkmak : 1507; — ile mazbût u
müstahkem kal‘a : 743; — ile merâkib-i
nusret-âsâr ihzâr olunup irsâl olunmak :
613; — ile Mısır'a gidecek gemiler : 1103;
— ile oturmağa münâsib mahal : 268; — ile
üzerine gelmek : 2756; — ile yat u yarak u
zahîre iriĢdürmek : 1332; — ile yek-dil ü
yek-cihet olmak : 699; — iriĢmek : 1335; —
irsâli : 268, 595, 603, 616, 618, 1508; —
lâzim olmak : 198; — lâzim olmamak :
1332; — mevcûd ü hâzır olmak : 2491; —
mühimmi : 661, 697, 851, 1281, 2427; —
mühimmi içün deve tedârüki : 617; —
mümkin olduğı kadar virilmek : 44; —
perâkende olmamak : 305; — Ģehîd olmak :
611; — ta‘yîni : 244, 1797; — talebi : 662,
695; — taĢurgatmak : 743; — tedârüki :
27
695, 2759; — ü yarak gönder(il)mek : 234,
2284; — ü zehâyir gönderilmek : 1528; —
üzerine varup küllî cengolmak : 250; — ve
deve tedârük idüp göndermek : 2100; —
yirlü yirinde olmak : 305; — za‘îf olmak :
611; —-i küllî ile livâ-i Musul'da karâr
itmek : 268; —-i mansûre ile iriĢmek : 796;
—den mukaddem mümkin olduğı kadar
zahîre vü yarak göndermek : 634; —den yüz
çevirmek : 611; —e at u deve virilmek :
2764; —e bir serdâr-ı azîmü'l-iktidâr ve
sipeh-sâlâr-ı zevi'l-mikdâr lâzim olmak :
613; —e deve (vü esb ü celbe) lâzim
olmak : 595, 849, 2427; —e gereği gibi
istimâlet virmek : 2661; —e haylî
mu‘âvenet ü muzâheret itmek : 645; —e
icâzet virmek : 340; —e ihtiyâc olmak :
2661; —e ihtiyâc olmamak : 340; —e
inhizâm virmek : 2756; —e istimâlet
virmek : 1268, 1731; —e mu‘âvenet lâzim
gelmek : 305; —e mu‘âvenet ü muzâheret
itmek : 1528; —e müte‘allik olan husûslar :
2416; —e peksimad lâzim olmak : 2424; —
e ruhsat virmemek : 44; —e ser-asker ta‘yîn
olunmak : 234; —e takviyet(-i kalb) hâsıl
olmak : 1508, 1528; —e tenbîh ü i‘lâm
eylemek : 1508; —e tenbîh ü te’kîd
eylemek :
355,
2703;
—e
zarar
iriĢdürmekden hazer eylemek : 2240; —i bir
bir akabince iriĢdürmek : 1335; —i
Donanma-i Hümâyûn'a koymak niyyeti ile
cem‘ıyyet itmek : 1301; —i hüsn-i tedârük
ile hıfzeylemek : 233; —i ve sâyir
mühimmâtı birbiri ardınca ale't-tevâlî
ve't-te‘âkub irsâl ü îsâl eylemek : 1456; —i
yoklamak : 2068; —i yoklayup icâzet
virmek : 741; —in atları olmamak : 699; —
iyle gelüp mu‘âvenet eylemek : 2538; —ün
bir yıllık mevâcibleri virilmek : 244; —ün
lâzim olan husûslarını tedârük itmek : 2398;
—ün lâzim olan mühimmâtı husûsında
ikdâm-ı tâm ve ihtimâm-ı mâlâ-kelâmun
zuhûra
getürmek :
1907;
—ün
levâzim(ler)i : 634, 796; —ün mu‘accelen
iriĢmesi lâzim olmak : 1456; —ün mühimm
ü lâzim olanın görmek : 696; —ün re‘âyâyla
hüsn-i mu‘âmeleleri olmamak : 2738; —ün
sağîr u kebîri : 613; —ün tahmîl-i eskâli :
2753; —ün tavarları tahmîli içün celbe
tedârük itmek : 596, 801; —ün ubûrıyçün
28
Ösek'de binâ olunan köpri : 2323; —ün
vazî‘ u refî‘ı : 233; —ün yat u yarağında
mukayyed olmak : 2763
asker halkı : 233, 411, 603, 614, 743, 2372, 2491,
2500; — zabt u rabt : 236; —na altunı bin
iki yüz akçaya virmek : 603; —na bid‘atler
ref‘ olduğın bildürmek : 611; —na deve
ihzârı : 614; —na vüs‘at-i ma‘îĢet olmak :
74; —nun yat u yarakları : 2502
asker ü zahîre gönderilmek : 634, 1333, 1507; —
tahmîli : 1347, 1507
asker zahîresi : 614, 617, 661, 700, 796, 1905,
2099, 2284; — tedârüki : 2293
asker zebûn olmak : 44; —olmamak : 1360
askere serdâr; — ta‘yîni : 586, 587, 595, 611, 796,
844, 2758; — u kapudân nasbitmek : 236
askere zahîre; — bâbında muzâyaka çekdürmemek :
1255; — iletüp bey‘ itmek : 719; — lâzim
olmak : 2227;
— tedârükde
envâ‘-ı
hıdmetde ve yoldaĢlıkda bulunmak : 645; —
tedârüki : 2076, 2428; — vü yarak u barut
alup gitmek : 697
askerî; — tâifesi : 1617; — olup vefât idenlerin
muhallefâtı : 1617, 1661; —ye müte‘allik
olan muhallefâta kassâmlaru dahlitdürmemek : 1661, 1682
askerün mevâcibleri : 236; —ni yarar âdemler ile
irsâl itmek : 2284
askerün mühimmât ü levâzimlerinde kusûr u
noksân olmamak : 234
askerün zâd ü zevâdeleri : 2240; —nin tahmîli : 595
askerün zahîre; — vü develeri : 697; —leri eksük
olmamak : 305; — lerin kadırgalara ve
barçalara tahmîl eylemek : 234; — si
bâbında muzâyaka çekilmek : 796
aslı üzre ibkâ eylemek : 1495, 1521
aslından sûretin sıhhati üzre ihrâc itmek : 2359
Asmalu Tekye [/Tekye], Üsküdar : 594, 619, 733,
768, 1916
âsmânî : 1989
Âs-oğulları : 29
assı ile re‘âyayı zebûn itmek : 2310
âsûde; — olmak : 129, 833, 917, 946, 2765, 2766,
2770; — ve müreffehü'l-hâl olmak : 2771;
— vü âremîde olmak : 833; —-hâl olmak :
166, 814, 1127, 1301, 1504, 1735, 2206,
2260, 2309, 2456, 2649, 2650, 2662, 2755
aĢ u etmek : 1599
AĢağa Debri nâhıyesi, Ohri lv. : 1929
AĢağa Opanözi tîmârı, Eğrigöz kz., Kütâhiyye sn. :
2224
a‘Ģâr bkz. öĢr
aĢcı(lar) : 50, 964; — ihrâcı : 2517; — yazılup ihrâc
olunmak : 311, 1224
aĢçıbaĢı : 201
âĢikâre hamr; — itmek : 1864; — itmemek : 1893
âĢikâre meclis kurmamak : 2117
aĢîret(ler) : 532, 2297; — ağaların iğvâ itmek :
2292; — sâhıblerine tîmâr virmek : 1369;
— ü kabâyile kâdir olmak : 2278; —den
yaylağa gidenler : 532; —i ıdlâl itmek :
2185; —i ile teveccüh itmek : 203; —iyle
imeci tarîkıyla gelmek : 2538; —ünden
re‘âyâya ve gayra hılâf-ı Ģer‘ te‘addî
itdürmemek : 532
âĢiyâne(ler) : 2155; —i görüp gözetmek : 2155; —i
münhedim olmak : 582; —ye kifâyet
mikdârı kayacılar ta‘yîn eylemek : 2155
AĢĢâr nâhıyesi, Basra sn. : 376; — ahâlîsi, Basra
sn. : 375
AĢûbe (?) karyesi, ġâm kz. : 2457
at(lar) : 315, 324, 483, 484, 543, 603, 611, 688,
1128, 1337, 1343, 1369, 1733, 1745, 1820,
2194, 2398, 2418, 2617, 2631, 2651, 2654,
2663, 2764; — aksamak : 1806; — al(ın)mak : 1343, 1810, 2194, 2195, 2352, 2509,
2755; — alduklarında kimesne mâni‘
olmamak : 242; — aldurmamak : 1010; —
alup gitmek : 242; — alup satmamak :
1010; — besletdürmemek : 1010; — bey‘ı:
611; — binmemek : 1010; — boĢanup
tarlaya girmek : 2122; — çalmak : 1366; —
değirmeni yapılmak : 230, 273; —
düĢürmek : 754; — eğerlemek : 688; —
fürûht olunmamak : 1354; — gâret itmek :
2749, 2750; — gaybet itdürmek : 778; —
göndermemek : 603; — ihzârı : 595, 611;
— koĢılmak : 2769; — satmak : 603, 1687;
— sirka it(dür)mek : 59, 454, 479, 504,
1163, 1324, 1343, 1411, 1814; — tahmîline
imkân olma : 1528; — talebi : 2769; —
tebdîl itmek : 1806; — tedârük it(dür)mek :
727, 1418; — u sığır u koyun virmek :
2437; — u ton ile levendlik üzre olanlar :
256; — ve gemi girift itmek : 1745; — ve
öküzin serîka eylemek : 2535; —
vir(il)mek : 1687, 1688, 2769; —a
bin(dür)memek : 215, 910, 2135, 2344; —a
binmek : 215, 315, 688, 910; —a binmeyüp
ve yarak kuĢanmamak : 920; —a binmeyüp
ve yarak kuĢanmayup fesâd eylememek :
836; —a binüp yarak kuĢananlar : 920; —a
süridüp siyâset itmek : 1128; —ın
eğerlemek : 688; —ı olmamak : 699; —ı
turgun ve kendüleri yorgun olmak : 833; —ı
ve donları ile tüfenk-endâz zimmî virilmek :
124; —ı ve katırları ve develeri olmak :
485; —ına dahl ü tecâvüz olunmak : 1769;
kimesneyi
dahl
ü
ta‘arruz
—ına
itdürmemek : 705; —ından ve devesinden
ve katırından kimesne nesne almamak :
2194; —ını ve yundlarını ve âlât-ı
harblerini alup mîrî içün zabtitmek : 1558;
—ını ve yundlarını zabtitmek : 1649; —un
dermiyân itmek : 742
At Bâzârı, Ġstanbul : 1010, 1298, 1428
At Meydânı : 764, 913, 918; — Sarâyı : 898, 913;
— Sarâyı matbahı : 918; — Sarâyı'nda olan
oğlanlarun Galata Sarâyı'na nakli : 898,
913; —'nda olan ağa vü acemî-oğlanları :
913
at gemileri : 1508, 1528; — yapılmak : 2095, 2719
at u deve; — vir(il)mek : 2663, 2764; — vü celbe
vü zahîre ihzâr olunmak : 2769; — vü katır :
506; —ye Ģiddet-i ihtiyâc olmak : 2663
at u katır; — almak : 1590; — sirka eylemek : 59;
— teslîm eylemek : 483; — u deve getürdüp
göstermek : 485
at u kısrak; — beslemek : 836, 920; — binmemek :
215; — satdurmak : 920; —a binüp fesâd ü
Ģenâ‘at itmek : 920
at u yarak u nühâs; — alınmak : 244; — alup
gitmek : 234, 237
at u yund; — beslemek : 1649; —a bindürmemek :
1558, 2344; —a binmeyüp ve kılıç u yarak
kuĢanmamak : 910; —a binüp fesâddan hâlî
olmamak : 2344; —lara binmek : 216; —
ları olmak : 1649
at ve esbâb; — gâret itmek : 2130; — sirka itmek :
2187; —ın almak : 2421
Atabeğ Medresesi müderrisi : 1687
Atala kâdîsı : 2167
Atalanı karyesi, Dimetoka kz. : 1182
29
atalar; — arasın hıfzitmek : 30; —a kaçmak : 45
Atalar kâdîsı : 45
Atana nâhıyesi bkz. Ada nâhıyesi
Atana sancağı bkz. Adana sancağı
Atâyî Beğ : 2448
Atâyî, Mısır ümerâsından : 1370
Atebe-i (Aliyye) : 1524; — Adâlet-destgâh : 2747;
— Âlem-penâh : 1180, 1783, 1819, 2301,
2725, 2733, 2743, 2768; — Azamet-unvân :
1080; — Celîle : 1193; — Devlet-medâr :
2739;
—
2723;
— Felek-iĢtibâh :
MüĢeyyedü'l-iclâl ü Azamet-disâr : 2722;
—-i Adâlet-unvân müteferrikaları : 2729;
—-i Devlet-âsâr : 2759; —-i Devlet-penâh :
2750; —-i Gerdûn-iktidâr : 75, 390; —-i
Hâkâniyye : 2484; —-i Râsihu'l-bünyân :
2765; —-i Sa‘âdet-medâr : 244, 365, 833,
2738
Atebe-i Ulyâ : 43, 75, 112, 157, 207, 240, 244, 328,
335, 365, 458, 565, 566, 567, 595, 824,
968, 992, 1026, 1173, 1236, 1300, 1323,
1332, 1387, 1424, 1467, 1482, 1503, 1755,
1969, 2293, 2301, 2338, 2362, 2374, 2375,
2553, 2564, 2614, 2721, 2730, 2753, 2760,
2771; — müteferrikaları : 61, 1424, 1478
âteĢ : 768; — atmak : 360; — def‘ında hıdmetde
bulunan yeniçeriler : 792, 1058, 2612; —
den havfolunmayacak yirlerde der-mahzen
itdürilmek : 2029; —den mazarrat vâkı‘
olmak : 14; —e yakmak : 2137
Atıyye bin Abdullâh, Bağdâdoğlı, Garbiyye ve
Menûfiyye vilâyetinün ġeyhu'l-Arabı: 218,
849, 850, 1264, 1763
Atina (kazâsı) : 350, 902, 903, 904, 1113, 2222; —
kâdîsı : 903, 904; — Kal‘ası müstahfızları :
159, 1044; — re‘âyâsı : 903
atlas : 1989; — kîse : 2733, 2734, 2738, 2740,
2741, 2745, 2769; — u kutnî ve gayri
kumâĢ kaftânlar giymek : 1966
atlu : 58, 108, 137, 378, 605, 699, 1240, 1520,
1653, 1810, 2099, 2300, 2764; — asker :
605, 1256, 2427, 2663, 2756, 2764; —
bölüği : 1335; — gurbet : 58; — haydûd :
108; — ile karadan varup haklarından
gelmek : 740; — kul tâifesi : 378; —
kullarun tasarruflarında olan cerâye vü
alîklar : 378; — levend : 276; — sekbânlar :
1444; — tüfenkciler Tokuzuncı Bölüğü,
Van : 2527; — tüfenklüler : 2085; — vü
30
azeb ü martolos : 223; — vü piyâde
yazılmak : 2248; — vü tüfenklü gönüllü
yazmak : 1310; — vü yaya mukâbele itmek :
66; — zağarcı : 1444; —dan tüfenk kullanmağa kâdir olanlar tüfenkleriyle gitmek :
605; —sı kalîl olmak : 137; —ya iki deve
kifâyet itmek : 605; —ya kâbil olmayan
yirler : 459
Atlu, harâmî, kâtil, Nevâhî-i Yanbolı kz. : 2118
atmaca(lar) : 1342, 1875; — ile bir ferde Ģikâr
itdürmemek : 1739; — tedârüki : 1418
Atranos kazâsı : 2421; — kâdîsı : 2421
attâr : 1421; — ihrâcı : 311, 2517
av; — avlamak bahânesiyle tüfenk idinmek : 1740;
— avlamak ihtimâli olmamak : 1666; —
avlatmamak : 204, 658, 1875; —
avlayanlar : 1666; — Ģikâr itdürmemek :
544; — yirlerine karîb olanlar : 1875; —
yirlerini korımak : 1666, 1875
âvâre itmek : 2427
avârız : 2061, 2321, 2325; — akçası : 1210, 1998,
2061; — alınmamak : 2123; — cem‘i :
1935;
— defterleri :
1935;
— içün
re‘âyâdan akçalar almak : 1179; — salmak :
333; — salup Ģikâyete gelenleri katlitmek :
1728; — tahsîli : 1210; — u nüzûl
alınugelmemek : 2123; — vâkı‘ olmamak :
1416; — virmek : 1519; — virmemek :
1519; —a ilhâk olunmak : 1416; —dan ve
sâyir tekâlîf-i örfiyyeden mu‘âf olmaların
recâ itmek : 2325; —dan ve tekâlîf-i
örfiyyeden mu‘âf u müsellem olmak : 2336;
—-ı dîvâniyyeden mu‘âf olmak : 121, 2616,
2672
avârif-i seniyye-i mülûkâne zuhûr u bürûz itmek :
606
Avasya karyesi, Hâslar kz., Ġstanbul : 112, 417
avâtıf-ı aliyye : 1192; —-i husrevâne : 1549, 1912,
2456; —-i Ģâhâne : 606, 1268, 2002
avdet; — eylemek : 1180; — idüp girü yirlü yirine
gelmek : 1922; — itdürilmek : 1791, 2750;
— mukadder olmak : 2071; — müyesser
olmak : 1335, 2007; — olunacak zamân :
2008; — olunmak : 693
avk; — u rencîde olunmakdan hazer eylemek : 350;
— u te’hîr : 54, 325, 423, 560, 570, 617,
801, 821, 1168, 1255, 1281, 1456, 1466,
1626, 1662, 1734, 1793, 1794, 1824, 1828,
1853, 1914, 1917, 1925, 2006, 2014, 2022,
2232, 2252, 2254, 2283, 2376, 2424, 2638,
2677, 2711; — u tevakkuf ol(un)mamak :
1443, 1505; —a bâ‘ıs olmamak : 691; —
dan hazer itmek : 620; —eylememek : 564;
—itdürmek : 673; —itdürmemek : 2401; —
ol(un)mak : 168, 476, 1964, 2211, 2569; —
olmamak : 115
avlanmak : 658
Avlonya (livâsı /sancağı) : 476, 477, 537, 783,
2155, 2407; — beği : 37, 38, 39, 202, 477,
811, 1247, 2109, 2137, 2156, 2206, 2407,
2412, 2466, 2534; — emvâl-i hâssa nâzırı :
2156; — kâdîsı : 290, 436, 1622, 2109,
2137, 2156, 2165; — sipâhîsi : 37, 476,
477; — dizdârı : 2466; — ve Ġlbasan
sancaklarında vâkı‘ olan kılâ‘ dizdârları ve
azeb ağaları : 765; —ndan cem‘ olunan
oğlanlar : 1258
Avnî, nâyib, Edirne'ye zahîre getüren : 427
Avraham Bambole, yehûdî, Balyabadra : 52
Avraham Kufle, yehûdî, Balyabadra : 52
avret(ler) : 315, 496, 516, 579, 1383, 1386, 1966,
1989, 2760; — çeküp tasarruf itmek : 694;
— ile fesâd itmek : 1847; — katli : 626; —
ü kızların cem‘ idüp sohbet itmek : 2454;
— ü kızlarıyla sohbet idenlerün ahvâllerine
muttali‘ olmak : 2454; —i beri yakada ve
kendü öte yakada olmak : 1850; —i boĢ
olmak : 2555; —i bu cânibe göndermek :
579; —i bu yakada eri öte yakada olmak :
1836; —i öte yakada erleri bu yakada
olmak : 1836; —i paĢmak giymemek : 1989;
—in alup gitmek : 2422; —in âteĢe
yakmak : 2137; —in çalup mecrûh itmek :
1366; —in çekmek : 1590, 1707; —in esîr
itmek : 1551; —in kapuda komak : 689; —
in tasarruf itdürmemek : 692; —in tasarruf
itmek : 1386; —in ve oğulların çekmek :
1601
avret ü oğlan : 100; — almak : 2770, 2771; —
çekmek : 939, 1202; — u hıdmetkârları
olmak : 2452; — ve tavar u koyun sürmek :
2770, 2771; — ları ile kuyuya girüp
guslitmek : 729
ayak;
— bâcı : 993; —ından asup muhkem
letitmek : 460; —ların bend itmemek : 261;
—larına iki kulaklu üsti âstarlu pâpûĢ ve
siyâh iç edik giymek : 1989; —larına mâyî
çakĢır giymek : 1989; —larından ve
kollarından asmak : 73
ayakkabı; — ziyâde bahâya çıkup bulunmamak :
1966; —n ziyâde bahâya satmamak : 1270
Ayamavra : 902, 904; — Kal‘ası, Karlıili sn. :
2320; — Limanı : 2320; — ve Voniçe nâm
kal‘alar levendâtı : 1113; —'da mütemekkin
olan levend(ât) tâifesi : 903, 904
ayân u beyân olunmak : 1210
a‘yân : 270, 1406, 1655, 1842; — u fukarâ : 1179;
—-ı kasaba mu‘âveneti ile mahkemeye
getürmek : 155; —-ı Medîne : 2739; —-ı
müslimîn : 838, 2723
a‘yân-ı vilâyet : 184, 209, 310, 509, 673, 841, 972,
1030, 1088, 1093, 1123, 1145, 1226, 1298,
1304, 1309, 1428, 1498, 1522, 1693, 1747,
1872, 1886, 1892, 2131, 2232, 2291, 2514;
—den tefahhus eylemek : 1304
Ayandon kâdîsı : 1618
Ayanoroz cânibi : 2204
Ayanoroz, keĢîĢ, Sidrekapsi kz. : 782
ayartmak : 2477, 2702
Ayas PaĢa, Vize'de ımâreti olan : 1247
Ayas, sipâhî : 2594
Ayasluğ; — kâdîsı : 1415; — Kal‘ası dizdârı ve
kethudâsı : 1415; — Kal‘ası müstahfızları :
1415
Ayasofya Mütevellîsi Nasûh'un kızı : 186
AyaĢ karyesi, Söğüd kz. : 100
Ayazlu Cemâ‘ati, Niğde sn. : 1885
Ayazmend kazâsı; — halkı : 296; — Kâdîlığı : 296;
— kâdîsı : 296
Aydın (sancağı /livâsı) : 1353, 1690, 2470; — beği :
1814; — kâdîları : 1811; — muharriri :
2575; — müsellemleri : 1894, 2014; — nun
tahrîri : 881, 2274; — ve Saruhan nâzırı :
1415
Aydın, Diyârbekir Müteferrikası
Aydın, Kal‘a-i Podgoriçe Müstahfızı : 488
Avrethısârı kâdîsı : 133, 436, 846, 866, 1007, 1729,
1972, 2435
Aydın, Karaman Haymânesi Mültezimi : 964
ayağ üzre olmak : 2756
Aydın, sâbık Migalkara SübaĢı : 498
Aydın, maktûl, Ġlbasan sn. : 2180
31
Aydın, Za‘îm, Ovacık Alaybeğisi : 1801, 1804
âyet : 2721
azeb(ler) (tâifesi) [/azebân] : 31, 67, 170, 361, 594,
619, 655, 733, 765, 894, 947, 993, 1020,
1022, 1130, 1143, 1308, 1335, 1421, 1436,
1559, 1838, 1853, 1883, 2099, 2100, 2275,
2399, 2544, 2552, 2634; — ağa(ları /sı) :
765, 1717, 1757, 2275; — ağalığı : 143; —
gedüği : 1844, 1859; — hâsları emîni :
1728; — ihrâcı : 2552; — ihzârı : 1749; —
kethudâsı : 2204; — re’îsi : 2206; —
sol-kolda turmak : 2399; — ta‘yîni : 30,
2552; — ü hısâr-er(ler)i : 1636, 2401; — ü
hısâr-erenleri : 2072; — ü kalafatcı vü
hısâr-eri virilmek : 46; — ü martolos : 223;
— ü müstahfızlar : 1488; — yazılmak :
2268; —i bile yörimek : 120; —in
odabaĢısı : 101; —n istihdâm itmek : 143
aygır : 1003
azebân bkz. azeb
ayırtlanup pâk ü tathîr olunmak : 2642
azık; —a muzâyaka çekilmek : 1377; — virmek :
2309; — virmemek : 73
Aydıncık (Aydıncik) kâdîsı : 2170, 2384
Aydonat (kasabası /kazâsı) : 316, 871, 874, 882,
883, 2147; — Kâdîlığı : 455; — kâdîsı :
316, 2747
Aydos; — celebleri : 1321; — kâdîsı : 74, 164, 404,
409, 855, 1285, 1289, 1318, 1321, 1587,
2359
âyende vü revende : 29, 35, 122, 139, 255, 548,
568, 770, 916, 922, 1087, 1186, 1191,
1213, 1251, 1387, 1614, 1709, 1894, 1929,
1933, 2053, 2186, 2195, 2257, 2325, 2336,
2362, 2438, 2457, 2503, 2526, 2532, 2616,
2728
âyid ü müteveccih olanı hükmitmek : 180
âyîn : 2357; —-i bâtıl : 582, 2326; —-i kefereyi
kemâliyle ri‘âyet itmek : 2430
Ayn-ı Zerkâ, Medîne-i Münevvere : 1397; —
suyolcısı : 715
azl; — ile iktifâ ol(un)mamak : 582, 1366, 1730; —
ile kon(ıl)mamak : 31, 382, 384, 404, 603,
611, 931, 1285, 1568, 1582, 1902, 2021,
2076, 2078, 2110, 2408, 2429, 2459; — ile
kurtılmamak : 1729, 1730; — ü nasb
yeniçeri ağası elinde olmak : 814; —e
müstehıkk olmak : 133, 866, 1568; —-i
ebedî ile konılmamak : 1080, 1081, 1394,
1398;
—itmek :
647;
—le
iktifâ
olunmamak : 1724; —le konılmamak : 94,
172, 841, 1229, 1276, 1321, 1691, 1893,
1927, 1962, 2682; —olunmak : 568, 613,
1198, 1959; —üne sebeb olmak : 1577
Aynî Hâtûn, hammâmda püĢt-mâlsüz oturan : 516
azmak(lar) : 266, 295, 923
Ayntâb : 1719; — Kâdîlığı : 2608; — kâdîsı : 1719,
2562; —'da iĢlenmesi emrolunan güherçile
husûsı : 1662
azman koyun : 1729, 1730
ÂyiĢe bint-i Mustafâ, Burusa : 225
ÂyiĢe, esîr, Pariz Kal‘ası, Françe : 2433
ÂyiĢe, evi basılan, Karaman vt. : 430
Ayn-ı Alî Sultân Zâviyesi, Mağnisa kz. : 1405
Ayn-ı Arafât nâzırı : 989
Ayn-ı Cerbe karyesi, ġâm kz. : 2457
ayn-ı ınâyet-i pâdiĢâhâne : 2721
Ayn-ı Mesâ karyesi, ġâm kz. : 2457
aznavurlar : 1211, 2447
Ayonikola karyesi, Selanik kz. : 2635, 2699
Azzâvî (?), dârende, huccâc devecileri mukaddimi :
2037
Ayovasıl karyesi keferesi, Aydonat ks. : 2147
Baba Alî, maktûl, Dukagin : 2490, 2546
Ayoyorgi [/Çakarak] karyesi, Varna kz. : 2698,
2700
Baba bkz. Babaeskisi
Ayvasıl karyesi, KurveleĢ nh. : 783
Azak : 1665, 2191; —'a varınca yol üzerinde vâkı‘
olan beğler ve kâdîlar : 2228; —'da olan
nevbetci yeniçerilerin ulûfeleri : 2191
Azak Kal‘ası : 1665, 2599; — azebler ağası : 1554;
— dizdârı : 1554; —'na varınca yol üzerinde
olan kâdîlar : 2191
A‘zâz Kâdîlığı : 2608
32
Baba kâdîsı bkz. Babaeskisi kâdîsı
Babaahmed-oğlı, eĢirrâdan, Seferîhısâr kz. : 1283
Babac yurdı, Boğdan sınırı : 1189
Babaeskisi [/Baba] (kazâsı), konak: 287, 324, 744,
1518, 2640; — kâdîsı [/Baba kâdîsı] : 287,
480, 747, 843, 951, 1134, 1157, 1191,
1289, 1518
Babaköyi karyesi, Edirne kz. : 204
Baban vilâyeti : 2480; — beği : 1896, 1901, 2480
babasına ve yarar kefîle virilmek : 2177
bâb-ı (ikdâm u) ihtimâm : 291, 777, 825, 827,
1169, 1215, 1253, 1254, 1305, 1321, 1448,
1500, 1622, 1700, 1935, 1964, 2079, 2095,
2107, 2111, 2115, 2362, 2427, 2459, 2491,
2570, 2610, 2638, 2692, 2693, 2711
Bâb-ı Âlî*
Bâb-ı Bakî‘, Medîne-i Münevvere : 716
bâb-ı cidd ü ihtimâmda sâ‘î olmak : 2071
bâb-ı dikkat ü ihtimâm : 822, 1111, 1271
bâb-ı dikkatde dakîka fevteylememek : 1897, 2592
bâb-ı gayret ü hamiyyetde bezl-i makdûr eylemek :
1335
Bagan (?) karyesi, hâssa karye, Ġstolni Belgrad sn. :
108; — Kal‘ası : 108
bâğ(lar) : 100, 180, 544, 1343, 1796, 2028; —
dikmek : 146; — ihdâsı : 180; —
mesâhati : 180; — ölçme ipi : 1796; —
ölçmek : 1796; —dan gelmek : 688; —ı
gidermek : 146; —ı mesâha olunmağa
muhtâc olmak : 2028; —ın beklemek :
2097; —ına ve bostânlarına cârî olıgelen
suyu hakk üzre virmemek : 2531; —ına ve
çayırlarına dahlolunmak : 1091
bâğ u bâğçe(ler) : 950, 1389, 1428, 1655; —
sâhıbleri : 1654
bâb-ı hıfz u hırâsetde mücidd olmak : 1868
bâğ u bostânlar : 2562, 2652; —ına ve değirmenlerine ve çeĢmelerde cârî olan suyı kesüp
âhar kimesnelere satmak : 2562
bâb-ı mu‘âvenetde bezl-i makdûr eylemek : 1508
bâğcılar rüsûmı cem‘ı : 1039
bâb-ı muhâfazada dakîka fevtitmemek : 1329
bâğçe(ler) : 376, 917, 950, 1298, 1397, 1428, 1578,
1620, 1641, 1654, 1655, 1656, 2178, 2630;
— dîvârları kal‘ı : 1655; — hıdmeti : 1258;
— ihdâsı : 146; — sâhıbleri : 1030, 1397,
1654; — tevsî‘ı : 1030; — ve mülkler ve
yollar harâb olmak : 1030; — vü eĢcâr u
evler : 1656; — vü evler sâhıbleri : 2541; —
vü evler ve sâyir nesne yapdurmayup men‘
u def‘ eylemek : 146; — vü söğüd ağaçları :
1655; —de gül fidânı kalmamak : 2630; —e
su virilmek : 1397; —i ve bâğları zabt
olunmak : 2582; —in kenârına mezbele
döküp söğüd budakları dikmek : 1030
Bâb-ı Sa‘âdet*
bâb-ı tedârük ü ihtimâmda dakîka fevteylememek :
2416
bâb-ı teyakkuz u intibâh : 2500
Bâbü'l-ayn Mahallesi kethudâsı : 138
Bâbü's-selâm, Ka‘be-i ġerîf : 2400, 2619, 2642
Bac cânibi, Sirem sn. : 295
bâc; — almak : 1251; — u gümrük alınmamak :
1772; — u gümrük almak : 1616; — ve
sâyir rüsûmı zâyi‘ olmamak : 993; —
virilügelen yirlerde fürûht itdürmek : 993;
— ları vakfa zabtolunmak : 993; — ların
virmek : 1791
bacaluĢka [/batluĢka /badaluĢka] : 234, 1271, 1974;
— vü Ģayka vü hevâyî toplar taleb
olunmak : 244; — yuvalağı : 1271
Bâcvânlu Dilâver hâsları, ġehrizol ey. : 2585
badaluĢka bkz. bacaluĢka
bâdâm bkz. bâdem
bâdem [/bâdâm]: 267, 282
bâd-ı hevâ : 62, 1728, 1827, 1862, 1954, 1960,
2046, 2201; — zabtına kâdir olamamak :
520; — sı hâsıl yazılmak : 1874; — sı
sancakbeğlerine hâsıl kaydolunmak : 1493;
— sına dahlitmemek : 1924; — ya dahl ü
ta‘arruz eylemekden ihtiyât eylemek : 2201
Bafra kazâsı : 1259, 1366; — halkı : 1366; —
kâdîsı : 2001
Bâğçe-i Âmire : 966; — hıdmeti : 478, 1258; —
hıdmetiyçün oğlan ta‘yîni : 966
Bâğçeli mürîdleri : 98
Bâğçeli, ıĢık re’îsi, Hâtûnili nh., Ahyolı kz. : 98
Bağdâd : 268, 305, 318, 599, 1311, 1402, 1427,
1433, 1773, 2142, 2287, 2294, 2363, 2647,
2717; — ahâlîsi : 2331; — beğlerbeği : 203,
302, 318, 320, 321, 322, 483, 484, 485,
506, 599, 600, 627, 682, 742, 743, 845,
1112, 1235, 1308, 1310, 1359, 1402, 1427,
1433, 1478, 1481, 1524, 1536, 1565, 1598,
1602, 1757, 1773, 1777, 1842, 1896, 1905,
1907, 1942, 2142, 2143, 2287, 2294, 2297,
2300, 2316, 2331, 2363, 2368, 2371, 2474,
2480; — beğlerbeği kethudâsı : 1424, 1757,
1777; — defterdârı : 845, 1942, 2368; —
gönüllüleri : 1310; — Hazînesi : 599, 1896,
1901; — hudûdı : 1210; — kâdîsı : 753,
33
845, 1490, 1842; — kulı : 1757; — kulları
ve
yeniçerileri :
1757,
1773;
—
muhâfazası : 321, 1757; — nâzır-ı emvâli :
1490; — semti : 2717; — ve ġehrizol'da
olan ba‘zı kal‘alarun müstahfızları : 1308;
— yeniçerileri : 1846; — yeniçerilerinün
mevâcibleri : 599, 600; — zabtı : 321; —'a
varınca yol üzerinde vâkı‘ olan beğler ve
kâdîlar ve dizdârlar : 1535; —'da olan
havâss-ı hümâyûn terekesi : 2287; —'da
olan kılâ‘ı yoklamak : 1757; —'da olan
yeniçerilerün ulûfeleri : 627, 654; —'da ve
ġat'da olan barut-hâneler : 2142; —'dan
Basra'ya irsâl olunan asker : 719; —'un
topcıları : 1773
Bağdâdî demür : 2363, 2368
Bağdâdî-oğlı : 1763, 1914
bâğî; — Frenk nâmına pâreleyüp yimek : 2747; —
vilâyetler : 582; — vü kâtı‘-ı tarîk : 2044
Bağlarucı, Edirne kz. : 205
bağy ü adâvet olmak : 2484
bahâ : 310, 644; — kesmek : 1932; — takdîri : 582;
— talebi : 34, 1589, 2742; — üzre
süricilere alıvirmek : 1729, 1730; —
virilmek : 2271
Bahâdır Beğ, TerküĢe Beği : 2246
Bahâdır, ehl-i fesâd, Boyalı k., Ürgüb kz. : 1464
Bahâ’eddîn Beğ, Hizo Hâkimi : 434, 532, 2653
bahâne vü sebeb ile av avlatmamak : 204
bahâr; — akçası : 2681; — öĢri : 356; — vakti : 276
bahâr koyun(lar)ı : 650, 712, 737, 738, 763, 870,
1008; — gönderilmesin emritmek : 712; —
n göndermek : 2637; —nı cem‘ u ihzâr
eylemek : 1008
bahâr tahmîl idüp getürmek : 234
Bahâr, ehl-i fesâd, Hayrabolı kz. : 2120
bahâ; —sı edâ olunmak : 806; —sı kalîl olmak :
2287; —sın bî-kusûr almak : 1252; —sın
edâ eylemek : 1262; —sın mahallinde taleb
eylemek : 1262; —sın Ģer‘le hükmidüp
alıvirmek : 1237; —sın taleb itmek : 1252;
—sın virmek : 909, 1252; —sıyla aldurup
te‘addî itdürmemek : 2032; —sıyla bey‘
itmek : 2294; —sıyla kifâyet mikdârı bârgîr
almak : 1408; —sıyla kifâyet mikdârı
buğday u alîk tedârük itmek : 1252; —ya
kesilmek : 116, 167; —ya tutmak : 2437; —
ya tutmamak : 1682
34
bahr : 202
Bahreyn beğleri : 370
Bahsita Mahallesi, Haleb : 917
BahĢâyiĢ bin Çobân, ehl-i fesâd, Bindikler k.,
AlaĢehir kz. : 1814
BahĢı Sâ‘at, mîrzâ, Tatar mîrzâsı : 1452
BahĢı, Anatolı Tîmârları kethudâsınun âdemi :
1568, 1582
BahĢı, Çingâne, harâmî, Migalkara kz. : 324
BahĢı, harâmî, Eskihısâr kz. : 515
BahĢı, kâtil, ehl-i fesâd, Karaağaç k., Edirne kz. :
498, 508, 517
BahĢı, maktûl, KeĢan kz. : 1065
ba‘îd yirde kondurmak : 626
Bakârre Cemâ‘ati, Deyr ü Rahbe sn. : 1874
1577, 2202, 2587
bakâyâ : 1209, 1264, 1643, 1967; — (cem‘ u)
tahsîli : 119, 402, 629, 1032, 1209, 1309,
bakâyâ tahsîlinde kalmak : 629; — talebi :
2355; — teftîĢi ve tahsîli : 1029; — yı taleb
içün havâleler gönderilmek : 2355
bakâ-yı saltanat içün du‘âlar ve senâlar olmak : 390
bakır(lar) : 663, 1396, 1939, 2162, 2168, 2453; —
aldurmayup men‘ u def‘ eylemek : 2086; —
almak : 2448, 2449; — alup gitmek : 2021,
2162; — alup Yukaru Cânib'e iletmek :
2086; — avadânî iĢleyenler : 2086; — bey‘
olunup akçası mîrî içün zabtolunmak :
2162; — bulunmayup muzâyaka çekmek :
2086; — der-mahzen olmak : 813; — girift
itmek : 2086; — hıfzitdürmek : 2453; —
ma‘denci : 887; — u demür girifti : 2548;
— u demür tahmîli : 1939; — virilmek :
2021; —ını ve demürlerini girift itmek :
1939; —un yükleri defter olunmak : 2162
bakırcı : 2086
Bâkır-oğlı, âmil, Cezâyir'e sürilmek emrolunan :
1658
bâkî asker ile karaya çıkılmak müyesser olmak :
1508
bâkî; — cem‘ı : 2386; — kalmak : 404, 440, 931,
1112; — komamak : 640, 2156, 2315; —
koyun(lar) : 440, 502, 841, 846, 866, 872,
931, 956, 1007, 1285, 1320, 1321; —
virgü : 2771; — yirler kalmak : 457; —leri
tahsîl olunmak : 964; —lerin vakti ile tahsîl
eylemek : 640
Bâkî ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 794
bâkî hayâtda olanı tahrîr eylemek : 1416
bâkî kalan; — akça : 998; — arpa : 414, 458; —
arpayı zabtitdürmek : 245; — buğday : 793;
— hakların edâ eylemekde te‘allül itmek :
1491; — harâc tahsîli : 2601; — hıssalar :
2646; — ifrâzı tevcîh eylemek : 1926; —
kereste : 2619; — mâlu tahsîl eylemek :
864; — meblâğ : 644; — mevâcib : 2607;
— virgüler gönderilmek : 2770; — virgüyi
tedârük ü irsâl eylemek : 2771; —
zahîre(ler) : 404, 888; —ı virmek : 588
Bakî‘, Medine : 722, 772
bakkâl(lar) : 267, 282, 1234, 1421, 1539; — ihrâcı :
311, 2517
Bâlî Çelebî ÇavuĢ, Dergâh-ı Âlî çavuĢlarından,
Defterdâr DervîĢ Çelebî hıdmetinde : 356,
641, 1067
Bâlî, arz getüren, kâdî âdemi : 1146
Bâlî, Çingâne, kâtil, KeĢan kz. : 1065
Bâlî, Dîvâne Alî oğlı, ehl-i fesâd, PaĢayiğid k.,
Ġzladi nh. : 694
Bâlî, Diyârbekir beğlerbeğisinin âdemi : 2332
Bâlî, Dutsak, hüküm virilen : 1001
Bâlî, Hâcî, bâzergân : 58
Bâlî, Îsâ oğlı, bkz. Pervâne, Îsâ oğlı
Bâlî, Kocaili Sancağı Beği : 2556
Bâlî, mecrûh, Söğüd kz. : 100
Bâlî, Mevlânâ, teftîĢ kâdîsı : 458
bakla : 981, 1927; — ve sâyir zehâyir tedârük ü
ihzârı : 2655, 2656
Bâlî, NiĢâncı, Südde-i Sa‘âdet : 472
bal : 267, 282, 411, 418, 994, 1234, 1363, 1788,
2579, 2613; — cem‘ı : 2613; — ihzârı : 92;
— mûmı : 72, 350; — teklîfi: 265; — u yağ
bulunmamak : 418; — u yağ u penîr : 1234;
—ı müfte çıkarmak : 62
Bâlî, Za‘îm, arz getüren : 2343
Bâlî, Tîmâr defterdârı âdemi : 2171
Balikoko, Ģakî, Berkofça kz. : 2415
Bâlî-oğlı, mîrî nâmına emr çıkarıp vâkı‘ olan ipliği
Frenk bâzergânlarına viren : 72
Balabanlı karyesi, Çorlı kz. : 2120
Balkan : 162, 165, 505; —'ı berüye geçmeyüp ötede
kalan zahîreyi bulunduğı yirde der-anbâr
itmek : 505
Balat kazâsı, MenteĢe sn. : 465, 573, 1746; —
kâdîsı : 178
BalkıĢ, Yağmurca Hân âdemi, ehl-i fesâd, Rodos :
2745
Ba‘lbek : 29, 2026; — kâdîsı : 1250
Ballısüle karyesi, Migalkara kz. : 1900
balçıkda gemi kalmak : 2323
balmûmı : 2726; — cem‘ı : 1489
balık avlamak : 1878
baltacılar ihrâcı : 612
Balık Bâzârı, Ġstanbul : 1879
baltacılık hıdmeti : 1770
balıkcıl : 854
baltalarla ormanı açup zirâ‘at itmek : 1344
balıkcılar tonbazları : 2280
Balvan nâhıyesi bkz. Bolvan nâhıyesi
Balık-zâde Çiftliği, Hâslar kz. : 2610
Balya kazâsı : 739; — kâdîsı : 739
Balık-zâde, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 891, 1344
Balyabadra (nâhıyesi) : 1542; — dizdârı : 976,
2581; — kâdîsı : 52, 436, 692, 975, 976,
1541; — Kal‘ası : 1107; — Kal‘ası
Kethudâlığı : 2583; — nâyibi : 57; —
yehûdîleri : 57
balaban : 1418
Balım, sârık, Yortan k., Balat kz. : 1746
Bâlî Beğ, Karesi Beği : 1568
Bâlî Beğ, Pojega Beği : 512, 2323
Bâlî Beğ, Sirem Sancağı Beği : 923
Bâlî bin Abdullâh, Hâcîköy k., Migalkara kz. : 2178
Balyaz karyesi, Atranos kz. : 2421
Bâlî ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1267, 1273,
1998, 2055, 2061
balyoz bkz. baylos
Bâlî ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 74, 140,
141, 144, 145, 441, 445, 1343, 1581
Ban Ahmed, nöker, Ġnbat (?) k., Koçhısâr kz. : 2463
Bâlî ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, Koyun
Emîni : 931, 1786, 1977, 1996, 2102
Ban Laski [/Laçki /Pan Laski], Leyh beği, mel‘ûn :
1551, 2365, 2748, 2749, 2750
ban(lar) : 1711
Ban Görgü'nün kethudâsı, Komarak k. : 1711
35
Bana : 945, 958; — kâdîsı : 113, 2186, 2260; —
Kal‘ası : 1081, 2409, 2731, 2759; —
martolosları : 113, 2260
Bana karyesi, Dobniçe kz. : 1074
Banados karyesi, Tekfurtağı kz. : 1900, 1906, 2329
Banalar beği : 2553
Bandırma karyesi, Mihalıç
oğlanları : 45
kz. : 45;
—'nun
Barbofça Kal‘ası'nun termîmi : 2183
barça(lar) : 234, 236, 244, 350, 1131, 1347, 1472;
— cem‘ı : 653; — hâzır itmek : 51; —
tedârük ü ihzârı : 234; — virmek : 233,
234; — girmek : 619
Barça; — Kal‘ası, Sigetvar sn. : 266, 923; —
Mukâta‘ası'nun ganemleri ve câmûsları :
522
Barçınlu kâdîsı : 2446
Bardaklu mevzı‘ı, EskiĢehir : 2393
Bârgâh-ı Celiyyü'l-iktidâr : 2742
Bârgâh-ı Ma‘delet-penâh : 2751
bârgîr(ler) : 27, 43, 62, 470, 496, 776, 921, 1003,
1054, 1182, 1191, 1305, 1324, 1408, 1485,
1518, 1769, 1815, 2096, 2230, 2398, 2708,
2709; — almak : 1025, 1053, 1408, 1723,
2186;
— ile
2180;
— beslemek :
getürdilmek : 414; — satun almak : 2096;
— sirka olunmak : 646, 1191; — talebi :
1742; — tedârüki : 25, 549, 2096, 2230,
2369; —e yüklenmek : 1214, 1215; —ine
bî-vech kimesneyi dahl ü ta‘arruz
itdürmemek : 1184; —ini meccânen
kullanmamak : 1053
Bârgîrî; — kasabası, Van : 301; — sancağınun
tahrîri : 1971
barıĢdurmak : 2303
dibe inüp tokunmağla tutıĢmak : 433; —
döğilen hânı yakmak isteyenler : 2638; —
döğilmek :
433;
— gönderilmesin
emritmek : 611, 2239; — göndermek : 614,
2029, 2142; — hâzır u müheyyâ itmek :
2099;
— hıfzitdürmek :
2029;
—
iĢle(n)mek : 830, 933, 967, 1480, 2029; —
iĢlemesine mâni‘ olmak : 2638; —
iĢlenügelen yirlerde güherçile tedârük
itmek : 830; — iĢlet(dür)mek : 473, 614,
743, 830, 832, 967, 1679, 2142, 2523; —
itdürmek : 2523; — kalmamak : 699, 2091;
— kâr-hâneleri : 433; — kazganları : 830;
— koymak : 2027; — mühimmi : 1480; —
olmamak : 830; — sarfolunmak : 576; —
satmak : 976; — talebi : 576, 830, 2091; —
tedârüki : 743, 967, 2239; — tevzî‘ı : 2029;
— u güherçileyi bir münâsib olan yirde
der-anbâr itdürmek : 1412; — u yarağı
perâkende itmek : 1386; — u yarak
gönderilmek : 695; — u yarak talebi : 1773;
— u zahîre iriĢdürmek : 698; — ve sâyir
yarakdan tedârük eylemek : 634; —
vir(il)mek : 234, 2091; — virüp mazâyaka
çekdürmemek : 200; —-ı atîk : 1412; —-ı
cedîd : 1412; —ıla darbzen virilmek : 200;
—la tolu olmak : 2027; —un teksîri ve
tevfîri : 2299
barut-hâne(ler) : 433, 473, 908, 2029, 2142; — binâ
itmek : 259, 2523, 2524; — hıdmeti : 127,
433; — huddâmı : 433; — içün nefer
yazmak : 473; — ihdâsı : 2523; —
iĢletmek : 433; — tutıĢup zarar olmak :
433; — vaz‘ olunup iĢlenmek üzre olmak :
1595; — vü Güherçile Emâneti, Budun :
1869; — vü güherçile hıdmeti : 1679; — ye
âteĢ urılmak : 1659
barladı (?) tahtası : 1425
barut-ı siyâh : 832, 1412; — ihrâkı : 1711; —
iĢle(n)mek : 433, 1217; — muhâsebesi :
832; — mühimmi : 1217
Barmaksuz, ehl-i fesâd, Kastamonı sn. : 1618
Basan Cemâ‘ati, Dimetoka kz. : 1182
Baror (?), harâmî, Çerkeskirman : 2742
basîret; — ü ihtimâm üzre olmak : 1528, 1864; — ü
tedârük üzre olmak : 1528; — üzre
ol(un)mamak : 1329, 1939; — üzre olmak :
106, 107, 129, 148, 172, 202, 317, 318,
319, 321, 322, 560, 593, 696, 833, 904,
1080, 1081, 1107, 1113, 1140, 1253, 1254,
1331, 1332, 1354, 1368, 1388, 1413, 1475,
1513, 1555, 1568, 1603, 1691, 1700, 1783,
barıĢıklık; — olmak : 2372; — içinde aslâ ahde
muhâlif bir vaz‘ itdürmemek : 1080
Barta (?) Ġskelelesi, Klis : 2768
Bartek (?) Haryop (?), Leyh kralı ademi : 2749,
2750
barut : 433, 576, 614, 696, 697, 698, 832, 1480,
1554, 1595, 1869, 2029, 2060, 2142, 2253,
2299; — alıkonılmak : 576; — döğildükde
36
1785, 1840, 1902, 1997, 2026, 2068, 2110,
2206, 2294, 2320, 2379, 2409, 2420, 2491,
2498, 2500, 2522, 2526, 2589, 2600, 2649,
2650, 2654, 2687, 2703
basîret ü intibâh : 611, 613, 1080, 1123, 1476,
1552, 1731, 1905, 1922, 2224, 2505, 2682,
2717, 2756; — üzre olmak : 1080, 1552,
1905, 1974, 2717
baskı içün konılan mertek : 1425
basmak : 66, 1723
Basra (vilâyeti) : 370, 371, 375, 742, 1308, 1325,
1349, 1350, 1382, 1386, 1402, 1427, 1433,
1490, 1535, 1536, 1604, 1664, 1719, 2287,
2294, 2537; — beğlerbeği : 369, 371, 375,
376, 684, 742, 743, 1310, 1311, 1312,
1325, 1350, 1382, 1424, 1427, 1451, 1490,
1511, 1512, 1524, 1604, 1680, 2141, 2150,
2287, 2537; — beğlerbeği kethudâsı : 2537;
— cânibinde olan kılâ‘un zahîre ve sâyir
levâzimleri tedârüki : 684; — çavuĢları :
2150; — emvâl-i hâssa nâzırı : 375, 376; —
hazînesi : 370; — Ġskelesi : 369; —
Ġskelesi'nde vâkı‘ olan gümrük-hâne
mahsûli : 370; — kâdîsı : 1490; — kulları :
1757; — kurbindeki nâhıyeler halkının
zirâ‘at itdükleri yirler : 375; — mâl
defterdârı : 1604; — muhâfazası : 1310,
1311, 1757; — sancakbeği âdemleri : 1512;
— seferi : 203, 302, 2122; — tâcirleri : 370;
—'da olan tüfenkler : 2141; —'dan Bağdâd'a
varınca yol üzerinde vâkı‘ kâdîlar : 1536; —
'nun galle bâzârı : 1312; —'ya irsâl olunan
askerün zahîreleri : 700, 719; —'ya tâbi‘
havâss-ı hümâyûn : 375, 376; —'ya tâbi‘
olan kal‘alar : 684, 1382
baĢ; —ı kesilmek fermân olunmak : 1552; —ı
yarılmak : 514; —ın kes(il)mek : 29, 688,
2422, 2536; —ın kesüp göndere diküp
gezdürmek : 2075; —ın yarmak : 520, 1558;
—ından tırâĢ itmek : 2683; —ları kesilüp ve
ehl ü ıyâlleri alınmak : 29; —larına alaca
kuĢak
sarınmak :
1989;
—larından
alâmetlerin almak : 1567
baĢ baĢ müfsid elegetürmek : 35, 304-A, 1779,
1929, 1936, 2430, 2536
baĢ harâcına bağlamak : 448
baĢ halîfe : 1345
baĢ karyeleri ile yazup defter eylemek : 1327, 1545,
1843
BaĢ Kefe boğazı : 1554
baĢ
köylerinün isimleriyle
itmek : 1118
ale'l-infirâd defter
baĢ toplar : 801, 1168
baĢ u buğ : 522, 590, 591, 656, 671, 701, 935,
1174, 1253, 1254, 1310, 1327, 1329, 2266,
2269, 2757
baĢ u cân ile dürüĢmek : 1335
baĢ u sancak kaldurmak : 1277
BaĢaçuk Melik : 421, 579, 767, 769, 911, 1716,
1798, 2737
baĢcı ihrâcı : 311, 2517
baĢdan çıkmak : 1011
baĢına belâlar getürmek : 2421
BaĢız köyü, Karatağ : 2493
baĢka kâdîlık mülâhaza olunmak : 260
baĢtarde : 1613; — yapılmak : 51
baĢtine(ler) : 496, 1141, 1151, 1684, 2497
BaĢtiya Ġskelesi; — mahsûline zarar eylemek :
2747; —'ne ve Memlehası'na gelen tüccâr u
kârbânun yolların basmak : 1498
batak;
— çekilmek : 2323; — olan yirleri
onarılmak : 1872; —lara köprü eylemek :
280; —lık tathîri : 1872
batluĢka bkz. bacaluĢka
batmân : 1339
Bato; — karyesi, Erdel : 2751; — palankası : 2751
battâl;
— itmek : 2060, 2452; — kîsesinde
hıfzolunmak : 2212; — olmak : 2021; —a
konılmak : 900
Batum sancağı beği : 1221, 1563, 1926, 2060, 2301
Bayad mevzı‘ı, EskiĢehir : 2393
Bayburd (kazâsı /vilâyeti) : 462, 1804, 2397; —
kâdîsı : 1005, 2418
Bâyezîd Beğ, BeğĢehri Beği : 66, 593, 816, 1142
Bâyezîd Beğ, Delvine Sancağı Beği : 765, 783, 811,
2247, 2347
Bâyezîd Hân, Sultân : 112, 180, 1298, 1428, 1656
Bâyezîd Kapucı : 2517
Bâyezîd, Bâzergân-oğulları dimekle meĢhûr, Filibe
kz. : 2136
Bâyezîd, Dergâh-ı Mu‘allâ Kapucısı, OrducıbaĢı :
311, 1224
Bâyezîd, Dergâh-ı Mu‘allâ yeniçerilerinden : 1664
Bâyezîd, Kethudâ, Re’îs : 963
37
Bâyezîdbeğ-oğulları, müfsid, Ġskenderiyye sn. :
2604, 2628
Bâyezîdci karyesi halkı, ġumnı kz. : 2213
Bâyezîdlü karyesi, Akçakızanlık kz. : 1145
Bayındır, Palu hâkiminden müĢtekî : 2378
baylos [/balyoz] : 356, 554, 724, 907, 1299, 2341
bayrak; — kaldurmak : 78, 582, 2430, 2747; — u
alem ile Ģehre girmeğe men‘ olunmak : 823
Bayram Ağa, sipâhî, ehl-i fesâd, Mora : 120
Bayram
bin
Pîr
Alî,
râfızıyyü'l-mezheb,
nâ-mahremlerle cem‘ olan, Uzgur k.,
Giresun kz. : 2131
Bayram ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 2026,
2035, 2037, 2041, 2045, 2046, 2047, 2048,
2079, 2516, 2520
Bayram Re’îs, ribâhor, Balyabadra nh. : 1542
Bayram, Delü, deryâda helâk olan gemilerden çıkan
yağ tulumlarını yağmalayan, Bafra kz. :
1259
Bayram, ehl-i fesâd, AkĢehir kz. : 1601
bâzergân(lar) (tâifesi) : 58, 72, 169, 255, 315, 754,
1072, 1099, 1168, 1616, 1687, 1764, 1768,
1769, 1772, 1783, 1815, 1839, 1948, 1987,
1988, 2305, 2542, 2557, 2695, 2710, 2730,
2744, 2770, 2771; — esbâbı : 517; —
gelmemek : 2548; — gemileri : 2666; —
getürtmek : 1815; — hasteler : 1072; —
mecrûh itmek : 345; — yolın basmak : 515;
— yörimemek : 515; —dan hazîne istikrâz
itmek : 1169; —ı basmak : 778, 1687; —ı
mecrûh ve mâlların gâret itmek : 1296; —
un âlet-i harb ile yolına gelmek : 49; —un
mâlların almak : 916; —un mâlların gâret
itmek : 297
Bâzergân-oğulları, Filibe kz. : 2136
Bebek-oğlı : 2724, 2731, 2751
Beç : 2554; — ilçi(si /leri) : 332, 393, 408, 540,
1080, 1081; — ilçisi içün mahrûse-i
Edirne'de yir tedârük olunmak : 332; —
Kal‘ası âsân vechile fethı müyesser olmak :
2540
Bayram, müfsid, Vidin : 62
Beç kralı : 294, 393, 1080, 1081, 1137, 1531, 2372,
2409, 2554, 2725, 2729, 2731, 2743, 2754,
2756,
2759,
2760,
2766;
— ile
sulholunmak : 294; — karındaĢı : 2756; —
nun ulağı : 2759
Bayram, seyyid : 2713
Beçkerek kazâsı, Çanad sn. : 2330
Bayram, sipâhî : 1411
bedel; — akçası : 815, 1070, 1434, 1582, 2000,
2026, 2034, 2047, 2282; — almak : 2267;
— dutdurmamak : 2513; — göndermek :
629; — kabûl olunmak : 1070; — tutmak :
2513; — vir(il)mek : 802, 1151, 1960,
2640; —-i öĢr almak : 375; —-i siyâset :
1283, 1653, 1754; —-i siyâset akçası :
1388, 1862; —i virilmemek : 1061; —in
düĢenden tevcîh eyleyüp tezkiresin virmek :
2636; —lerin tevcîh ü ta‘yîn eylemek :
2512; —lerin tevzî‘ eylemek : 2003; —lerin
virmek : 1494, 2132; —lerin virmemek :
1151; —lerinden ziyâde nesne tasarruf
itmemek : 2174
Bayram, evler basup âdemler katliden, Gelibolı
kz. : 1883
Bayram, harâmî, gurbet, Kalburcı Cemâ‘ati, Ergene
kz. : 324
Bayram, sipâhî, levend kayıklarına mu‘âvenet iden,
Balyabadra kz. : 976
Bayramlu kâdîsı : 2715
bâzâr(lar) : 296, 680, 991, 993, 1312, 1485, 1572,
1806, 1998, 2054, 2533; — basmak : 991,
1932; — durgurmak : 1489; — halkı taĢ
üĢürmek : 2054; — içinde âlet-i harb ile
gezmek : 857; — içinde ashâb-ı kibâra
sebbitmek : 1409; — ikâmet olunmağa
münâsib mahall : 188; — ikâmeti : 991,
2061; — kapanmak : 331; — yir(ler)i : 296,
1972, 2054; —a gelmek : 276; —a varup
maslahatların görmek : 188; —ı olmamak :
188
Bâzârcık Ġhtisâbı ze‘âmeti : 1117
Bâzârcık kâdîsı : 100, 1391, 1486, 1894, 2000
Bâzârcık Kasabası, Semendire sn. : 978
bâzâr-gâh : 1972
Bâzârlı, koyun sâhıbi, Eskihısâr Zağrası kz. : 940
38
beden(ler) : 2570; — çekilmemek : 2437; — ve
kuleler kal‘a olmak : 108; —e irmek : 108
be-dîdâr olmak : 1508
Bedil (?) Kal‘ası : 1695
Bedir Beğ, Cizre Hâkimi : 1481, 2389; —
kethudâsı : 1251, 2389
Bedir Beğ-oğlı, hüküm gönderilen : 719
Bedir köyi, Bınarhısâr kz. : 1282
Bedir, ġihr Hâkimi, Yemen'de : 702
Bedir, Yağmurca Hân âdemi, Rodos : 1635, 2745
Bedrec, Âs-oğulları dimekle ma‘rûf, fesâd baĢı, Kût
nâhıyesini ıdlâl idüp âsî itmiĢ : 29
Bedreddîn, Mevlânâ, sâbık Ürgüb Kâdîsı : 441
Bedreme; — dizdârı : 2049; — Kal‘ası Hazîne
Anbârı : 2049
BedroĢte karyesi, Ġskenderiyye sn. : 1779
BegiĢ vilâyeti : 328
beğ(ler)*; — âdemleri : 62; — arz koymak : 2321;
— cerâye vü otlukları : 378; — göndermek :
2106; — habsolunugelmek : 2475; — içün
re‘âyâdan nesne cem‘ itmemek : 496; — ile
hüsn-i ittihâd u ittifâk üzre olmamak : 1475;
— kapukethudâsı : 580; — kethudâsı : 214;
— koĢılup
gönderilmek :
1767;
—
nasbolunmak : 2010; — olmak : 308; — ve
kâdîlar maslahatına karıĢmak : 1075; — ve
sâyir asker ile yek-dil ü yek-cihet olmak :
699; — ve sâyir ekâbir yanında olmak :
2474; — yanına ve gayriye varmamak :
1602; — yanında olup gedüğinde hıdmet
itmemek : 1512; —den ve askerden bir ferdi
yanundan ayırmamak : 319; —e ahkâm-ı
Ģerîfe yazılmak : 1082; —e filori virmek :
2468; —e hükm-i Ģerîf yazılmak : 1239; —e
ve kâdîlara karıĢmamak : 1075; —e ve
kâdîlara muhkem tenbîh eylemek : 1286; —
e ve kâdîlara varmamak : 1075; —in
hufyeten ikdâm eylemek : 2540; —ün
berâtların görmek : 831; —ün re‘âyâya olan
mahâyifleri teftîĢ olunmak : 47; —ün
kapukethudâsı : 533; —ün nikâhla kızın
almak : 2060; —-zâde : 2756
Beğ hazretlerinün hademesi : 2017
beğ sancağı, vilâyet-i Anatolı : 1827
Beğbâzârı kazâsı : 226
Beğkozı : 577
197; — hâsları : 912, 1204, 1569, 1663,
2267; — ile müĢâvere olunmak : 2743; —
kapudânı : 2767; — kethudâsı : 34, 121,
122, 171, 177, 199, 626, 932, 1935, 2256,
2432, 2451, 2492, 2496, 2511; —
mu‘âvenetiyle kâĢifler zabtidegelmek : 271;
— nâyibi : 626; — re‘âyâdan yağ u bal ve
sâyir terekeyi cebren almak : 611; —
tarafından aldukları tîmârlar : 1615; —
terbiye-nâmeleriyle (?) gelenler : 1329; —
ve beğler nasbolunmak : 2010; — vü
sancakbeğler sübaĢıları ve iĢ-erleri : 1721;
— vü ümerâ kullar : 1481; —den ve
kâdîlardan arz u sûret-i siciller getürmek :
1692; —den yâfte îrâd idenlere tîmâr
tevzî‘ı : 2381; —nden temessük almak :
813; —nden yâfte îrâd idenler : 2322; —ne
i‘lâm itmek : 73; —nin tîmâra virdüği kurâ
vü mezâri‘ : 1151; —nün çavuĢbaĢısı : 44;
—nün eski hâsları : 2267; —ün re‘âyâya
te‘addî vü ihmâllerinden vilâyet halkı
a‘dâyıla bir olmak : 611; —ye arzeylemek :
470; —ye bedelin virmek : 1663
beğlerbeğilik : 177, 741, 1709, 2010, 2445, 2711;
— ınâyeti : 1625, 1905; — sadaka olunmak : 1333; — tefvîzi: 1907; — tevcîhi :
535, 545, 2217, 2736; —den ref‘ : 2736; —
lerine teveccüh itmek : 1834
beğlik; — atlar uğurlayan Tatarlar : 1337; — cüz’e
geçmek : 289; — esîr : 1876
BeğĢehri (sancağı) : 66, 188, 300; — beği : 66, 300,
485, 593, 784, 816, 1142; — kâdîsı : 188
Beğtağı karyesi, Divriği sn. : 2127
Behisni Kâdîlığı : 2608
Behlûl, Samsâd Sancağı Beği : 1273
Behrâm Beğ, Ağrıboz Sancağı Beği : 875, 902, 903,
904, 1113; — âdemi : 902
Behrâm ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1938,
2488
Beğköyi karyesi, Migalkara kz. : 2176
Behrâm Kethudâ, TımıĢvar Beğlerbeği Kethudâsı :
121, 122, 125, 136, 166, 228
Beğler köyü, Karatağ : 2493
Behrâm, arz getüren : 304-A, 2411, 2420, 2422
beğlerbeği(ler)*; — âdem(ler)i : 561, 1052, 2728;
— berât virmek : 2321; — berâtıyla tîmâr
tasarruf idenler : 253; — cânibinden
tîmârların bi'l-fi‘l üzerlerinde olduklarına
virdüği nâme : 1607; — çavuĢları : 1564,
2019, 2246; — fevtolmak : 588; — gemisi :
Behrâm, Gazze Beği : 2090, 2091
Behrâm, Ġlbasan Beği'nün Kethudâsı : 1487
Behrâm, küffâr-ı hâksâra dutsak olan, Çirmen sn. :
1001
Behrâm,
Mağrib
Trablusı
Kethudâsı : 1472
Beğlerbeğinin
39
Behrâm, Oltı Kal‘ası'nda TopcıbaĢılık'dan ma‘zûl :
2253
Belokasrı Hısârı, cezîre-i Limni : 1780; — erenleri :
1780
Behrâm, solaklıkdan sipâhî olan, Varna kz. : 520
benâdir : 1335
Behrâm, za‘îm, tahrir kâtibi, Pojega sn. : 2598
bend : 261, 266, 1591; — ü sedd : 1764, 1939; —
den ıtlâk itmek : 1085; —lerin bozmak :
261; —lerin gidermek : 1899
behre-mend (ü sûd-mend) olmak : 236, 1333
bekci : 309; — ta‘yîni : 248
Bekernat (?) karyesi, KurveleĢ nh. : 783
BekeĢ varoĢı, Göle lv. : 2464
Bekir Beğ, Sultânöni Beği : 2408
Bekir, kâtil, Hâtûnili nh. : 110, 111
Bekir, Kethudâ, Körkil sn. : 1235
Bekir, yeniçeri, Burusa : 1240
bekmez : 1976; — destîleri : 1976; — eyleyen
kimesneler : 1976; — toprağı koymak :
1976; — lerin koyı eylemek : 1976
BektaĢ, Anbârlı k., Kızılağaç kz. : 1305
BektaĢ, sipâhî, Ģakî, Seferîhısâr kz. : 1161
BektaĢ, Yapalu-oğullarından, mahbûs, Yapalu kz. :
1557
bel : 1091
bel‘; — eylemek : 1483; — u ekl : 1643, 1788,
2562, 2652; — u ketm : 15, 331, 896, 1483,
1490, 1686, 1789, 1844, 1859, 1935, 1967,
2452
bender(ler) : 369, 1347; — muhâfazası : 1335
Bender : 143, 1025, 2742, 2755; — beği : 1856; —
ile Boğdan sınurı husûsı : 1189; — kâdîsı :
1128, 1479; — karyeleri re‘âyâsı : 1189; —
müstahfız u azebleri : 2552
Bender Kal‘ası : 1020, 1022, 1128, 1880; —
dizdârı : 689; — müstahfızları : 1128
Bender-i (?) Salîf (?) : 2663
Bender-i Aden, Yemen : 595
Bender-i Cidde : 813, 2753
Bender-i Ġskenderiyye : 2666; — kadırgaları : 1813;
— Kapudânı : 236
Bender-i Muhâ : 2240
Bender-i Süveys : 233, 234, 244, 813, 1138, 1508,
1528, 2099, 2605, 2659; — kapudânı :
1347, 2240
Bender-i Ukayr, Cezîre-i Bahreyn : 1406
BenefĢe; — Adası : 202; — Kal‘ası, Mora : 1431
BenefĢelik mahalli, Edirne kz. : 206
Bel karyesi, Erdel : 2762
benek hıl‘at virmek : 607, 611
Belebenok (?) karyesi, Ġsfirlik kz. : 974
be-nevbet ile getürdüp hıdmetlendürmek : 964
Belgrad (kazâsı) : 525, 799, 828, 978, 1053, 2025,
2029, 2104, 2180, 2305, 2319, 2686, 2687;
— a‘yânı : 996; — bedenlerine irmek : 108;
— beği : 2104; — dizdârı : 1675; — kâdîsı :
80, 101, 107, 360, 449, 996, 1247, 2104; —
Kal‘ası : 539, 633, 1675, 2686; —
Mahzeni : 1084; — sahrâları : 127; —
varoĢı : 996; — voyvodası : 101; —'da
Budun'a gelince vâkı‘ olan yollar : 108; —
'da iĢlenen güherçileyi tüccâra virmemek :
2161
be-nevbet tîmâr : 509
bel‘ıyyât; — ü ketmiyyât : 134, 914, 1643, 1684,
2023; —ı defter itmek : 134; —ı i‘lâm
itmek : 134; —ı teftîĢ olunmak : 1559
bennâ(lar) : 2319; — talebi : 244, 1218; — arĢunı :
1796, 2028; — ihrâcı : 1751; — olan
fukarânun ücretleri : 839; — tedârük ü
ihrâcı : 1218; — vü ırgadun zahîreleri : 964;
— vü neccâr : 787, 1098, 1109, 1139; — vü
sâ‘atci : 2413; —ya akça virmek : 790; —ya
ve ırgada lâzim olan ücretlerin virmek :
2538
Belid karyesi, TımıĢvar sn. : 2271; —re‘âyâsı,
TımıĢvar sn. : 1204
BelkıĢ, Yağmurca Hân âdemlerinden, Rodos : 1635
Bellûdcük, Galata kz. : 180
Bengi Mustafâ ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı :
2185, 2363, 2454, 2474, 2491, 2500, 2502
Benî-Lâm tâifesi : 1598
Benî-Mehd, tavâyif-i bâğıye, ġam : 29; — tâifesi
Ģeyhı : 29
Benî-Muhammed, tavâyif-i bâğıye, ġam : 29
Benî-NiĢye (?), tavâyif-i bâğıye, ġam : 29
Benî-Sa‘îd, tavâyif-i bâğıye, ġam : 29
Benî-Suhre tâifesi, usât-ı Arab : 2044
Berados(t) sancağı beği : 299, 1244, 2278
40
berât(lar) (-ı hümâyûn /-ı Ģerîf) : 111, 297, 301,
482-A, 495, 528, 873, 1151, 1380, 1688,
2173, 2190, 2274, 2473, 2506; — ihrâcı :
1688, 2342, 2382; — alâ-mele’i'n-nâs
kırâ’et olunmak : 390; — almak : 2274; —
ibrâzı : 1364; — içün tezkire getürmek :
363; — ile tîmâra mutasarrıflar olmak :
2199; — irsâli: 236, 390; — it(dür)mek :
253, 495, 528, 679, 1497, 2153, 2154,
2174, 2473, 2585; — itmemek : 1755; —
kaydı bulunmamak : 495; — mûcebince
hıssa talebi: 2646; — mûcebince tîmâr
almak : 2154; — mûcebince tîmâr talebi:
2649, 2650; — olmadın ba‘zı tîmârlar
tasarruf itmek : 1477; — olmadın tezkire
virmek : 2589; — olmaduk tezkire zuhûr
itmek : 1112; — resmi : 762; — sadaka
olunmak : 2658; — talebi : 363; — tecdîdi :
135, 249, 253, 301, 2074, 2258; — u esbâbların gâret itmek : 1688; — u hüküm ve
sûret-i sicillerin aynı ile göndermek : 331;
— vir(il)mek : 137, 223, 301, 371, 433,
442, 473, 669, 774, 832, 1755, 1967, 2048,
2143, 2242, 2247, 2321; — yazdurmak :
363; — zâyi‘ olmak : 2258; —-ı fevz-gâyât
virmek : 613, 1922; —dan âyid olan resmi
Hızâne-i Âmire içün zabteylemek : 2173; —
dan iki resm alınmak : 2074; —ına ferâgat
iĢâret olunmak : 1755; —ında ferâgat iĢâreti
olmamak : 2646; —ında tahrîr-i cedîdden
bedelleri virilmemek Ģartı kaydolunanlar :
1151; —ınun hattı ve tuğrâsı müzevver
olmak : 363; —ı görilmek : 1755; —ı
mûcebince yâfte virmek : 2153; —ı ziyâde
olmak : 2153; —ın elinden almak : 1975; —
ın getürmek : 573; —ın görmek : 831; —ın
kayda varmak : 528; —ın kayditdürmek :
2174; —ın kayditdürmemek : 2174; —ın
Südde-i Sa‘âdet'e göndermemek : 2173; —
ın tezkirelü eylemekden hazer itmek : 2295;
—ına hıssayı âhar ilhâk itmek : 2646; —ına
ilhâk itdürmek : 495, 2584, 2585, 2649,
2650; —ına kayditdürmek : 2584, 2585; —
ına nazar eylemek : 495, 2584, 2585; —ına
ve hükmine nazar itmek : 1685; —ında
mukayyed olmayan nesne almak : 399; —
ında ta‘yîn olunan akçadan ziyâde akça
aldurmamak : 436, 847, 2190; —la
mutasarrıf olduğı tîmârınun yazılu re‘âyâsı :
2594; —la tîmârı olmak : 255; —la
yund-oğlanı vü korıcı nasbolunanlar : 1743;
—lu yirler : 2232
Beratlos, zimmî, Zakise cezîresi : 1576
berâyâ : 368
Berâzî cemâ‘ati, Bağdad : 1359
berber ihrâcı : 311, 2517
Bereket Kal‘ası dizdârı : 1211
Berf (?) Samakovı : 1994
Bergama (kazâsı) : 2304, 2311; — kâdîsı, nâzır-ı
emvâl : 2304, 2311
Bergos [/Bergoz] (kasabası /nâhıyesi /kazası), Vize
sn. : 625, 744, 1313, 1751, 1919, 1940,
2336, 2640; — deresi : 419; — kâdîsı : 993,
1134, 1157; — konağı : 287
Bergoz bkz. Bergos
BerğaĢe-oğlı : 2614
Berital (?) beldesi, Ġklîm-i Garbiyye Mukâta‘ası'ndan, Mısır : 194
beriyye ağzı : 2085
Berko Cemâ‘ati : 1558
Berkofça kazâsı : 1181, 2415; — kâdîsı : 133, 206,
921, 1003, 1730, 1803, 2415, 2434; —
mütemekkinleri : 2415
Berlmoson (?) iskelelesi, Klis : 2768
ber-mûceb-i emr nidâ olunmak : 2592
berriyye : 721; — vü beyâbân : 2507
bertaraf eylemek : 189, 1857, 2308, 2326
berü
cânib : 448; — kimesne gelüp gitmek
memnû‘olmak : 431; — salıvirmemek :
2335; — ulusların öte cânibe geçürtmemek : 431
berü yaka : 1503; — da olan hâlî yirler : 313
berüden geçüp giden re‘âyâ : 448
ber-vech-i adâlet tevcîh eylemek : 1926
ber-vech-i bedel kayditmek : 2650
ber-vech-i maktû‘ edâ itmek : 415
ber-vech-i tapu gabn-i fâhıĢ ile satup temessük
virmek : 950
ber-vech-i tekmîl ü terakkî hıssa virilmemek : 794
Besprem (Besprim) Kal‘ası,
ġimontorna sn. : 108, 1627
harbî
kılâ‘,
beĢ kadırgalık ağaç kesdürüp gönderüp ihzâr
itmek : 604
beĢikde olan oğlancık; — ların katlitmek : 1140; —
ın çalup mecrûh itmek : 1366
BeĢikgöli karyesi : 157
41
BeĢikkaya bkz. BeĢiktaĢı
BeĢiktaĢı [/BeĢikkaya], Galata kz. : 131, 180
BeĢîr ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 283, 827,
1157, 1296, 1326, 1353
BeĢlova (?) karyesi, Çanad sn. : 1204
beĢlü(ler) (tâifesi) : 137, 143, 1143, 1470, 1697,
2268; — ağaları : 108, 1183; — vü
hısâr-erleri vü azeb tâifesi : 1697; —
yaz(ıl)mak :
2247,
2268;
— ihrâc
olunmak : 137; — i ve re‘âyâsıyla güherçile
husûsına mu‘âvenet eylemek : 127
Betran, çingâne : 2542
bevvâb : 2085
Bevvâb-ı Edirne : 1157, 1172
bey‘ : 70, 74, 104, 356, 383, 506, 538, 782, 852,
917, 1053, 1683, 1899, 2080, 2162, 2287,
2294; — idenlerden akçasıyla tereke
alıvirmek : 1125; — it(dür)mek : 376, 410,
424, 438, 445, 446, 552, 564, 640, 750,
763, 809, 883, 889, 917, 1034, 1048, 1247,
1354, 1389, 1489, 1558, 1649, 1724, 1761,
1791, 1805, 1889, 2162, 2168, 2613; —
itdürmemek : 267, 282, 1864, 1927, 2161;
— itmek içün kayık yapmak : 860; —
olunacak soğanları der-mahzen itdürmemek : 1822; — u Ģirâ : 188, 292, 1972,
2200, 2726
beyâbânda kalmak : 1506
beyân olunacak özri makbûl olmamak : 821, 1396,
1508, 1734, 1786, 1939, 2156, 2682, 2711,
2717
beyân u tenbîh olunmak : 110
beyâz kâğıd(lar) : 2099; — kifâyet itmemek : 819
beyâz; — olan defterlerile tevzî‘ defterin tatbîk
itmek : 1027; — tuğrâlı hükm-i Ģerîfleri
alup hıfzidüp lâzim olan mahalle sarfitmek :
807
Beyrût (kazâsı) : 1643, 2038; — Hâsları : 2684; —
kâdîsı : 400, 1250, 1728; — sancağı beği :
400
Beyti-oğlı, ma‘den hıdmetine gidecek yayaları iğvâ
iden, Sultânöni sn. : 1372
Beytu'llâhi'l-Harâm : 262, 749, 1180, 2394, 2721,
2722, 2723
Beytü'l-mâl : 1019, 1059, 1827, 2335, 2721; —
akçası : 2681; — cânibini mesdûd itmek :
1059;
— emînleri :
950;
— içün
42
zabtolunmak : 1050; — tahsîl olunmaduğı
istimâ‘ olunmak : 820; —'e âyid olan harâc :
2190; —'e dahı zarar olmamak : 1728; —'e
enfa‘
olmak :
1763,
2189;
—'e
gadrol(un)mak : 1942, 1952; —'e nâfi‘ ne
ise anunla amel itmek : 796; —'e râci‘ olan
(mâl /mevâd) : 1490, 2306; —'e zabtitmek :
369; —-i müslimîn : 2587; —i itlâf u isrâf
itmekden hazer itmek : 1678; —ün (tevfîr
ü) teksîri : 1678, 1905; —ün itlâfına bâ‘ıs
olmak : 1678; —ün izdiyâdı : 1678
beytü'l-mâlci(ler) : 369, 1768, 2001
bezir yağı virdürmek : 985
bezl-i; — gayret ü hamiyyet eylemek : 1528; —
iktidâr eylemek : 699; — makdûr eylemek :
236, 244, 334, 613, 639, 699, 742, 767,
796, 911, 1302, 1335, 1507, 1508, 1528,
1731, 1794, 1922, 1925, 2002, 2046, 2088,
2246, 2293, 2354, 2460, 2478, 2481, 2552,
2663, 2665, 2692, 2740, 2745, 2757, 2758;
— mechûd olmak : 1524, 2769; — meysûr
itmek : 244
bezr tohmı; — âhara bey‘ olunmamak : 1980; —
cem‘ itmek : 1980
Bezzâzistân'da hıfzolunmak : 506
bezzâzlar, Akhısâr kz. : 72
bıçak : 1045; — çekmek : 2213; — yüziyle urmak :
2178; —a yarar (erkek haymâne) koyun :
866, 929, 940, 941, 1729, 1730; —la âdem
mecrûh itmek : 2058; —la birbirin çalup
fesâd ü Ģenâ‘at itmek : 1657; —la urmak :
82, 1045, 1240, 1572, 1703, 2081, 2197; —
la uyluğına urup mecrûh itmek : 1572; —
larında kan bulunmak : 2542
bıçkı tahtası kâr-hânesi ihdâs eylemek : 2674
bıçkıcı üstâdı : 887
bınarda balık avlatmamak : 1878
Bınarhısârı kazâsı : 1282, 2640; — kâdîsı : 287,
843, 1122, 1133, 1172, 1191, 1282, 1285,
1289, 1318, 1321, 1338, 1800, 2065, 2308,
2325, 2336, 2637; —'nun celebleri : 1321
bid‘at(ler); — ihdâsı: 655, 1413, 1462, 1892; —
itmek : 1484; — kimesneler : 2617; — ref‘
olunmak : 611, 1484; — ü dalâlet ehli : 312
bi'd-defe‘ât üzerlerine varmak : 946
bî-edeblik eyleyenleri te’dîb itmek : 1685
Biga (kazâsı /sancağı) : 347, 568, 795; — alaybeğisi : 1886; — beği : 568, 629, 672, 739,
1009, 1290, 1439, 1568, 1886; — beğinin
teftîĢi : 795; — kâdîsı : 568, 1439, 1886,
2244, 2384; — piyâdeleri beği : 1062, 1570,
2543; — piyâdelerinün ikinci nevbetlüleri :
1570; —nun tahrîri : 873
bî-garaz; — kimesneler : 1145, 1986, 2118, 2407;
— müslimânlar : 58, 59, 515, 1145, 1219,
1520
bi-gayri hakkın; — akça almak : 488, 496, 1075; —
alınan altunlar : 1887; — esbâbların
almak : 1075; — fuzûlî tasarruf idenler :
2306; — mâlların almak : 323
bi-gayri istihkâkın fuzûlî tasarruf eylemek : 2249
Bigçiftliği karyesi, Ergene kz. : 1275
bî-günâh; — bulunanlara dahl ü tecâvüz
olunmamak : 1345; — dutup habsitmek :
2761; — fakîrler : 626; — iken der-zencîr
itdürmek : 2421; — katline kasdeylemek :
963; — kimesne tutılup arzolmak : 2362; —
kimesnelere zulm ü hayf olmakdan
sakınmak : 1583; — kimesneye iftirâ vü
bühtân olmak : 2682; — küreğe kodurmak :
2442; — müslimânlar : 1619; — olanlara
dahl ü te‘addî olunmakdan hazer itmek :
1817; — olanlara dahl ü tecâvüz
olunmamak :
1736;
— olanlara
dahlolmamak : 1087, 1235, 1900, 1936,
1984; — olup kendü hâllerinde olanlara
dahl ü tecâvüz olunmamak : 2206
biğ bkz. beğ
Biğ deresi, Boğdan sınırı : 1189
Bihke Kal‘ası adası : 2468
BihliĢte kâdîsı : 436
bi-ınâyeti'l-Meliki'l-Cevâd : 244
Bikâ‘ nâhıyesi : 29, 2614; — mukaddimi : 2614
bikr : 1956
bil(ler) : 1130, 1814, 2245, 2470; —de harâmî
zâhir olmak : 1752; —de harâmîlık itmek :
626, 1590, 1707; —de turmak : 36
bilâ-berât gedük tasarrufı: 1477
bilâd; — ü kasabâtdan kul u câriye kaçmak : 2747;
—-ı Ģerîf gâyet za‘f u kıllet üzre olmak :
2769; —ı teslîm itmek : 2738
bilâ-emr gedük virmemek : 2563
bilâ-emr gemilere tereke tahmîli : 2165
bilâ-emr havâss-ı hümâyûndan kurâ vü mezâri‘ alup
berâtına ilhâk itdürmek : 2584
bilâ-emr havâss-ı hümâyûndan ve gayriden mezra‘a
vü çevlik almak : 2585
bilâ-emr kimesneye gemi yapdurmamak : 2349
bilâ-emr kimesneye mermer virilmemek : 2170
bilâ-emr niyâbet itmek : 1762
bilâ-emr teftîĢ eylemek : 2221
bilâ-emr tereke almak : 2222
bilâ-emr tüfenk alup Ģikâr itmek : 1826
bilâ-emr yüklenmiĢ buğdayla tolı Frenk gemileri :
554
Bilâl, Hâcî, Silistre ve Ruscuk Ġskeleleri Emîn ü
Mültezimi : 2441
bilâ-nizâ‘ mutî‘ u munkâd
indürmek : 2430
olanları
ovaya
bilâ-sebeb ma‘zûl itdürmek : 2140
Bilecik : 1441, 1484, 1570; — kâdîsı : 1462, 1790,
2000; — kasabası halkı : 1462; —'de demür
top yuvalağı dökmek içün ta‘yîn olunan
emîn : 1486
Bilecik Ma‘deni : 668, 1475, 1582, 1671, 1676,
1790; — hıdmeti : 1062, 1568, 2014, 2312;
— hıdmetine ta‘yîn olunan piyâde beğleri :
1391; —'nde iĢlenen top yuvalağı : 1580; —
'ne hıdmet emritmek : 668
Bileciklü Mahallesi, Burusa : 2555
Bil-i Avgan derbendi, Tumanlu k., UĢĢâk kz. : 1735
Bilkavak karyesi : 754, 1857
Bilkuyu, ġeyhlu kz. : 2470
Bilor karyesi, KurveleĢ nh. : 783
bîmâr-hâne : 1057, 1154, 1405, 2714; —de vefât
eyleyen kimesnelerün metrûkâtı : 1057,
1154; —nün evkâfı : 2714
binâ; — âlâtın almak : 2159; — hıdmetinde olan
bennâ vü ırgadun zahîreleri : 964; —
husûsı : 325; — ılminde mehâreti olmak :
980,
1216;
— içün
gönderilen
acemî-oğlanları tâifesi : 1509; — itdürmek :
1654; — kâr-nâmesi : 964; — kerestesi :
1589; — mühimmâtı : 964; — mühimmi :
1425; — olunacak yirler : 964; — olunmak :
147, 273, 899, 2050, 2371, 2478; — vü
ta‘mîrine gereği gibi mu‘âvenet itmek : 351;
—da hıdmetde olmak : 2376; —larına
istihdâm itmek : 780; —nun mübâĢirlerin
getürdüp onat vechile tetebbu‘ itmek : 899;
—ya hıdmet itmelerin emritmek : 2538; —
ya karîb olan yirler : 964; —ya lâzim olan
43
âlât ü esbâbları ile getürtmek : 2538; —ya
mübâĢeret eylemek : 964, 1848, 2538; —ya
Ģürû‘ olunmak : 147; —ya zarar gelmek :
1425
bî-namâzı ve yalan Ģehâdet itmekle ma‘rûf olan
kimesneleri hımâyet itmemek : 155
binâ-yı ahd ü emân muhkem ü müstahkem olmak :
2742
binâ-yı sulh u salâhun istihkâmı : 2447
Bindikler karyesi, AlaĢehir kz. : 1814
toprağı : 139; —'den gönderilen gemiler :
2608
birer kat keserden çıkmak : 604
Birgos kâdîsı : 1195
Bi’r-i Nebî kuyusı : 729
birkaç bâb hucreler binâ olmak : 722
birke; — hâli üzre harâb olmak : 2588; — tâ‘mîr
olunmamak : 2317
Birke mahalli, Medîne-i Münevvere : 1397
bî-nihâye zarar eylemek : 2770
Birkulı, ehl-i fesâd, Kayabüki k., Hüseyinâbâd kz. :
2705
bî-nihâye asker mu‘âvenete gelmek üzre olmak :
2756
bî-silâh ve ziyâde fakîru'l-hâl olmak : 1752
bir atlu âdem sığacak mikdârı bend yapdurmak :
1591
Bitlis (vilâyeti) : 564, 1220, 1717, 2257; — ağası :
2261; — beği : 2261; — Ekrâdı : 85; —
Kal‘ası : 2261, 2281; — kulları : 1562,
1941; — sancağınun tahrîri : 1971; —'de
olan nevbetci yeniçeri : 791
bir ayağı ağsak : 1819
bî-vakt kimesne gezmemek : 2179
bir berâtdan iki resm alınmak : 2074
biz(ler); — ü bal mûmı emrolunmak : 72; — ü çul :
498; —in gâret itmek : 2647
bir akça ve bir habbe; — al(dur)mamak : 1597,
2423; — virilmemek : 2681
bir habbe; — almağa imkân olmamak : 2355; —
bâkî ko(dur)mamak : 1209, 1935, 2128; —
buğday elegirmemek : 971, 1055; — tereke
virdürmemek : 1622, 2110; — virmemek :
1210; — zâyi‘ u ketm olmamak : 1784; —
lerin zâyi‘ itdürmemek : 1504; —si
kaçurdılmamak :
1502;
—si
zâyi‘
olmamak : 1502
bi'z-zât mukayyed olmak : 640, 867, 2181
Bobofça Kal‘ası : 313, 934, 1082, 1083, 1098,
1287, 2183, 2319, 2528
Bobosna karyesi, Bolvan nh., Bana kz. : 2186
Bodana (?), zimmî, bâzergân, Radoviçe k. : 2024,
2305
bir herseklik yir virmek : 2540
Bodofca karyesi, Ġpek ks. : 1124
bir kadeh buğday virilmek : 715
Bodolovski, Ancilik Beği, Leyh kralı ademi : 2749,
2750
bir nevbetlü; — müsellemler : 1568, 2645; —
yayalar : 876
Bodurum Kal‘ası dizdârı : 307
bir sipâhînün bir köyde çiftliği ve düzeni ve alâka-i
kesîresi var iken elinden alup âhara
virilmemek : 2650
bogası : 1989; — kaftân giymek : 1270
bir tîmâra üç-dört nefer sipâhîler müĢterek olmak :
2129
boğaz; — muhâfazasında küllî muzâyaka çekilmek :
949; — zabtolunmak : 743; —da durmak :
554; —ı tutmak : 554
birbirinden avretlerin kaçurmamak : 2131
birbirine mugâyir arz : 391
birbirini ıdlâl itmek : 2454
birbirisin meydâna da‘vet itmek : 2604
birbiriyle gavgâyla itâle-i lisân eylememek : 1329
birbirlerine kefîl olmak : 1626
Bîre kâdîsı : 2361; — nâyibi : 2361
Birecik : 2368, 2371, 2491, 2500; — Ġskelesi :
2371; — Kâdîlığı : 2608; — sancağı beği :
1359; — suyı : 1349, 1402, 1433; —
Boğaz Hısâr(lar)ı : 46, 629, 1009, 1314, 2008,
2138, 2541; — dizdârları : 31, 46, 246
boğaz; —ına dest-mâl dıkmak : 2097; —ına zencîr
urup habseylemek : 261; —larında kemend
ile bulunmak : 867; —larından bendlerin
bozmak : 261
Boğazkesen; — dizdârı : 2620; — Hısârları : 1290;
— Kal‘ası kethudâsı : 1575
boğazladukları keçileri bıçağla yüzmeyüp yumruğla
soymak : 2419
boğazlamak : 834, 1694
boğazlatmakdan hazer itmek : 1729
44
boğazlatmamak : 1729
Boğca hâsları : 1944; — Mukâta‘ası mültezimi :
1209
boğça : 2314
Boğdan (vilâyeti) : 48, 144, 340, 344, 560, 1102,
1123, 1147, 1150, 1184, 1303, 1351, 1432,
1587, 1629, 1854, 1856, 2096, 2230, 2365,
2540, 2552, 2732, 2733; — a‘yânı : 1123;
— beğleri : 235, 353; — bolarları : 1123; —
cânibinden kaçup varan kimesneler : 1432;
— cânibine el katmak fikrinde olmak : 639;
— câsûsları : 1985; — harâcı : 2230; —
Kal‘ası : 1665, 2191; — karyesin gâret
itmek : 1668; — keferesi : 1677; —
memleketi : 2732; — sınurına dahl ü
tecâvüz itmemek : 1189; — toprağı : 2755;
— toprağında olan kıĢlaklar : 1667, 1668;
— üzerine yörimek : 2365; — ve Leyh
esîrlerini
ıtlâk
itmek :
1468;
—
Voyvodalığı : 1123, 1135; — Voyvodası
Petre'nün vâkı‘ olan metrûkâtı : 2101; —
voyvodası : 24, 25, 103, 144, 344, 349,
560, 570, 1123, 1128, 1147, 1189, 1306,
1351, 1408, 1432, 1482, 1592, 1600, 1629,
1667, 1668, 1775, 1792, 1854, 1856, 1985,
2101, 2227, 2229, 2230, 2365, 2417, 2707,
2708, 2732; —'a varınca yol üzerinde olan
(sancakbeğleri ve) kâdîlar : 344, 1184,
1307; —'a ve re‘âyâsına zarar u gezend
iriĢdür(il)memek : 1150, 2733; —ne ve
re‘âyâsına gezend iriĢdürmemek : 2732
Boğdan Voyvoda, Boğdan Voyvodası, Aleksandra
Voyvoda'nın oğlu : 1135, 1150, 1408, 1600,
2365, 2417, 2732, 2733
Boğdan, Kara Boğdan oğlı Ġstefan Voyvoda'nun
oğlı, Rodos : 1552
Boğdan, zimmî, yol basup bâzergân katliden : 515
Boğdanlu : 2417; —'nun sınurı içinde olan yirlerine
hâricden kimesneyi hılâf-ı Ģer‘ u kânûn dahl
ü ta‘arruz itdürmemek : 2417
boğılmak : 2001, 2119, 2121
Bokoviçe nâhıyesi : 2468
bolarlar : 1123, 1185, 1854
Bolı (nâhıyesi /kazâsı /sancağı) : 381, 549, 1201; —
beği : 19, 629, 672, 928, 1062, 1199, 1201,
1274, 1384, 1434, 1826, 2056, 2122, 2282,
2302, 2709; — muharriri : 2192; —
müsellemlerinün bir nevbetlüsi : 1062; —
sipâhîleri : 1274, 1327, 1384, 1434, 2282;
— tahrîri : 2028; —'dan Amâsiyye ve andan
Niksar'a varınca yol üzerinde vâkı‘ olan
kâdîlar : 550; —n müceddeden tahrîr
eyleyen emîn ve kâtib : 1279; —nun
piyâdeleri : 1565
Bolvan [/Balvan] nâhıyesi, Ban kz. : 114, 2186; —
martolosları : 113, 2260
bora urganı : 610
borç taleb olunmak : 1100
Borlı (?) karyesi, Edirne kz. : 206
Bosit (?) Mehmed Beğ, ġavĢat beği : 2303
Bosko, kâtil, ġerha k., Ġpsala kz. : 1115
Bosna (sancağı /vilâyeti); — askeri : 581; — beği :
137, 436, 581, 800, 830, 1080, 1534, 1540,
2030; — beğinin kapukethudâsı : 137, 581,
830; — kâdîsı : 936; — oğlanı : 1819; —
suvadı, Boğdan sınırı : 1189; — ve Hersek
sancakları beğleri : 496; — ve Hersek
sancaklarında vâkı‘ olan kâdîlar : 496; —
ve Sarây müfettiĢi : 2030; —'ya varınca yol
üzerinde olan kâdîlar : 2190; —na
müte‘allik olan kılâ‘ erenleri : 830; —na
sâbıkâ beğ olanlar : 1534; —ne giden yol :
1341; —nun mahâyifi teftîĢi : 457, 493
Bosna köyi, konak : 1122, 1172, 1320
Bosna serhaddi : 581; —ne karîb kâfir kal‘aları :
581; —nün neferleri : 581
bostân(lar) : 100, 1620, 2036, 2562; — husûsı içün
nizâ‘ı olmak : 2033; — kurbinde vâkı‘ olan
hâlî yirler : 993; — maktû‘ olmak : 180; —
oğlanları : 577; — u bâğçe yirleri : 180; —
a küllî zarar olmak : 2452; —ına ve
değirmenlerine zararı olmak : 2452; —ına
cârî olıgelen suyu hakk üzre virmemek :
2531; —ına istihdâm itdürmek : 2528; —un
eĢcârın kat‘ itmek : 2036
Bostân ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1439,
2244, 2384
Bostân Çelebî, Erzurum tahrîrinde görevli kâtip :
869
Bostân, mektûb getüren : 573
bostâncıbaĢı : 204, 205, 206, 207, 208, 478, 544,
577, 779, 1030, 1368, 1581, 1655, 1656,
1702, 2630, 2660; — âdemleri : 966
bostâncı(lar) : 478, 966; —ya ihtiyâc olmak : 966
45
Botna, Boğdan sınırı : 1189; —'da olan karyelerün
öĢr ü gallâtı : 1189
boy beğ(ler)i : 964, 1029, 2631, 2651; —nün ve
âmillerün tasarruflarında olan köyler
serbest olmak : 2651
bölükbaĢı(lar) : 258, 285, 1846, 2085, 2313, 2495;
—ına hıdmet itmek : 2528; —ınun
ulûfeleri : 894
Börekci, harâmîlere yataklık yapan, Korıcı k.,
Ergene Köprüsi : 324
Boyâbâd kazâsı : 1277; — emînleri : 73; — kâdîsı :
1277
börk giymek : 79, 1719
Bralotoj tağları keferesi : 2572
Boyacı-oğlı, mahbûs, Kütâhiyye kz. : 2177
Branik Kal‘ası, Brod kz. : 936
Boyalı karyesi ahâlîsi : 867, 1483
Braslav Hısârı, Leyh : 201, 2742
Boyalı karyesi, Kocaili sn. : 867, 1483
Braslav Kal‘ası : 2770; — keferesi : 2771
Boyalı karyesi, Ürgüb kz. : 1464
Brayil : 2227; — Kal‘ası : 1020, 1022
boynına zencîr dakmak : 1706
Brez Kal‘ası : 1695
boynından urmak : 1045
Brezeviç Kal‘ası, Pojega sn. : 923
boz çul : 1182
Brikyus (?) Hısârı : 2767
boza : 1453
Bristmiçi karyesi halkı : 2510
Bozdoğan [/Boztoğan] karyesi, Hüseyinâbâd kz. :
2704, 2705
Brob Kal‘ası, Yanya : 37
bozdoğan, mücevher : 1237
bu yakadan; — göçüp gidenleri girü eski yirlerine
yazup göçdükleri yirlere yazmamak : 519;
— öte
yakaya
re‘âyâdan
kimesne
geçürmemek : 519
Bozen bkz. Pojen
bozılmıĢ alâmetlerin girü vaz‘ itdürüp mümtâz ü
mu‘ayyen kılmak : 946
Bozkırlu karyesi, Ankara kz. : 1219
Bozok (kazâsı /sancağı) : 461, 1683, 2617; — beği :
461, 1104, 1105, 1683, 1984, 2128, 2326,
2617, 2705; — beğinin oğulları : 461; —
muhâfazası : 461
Boztoğan karyesi bkz. Bozdoğan karyesi
Bozulus tâifesi : 2321; — halkı ve kethudâları :
2321
Brod kazâsı : 936; — kâdîsı : 1534, 2188
buçuk(lar) : 274; — yörimek : 1846; —ı olıgeldüği
üzre istihkâklarına göre tevcîh itdürmek :
274; —ı hıdmetlerinde kâyim olanlara
nevbet üzre virilmek : 50; —ı kethudâlar
tevcîh itmek : 274; —ı nevbet üzerine
virilmemek : 50; —la ri‘âyet olunmak :
1846
Budak Beğ, sancak beği, Van sn. : 308
BozyokuĢ, Mehmed PaĢa'nın kapıcısı : 750
Budak, dükkanı basılan, ġühûd ksn. : 558
Böğürdelen; — kâdîsı : 1380; — Kal‘ası : 1380,
1442; —Kal‘ası dizdârı : 1442
Budak, Keklik, harâmîlere yataklık yapan, Ergene
kz. : 324
bölük(ler) : 680, 2099, 2469; — gâh : 1277; —
kethudâsı : 2686; — seçilmek : 1163; —
sübaĢısı : 2577; — yeniçerileri : 699; —e
çıkmak : 1444, 1565; —e geçmedin ze‘âmet
virilmek : 2566; —e ilhâk olunmak : 1058;
—e ta‘yîn itmek : 1058, 2612; —i ile defter
olunmak : 184; —inde hıdmet itmek : 2474
Budak, maktûl, Seğidobası k., Kırkkilise kz. : 1809
bölük bölük gelüp Ģikâyet itmek : 626
bölük halkı : 221, 360, 541, 614, 619, 656, 727,
728, 896, 982, 1121, 1361, 1800, 1817,
1837; — ile gelüp gitmek : 220; — kendü
hevâlarında gezmek : 1837; —na icâzet
virmek : 394
46
Budak, müfsid, Körkil sn. : 735
Budak, Saru oğlı, Kütâhiyye livâsı piyâdesi, Koçak
k., ġeyhlu kz. : 2470
Budak, sipâhî, Ġçil sn. : 1583
Budak, ġeĢtacı, Çingâne, harâmî, Migalkara kz. :
324
Budaközi kazâsı : 2067; —alaybeğisi : 2617; —
kâdîsı : 460, 2128
Budin bkz. Budun
Budun [/Budin] (vilâyeti) : 222, 294, 327, 933, 963,
1089, 1232, 1286, 1846, 1865, 1869, 2029,
2183, 2268, 2305, 2523, 2554, 2686, 2687;
— Barut-hânesi : 2029; — beğlerbeği : 81,
108, 137, 223, 259, 266, 269, 275, 294,
313, 393, 433, 437, 473, 511, 525, 528,
574, 639, 662, 665, 666, 780, 799, 832,
884, 908, 932, 933, 934, 963, 1081, 1098,
1112, 1232, 1286, 1380, 1420, 1442, 1469,
1531, 1595, 1627, 1812, 1824, 1846, 1863,
1865, 1869, 2025, 2029, 2183, 2187, 2210,
2288, 2295, 2319, 2339, 2358, 2372, 2373,
2409, 2523, 2524, 2540, 2550, 2553, 2554,
2597, 2598, 2686, 2743, 2759, 2765, 2766;
— beğlerbeği kethudâsı : 780, 799, 830,
832, 934, 963, 1081, 1098, 1380, 1627,
2339, 2409, 2598, 2609, 2687; — cânibine
gönderilen hazîne : 2688; — cânibine
hazîne gönderilmek : 2689; — çavuĢları :
562, 637, 639; — defterdârı : 908, 1971,
2210; — halkı : 275; — Ilıcaları ayağı :
259; — kâdîsı : 2288; — sahrâları : 127; —
serhaddi muhâfazası : 932; — yakasında
olan
serhad
kal‘aları :
2554;
—
yayabaĢıları : 2760; —'a gelince vâkı‘ olan
yollar : 108; —'a gelüp barut iĢlenmesi
lâzim ü mühim olmak : 933; —'a gemi
irsâli : 2323; —'a irsâl olunan hazîne : 799;
—'a irsâl olunmak fermân olunan akça :
2694; —'a sürilmek emritmek : 308; —'a
tâbi‘ elviye re‘âyâsı : 2183; —'a tâbi‘ olan
sancaklarun re‘âyâsı : 2319; —'a tâbi‘
sancakbeğleri : 1420; —'a tâbi‘ zü‘amâ vü
erbâb-ı tîmâr karyeleri : 1420; —'a varınca
yol üzerinde vâkı‘ olan (beğler ve) kâdîlar :
1895, 2690; —'da muhâfazada olan yeniçeri
kullar : 327; —nde vâkı‘ olan kal‘alar : 934
Budun yeniçerileri : 574, 1846, 1865; — bölükbaĢıları : 285; — ağası : 285, 1053; —
Altıncı Cemâ‘ati : 228; — kâtibi : 2598; —
yayabaĢıları : 1895; —nin ulûfeleri : 1895
buğât u usât ziyâde muzâyaka virmek : 2044
buğday : 93, 107, 213, 296, 644, 771, 793, 891,
971, 981, 1125, 1312, 1360, 1378, 1400,
1788, 1884, 2017, 2077, 2111, 2186, 2227,
2244, 2380, 2606, 2707, 2738, 2740; —
a‘lâ olup kem olmamak : 2077; — cem‘ı :
1489; — cerîmleri : 1844, 1859; — ile tolu
gemi : 907; — irsâl olunmamak : 1055; —
irsâli : 24, 305; — kilesi : 644; — kirâsı :
664; — su sepilmiĢ mu‘âlec tereke
olmamak : 2111; — tedârük olunmak :
2227; — u alîk tedârüki : 1252; — u penîr ü
tavar ve sâyir zahîre virmek : 120; — un
itdürilmek : 793; — virenler : 213; —
virilmek : 715; — virüp akçasın almamak :
1576; — ziyâde eylemek : 2738; — ziyâde
gönderilmek : 2740; —la tolı Frenk
gemileri : 554; —un erdebbi : 217
buğday u arpa; — bâbında muzâyaka olmak : 2244;
— göndermek : 2244; — ihrâc u tahmîli :
174; — tahmîl olunup irsâl olunmak : 305
buğz u adâvet itmek : 312
Buhârâ : 671, 748, 749
Buhayra vilâyeti : 232; — hâkimi : 1914; — Ģeyhı :
849; — ġeyhu'l-Arabliğı : 730
buhûr iĢlemek : 959, 960
Bulcun karyesi, Burusa vt. : 770
Buldı karyesi, Ergeneköprüsi kz. : 1694
Bulgarî : 2730
bulgur : 418
burc(lar) : 1406, 1868, 2060, 2615; —ağaları ref‘
olunmak : 2060; —ağalığı : 2253; —binâ
olunmak : 1406
Burc-Alî, ehl-i fesâd, Selmânlu nh. : 2617
Burc-Alî, Karaman Haymânesi Mültezimi : 964
Burc-Alî, Lahsâ beğlerbeğinin âdemlerinden : 2160
Burgaz kasabası halkı : 2325
burgazlar : 1553
Burhânköyi karyesi, Gelibolı kz. : 1916
burma lüle : 1620
burnı ve kulağı kesilmek : 1785, 2742, 2750
burnın ve kulağın kesmek : 688
Burûc Re’îs, gönüllü levend re’îsi : 522
Burunsuz, sûhte, Köse tağı : 2059
Burusa : 100, 225, 835, 1059, 1132, 1240, 1317,
1548, 1572, 2080, 2177, 2220; — beği
kethudâsı : 225; — evkâfını teftîĢ itmek :
835; — hâssa harc emîni : 2220; — kâdîsı :
15, 670, 835, 1059, 1317, 1334, 1365,
1403, 1422, 1423, 1703, 2040, 2197, 2220,
2290, 2334, 2555, 2668; — kutnîsı : 1989;
— mahallâtı : 2555; — mühimmâtı : 1317;
— nâzırı : 1072; — nevâhîsi : 1371; —
tahrîri : 1965; — Zindânı : 226; —'ya
satılmağa varan koyunlar : 1317; —'ya
satılmak içün EskiĢehir'e gelen koyunlar :
1317
47
Burusa sancağı beği bkz. Hudâvendigâr sancağı
beği
Ca‘fer ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 74, 624,
651, 724, 732, 1123, 2577, 2694, 2695
Busra; — Kal‘ası, Havrân nh., ġâm : 814; —
karyesi, Havrân nh., ġâm : 814
Ca‘fer
BükmüĢ Cum‘ası, TaĢköpri kâzâsı : 1362
Ca‘fer ÇavuĢ, Diyârbekir ÇavuĢı : 156
Bükoba karyesi, Balya kz. : 739
Ca‘fer ÇavuĢ, Hâcî, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 623,
1973
BükreĢ : 2441
bünyâd idüp ma‘mûr eylemek : 2541
Bünyâd, Sultân Süleymân Hân Imâret-i Âmiresi
gemisinün re’îsi : 1125
ÇavuĢ, Deveyudan,
ÇavuĢı : 624, 651
Dergâh-ı
Mu‘allâ
Ca‘fer Kethudâ, Göle Beği Kethudâsı : 428, 432,
1946, 2464, 2518, 2761
Bürçeklü karyesi, Edirne kz. : 204
Ca‘fer Tûfân, ehl-i fesâd, Hâlidbeğlü Cemâ‘ati,
Ruhâ sn. : 309
büryân itdürmek : 315
Ca‘fer,
Büyük Âhû Korusı, Edirne kz. : 208
Büyük Âhûr, Edirne kz. : 86
Büyük Alaplu sınurı : 2640
Büyük Bigalı karyesi : 150
Büyük Çekmece : 287, 744, 746, 2629; — konağı :
287
büyük ev yapmak : 2159
Büyük Kara karyesi, Zağra kz. : 1001
büyük kethudâ, Ġstanbul ihtisâbında : 482
büyük tahka üzerine küçürek çalma sarınmak : 688
büyük tepsi : 324
Büyük Ünnüli karyesi, Edirne kz. : 204
Byoli Hısârı : 169
Abdullâh oğlı,
Kethudâsı : 2568
ġehrizol
Yeniçerileri
Ca‘fer, Anabolı Kal‘ası Azebleri Ağası, maktûl :
647, 2582
Ca‘fer, Anabolı muhzırı : 2578
Ca‘fer, Batum Beği Süleymân Beğ Kethudâsı :
2301, 2303
Ca‘fer, Benderlü, Bender'ün Dizdârı Hasan bin
Kaya'ya tâbi‘ : 1025
Ca‘fer, çavuĢlar kethudâsı âdemi, Katbîs : 2075
Ca‘fer, Dergâh-ı Mu‘allâ Yeniçerisi : 2122
Ca‘fer, Dîvâne, erbâb-ı tîmârdan, ehl-i fesâd, Teke
sn. : 2167, 2451
Ca‘fer, Dîvâne, Pîr Mehmed'ün karındaĢı, ehl-i
fesâd ü mücrim, UĢĢâk kz : 59, 1585
Ca‘fer, ehl-i fesâd, AkĢehir kz. : 1601
Ca‘fer, Gelibolı Hâssa Harcı : 2544
Ca‘fer, Gelibolı hâssa harcı emîni âdemi : 1610
câbî(ler) : 134, 573, 888, 2417; — vü ferrâĢ
olanlar : 2714; —i ihzâr itmek : 1126; —ye
koĢılmak : 1309
Ca‘fer, gurbet tâifesinden, Adana sn. : 2622
Ca‘fer, Havâle, arz getüren : 1042
Ca‘fer, hıdmetkâr, hüküm verilen : 1441
Câbî, Çırâk, Ģerîr, Trabzon sn. : 2551
Ca‘fer, hıdmetkâr, Aydonat kz. : 316
Câbir Beğ kethudâsı : 2647
Ca‘fer, Kapu Ağası, müteveffâ : 961, 962
câdde-i hakdan udûl itmemek : 1717, 1891, 2526
Ca‘fer, Kapucı : 2386
câdde-i inkıyâddan inhırâf : 743, 2185
Ca‘fer, KargacıbaĢı-oğlı, mahbûs, HormeĢ Kal‘ası :
909
Ca‘fer Ağa, Dergâh-ı Mu‘allâ Kapucıları BaĢı :
1547, 1711
Ca‘fer, katl zanlısı, Varna kz. : 254
Ca‘fer Beğ [/Lala], ġehzâde Murâd'ın Lalası : 126,
279, 385, 453, 518, 628, 1283, 1373, 2018,
2096, 2304, 2311, 2364
Ca‘fer, Kefe Sancağı Beği, sâbık Silistre Sancağı
Beği : 87, 2736
Ca‘fer Beğ, Rodos Sancağı Beği, müteveffâ : 802
Ca‘fer, maktûl, Hamîd k. : 508
Ca‘fer bin Ferruh, dükkânlar ihdâs ederek kasabaya
küllî zararı olan, Dirhan k., Ġmoçka
kasabası, Hersek sn. : 1489
Ca‘fer, muhtesib, Kalamata, Kartine kz. : 2581
48
Ca‘fer, kul-karındaĢı, ehl-i fesâd, Budun : 963
Ca‘fer, Rodos Beği Kethudâsı : 1431, 1516, 1517
Ca‘fer, Seyyid, Yahyâ PaĢa Evkâfı mütevellîsi,
Üsküb : 1126
Câmi‘-ı Kebîr, Divriği sn. : 1988
Ca‘fer, Sigetvar Sancağı Beği Kethudâsı : 1082
câmûs(lar) : 522, 526, 692, 1915, 1917, 2569; —
gâreti : 526; — ihrâcı : 1915; — tedârüki :
1917; — ve sığırlar pârelemek : 522, 2527;
— zahîresüz kalmak : 2569
Ca‘fer, ġehir Voyvodası Hüseyin Voyvoda'nun
yoldaĢı, Selanik : 673
Ca‘fer, TımıĢvar Beğlerbeği, sâbık Kefe Sancağı
Beği : 2745
Ca‘fer, tîmâra mutasarrıf, Mahmeri k., Sincanlu
nh., Karahısâr-ı Sâhıb sn. : 2196
Ca‘fer, Toğancı, ehl-i fesâd, Bolı nh. : 381
Ca‘fer, Urumî Ülkesi Beği : 1244
Ca‘fer, Voyvoda, Yagodine kz. : 107
Camte, Boğdan sınırı : 1189
Cân Bâlî, ev basup âdem katlitmekden mazınna,
Anatolı : 150
cân(lar); — u mâllarından emîn olmak : 1524; —ı
emn ü emân içinde olmak : 1524; —ına ve
mâllarına küllî zarar olmak : 2195
Ca‘fer, Yûsuf oğlı, Seferîhısâr kz. : 536
cân u baĢ; — ile çalıĢmak : 1335; — ile çalmak :
236; —la dürüĢüp bezl-i makdûr eylemek :
796; —la hıdmetde bulunanlar : 1268
Ca‘fer, Za‘îm, KaĢ kz. : 1817
Cana beği : 2246
Ca‘fer, Zernûk Beği, Basra : 1386
cânavarlar : 453; —ı çoğalmak : 453; —ı kırup def‘
itmek : 453
Ca‘fer, yeniçeri : 2054
CağĢeb (?) KriĢtof, Setük Varad (?)
Kapudânı, Erdel vt. : 2464
Kal‘a
cânbâzlar : 10, 1525
Cakomor, NakĢa Dükası Yasif'in âdemi : 2726
cânbâzlık itmek : 1010
câme-Ģûylar : 2485
Canbolad Beğ, Kapudân : 500, 743, 1874, 2195,
2608
câmi‘(lar)(-ı Ģerîf) [/cevâmi‘] : 146, 148, 325, 351,
383, 922, 1230, 1315, 1322, 1405, 1575,
2288, 2550, 2597, 2705; — binâsı : 625,
1981, 2333, 2376, 2597; — hatîbi : 301; —
içinde olan kefere makâbiri : 2550; —
kurbinde ve çârsûda nerd ü Ģatranc
oynayanları ve çalgu çalanları men‘ itmek :
155; — mâbeyninde kefere mahallesi
olmak : 996; — mühimmâtı : 625, 1529,
1981; — u mahalle vü mescidi olmak : 188;
— u mesâcidde aĢr kırâ’et itmek : 1706; —
u mevâzı‘-ı Ģerîfe : 2668; — ve ımâret-i
âmire levâzimi : 2145; —a gelen halk :
2592; —da namâz kılmaz olmak : 331; —e
râyiha vâsıl olmak : 186; —un mâbeyninde
meyhâneler
ihdâsı :
996;
—un
mühimmâtıyçün vasıyyet itmek : 2288
câmi‘ u medâris [/cevâmi‘ u medâris] : 1315, 1322;
— harâba müĢrif olmak : 1967; —e vakfun
mahsûli ta‘yîn olunmak : 1967
Câmi‘-ı Atîk, Murâdiyye Mahallesi, Edirne kz. :
1847
Câmi‘-ı Benî-Ümeyye, ġâm-ı ġerîf : 1315, 1322,
1639, 2036; — mütevvellîsi : 2042, 2043
Câmi‘-ı Ezher : 1617
Câmi‘-ı Kebîr u Atîk, Sultân Alâ’eddîn'in binâ
itdüği, Lâzikıyye : 2181
cânına zarar; — müterettib olmak : 2470; — u
gezend iriĢdürmemek : 2180
Cani,
harâmîlere yataklık
Migalkara kz. : 324
yapan,
Harmanlı,
Cani, Mustafâ oğlı, sipâhî, ehl-i fesâd, Aydonat ks.,
YeniĢehir kz. : 316, 871, 874, 882, 883
Canik sancağı : 73, 2492; — beği : 22, 1105, 1366,
1962, 2076, 2691, 2692, 2708; — zabtı : 69
Canikli tâifesi bkz. Çepni tâifesi
Cankirman : 1473, 2742; — dizdârı : 1473; —
kurbinde vâkı‘ olan sahrâ : 1551; —
Mukâta‘ası : 2748; — sahrâsı : 201, 1468
Cankirman Kal‘ası : 1448, 1473, 2268, 2552, 2742,
2749, 2750; — muhâfazası : 2552; —'n
ihâta itmek : 2742
cânlu tavarları getürenler : 993
câriye(ler) : 508, 1714, 1745, 1854, 2444, 2760; —
ayartmak : 694, 2359; — kaçmak : 100,
2747; —si boğılup kapuya bırağılmak :
2119, 2121; —sin katlitmek : 2121; —sine
dahlolunmamak : 2389
câsûs(lar) : 639, 1985, 2683; — gönder(il)mek :
321, 630; — ile tecessüs itmek : 637; —ı
dutup göndermek : 1985; —u elegetürmek :
2683; —un getürdüği haber : 637
49
câsûsluk itmek : 1985
Catozdime (?) Hısârı : 2742
Cebbâre karyesi, Âmid : 2532
cebe; — defterinden tîmâr tevcîh eylemek : 798; —
lerin almak : 1262
cebe vü cevĢen(ler) : 629, 1009, 1013, 1712, 2169;
— ü cebelüleri ile hâzır u müheyyâ olmak :
1009, 1476, 1962
cebeci(ler) : 733, 1143, 1997
cebe-hâne : 1035, 1262, 1884, 2505; —-i Âmire :
2071; —sin âdet ü kânûn üzre mezâd
itmek : 1262
Cebele; — kâdîsı : 382, 1250; — sancağı beği :
382, 533
basmak : 739; — konmak : 1830; —
mâlların almak : 2152; — mücrimleri alup
halâs itmek : 1200; — tavar sürüp ziyâde
zarar u hayf itmek : 1668; — ve kahran
tohumların çeküp almak : 1210; —
yimiĢlerin almak : 1558; — yimlerin ve
yimeklerin almak : 922
cedîd : 2086; — celebler : 846; — ü atîk yarak :
1312
cel (?) ile niĢânlu kâğıd gönderilmek : 611
Celâl, ehl-i fesâd, Yapalu kz. : 1207, 1557
Celâl, sipâhî, Ģakî, Seferîhısâr kz. : 1161
celâ-yı vatan : 62, 168, 331, 375, 376, 858, 1477,
2422, 2430, 2571, 2594, 2653
Cebel-i Tekfur kazâsı : 1900; — kâdîsı : 1900, 2329
celb ü ahz : 812, 1037, 1048, 1359, 1445, 1462,
1582, 1597, 1649, 1721, 1883, 1891, 1986,
2137, 2327, 2345, 2379, 2384, 2393, 2399,
2438, 2516, 2533
cebelü(ler) : 1013, 1476; — hırsuz : 2169; —si
eĢdürmek üzre virilen temessükât taleb
olunmak : 2397
celbe(ler) : 595, 596, 611, 634, 801, 2663, 2738,
2753, 2764, 2769; — ihzârında su‘ûbet
olmak : 2738
Cebel-i Kisrevân : 2026
Cebel-i Lâzikıyye alaybeği : 2026
cebr; — ile akçaların almak : 181; — ile altun
almak : 1207; — ile Arab kulın almak :
1207; — ile atların ve katırların almak :
1161, 1590, 1707; — ile buğday almak :
2634; — ile develerin almak : 1161, 1810;
— ile ellerinden almak : 2414; — ile emlâk
ü esbâbların almak : 1960; — ile esbâb u
taĢların almak : 2159; — ile kısmet itmek :
1708; — ile kız çekmek : 64; — ile kul u
koyun ve sâyir tavarların almak : 1161; —
ile nesnelerin almak : 2634; — ile odun
getürdüp bir akça virmemek : 62; — ile
odun u otluk sürmek : 1053; — ile rızk u
mâlların almak : 1161; — ile satun almak :
1042; — ile sürdürmemek : 1053; — ile
sürmek : 1815; — ile tavar almak : 2081; —
ile vazîfesin almak : 2452; — ile
zahîrelerin almak : 2495; — ü te‘addî
itmek : 460
cebren; — âhûrdan at almak : 59; — almak : 126,
1189, 1533; — altunun almak : 2038; —
alup gitmek : 2097; — bey‘ itmek : 2613;
— bir müslimân oğlanın gemiye koyup
habseylemek : 862; — bozdurmak : 276; —
çekmek : 2482; — dutdurmak : 1815; —
ellerinden zahîreyi almak : 427; —
getürtmek : 780; — güç itmek : 1956; —
hâtûnın tasarruf itmek : 692; — karyelerin
50
celb-i mâl : 496, 1445, 1597, 1733
celb-i menâfi‘a meĢgûl olmak : 44
celeb(ler) (tâifesi) [/celebkeĢ] : 71, 310, 425, 440,
502, 650, 763, 827, 841, 846, 866, 872,
956, 1007, 1318, 1320, 1321, 1587, 1606,
1729, 1730, 1977, 2108, 2118, 2254, 2337,
2434; — defterine kaydeylemek : 1074; —
hükmi : 1802; — iken tîmâra dühûl
eylemek : 1491; — kaydeylemek : 1074; —
kaydolunan
kimesneler :
1491;
—
kaydolunmak : 310; — koyun(lar)ı : 212,
956, 1285, 1288, 1729, 1730; — mürde vü
girîhte vü müflis olmak : 1729; — olmağa
kâdir kimesneler : 2311; — süricilere koyun
teslîm itmek : 1730; — tahrîri : 310, 1074,
1226, 1491, 1729, 2254; — zimmetlerinde
olan bâkî koyunlar : 1321; —e koyun
aldurmak : 712; —e kudretlerine göre
mu‘âvenet ü muzâheret itmek : 2254; —e
muzâyaka virmemek : 310; —i defter
mûcebince yoklamak : 71; —i isimleri ve
koyunları ile defter itmek : 872; —i
isimleriyle yazup defter itmek : 866; —in
üzerlerinde yazılan koyunlar : 846; —nden
akça alınmak : 1729; —ün bahâr mevsimi
koyunın defter mûcebince mu‘accelen ihrâc
itmek : 650; —ün defterde yazılan
koyunları : 872, 2434; —ün Eflak vilâyetinden getürdükleri koyunlar : 1977; —ün
getürüp teslîm eyledükleri koyunlardan bâkî
kalanlar :
1320;
—ün
koyunların
mu‘accelen ihrâc idüp irsâl itmek : 1318; —
ün koyunların sürdürürmek : 1729; —ün
koyunların sürmek : 1730, 2337, 2430; —ün
müflis olmaduğı ma‘lûm olmak : 1729; —
ün mürde vü girîhteleri : 546; —ün
mürdeleri ve müflisleri ve girîhteleri ihrâc
olunmak : 1226; —ün süricileri : 1226,
2337; —ün üzerlerinde bâkî kalan haklar :
1491; —ün üzerlerinde bâkî kalan
koyunlar : 1321; —ün üzerlerine mukayyed
olan koyunların mu‘accelen ihrâc itmek :
866; —ün üzerlerine takdîr olunan (ağnâm
/ganemler /koyun) : 1288, 1318, 1606,
1729, 1730
Celeb, gurbet tâifesinden, Adana sn. : 2622
celeb-keĢ bkz. celeb
celeb-keĢân; — defteri : 931; —-ı atîk : 440, 502
celeblik; — hıdmeti : 71, 1226; —den ihrâc
eylemek : 1074; —e kâdir ve yarar u
mün‘ım ü mâldâr kimesneler bulmak :
1074, 1226; —leri mukarrer olmak : 1729
cell-i makdûrun sarfitmek : 1925
cem‘; — eyledükleri zahîreyi cebren ellerinden
almak : 427; — it(dür)mek : 72, 112, 131,
144, 148, 154, 400, 414, 436, 461, 496,
582, 603, 624, 666, 717, 858, 1039, 1163,
1176, 1585, 2001, 2314; — ol(un)mak : 98,
134, 159, 192, 316, 331, 471, 680, 692,
935, 1044, 1485, 1788, 1900, 2131, 2248,
2343, 2615, 2649; — olunan akçayı
havâleye zabtitdürmemek : 2608; — olunan
koyun u keçi kasabâtda boğazlanmak : 212;
— olunan mâlı sarrâflamak : 1032; —
olunan yayalar perâkende olmak : 1372; —
olup meclis itmek : 1398; — olup yarak u
yasağ ile gezdürmemek : 129
cemâ‘at(ler) : 186, 297, 312, 1121, 1874, 2647,
2654, 2705; — ahvâlin tamâm görmek :
148; — getürtmemek : 2452; —i basmak :
1583
Cemâ‘at-i Berko : 1558
Cemâleddîn bin ġeyh Mehmed, kâtil, Sakız'da
mahbûs, Hârîm kz. : 2279
Cemâleddîn, Ayn-ı Zerkâ Suyolcısı, Medîne : 715,
771
Cemâleddîn, maktûl Hâcî Ömer'in oğulu, Hârîm
kz. : 2279
Cemen karyesi, TımıĢvar sn. : 2271; — re‘âyâsı,
TımıĢvar sn. : 1204
cem‘-ı kesîr : 138, 180, 2514; — yaramazlığına
Ģehâdet itmek : 226
cem‘ıyyet : 29, 321, 389, 461, 1274, 1301, 1446,
1531, 1571, 1709, 1722, 1737, 1972, 2035,
2647, 2729, 2743, 2756; — ile diyâr-ı
Garb'dan bir yire düĢmek : 653; — ile
gezdürmemek : 1558; — ile gezüp fesâd ü
Ģenâ‘atden hâlî olmamak : 1649; — ile kurâ
vü kasabâtda gezüp oğlan çeküp ve salkun
salup fesâd ü Ģenâ‘at üzre olmak : 1704; —
ile oturmak : 2538; — ile tilâvet olunmak :
1823; — ile ve ok u yay ve sâyir âlât-ı
harble gidüp yollarda fesâddan hâlî
olmamak : 2344; — itdürmemek : 639; —
tedârükinde olmak : 2767; — ü bâzâr
yirleri : 1972; — üzre olan eĢkıyâ sûhte
tâifesinün def‘ı : 2282; —de olan sipâhîleri
yoklayup arzitmek : 524; —de zarar
müterettib olmak : 461; —in tağıtmak :
2044
cemî‘; — âlât ü esbâb u kürekcisiyle mükemmel
kadırga : 346; — meremmâtına mültezim
olmak : 1497; — re‘âyâ vü berâyâ
müteĢekkîler olmak : 2571; — zamânda
fitne vü fesâddan hâlî olmamak : 1087
Cemmâsiyye; — Arabları : 2647; — beği : 2647
cemm-i gafîr : 331, 1179, 1814, 2470
CemĢîd, Üsküb Beği Kethudâsı : 1892
CemĢîd-savlet : 2447
Ceneviz gemileri : 2666
ceng ü cidâl : 359, 370, 1009, 1335, 1598, 2255,
2757; — görmiĢ kullar : 244; —e mübâĢeret
itmek : 1817
ceng; — ü fesâda mütesaddî olmak : 1932; — ü
gavgâ itmek : 2749, 2750; — ü nizâ‘
olmak : 2604; — yarağıyla hâzır olmak :
2246; —de katlolunan usâtun demi heder
olmak : 73; —den halâs olmak : 1166; —e
âğâz itmek : 73; —e kâdir asker : 699; —e
mübâĢeret itmek : 300; —e ve gavgâya
Ģürû‘ eylemek : 2245; —idenler : 90; —
itmek : 35, 78, 113, 276, 413, 428, 432,
51
459, 735, 754, 935, 1113, 1932, 2260,
2628, 2755, 2756, 2767; —ler tedârük
olunmak üzre olmak : 2756; —olmak : 29,
250, 611, 1200, 1366, 1874
cengci [/cengî] : 20, 587, 697, 698, 1290, 1528,
2302; — alup gitmek : 696; — göndermek :
2764; — içün hisâr-eri ihrâcı : 18; —
ihrâcı : 19; — tedârüki: 1335; — ve
kürekci ile topcıdan kimesne kuruya
çıkarmamak : 583; — vü kürekci : 46, 1359;
— vü topcı : 616; — vü yarağı tedârük
itmek : 236; — yeniçeri kullar : 1130
cengci vü âletci : 1528; — vü kürekci vü topcılarıla
hâzır u müheyyâ olmak : 586
cengî bkz. cengci
Cenûb nâhıyesi, Basra : 376, 1325; — ahâlîsi : 375;
— mültezimleri : 1604
cerahor(lar) : 1863, 1943; — ihrâcı : 1222, 1287,
1863, 1943; — talebi : 1222; —lukdan ve
karakullukdan ve sâyir tekâlîfden mu‘âf u
müsellem olmak : 581
1142; —si bitmek : 1202; —sin aldurmak :
1620
cerîmler; — binâsı ve termîmi : 1844; —i ta‘mîr ü
termîm itmek : 1859
Cermâsî karyesi, ġâm kz. : 2457
cerr; — içün gezmek : 1706; —itdürmemek : 1706;
—itmek : 1706
cerrâr : 1499, 1706; — tâifesin makâbir içinde
gezdürmeyüp muhkem tenbîh eylemek :
1499
cerr-i sakîl; — eylemek : 1499, 1706; — ve ilhâh-ı
galîz eylemek : 1499; — ve nâ-meĢrû‘ evzâ‘
idenler : 1499
cevâhir esbâbı : 2760
cevâlî : 1852; —den dirliğe mutasarrıf olanlar :
1678
cevâmi‘ u medâris bkz. câmi‘ u medâris
cevâmi‘ bkz. câmi‘
cevherî levha : 2760
cevr ü te‘addî vü ihânet kasdı : 125
cerâyâ bkz. cerâye
cevr ü zulmi olmak : 1892
cerâye(ler) [/cerâyâ] : 338; — husûsında kadîmden
olıgeldüği üzre amel eylemek : 338; —
irsâli : 1138; — vü otluk : 378; —i vâsıl
olmamak : 1138; —i virilmek : 338; —in
olıgelen âdet-i kadîme üzre irsâl ü îsâl
eylemek : 1138; —nun tahmîli içün kalyon
yapılmak : 337
cezâları vir(il)mek : 965, 977, 1213, 1235, 1373,
1388, 1411, 1419, 1737, 1835, 1984, 1988,
2483, 2536, 2742
cerâye vü alîk(lar) : 987; — almamak : 378; —
mukâbelesinde mutasarrıf olunan sâlyâne :
378; — ref‘ olunmak : 378; —ı mâh be-mâh
Anbâr-ı Mısır'dan virilmek : 987; —ı
olanlarun terakkîlerin kayditmek : 378; —ın
mîrî içün Hazîne'ye zabteylemek : 378; —ın
ref‘ itmek : 378; —ın te’hîr itmeyüp vakti
ile göndermek : 1041
cerâyim almak : 107
Cerbe : 2149; — Kal‘ası, Mağrib Trablus sn. : 740
CerciĢ, dârende, zimmî, Beyrût kz. : 2038
Cerî, (----) sancakbeği, Diyârbekir sn. : 368
cerîme(ler) : 107, 229, 686, 776, 1043, 2324; —
alınmak : 1386, 2117, 2304; — ile
müttehem olan ehl-i fesâd ü Ģenâ‘at : 686;
—i sâbit ü müseccel olmıĢ mücrimler :
1043; —i sâbit ü sicill olmak : 160; —in
bildürmek : 100; —in defter itmek : 939; —
in sicill itdürmek : 2393; —iyle yazmak :
52
cezâ-yı sezâ(sı /ları) virilmek : 1081, 2742, 2743,
2747
Cezâyir : 67, 365, 743, 1389, 1625, 1658, 2335,
2431, 2439, 2460, 2461, 2462, 2481, 2483,
2508; — çavuĢları : 18; — gemileri : 355;
— Hazînesi : 2439, 2460, 2461, 2462,
2481; — içine firâr itmek : 1386; —
mukâbelesinde vâkı‘ olan memleket ü
vilâyet : 355; — tarafı : 2009; — vilâyeti
hâkimi : 1524; — yayabaĢıları : 67; —
yeniçerileri : 67; —'de fetholunan yirlerde
konılan kul u hısâr-eri vü azeb tâifesi :
1308; —'de olan yeniçeri tâifesiyle azebler :
2399; —'e göndermek : 1559; —'e
sürilmek : 1559, 1612, 1635, 2571, 2745;
—'e sürilmesin emritmek : 1450, 2335; —
'ün ekser yarar Ģeyhları : 743; —'ün sülüsi
mikdârı hâlî yir kalmak : 743
Cezâyir beğlerbeği : 365, 1435, 1436, 1561, 1569,
1611, 1613, 1625, 1644, 1650, 1652, 1834,
1876, 1882, 1888, 2008, 2009, 2068, 2149,
2204, 2222, 2295, 2413, 2433, 2439, 2460,
2461, 2462, 2481, 2483, 2674; —
kethudâsı : 2483; — ve kapudânı : 1460
Cezâyir Seferi [/Cezîre Seferi] : 268, 318, 322, 735,
1011, 1235, 1549, 1565, 1598, 1777, 2195,
2297, 2378, 2608; — içün emre mugâyir
ziyâde cengî vü kürekci ihrâc itmek : 1359;
— mühimmi : 1874; —'nde hıdmetde ve
yoldaĢlıkda bulunan yeniçeriler : 1549; —
'ne ta‘yîn olunan yeniçeri kullar : 1565; —
'yçün Birecik'den gönderilen gemiler : 2608
Cezâyir-i Garb (vilâyeti) : 51, 2375, 2402; —
beğlerbeği : 51, 67, 355, 655, 1436, 1612,
1635, 2335, 2374, 2375, 2396, 2399, 2403,
2431, 2456, 2465, 2471, 2508, 2678; —
Beğlerbeğilüği : 1625; — kâdîsı : 2396
Cezâyir-i Mağrib; — beğlerbeği : 1389; —'e
sürilmek : 1450
Cezîre Seferi bkz. Cezâyir Seferi
cezîre(ler) : 244, 371, 904, 1121, 1515, 1539; —
re‘âyâsı : 463; — keferesi : 464; —
mahsûline noksân müterettib olmak : 463;
— ülkesi : 719; —-i Bahreyn'de sâkin olan
a‘yân : 1406; —den harâc-güzâr zimmîler
alup esîr itmek : 1515; —den hâric yire
gitmemek : 2745; —e sığınmak : 1684; —i
kâfir almak : 244; —yi ıslâh eylemek : 740
Cîze kâdîsı : 730, 2075
Cizre kâdîsı : 1251
cizye(ler) : 416, 974; — cem‘ı : 416, 436, 459; —
cem‘ına varan harâcî : 848; — vaz‘ı : 582;
— vü hukûkdan mu‘âf olıgelmek : 121; —
vü rüsûm alınmak : 2724; —in edâ
eylememek : 432, 2526; —in getürüp
kendüler teslîm eylemek : 1569; —in
virmemek : 304
cizye vü âdet-i ağnâm : 195, 2591; — u ispençe
resmi : 192
cizye vü ispençe : 449, 2464; — baĢa bağlu olmak :
449; — hâneye bağlanmak : 449
Coğan Piste, Françe tercümân ve ilçisi : 365
Coryak karyesi ahâlîsi, Rûmili Defteri Kethudâsı
Hâssı : 2616
CoĢet Kal‘ası : 637, 639, 666
Covanvay, Ģab tâciri, Venedik : 2357
cûd ü kerem : 2484
cum‘a namâzı kılınmamak : 2705
Cum‘a, gurbet tâifesinden, Adana sn. : 2622
Cum‘abâzârı kâdîsı : 1729, 2435
cumhûr-ı enâmun intizâm-ı ahvâli : 2484
Cezzâr, harâmî, Nâblûs kz. : 2494
cumhûr-ı umûr : 236, 585, 589, 2088, 2663, 2753,
2764
cibâl : 1795
Cübb-i Mekke (?) karyesi, ġâm kz. : 2457
cibâyetler mahsûlâtı : 1827
cidâr u menâbiri hedmolmak : 2181
cülûs(-ı hümâyûn) : 135, 1112, 1520, 1566; —
terakkîsi : 1118
cidd ü cehd olunmak : 1316
cünd-i bî-Ģümâr ve asker-i nusret-âsâr irsâli : 595
Cidde (/-i Ma‘mûre) : 611, 813, 2655, 2656, 2663,
2753, 2764; — Benderi : 2663; — emîni :
986; — mahsûli : 983, 986; — sancağı
beği : 237, 244, 354, 377, 389, 595, 596,
611, 618, 813, 899, 1332, 2400, 2478,
2479, 2619, 2642
cünd-i sitâre-Ģümâr : 1922
cihâd; — itmek : 2484; — ü gazâ : 721; —-ı
fî-sebîli'llâh : 244, 721
cihâta mutasarrıf olmak : 2290, 2658
cihet(ler) : 2452; — tasarrufu : 573, 2388; —
tevcîhi : 573, 1823, 2388; —in almak :
1620, 2205
cünûd-ı muvahhıdîn : 613
cür’et; — eylemek : 2429; — ü ikdâm eylememek :
2750
cürm; — (?) almak : 64; — sâbit (ü zâhir) olmak :
184, 1717; —-i galîz : 139, 939, 1653,
1810, 2216, 2494; —i sâdır olmak : 76; —i
zâhir olup elegiren mücrimler : 812
cürm ü cinâyet : 1862, 1954; — ve bâd-ı hevâsı
sancakbeğlerine hâsıl kaydolunmak : 1493
cüsûr; — bağlamak : 1335; — ü kanâtîrun ta‘mîr ü
termîmi : 2355
cihet-i ma‘îĢet : 475
cüz-i Ģerîf tilâvet olunmak Ģarteylemek : 1823
Cilgörkozı (?) Korusı, Haleb : 2082
cüz’î ulûfe ile iĢlemeğe ihtiyâr eylememek : 433
cimâ‘ lafzı ile Ģetmitmek : 460
çadır : 2177; — bizi : 72; — u yelken bizi : 72
Cisbilis Hısârı, Akkirman lv. : 1791
Çağırğan karyesi, Edirne kz. : 206
cisr-i cedîd : 1030
53
2683, 2694, 2701, 2702, 2712; — Bâğçesi
üstâdı : 1875; — çayırları : 1410; — kâdîsı :
133, 673, 872, 1125, 1146, 1172, 1730,
1972, 2498; — kurbinde vâkı‘ olan sazlık :
1591; — Mukâta‘âtı : 2111; — zahîresi :
2677; —'da olan sazlık ve suyınun bendi
korınup hıfzolunması : 1550
çağĢır : 776, 1966
Çakal, serhoĢ, Varna kz. : 520
Çakallu Cemâ‘ati : 1273
Çakarak karyesi bkz. Ayoyorgi karyesi
Çâker, Vize Beği Kethudâsı : 1878
çakır : 1418
Çakırağa Mahallesi, Edirne sn. : 1656
Çatladıkapu : 1513
Çakırcılar; — kâtibi : 567, 1550; — kethudâsı :
1702, 1918; —baĢı : 17, 551
çavuĢ(lar) : 74, 163, 211, 219, 224, 284, 584, 613,
637, 640, 699, 1024, 1168, 1202, 1209,
1335, 1672, 1684, 1729, 1853, 1919, 2015,
2742; — âdem(ler)i : 105, 1229, 2089; —
alıkoymak : 1136; — gönderilmek : 682; —
irsâli : 102, 1672; — katli : 754; —
kethudâsı : 341, 1263, 1265, 2022, 2171;
— kethudâsı âdemi, Katbîs : 2075; —
ta‘yîni : 105, 136; — tîmârı : 381, 1202; —
u gönüllü gedüğine mutasarrıf olanlar :
2066, 2071; — u yeniçeri ta‘yîni : 1638; —
ve bölük halkı : 1348; — ve müteferrikalar
ziyâde olmak : 1024; — yazmak : 584; —
-oğulları : 2563; —a koĢup irsâl eylemek :
570, 1227; —a mu‘âvenet itmemek : 778;
—a teslîm itmek : 2508; —a zarar
gelmemek : 269; —baĢı : 172, 440, 457,
488, 493, 499, 629, 631, 699, 1128, 1156,
1270, 1291, 1296, 1298, 1317, 1320, 1326,
1347, 1353, 1785, 1873, 1887, 1905, 1908,
1909, 1911, 1912, 1913, 1922, 1923, 1925,
1927, 1973, 2351, 2753; —ı esîr itmek :
269, 294; —ı ve gönüllü tâifesin yoklamak :
584, 614; —un ulûfeleri ağır olmak : 584
Çakır-oğlı, erbâb-ı tîmârdan, Antâliyye kz. : 1745
Çakmaklu : 2668
çakĢırların giymek : 315
Çalabvirdi bin TurmıĢ, ehl-i fesâd,
emrolunan, Gelibolu kz. : 2353
siyâset
çalgu; — çalanları men‘ itmek : 155; — ile düğün
idüp sübaĢılara ücret virmek : 155
çalıların ve ağaçların kesmek : 205
çalma sarınmak : 688
çalup mecrûh itmek : 2463
çam ağacı; — getürdilmek : 2371; — tedârüki :
2368
çam rencber gemisi : 2323
Çam-ı Kebîr karyesi, Ferecik kz. : 303
Çanad sancağı : 415, 1204, 1593, 1946, 2271, 2299,
2330; — beği : 1149, 1204, 1689, 2210,
2289, 2360, 2529; — beği kethudâsı : 2360;
— kâdîsı : 2210, 2289; —nda olan kâdîlar :
2271
Çanakcı karyesi, Akçakızanlık kz. : 1145
Çapakçur sancağı beği : 1369
çârsû(lar) : 32; — vü bâzâr kapanmak : 331; —da
nerd ü Ģatranc oynayanları ve çalgu
çalanları men‘ itmek : 155
çârtâk; — çıkarmak : 1417; — yapmak : 1417
Çârtâk; — Ġskelesi : 2008; — karyesi, Katranlu
Derbendi kurbündeki köylerden, Burusa
vt. : 770
Çartakalanı, mahûf bil, Yabanâbâd kz. : 2672
çâĢnigîr(ler) : 656, 844, 853, 1220, 1481; —baĢı :
50, 328
ÇâĢnigîr karyesi, Edirne kz. : 206
ÇâĢnigîrazmağı mahalli, Filibe kz. : 922
Çatal öyük, Boğdan sınırı : 1189
Çatalca (kazâsı /konağı) : 3, 18, 283, 398, 1410,
1550, 1591, 1666, 2218, 2576, 2669, 2675,
54
çavuĢluk; — ve müteferrikalık gedükleri : 1024; —ı
alınmak : 1881; —ı ve dirliği âhara
virilmek : 381; —dan ref‘ olunmak : 1881
çay; — taĢkını, Akbaldır çayı, Mağnisa kz. : 1405;
—un iki cânibi muhkem seddolmak : 1405
çayır(lar) : 16, 504, 950, 1038, 1049, 1343, 1518,
2148; — biçenlerün ücreti ziyâde olmak :
1633; — biçmek içün tırpancı ihrâc
olunmak : 1410; — mühimmi : 1449, 1633;
— voynukları : 921, 1003; — yidürmek :
1558;
—a
çıkmak :
1191;
—a
dahlolunmak : 1091; —da atları sirka
olunmak : 479, 504; —da fıskitmek : 2177;
—dan Istabl-ı Âmire bârgîrlerini sirka iden
Tatar tâifesi : 1305; —dan tavar almak :
2747; —ı su alup kum basmak : 1633; —
ı(n) biçdürmek : 1633, 1954
Çeh : 1128
Çerkeskirman : 2742; — Kal‘ası : 2770; — Kal‘ası
keferesi : 2771
Çehâr-ı Güzîn'e sebbitmek : 2131
Çehâr-yâr-ı Kibâr'a münkir olmak : 2205
Çehâr-yâr'un esâmî-i münîfeleri
ictinâb olunmak : 2705
istimâ‘ından
Çehvar Kal‘ası : 1081, 2409, 2731, 2759
çekdirme gemiler : 2105
çekdürür at gemileri yapmak : 2354
ÇerkeĢ kazâsı : 1485, 1664, 2122; — bâzârı : 1485;
— beği : 509, 1835; — kâdîsı : 1485, 1664,
2054, 2056
Çernovi kazâsı : 502; — kâdîsı : 101, 107, 502,
646, 1288, 1318, 1445, 1711, 1845, 1855,
1861
çeltükciler : 840, 1514; — ra‘ıyyet kaydeylemek :
840, 1514
çeĢme(ler) : 147, 1405, 1575, 1620, 2052, 2177,
2562, 2652; — (vü musluk) binâsı: 1620,
2052; —den bir masura su virilmek : 147;
—den müslimânlar içmeğe ve âbdest
almağa gâyet ıztırâb çekmek : 1575; —e
burma lüle dakılmak : 1620; —nün hazînesi
olmayup künk ile olmak : 1702; —nün
teknesin mülevves itmek : 1575; —nün
yolında âb-hâne kazıtmamak : 1575; —ün
suyı kıĢ zamânında akmak : 2063; —ye
küllî ihtiyâcları olmak : 2052; —ye zarar
müterettib olmamak : 1702
ÇemiĢkezek sancağı beği : 1950
çetelerin ma‘ber ü memerleri münsedd olmak : 108
Çengî Hasan, müfsid, Vidin : 62
çevlik, havâss-ı hümâyûndan : 2585
çengiyân tâifesi : 1373
çıbuk : 1425
Çenğerliöyüği, Hayrabolı kz. : 1245
Çıbuk; — kâdîsı : 270; — nâhıyesi muhâfazası :
461
çekdürür gemi(ler) : 634, 1331
Çekmece konağı : 1172
Çeleng-oğlı, sûhte, Bafra kz. : 1366
çeltük : 840, 1312, 1514, 1773; — der-anbâr
olmak : 1360; — ekmek : 840; — re’îsleri :
1491; —i ekilügelen kurâ : 840; —i ref‘
olunmak : 840, 1514; —ün mîrîye küllî
nef‘ı olmak : 840
Çeltükci karyesi halkı, Anatolı eyâleti : 778
Çepni [/Canikli] tâifesi : 2072, 2140, 2281
çerâğ : 1877
Çerâkise(ler); — ağası : 598, 968, 1023, 1026; —
ümerâsı : 2757; — vü tüfenkci zümreleri :
701; — zümresi : 1922; —-i menhûs : 75,
335
Çerci, levend, hırsuz u harâmî : 1774
çergeler ile oturmak : 1558
çeri sürücileri : 1118
çeribaĢı(lar) : 86, 497, 921, 1062, 1070, 1118,
1145, 1238, 1239, 1722, 1759, 1954, 2321,
2644, 2645; — kâtilleri : 1145; — vü
mukaddimler : 1582; — vü müsellem
köyleri : 1202; —ı ve zâd ü zevâdeleriyle
ihrâc itmek : 1064
çeribaĢılık : 167
Çerkes Beğ, Bozok Beği : 1104, 1105, 1683, 1984,
2128, 2617
Çerkes Beğ, Kaysariyye Beği, Konya Muhâfızı :
1725, 1843
Çerkes(ler) Bölüği, Mısır : 1556, 1631
Çıkrıkcılar Çârsûsı, Ġstanbul : 197
Çırpan karyesi, TımıĢvar sn. : 1514
Çırpan nâhıyesi, Zağra-i Atîk kz. : 74, 260; —
kâdîsı : 74, 164
çift : 1494; — bozan hakkı olmak : 776; —
mahsûlin erbâb-ı tîmâra kayditmek : 1494;
— resmi : 1494; — ü çıbuğa kâdir ve
terekeye mâlik kimesneler : 652; — ü
çıbuğu olmamak : 652; —i yörimek : 692;
—lerin koyup yirleri hâlî kalmak : 130; —
lerin sürecek zamânda hurûc itmek : 1432
çiftlik(ler) : 316, 379, 692, 957, 1066, 1279, 1519,
2133, 2249, 2298, 2306, 2497, 2649, 2650;
— de cem‘ olan eĢkıyâ vü ehl-i fesâd :
1213; — ihdâsı : 1213; — ihrâk itmek :
1669; — sâhıbleri : 174; — sâhıbleri
elevirmemek : 1213; — tasarruf idenlerün
çiftlikleri ziyâde olmak : 1279; — ü baĢtine
husûsı : 496; — yirleri : 937, 957; —i âhar
karyede olmak : 277; —i âhar karyede
olmak : 277; —i emr ile bey‘ olunmak :
2014; —i harâmîler basmak : 688; —i
ölçilmek : 1279; —i sınurında ikiĢer-üçer
55
köy konmak : 937; —in kendülere kaydidüp
ra‘ıyyetlerin ayırmak : 1519; —ine ilhâk
itmek : 937; —ine kayditdürmek : 276; —
inün hâsılı mevkûfa zabtolunmak : 822; —
ün ref‘ları lâzim olmak : 1213
çiftlik, Tatarlaradası mevzı‘ı : 688
Çine Kâdîlığı : 465
Çingâne(ler) (tâifesi) : 83, 100, 216, 475, 836, 910,
920, 1010, 1649, 1836, 1850, 2135, 2444,
2542, 2640; — ata binmeyüp merkebe
binmek emrolunmak : 2344; — ata ve
yunda binüp fesâddan hâlî olmamak : 2344;
— câriyeler : 1714; — ispençeleri nâzırı :
216; — kul u câriyeleri olmak : 2444; —
sübaĢısı : 215, 1558, 1649; — vü gurbet
tâifesi : 66, 256, 300; —i evinde saklamak :
2081; —i zencîrleriyle alup tağa kaçmak :
1558; —n ata (ve yunda) bindürmemek :
1558, 2135; —ne at besletdürmemek : 1010
Çingâne sancağı müsellemleri : 11, 175, 937, 2644;
—nün çiftlikleri : 937, 957
Çirmen (kazâsı /sancağı) : 937, 1514; — beği :
1001, 1145, 1890, 2208; — Kâdîlığı : 2102;
— kâdîsı : 12, 74, 164, 469, 499, 951,
1008, 1036, 1096, 1187, 1191, 1285, 1318,
1587, 2102, 2208, 2637; —nun celebleri :
1320
Çorum
(kazâsı /sancağı) : 2162, 2492; —
alaybeğisi : 209; — beği : 21, 53, 2059,
2076, 2255, 2263, 2691, 2693; — beği :
2080, 2162, 2420, 2422, 2558, 2708; —
beğinin teftîĢi : 865; — kâdî(sı /ları) :
2076, 2223, 2420, 2422; — Kal‘ası : 2263;
— sipâhîleri :
2255,
2693;
—nun
muhâfazası : 2693
Çotori YanoĢ, mahbûs, Boğazkesen Kal‘ası : 2620
Çöke nâhıyesi, Edirne kz. : 1187
çölmek : 1376
Çölmek karyesi bkz. Çölmekci köyi
Çölmekci köyi [/Çölmek karyesi ], Edirne kz. : 205,
206, 1187, 2630
çöplük sübaĢısı : 1656
çûb-ı Bana : 1046, 1097
çûb-kârî olmak : 2371
çuka(lar) : 324, 430, 498, 1270, 1503, 1626, 1828,
1966; — anbârı : 1626; — değirmen : 1656;
— emîni : 1626; — giymek : 1966; —
iriĢdürmek : 1626; — iĢlenmemek : 1828;
— iĢleyen Yehûdîler : 1828; — vü çulı
almak : 498; — vü kumaĢ u biz ü çul u
esvâb : 498; — yazıcısı : 1626; —ın ve
çakĢırların giymek : 315
Çuka adası : 202
Çirmen livâsı müsellemleri : 1724; — beği : 9,
2645; —nün bir nevbetlüsi : 2645
Çukurorman mezra‘ası, Tekfurgöli kz., Silistre sn. :
2698, 2700
çit : 1133, 1134
Çukurova : 1632
çizme : 920; —ler hâzırlamak : 2554
çul : 498, 688, 1182
çobân(lar) : 254, 673, 1499, 1784, 2118, 2309,
2749, 2750, 2755; — ıtlâk itmek : 2749,
2750; — katli : 110, 111, 903, 904; —
sûretinde yörimek : 216
Çuprapetel karyesi, Samakob kz. : 1074
Çobânköprüsi, Erzurum ey. : 938
çürük üstübi : 732
çüriyüp zâyi‘ olmak : 2287
çürük buğday : 2343; —ın etmekcilere cebren bey‘
itmek : 2613
Çobânsalar mezra‘ası, KarataĢ nh., Kaysariyye kz. :
2258
Çolat karyesi, Aydonat ks. : 2147
Çopur deresi mevzı‘ı, Elbistân kz. : 1590, 1707
Çorlı [/Çorlu] (kazâsı) : 1, 744, 1039, 1466, 1666,
1919, 2120, 2515, 2516, 2520, 2576, 2689,
2717, 2720; — kâdîsı : 283, 287, 288, 304,
747, 1039, 1134, 1157, 1172, 1191, 1463,
1666, 1751, 1875, 1919, 2120, 2308, 2379,
2516, 2520, 2576; — nâyibi : 1518
Dadyan Melik, Gürcistân beğlerinden : 1243, 2511
Çorlu bkz. Çorlı
dâhıl-i defter; — olan karyeler : 1081; — olanları
men‘ eylememek : 432
56
Dadyan ülkesi : 1257
Dadyan vilâyeti : 2303
dağdan kereste kesmek : 1425
Dağiç, zimmî, Eflak voyvodası oğlu : 713, 714
dâhıl-i sûrda der-mahzen itmek : 750
dahl; — ü men‘ itmemek : 432; — ü nizâ‘
itdürmemek : 1051, 2736; — ü ta‘arruz : 43,
278, 365, 562, 641, 705, 748, 749, 760,
812, 927, 961, 962, 994, 1054, 1081, 1099,
1102, 1140, 1184, 1192, 1492, 1617, 1619,
1628, 1639, 1641, 1653, 1664, 1667, 1668,
1681, 1705, 1768, 1769, 1811, 1829, 1885,
1936, 1954, 2010, 2108, 2133, 2148, 2194,
2201, 2210, 2214, 2228, 2229, 2306, 2409,
2417, 2548, 2553, 2595, 2609, 2615, 2622,
2662, 2724, 2726, 2731, 2751, 2762, 2765,
2768, 2771; — ü te‘addî : 1387, 1721,
1817, 1891, 1893, 2430, 2520, 2526, 2662,
2748; — ü tecâvüz : 212, 233, 234, 328,
1034, 1189, 1263, 1345, 1388, 1651, 1736,
1769, 1792, 1866, 1929, 1933, 1940, 1954,
2084, 2206, 2334, 2569, 2647, 2666, 2731,
2752, 2765, 2766, 2768, 2771; —idüp
ta‘cîz idenlere muhkem tenbîh eylemek :
2548; —it(dür)memek : 70, 73, 237, 243,
283, 292, 344, 349, 350, 356, 453, 548,
930, 938, 987, 1130, 1152, 1211, 1526,
1539, 1584, 1810, 1813, 1892, 1977, 2124,
2151, 2208, 2228, 2267; —itdürmeyüp
müdârâ üzre olmak : 103; —itmek : 139,
191, 450, 451, 562, 1102, 1471, 1681,
1873, 2194, 2210, 2510; —itmemek : 2124;
—olunmak : 356, 369, 1047, 1056, 1091,
1244, 1494, 2759, 2765; —olunmamak : 43,
304-A, 1002, 1018, 1081, 1153, 1235,
1437, 1518, 1531, 1754, 1826, 1977, 2108,
2109, 2298
Dâ‘î-oğulları, Hemedânlı : 2293
dakılan lüleyi fatmak : 1620
dakîk : 624
dakîka fevtitmemek : 291, 294, 496, 699, 777, 825,
827, 851, 965, 967, 1013, 1063, 1084,
1111, 1165, 1169, 1250, 1270, 1332, 1351,
1448, 1537, 1764, 1834, 1935, 1964, 2147,
2156, 2232, 2240, 2299, 2309, 2327, 2354,
2362, 2422, 2682, 2687, 2692, 2693
dakîka fevtolunmamak : 822, 1528
Dakka (?) mevâzı‘ı, Bağdâd : 1598
dâl; —ve mudıll olmak : 2454; —l oldukları sâbit
olanları habsitmek : 312
dalâlet; — ehli : 312; — üzre ıĢık tâifesi dirilmek :
98
akribâ
vü
dâniĢmend :
1365;
—ler
ta‘allukâtlarından ba‘zı sağîr olmağıla
mücerred cerr içün gezmek : 1706
DâniĢmendler karyesi, Zağra Eskisi kz. : 837
darb; —dan fevt olmak : 12; —dan sınup firâr
itmek : 743; —ından fevtolmak : 1703; —
ından vefât itmek : 101; —itmek : 12, 101,
489, 514, 1572, 1727, 2122, 2371, 2581
Darb-hâne, Belgrad : 828
darbzen(ler) : 32, 200, 571, 572, 597, 611, 619,
751, 801, 1168, 1169, 1214, 1215, 1269,
1271, 1284, 1312, 1675; — alup gitmek :
593, 611; — atup zirâ‘at itdürmemek :
2747; — gönder(il)mek : 571, 572, 597,
751; — ihzârı : 1214; — intihâb itdürmek :
572, 751; — irsâli : 699; — koymak : 2747;
— Ģikest olmak : 32; — tedârüki : 1401,
1675; — uydurmak : 611; — ü tüfenkciler
koymak : 1498; — ve hevâyî top
kullanmağa kâdir üstâd ü yarar topcı : 1215;
— vir(il)mek : 200, 970; — yuvalağı : 1269,
1271; —i arabalarıyla mu‘accelen gemilere
tahmîl itmek : 1401; —i gemiye tahmîl
itdürmek : 572
dârende(gân) : 113, 189, 194, 197, 209, 216, 1192,
1686, 1692, 2033
darı : 776
dâru'l-harb : 2468; — beğlerinden ısyân üzre olan
beğün nikâhla kızın almak : 2060; —
gemilerine girüp kulaguz olmak : 1301,
1446; —den gelenlere istimâlet virmek :
166; —den kalb akça vü guruĢ getürmek :
456; —e bakır u gümüĢ ü demür gitmeyip
girift olunmak : 2162; —e buğday satmak :
93; —e gaybet itmek : 1576; —e gitmek
memnû‘ olmak : 350; —e tüfenk ü yarak
virmek : 2060
Dâru'l-kurrâ Evkâfı, Tire kz. : 2575; —'nun
mahsûli : 2575
Dâru'l-lahm mukaddimi : 2614
Dâru's-sa‘âde : 758, 759, 1134, 1195, 1236; —
mürûr idecek tarîk : 1236
Dâru's-selâm-ı ġâm : 2721
dâru'Ģ-Ģifâ : 899
daĢlarına iskerlat giymemek : 1989
DâĢnî tâifesi : 2053
57
da‘vâ(lar) : 47, 171, 189, 1206, 2030; — gayr-i
vâkı‘ olmak : 298; — içün hüküm iletmek :
298; — ider kimesneler : 488; — itmek :
178, 1445, 1619, 1804, 2135, 2286, 2306;
— vü nizâ‘ itmemek : 171, 298; — vü
terakkubların sıhhati üzre takrîr itmemek :
2618; —-yı iflâs itmek : 71; —-yı mahabbet
ü musâfât : 2742; —-yı siyâdet itmek :
1567, 2590; —-yı telbîs : 2259; —dan
ferâgat eylemek : 1585; —ı Ģer‘le (ve kânûn
ile) görilmek : 1042, 1050, 1182, 1931,
2417; —ın teftîĢ (ü tefahhus) eylemek : 527,
858, 975, 1211, 1967, 2152, 2182, 2213,
2338, 2366, 2389, 2396, 2413, 2514, 2537;
—ına karıĢmak : 1619; —ına müslimân
Ģâhid ikâmetinden âciz olmak : 47; —ı
avkolmak : 189; —ı dinlenmek : 1952; —ı
dinlenmemek : 369; —ı görilmeyen halk :
385; —ı ma‘lûm olmak : 2034; —ı olmak :
1042; —ı sûret-i sicilleriyle gönderilmek :
2135; —ı yazılup defter olunmak : 385; —
ın deftere mukaddem kaydeylemek : 2034;
—ın görmek : 1398, 2022, 2539; —ın
sebteylemek :
2034;
—ından
rücû‘
itdürmelü olmak : 2034; —sı görilmek içün
meclis-i Ģer‘a da‘vet olunmak : 2378; —sın
almak : 1880; —sından ferâgat itmek : 80;
—ya mâni‘ olmak : 1145; —yı istimâ‘
itmeyüp
zalemenün
zulmini
def‘
eylememek : 873
da‘vâ-yı hakk : 181, 182, 193, 303, 345, 385, 494,
496, 527, 533, 548, 694, 717, 1179, 1206,
1365, 1398, 1541, 1542, 1584, 1590, 1606,
1707, 1727, 1728, 1810, 1814, 1829, 1861,
1867, 1967, 2013, 2030, 2034, 2152, 2167,
2208, 2213, 2326, 2338, 2396, 2413, 2415,
2421, 2451, 2455, 2504, 2521, 2535, 2537,
2539, 2542; — idenleri bir tarîk ile ferâgat
itdürmek : 2034; — olunan pâre sübaĢıları :
494
da‘vâcı(lar) : 626; — vü Ģâhid : 1369; —ı yoğısa
yarar kefîllerin alup habsden ıtlâk eylemek :
2120; —sı yoğ iken ve Ģer‘le üzerine nesne
sâbit olmadın tutup habsitmek : 1619; —ı
olup taleb eyledüklerinde ihzâr olunmak :
2179
da‘vet; —e itâ‘at itmemek : 90; —-i hakk : 471,
496; —-i Ģer‘ : 35, 300, 527, 1727, 1978
David, Hakîm bkz. David, Tabîb
58
David, Tabîb [/Dâvûd, Hakîm /David, Hakîm],
NakĢa dükasının âdemi : 43, 463, 464,
1102, 2666
David, Yehûdî, Ma‘den Emîni : 961, 962
Dâvûd Beğ, AkĢehir Sancağı Beği : 1920, 2194
Dâvûd bin Abdullâh, acemî-oğlanı, maktûl, Burusa
sn. : 1703, 2197
Dâvûd PaĢa Medresesi : 2040
Dâvûd, Bostâncılar BaĢı : 1258, 2712
Dâvûd, Divriği beğinin âdemi : 460
Dâvûd, Göğez-oğlı, hâne getürmeğe mültezim olan,
Sultâniyye kasabası, Eskiil kz. : 1634, 1848
Dâvûd, Hakîm bkz. David, Tabîb
Dâvûd,
Hersek
Beği
Hüseyin
PaĢa'nun
Kapukethudâsı : 790, 1216, 1218, 1222,
1228, 2058, 2081, 2158
Dâvûd, Kastamonı sancağı beği kethudâsı : 1223,
1362
Dâvûd, kâtil, Hudâvendigâr sn. : 1548
Dâvûd, Sarı, çoban, maktul, Hâtûnili nh. : 110, 111
Dâvûd, Sipâhî Ahmed kulı, kâtil, Hayrabolı kz. :
1737
Dâvûd, Tenritağı Yörükleri SübaĢısı : 1064
dâye : 262, 263
dâyim ü kâyim olmak : 365
dâyinler : 992
dâyire-i hakdan udûl itmemek : 134
debbâğ : 2064
Debri (nâhıyesi /kazâsı) : 548, 1695, 1760, 2602;
— kâdîsı : 548, 1230, 2504; — kal‘aları :
2602
Dede Bâlî, mecrûhan maktûl bulunan, Migalkara
kz. : 2176
Dede Fermânlı (?), âmil, deryâda helâk olan
gemilerden
çıkan
yağ
tulumlarını
yağmalayan, Bafra kz. : 1259
Dededost, Kartine Kal‘ası Dizdârı Za‘îm Sinân'un
hıdmetkârı, Kartine kz. : 2581
def‘; — eylemek : 226, 453, 1010, 1417, 1489,
1499, 2021; — eylememek : 1705; —
olunmamak : 2019; — u ref‘ : 144, 186,
233, 302, 584, 603, 611, 614, 708, 796,
996, 1020, 1087, 1121, 1201, 1210, 1256,
1271, 1294, 1298, 1340, 1390, 1417, 1428,
1448, 1453, 1507, 1508, 1583, 1603, 1704,
1794, 1892, 2293, 2408, 2415, 2429, 2430,
2614, 2647, 2732, 2739, 2765; —-ı fitne vü
fesâd : 585; —-ı mazarrat : 581, 639; —-ı
meclis : 673, 2451; —-ı muzâyaka içün karz
tarîkı ile akça virilmek : 1360; —-ı zarar :
1030, 1397; —-ı zulm ü fesâd : 1932; —-ı
zulme kâdir olmamak : 873; —ına kâdir
olmamak : 814
defâtir bkz. defter
defîne : 1300, 1986; — alâmeti : 1986; — bulmak :
1986
defnitmek : 1422, 1719
defnolmıĢ hazîne : 1660
defter(ler) [/defâtir] : 28, 128, 207, 297, 476, 529,
831, 975, 1211, 2085, 2190, 2391, 2397,
2609, 2720; — açılup mahlûl olan tîmârun
mahalli görilmek : 2589; — ahvâlin
bilmek : 1537; — aynı ile ihrâc olunup irsâl
olunmak : 975; — defterdâr yanında
kalmak : 798; — emîni : 91, 1353, 1607,
1615, 2192, 2503; — gönder(il)mek : 757,
1271, 1508, 2480; — hıdmetine kâdir
olmayan kimesneleri ref‘ itmek : 2172; —
ile berâtları virilmek : 669; — ile yoklanmak : 1784; — irsâli: 60, 118, 730, 1718;
— it(dür)mek : 42, 65, 74, 102, 120, 130,
135, 148, 180, 191, 272, 276, 297, 311,
329, 341, 360, 362, 371, 397, 404, 422,
452, 458, 464, 471, 488, 527, 551, 553,
584, 591, 614, 625, 680, 717, 726, 730,
812, 815, 826, 835, 851, 858, 872, 899,
908, 914, 923, 934, 939, 940, 941, 948,
950, 954, 968, 977, 995, 997, 1016, 1017,
1026, 1027, 1037, 1074, 1090, 1112, 1118,
1119, 1126, 1146, 1168, 1182, 1190, 1199,
1211, 1256, 1262, 1265, 1293, 1327, 1345,
1358, 1440, 1488, 1489, 1490, 1503, 1554,
1567, 1687, 1712, 1730, 1740, 1744, 1777,
1808, 1827, 1841, 1843, 1848, 1859, 1860,
1960, 2001, 2013, 2022, 2023, 2064, 2138,
2155, 2162, 2265, 2287, 2302, 2358, 2379,
2386, 2403, 2407, 2474, 2505, 2516, 2529,
2539, 2540, 2547, 2625, 2657, 2683, 2693,
2716, 2745; — itmek /eylemek) : 42, 148,
576, 680, 717, 914, 950, 954, 977, 995,
997, 1027, 1050, 1126, 1211, 1391, 1398,
1490, 1503, 1541, 1584, 1606, 1829, 1845,
1967, 1989, 2023, 2034, 2208, 2309, 2405,
2557, 2561; — kabzı : 1701, 2020, 2042; —
mûcebince alup zabteylemek : 1089; —
mûcebince amel olunmak : 311; —
mûcebince âyid olan hukûk u rüsûmların
dahı virmemek : 2128; — mûcebince irsâl
olunan koyunlar : 133; — mûcebince koyun
ihrâcı : 650, 866, 1730; — mûcebince
koyun sürdürmek : 1729; — mûcebince
ta‘yîn olunan koyunlar : 956; — mûcebince
ulûfelerin virmek : 894, 895; — mûcebince
yirlü yirinden görüp zuhûra getürmek : 343;
— muhtell olmak : 1027, 1519; — okur bir
muslih âdem ta‘yîni : 2372; — ol(ma)mak :
114, 432; — ol(un)mak : 15, 170, 179, 184,
238, 316, 385, 433, 506, 578, 865, 1084,
1383, 1393, 1784, 1835, 1844, 1859, 1894,
2162, 2247, 2371, 2464; — sunılmak : 367;
— sûreti : 79, 584, 590, 591, 614, 638,
1695, 1729, 1821, 1848, 1853, 1903, 1984,
2247, 2609, 2768; — talebi : 2015; —
tatbîki : 1027; — tutmak : 669, 2034; —
umûrı muhtell olmak : 2172; — ü sicill
it(dür)mek : 333, 916, 976, 2030; — ü
sûret-i sicil göndermek : 2577, 2578, 2579,
2580, 2581, 2583; — ve temessük almak :
2023; — virmek : 901; —de beĢ akça olan
bâkîyi on akça okumak : 2415; —de celeb
yazılmak : 1491; —de derbend âdeti üzre
mukayyed olmak : 2180; —de Eflak'a
kaydolunmak : 2443; —de kadîmî yundlar
oğlanı vü korıcı mukayyed olunmak : 1743;
—de kıymet göstermek : 1643; —de maktû‘
kaydolunmak : 180, 1953; —de mastûr olan
kurâ : 2751; —de mastûr u mukayyed olan
kurâ vü mezâri‘ı tahrîr eylemek : 556, 638;
—de mevcûd olan karyeler : 2609; —de
mukayyed iken âhara ra‘ıyyet yazılmak :
2503; —de mukayyed olan karyelerün
virgüleri : 1081; —de mukayyed olmamak :
1497, 2055; —de mukayyed olmayan
yirler : 2464; —de öĢr-i gallâtı derbend
âdeti üzre mukayyed olmak : 2616; —de
üzerlerine kaydolunan tîmârlar : 277; —de
yazılan koyunlar : 2434; —de ziyâde
yazılmak : 1728; —den hâric olanlar : 2624;
—e celeb kaydeylemek : 1074; —e hâs
kaydeylemek : 63; —e iĢâret eylemek : 177,
798, 1205, 1226, 1313, 1509, 1695, 2394,
2589; —e kayd : 114, 180, 574, 669, 745,
770, 798, 1073, 1141, 1226, 1361, 1452,
1729, 1730, 1865, 1884, 2028, 2186, 2256,
2272, 2679; —e kaydidüp gedüğin tasarruf
59
itdürmek : 574; —e kefîl kaydolunmak :
1729; —e kirâ yazdurmak : 1643; —e
mugâyir hâricden dahl ü ta‘arruz olunmak :
1639; —e mugâyir ziyâde akçaların
almamak : 496; —e muhâlif bir akça ve bir
habbelerini aldurmamak : 1052; —e
muhâlif iĢ olmakdan ihtîyât üzre olmak :
1151; —e muhâlif kimesneye iĢ itdürmemek : 2443; —e muhâlif re‘âyânun akçasın
almak : 847; —e muhâlif temessükler
ibrâzı : 2055; —e muhâlif ziyâde akçaların
almak : 496; —e muhâlif ziyâde nesne taleb
olunmamak : 1081; —e
mukaddem
kaydeylemek : 2034; —e naklolunmak :
1273; —e nazar itmek : 730, 775, 1623; —e
ra‘ıyyet kaydı : 192; —e Ģâhid ta‘yîni : 71;
—e tatbîk olunmak : 2765; —e vakf kaydı :
1497; —e ve emre muhâlif akça almak :
847; —e yazmak : 1186; —i alınup
mühürlenüp irsâl olunmak : 1760; —i aynı
ile gönderilmek : 2413; —i bulunmamak :
1935; —i câbîlerden ve gayriden taleb idüp
getürtmek : 134; —i gönderilmemek : 578;
—i hıfzeylemek : 584; —i ile bi'z-zât orduya
getürmek : 283; —i ile irsâl olunmak :
1089; —i ile ordu hıfzı içün ta‘yîn
olunmak : 283; —i imzâlayup ve
mühürlemek : 2155; —i mûcebince teftîĢ
itmek : 2405; —i mûcebince zimmetinde
zâhir olan akçanun tahsîl olunması : 810; —
i mühürle(n)mek : 71, 175, 214, 578, 584,
669, 992, 1484, 1843, 2609, 2720; —i okur
kimesne olmamak : 2372; —i orducıbaĢına
teslîm eylemek : 311; —i teslîm olmak :
710; —i ve temessükâtı kabzolunmak :
2045; —i yazup mühürlemek : 866; —in
almak : 593; —in getür(t)mek : 944, 1686,
2405; —in göndermek : 69, 102, 137, 593,
605, 2046, 2751; —in imzâlamak : 766,
1686; —in irsâliyyeleriyle getürmek : 455;
—in istemek : 2015; —in mahkemede
mukâbele itmek : 496; —in mühürleyüp
göndermek : 130; —in yazmak : 2099; —
ine nazar olunmak : 556; —ini tahrîre
getürmeyenler : 326, 435; —kethudâsı :
786, 1179, 1486, 1840, 2163, 2171, 2566,
2567, 2589, 2623; —ün zahrı : 180
defter kâtib(ler)i : 54, 1484, 1965, 2166; —ne
tashîh itdürmek : 1484
60
defterdâr(lar) : 135, 179, 194, 195, 458, 528, 541,
564, 593, 599, 604, 607, 608, 611, 641,
669, 798, 845, 901, 926, 946, 1091, 1209,
1253, 1322, 1586, 1670, 1678, 1689, 1718,
1728, 1750, 1755, 1942, 2046, 2062, 2071,
2082, 2091, 2146, 2171, 2264, 2286, 2464,
2473, 2477, 2512, 2530, 2589; — âdemi :
135, 1728; — cânibinden ahkâm-ı Ģerîfe
virilmek : 2128; — hıdmeti : 1782; —
mühri : 2264; — u kethudâ ve sâyirleri
olmadın defter açılmayup kimesneye
hufyeten tîmâr virilmemek : 2589; —
yanında mâl hıdmetine istihdâm olunan
sipâhî vü yeniçeriler : 1294; —a virilügelen
galleler : 1265; —dan kifâyet mikdârı akça
almak : 1170; —ın niĢânladuğı tezkire :
528, 2473
defterdârlık : 33; —ayrılmak
zabtolunmak : 356
ile
müstekıl
defter-i atîk : 278, 428, 1186, 1430, 1495, 1521,
1610, 2256, 2497; — mûcebince tahrîr
eylemek : 537; — u cedîde mugâyir yazılan
karyeler : 2397; —a mugâyir mukâta‘a
takdîri : 1484; —a muhâlif bid‘at itmek :
1484; —a muhâlif bid‘atler ihdâsı : 1462;
—a muhâlif defter-i cedîde maktû‘
yazılmak :
2256;
—da
maktû‘
kaydolunmak :
2256;
—da
maktû‘
kaydolunmayan beğlerbeği hâsları : 2267;
—da mastûr olan yirler : 278; —da mastûr u
mukayyed olmak : 2493; —da mukayyed
bulunmamak : 2397; —da mukayyed celeb
olmamak : 1226; —da mukayyed vakf :
1186; —da nesne kaydı olmamak : 1462; —
da yazılu eĢkünci vü elliciyi ihrâc
eylememek : 1416; —dan ziyâde yir
bulunmak : 2306; —ı muhtell olmak : 2238,
2265
defter-i cedîd(-i hâkânî) : 121, 135, 415, 428, 556,
1081, 1244, 1279, 1493, 1496, 1639, 1743,
1807, 1808, 1821, 2062, 2092, 2126, 2133,
2143, 2249, 2256, 2391, 2497, 2503, 2636,
2649, 2684, 2699, 2713; —de mukayyed
olan karyeler : 1081; —den bedellerin
virmek : 1494; —e hâsıl kaydolunmamak :
1151; —e iĢâret eylemek : 2640; —e kadîmî
yazusı üzre kaydolunmak : 2224; —e
kaydolunmağa rızâ virmemek : 1416; —e
mülk kaydı : 2698; —e ra‘ıyyet kaydı :
2713; —e sâyir derbendciler âdeti üzre
kaydeylemek : 1872; —ye filorici kaydı :
2591; —ye maktû‘ kaydı : 1953, 2256,
2267; —ye muhâlif vaz‘ sudûrı : 2766
defter-i hâkânî : 62, 277, 1081, 1558; — kâtibleri :
347, 482-A, 1979, 2129, 2196; —
muktezâsınca sınur ta‘yîni : 2759; —de
derbendlik üzerine kaydolunmamak : 1872;
—de harîre kaydolunan hâslar : 2684
defter-i icmâlde ve rûz-nâmede kaydları olmamak :
798
defter-i kadîmede maktû‘ yazılmak : 1953
defterî kethudâsı : 341
defter-i mufassal : 1273; —-ı atîk : 1151
defterlü çavuĢ(lar) : 1136, 1188, 2373
defterlü kurâ vü mezâri : 2768
değer bahâ; — ile bey‘ itdürmek : 917; — ile
virilmek : 2306; —larıyla satılmak : 2298;
—sıyla almak : 2419; —sıyla bahâların edâ
eylemek : 1262; —sıyla cebelerin almak :
1262
değerin değmeze virmek : 2264
değirmen(ler) : 259, 273, 424, 950, 1428, 1655,
1656, 2562, 2652; — binâsı : 273; —
ihdâsı : 1298, 1428; — ü evlerü yıkılmak :
1655; — yapılması : 230; —e ve bostânlara
küllî zarar olmak : 2452; —in suları az
olmak : 273; —inde un itdürmek : 230
Değirmenlik adası : 1113; —keferesi : 1113
değnek; —ile urmak : 858, 2178; — ile urup helâk
itmek : 2213; — kesdürmek : 858
Deli Bâlî, Âmid kullarından, ehl-i Ģenâ‘at : 156
dellâl : 1072, 1806; —a nidâ itdürilmek : 858
Delvine sancağı : 476, 477, 537, 765, 783, 2147,
2247, 2640; — beği : 37, 38, 765, 811, 874,
882, 1487, 1498, 1931, 2147, 2247, 2347,
2747; — beğinin kethudâsı : 765; —
Kâdîlığı : 455; — kâdîsı : 1487, 2706; —
sipâhîleri : 37, 38; — toprağı : 1498, 2747;
—nın tahrîri : 537
dem : 1885; — da‘vâ olunmak : 865; — ve diyetin
da‘vâ itmemek : 1747; —i heder olmak : 73,
1140, 1817, 1885, 1978; —i kâtilden sü’âl
olunmamak : 90
Demîsât, tavâyif-i bâğıye, ġam : 29
demür : 1500, 1939, 2162, 2168, 2363, 2368; —
girift olunmak : 2548; — ma‘den(ler)i :
1988, 2127; — tedârüki : 1710, 2363; —
teslîm idegelmek : 1610; — virmekde
ızhâr-ı acz itmek : 1610
demür (top) yuvalakları : 1722, 1723; — dökmek :
1486; — hıdmeti : 1441, 1724; —
iĢlenmek : 1974; —laru iĢletmek : 1084
demürci vü kalafatcı vü nakkâĢ taleb itmek : 238
Demürci-oğlı, sûhte, Kastamonı sn. : 333, 1277
Demürhısâr kâdîsı : 2635
denizden Süveys deryâsına geçmek : 721
Denizlü kazâsı : 312; — dülbendi : 1989; —
kâdîsı : 312
denk : 498
DepebaĢı, Prevadi kz. : 2698, 2700
der-anbâr : 102, 183, 314, 530, 889, 1312, 1335,
1412, 1643, 2380, 2515, 2576; — mahsûl :
640; — olmıĢ buğday u arpa : 174; — olmıĢ
tereke : 257, 314, 640, 806, 888, 2244; —
olup hıfzolunmasın emridülen zahîre : 505;
— zahîre bulunmak : 1360
derbend(ler) : 226, 255, 297, 345, 459, 487, 770,
922, 1124, 1341, 1632, 1735, 1736, 1872,
2080, 2672, 2698, 2700; — bekçisi : 309;
— de katl-i nefs eylemek : 2080; — hıfzı :
578, 770, 1872; — hıfzına kifâyet idecek
mikdârı kimesne yazmak : 578; — karyeler
ahâlîsi : 113, 2260; — kaydı : 487, 1124,
1735; — muhâfazası : 1364, 2186, 2616; —
olmağa lâyık yir : 487; — olmağa muhtâc
mahal : 2616; — ü mahûf yirler : 1894; —
yolların hıfz u hırâset olunmak : 643; —de
müslimânlarun yollarına inmek : 1736; —
hâfızı kaydı : 297; —hıdmetine yazılan
yayalar : 1364; —ün perâkende olan
re‘âyâsı : 1872
derbend âdeti : 1038, 2186, 2616; — üzre
mukayyed olmak : 2180; — üzre tahrîr
olunmak : 1872
derbendci(ler) : 255, 2180; — kaydı : 297; —
olmasın emritmek : 1894; — ta‘yîni : 770,
1894; — vaz‘ı : 770, 1894; — yaz(ıl)mak :
578, 1894; —ye ziyâde ihtiyâc olmak : 770
derc ü beyân olunmak : 2731
dere;
—ihdâs olunmıĢ âlî yirler, Medîne-i
Münevvere : 1397; —ye atmak : 867
derek olmak : 1728
Dereköy karyesi, Hâsköy kz. : 255
61
— olan kurĢun : 1940; — olmıĢ bakır u
gümüĢ ü kalayı girift itmek : 813; —
tereke : 425, 2384
Dereköyi karyesi, Migalkara kz. : 1900
Derende kazâsı : 1590; — kâdîsı : 1590, 1707; —
ve Elbistân mâbeyni : 1707
Dergâh-ı Âlî bkz. Dergâh-ı Mu‘allâ
Dermat (?) karyesi, KurveleĢ nh. : 783
Dergâh-ı Azamet-bârgâh : 2722, 2729
dernek eylemek : 653, 1472
Dergâh-ı Felek-âĢiyân : 2754, 2766
Der-sa‘âdet*
Dergâh-ı Felek-bârgâh : 796, 1792, 2723, 2726,
2727, 2742, 2752
ders-hâneler : 354
Dergâh-ı Gerdûn-iktidâr : 2735
DervîĢ Beğ [/DervîĢ Kethudâ], müteveffâ Adana
Beği Pîrî Beğ'ün Kethudâsı : 158, 342, 372,
964, 2561, 2569
Dergâh-ı Inâyet-bârgâh : 2742
Dergâh-ı Ma‘delet-bârgâh : 2740
Dergâh-ı Ma‘delet-penâh : 186, 1767
Dergâh-ı Mu‘allâ [/Dergâh-ı Âlî]*; — ağaları : 76;
— Bölüği : 1348; — çâĢnigîrleri : 853; —
çavuĢbaĢısı : 2347; — çavuĢları*; —
defterdârı : 1960; — hâssagîleri : 2671; —
kapucıbaĢıları : 1123; — kapucıları : 328,
426, 1224, 2196, 2386; — kulları : 155,
204, 206, 225, 233, 518, 828, 1335, 1740,
56;
— müte2394;
— mehterleri :
ferrikaları : 112, 387, 417, 1002, 1018,
1019, 1276, 1510, 1578, 2031, 2308, 2470,
2760; — serrâcları : 483, 484, 485; —
Silahdârları
Kethudâsı :
280;
—
sipâhî-oğlanları : 215; — solakları : 688,
1058; —'dan irsâl olunan kullaru muhâfaza
hıdmetinde istihdâm eylemek : 1335; —'ya
kelle göndermek : 29
Dergâh-ı Mu‘allâ topcıları : 1392, 1757, 1777; —
bölükbaĢıları : 1609; —ndan dökücibaĢı :
244
DervîĢ Ağa, Mehter, Öte yakadan gelen : 1572
DervîĢ Beğ bkz. DervîĢ Mehmed Beğ
DervîĢ Beğ kethudâsı : 1437
DervîĢ Beğ, Trablus Beği : 565, 566, 1437, 1438,
2718
DervîĢ bin (———), ev basup âdem katlitmekden
mazınna, Büyük Bigalı k. : 150
DervîĢ
bin Ca‘fer, hırsuzlarun yatağı
ortaklarından, Koron nh. : 1542
ve
DervîĢ ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1515,
1520, 2152
DervîĢ ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, Sofya'da
teftîĢ hıdmetinde : 847, 1119
DervîĢ ÇavuĢ, Harrâc, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı :
77, 117
DervîĢ Çelebî, Defter kâtibi : 1148, 1149
DervîĢ
Çelebî, Defterdâr,
ÇavuĢı : 356
Dergâh-ı
Mu‘allâ
DervîĢ Çelebî, Dîvân kâtibi : 1309
DervîĢ Kethudâ bkz. DervîĢ Beğ
Dergâh-ı Mu‘allâ yeniçerileri : 53, 76, 315, 452,
584, 590, 619, 688, 932, 1232, 1470, 1664,
1846, 2001, 2054, 2122, 2427; —
yayabaĢıları : 76; — ve bölük halkı ve
sekbânlar : 541
DervîĢ Mehmed Beğ [/DervîĢ Beğ], Adana Sancağı
Beği : 372, 964, 973, 1031, 1917, 2273,
2570, 2622, 2626
Dergâh-ı Sa‘âdet; — tâcirleri : 1477; —-destgâh :
867, 1200, 2335, 2746, 2748, 2751; —
-me’âb : 802; —-medâr : 2742; —-penâh :
1081
DervîĢ, Anavarin Kal‘ası TopcıbaĢısı : 2027
deri(ler) : 993, 1787, 2404, 2419, 2755
Der-i Devlet : 1179, 2258; —'e gitmeğe kudreti
olmamak : 2303
der-kîse itmek : 496, 1102, 1720, 1948, 2114, 2162,
2357, 2511, 2715
der-mahzen : 414, 445, 446, 458, 633, 750, 992,
995, 1259, 1312, 2029, 2252, 2299, 2716;
62
DervîĢ Mehmed, Hamîd Sancağı Beği : 189
DervîĢ, Alem Mehterleri BaĢı : 1572
DervîĢ, arabacı, harâmî, ehl-i fesâd, Karaağaç k.,
Edirne kz. : 498, 508, 517
DervîĢ, Çanad beği âdemi : 1689
DervîĢ, Evranos oğlı, ehl-i fesâd, Ġstorna (?)
kasabası, Filorina kz. : 330
DervîĢ, Hâcî, Budun yeniçerisi, mektûb getüren :
574
DervîĢ, harâmî, Filibe kz. : 1771
DervîĢ, harâmî, KavĢıklı k., Çirmen sn. : 1890
DervîĢ, harâmîlere yataklık yapan, Harmanlı,
Migalkara kz. : 324
DervîĢ, hısâr-eri : 1415
DervîĢ, Ġskenderiyye mukâta‘âtına tâlib : 1776
DervîĢ, Kara, kesicilik iden : 1414
DervîĢ, KöĢenlü (?), Deli, ehl-i fesâd ü Ģenâ‘at,
Ġzladi nh. : 694
DervîĢ, Kütâhiyye livâsı piyâdesi, Koçak k., ġeyhlu
kz. : 2470
DervîĢ, sipâhî : 2504
DervîĢ, sipâhî, mecrûh, Ġskenderiyye sâkinlerinden :
857
dervîĢler : 65, 748, 749
deryâ : 426, 1009, 1296, 1347, 1384, 1439, 1907,
2099, 2747; — cânibin ihâta itmek : 554; —
emn ü emân üzre olmak : 2068; — hıfzı :
31, 46, 251, 703, 1113; — korsanları :
2009; — mevsimi : 1553, 2068, 2343; —
muhâfazası : 30, 348, 366, 718; — seferi :
1274, 1387, 1526, 1891, 2138, 2282; —
semti emn ü emân üzre olmak : 2068; —
temevvüc iderek burgazların diplerin harâb
itmek : 1553; — yolları kat‘ olunmak : 370;
— yolların ve kal‘anun deryâ cânibin ihâta
itmek : 554; —da beğlere kâyim-makâm
olmak : 2396; —da bulunan terekeyi girift
itmek : 554; —da gemi helâk olmak : 891,
2001; —da gemi var iken gelüp gitmemek :
2068; —da gemiyle at bulunmak : 1745; —
da gereği gibi basîret üzre olmak : 696; —
da gezen levend kayıkları : 120; —da helâk
olan gemilerden çıkan yağ tulumları : 1259;
—da kalafat olunan gemiler : 681; —da
küffâr-ı hâksâr tarafından bir hareket
olmamak : 2068; —da küffâra bey‘ itmek :
1489; —da küffâra tereke virilmek : 2533;
—da küllî hayf u zulm itmek : 1515; —da
muzâyaka lâzim gelmemek : 234; —da olan
kurâ : 459; —da rûzgâr muhâlif olmak :
2410; —da rûzgâr muvâfık olmamak : 2243;
—da tereke bulunmak : 554; —da ve karada
olan sancakbeğler ve kâdîlar : 43; —da
yöriyen gemilere ve yalılarda olan re‘âyâ vü
berâyâya zarar u gezend iriĢdürmemek :
1113; —da yöriyen kapudânlar : 1651; —da
yöriyen levend kayıkları : 907; —da yöriyen
levendler : 1113, 1621; —dan a‘dâ
cânibinden gemi gelmek : 964; —dan cünd-i
bî-Ģümâr ve asker-i nusret-âsâr irsâl
olunmak : 595; —dan diyâr-ı Yemen'e
yeniçeri gönderilmek : 2671; —dan düĢmen
belürmek : 583; —dan eskâlleri tahmîl içün
celbe ve kifâyet mikdârı at ihzâr eylemek :
595; —dan havf u hatar ref‘ olmak : 388; —
dan irsâl olunan Tonanma-i Hümâyûn : 613;
—dan kadırga ta‘yîni: 699; —dan
mu‘accelen
iriĢmek :
618;
—dan
mu‘accelen irsâl eylemek : 426; —dan veyâ
esîrlerden gemilere bir zarar olmamak :
586, 587, 616; —nun mevsimi geçmek :
2068; —nun zamânı kalmamak : 1990; —ya
at gitmekden hazer eylemek : 1745; —ya
çık(ıl)mak : 979, 1013, 1014, 1431, 1436,
1477; —ya çıka çıka kadîmî iskeleler
bozılmak : 2541; —ya çıkacak gemiler :
681; —ya çıkacak kadırgalar : 1379; —ya
çıkacak zamân : 1004; —ya Donanma-i
Hümâyûn çıkmak : 629, 630, 672; —ya
düĢmek : 2541; —ya emrolunan beğler :
1014; —ya emrolunan sancaklar : 2138; —
ya garkitmek : 244; —ya kadırga donadup
çıkmak : 653; —ya muttasıl cezîre : 371; —
ya müteveccih olmak : 2204; —ya ta‘yîn
olunan sancakbeğleri : 1014; —ya tereke
virdürmeğe ruhsat virilmek : 2165; —ya
tereke virenleri ism ü resmi ile yazup defter
itmek : 1489; —ya tereke virildüği istimâ‘
olunmak : 1622; —ya ve gönüllü levend
gemilerine tereke virmemek : 526; —ya ve
hâric-i vilâyete metâ‘ iletdürmemek : 350;
—ya ve hâric-i vilâyete pirinç gitmek :
2200; —ya ve hâric-i vilâyete tereke
virilmekden hazer itmek : 1644; —ya ve
küffâr gemilerine tereke bey‘ı : 2165; —ya
ve küffâra memnû‘ olan metâ‘ virmek : 456;
—ya ve küffâra müte‘allik ahvâl : 1078; —
ya ve küffâra tereke virenler : 1733; —ya ve
küffâra tereke virmemek : 1131, 1622,
1733, 2109, 2165, 2320; —ya ve küffâra
tereke vü koyun u sığır ve gayri metâ‘
virmek : 456
deryâ kenârı : 372, 1710, 1776, 1882; —na gemi
kerestesi indürilüp yıkılmak : 1500; —nda
memerr-i nâs olan harâbe kal‘a : 612; —nda
mesken idinmek : 130; —nda olan karyeler
ahâlîsi : 1515; —nda olan kıĢlaklar : 2747;
—nda sa‘b u sengistân yir : 1301, 1446; —
nda tüccâr tâifesinün gemilerin basmak :
63
304; —nda vâkı‘ olan mahallâtı yoklamak :
130
muzâyaka olmak : 1506; — bey‘ı: 1683; —
cem‘ı : 850; — göndermek : 850; — içün
ziyâdece saman ihzâr itmek : 284; —
ihzârı : 614, 2099, 2753; — kirâsı : 786; —
satun almak : 2769; — sirka itmek : 1163;
— tedârüki : 264, 605, 617, 849, 850, 2066,
2071, 2354, 2758; — teslîmi : 849; — ve
celbe ve at tedârüki : 595; — virilmek :
2764; — virmemek : 2513; — vü at u gemi
tedârüki : 611; — vü celbe vü zahîre ihzârı :
2769; — vü esb ü celbe lâzim olmak : 595;
— vü katır : 506; — vü tavarlar : 2006; —
vü zahîreye tahammüli olmamak : 2769; —
yolda zebûn olup kalmak : 2513; — zebûn
olup kırılmak : 2037; —e gılâl tahmîli :
1210; —e tahammülinden ziyâde yük
urmak : 2513; —e ve tavarlara mütehammil
olduğı mikdârdan ziyâde yük tahmîli : 2414;
—i geçürmek : 438; —i hasâr itmemek :
1683; —i kârbânsarâydan ihrâc u tahliye
itmek : 568; —i ve bârgîrleri tedârük
olunmak : 2398; —i ve tavarları kırılmak :
1841; —in alup gaybet eylemek : 2194; —
in bırağup kaçmak : 754; —in cebr ile
ellerinden almak : 2414; —in kıĢlatmak :
2532; —ini ve sâyir tedârüklerini ri‘âyet
üzre görivirmek : 761; —rün olıgeldüği üzre
baklasın ve sâyir zahîresin tedârük itmek :
2655; —sin komamak : 568; —ün koyup
âyende vü revendeye muzâyaka lâzim
gelmek : 568
deryâ yüz(ler)i : 370, 1472, 2008, 2115; —n
hıfzitmek : 636; —ne çıkmak : 46; —ne
Donanma-i Hümâyûn çıkmak emrolunmak :
1301; —ne ve adalar muhâfazasında gereği
gibi mücidd ü merdâne olmak : 1431
Deryâ-i
Hind'e gönderilmesi
gemiler : 610
fermân
olunan
deryûz itmek : 1706
der-zencîr it(dür)mek : 497, 626, 2421, 2682
derzî(ler) : 724; — arĢunı : 1796, 2028
Derzî, Kara, harâmî, Gedos kz. : 754
der-zindân itmek : 1585
Despod, kâfir, Koçba nh. : 582
deste; —tahtası : 1425; —leri büyük olmak : 433
dest-hatlar alınmak : 2357
dest-i te‘addî; —leri memleket ü vilâyetden kat‘
olunmamak : 1932; —sin kesmek : 1454
destî; —lerin on iki vukıyyeden eksük alur
eylememek : 1976; —ye bekmez toprağı
komamak : 1976
dest-keĢîde olmak : 1332
dest-mâl dıkmak : 2097
destvâne : 1787, 2404
deĢîĢe; —buğdayı : 891; — buğdayı alup giden
re’îsler : 1400; — buğdayı ekl ü bel‘ itmek :
1400; — evkâfı, Mısır : 997; — gemileri :
2606; — kalyonları : 1347; — köylerine
varup ilticâ itmek : 2214; — nâzırı : 614,
2214; —-i Çakmâkıyye : 997; —-i
Kayıtbâ’iyye : 997; —-i pâdiĢâhî : 997; —
den gönderilügelen galle : 1378
deveci(ler) : 754, 1881, 2495; — bölükbaĢısı :
2495; — cem‘ olup gavgâ eylemek : 1683;
— mukaddimleri : 2037; — Ģâgirdleri :
1683
DeĢne (?) palankası, Göle ile Solnok cânibinde :
2724
Deveyudan ÇavuĢ bkz. Ca‘fer ÇavuĢ, Deveyudan,
Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı
deĢt-bânî : 62
Devlet Giray Hân, Kırım Hânı : 96, 124, 1150,
1178, 1551, 2139, 2733, 2734, 2741, 2770,
2771; —'un ve tevâbi‘ı : 2139
devâm-ı devlet; — ü ikbâl : 2456; — ve bakâ-yı
saltanat içün du‘âlar ve senâlar olmak : 390;
— ve imtidâd-ı mecd ü rif‘at ed‘ıyesine
müdâvemet
itmek :
1481;
—-i
ebed-peyvend-i husrevâne : 250, 996, 2740
deve(ler) : 227, 263, 305, 438, 485, 568, 595, 605,
611, 617, 697, 805, 849, 1170, 1369, 1670,
1710, 1733, 2044, 2071, 2099, 2100, 2194,
2398, 2414, 2427, 2513, 2617, 2631, 2651,
2654, 2656, 2663, 2753; — alup asker
mühimmi içün virmek : 2427; — bâbında
64
Devlet
Giray, Semerkand'dan
tâifesinden : 2228
devlet ü ikbâl : 2515
devlet-cenâb : 244
devlet-disâr : 2096
Devlet-i âdile : 1193
gelen
hüccâc
devlet-i ebed-peyvend-i husrevâne : 75, 236, 335,
611, 767, 911, 1481, 2002, 2246, 2481,
2740
devlet-i ebed-rehîn-i sa‘âdet-karîn : 2753
Devlet-i Fâyıka : 1524
devlet-i hümâyûn; —a müte‘allik umûr : 236, 244,
585, 589, 603, 613, 616, 1922, 2293, 2736;
—-ı ebed-makrûn : 2757
2574, 2624; —la elegelmelerine ihtimâm
itmek : 2137; —la icrâ-yı hakk olmak : 1959
dil; — alınmak : 1472; — almağa gitmek : 554; —
bilür ve defter okur bir muslih âdem ta‘yîn
itmek : 2372; — dutmak : 2620; — içün
memleket zabtında olmak : 526; —lerden
birin ulağla göndermek : 2742; —leri ve
ittifâkları olmak : 1419
devlet-i rûz-efzûna müte‘allik olan umûrda envâ‘-ı
hıdmetde ve yoldaĢlıkda bulunmak : 1922
Dil, Kocaili sn. : 867
Devletlü Kabaağaç Zâviyesi, Gelibolı : 688
dilâverlik itmek : 1481
devletlülere intisâb itmek : 2422
dil-âzârlık itmek : 1398
Devletyâr, zimmî, Ģerîr, Yalnıztam k., Erzincan
kz. : 2207, 2549
dilendürmek : 1706
Devrekânî kazâsı; — ahâlîsi : 2259; — kâdîsı :
2205, 2259
Deymon (?) bin Petro (?), Françe kralı dükası,
Brikyus (?) Hısârı'ında ceng iden : 2767
deyn [/düyûn]: 104, 1040, 1106, 1457, 1717, 1967,
2357, 2695, 2710; — içün alınan altun :
2695; — isbâtı : 1485; — talebi : 995,
1042, 1051; —le seferlemek : 62; —u
metrûkâtından ashâbına edâ itmek : 1106
Dilâver, Bâcvânlu : 2585
Dimetoka (kazâsı) : 419, 1182, 2135, 2542; —
hısâr-erenleri : 888, 1028; — kâdîsı : 283,
419, 447, 468, 487, 575, 951, 1046, 1097,
1156, 1157, 1182, 1187, 1538, 1587; —
Kal‘ası : 726; — Kal‘ası müstahfızları :
726
Dimitri
veled-i
Ustoyka,
KapucıbaĢı-oğlı : 1819
Eflak
oğlanı,
Dimitri Yorgi, zimmî, ehl-i fesâd, Kesriye ks. :
1212
Deyr ü Rahbe beği : 1874, 2647
Dimitri, ehl-i fesâd, Dimetoka kz. : 1538
Deyr ü Rahbe Beği Hân Ahmed Beğ hâsları : 1874
Dimitri, elinde müzevver hüküm bulunan, Edirne
kz. : 1608
Deyyân direği, Ka‘be-i Mu‘azzama : 893
dezgâh : 1462; —ların hâlî koymak : 1828
Dırancovilo, dülger, zimmî, Petka k., Rudnik kz. :
776
Dırlasun-ı Ayabüki karyesi, Eskiil kz. : 527
dibekler : 473, 832, 908, 936
Dîdeli cemâ‘ati, Bağdad : 1359
dîger-gûn olmak : 971, 1055
dikkat ile teftîĢ itmek : 1572
dikkat ü ihtimâm : 333, 345, 637, 647, 673, 841,
879, 899, 1111, 1328, 1350, 1353, 1483,
1582, 1618, 1771, 1879, 2013, 2123, 2239,
2252, 2273, 2299, 2428, 2434, 2480, 2499,
2500, 2515, 2538, 2641; — ile (tetebbu‘ u)
tecessüs olunmak : 55, 680, 1723; — ile
teftîĢ (ü tefahhus) eylemek : 58, 471, 673,
688, 694, 766, 826, 963, 1027, 1039, 1124,
1145, 1226, 1282, 1324, 1400, 1445, 1466,
1477, 1490, 1520, 1542, 1574, 1581, 1737,
1815, 1845, 1911, 1960, 2020, 2044, 2060,
2064, 2096, 2097, 2121, 2131, 2134, 2176,
2205, 2288, 2309, 2397, 2437, 2438, 2451,
Dimitri, Na‘lbend, hıdmetkâr,
Timürhısârı kz. : 315
Menlik
k.,
Dimitri, zimmî, bâzergân, Radoviçe k. : 2024, 2305
Dimo veled-i Köni : 1275
Dimo, Toğancı, zimmî, evine girilen, Bana kz. :
945, 958
dimos kaydı : 2684
DimoĢ,
Beğlerbeği
Kapudânı,
Hısârı'ında ceng iden : 2767
Brikyus (?)
Dimyât : 1782; — sancağı beği : 1782
Dimyât benderi : 1335; —muhâfazası : 1329
dîn : 75; — bâbında bezl-i makdûr itmek : 639; —-i
mübîn : 595; —-i mübîn ve devlet-i
ebed-rehîn-i sa‘âdet-karîn : 2753
dîn ü devlet; —ve nâmûs-ı saltanatı sıyânet itmek :
1731; —e lâyık ve Beytü'l-mâl'e nâfi‘ ne ise
anunla amel itmek : 796; —e müte‘allik
umûr : 187, 236, 244, 335, 585, 589, 603,
613, 637, 639, 645, 699, 742, 743, 796,
801, 851, 1406, 1524, 1794, 1922, 1925,
2246, 2431, 2691, 2757
65
Dinboz karyesi, Katranlu Derbendi kurbünde,
Burusa vt. : 770
dîndâr kimesne göndermek : 1348
ding : 424
dingiller : 1349, 1350, 1402
Dinli cemâ‘ati bkz. Dünbülî cemâ‘ati
direk(ler) : 1046, 1097, 1425, 2145; — harâba
müĢrif olmak : 2400; —in Yehûdîler
makberesinden getürtmek : 1643
'da
muhâsebelerin
yirlü
yirinden
müfredâtlarıyla gördürmek : 997; —'da
sağ-kolda turmak : 2399; —(-ı Hümâyûn)
kâtibleri : 134, 230, 529, 980, 1135, 1522,
1638, 2050, 2288, 2478; —-ı Adâlet-unvân : 2742
Dîvâne Îsâ, sipâhi : 511
Dîvâne Yeni, kâtil, Kalkanlu kz. : 90
Dîvâne, Dimetoka kz. : 2135
DirgüĢ karyesi, Antâkiyye kz. : 171, 298
Dîvâne, ErciĢ gönüllülerinden : 2257
Dirhan karyesi, Ġmoçka kasabası, Hersek sn. : 1489
Dîvâneler karyesi, AlaĢehir kz. : 1814
dirhem : 32, 539, 609, 633, 858, 1214, 1215, 2021,
2099, 2355, 2613
Dirhemî [/Dîrhemîn], kâtil, Hayrabolı kz. : 1245,
1280
Dîrhemîn, kâtil, Hayrabolı kz. bkz. Dîrhemî
Dirhemîn, Oruç oğlı, Geyik k., Vize kz. : 1282
Dîr-i Metârî (?) AĢîreti, Van sn. : 532
dirîğ itmek : 2102
dirlik(ler) : 614, 988, 1077, 2253; — alıvirmek :
1881; — recâsına gelenlerün berâtına ve
hükmine nazar itmek : 1685; — tasarrufu :
1080, 1437, 2072; — ü terakkî : 613, 1326,
1507, 1528, 1922; — ve mansıblar ta‘yîni :
1335; — virmek : 1268, 1477, 1556, 2060;
— yiyen tavâyif : 204, 206; —e çıkmak :
1846; —e emr alup dirliğe geçmek : 1934;
—e geçmiĢ kimesneler : 2281; —e
mutasarrıf olan müteferrika vü çavuĢ u
gönüllü vü azebler : 1853; —e mutasarrıf
olanlar : 1602, 1678; —i âhara virilmek :
381, 526, 1213, 1602, 1636, 1698, 1754,
1941, 2072, 2109, 2193, 2265; —i
alınmak : 155, 310, 326, 435, 906, 1053,
1512, 1542, 1691, 2026, 2098, 2302, 2505;
—i gitmek : 584, 614, 1202; —i kat‘
olunmak : 2720; —i kesilmek : 204, 206,
1335; —i mahlûl olmak : 1556; —i
olmayanları dutup habsitmek : 680; —in
aldurmamak : 2098; —inde hâzır bulunmayup hıdmet itmeyenler : 1512; —ine
zarar gelmemek : 1361; —iyle yazup
bildür(il)mek : 182, 184; —li kullar : 2004;
—li olmak : 2007; —lü ve dirliksüz levend
ü martolos tâifesi : 1081
Dîvân : 50, 2279, 2589; — olduğı gün cümleden
mukaddem çavuĢlar kethudâsıyla çavuĢlar
gelüp ümerâyı istikbâl eylemek : 2171; —
66
Dîvân-ı Âlî : 180; —-Ģân : 1574
Dîvân-ı Mısır : 997, 1055, 2753; —'da yirlü
yirinden muhâsebesin gördürmek : 1055
dîvâr(lar) : 1641, 2437; — çekilmek : 2437; —
diplerinden toprak kazmak : 1390; —da
çölmek içinde akça olmak : 688; —ı
münĢakk olmak : 2181; —ı ve sakfları
hedmolmak : 2181; —ı yıkılmak : 2183; —
ınun sıvaları yıkılup harâba müteveccih
olmak : 1082, 1083
dividdâriyye rüsûmı : 1112
Divriği sancağı : 2127; — beği : 460, 461, 1988,
2209; — kâdîsı : 1045; — sipâhîleri : 1045
diyânet ü istikâmet : 148, 2422, 2682
Diyârbekir (vilâyeti) : 119, 322, 564, 599, 1688,
1941, 1942, 1952, 2062, 2171, 2172, 2173,
2174, 2261, 2264, 2268, 2270, 2321, 2432,
2496; — askeri : 322; — beğlerbeği : 119,
156, 249, 253, 299, 305, 368, 434, 679,
700, 735, 831, 854, 977, 1112, 1235, 1237,
1251, 1326, 1421, 1427, 1461, 1480, 1772,
1874, 1903, 1941, 1952, 1968, 2166, 2171,
2172, 2173, 2174, 2195, 2242, 2270, 2295,
2314, 2321, 2332, 2363, 2368, 2474, 2477,
2500, 2502, 2505, 2532; — beğlerbeği
kethudâsı : 1874, 2496, 2532; — Beğlerbeğiliği : 253, 1772, 2162; — beğleri : 434;
— cânibi : 2502; — çavuĢları : 156; —
defterdârı : 253, 305, 599, 600, 700, 831,
1237, 1427, 1579, 1903, 1950, 1951, 1953,
1954, 2062, 2173, 2264, 2321, 2363, 2368;
— eyâletinde vâkı‘ olan sancakbeğleri :
854; — gönüllüleri : 2477; — Hazînesi :
1360, 1427; — kâdî(sı /ları) : 434, 854,
1953, 2477; — müteferrikaları : 299, 479,
504; — Tîmârları defterdârı : 249, 2314,
2332, 2477; —'de dökilmesi fermân olunan
yuvalaklar : 2270; —'de olan havâss-ı
hümâyûn re‘âyâsı : 1952, 1953, 1954; —'de
sâkin ü mütemekkin olan gönüllü tâifesi :
1941; —'den mevâcib talebi: 600; —'e tâbi‘
kal‘alar : 2437; —'e tâbi‘ olan sancaklarun
ifrâzı : 831
diyâr-ı Acem : 1616, 1772
diyâr-ı Arab'dan gelen Tura Beğ oğulları : 353
diyâr-ı Bağdâd : 1308
diyâr-ı Buhârâ : 748, 749
diyâr-ı Garb : 653
diyâr-ı Hindûstân'un küffâr-ı Portugal'dan feth u
teshîri : 721
diyâr-ı Ġbrîm hıfzına ümenâ tâifesi mâlik olmamak :
271
diyâr-ı Mısır'a tüfenkler irsâli : 2105
diyâr-ı ġâm : 1174, 1176
diyâr-ı Ģark : 1156, 2162; —a ve sâyir dâru'l-harbe
memnû‘ olan ne ise geçürilmemek : 1939;
—dan Âsitâne-i Sa‘âdet'e gelen ilçi : 1156,
1157; —dan gitmeğe emn-i tarîk olmamak :
667
diyâr-ı Yemen'e yeniçeri gönderilmek : 2671
diyet; — da‘vâ itmemek : 1747; — düĢürmek :
1952; — fermân olunmak : 2279; — lâzim
gelmek : 1735; — salınmak : 1952; — taleb
itdürmek : 432; —i alınmak : 428; —in
ehl-i fesâddan alınup göndermek : 428
Diyo zimmî, Seğidlüvîrânı k., KeĢan kz. : 1073
Diyo, çobân, Ömerbeğ k., Ergeneköprüsi kz. : 1694
dizdâr(lar) : 20, 31, 32, 77, 94, 115, 117, 123, 197,
202, 235, 246, 307, 353, 371, 437, 444,
526, 688, 689, 829, 942, 975, 1148, 1211,
1717, 1757, 1825, 1868, 1947, 2016, 2049,
2060, 2085, 2140, 2275, 2430, 2432, 2436,
2466, 2475, 2514, 2545, 2742; — oğulları :
2432; — olan kimesneleri bilâ-sebeb
ma‘zûl itdürmek : 2140; — u müstahfızlar
Ģekvâ itmek : 331; — u topcı konılmasın
emritmek : 2300; — u topcı ta‘yîni : 2300;
—a filori emânet virilmek : 2288; —a
hıdmet itmek : 2528; —a iftirâ vü isnâd
itmek : 2140; —ı arzitmedin hıdmetlerinde
olan hısâr-erenlerinün gedüklerin âhara
tevcîh itmek : 975; —ın ve kal‘a halkın
katlitmek : 783; —un masâlihına gitmek :
1025
dizdârlık; — arzolunup virilmek : 437; — hıdmeti :
1540; — tevcîhi : 437; —ı âhara virilmek :
1825
Dobniçe kazâsı : 1074; — kâdîsı : 133, 1074, 1730,
1803, 1940, 2434
Dobrakes Kal‘ası : 2528; — Kal‘ası'nun kethudâsı :
2528
Dobran karyesi, Hersek sn. : 790; — ahâlîsin esîr
itmek : 790
Dobruca (vilâyeti) : 1351, 2645; — cânibleri : 1354;
— re‘âyâsı : 151
DoğosliĢe (?) karyesi re‘âyâsı, Çanad sn. : 1204
doj : 78, 104, 116
dolâb ile bâğçe ihdâsı : 2630
Doman (?), harâmî, Braslav Hısârı'ndan : 2742
Domaniç kâdîsı : 1676
Domanya (?) karyesi, Ustrumca nh. : 2648
DomaĢk (?) karyesi, Lyumir nh., Nova kz. : 2158
dombazlar : 1554
Domna
[/Tomna], Eflak voyvodaları Mirço
Voyvoda ve Petre Voyvoda'nın annesi :
1503, 1504, 1646, 1672, 1715, 1815, 2441
Domna nâhıyesi, Mostar kz. : 2221
Domsenek (?) karyesi, Çanad sn. : 1689
donanma(lar) : 51, 510, 704, 1859, 1874; —-i
hezîmet-âsâr : 653
Donanma-i Hümâyûn [/Tonanma-i Hümâyûn] : 244,
571, 572, 583, 613, 629, 655, 660, 672,
674, 676, 708, 725, 731, 751, 979, 1004,
1013, 1146, 1302, 1314, 1435, 1446, 1472,
1922, 1990, 2240, 2663; — cânibine
göz-kulak tutmak : 1436; — deryâya
çıkmak : 630, 1013, 1014, 1060, 1301; —
gemileri : 1004, 1094, 1302, 1561, 1882;
— Hind'e mukarrer olmak : 660; — ihrâcı :
653; — ihzârı : 721; — ile deryâya
çık(ıl)mak : 979, 1009, 1436; — ile koĢılan
zü‘amâ vü sipâhîler : 1435; — ile vusûl
müyesser olmak : 587; — kadırgaları :
1093, 1652; — mühimmi : 732; — seferi :
1199, 1876, 2641; — varınca hâzır u
müheyyâ olmak : 1446; — Yemen'den gelüp
Hind'e teveccüh eylemek : 660; —'a dâhıl
olmak : 1301, 1446; —'a lâzim ü mühimm
olanı görivirmek : 571; —'a mütevakkıf
olup hâzır olmak : 1290; —'a ta‘yîn olunan
67
Bolı sancağı sipâhîleri : 1327;
alıkonılmak : 1274; —'la irsâl
kapudânlar ve re’îsler : 1922;
mühimmâtı görilmek : 583; —'ya
olunan gemiler : 1314; —'ya
hıdmetde bulunmak : 1314
—'dan
olunan
—'un
ta‘yîn
varup
Donbo Kal‘ası : 2528; —'nun kethudâsı : 2528
donları ile tüfenk-endâz zimmî virilmek : 124
Dortova, Eflak Voyvodası Petre'nün Büyük Vezîri :
1504
dosta dost ve düĢmene düĢmen olmak : 365, 2729
dostluk; — idenler ile dostlukda sâbit-kadem
olmak : 2756; — kâ‘ıdesi mahfûz olmak :
2742; — murâd olmak : 269, 1432; — u
sadâkat üzre olmak : 355, 365; —a muhâlif
vaz‘ itmek : 169, 2760; —alâyimi
olmamak : 2742; —da sâbit-kadem olmak :
2756
doyum itmek : 2135
döğmek : 209, 456, 489, 509, 858, 916, 1076, 1240,
1558, 2081
Döğünci, küffâr-ı hâksâra dutsak olan, Çirmen sn. :
1001
döğüp; —baĢın yarmak : 520; — envâ‘-ı zulm ü
hayf eylemek : 2000; — habseylemek : 1492
dökücibaĢı : 244
dökündi lâzim gelen yirlerine taĢ dökilmek : 949,
1516
Drama kâdîsı : 133, 436, 846, 866, 1007, 1729,
1972, 2435
Drava nehri yalısı, Pojega sn. : 266, 923
du‘â; —itmek : 1823; —lar ve senâlar olmak : 390;
—ya iĢtiğâl üzre olmak : 996
du‘âcılar : 873
Dubravenik bkz. Dubrovnik
Dubrovnik [/Dubravenik]: 1621, 1684, 2225, 2595;
— bâzergânları : 1099; — beğleri : 503,
704, 1042, 1218, 1261, 1621, 2767; —
gemileri : 2666; — ilçisi : 1621; —
keferesi : 1042; — tâcirleri : 1119; —
tâifesi : 2666; —'e varınca yol üzerinde
vâkı‘ olan kâdîlar : 705, 2084
Dubrovniklü : 1621, 2695; — gemiler : 2710
Dud-iliman karyesi,
oğlanları : 45
Mihalıç
kz. : 45; —'un
dûdmân; —-ı devlet-âĢiyân : 2771; —-ı müĢeyyedü'l-erkân : 75, 2721; —-ı gazâ-nevâl :
721; —-ı hılâfet-bünyân : 2723
Duka, zimmî, ehl-i fesâd, kâtil, Ergene kz. : 1275
Dukagin sancağı : 78, 1929, 2322, 2342, 2436; —
beği : 78, 214, 580, 848, 2322, 2436, 2490,
2493, 2526, 2546, 2591, 2649; — beği
kethudâsı : 848, 2430, 2493, 2526, 2546; —
kâdîsı : 78, 848, 2493, 2526; — Kal‘ası :
1665, 2191
Dukat karyesi, KurveleĢ nh. : 783
Döndi, Erseydî'nin kız karındaĢı : 2482
Dulkadir bkz. Zülkadriyye
dönüm : 180, 1796; — ipi talebi : 2028
Dulkâdiriyye bkz. Zülkadriyye
Döpekes Kal‘ası, ġimontorna sn. : 1627
Dulkâdirlü bkz. Zülkadriyye
dörder (ve beĢer) dirhem atar tüfenk; — fınduğı :
633; — vezneleri : 609
Dulkadirlü bkz. Zülkadriyye beğlerbeği
dörder-beĢer filorilü baĢtineler : 2497
dutdukları kimesnelerün ağızlarına mîh doldurmak :
2572
dört akçalu azeb gedüği : 1844
dört gönder mikdârı yüksek hudâyî kesme kaya :
790
dört topluk bakır : 663
dört-beĢ bin filorilık evlere mâlik olmak : 1859
döĢeğin yaymak : 2484
Draç (nâhıyesi /kazâsı) : 1669; — dizdârı : 2436; —
kâdîsı : 1669; — re‘âyâsı : 331; — ve LeĢ
Ġskeleleri yolları : 548
Durağ, Ġskenderiyye sancağı beği kethudâsı : 942
dutılan dili göndermek : 1473
dutılup; —girift olmak : 2162, 2168; — habs ile
gönderilmek : 156; — habsolunmak : 1034,
2167, 2216, 2412
dutsak(lar) : 167, 1001; — beklemek : 1552; —ı
bekleddürüp kaçmak ihtimâli olmamak :
497
Draç Kal‘ası : 37, 39, 1539, 1665, 2191; —
erenleri : 1539
dutup; — elegetürmek : 2259; — habsitmek : 308,
492, 680, 709, 1810; — kayd ü bend itmek :
197; — örfeylemek : 1075
dragman : 704, 2743
düğme : 2024
68
düğün idüp sübaĢılara ücret virmek : 155
düka : 464, 2767
Düka, NakĢa cezîreleri zâbıtı, hâyin : 1555
dükkân(lar) : 673, 804, 1489, 1605, 1655, 1879,
1889, 2316, 2405; — binâsı: 1643, 2316,
2331; — hedmi : 804; — ihdâsı : 1417,
1489; — öninde fenar ile durmak : 673; —
ü ev yirleri ve mezra‘alar virmek : 2405; —
yap(dur)mak : 1417, 1489; —dan hâsıl olan
akça : 2316; —ın açup esbâbın ve ba‘zı
kılıçların sirka itmek : 2539; —ın ve
dezgâhların hâlî koymak : 1828; —ına zarar
u ziyân eylemek : 2025
dülbend(ler) : 1989; — almak : 454, 1966; —
sarınmak : 1270, 1966; — ü çuka vü kumâĢ
ziyâde bahâya çıkup bulunmamak : 1966;
—in gâret itmek : 2647
dülger; — ü demürci vü kalafatcı vü nakkâĢ taleb
itmek : 238; —leri gündüz iĢletmek : 776
Dünbülî [/Dinli] cemâ‘ati, Bağdad : 1359
Dündarzâd, sipâhî : 134
Düreybe Kapusı, Harem-i ġerîf : 892
Dürûze [/Dürûzî] tâifesi; —nün mukaddimleri :
400, 2615; —ndeki tüfenkleri almak içün
hükm-i Ģerîf virilmek : 400; — olup
kuttâ‘u't-tarîk ve ehl-i fesâd ü Ģenâ‘at
olanlar : 2615
Dürûzî bkz. Dürûze
DüĢ, mahbûs, Sene Kal‘ası, Venedik : 116
düĢen; — gedük : 429, 1011; — mahlûli virmemek : 357; — manâsıbı tevcîh eylemek :
796; — tîmârlardan mukaddemce tîmâr
virmek : 1685; —den terakkî tekmîl
itdürmek : 2048
düĢmen : 244, 340, 365, 2729; — belürmek : 583;
— cânibi : 44; — elinde olmak : 796; —
hâlî turmamak : 2759; — hareket itmek :
44; — ile ittihâdı olmak : 1680; — ile
mukâbil olmamak : 44; — seğirtmek : 137;
— yarağı : 38, 39, 144, 585, 611, 629,
1009, 1013, 1314, 1712, 2255, 2692, 2693,
2757; —den halâs itmek : 44; —den ırz u
nâmûs-ı saltanata mugâyir vaz‘ sudûrından
ihtirâz ü ictinâb itmek : 613, 1922; —den
memleket ü vilâyete ve re‘âyâ vü berâyâya
zarar iriĢdürmekden hazer itmek : 145; —
den zarar u gezend iriĢdürmekden ihtiyât
itmek : 144; —e göz açdurmamak : 1454;
—e nev‘an ruhsat virilmek lâzim olmak :
796; —e virmek : 2072; —imüze düĢmen
olmak : 365; —lik idenlerden gaflet
eylememek : 2756; —ün ahvâl ü etvârın ve
fikr-i fâsidleri ne idüğin yazup bildürmek :
145; —ün gereği gibi hakkından gelmek :
144
Düyek bkz. Ġbrâhîm
düyûn bkz. deyn
e‘âdî-i dîn makhûr olmak : 1907
eben an-ceddin; — müsellem ü yörük ü küreci (vü
yağcı) vü taycı (vü timürci) tâifesinün
oğulları : 1090, 1190; — vakfiyyet üzre
mutasarrıf olmak : 1960
ebnâ-i sebîl : 372, 1038, 1858, 2672; —i katl ü
hasâret : 29; —ün yolına gelmek : 1038
ebniye vü dolab binâsı : 1578
Ebû-Allâme, Arab, hüküm verilen : 232
Ebû-Bekir Hamrâvî, askerî olup vefât eyleyen,
Mısır : 1617, 1661
Ebû-Dermîn, Benî-Suhre tâifesi, usât-ı Arab : 2044
Ebû-Kumha (?) karyesi, ġâm kz. : 2457
Ebu'l-hayra Cemâ‘ati, ısyân üzre olan, Cemmâsiyye
Arabı : 2647
Ebu'l-Hüseyin, Ulyân-oğlı'nun oğlı-oğlı : 1511
Ebu'l-Leys, Ġmâm, ġeyh : 338
Ebû-Nümeyy bin Berekât, Mekke-i Mükerreme
ġerîfi : 390, 2769
Ebû-RîĢ Beğ, Ane Sancağı Beği : 203, 292, 293,
302, 368, 1598
Ebû-RîĢ Beğ'ün âdem(ler)i : 203, 292, 1598
Ebû-Sa‘îd, Semerkand Hânı : 2721
Ebû-Sultân, Türâbî-oğlı, bâğî vü kâtı‘-ı tarîk : 2044
Ebû-Tâlib, Emîn, Artukâbâd kz. : 509
Ebüllatîf, Seyyid, ulemâ vü sulehâdan, Cezâyir :
2439
Ebü'l-ulâ, Cezâyir Vilâyeti Hâkimi Emîr Alî'nin
oğlu : 1524
Ebü's-Sü‘ûd, Mevlânâ, Müftî : 1816
ebvâb-ı ınâyât-ı aliyye : 2729
69
ebvâb-ı mahsûlât; —ı vakfitmek : 1821; —ın cem‘
u tahsîl itmek : 1807
ed‘ıye-i me’sûreye mübâĢir ü müdâvim olmak :
2668
ebvâb-ı musâfât meftûh olmak : 2742
edikleri siyâh meĢînden olmak : 1989
ecdâd : 365; —-ı ızâm ve âbâ-i kirâm : 721
Edincik kâdîsı : 1392
eceliyle ölmek hâletin iĢrâb itmek : 1766
Edirne (kazâsı /vilâyeti) : 48, 74, 77, 86, 92, 94,
102, 115, 117, 123, 162, 163, 173, 204,
205, 206, 211, 267, 281, 282, 287, 311,
362, 409, 410, 411, 412, 415, 428, 442,
445, 454, 459, 463, 467, 470, 475, 487,
498, 499, 500, 505, 513, 517, 518, 520,
522, 529, 537, 543, 549, 551, 557, 560,
569, 583, 595, 648, 650, 651, 671, 674,
681, 688, 700, 705, 708, 723, 731, 735,
738, 742, 744, 745, 754, 763, 771, 777,
779, 781, 789, 810, 823, 846, 869, 870,
884, 889, 906, 919, 924, 926, 934, 940,
951, 959, 966, 1003, 1004, 1006, 1007,
1019, 1027, 1028, 1032, 1048, 1056, 1066,
1080, 1087, 1096, 1097, 1099, 1101, 1109,
1114, 1115, 1117, 1122, 1135, 1139, 1148,
1155, 1156, 1172, 1178, 1227, 1246, 1263,
1279, 1285, 1291, 1298, 1320, 1321, 1367,
1368, 1383, 1414, 1518, 1702, 1711, 1786,
1847, 1977, 2126, 2145, 2151, 2344, 2348,
2376, 2724, 2725, 2728, 2736; — bakkâlları : 267, 282, 1234; — bostâncıbaĢısı :
205, 206, 1739, 2630; — halkı : 1187; —
hâssa harcı emîni : 726, 1367, 1368, 1509,
1529, 1589; — içün emrolunan arpa vü un :
409; — kâdîsı : 15, 102, 165, 204, 205,
207, 208, 267, 282, 283, 332, 397, 454,
625, 723, 779, 951, 1030, 1049, 1155,
1187, 1224, 1270, 1291, 1298, 1337, 1383,
1414, 1428, 1589, 1608, 1633, 1654, 1655,
1656, 1702, 1739, 1847, 1977, 2108, 2144,
2542, 2668; — kassâbları : 362, 1977,
2108; — kilesi : 563; — kurbinde cârî olan
sular : 1654; — kurbinde olan sularun
mecrâsında hâdis olan (evler ve) bâğ u
bâğçeler ve değirmenler : 1655, 1656; —
muhtesibi : 427, 538, 951, 994; —
muhzırları kethudâsı : 163, 1977; —
müddi : 418; — nâzırı : 1656; — si‘ri üzre
satdurmak : 267, 282; — sübaĢısı : 74, 454,
1291; — terekesi ihzârı : 74; — Zindânı :
1383, 1890; —'de binâ olunacak câmi‘-ı
Ģerîf ve ımâret-i âmire mühimmâtı : 1981;
—'de binâ olunan hammâm : 1097; —'de
binâ olunmak emrolunan câmi‘-ı Ģerîf
ecnâs; —ıyla defter itmek : 2505, 2657; —ıyla ve
mikdârıyla yazmak : 1529
ecnebî(ler) : 91, 341, 541, 974, 1937; — olup
tîmâra çıkanlar : 40, 91; — teftîĢine mâni‘
olmak : 1937; — tîmârları : 40; —i hımâyet
eylememek : 1937; —ün teftîĢin iltizâm
itmek : 341; —ün tîmârları mahsûli : 1937;
—ye bir tarîkla tîmâr alıvirmek : 323; —ye
ve akıncıya ve oğullarına ve sipâhîlere
gedük virilmemek : 1066
ecr-i misl üzre alınmak : 180
eczâ ta‘yîni : 772
eczâ-hânân : 1807, 1808, 1821, 1823; —un cümlesi
bir yire gelüp cem‘ıyyet ile tilâvet
olunmak : 1823
eczâ-i
Ģerîf; — okunmak :
eylemek : 1823
722;
—i
kırâ’et
edâ-i cizye itmemek : 582
edâ-i hacc : 390
edâ-i hıdmet; — idenlere vech ü münâsib görildüği
üzre terakkî vü ri‘âyet olunmak : 1507; —
it(dür)mek : 162, 170, 924, 1083, 1174,
1176, 1199, 1268, 1329, 1330, 1372, 1410,
1416, 1512, 1582, 1790, 1934, 2126, 2186,
2250, 2251, 2290, 2399, 2466, 2507; —
itdürenlere icâzet virilmek : 2290; —
itmedin icâzet virmemek : 358; — itmeğe
iktidârı olmamak : 959, 960; — itmeğe
kâbiliyyet olmamak : 924; — itmekde
dakîka fevtitmek : 1582; — itmemek : 822,
1960, 2233, 2452, 2534, 2608
edâ-i salât itmeğe mâlik olmamak : 996
edâ-yı ferâyız u sünen itmek : 1180
edâ-yı hacc u ziyâret itmek : 1180
edevât-ı; — ceng ü cidâl : 629, 1314, 1476, 1962,
2255, 2757; — harb u ceng virilmek : 244;
— harb u kıtâl : 1009
Edhem ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 436
Edhem, Havâle, Küre-i Ma‘mûre : 2021
EdhemĢâh, ehl-i fesâd, Anduğı kz. : 2418
ed‘ıye-i
70
makbûle vü esniye-i
muvâzabat üzre olmak : 2483
mübârekeye
binâsı : 2376; —'de et bâbında muzâyaka
olmak : 737; —'de kıĢlamak : 280, 283, 311;
—'de olan hâssa çayırlar : 1633; —'de olan
hâssa korılar : 1739; —'de vâkı‘ olan
karyeler : 1049; —'de yir tedârüki: 332; —
'de zahîre vü sisama muzâyaka çekilmek :
951; —'den hâna varınca yol üzerinde vâkı‘
olan kâdîlar ve beğler ve dizdârlar : 829; —
'den Kavala'ya varınca yol üzerinde vâkı‘
olan kâdîlar : 947; —'den mahrûse-i
Ġstanbul'a varınca yol üzerinde olan kâdîlar :
1236; —'den Selanik ve Sofya ve Zağra ve
Silistre kâdîlarına varınca vâkı‘ olan
kâdîlar : 497; —'den vilâyet-i Dubrovnik'e
varınca yol üzerinde vâkı‘ olan kâdîlar :
705; —'ye bahâr koyunı gönderilmesin
emritmek : 712; —'ye karîb kâdîlıklar : 267,
282; —'ye kifâyet mikdârı zahîre alınmadın
hârice satdurmamak : 267; —'ye teveccüh
itdürilmek : 823; —'ye varınca yol üzerinde
olan kâdîlar : 280, 284, 2344
1985, 2096, 2151, 2310, 2441, 2443, 2444;
— a‘yânı : 1185, 1504; — âdemi : 680; —
beği : 1594; — bolarları : 1185; — cânibi :
1845, 1855; — Çingâne tâifesi : 1836,
1850; — kâfirleri : 1630, 2542; — keferesi :
788; — oğlanı : 1819; — re‘âyâsı : 1711,
2440, 2442, 2443; — sınurı : 2443; —
yakası : 646, 2440; — yurdı, Boğdan
sınurı : 1189; —'un hıfz u hırâseti umûrı :
2734, 2735; —ne fesede girmekden gâyet
hazer itmek : 2735
Eflak voyvodası : 27, 547, 755, 1129, 1147, 1150,
1178, 1185, 1445, 1546, 1547, 1594, 1659,
1711, 1815, 1819, 1831, 1832, 1836, 1845,
1850, 1985, 2096, 2219, 2230, 2305, 2310,
2377, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2709,
2734, 2735; — ma‘zûl olmak : 2096; —
oğulları : 713; — Petre'nün vâlidesi bkz.
Domna; —nun âdem(ler)i : 646, 788, 2412;
—nun kapukethudâsı : 788, 2024; —nun
vâlidesi bkz. Domna
Edirne zahîresi : 94, 162, 164, 165, 173, 196, 210,
245, 257, 260, 265, 267, 272, 282, 329,
395, 404, 414, 418, 425, 445, 446, 468,
469, 475, 480, 499, 501, 505, 530, 538,
624, 651, 717, 793, 855, 888, 951, 994,
1063, 1977; — emrolunan sağ-kol kâdîları :
141; —yçün koyun göndermek : 941
eflakân tâifesi bkz. eflak tâifesi
Edirne'ye zahîre; — getüren kimesneler : 427; —
gönder(il)mek : 624, 651, 900; — ihrâcı :
651; — sürmek : 109; — vü sisam
getürenler : 951
Eğirdür Göli : 451; —'nün ayağını akıtmak : 450
Edirnekapusı hâricinde vâkı‘ olan Selhâne : 2419
eğlendürmeyüp irsâl eylemek : 897
ednâ bahâyla cebr ile satun almak : 1042
eğlenmeyüp gelüp gitmek : 1303
ednâ yirler : 1279
eğlenüp gelmedüği mukarrer olmak : 2098
Edremid (kazâsı) : 1733, 2018; — kâdîsı : 1733,
1886, 2682; — halkı : 1733
Eğri; — Kal‘ası : 223; — kapudânı : 294; —
keferesi : 223, 269, 2724
ef‘âl ü etvârından müteĢekkî olmak : 1541
Eğribucak karyesi, Selanik kz. : 2635, 2699
ef‘âl-i kabîhaya mukırr olmak : 1386
Eğrigöz kazâsı, Kütâhiyye sn. : 2224
ef‘âl-i pesendîde : 2456
Eğrikapu : 724
ef‘âl-i Ģenî‘a itmekden hâlî olmamak : 1373
eğsercileri ve samakovcıları ıdlâl itmek : 1994
Efendi hazretleri : 810, 2216
ehemm-i müfterazât : 244
eflak(lar) [/eflakân] tâifesi : 519, 581, 1286, 1674,
2510; — gönderilmek : 1784; — haymânesi
defteri : 496; — olanlardan hâneden hâneye
birer ünüge yağ almak : 496
ehemm-i mühimmât : 94, 127, 162, 297, 319, 329,
402, 433, 468, 617, 661, 708, 827, 843,
846, 851, 870, 872, 1020, 1255, 2525, 2738
Eflak (vilâyeti) : 48, 340, 547, 680, 714, 1129,
1150, 1178, 1445, 1504, 1547, 1587, 1977,
Efrenc tâifesine tereke bey‘ı : 2038
Efrence veled-i Mihal, kâtil, Ġnöz ks., Ġpsala kz. :
1115
efvâhdan haberin almak : 2044
EgreĢ (?) karyesi re‘âyâsı, Çanad sn. : 1204
Eğirdür (nâhıyesi /kazâsı) : 181; — kâdîsı : 126,
450, 451; —nın etrâf u nevâhîsi : 451
eğlendürilmemek : 2750
ehemm-i umûr : 810, 822, 859, 861, 863, 891, 931,
951, 1007, 1016, 1111, 1671, 1676, 2500,
2600
71
ehil kimesnelerden tetebbu‘ u tecessüs itmek : 1969
ehil mi‘mâr : 511
ehil topcı irsâli: 1271
ehil topcı tedârük ü ihzârı: 1215
ehl ü ıyâl(ler) : 78, 328, 1653, 2552; — ihrâcı :
2452; — katli : 508; — ü âdemler : 2044;
— ve tevâbi‘ları ile varup ma‘mûr itmek :
1369; —e nâ-meĢrû‘ kelimât itmek : 1847;
—i alınmak : 29; —i gâret : 580; —i ile
sâkin olmak : 2452; —in esîr eylememek :
1779; —in taĢra çıkarmak : 1828; —in ve
emvâl ü esbâbların nehb ü gâret kılınmak :
582; —ine dahlitmek : 73, 1618; —ine
kasditmek :
1780;
—ine
kimesneyi
dahlitdürmemek : 582,
1936; —ine
yapıĢmak : 922; —ini rencîde itmek : 1241;
—inüzi tâlân u esîr iderüm diyü tenbîh
itmek : 2447; —iyle kaçmak : 2747; —iyle
sâkin oldukları evlerine konmak : 1862; —li
defter ile teslîm olunmak : 29
ehl-i bâzâr; —a narh ta‘yîni : 1485; —un Ģakîleri
cem‘ olmak : 1485
ehl-i cihât bkz. ehl-i cihet
ehl-i cihet [/ehl-i cihât] : 1620, 2658
ehl-i dükkân; — mahzenleri : 1699; —a aldurup
der-anbâr itdürmek : 102
ehl-i fesâd(lar) : 59, 64, 66, 68, 78, 82, 83, 85, 110,
129, 139, 155, 158, 225, 428, 456, 487,
489, 498, 509, 518, 524, 533, 582, 646,
673, 688, 706, 735, 736, 778, 916, 917,
939, 943, 963, 1018, 1019, 1038, 1095,
1144, 1163, 1182, 1207, 1235, 1304, 1345,
1366, 1515, 1522, 1551, 1727, 1747, 1754,
1762, 1810, 1814, 1817, 1835, 1840, 1847,
1874, 1924, 1932, 2022, 2059, 2083, 2089,
2118, 2121, 2179, 2180, 2182, 2233, 2261,
2297, 2338, 2389, 2408, 2422, 2438, 2440,
2451, 2477, 2490, 2546, 2556, 2558, 2583,
2631, 2651, 2705, 2724, 2745, 2749, 2750,
2755; — bulunup elegetürilmek : 1146; —
cem‘ı : 1200, 1373, 2137; — çok olmak :
2392; — eksük olmamak : 578; —
elegelmek : 182, 359, 413, 1515, 1584,
2208, 2309; — elevir(il)memek : 73, 2420;
— fâhıĢe : 155; — girü yirinde kalmamak :
582; — halâs olmak ihtimâli olmamak :
2309; — her kankı toprağa varur ise mecâl
virmemek : 2494;
— kaçup
serbest
72
karyelere varup sığınmak : 1754, 1924; —
kimesneler : 1485, 2711; — mazbut
olmamak : 1513; — me’vâ idinmek : 2166;
— mûzîler : 2654; — olan a‘dânun ınâyet-i
Hakk ile haklarından gelmek : 603; —
olanlardan ahz ü celb olunmağla hımâyet
olunmak : 2128; — olanları hüsn-i tedârük
ile elegetürmek : 1140; — olanları tetebbu‘
u tefahhus itmek : 938; — olanların haklarından gelmek : 2653; — oldukların i‘lâm
eylemek : 1723; — olup elegetürüp Ģer‘le
görilmek : 1924; — olup Ģer‘le fesâd ü
Ģenâ‘atleri sâbit olmak : 930; — ruhsat
bulmak : 1513, 2429; — sipâhî : 939, 2260,
2389, 2494; — sûhte(ler) : 1199, 1201,
1259, 1274, 1291, 1704, 1932, 2059, 2152,
2318; — tağılup elegetürilmek müyesser
olmamak : 1296; — tâifesinden masûn u
mahfûz olmak : 2166; — tâifesinün re‘âyâya
olan mahâyifleri teftîĢ olunmak : 47; —
taleb olunmak : 582, 2094; — taĢra
hıdmete gidenleri tağlar kenârlarında
katlitmek : 1722; — tecessüs olunmak :
1510; — teftîĢi : 149, 381, 1334, 2308; —
tetebbu‘ olunmak : 2118; — u Ģenâ‘ati
zâbıtlar virmemek : 14; — ü âsî A‘râb :
1851; — ü ehl-i Ģekâvet olmak : 2580; — ü
feseka :
148;
—ü
harâm-zâdeyi
elegetürmek : 2420; — ü hırsuz olanları
dutup elegetürmek : 497; — ü kuttâ‘-ı
tarîk : 2083; — ü mücrimler : 59; — ü Ģakî
vü levend kimesne : 1572; — üzre olanları
kefîle virmek : 2179; — ve harâmî yatağı
olmak : 2514; — ve sâhıb-i Ģenâ‘at
kimesneler : 694; — yanlarına gelmek :
2430; — yatağı : 1746, 2617; — zâhir
olmak : 2393; — ziyâde olmak : 939; —
zuhûrı: 413, 1698, 1732, 2206, 2411, 2429,
2682; —a azık virmek : 2260; —a hımâyet
itmemek : 1829, 2097; —a hımâyet olmak :
2494; —a kimesne zâd ü zevâde virmemek :
1296; —a mu‘âvenet itmek : 1618; —a
mûcib-i ıbret ü nasîhat olmak : 2089; —a
nev‘an ruhsat virmek : 2137; —a olacak
ıtâb ü ıkâb : 1213; —a ruhsat olmak : 53; —
a ruhsat virmemek : 1721, 2245, 2324; —a
yatak olmak : 113; —dan dahl ü tecâvüz
olunmak : 2; —dan emn üzre olmak : 1369;
—dan gaybet idenlerin elegetürilmesi : 413,
2080, 2128; —dan Ģer‘le fesâd ü Ģenâ‘ati
sâbit olanlar : 130; —dan Ģer‘le fesâdı zâhir
olanun hakkından gelinmek : 939; —dan
vilâyete ve re‘âyâ vü berâyâya zarar u
gezend iriĢdürmemek : 593; —ı elegetürmeğe mu‘âvenet itmek : 1199, 1732; —ı
elegetürmeğe müte‘ahhid olmak : 345; —ı
tutıldukları yirde haklarından gelinmeğe
mâni‘ olmak : 139; —ı tutup Ģer‘le
haklarından gelmek : 1754; —ı ve
yoldaĢların tetebbu‘ itmek : 533; —ı yarağla
bir yirde gezdürmemek : 53; —ın ahvâllerin
teftîĢ itmek : 381; —ın mazarratları
havfından kimesne ilerü gelüp Ģehâdet-i
Ģer‘ıyye eylememek : 2407; —ın Ģer‘le
sübût ü zuhûr bulan fesâd ü töhmetleri :
2407; —ın Ģerr u Ģûrların memleketden def‘
u ref‘ eylemek : 2408; —ı ahzitmek : 1464;
—ı buldurmak : 58, 59, 943; —ı def‘ u ref‘
eyleyüp haklarından gelmek : 2647; —ı
elegetürmek : 73, 129, 261, 300, 333, 470,
498, 523, 548, 582, 688, 711, 741, 938,
965, 1163, 1201, 1296, 1297, 1366, 1439,
1518, 1585, 1588, 1603, 1618, 1704, 1879,
1885, 1924, 2009, 2010, 2059, 2137, 2206,
2260, 2308, 2408, 2411, 2429, 2464, 2487,
2654; —ı elevirmek : 2420; —ı elevirmekde te‘allül ü ınâd itmek : 2556; —ı
elevirmemek : 324, 1754, 1817, 2214; —ı
getürtmek : 381; —ı getürüp teslîm eylemek : 523; —ı habsitmek : 1538, 1688,
1815; —ı hârice iletmemek : 1388; —ı ıdlâl
itmek : 2454; —ı ıtlâk itmet : 867; —ı ihzâr
eylemek : 711; —ı kimesneye hımâyet
itdürmemek : 1584, 2208; —ı kovmak :
2750; —ı künhiyle arzitmek : 977; —ı
sıyânet itmemek : 1515; —ı tenhâda tutup
altunların ve akçaların alup ıtlâk itmek :
155; —ı tetebbu‘ itmek : 345; —ı tetebbu‘
u tecessüs idüp elegetürmek : 169; —ı
tetebbu‘ u tefahhus itmek : 498; —ı
virmekde ınâd itmemek : 14; —ı yanına
almak : 2535; —ı ziyâde olmak : 139; —ın
ahzine mu‘âvenet iden kimesneleri muttasıl
rencîde itmek : 1464; —ın haklarından
gelmek : 37, 38, 113, 116, 294, 428, 432,
603, 735, 1485, 1867, 1924, 2075, 2178,
2260, 2464, 2554, 2556, 2632, 2747, 2770,
2771; —ın re‘âyâya ve âyende vü revendeye
zarar u ziyânları müterettib olmak : 139; —
ın yatakları ve turakları : 1557, 2080; —un
akçaları alınmak : 2309; —un akvâm u
akribâları : 2080; —un atların getürüp
gaybet itdürmek : 778; —un baĢ baĢ
müfsidlerin elegetürmek : 2536; —un
cezâların virmek : 1984; —un def‘ u ref‘ı :
1020, 2647; —un demi : 1885; —un
hakkından gelinmemek : 2137, 2206, 2438;
—un husûsları Ģer‘le görilmek bâbında
mâni‘ u dâfi‘ olmamak : 1276; —un ifsâdı
yevmen fe-yevmen izdiyâd üzre olmak :
1932; —un kendü mülkleri : 359; —un
mazarrat u fesâdlarından re‘âyâ vü berâyâyı
sıyânet ü hırâset itmek : 965; —un mukırr
olanları : 254; —un müslimânlara zarar u
ziyân itdükleri istimâ‘ olunmak : 129; —un
serdârı : 754; —un töhmet-i sâbıka ile
müttehem olup müseccel olanları : 2407; —
un üzerine varmak : 1274, 1297, 2654; —un
zabtı müĢkil olmak : 1369
ehl-i fesâd (levend(ler) /levendât) : 1113, 2422; —
kâfirler (ve harâmîler) zuhûrı : 113, 2260
ehl-i fesâd ü Ģenâ‘at : 2, 29, 83, 130, 136, 309, 319,
592, 602, 686, 943, 958, 963, 1020, 1145,
1146, 1213, 1276, 1373, 1384, 1388, 1411,
1534, 1583, 1723, 1867, 1885, 1891, 1985,
2010, 2206, 2208, 2214, 2308, 2309, 2318,
2324, 2420, 2440, 2457, 2486, 2496, 2526,
2527, 2535, 2614, 2615, 2682; — ile
meĢhûr gurbet tâifesi : 1885; —e mu‘în ü
zahîr olmak : 1213; —e mu‘în ü zahîr
olmamak : 1276; —e mûcib-i ıbret olmak :
1235,
1419,
2615;
—e
tüfenk
kullandurmak : 2318; —lere siyâset itmek :
2261; —ün teftîĢ olunmasın emritmek :
2309
ehl-i fesâda mu‘în; — olmak : 182, 2422; —
olmamak :
1388,
1762;
— olup
elevirmemek : 1732; — ü zahîr olanlar :
113, 2260
ehl-i fısk u fücûr olmak : 155
ehl-i garaz : 1088, 1986, 2455, 2682
ehl-i hevâ : 148, 2332
ehl-i hıbre : 886, 1589, 1708, 1955
ehl-i hırfete zulm ü te‘addî olmak : 63
ehl-i hükme haber virüp elevirmek : 155
ehl-i ılm : 743
ehl-i ırz; — olan müslimânlara töhmet isnâd itmek :
1881; — olanları rencîde itmek : 1706
73
ehl-i Ġslâm : 47, 116, 136, 187, 233, 721, 2484,
2668; — gemileri : 78; — ile muhârebe vü
mukâtele itmek : 645; — toprağı : 2747; —
'a alâniyyen hamr bey‘ itmemek : 14; —'a
envâ‘-ı hıyel ü tezvîr itmek : 1537; —'a
hamr satdurmamak : 1893; —'a hılâf-ı Ģer‘-ı
Ģerîf vaz‘itmek : 864; —'a ihânet eylemek :
456, 859; —'a kasd-ı ihânet itmek : 613,
1922; —'a mazarrat kasdına gelen haydûd
tâifesi : 2339; —'a Ģetmeylemek : 456; —'a
zarar u gezend iriĢdürmek : 2339; —'ı
döğmek : 456; —'ı gâret ü esîr eylemek :
2770; —'ı tutmak : 2724; —'ın mâlların
aldurmak : 1537; —'un mu‘âveneti : 233; —
'un vilâyetine Portugal keferesi müstevlî
olmak : 233, 234; —-ı fevz-encâm : 234; —
-ı zafer-encâm : 595
ehl-i kalem : 982; — ve müstekîm olan kimesneleri
kâtib nasbeylemek : 2172
ehl-i karye mu‘âvenet eylemeğe mümkin iken ihmâl
itmek : 778
ehl-i meclis : 1879
ehl-i mey cem‘ itmek : 2314
Ehl-i Ömer tâifesi : 1598
— mi‘mârlar ve mühendisler cem‘ itmek :
721; — muhammin suyolcıları : 1955; —
muhamminler : 814, 1776, 1858, 1993,
2051; — u müsinn : 2134, 2289; — u yarar
muhammin : 2181; — u yarar olmak : 1738
ehl-i zindân : 261
Ehreman, katl zanlısı, Hâtûnili nh. : 110, 111
e’imme vü hutabâ (vü cemâ‘atler) : 2205, 2705
Ejderhân (vilâyeti) : 667, 671, 838, 2722; — câniblerinden yol açılmak : 2723; — hânı :
838; — Kal‘ası : 2745; — masâlihı içün
yapılmağa emrolunan gemiler : 1833; —
mühimmi
içün
gönderilen
asker-i
zafer-rehber : 2757; —nin fethi : 2722
Ejderhân Seferi : 18, 21, 23, 2307, 2644, 2692; —
hıdmeti : 6, 7, 10, 11; — mühimmi : 4, 22,
1738, 2246, 2275, 2302, 2691, 2693; —
mühimmi içün ta‘yîn olunan beğler : 26,
2691
ekâbir : 174, 1640; — kul(lar)ı : 2099, 2100; — ü
a‘yân : 102, 2309
Ekin mezra‘ası, Sincanlu nh., Karahısâr-ı Sâhıb
sn. : 2196
ehl-i perde havâtûn tâifesi : 1499
ekinlerin; — (ve çayırların) yidürmek : 1049, 1558;
— çiğnetmek :
1049;
—e
istihdâm
itdürmek : 2528
ehl-i Sâbiye (?) tâifesi : 2293
Ekisriye (?) Kal‘ası erenleri : 1632
ehl-i san‘at : 652, 1477
ekl ü ahz itmek : 2259
ehl-i sanâyi‘ : 238, 1421
ekl ü bel‘ itmek : 134, 954, 997, 1072, 1108, 1400,
1490, 1541, 1574, 1788, 2221, 2452, 2588,
2714
ehl-i örf : 64, 1145, 1202, 1584, 1619, 1829, 2421
ehl-i sefer : 1640
ehl-i sûka tenbîh itmek : 155
ehl-i sünnet ü cemâ‘at : 312, 1292, 1907; —'den
ıbâdet üzre müslimânlar : 98; —'ün
refâhiyyet ü emniyyeti husûsı : 2753
ehl-i Ģekâvet olmak : 2580
ehl-i Ģenâ‘at : 32; — ü bid‘at kimesneler : 2617
ehl-i tezvîr : 2259
ehl-i vukûf(lar) : 60, 73, 154, 179, 276, 310, 398,
593, 598, 615, 743, 790, 826, 841, 946,
953, 984, 1030, 1074, 1149, 1189, 1226,
1294, 1361, 1401, 1405, 1475, 1479, 1489,
1502, 1507, 1508, 1520, 1528, 1654, 1655,
1656, 1785, 1796, 1833, 1844, 2060, 2166,
2196, 2205, 2213, 2232, 2299, 2305, 2375,
2397, 2407, 2417, 2432, 2459, 2479, 2575,
2635, 2700, 2706; — kimesneler ile varup
sınurlarını tecdîd ü temyîz eylemek : 1047;
74
ekl ü celb; — olunmakdan hazer itmek : 324; —e
kıyâm u iltizâm göstermek : 2259
eklitdükleri mâl-ı vakf alınup
gönderilmek : 1967
müstehıkkına
eklitmek : 954, 1027, 1477, 1497, 1788, 2112,
2159, 2221, 2714
ekmek bkz. etmek
Ekrâd bkz. Kürd
ekser evkât âdem çalınmak : 996
eksük kereste kesilmek : 1425
eksük piyâde vü müsellem getürmekden hazer
itmek : 1582
eküp biçmek : 1189
elaltında Kızılırmağ'a iletüp iğrâk eylemek : 2067
el-Ammâr Cemâ‘ati, ısyân üzre olan, Cemmâsiyye
Arabı : 2647
Elvânbeğ Köprüsi : 1518
Elbistân kazâsı : 1590, 1707; — Kâdîlığı : 1915,
1917; — kâdîsı : 1590, 1707
Elvend, ehl-i fesâd, Selmânlu nh. : 2617
elegiren; — ahâlî-i fesâd : 139; — mücrimler : 812;
— rencber gemilerin girift itdürmek : 1938
emân; — ile çıkmak : 2738; — virmemek : 2339;
—-ı Ģerif virmek : 1193
eleminden ve havfından firâr itmek : 255
emânet; — hıdmetine mübâĢeret eylemek : 1069;
— ko(nıl)mak : 100, 270, 324, 1483, 1947,
2024, 2288, 2386, 2608; — konılmıĢ
esbâbın almak : 2137; — ü nezâret
hıdmetlerin kemâl-i emânet ü istikâmet ile
itdürmek : 1869; — virilmek : 2288; —den
ref‘ olunmak : 1069; —e almak : 2305; —e
alup gitmek : 2024; —e konılmak : 2305; —
e virilmek : 1468
el-fâyiz
bi'l-kıdhı'l-mu‘allâ
ti'l-âlî : 244
min-kıdâhı'Ģ-Ģüzbe-
elfâz-ı küfr sâdır olmak : 2263
eli emirlü; — ve ma‘zûl sipâhîler : 798, 1685; —
ler : 1685, 1926; —ye ibtidâdan tîmâr
virmek : 1151
el(ler); —i kat‘ olunmasın emritmek : 1393; —i
kolak olmak : 974; —i-ayağı amelden
kalmak : 739; —in çalmak : 1469, 1470; —
in kat‘ eylemek : 1393; —in mecrûh itmek :
224; —inde alâyim bulunmak : 938; —inde
esîr ü mâl girenler : 582; —inde eski hükmi
olmak : 2260; —inde fetvâsı olmak : 2081;
—inde gedüğe hükmi olup gedük aldukda
hıdmete
gelmemek :
1512;
—inde
huccetleri olmak : 917; —inde mâl-ı mîrî
olup virmekde te‘allül ü ınâd idenler : 820;
—inde mesrûk esbâb bulunanları teftîĢ
eylemek : 517; —inde müzevver hüküm
bulunmak : 800; —inde olan emirlerin alup
der-kîse itmek : 1102; —inde telbîs huccet
bulunmak : 1745; —inde tüfenk bulunmak :
453; —inde yalın kılıç olmak : 2182; —inde
ziyâde gedüğe hükm-i Ģerîfi olmak : 1968;
—inden gaybet itmek : 1890; —inden halâs
itmek : 2195; —inden yarak almak : 292; —
ine huccet virmek : 2081; —ine tezkire
virilmek : 2422; —ine yarak virmek : 591;
—ünde olan berât ile amel itmek : 297
el-Leheb Cemâ‘ati, ısyân üzre olan, Cemmâsiyye
Arabı : 2647
ellici : 1466; — yörük tâifesi : 2014; —lik hıdmetin
idegelmek : 1416
elliĢer dirhem atar darbzen : 1271, 1401
Elliyedinci Bölük : 2643
Elmalu kâdîsı : 90, 93, 323, 471, 865, 1517, 2451
elmâs u yâkût ile murassa‘ taĢ : 2044
eltâf u ihsân müĢâhede itmek : 1524
elvâhı çam ağaçlarından tedârük idüp kesdürüp ve
yondurmak : 2371
Elvânoğlı karyesi halkı, ġumnı kz. : 2213
emâkin-i müteberrike : 390
emânet ü istikâmet; — ile kitâbet itmek : 1597,
2345; — üzre hıdmet itdürmek : 2673
emerce oğlın alup gitmek : 430
Emîn (?), Zenbe k., AltuntaĢ nh., Kütâhiyye kz. :
1956
Emîn Deli Alî, Kalh (?) k., Mesen (?) nh. : 1213
emîn(ler) [/ümenâ] : 54, 73, 91, 133, 143, 197, 271,
509, 528, 562, 640, 688, 1277, 1294, 1335,
1537, 1569, 1696, 1701, 1713, 1723, 1729,
1784, 1790, 1839, 2021, 2022, 2082, 2093,
2424, 2438, 2459, 2463, 2464, 2473, 2479,
2503, 2543, 2548, 2747, 2748; — âdemi :
1729; — katli : 271; — olan kimesne hıfz u
hırâset idegelmek : 2106; — ta‘yîni : 175,
1818, 2479, 2480; — ü kâtib ta‘yîni : 1374,
1375, 2287; — vü pâre âmilleri : 1952; —-i
âhar ta‘yîn olmayınca defter açılmamak :
1484; —den tezkire alınmak : 1377; —e
hıdmet eylemek : 143; —e tenbîh ü te’kîd
eylemek : 2086; —e teslîm it(dür)mek :
1729, 1730; —e virmemek : 2304; —e
zabtitdürmek : 111; —i dahlitdürmemek :
243; —inün köyleri : 1202; —nın zabtitdüği
tâife : 873; —nun kısta'l-yevmi alınmağa
kâbiliyyet olmamak : 356; —ün alâkasın
kat‘ itmek : 640; —ün küllî der-anbâr
mahsûli olmak : 640
emîn ü mültezim(în) : 1267, 2441; — olanlarun
muhâsebeleri : 2467
emîn ü sâlim : 169; — ayrılmak : 1785; — bu
cânibe getürmek : 570; — gemi tedârük
idüp ulaĢdurmak : 687; — gezmek : 1100;
— girü avdet itdürilmek : 1791; —
75
göndermek : 103, 560, 1791, 2639; —
halâs eylemek : 269; — iletdürmek : 2687;
— irsâl eylemek : 242, 570, 748, 760, 1253,
1254, 1360, 2105, 2730, 2744, 2746; —
mürûr (u ubûr) it(dür)mek : 237, 2228; —
serhadde ulaĢdurmak : 667, 671, 2277; —
ulaĢdurmak : 240, 313, 320, 327, 497, 829,
1129, 1183, 1184, 1249, 1335, 1427, 1438,
1458, 1459, 1535, 1536, 1629, 1895, 2191,
2387; — varup gelmek : 760, 1099; —
varup göndermek : 2084; — vâsıl itmek :
2502; — yirlerine göndermek : 2761; — yol
virmek : 2746; — yörimek : 1100
emîn ü sübaĢı; —sına hıfz u hırâset itdürmek :
2106; —lar ehl-i fesâdı tutmak : 2438
emîn vü ummâl : 356, 382, 384, 538, 1537, 1577,
1584, 2208, 2440, 2715; — dahlitmek :
2443; — elinde mâl-ı mîrî olmak : 820; —
tahvîli tamâm olmak : 640; — tâifesi :
2210, 2498; — tâifesinün re‘âyâya olan
zulümleri mufassalen defter olunmak : 47;
— tâifesinün ve sancak voyvodaları
te‘addîsinden bî-nihâye Ģikâyetleri olmak :
47; — te‘addîsinden mütezaccir olmak :
415; — uhdelerinde olan mâlun cem‘ u
tahsîli : 1071; — ve sâyir mübâĢirîn
üzerlerine Ģer‘le isbât-ı hukûk itmek : 47;
— zimmetinde haylî mahsûl kalmak : 640;
—den zimmetlerinde bâkî mâl-ı mîrî
olanlar : 2160; —den zimmetlerinde mâl-ı
mîrî olanlar : 384; —e dolaĢmak : 2304; —e
havâle ta‘yîn olunmak : 2467; —e tenbîh ü
te’kîd itmek : 2440; —ün muhâsebeleri
yirlü yirinden görilmek : 2467
emîn; — ü masûn eylemek : 1020, 2741; — ü
münĢerih u müsterîh olmak : 2484
Emîn, DervîĢ, mecrûh, Ġskenderiyye sn. : 2574
Emîne, evine girilüp öküzleri sirka olunan, Yanbolı
kz. : 1510
Emîr Ağa, tarîk-ı âmda esbâb sirka idenlerden,
Migalkara kz. : 324
Alî, cânbâz, hıdmete
yörüklerinden : 1525
gelmeyen,
Emîr Alî, Cezâyir Vilâyeti Hâkimi : 1524
emîr vü a‘yân : 2184; —-ı Mısr'un evkâfı, Mısır :
997
emîr vü ağalar : 219, 1386; —un cerâyâ vü alîkların
ref‘ itmek : 378
emîr vü kuzât : 2583, 2739; — nasbolunmak : 965
Emîr, Ahmed Hâce karındaĢı, evler basup âdemler
katliden, Gelibolı kz. : 1883
Emîr, Arab-zâde, sûhte, ehl-i fesâd, Filibe kz. : 82
Emîr, Hâce, esbâb sirka idenlerden, Ergene kz. :
324
Emîr, Kethudâ, za‘îm, Ereğli kz. : 1634
Emîr, sûhte, TavĢancılu nh., Kütâhiyye sn. : 1334,
1365
emir bkz. emr
Emîrsultân Mahallesi, Burusa : 100
emîru'l-kebîr : 2484
emîru'l-ümerâ’i'l-kirâm : 105, 136
Emîrzâ ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1210
Emîn, Yüzdepâre Emîni : 2128
Emîr
emîr [/ümerâ] : 29, 187, 545, 613, 683, 741, 1192,
1193, 1348, 1361, 1586, 1705, 1842, 2171,
2703, 2739; — kullar : 569, 701, 743, 1907;
— nasbedilmek : 187; — sübaĢılarınun
te‘addîsinden re‘âyâ perâkende olmak :
1717; — vü asâkir : 319, 321; — vü küĢĢâf
u müteferrikalar : 2088; — vü müteferrika
vü çavuĢlar : 613, 1922; — vü yeniçeri
gönderilüp basılmak : 29; — vü zü‘amâ ve
sâyir erbâb-ı tîmâr kullar : 249, 253, 1476;
— vü zü‘amâ vü sipâhî kullar : 1476; —
zâyi‘ olmak : 296; —-i âhûrbaĢı : 1680; —
-i [/mîr-i] hâcc : 264, 749, 786, 1164, 1170,
1175, 1506, 1807, 1808, 1821, 2414, 2681,
2717, 2718; —dan ve alaybeğlerinden ba‘zı
ecnebîlere hımâyet eylemek : 1937; —ya
karz tarîkı ile mîrî akça virilmek : 1623; —
ya katl ü hakâret : 29
Vize
emken ü eshel olmak : 1528
emlâk : 424, 1659, 2116, 2160; — mezâd olunmak :
424; — sâhıbleri : 407, 1027; — ü emvâl ü
esbâbın kabzeylemek : 1167; — ü tîmâr
sâhıbleri : 2635, 2700, 2706; — yanmak :
1659; —i cebren elinden alınmak : 1959; —
in ve muhallefâtın kabzeylemek : 1166
Emîr Kâdî, celeb tahrîr iden : 1729
emlâk ü esbâb; —ından cem‘ u tahsîl eylemek :
2160; —ını bey‘ it(dür)mek : 564, 883,
1389; —ların almak : 1960
Emîr Sultân mütevellîsi : 175
emlâk ü evkâf : 407, 1960, 2134; — zâbıtları : 2556
Emîr Gaybet, Urumî Ülkesi Beği : 1244
76
Emledin, Ģerîr, tâife-i Urbân'dan : 626
emn ü emân : 108, 169, 187, 268, 269, 318, 487,
595, 653, 740, 742, 1120, 1325, 1333,
1524, 1604, 1812, 1851, 2068, 2483, 2484,
2662; — ü itâ‘atde olmak : 1060; — üzre
edâ-i ferâyız-ı hacc-ı Ģerîf itmek : 390; —
üzre mutma’in olmak : 1524; — üzre sâkin
olmak : 2754; — üzre varmak : 217
emn ü emânet : 390; —-ı memleket : 2002; —-ı
vilâyet bâbında sa‘y ü ikdâm eylemek : 742
emn; —-i tarîk : 667, 671; —-i vilâyet : 593
emniyyet; — ü huzûr ile âsûde-hâl olmak : 1127; —
-i hâl ve refâhiyyet-i bâl ile mürûr u ubûr
itmek : 2723
emniyyet ü refâhiyyet : 2010; —-i ıbâd : 1932
emr(-i hümâyûna /-i Ģer‘ /-ı kavîm /-ı Ģerîf /-i
münîf) [/emir]: 13, 68, 87, 1682, 1762; —
gönderilmek : 571; — ınâyet buyurılmak :
121, 581, 1267; — îrâd itmek : 1369; —
ihrâcı : 87; — ile binâ olunan kal‘a
masâlihı : 1532; — ile gedüklü çavuĢ
olanlar : 1188; — ile hedmolunan ve
müceddeden binâ olunan kasteller : 2768;
— ile kuldan cerîme almak : 64; — ile ref‘
ol(un)mak : 1748, 2073; — ile Ģeneltmek
tarîkı : 1369; — ile ta‘yîn olunan zahîre :
427; — ile teftîĢ olunmak : 673, 2326,
2490; — ile tîmâra çıkanlar : 2295; — ile
yıkılmıĢ kal‘a : 1498; — ile zahîre teklîfi:
575; — muktezâsınca def‘ u ref‘ itmek :
996; — ne ise icrâ itmek : 381, 533, 646,
673, 1275, 1890, 2121, 2182, 2389; —
olmadın ve bölüğe geçmedin ze‘âmet
virilmek : 2566; — olmadın deryâya ve
küffâr-ı hâksâra tereke bey‘ idenler : 2109;
— olmadın kılıç ilhâk idenler : 91; —
olmadın kimesneye gemi yapdurmamak :
2349; — olmayınca yirlerin mukarrer idüp
deftere kayditmeğe cür’et olunmamak : 574;
— olunan hıdmeti itmâma iriĢdürmek :
2411;
— olunan
neferleri
eksük
göndermekden hazer itmek : 2302; —
olunandan eksük kereste kesmek : 1425; —
recâ olunmak : 296, 1011; — talebi : 209,
237, 285, 434, 710, 1234, 1244, 2531; —
üzre habsolunmak : 171; — üzre ra‘ıyyet
kaydı : 192; — üzre zahîre göndermek : 94;
— vârid olmak : 64, 582, 977; — virilmek :
151, 154, 1131; —e itâ‘at itmemek : 151,
496, 689, 1275, 1583, 1874, 2102, 2318,
2463; —i icrâ itdürmek : 206; —i
sancakbeğinün muvâcehesinde okumak :
2636; —i sicill-i mahfûza kaydeylemek :
1425; —in mazmûnı ile amel itmek : 476;
—in yirine varduğın i‘lâm itmek : 647; —in
yirine varduğın yazup bildürmek : 300; —
ine mu‘ânedetden hazer itmek : 233, 1922;
—le kesdürilen gemi ağacı : 1374; —le köy
kondurmak : 531; —le ta‘yîn olunan
dizdâr : 371; —le yund-oğlanı vü korıcı
nasbolunmıĢ olmayanlar : 1743; —süz
dizdârlık tevcîh itmek : 437; —süz gemiler
yapduranlar : 2349; —süz kılıç ilhâk
idenler : 91; —süz tereke virmemek : 2109;
—süz ve berâtında mukayyed olmayan
nesne almak : 399; —ün icrâsında dakîka
fevtitmemek : 496
emrâza mübtelâ olanları Ģehirden sürmek : 1706
emre mugâyir; — ata binmek : 910; — ata binüp
yarak kuĢananlar : 920; — bid‘atler ihdâsı:
1413; — deryâya ve küffâr gemilerine
tereke bey‘ı: 2165; — iĢ : 448, 1468, 1562,
1706, 1755, 2214, 2252; — kefîlsüz ırgad
tutanı isimleriyle yazup bildürmek : 2309;
— te‘addî itmek : 2190; — tereke alup
giden
gemileri
hüsn-i
tedârükle
elegetürmek : 2115; — tereke virmek : 441;
— tîmâr virilmek : 541; — tîmârları
alınmak : 541; — tüfenk isti‘mâl itmek :
1387; — tüfenk kullanmamak : 453; — vaz‘
idenleri habsitmek : 1687; — virilen
hıssaları girü alup müstehıkk olan
sipâhîlere tevcîh itmek : 2646
emre muhâlefet; — idenler : 204, 206; — idenleri
elegetürüp habsitmek : 215; — itmek : 910,
1128, 1649; — ü ınâd eylemek : 1235
emre muhâlif; — (meyve vü) tereke vir(il)mek :
352,
526;
— (meyve
vü)
tereke
virilmemek : 364, 1982; — akça almak :
847; — at u kısrak beslemek : 920; — av
avlayanlar : 1666; — bir akça ziyâde
aldurmamak : 1267; — deryâya tereke
virilmemek : 1982; — ecnebîlikler : 541; —
gaybet
itmemek :
1286;
— hamr
geçürmemek : 1102; — iĢ : 146, 208, 352,
658, 996, 1143, 1292, 1294, 1425, 1453,
1468, 1537, 1616, 1748, 1764, 1772, 1902,
2109, 2117, 2123, 2170, 2198, 2267, 2327,
77
2589, 2609; — kefere âĢikâre hamr itmek :
1864; — nesne alınmamak : 528; — Ģark
cânibine âlât-ı harb u kıtâlden bir nesne
geçürmemek :
1939;
— te‘allül
itdürmemek : 1924; — tereke virilmemek :
2109, 2110; — tüfenk kullanmak : 1709; —
tüfenk kullanmamak : 1871; — ve Ģer‘ u
kânûna mugâyir dahlitmek : 2210; — ziyâde
akça almamak : 2423; — zulm ü te‘addîleri
olmamak : 1053
emred : 2060; — oğlan : 156, 1304
emr-i sâbık; — üzre amel itmek : 546; — üzre
levâzim ü mühimmâtı ne ise bi't-tamâm
görivirmek : 571; — üzre ta‘yîn olunan
mukâta‘a : 641
Emrullâh, Kütâhiyye livâsı piyâdesi, Koçak k.,
ġeyhlu kz. : 2470
emti‘a : 1050
Emumak (?),
Eflak
Defterdârı : 1504
Voyvodası
Petre'nün
emvâl bkz. mâl
En‘âm-ı ġerîf; — müdâvere olunmak : 2668; —e ile
ed‘ıye-i me’sûreye müdâvim ü meĢgûl
olmak : 2668
Encadi, zimmî, Sakız cezîresinden Kefe'ye sürilen :
2203
Enes kazası bkz. Ġnöz kazası
enfa‘ (u evlâ) olmak : 295, 996, 1124, 1295, 2189
Enfiye karyesi, Fuvva : 2075
Engüricük karyesi, Atranos kz. : 2421
enhâr : 1998, 2125; — ü kurâ vü mezâri‘un
mülkiyyetleri : 2055; —un çeltükcileri : 840
envâ‘-ı feth(lar) : 1256; — u fütûh ile yüz aklıkları
tahsîl olunmak : 611; — u nusret müyesser
olmak : 2668
envâ‘-ı fitne; — vü fesâd zuhûrı : 1632; — vü
fesâd: 256
envâ‘-ı fütûhât; — ile muzaffer ü mansûr olmak :
2668; —-ı cemîle ve yüz aklıkları ile avdet
müyesser olmak : 1268, 1335, 1347, 1507,
1508, 2007
envâ‘-ı gılzatlar idüp muzâyaka virmek : 1706
envâ‘-ı hakâret eylemek : 2464
envâ‘-ı hıdemât-ı cemîle sudûr u zuhûr itmek : 796
envâ‘-ı hıdmetde ve yoldaĢlıkda bulunmak : 613,
645
envâ‘-ı hıyel ü tezvîr itmek : 1537
envâ‘-ı ıkâb; — ile mu‘âkab olmak : 155, 2026; —
ve ıtâb-ı elîm ile mu‘âteb olmak : 204, 206;
—a müstehıkk olmak : 1898
envâ‘-ı ınâyâtle behre-mend ü sûd-mend olmak :
1333
envâ‘-ı ınâyet; — (ü ri‘âyete) mazhar olmak : 615,
1925; —-i husrevâneye mazhar olmak :
2293; —le muhassılü'l-âmâl olmak : 2538
envâ‘-ı ıtâb; — ile mu‘âteb olmak : 364, 1366,
1582, 1828, 2498; —a müstehıkk olmak :
290, 603, 1394, 1398, 1626, 1898, 2254; —
a uğramak mukarrer olmak : 582
envâ‘-ı ihlâs u musâfât ve vüfûr-ı ihtisâs u
müvâsât : 2753
envâ‘-ı ihtimâm(-ı cezîle) vücûda getür(il)mek :
1561, 2732, 2769
envâ‘-ı azâb itmek : 2572
envâ‘-ı ikdâm u ihtimâm; — eylemek : 1165, 1209,
1296, 1577, 1833, 1869, 2299, 2323; —
vücûda /zuhûra getürmek : 216, 688, 867,
1147, 1150, 1176, 1248, 1305, 1316, 1352,
1382, 1431, 1573, 1585, 1793, 1973, 1985,
2142, 2365, 2603
envâ‘-ı cezâlar ile mahbûs olmak : 2761
envâ‘-ı iĢkence itmek : 125
envâ‘-ı cidd ü (ikdâm ve sa‘y ü) ihtimâm zuhûra
getürilmek : 2046, 2480, 2745
envâ‘-ı mahabbet ü sadâkat : 2753
envâ‘-ı dikkat ü ihtimâm vücûda getürmek : 1288,
1404
envâ‘-ı mesâ‘î; — vü ikdâm zuhûra getürmek :
1436; —-i cemîle (vücûda /zuhûra)
getür(il)mek : 29, 75, 78, 104, 116, 145,
169, 201, 217, 242, 250, 302, 328, 345,
354, 365, 390, 406, 595, 653, 667, 740,
796, 801, 820, 824, 844, 1111, 1120, 1149,
1168, 1170, 1178, 1255, 1268, 1269, 1271,
EnîĢin (?) bin Yûsuf, Yukaru Cânib'ün makbûl
hıdmetkârlarından : 1988
ense; —sinden baĢın kesüp katleylemek : 688; —
sine urmak : 2178
envâ‘-ı fesâd; — ü Ģenâ‘at olmak : 2309, 2643; —a
bâ‘ıs olmak : 2366; —âta mübâĢeret
it(dür)mek : 1881, 2741; —dan hâlî
olmamak : 1020
78
envâ‘-ı merdânelık u dilâverlik itmek : 1481
1400, 1456, 1481, 1794, 2088, 2248, 2273,
2284, 2355, 2363, 2398, 2614, 2663, 2727,
2729, 2730, 2732, 2733, 2734, 2735, 2740,
2741, 2747, 2752, 2753, 2755, 2758, 2759,
2761, 2763, 2764, 2768, 2770; —-i cemîle
zuhûr u bürûz itmek : 335, 2757, 2771
envâ‘-ı mezâlim ihdâs itmek : 2214
envâ‘-ı mu‘âvenet; — itmek : 1618; — ü muzâheret
(vücûda /zuhûra) getürmek : 2201, 2638,
2746, 2753; — ü muzâheretde sa‘y-i belîğ
zuhûra getürmek : 2005
envâ‘-ı ri‘âyet-i pâdiĢâhâne : 796
envâ‘-ı sa‘y ü ihtimâm; — (vücûda /zuhûra)
getürmek : 1204, 1335, 1528, 2398, 2478,
2596, 2687, 2759; — itmek : 1454, 2160
envâ‘-ı sa‘y ü ikdâm; — (vücûda /zuhûra) getürmek : 569, 809, 859, 879, 997, 1084, 1123,
1201, 1278, 1476, 2135, 2274, 2711; —
eylemek : 1333, 1574, 2299
envâ‘-ı sa‘y-i cemîle vücûda /zuhûra getürmek :
864, 1169, 1604, 2357, 2731
envâ‘-ı Ģecâ‘at ü merdânelik : 796
envâ‘-ı Ģekâveti müseccel ehl-i fesâd : 64
envâ‘-ı Ģirretle ve yalan Ģehâdet ile ma‘rûf
kimesneler : 277
envâ‘-ı ta‘zîm u ikrâmla getürtmek : 1399
envâ‘-ı te‘addî (vü tecâvüz) itmek : 85, 496, 1499,
1605, 1717, 2408, 2429, 2440
envâ‘-ı telbîsât itmek : 1856
envâ‘-ı ubûdiyyet ü ihlâs zuhûra gelmek : 1123
envâ‘-ı yüz aklıkları; — ile avdet müyesser olmak :
1907; — tahsîline sa‘y (ü ikdâm) eylemek :
611, 2239, 2246
envâ‘-ı zulm; — ü hayf eylemek : 1464, 2000,
2030; — ü te‘addî eylemek : 488, 1211,
1223, 1583, 2483, 2579
Epçeler karyesi : 2421
er; — gibi olup mu‘accelen iriĢmek ardınca olmak :
1332; — ü avretin Ģer‘le teftîĢ eylemek :
130; —e varmamak : 692; —e virilmedük
kızlar : 1605; —i öte yakada olmak : 1836
erbâb-ı cihât : 2290; —dan hâneler getürmek : 1848
erbâb-ı fesâd : 2724; — (ü Ģenâ‘ate) mûcib-i ıbret
olmak : 965, 1388, 1487, 1874; — ü
Ģenâ‘atden pâk ü tathîr eylemek : 1709,
2053; — ü Ģenâ‘ate zahîr olmamak : 1213
erbâb-ı garaz Ģehâdetleri : 1226
erbâb-ı hıref : 1224
erbâb-ı hukûk : 59, 1365, 1842; —un Ģer‘le sâbit
olan hakların alıvir(il)mek : 303, 548, 694,
1585, 1590, 1619, 1707, 1728, 1810, 1967,
2415, 2514
erbâb-ı mevâcib : 234
erbâb-ı sebîle meĢrût olan aĢ u etmek : 1599
erbâb-ı Ģekvâ : 2034
erbâb-ı tîmâr (tâifesi) : 249, 253, 255, 272, 310,
326, 407, 435, 437, 496, 511, 526, 602,
611, 613, 699, 785, 794, 888, 924, 974,
1009, 1052, 1080, 1091, 1118, 1151, 1173,
1267, 1342, 1398, 1447, 1493, 1542, 1729,
1730, 1740, 1745, 1759, 1824, 1840, 1922,
2039, 2109, 2123, 2138, 2153, 2167, 2172,
2173, 2208, 2231, 2232, 2242, 2255, 2265,
2289, 2296, 2307, 2322, 2418, 2463, 2492,
2500, 2574, 2589, 2603, 2631, 2692; —
hıssası : 2296; — kulları : 1476; —
toprakları : 2249; — u ağniyâ : 310; — u
müstahfızlar : 326, 435; — u neferât : 1081;
— yirlerinde kalmak : 2047; —a dizdârlık
arzolunup virilmek : 437; —a gereği gibi
tenbîh ü te’kîd eylemek : 629; —a tecdîd-i
berât itmek : 1112; —a tevcîh olunmak :
2512; —dan mîr-alem olanlar : 785; —ı
esâmîsi ve tîmârlarınun mikdârı ile defter
itmek : 1118; —un re‘âyâya olan
mahâyifleri teftîĢ olunmak : 47; —un
tezkirelüsi : 528, 593, 2473; —un
tezkiresüzi : 528; —un tîmârları toprağı :
1628; —un tîmârların ta‘yîn ü tevcîh
eylemek : 2242; —un tîmârların tevzî‘
itmek :
2154;
—un
ve
gayrinün
topraklarında bulunan kıĢlak u yaylak :
2249; —un yararlarına hımâyet eylememek : 593
erbâb-ı tîmâr u yeniçeri(ler) : 324, 613, 1922; — u
yeniçeri alup gitmek : 593
erbâb-ı vazâyif : 939
erbâb-ı zü‘amâ vü tîmârun tezkireleri : 2473
Erbasan, hırsuz u harâmîlık ile meĢhûr, Rûm vt. :
1810
Erbîl (sancağı) : 1942, 2568; — beği : 2053; —
cânibine asker irsâli : 268
ErciĢ (sancağı); — beği : 2072, 2281; — gönüllüleri : 1207, 1557, 2257; — Kal‘ası :
2072, 2281; — Kal‘ası'nda vâkı‘ olan
79
gönüllü vü azeb ü hısâr-erleri : 1636; —
kulları : 2072; —nun tahrîri : 1971
Erkulı, ErciĢ gönüllülerinden, evi basılan, Yapalu
kz : 1207, 1557
erdeb : 217, 219, 337, 338, 981, 1378, 1400, 1884,
2738, 2740
Ermenak kâdîsı : 946
Erdek karyesi, Mihalıç kz. : 45; —'ün oğlanları : 45
Ermenî(ler) : 1989; — avretleri : 1989
Erdel (vilâyeti) : 136, 166, 195, 278, 294, 556, 662,
666, 1034, 1099, 1100, 1492, 2464, 2724,
2728, 2731, 2736, 2743, 2761, 2762; —
kralı : 269, 294, 428, 639, 662, 665, 868,
1099, 1100, 1492, 2409, 2464, 2540, 2609,
2724, 2727, 2731, 2735, 2736, 2743, 2751,
2754, 2759, 2761, 2762, 2763, 2765; —
kralı
âdemi :
638;
— re‘âyâsından
rencberliğe gelenler : 1034; — serhaddi :
2731; — tâcirleri : 1100; — toprağı : 2464;
— toprağına tâbi‘ karyeler : 278; —'e tâbi‘
hâric ez-defter karyeler : 2609, 2765; —'e
tâbi‘ olan kurâ : 1151, 2765; —ne aslâ
dahlolunmamak : 1081; —ne kasd üzre
olmak : 665; —ne nevâhî olmayan yirler :
278; —ne tâbi‘ ba‘zı kurâyı tahrîr eylemek :
556, 638; —ne tâbi‘ olan karyelerden virgü
talebi : 2743
Er-oğlı ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 155, 241,
347, 381, 398, 400
Erdele (?) mevzı‘ı, Kefe sn. : 2280
Erdod Kal‘ası : 1081, 2731
Erdoğdı Kethudâ /Voyvoda, Mısır Beğlerbeği
Kethudâsı ve Voyvodası : 1299, 1316, 1319,
1328, 1329, 1331, 1333, 1335, 1347, 1852,
1853, 2248, 2352, 2354, 2369, 2738, 2758
Ereğli kâdîsı : 1336, 1404, 1634, 1848, 2499
Ereğli karyesi, Kocaili sn. : 49, 2557; — halkı :
2557
erenler : 452, 2387
Ergâyib, yörük, Sultân
Beğbâzârı kz. : 226
Bâyezîdlü,
mahbûs,
Ergene (kasabası /kazâsı), Edirne : 324, 1275,
2151; — kâdîsı : 283, 508, 951, 1038, 1157,
1275, 1525, 2121, 2151
Ergene Köprüsi : 324; — kâdîsı : 92, 1694
Ergiri oğlı TodoĢ, hakîm, VeleĢ k., Tırhala kz. :
344, 349
Ergirikasrı; — kâdîsı : 316, 1502, 1646, 1672; —
Kal‘ası müstahfızları : 2466, 2534; —
mahallâtı : 80
Erkân-ı Sa‘âdet'e arzolunmak : 841
erkek (haymâne) koyun : 929, 940, 941, 1729, 1730
Ermenibâzârı kâdîsı : 1790
Erseydî, evi basılan, KırĢehri kz. : 2482
Ertoğdı, Bozkırlu k., Ankara kz. : 1219
Erücek karyesi, YeniĢehir kz., Burusa : 2334
ervâh-ı tayyibe : 2721
erzâk; — salınmak : 414; — u esbâb : 995; —ların
gâret itmek : 904
Erzincan (kazâsı /vilâyeti) : 462, 2397; — kâdîsı :
2207, 2548, 2549; — sübaĢısı : 2207; —'un
Harîr Gümrüği Emîni : 2548
Erzurum (livâsı /vilâyeti) : 17, 63, 561, 567, 810,
1221, 1233, 1324, 1369, 1430, 1918, 1939,
2155, 2270; — beğlerbeği : 63, 176, 185,
421, 429, 431, 434, 462, 495, 551, 569,
579, 766, 769, 794, 810, 839, 869, 911,
916, 927, 929, 938, 1005, 1016, 1112,
1162, 1211, 1242, 1243, 1257, 1369, 1421,
1476, 1705, 1716, 1758, 1767, 1788, 1798,
1804, 1805, 1806, 1818, 1820, 1866, 1933,
1939, 1995, 2016, 2131, 2140, 2184, 2207,
2295, 2301, 2303, 2321, 2378, 2437, 2447,
2473, 2474, 2476, 2511, 2548, 2549, 2551,
2702, 2703, 2715; — beğlerbeği kethudâsı :
766, 769, 794, 810, 839, 869, 911, 916,
927, 938, 1016, 1221, 1758, 1767, 2432,
2437, 2447, 2492, 2548, 2551; —
Beğlerbeğiliği :
434;
— defterleri
kethudâsı : 766; — gönüllüleri : 2092; —
kâdî(sı /ları) : 434, 1211, 1369, 2321; —
kulları : 1369, 1371, 1805, 1806, 2702; —
Mahkemesi : 2702; — muharriri : 2321; —
nâzırı : 179; — sancakbeğleri : 434; —
serhadleri : 1369; — tîmârları defterdârı ve
tezkirecisi : 2473; —'da yoklanmak : 2548;
—'dan Ġstanbul'a gelince yol üzerinde olan
kâdîlar : 1918; —'dan Südde-i Sa‘âdet'e
gelince yol üzerinde olan kâdîlar : 567; —
nin tahrîri : 422, 869
esâmîler; —i nâ-ma‘lûm olmak : 2254; —i ve
sıhhati ile defter itmek : 1037, 1729
es‘âr bkz. si‘r
es‘âr-ı müslimîn : 1125
80
yirlere koymak : 2678; —ı yazılmak : 2471;
—ı yoklanmamak : 2548; —ı zabtolunmak :
621, 2024, 2305; —ı zabtolunup emânet
konılmak : 2386; —ı zâyi‘ (u telef) olmak :
1884, 2258; —ın aldurmamak : 2695; —ın
alup kaçup gitmek : 315; —ın bey‘
it(dür)mek : 517, 809; —ın bî-kusûr
alıvirmek : 938; —ın buldurmak : 1987; —
ın çekmek : 1810; —ın gâret eylemekden
hazer itmek : 1779; —ın getürmek : 517; —
ın ihzâr itdürmek : 2266; —ın soymak :
2195; —ın ve akçaların almak : 1075; —ın
ve ehl ü ıyâllerin iletmek : 78; —ın ve
tavarların sürmek : 35; —ın yükletmek :
496, 1053; —ına dahl ü ta‘arruz
itdürmemek : 748, 749; —ına dahlolunmamak : 1936; —ına el uzatmak : 1752; —
ına yollarda kimesneyi dahlitdürmemek :
237; —ını alup gitmek : 515; —ını zuhûra
getürmek bâbında mukayyed olmak : 938;
—ıyla kayd ü bend eylemek : 1711
esb ü celbe lâzim olmak : 595
esbâb(lar) : 66, 78, 243, 324, 346, 359, 506, 517,
548, 564, 625, 776, 938, 1345, 1365, 1433,
1518, 1578, 1646, 1693, 1711, 1714, 1723,
1744, 1751, 1768, 1806, 1815, 1820, 1839,
1845, 1855, 1860, 2001, 2044, 2101, 2112,
2277, 2305, 2314, 2386, 2403, 2418, 2695,
2710, 2720; — al(ın)mak : 201, 403, 517,
1120, 1403, 1515, 1533, 1583, 1746, 1805,
1806, 1820, 2031, 2118, 2137, 2357, 2421,
2509; — alıvirilmek : 1371; — alup tavar
sürmek : 36; — bulunmak : 470; —
çıkartmamak : 2522; — gâreti : 29, 34, 78,
304-A, 582, 673, 736, 778, 903, 1207,
1334, 1365, 1371, 1373, 1557, 1598, 1603,
1687, 1688, 1693, 1722, 1728, 1804, 1814,
1900, 1906, 1929, 1936, 1987, 2022, 2044,
2119, 2121, 2130, 2245, 2261, 2353, 2366,
2455, 2470, 2537, 2542, 2647; — i‘timâd
olunmamak : 2024; — kaçurmak : 859; —
sirka itmek : 324, 548, 1163, 1213, 1362,
1411, 1515, 1883, 2135, 2187, 2747; —
talebi : 579; — tedârüki : 2432; — teslîmi :
621, 2101; — tevzî‘ı : 1578; — u
âdemlerine bir ferdi dahlitdürmemek : 237;
— u akmiĢe : 995; — u âlâtı mükemmel
kadırgalar : 1652; — u mâlları alınmak :
2457; — u sepedler ortaya gelmek : 316; —
u taĢlar almak : 2159; — u üsküf ü nukûd :
2001; — u yağı bulup ketmidenler : 1200;
— u yarak : 1554; — zuhûrı : 1194; —a
bozmak : 2264; —a dahlitmek : 621; —dan
mevcûd bulunanı zâyi‘ itdürmemek : 1713;
—dan nesne almak : 150; —dan nesne
çıkarılup satılmak : 2522; —ı üleĢürken
görmek : 867; —ı ve nukûdı olduğı istimâ‘
olunmak : 1502; —ın ve develerin bırağup
kaçmak : 754; —ın yağmâ (vü gâret) itmek :
359, 626, 857, 2137; —ıyla berâtların
âĢikâr itmek : 1688; —ı arabaya tahmîl
eylemek : 1646; —ı cüz’î kalmak : 2571; —
ı defter olunmak : 1393, 2024, 2305; —ı
emânet konılmak : 270; —ı hıfzolunan
evler : 2678; —ı ile cebren çekmek : 2482;
—ı ile müretteb ü mükemmel itmek : 46; —
ı onat vechile mukayyed olmak : 1672; —ı
samanlıkda hıfzitmek : 754; —ı sirka
olunmak : 938, 1119, 1857, 2177; —ı
tamlayan yirlerden kaldurup tamlamaz
esbâb u altun : 270; —ı gâret itmek : 1445
esbâb u emlâk : 882, 2571; —in almak : 330
esbâb u emvâl : 1166; — gâreti : 309, 736, 1366,
1885, 2309, 2329, 2366, 2408, 2429, 2457,
2601; —i ve pîĢ-keĢi zuhûra getürmek :
2044; —i ve tavarları aynı ile ashâbına
redditdürmek : 2464; —lerin gasbitmek :
1213
esbâb u erzâk : 2465; —ı der-mahzen olmak : 992;
—ların gâret itmek : 904
esbâb
u eskâl : 1015, 1120;
konılmak : 1508, 1528
— kalyonlara
esbâb u filori : 2413; —leri ile alup zabteylemek :
2413
esbâb u metâ‘ : 2226; — gâreti : 1477; — yağmâlatmak : 2226; —dan hıssa getürmek :
1477; —ı nakîr u kıtmîr defter itmek : 1687
esbâb u nukûd(lar) : 867, 1483, 1502, 1503, 1845,
2288; —ı defter olunmak : 316, 1897; —
ıyla iç evlerine koymak : 316
esbâb u tavarlar; — gâreti : 1498; — sirka olunmak : 1632; —ından nesne zâyi‘ olmak :
2500
esbâb-ı ceng ü cidâl; — ve edevât-ı harb u kıtâl :
1009; —i gemilere tahmîl itmek : 1169
81
1528; —iyle ve tavarlarıyla âsûde olmak :
833; —leri tahmîl içün celbe ve kifâyet
mikdârı at ihzârı: 595
eser-i binâ; — ve makâbir olan kadîmî harâbe
karyeler : 1369; —sından nesne komamak :
1148
eseri zâhir olmamak : 402, 915, 2348
Eskerihan (?) öyükleri, Boğdan sınırı : 1189
Esilik (?) karyesi, Gelibolı kz. : 1883
Eski Arnavud(lu) karyesi, Prevadi kz. : 1502, 2698,
2700
esîr(ler) : 78, 120, 577, 656, 815, 909, 1120, 1313,
1343, 1389, 1467, 1468, 1778, 1856, 1876,
2139, 2743, 2770; — almak : 582, 815,
1492, 1611, 1745, 1781, 2743; — bahâsın
virmek : 909; — bulunmak : 1784; —
eylememek : 1779, 2536; — getürmek :
1242, 2124; — girift olmak : 1313; — hânı :
993; — iderüm diyü tenbîh itmek : 2447; —
itmek : 34, 78, 244, 269, 355, 372, 522,
526, 582, 790, 1120, 1127, 1301, 1446,
1515, 1551, 1621, 1781, 1929, 2430, 2433,
2536, 2741, 2742, 2770; — olan
müslimânlar istihlâsı : 2433; — olmak :
136, 355, 1299, 1865, 1936, 2444, 2526; —
olmakdan ziyâde hazer eylemek : 2601; —
ü mâl almak : 582; — ü tavar çıkarup
getürmek : 1551; — virmek : 909; —den
gemilere zarar iriĢmek ihtimâli olmamak :
586, 587, 616; —den mu‘accelen kürekci
tedârük olunması : 815; —e su lâzim
olmak : 147; —i ahid-nâme-i hümâyûnum
mûcebince taleb itmek : 2433; —i buldurup
getürtmek : 167; —i elegetür(il)mek : 1313,
2139; —i ellerinden alınup sâhıbleri
habsolunmak : 1551; —i esîr hânında fürûht
itmek : 993; —i fevtolmak : 2139; —i
gaybet itdürmekden ihtirâz itmek : 1551; —
i gaybet itmek : 2139; —i ıtlâk it(dür)mek :
136, 1778; —i kimesne saklamayup getürüp
elevirmek : 1307; —i teftîĢ ü tefahhus
eylemek : 1778; —in ahvâllerin vukû‘ı üzre
yazup bildürmek : 1468; —in alup emânete
koymak : 1468; —in alup gelüp gitmek :
1389; —in halâs itmek : 2729; —in halâs
olunmasın recâ olunmak : 1551; —ün
istihlâsın murâd itmek : 1551; —ün
müslimân olanları : 1778; —ün ve
mücrimlerün habsi içün zindân binâ
olunmak : 147
esîrciler : 993
eskâl : 826, 1120; — tahmîli : 93; — u ahmâle
bakmayup te’hîr itmeyüp iriĢüp hıfz u
hırâset-i memleketde olmak : 601; — u
esbâbları kalyonlara tahmîl olunmak : 1507,
82
eski;
— bahâsına tutmak : 1708; — defteri
mûcebince tahrîr itmek : 455; — gedükleri
virilmek : 1865; — gedüklerin mukarrer
eylemek : 1865; — hâslar : 2267; —
kal‘anun ihyâsı : 1992; — kalmıĢ tereke
gönderilmemek : 2111; — köy yiri olmak :
1073; — mahsûl : 2354; — nâyibleri nâyib
itmek : 496; — temeli üzre binâ mümkin
olmamak :
1429;
— tercemânlar
tercemânlık ve Sâmirî kâfirler kâtib olup
zu‘afâyı rencîde eyledükleri istimâ‘
olunmak : 1294; — tereke zâyi‘ olmak :
2294; — vü yarar olup kapuya çıkmağa
müstehıkk olan acemî-oğlanlar : 2660; —
yeniçeriler : 2251; — yirlerine yazup
göçdükleri yirlere yazmamak : 519
Eski Câmi‘, Edirne : 1006
Eski Musul sancağı : 2166, 2195; — beği : 2166
Eski Sarây : 1770
eskici (yazılup) ihrâc olunmak : 311, 1224, 2517
Eskiciler karyesi, Edirne kz. : 204
Eskihısâr kazâsı : 515, 1510; — kâdîsı : 515, 921,
2094
Eskihısâr-ı Zağra bkz. Zağra-i Atîk
Eskiil kâdîsı : 527, 1848
Eskipos Mukâta‘ası : 1338
EskiĢehir : 1317, 1484, 2393; — kâdîsı : 1676; —'e
gelen koyunlar : 1317
eslememek : 151, 206, 215, 308, 554, 1213, 2541,
2771
eslemeyen(ler); —i sekitmek : 180, 205, 854, 993,
1130, 2532; —i elegetürüp habsitmek :
2320; —i ve lâzimü'l-arz olanı yazup
bildürmek : 2633; —i yazup bildürmek :
1234, 1499, 2214, 2384
eslemeyüp; — bölüklerine gitmeyenler : 1941; —
emre muhâlefet itmek : 910; — hâricde
sâkin olanlar : 462; — ınâd idenleri te’dîb
eylemek : 643; — ınâd idenleri yazup
bildürmek : 2404, 2556; — icâzetsüz sılaya
gidenler : 2072; — muhâlefet ü ınâd
idenleri ism ü resmiyle yazup arzeylemek :
1824; — yol virmemek : 554
Eslemez, za‘îm, Bozok kz. : 1683
esnâ-yı cengde nâ-bedîd olmak : 611
Estehar, NakĢa Dükası'nın âdemi : 1184
esvâb : 498
esvâk; — u mahallâta sü’âle çıkmak : 1706; — u
mahallâtda dilendürmek : 1706; —a çıkup
halkı cerritmek : 1706; —da gezüp halkla
ihtilât eylemek : 1706
eĢcâr kat‘ı : 2036
eĢedd-i ıkâb ile mu‘âkab olmak : 906, 1081, 1318,
1537, 1626
eĢedd-i ıtâb ile mu‘âteb olmak : 1622, 1939, 1982,
2078
eĢkıyâ-yı A‘râb : 613, 615, 645, 702, 1454; — ile
hurûc itmek : 613, 1922; — ile yek-dil
olmak : 645; —'un hakkından gelmek : 589,
645; —'un vilâyete mazarrat ü ifsâdını ref‘ :
2085
eĢkünci(ler) tâifesi : 1093, 1724; — tezkireleri :
528; — vü müsellem ü celebler : 425; —
yamakları : 1681; —lik ve ellicilik
hıdmetin idegelmek : 1416
eĢkünci vü ellici : 1416; —nün mu‘tak kulların
defter-i cedîde kayditmek : 1416; —yi ihrâc
eylememek : 1416
eĢmek : 629
EĢmetağı, Kocaili : 2459, 2674
eĢrâf : 2753
eĢedd-i siyâset ile siyâset itmek : 2454
eĢribe vü ma‘âcîn virilmek : 2714
eĢegelmek : 2014
et : 858; — muzâyakası : 48, 650, 712, 737, 738,
763, 827, 956, 1008, 1130, 1285, 1288,
1317, 1996, 2108, 2311; — narhı : 1729,
1730; — satdurmamak : 858; — tedârüki :
747; — ü tavuk tedârüki : 567
EĢikli karyesi, Filibe kz. : 83
eĢirrâ : 1283, 1485, 1881, 2259; — ile bir olmak :
1276; — vü kuttâ‘-ı tarîk cem‘ olmak :
1373; —-i A‘râb'un def‘ u ref‘ı : 2739; —-i
Arab müstevlî olmak : 2293; —-yı Arab :
1419; —-yı nâsı evinde cem‘ itmek : 2040;
—nun def‘ u ref‘ı : 2739; —sı ziyâde
olmak : 1485
eĢirrâ vü eĢkıyâ : 312, 331; —dan olan kimesneler :
2440
eĢkıyâ : 73, 266, 312, 548, 904, 1590, 1707, 1874,
1945, 2407, 2440; — cem‘ olmak : 902,
903, 904, 1113, 2010; — elinden zebûn
olmak : 73; — sûhte tâifesinün def‘ı : 2282;
— sûhtelerün mu‘îni olmak : 1365; — vü
ehl-i fesâd çiftliklere cem‘ olmak : 1213; —
vü eĢirrâ-i A‘râb'un def‘ u ref‘ı : 2739; —-i
A‘râb'un hareket-i bî-bereketi olmak : 585;
—nun haklarından gelinmek : 1567; —nun
sicilleri sûretlerin sicill-i mahfûzdan ihrâc
itmemek : 1276; —nun yolları bend
olunmak : 266; —sıyle bayrak kaldurmak :
2747; —ya mu‘âveneti olmak : 1618; —ya
mûcib-i ıbret (ü nasîhat) olmak : 1736,
1932, 2089, 2457, 2526, 2615; —ya yat u
yarak ve zâd ü zevâde virmek : 1618; —yı
elegetürmek : 1618, 2407, 2526; —yı elegetürmek içün mu‘âvenet talebi : 1945; —yı
yanına alup müslimânları katlitmek : 297;
—yı yataklarından ve duraklarından
tetebbu‘ u tecessüs itmek : 1736
etemm-i vâcibât : 244
etmek [/ekmek] : 283, 1172, 1363, 2610; — (ü
peynir) ve sâyir zehâyirden tedârüki : 92,
1156, 1157; — getürmek : 288; — getürmek emritmek : 304; — ihzârı : 92, 288,
304; — kıllet üzre olup ziyâde muzâyaka vü
ıztırâb çekilmek : 273; — tedârük ü ihzârı :
92, 283, 287, 747, 1112, 2155; — ü arpa vü
odun tedârüki : 283, 1172; — ü otluk u
saman tedârüki : 1156; — ü zahîre
tedârüki : 1157
etmekci(ler) : 50, 964, 2613; — (yazılup) ihrâcı :
311, 1224, 2517; — vü arpacılar : 102; —
kâr-hânesi : 2326
Etmekçi köyi, Edirne kz. : 206
etrâf u cevânib : 75, 335, 683, 1317; — ile hüsn-i
müdârâyı elden komamak : 1332; —-i
Hıcâz'a âdemler salmak : 2769; —den bir
zarar ihtimâli olmamak : 318; —den hıtâbet
arzları gelmek : 2694; —e (hâzır u) nâzır
olmak : 268, 1472; —e göz u kulağ
olmamak : 524; —e levend tağıddurmamak : 2320; —e müstevlî olmak :
1454; —e nâzır olmak : 1472; —e
te‘addîden dest-keĢîde olmak : 1332; —i
(tetebbu‘ u) tecessüs itmek : 2068, 2738; —
i gâret ü hasâret itmek : 2742; —i gereği
83
gibi tetebbu‘ u tefahhus itmek : 1406; —ine
te‘addîsi sirâyet itmek : 1456; —ün ve
etvârın tecessüs itmek : 704
etrâf u eknâf; — hırâset olunmak : 683; —da olan
re‘âyâ vü berâyânun tavarların ve esbâbların
gâret ve âdemlerin katl ve ıyâllerin esîr
itmek : 582
etrâf; —da olan krallardan muttasıl yardım taleb
itmek : 2763; —-ı Ģehirde kefere mahallesi
olmağa kâbil hâlî yirler : 996; —ında evleri
ve obaları konmağa kifâyet ider yirler : 276;
—ı deryâ ihâta itmek : 790; —ı harâmî
levend tâifesinden korımak : 904; —ı
mülevves itmek : 2642; —ı tetebbu‘ itmek :
479
etvâr; — u evzâ‘ : 2474; —-ı pesendîde : 2764; —ın
ma‘lûm idinmek : 319
ev(ler) : 519, 594, 688, 733, 847, 950, 996, 1438,
1655, 1656, 1845, 1848, 1859, 1942, 2405;
— aç(dur)mak : 324, 1804, 2678; — açılup
esbâblar gâret olunmak : 1693; — açup
esbâb alup tavar sürmek : 36; — alınmak :
354; — bas(ıl)up âdem(ler) (katlitmek
/öldürmek) : 261, 797, 1277, 2206, 2408,
2429; — basmak : 35, 73, 150, 359, 413,
430, 518, 626, 673, 688, 692, 1207, 1212,
1275, 1334, 1365, 1366, 1557, 1603, 1728,
1737, 1883, 1885, 1900, 1929, 1932, 2130,
2135, 2137, 2309, 2318, 2329, 2421, 2429,
2455, 2482, 2504, 2514; — basup cebren
âhûrdan at almak : 59; — basup esbâb gâret
itmek : 1804, 1906; — binâ itmek : 130,
146, 1636, 1848; — binâ olunmak : 917; —
esbâbın sirka itmek : 2135; — getürmek :
1848; — harâb olmak : 1405, 2234; —
idinmek : 1844; — ihdâs it(dürme)mek :
1223, 1390, 1916; — ihrâkı : 1144, 1203,
1277, 1533; — sâhıbleri : 2541; —
tedârüki : 332, 1831; — ü bâğçe binâ
eyledüği mahalde defîne bulmak : 1300; —
ü mağaza binâ itmek : 1340; — ve havĢlar
binâ itmek : 1390; — ve sâyir nesne
yapdurmayup men‘ u def‘ eylemek : 146; —
ve yollar basmak : 2083; — yanmak : 1711;
— yap(ıl)mak : 2036, 2159; —de ve sâyir
tenhâ yirlerde fürûht itmek : 993; —e
dahlitdürmemek : 621; —e girmek : 2081;
—e girüp esbâb sirka itmek : 1883; —e
kirâlarıyla
kondurmak :
2340;
—e
84
konılmak : 2340; —i açılup esbâbı sirka
olunmak : 1119, 1632; —i aranmak : 2542;
—i içinde olan esbâbı gâret olunmak :
mühürlenüp ve esbâbı
2121; —i
zabtolunmak : 621; —i tahliye itmek : 733;
—i ve bâğçesi öninde vâsi‘ u müstahkem
iskeleler binâ itmek : 2541; —i ve barkı
olmak : 1389; —i ve kuyuları hâliyâ yirlü
yirinde olmak : 1073; —i ve obaları
konmağa kifâyet ider yirler : 276; —in (ve
barkın) satdurmak : 1847, 2571; —in basup
haklarından gelmek : 35, 36; —in basup
oğullarıyla katlitmek : 1275; —in ve
çiftliklerin ihrâk itmek : 1669; —in ve
havlîların basup zarar itmek : 1428; —in ve
havlîların yıkup zararı olmak : 1298; —in
yağmâ itmek : 2137; —in yıkup ağaçların
almak : 1161; —in(de) mahkeme itmek :
1059, 1075, 2040; —inde câriyesi boğılup
kapuya bırağılmak : 2119, 2121; —inde
cem‘ itmek : 2040; —inde habs-hâne
yapmak : 1161; —inde hamr râyihası
olmak : 2117; —inde harâm-zâdeler
saklamak : 1534; —inde meclis kurdurmak :
1469; —inde sakla(n)mak : 1534, 2081; —
inde ve kimi bâğında Ģürb-i hamr itmek :
2117; —inde yatup kal‘ayı hâlî koymak :
2060; —inden cebren çıkarmak : 209, 2182;
—ine alup muhkem darbitmek : 2581; —ine
gir(il)mek : 689, 754, 776, 958, 1018, 1510,
1813, 2213; —ine girüp çıkmak : 315; —
ine girüp hâtûnına yapıĢmak : 1019; —ine
girüp saklanmak : 209; —ine harclık
virmek : 239; —ine icrâ itmek : 112; —ine
iletmek : 776, 1805, 1806, 1820; —ine
konmak : 496, 1862; —ine koymak : 316;
—ine varup muhkem darbitmek : 489; —ini
gâret eylemek : 1598, 2422; —ini nâdî-i
zinâ itmek : 1847; —ini ve anbârlarını ihrâk
itmek : 1241; —inün etrâfına ıstabur
çekmek : 1534
ev yirleri : 180; —i ve mezra‘alar virmek : 2405
evâmir; —-i aliyye : 1168; —-i celîleye inkıyâd
üzre olmak : 1193; —-i Ģerîf vârid olmak :
573
evânî : 1845; — almak : 2450; — iĢletmek : 2448,
2449; — vü ke’s : 1503; —-i sîm ü zer :
1503
Evciler karyesi, Cebel-i Tekfur kz. : 1900
Evhad, kallâb, DâniĢmendler k., Zağra Eskisi kz. :
837
evzâ‘ u etvâr; —ı ref‘ eylemek : 155; —larını
tecessüs ü tefahhus itdürmek : 312
Evice (?) karyesi, Kırkkilise kz. : 204
evzâ‘ u harekât itmek : 2067
evkâf bkz. vakf
eyimme : 2705
evkât-ı hamseye müdâvemet üzre olmak : 768
eylüğine Ģehâdet eylemek : 1886
evkât-ı mübârekede En‘âm-ı ġerîfe ile ed‘ıye-i
me’sûreye müdâvim ü meĢgûl olmak : 2668
eylük da‘vâsına varup teftîĢ olmak : 184
evlâ vü enfa‘ olmak : 2769
Eymir bin Mustafâ, ehl-i fesâd, siyâset emrolunan,
Gelibolu kz. : 2353
evlâd
EymirĢâh, zâlim, Köprilü kz. : 1892
ü ensâb : 1123; —dan kimesneleri
ile
Rodos'a
kalmamak : 376; —ı
sürdürmek : 204, 206
evlâd; — ü etbâ‘ : 1192, 2470, 2769; — ü
ezvâc(lar)ı esîr olmak : 1929, 1936, 2526,
2536, 2601, 2741; — ü fukarâ : 2721; —-ı
utekâ : 1416; —ı ile Rodos'a sürilmek : 874,
882; —ın esîr itmek : 783; —ları helâk
olmak : 1108; —ları zuhûra gelmek : 2430;
—ların habsitdürmemek : 1108
Evlâd-ı BeĢrî tâifesi, ġatt etrâfında sâkin : 736
Evlâd-ı Arab : 980, 2198; —'a yeniçeri gedüği
virilmemek : 2198
Evlâd-ı Ömer, Sâ‘îd vt. : 2355
Evlâdî, hırsuz, Karahısâr-ı ġarkî sn. : 916
Eynas, zimmî, koyun basan, Ergene kz. : 1275
Eyne cezîresi, Atina kz. : 902, 903, 904
eytâm bkz. yetîmler
eyü; — âdemler : 1145; — at u katır u deve : 1369;
— buğday : 2343; — çuka : 1270; —
kereste ihzârı: 2659; — kimesne(ler)
olmamak : 2177, 2195; — kireç : 2159; —
libâs giymemek : 1270; — ok atar yarar
kavvâslar : 1174, 1176; — taĢ : 2159
Eyücek karyesi, Ġne kz. : 453
eyülük; —in söylememek : 688; —le meĢhûr ü
müte‘âref olmak : 692; —lerine Ģehâdet
itmek : 419
evliyâ-yı /i dîn ü devlet muzaffer ü mansûr olmak :
611, 613, 1922, 2757
eyyâm-ı adâlet; —-encâmda âsûde-hâl olmaları
lâzim
olmak :
1504;
—-encâm-ı
pâdiĢâhâne : 2742; —-i fâyıka : 2483; —-i
hümâyûn : 840, 2649, 2650, 2662
evrâk bkz. varak
eyyâm-ı devlet-i fâyıka : 2483
Evranos Evkâfı : 134
eyyâm-ı hümâyûn-ı; — adâlet-makrûn : 2766, 2768,
2770; — sa‘âdet-makrûn : 2755, 2771
evlek evlek tevzî‘ olunmak : 917
Evren ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 58, 68, 74,
92, 172, 173, 283, 303, 324, 480, 497, 498,
508, 517, 644, 717, 734, 1038, 1039, 1065,
1075, 1076, 1245, 1275, 1518, 1693, 1694,
1721, 1737, 1747, 2119, 2120, 2175, 2176,
2178
Evren, arz getüren : 2282
Evrenlü karyesi, Bergos nh., Vize sn. : 2640
evvel-bahâr; —a karîb zahîre irsâl itmek : 1063; —
da deryâya çıkacak gemiler : 681; —da
deryâya Donanma-i Hümâyûn çıkmak : 629,
630, 672; —da Donanma-i Hümâyûn ihrâc
olunmak : 653
eyyâm-ı sa‘âdet : 113; —-encâm : 965; —-encâm-ı
hılâfet : 44
eyyâm-ı sayf : 1277; —da baĢ u sancak kaldurmak :
1277; —a değirmenlerin suları az olmak :
273
eyyâm-ı Ģitâ : 273, 342, 1223, 1277, 2323, 2672; —
da küllî ıztırâb çekmek : 188
eyyâm-ı ta‘tîlde cerr itmek : 1706
Eyyûb, defter-i hâkânî kâtiblerinden, Gelibolı
sancağının tahrîri emrolunan : 482
Eyyûb, evi basılan, Kastamonı sn. : 2455
evvelden amel olunugelen mümtâz ü mu‘ayyen
sınurlar : 407
evvelden olıgeldüği üzre emîn ü sübaĢısına hıfz u
hırâset itdürmek : 2106
Facet Kal‘ası, TımıĢvar vt. : 1148
Facet odabaĢısı : 1209
85
fâhır libâs giymemek : 1989
fâhır libâsdan ictinâb üzre olmak : 1989
fâhıĢe(ler) [/fevâhıĢ] : 148, 155, 623, 2176; —
avret : 148; — avretleri tenhâda tutup
altunların ve akçaların alup ıtlâk itmek :
155; — elegeldükde getürüp Ģer‘le lâzim
geleni icrâ itmek : 155; — gaybet itmek :
148; — ile fısk u fücûrda olmak : 1386; —
ile Ġstanbul'da durmamak : 623; — olursa
ihrâc itmek : 155; — teftîĢ olunmak : 148;
— ve ehl-i fesâd teftîĢ olunmak : 149; —
den Ģer‘le fesâd ü Ģenâ‘ati sâbit olanlar :
130; —i elevirmekde dakîka fevtitmeyüp
ihmâl ü müsâheleden hazer itmek : 148; —i
habsitmek : 148, 155; —i nikâh ile alan
kimesneler : 623; —i nikâh itmek : 623
fahvâları mugâyir arzlar : 391
Fakaralu(oğlı) konağı : 283, 404
fakîr(ler) [/fukarâ] : 107, 120, 170, 296, 337, 429,
480, 501, 626, 652, 839, 841, 891, 903,
904, 1179, 1292, 1374, 1375, 1490, 1601,
1752, 1771, 1841, 1851, 2098, 2159, 2296,
2318, 2396, 2441, 2658, 2740; — âciz
kalmak : 2214; — bölük bölük gelüp
Ģikâyet itmek : 626; — buğdayı : 2738; —
hakkın onat vechile görmek : 1461; —
hakkında hıyânet ü te‘addîsi sâbit olmak :
689; — havflarından hakların talebe kâdir
olmamak : 2152; — nihâyet mertebe acz
üzre olmak : 2125; — rencîde olunmak :
2516; — sâkin olmak : 722, 772; — Ģekvâ
itmek : 1810; — tâifesine gadrolunmamak :
1589; — ümenâ vü ummâl ve sâyir
mübâĢirîn üzerlerine Ģer‘le isbât-ı hukûk
itmek : 47; — varmağa kudreti olmamak :
2507; — vü re‘âyâ : 2456; — vü zu‘afâ :
1959, 2668; — vü zu‘afânun Ģikâyetlerin
hakk üzre görmek : 1960; — vü zu‘afâya
ziyâde zulm ü hayf olmak : 1619; —dan
akça almak : 480, 2026; —dan celb ü ahz
itmekden ihtiyât u ihtirâz itmek : 1037; —
dan nesne cem‘ı: 2047; —i halâs itmek :
626; —içün sadaka olunan cerâyâ : 337; —
nın kesüp getürdükleri ağaçlar : 1374; —nın
akçaların ve pârelerin almak : 1375; —nın
tutdukları develerin cebr ile ellerinden
almak : 2414; —nun ahvâli görilmek : 1920;
—nun ahvâli mükedder olmak : 871, 883,
1618; —nun ahvâli ve muhâsebâtı
86
görilmek : 1909; —nun akçaları kalmak :
839; —nun cebren mâlların almak : 2152;
—nun cebrle deve vü atların almak : 1810;
—nun ehl ü ıyâllerine dahlolunmak : 626;
—nun esbâbların yağmâ itmek : 857; —nun
hakkı alıvirilmek lâzim ü mühimm olmak :
689; —nun hakkı zâyi‘ u telef olmamak :
2047; —nun hakkı zuhûra gelmek : 2046;
—nun hakları kat‘ olunmak : 1640; —nun
hâli dîger-gûn olmak : 971, 1055; —nun
hılâf-ı Ģer‘ akçaların almak : 1128; —nun
hılâf-ı Ģer‘ mâl ü esbâbın alup te‘addî
itmek : 2618; —nun külliyyen firârı
mukarrer olmak : 360; —nun mâlların ve
tavarların gâret itmek : 1087; —nun
masâlihı avkolunmamak : 2361; —nun
masâlihları hakk üzre görilmek : 107; —nun
muzâyakası olmak : 174; —nun sâbit olan
hakların alıvirmek : 689; —nun Ģikâyetleri
istimâ‘ olunmak : 47; —nun tavarların
/koyunların gâret itmek : 1087, 2572; —nun
tavarların çıkartmamak : 2532; —nun
umûmen teftîĢi : 2047; —nun ücretleri :
839; —nun ümenâ vü ummâl ve sancak
voyvodaları
te‘addîsinden
Ģikâyetleri
olmak : 47; —nun zimmetinde sâbit olan
haklarını ashâbına hükmitmek : 1490; —
u'l-hâl olup akçaya kâdir olmayanları katlitmek : 904; —ya adâlet üzre berâber tevzî‘
olunmamak : 2586; —ya buğday irsâl
olunmamak : 1055; —ya buğday irsâl
olunmayup altun irsâl olunmak : 971; —ya
dahl ü te‘addî olunmamak : 2520; —ya
envâ‘-ı te‘addî itmek : 1605; —ya
gadritdürmemek : 174; —ya havâle
eylemek : 181; —ya hayfolmakdan ihtiyât
üzre olmak : 1463; —ya isnâd itdürmek :
107; —ya meĢrût vakf-ı âm karyeler ve
mezra‘alar : 1067; —ya mu‘âvenet : 1717;
—ya müstevlî olmak : 181; —ya ta‘yîn
olunan akça : 2501; —ya ta‘yîn olunan
buğday : 1055; —ya tasadduk idecek
akçalar : 1292; —ya tasadduk idecek
akçaları varsa memleketleri fukarâsına
tevzî‘ u tasadduk eylemek : 1292; —ya
te‘addî (vü tecâvüz) : 480, 1005, 1484,
1618,
1684,
1923;
—ya
te‘addî
itdürmemek : 1278, 2618; —ya ve erbâb-ı
sebîle meĢrût olan aĢ u etmek : 1599; —ya
ve mâl-ı mîrîye enfa‘ olmak : 2636; —ya ve
mâl-ı mîrîye gadritmek : 2441; —ya ziyâde
assıya akça virmek : 2310; —ya zulm : 323,
1477; —ya zulm ü te‘addî eylemek : 360,
522, 1206, 1842, 1920, 2159, 2396; —ya
zulm ü te‘addî olunmamak : 2502; —yı
rencîde eylememek : 2414, 2515; —yı
rencîde vü remîde itdürmekden : 1294; —yı
sıyânet itdürmek : 2507; —yı soymak :
1885; —yı ta‘cîz (ü tazyîk) itmek : 1375,
2310; —zulmlerinden terk-i diyâr itmek :
1707
fâzıl : 187
Fazlî, arz getüren, Erzurum ey. : 1369
Fazlî, Ayandon-oğlı, eĢkıyâya yat u yarak ve zâd ü
zevâde viren, Kastamonı sn. : 1618
Fazlî, Mustafâ bin Büldân'ın birâderi, ehl-i fesâd,
Karakaya k., Ferecik kz. : 303
Fazlullâh, a‘yândan, Cezîre-i Bahreyn : 1406
feddân : 2296
fellâhîn : 1537
fenar : 156, 673
fârisler : 170
Fenar, Ġstanbul : 130; — kâdîsı : 133, 872, 1730
fart-ı hımâyât-ı seniyye : 244
fenlerinde hazâkatleri istimâ‘ olunmak : 1969
fart-ı ihlâs ve hüsn-i ubûdiyyet ü ihtisâs : 2767
fenninde mâhir suyolcılar : 774
fart-ı ihtisâs : 104, 201, 2745
ferâce : 315, 324
fart-ı istikâmet (ü ihtisâs) : 2020, 2738
ferâgat; — it(me /dür)mek : 93, 429, 873, 900,
1194, 2013, 2034, 2452, 2640, 2649, 2650;
— ü rızâ göstermemek : 2259
fart-ı kiyâset : 2422
fart-ı mahabbet göstermek : 2484
fart-ı muhâlesat u ihtisâs : 2740, 2742
fart-ı musâfât : 2744
fart-ı rıkkıyyet ü ihtisâs : 2736
fart-ı Ģecâ‘at (ü Ģehâmet) : 233, 236
Fâs ülkesi : 187; — hâkimi : 187; — Kal‘ası : 2439
fâsık(lar) [/feseka] : 155, 1847; — kaçmak : 14; —
tâifesin yanına cem‘ itmek : 2205
fasleylemek : 189, 2232
fasl-ı husûmet (ve kat‘-ı nizâ‘) eylemek : 673, 865,
1219
fasl-ı nizâ‘ eyle(me)mek : 766, 972, 2361, 2409
faslolmamak : 1211, 1694, 1727, 2044, 2455
faslolmayan mevâddı arzeylemek : 1026
faslolmıĢ olmayan da‘vâlar : 1206, 2034
Fâtıma Hâtûn, dârende : 2501
Fâtıma, dârende, Kudüs : 34
Fâtıma, Françe'ye tâbi‘ Pariz nâm kal‘ada esîr :
2433
Fâtıma, Yeniçeri Husrev'in hâtunu, Ġskite k., Yenice
kz. : 315
Fâyık Beğ, Ġskenderiyye Sancağı Beği : 270, 645
Fâyık, Beğ hazretlerinün hademesi : 2017
ferâğ-ı bâl : 2456; — ile haccı edâ itmek : 749; —
ile kâr u kisblerinde olmak : 44, 113, 667,
2768; —le gelmek : 2745
ferâyız kitâbları : 98
ferâyız-ı hacc-ı Ģerîf itmek : 390
Fere; — Kâdîlığı : 42; — kâdîsı : 2145
Ferecik (kazâsı) : 58, 1191, 1226; — kâdîsı : 58,
74, 164, 303, 951, 1538, 1729, 2637
FerfâĢiyye karyesi ahâlîsi, Saydâ nh. : 1945
Ferhâd Ağa, Martolos Ağası, Budun : 963
Ferhâd Beğ, Dragman /Tercemân : 294, 926, 944,
1034, 1099
Ferhâd Beğ, KırĢehri Sancağı Beği : 1688
Ferhâd Beğ, Malâtıyye Sancağı Beği : 1924
Ferhâd Beğ, TımıĢvar Tîmârları Defterdârı : 998,
1052, 1053, 1054, 1143, 1151
Ferhâd bin Abdullâh, celeb-keĢân-ı atîk, Ġvraca kz. :
440, 502
Ferhâd ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 45, 269,
294, 943, 1599, 1666, 1875, 2053, 2193,
2195, 2287, 2294, 2316, 2331, 2333, 2379
Ferhâd Kethudâ Câmi‘ı, Belgrad : 996
Fâyık, Bîre kâdîsının kethudâsı : 2361
Ferhâd Kethudâ, Mısır Beğlerbeği Kethudâsı : 217,
231
Fâyık, Dergâh-ı Mu‘allâ müteferrikalarından, Surre
Emîni : 387, 389, 396
Ferhâd Raka, ehl-i fesâd, LabeĢ k., Mesen (?) nh. :
1213
fâyız u münba‘ıs : 244
Ferhâd Voyvoda, Vezîr Sinân PaĢa'nın âdemi :
2069, 2071, 2088, 2099
Fâyide-i Milh Mukâta‘ası, ġâm : 1728
87
Ferhâd, Bınarhısârı kz. : 2065
FerruhĢâd Beğ'ün Evkâfı, Bayburd ve Erzincan'da
vâki‘ : 2397
Ferhâd, Budaközi Alaybeğisi : 2617
FerruhĢâd, sipâhî, ribâhor, Balyabadra nh. : 1542
Ferhâd, Dergâh-ı Mu‘allâ yeniçeri yayabaĢılarından, TurnacılarbaĢı, mübâĢir : 76
FerruhĢâdbeğ-oğlı, za‘îm : 2701
Ferhâd, arz getüren : 526
Ferhâd, ehl-i fesâd, EĢikli k., Filibe kz. : 83
Ferruhzâd, Kethudâ, Basra Beğlerbeğisi Kethudâsı :
1310, 1349
Ferhâd, harâmî : 2031
ferĢ içün mermer tedârüki : 1036, 1096
Ferhâd, muhtesib, Kalamata, Kartine kz. : 2581
Ferhâd, müzevver berat getüren, Karaman sn. : 363
feryâd; — eylemek : 261, 2666; — ü figân itmek :
2571; — ü tezallüm itmek : 976
Ferhâd, Prevadi kz. : 1741
feryâdcı gelmek : 699
Ferhâd, Rahtvân : 483, 484
ferzend-i erc-mend-i erĢed-i es‘ad : 2096
Ferhâd, TımıĢvar'ın tahrîri için kâtib ta‘yîn olunan :
416
fesâd(lar) [/fesâdât] : 29, 82, 1212; — çıkmamak :
308; — ehlini elegetürmek : 333; —
eylememek :
836;
— eyleyen
acemî-oğlanlar : 2632; — eyleyen kimesnelerün haklarından gelmek : 2755; —
hâricden olup varup serbest tîmârlara
girmek : 1388; — içün geçmeğe kâdir
olmamak : 108; — iden kurâ keferesinün
hoyradların elegetürüp haklarından gelmek :
2601; — idenler : 548, 673, 709, 902, 965,
1659, 2097, 2180, 2728; — idenler sipâhî
olmak : 1211; — idenleri habsitmek : 1657;
— idenleri meclis-i Ģer‘a ihzâr eylemek :
2628; — idüp firâr itmek : 78; — ile
meĢhûr (ü müttehem) olmak : 59, 2407; —
itmek : 62, 73, 78, 224, 256, 324, 333, 432,
532, 548, 582, 673, 706, 778, 871, 883,
902, 903, 904, 916, 920, 1194, 1202, 1242,
1469, 1510, 1621, 1657, 1746, 1978, 2075,
2180, 2320, 2365, 2415, 2438, 2628, 2728,
2742; — itmek ihtimâli olmamak : 428; —
Ģâyi‘ olmak : 254; — ü fetret üzre olmak :
1985; — ü fetretden hâlî olunmamak :
1432; — ile meĢhûr olmak : 1585; —
üzerine sâbit olmak : 156; — üzre olan
bellü ve baĢlu kâfirlerin elegetürmek :
1669; — üzre olan sûhte tâifesi : 1327; —
üzre olanlar : 1121; — üzre olanları
habsitmek : 2438; — üzre olmak : 32, 89,
345, 455, 788, 836, 857, 1373, 1414, 1985,
2257, 2297, 2768; — üzre olmakdan hâlî
olmamak : 1985; — üzre olmamak : 920; —
ve kuttâ‘-ı tarîklık ile meĢhûr olan sûhte
tâifesi : 1899; — yanlarına kalmak : 1213;
—-ı azîm zuhûr itmek : 965, 2309; —a
bâ‘ıs olan ehl-i fesâd : 735; —a bâ‘ıs olan
müfsidlerün haklarından gelinmek : 595; —
Ferhâd-Kün : 2430
Ferîdûn Beğ : 823, 826, 900, 1990, 2100
Ferîdûn Beğ hattı : 2100
Ferîdûn, hırsuz u harâmîlık ile meĢhûr, Rûm vt. :
1810
fermân; — (?) kâtibi : 1338; — olunan hıdmete
varmamak : 1475; — olunan zahîreyi
getürmek : 652; — olunmak : 189, 226; —-ı
(hümâyûn /Ģerîf) vârid olmak : 234, 240,
578, 1874; —-ı celîlü'l-kadr : 233
Fermânî, Enfiye k., Fuvva : 2075
ferrâce : 1989; — giymemek : 1989
ferrâĢ : 1807, 1808, 1821; — olanlar : 2714
ferrâĢlık u müĢidlik; — hıdmetleri : 1056, 1152,
1153; — mahlûl olmak : 1056, 1152, 1153
Ferruh Beğ, Abdurrahmân Beğ âdemi : 1059
Ferruh Beğ, Karlıili Beği : 902
Ferruh
ÇavuĢ, (Burusa /Hudâvendigâr)
Kethudâsı : 225, 1072, 2521
Beği
Ferruh ÇavuĢ, Boğdan sınurını tayin etmekle
görevli : 1189
Ferruh ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 100, 272
Ferruh, Cezâyir Beğlerbeğisi Kethudâsı : 1876
Ferruh, Haleb Tîmârları Defterdârı'nın Kethudâsı :
2134, 2381, 2382
Ferruh, Hasan ÇavuĢ'un âdemi : 329
Ferruh, Ġnebahtı Beği : 522
Ferruh, Mustafâ Beğ'ün âdemi : 271
Ferruh, sipâhî, Edirne sn. : 1654
Ferruh, ġehzâde Murâd'ın Lalası : 2096
Ferruh, Tuna Kapudânı : 2554
Ferruh, Tüfenk Nâzırı : 1889
88
a bâ‘ıs olmak : 735; —a muharrik
olmamak : 421; —a mübâĢeret eylemek :
645, 1978; —a mübâĢeret eylememek : 308;
—a mübâĢeret ideni elegetürmek : 1080; —
a mübâĢeret itmek : 226, 308, 611, 637; —a
mübâĢir olanı elegetürmek : 1081; —a
ruhsat virmek : 1709; —da olmak : 517,
1737; —dan hâlî olmamak : 226, 836, 1124,
1179, 1847, 1874, 1899, 2022, 2208, 2259,
2309, 2344, 2631, 2651, 2702, 2770; —dan
ve re‘âyâyı rencîde itmekden hâlî olmamak :
1121; —ından etrâflarında olan kurâ halkı
tamâm mertebe müteĢekkî olmak : 2654; —
ı def‘ olmamak : 582; —ı def‘itmek : 790;
—ı fevka'l-hadd olmak : 120; —ı günden
güne ziyâde olmak : 533, 857, 1780; —ı
idenleri kayd ü bendle göndermek : 2447;
—ı idenlerin elegetürilmesin emritmek :
965; —ı idenlerin haklarından gelinmek :
1785; —ı mesmû‘ı olmak : 2764; —ı
mukarrer olmak : 1881; —ı olanları
elegetürmek : 1087; —ı olmak : 254; —ı
sâbit olmak : 300, 315, 419, 518, 1019,
1867, 1881, 2617; —ı sâbit ü sicill olmak :
509, 857; —ı sâbit ü zâhir olmak : 304-A,
673, 1891; —ı sicill olunmak : 1774, 2514;
—ı sübût bulmak : 184, 2572; —ı ve
hırsuzlukları sâbit olanlar : 1388; —ı zâhir
olanun hakkından gelinmek : 939; —ı zâhir
olmak : 456, 943, 1387; —ı ziyâde olmak :
582, 1199, 1201, 1274, 1779, 2647; —ı
zuhûr iden kimesneler : 939; —ın def‘
itmek : 902, 903; —ın ikrâr itmek : 558; —
ınu def‘ u ref‘ itmek : 2415; —ınun def‘ u
ref‘ı içün üzerlerine varmak : 1583; —ınun
nihâyeti olmamak : 226, 1558, 2574
fesâd ü Ģenâ‘at : 29, 53, 73, 78, 83, 100, 108, 120,
129, 130, 150, 160, 215, 216, 256, 285,
300, 303, 309, 330, 360, 413, 508, 509,
518, 736, 874, 882, 910, 920, 925, 930,
963, 1038, 1043, 1045, 1114, 1117, 1120,
1121, 1142, 1163, 1207, 1212, 1291, 1366,
1411, 1439, 1451, 1477, 1485, 1557, 1558,
1601, 1618, 1649, 1657, 1704, 1716, 1721,
1732, 1745, 1747, 1754, 1771, 1780, 1817,
1885, 1891, 1900, 1919, 1924, 1929, 1936,
1941, 2009, 2030, 2053, 2058, 2059, 2120,
2128, 2135, 2163, 2167, 2195, 2213, 2245,
2297, 2309, 2378, 2393, 2451, 2486, 2493,
2494, 2496, 2514, 2536, 2628, 2632, 2647,
2724, 2737, 2768, 2770, 2771; —
eyleyenleri elegetürmek : 2755; — iden
levend tâifesi : 523, 1588; — ile ma‘rûf
olan kimesneleri evine kondurmamak :
2175; — ile ma‘rûf olmak : 2643; —
it(dür)memek : 1558, 1649, 1657; —
itdükleri Ģer‘le sâbit olmak : 309; —
olmakdan hâlî olmamak : 991; — sâbit ü
zâhir olanları habsitmek : 2128; — üzre
musırr olmak : 2647; — üzre olan gurbet
tâifesi : 1518; — üzre olan müfsidlerinün
haklarından gelmek : 1929; — üzre olan
sûhte tâifesin elegetürüp haklarından
gelinmek : 1709; — üzre olanlara mu‘în
olmak : 1924; — üzre olanları elegetürmek :
182, 973, 1031, 2128, 2626; — üzre
olanları habsitmek : 788; — üzre olanlarun
ahvâli görilmek : 2128; — üzre olanlarun
haklarından gelinmek : 2768; — üzre
olmamak : 2009; — üzre olup müttehem
olan eĢkıyâ : 2407; — zâhir olmamak :
2622;
—de
bulunup
küllî
cürmi
olmayanlar : 686; —de Ģerîkleri olmak :
150; —den pâk itmek : 1388; —e bâdî
olanlar : 1874; —e cür’et eylemek : 2408,
2429; —e mübâĢeret itmek : 536; —e
müte‘allik mevâd sâbit ü zâhir olmak :
2455;
—i
arzeylemek :
736;
—i
arzolunmak : 2167, 2451; —i def‘ (u ref‘)
olmak : 216, 2430; —i günden güne ziyâde
olmak : 1669; —i kemâl mertebede olmak :
977; —i mukarrer olmak : 1120, 1583,
1723; —i mütezâyid olmak : 1213; —i ne
vechile olduğın yazup bildürmek : 973; —i
ne vechile olduğın yazup bildürmek : 973,
1031; —i ne vechile sâbit olduğı ma‘lûm
olmamak : 977; —i olanları habsitmek :
688; —i olmamak : 2622; —i sâbit olan
sûhte tâifesini elegetürmek : 2163; —i sâbit
olanları elegetürmek : 168; —i sâbit
olanları habsitmek : 381, 694; —i sâbit
olanlarun Ģer‘le cezâların virüp Ģerr u
ifsâdların def‘ u ref‘ eylemek : 1704; —i
sâbit olanlarun Ģer‘le haklarından gelmek :
151, 2408; —i sâbit olanlarun te‘allukların
Ģer‘le bertaraf olmak : 1373; —i sâbit ü
zâhir olan ehl-i fesâdun Ģer‘le haklarından
gelmek : 2075; —i sâbit ü zâhir olanlar :
532, 533, 2010, 2135, 2324, 2654; —i sâbit
ü zâhir olmak : 66, 83, 532, 977, 1213,
89
1276, 1771, 1829, 1988, 2438; —i Ģer‘le
sâbit olanlar : 2429; —i Ģer‘le sâbit
olanlarun haklarından gelmek : 2408; —i
Ģer‘le sâbit olmak : 1584, 1721, 2208; —i
Ģer‘le sâbit ü zâhir olanlar : 359, 489, 2422;
—i Ģer‘le sâbit ü zâhir olanları sûret-i
sicilleri ile küreğe göndermek : 1439; —i ve
hırsuz u harâmîlıkları zâhir olmak : 626; —i
ve zulm ü te‘addîleri sâbit ü zâhir olanlar :
1936; —i yazup bildürmek : 1117; —i zâhir
olmak : 35, 216, 419, 736, 1890, 2083; —i
zâhir ü sâbit olanlar : 1387; —i zâhir ü sâbit
olanlarun muhkem haklarından gelmek :
1241; —i ziyâde olmak : 89, 216, 1754,
1924, 2631, 2651; —i zuhûr itmek : 1451,
1588; —i zuhûra gelmek : 2728; —in def‘ u
ref‘ eylemek : 1583; —in i‘lâm itmek :
2010; —in mufassal (ü meĢrûh) yazmak :
333, 1515; —in sicill itdürmek : 345; —in
ve töhmet-i sâbıkaların Ģer‘le sicill itmek :
2163; —inden celâ-yı vatan eylemek : 1477;
—inün def‘ u ref‘ı : 1210; —inün nihâyeti
olmamak : 2539
fesâd ü te‘addî; — itmek : 532; —leri ziyâde
olmak : 2438; —nün nihâyeti olmamak : 85
fesâdât bkz. fesâd
fesede girmekden gâyet hazer itmek : 2735
feseka bkz. fâsıklar
feth : 271, 449; — müyesser olmak : 595; —
müyesser olmıĢ memleket ü vilâyet : 595;
— u fütûha bâ‘ıs olmak : 611; — u istihlâs :
2293; — u zabt : 743; — u zafer müyesser
olup avdet olunmak : 2004, 2088; —-ı
vilâyet ü bilâd itmek : 244; —dan berü
cizyelerin edâ eylememek : 432; —dan berü
hıdmetleri olmamak : 1143; —eylemek :
740; —ı lâzim yirler : 1598; —ı müyesser
olacak yirler : 743; —ı müyesser olmak :
2540; —itmek : 137; —ol(un)mak : 121,
250, 2722, 2731, 2745; —olunan kılâ‘ :
1081, 1757; —olunan yirler : 1866; —
olunması ehemm-i mühimmâtdan olmak :
838; —olunmıĢ memleket (ü vilâyet) : 613,
1922, 2732; —olunup ba‘dehû hedmolunan
kal‘alar :
2759;
—un
tertîb
ü
mukaddemâtına Ģürû‘ itmek : 613, 1922
feth u teshîr : 611, 699, 721, 1731, 2293, 2722,
2738, 2745; — olunan kasteller : 2768; —i
lâzim olan kal‘alar : 244; —i lâzim olan
90
yirler : 743; —i mümkin olan yirler : 613,
1922; —i müyesser olmak : 2722
Feth-ı Ġslâm Kal‘ası fârisleri : 170
feth-ı hâkânî : 121, 356, 1841, 1944, 2140; —den
berü âdet-i ağnâm ve harâcların virmemek :
1301, 1446
feth-nâme vü mektûblarun sûreti : 1418
Fethî Hâtûn, hammâmda püĢt-mâlsüz oturan : 516
Fethî, Osmân PaĢa Kethudâsı Ahmed Kethudâ
yoldaĢı : 1168
Fethullâh, dellâl, Merzifon kz. : 1806
fetret üzre olmak : 1985
fetvâ; — virmek : 917, 2205; —sı olmak : 2081; —
-yı Ģer‘ıyye ile amel eylemek : 716; —-yı
Ģerîf : 226, 716
fevâhıĢ bkz. fâhıĢe
fevka'l-had zulm ü te‘addîsi olmak : 2335
fevt; —itmek : 593, 1497, 2288; —olan tâcir : 992;
—olanlarun metrûkâtın ketm ü bel‘
eylemek : 1072; —olmak : 12, 316, 369,
372, 376, 399, 472, 483, 484, 485, 545,
812, 882, 966, 992, 995, 1021, 1023, 1050,
1108, 1264, 1300, 1422, 1471, 1522, 1703,
1708, 2259, 2377, 2388, 2485
fevz ü necât bulanlar : 2484
fınduk : 539, 572, 751, 1214, 1215, 1554; — atar
prankıya ihtiyâc olmak : 32; — dökdürmek :
633; — dökilüp der-mahzen olmak : 633; —
gönderilmek : 571; — içün kurĢun lâzim
olmak : 1295; — irsâl olunmak : 539; —
tedârüki : 539, 597; — u barut göndermek
emritmek : 611; — u barut ile yiğirmi kabza
tüfenk tedârük itmek : 2537
Fındukludere, Galata kz. : 180
fırka; —-i dâllenin izâleleri lâzim olmak : 721; —-i
muvahhıdîn : 2723
fısk; — u fesâd üzre olmak : 1728; —dan baĢın
kaldurmamak : 308; —idenlere mûcib-i
nasîhat olmak : 1691; —itmek : 928, 2177
fısk u fücûr; — idenler : 155; — itmek : 312, 996,
1066; — olduğı istimâ‘ olunmak : 1453,
1691; — olunmak : 155, 1691, 1864; —
üzre kendü hevâsında olmak : 1475; —
üzre olmak : 14; —a mübâĢeret itmek :
2537; —da olmak : 1386; —dan hâlî
olmamak : 1847
fi‘âl-i pesendîde : 29
Figile karyesi, Edirne kz. : 206, 208, 1187
fikr ü firâset : 322, 1508
fikr-i fâsid : 321, 1472; — ve hayâl-i kâsid : 611; —
ve hayâl-i kâsidlerin tetebbu‘ u tecessüs
itmek : 144, 145; —i mukarrer olmak : 639;
—leri ne idüğin yazup bildürmek : 145
fikr-i fesâd : 637
fikr-i sâkıb : 2099, 2745
Filek; — beği : 1080, 2529; — ve Solnok askeri
mâbeynde mün‘akıd olan sulh u salâh :
2766
fi‘l-i Ģenî‘; — itmek : 209, 225, 447, 692, 1212,
1386, 2359; — kasdı : 514; — kasdına elin
bağlamak : 1304
Filibe (kazâsı) : 82, 83, 84, 329, 414, 644, 664,
922, 1141, 1181, 1743, 2200; — Kâdîlığı :
2078; — kâdîsı : 74, 83, 84, 133, 163, 329,
436, 538, 738, 837, 921, 931, 950, 956,
1191, 1234, 1730, 1743, 1774, 1803, 2136,
2434, 2519; — Sarâyı : 2519; — subaĢısı :
82; — voynukları : 2118
Filip, Ġspanya Kralı : 2767
filori(ler) : 59, 316, 357, 378, 430, 506, 776, 809,
824, 825, 1001, 1135, 1255, 1256, 1306,
1397, 1403, 1480, 1483, 1555, 1643, 1687,
1808, 1844, 1859, 1882, 1913, 1937, 1955,
1981, 2039, 2099, 2269, 2272, 2288, 2314,
2352, 2355, 2357, 2562, 2588, 2596, 2652,
2695, 2710, 2750, 2760; — almak : 430,
826, 882, 1356, 2026; — emîni : 1936; —
harcitmek : 2452; — mukayyed olmak :
581, 2497; — talebi : 2352; — virmek :
2468; — vü esbâbların gâret eylemek :
1987; —in almak : 867; —in gâret
eylemek : 1687; —si edâ olunugelen
defterlü kurâ vü mezâri : 2768; —ye
kaydolunmak : 519
filorici(ler) : 488; — defteri : 496; — eflaklar :
2510; — kaydeylemek : 2591
filorilü baĢtineler : 2497
Filorina nâhıyesi, Mora sn. : 1542; — Kâdîlığı : 42;
— kâdîsı : 133, 330, 436, 866, 1729, 1972,
2435
Finaze karyesi, [Develi nh., Niğde] : 1634
firâr; — eyleyen kul u cevârî : 2747; — iden mîrî
esîrler : 1307, 1313; — iden mîrî Frenk ve
Macar esîrleri : 1467; — iden re‘âyâ : 496,
2261; — iden re‘âyâ kadîmî yirlerine
gelmek : 496; — idenler : 1732, 2135; —
idüp elegetürilmesi müyesser olmamak :
533; — itmek : 78, 81, 107, 261, 547, 626,
743, 776, 922, 935, 937, 1065, 1132, 1139,
1142, 1289, 1307, 1338, 1344, 1366, 1386,
1467, 1684, 1804, 1867, 1881, 2019, 2177,
2186, 2261, 2355, 2403, 2420, 2430, 2594,
2616, 2632, 2768; — itmek isteyenleri
men‘ı mümkin olmamak : 1369; —
itmemek : 449; —ı mukarrer olmak : 360;
—ları ihtimâli olmak : 2271
firâset; — ü kiyâset : 2722; — ü Ģecâ‘at zuhûra
getürmek : 1925
firengî sikke : 1085
firkate(ler) : 554, 902, 904, 1498, 1555, 1746; —
yapanlar ve yapduranlar : 1515
Fîrûzağa Mahallesi, hısâr içinde, Edirne : 1702
fî-sebîli'llâh gazâ vü cihâda tâlib ü râğıb olmak :
1922
fistân giymek : 1989
fitne vü fesâd(lar) : 82, 256, 595, 1020, 1127; —
ehlini elegetürüp Ģer‘le hakkından gelmek :
333; — üzre olmak : 973, 1031, 2536, 2626;
— zuhûr itmek : 616, 1632; —a bâ‘ıs olan
ehl-i fesâd : 735; —a bâ‘ıs olan müfsidlerün
haklarından gelinmek : 595; —a bâ‘ıs
olmamak : 2662; —a mübâĢeret itmek : 88,
645, 2185; —dan gam çekecek yir : 1773;
—dan hâlî olmamak : 996, 1087; —ın def‘
u ref‘ itmek : 584, 603, 611, 708, 1201; —
ından emîn ü masûn kılmak : 2741
fitne zuhûrı : 708; —ndan hazer itmek : 683
fitnenün hurûcına bâ‘ıs olmak : 1984
Flandirya'da olan gemiler : 2595
Flandre vilâyeti : 2756, 2767
Foça; — kâdîsı : 352, 364, 1898, 2225, 2226; —'da
ta‘mîri lâzim olan kulleler : 628
forsa gemileri göndermek : 2241
Foya (?), dülger, Petka k., Rudnik kz. : 776
Françe : 2710; — bâzergânları : 2666; — beği :
2666; — gemileri : 1696, 2666, 2695, 2710;
— ilçisinün âdemi : 355; — kralı /pâdiĢâhı :
355, 365, 2433, 2756, 2767; — kralı
karındaĢı : 2767; — nâmına gelen Mesina
ve Ceneviz ve Ankona ve sâyir küffâr
gemileri : 2666; — tâcirleri gemileri : 2695,
2710; — vilâyetine varınca deryâda ve
karada olan sancakbeğler ve kâdîlar : 43; —
91
yoklanugelmek : 1696; —'nün NakĢa
dükası : 2695, 2710; —'nün NakĢa dükasına
olan deyni içün alınan altun : 2710; —'ye
tâbi‘ memleket ü re‘âyâ : 355; —'ye tâbi‘
olan kal‘alar : 355
Françeli /Françelü : 355, 2666, 2695
frengî sanduk : 2024, 2305
Frengistân : 72, 653, 1982, 2540, 2729; —'a çıkup
gitmek : 2763; —'dan gelen kâfir gemileri :
861
frenk; — bâzergânları : 72; — beği : 43; —
gemileri : 554; — nâmına pâreleyüp
yimek : 2747; — tâifesine hufyeten buğday
u penîr ü tavar ve sâyir zahîre virmek : 120;
— tâifesine tereke virmek : 1982; —
tâifesine zahîre virmek : 976; — yakası :
496; —'den kovılmak : 456
fuçı : 496, 1102; — vü yağ cem‘ itmek : 496
fukarâ bkz. fakîr
fursat; — bulmak : 626; — elvirmemek : 2243; —
gözetmek : 2540, 2763; — zamânı olmak :
2540
furûn(lar) : 180, 273; — sâhıbleri : 230; —a lâzim
olan toprak kalmamak : 2025; —da at
değirmeni yapılması : 230, 273
Fuvva : 2075; — kâdîsı : 2075
fuzalâ-i Mekke-i Mükerreme'nün re’îsi : 2740
fuzûlî; — dahlitmek ihtimâli olmamak : 946; —
gâret itmek : 1468; — ıtlâk eylemek : 1145;
— örf itmek : 1810; — tasarruf itmek :
2249, 2298, 2306; — yirler tasarruf itmek:
946
fürûht; — içün gelen metâ‘ : 993; — itmek : 554,
902, 903, 904, 968, 993, 1026, 1072, 1263,
1265, 2357; — ol(un)mak : 376, 651, 692,
1263, 2294; — olunan emlâk : 424; —
olunan muhallefât : 968, 1026; —
olunmamak : 1354, 1539
fütûhât-ı cemîle müyesser olmak : 1255, 2066, 2071
gadr; — ü hasâret itmek : 2355; — ü hayf : 520,
999, 1319, 2405; — ü te‘addî : 1686, 1887,
2021, 2747; —eylemek : 326, 435, 1686,
2288, 2441; —itdürmemek : 174, 1589; —
olmak : 326, 435
gaflet : 144, 202, 1709; — câyiz olmamak : 317,
321; — eylememek : 2756; — ile (a‘dâdan
/düĢmenden) memleket ü vilâyete (ve re‘âyâ
vü berâyâya) zarar iriĢdürmekden hazer
itmek : 51, 145; — ile (memleket ü
vilâyete) zarar u gezend iriĢdürmemek :
1895, 1905, 2734, 2735; — ile a‘dâdan
kılâ‘a ve gayra zarar iriĢdürmekden hazer
itmek : 765; — ile at zâyi‘ olmakdan hazer
itmek : 484; — ile bir mahalle zarar u
gezend iriĢmekden hazer itmek : 1834; —
ile CoĢet nâm kal‘asın almak : 639; — ile
def‘aten bir fitnenün hurûcına bâ‘ıs
olmakdan ihtiyât itmek : 1984; — ile
deryâdan veyâhûd esîrlerden gemilere zarar
iriĢmek ihtimâli olmamak : 586; — ile
el-ıyâzü bi'llâhi te‘âlâ ırz u nâmûs-ı
saltanata mugâyir vaz‘dan hazer eylemek :
611; — ile gaybet itdürmekden hazer
eylemek : 935, 1897, 2555, 2564; — ile
gemilere bir zarar iriĢmemek : 583; — ile
gemilere ve askere zarar iriĢdürmekden
hazer eylemek : 2240; — ile yolda gaybet
itdürmekden ziyâde hazer itmek : 883; —
itmemek : 13, 496, 740, 1672, 2717; — ü
ihmâlden hazer itmek : 1528; — üzre
olmak : 639, 1939; — üzre olmamak : 202,
305, 319, 321, 322, 634, 662, 684, 699,
741, 799, 1332, 1731, 2219, 2703, 2759,
2763; —ine râci‘ olmak : 1508
gâh u bî-gâh asker taĢurgatmak : 743
Gâh-âbâd (?) nâhıyesi, Sivâs vt. : 1881
Galata (kazâsı) : 180, 403, 724, 1453, 1859, 2203;
— emîni : 246, 339, 1377, 2082, 2093; —
kâdîsı : 180, 463, 1340, 1453, 1575; —
zimmîleri : 180; —'da sâkin olmağıçün
icâzet-i Ģerîfe virilmek : 365; —'da sâkin
olmak : 2639
Galata korısı, Beçkerek kz., Çanad sn. : 2330
gabn-i fâhıĢ; — ile fürûht olunan emlâk : 424; —
ile satup temessük virmek : 950
Galata Sarâyı : 764, 898, 913, 918; — ağası : 918;
—'na naklolunan oğlanları kadîmî yirlerine
nakleylemek : 918; —'na naklolunmak :
764; —'nda olan odalar : 764
gaddârlık itmek : 2259
gâlib olanlar : 496
Gabele Ġskelesi : 790
92
gallât bkz. galle
galle [/gallât] : 134, 219, 715, 771, 1265, 1378,
2355, 2704; — sarfolunmak : 378; — talebi:
858; —den bir kadeh buğday virmek : 715
gammâz : 1619; — ü Ģâhid-i zûr : 919; —lıkla
meĢhûr olmak : 573
ganem bkz. koyun
ganî bkz. ağniyâ
Ganî, Dergâh-ı Mu‘allâ Yeniçerisi : 76
Garacanik (?) karyesi, Migalkara kz. : 2178
garâr : 227
garaz; — ile hılâf-ı vâkı‘ kazıyye arzolunmakdan
hazer eylemek : 2701; — ile isnâd olmak :
270; — ile iĢ olmakdan ziyâde hazer
eylemek : 90; — ile kendü hâlinde olana
dahlitmemek : 73; — ile Ģer‘-ı Ģerîfe
muhâlif iĢ olunmakdan ihtiyât itmek : 2653;
— itmek : 93, 1073, 1717; — olunmak : 93;
— u nisbetden hazer itmek : 193, 460,
1891, 2451
Garbiyye vilâyeti : 1264
gâret; — it(dür)mek : 29, 34, 35, 36, 73, 78, 83,
297, 304-A, 309, 345, 355, 359, 526, 580,
582, 626, 692, 736, 770, 778, 783, 903,
904, 1020, 1087, 1113, 1120, 1211, 1259,
1277, 1296, 1366, 1373, 1445, 1446, 1468,
1477, 1498, 1551, 1557, 1583, 1590, 1598,
1603, 1668, 1669, 1687, 1688, 1707, 1736,
1804, 1885, 1900, 1906, 1932, 1936, 1987,
1999, 2130, 2245, 2257, 2261, 2329, 2353,
2366, 2408, 2418, 2422, 2429, 2441, 2457,
2504, 2526, 2536, 2537, 2647, 2742, 2748,
2749, 2750, 2768; — it(dür)memek : 1929,
2536; — ol(un)mak : 136, 582, 783, 790,
1301, 1365, 1371, 1693, 1723, 1728, 1900,
2119, 2121, 2309, 2470, 2542, 2601; —
olan emvâli sâhıblerine edâ eylemek : 136;
— olmasın emritmek : 582; — olmayınca
ıslâhları mümkin olmamak : 1446; —
olunan mâlı zuhûra getürmek : 169; —
olunan Müslimân Tatar esîrlerin zuhûra
getürmek : 2771; — olunmakdan hâlî
olmamak : 582; — ü katl olunan seyyidler :
2034; —-i (esbâb u) emvâl itmek : 533,
1297, 1804, 2647; —e icâzet taleb
eylemek : 2770, 2771; —i emrolunan
âsîler : 580; —ine bâ‘ıs olmak : 2583
gâret ü esîr; — eylemeğe ruhsat virilmek : 2770; —
itmek : 1301, 1446; — olmak : 355
gâret ü hasâret; — idenlerün vakti ile üzerlerine
varmak : 582; — it(dür)mek : 168, 582,
692, 1022, 1781, 2010, 2457, 2526, 2742,
2768; — itmeden hazer itmek : 783; —
kasdına gelmek : 2742; — olunan tavarlar
husûsı : 2750; — olunmak : 1127, 2430
garîb yiğitler : 1011, 2248
garkeylemek : 1020
gasbitmek : 548, 1213
gavgâ; — def‘ına varan kimesneler : 2075; —
itmek : 294, 489, 509, 740, 1086, 1485,
1657, 1664, 1683, 1768, 2144, 2463; —
karıĢdurmak : 637; — vü ceng itmek : 276;
— vü fesâd itmekden hâlî olmamak : 1657;
— vü fesâdları olmamak : 2117; — vü
galebe eksük olmamak : 996; — vü nizâ‘
olunmak : 1189; —dan men‘ itmek : 2075;
—ya mübâĢeret itmek : 1219, 2075; —ya
Ģürû‘ eylemek : 2245; —yla itâle-i lisân
eylememek : 1329
Gavr mevki‘ı, tavâyif-i bâğıyenin me’vâ vü melce’i,
ġam : 29
gavr; — ü aslına muttali‘ olmak : 2682; —ine
iriĢmek : 673, 680, 936, 954, 1190, 1462,
2251, 2514
Gavri, Memlûk Sultânı : 2267
gaybet; — eylemekden ziyâde ihtiyât itmek : 1555;
— eyleyenleri Ģer‘le buldurması lâzim
olanlara buldurmak : 1211; — eyleyenlerün
yatak u turakları : 517; — eyleyüp halâs
olmak : 1275; — eyleyüp hıdmetde ihmâl ü
müsâhele üzre olmak : 2199; — iden ehl-i
fesâdı buldurmak : 59; — iden esîrler :
2139; — iden kâfirler : 1272; — iden
kullar : 1856; — iden kürekciler : 2608; —
iden nâyibler : 2361; — iden oğlanlar : 45;
— iden pâre sübaĢıları ve knezleri
elegetürmek : 494; — iden sübaĢıları
mahall-i fesâdlarına ihzâr itmek : 865; —
iden ümenâ vü ummâl ü küfelâ vü
mübâĢirîn : 1577; — idenler buldurılmasın
emritmek : 261; — idenleri (yataklarına ve)
kefîllerine buldurmak : 1585, 1737; —
idenleri elegetürmek : 496, 2080; —
idenleri Ģer‘le buldurması lâzim olanlara
buldurmak : 254, 489, 1362, 1538, 1585,
93
1737, 1810, 2121, 2309; — idenleri
yataklarına ve turaklarına buldurmak :
1515, 1585, 2135, 2309, 2682; — idenleri
yoklanmak : 81; — idenleri zindâncıya
teklîf idüp buldurtmak : 261; — ider ise
buldurması lâzim olanlara buldurup
getürtmek : 1520; — iderlerise akvâm u
akribâsına buldurup getürtmek : 333; —
iderlerise yatağ u turaklarına ve Ģer‘le
buldurması lâzim olanlara buldurmak :
1324; — iderse buldurmak : 323; — iderse
kefîlinden taleb olunmak : 2309; — iderse
Ģer‘le
buldurması
lâzim
olanlara
buldurmak : 1275, 2574; — iderse yatağ u
turağına ve akvâm u akribâsına buldurmak :
330; — idüp elegirmemek : 736, 2178; —
it(dür)mekden hazer itmek : 58, 59, 110,
158, 514, 516, 523, 555, 714, 800, 935,
1115, 1119, 1212, 1313, 1383, 1479, 1510,
1522, 1542, 1544, 1552, 1557, 1608, 1612,
1618, 1630, 1683, 1713, 1753, 1880, 1897,
1920, 2169, 2194, 2555, 2564; —
it(dür)memek : 1286, 1713, 2266, 2617; —
itdükde kefîllerine bildürmek : 1729; —
itdürmek : 778; — itdürmek ihtimâli
olmamak : 573; — itmek : 35, 36, 55, 56,
98, 107, 111, 114, 126, 148, 216, 218, 224,
270, 279, 290, 297, 309, 324, 381, 413,
419, 440, 471, 479, 494, 496, 498, 502,
504, 509, 517, 520, 558, 559, 688, 692,
754, 837, 865, 871, 875, 883, 942, 976,
978, 1001, 1018, 1019, 1095, 1117, 1144,
1179, 1182, 1198, 1209, 1223, 1229, 1240,
1245, 1272, 1286, 1309, 1479, 1487, 1490,
1497, 1518, 1534, 1542, 1572, 1576, 1581,
1585, 1618, 1737, 1747, 1771, 1805, 1817,
1819, 1855, 1860, 1879, 1881, 1890, 1900,
1911, 1924, 1934, 1967, 1978, 2024, 2049,
2075, 2103, 2135, 2160, 2182, 2187, 2194,
2232, 2259, 2305, 2361, 2378, 2390, 2415,
2422, 2444, 2455, 2514, 2558, 2574, 2579,
2582, 2632, 2643, 2654; — itmek ihtimâli
olmak : 1801, 1804; — itmekle da‘vâları
görilmemek : 2455; — itmiĢ ise Ģer‘le
buldurması lâzim olanlara buldurmak : 479;
— üzre olmak : 2130
Gaybî, çavuĢlar kethudâsı âdemi, Katbîs : 2075
gâyet mükellef olmak : 758
94
gâyib; — defterine iĢâret itmek : 1142; — olan
kullar : 1856; — olmak : 315, 689, 1145,
1856
gâyibâne vekîl nasbitmek : 2036
gayret; — kuĢağın bağlamak : 699; — ü ikdâm
olunmak : 1528; —-i Hakk hücûm itmek :
98
gayret ü hamiyyet; — itmek : 1328, 1332, 1528; —
-i dîn-i mübîn umûrı : 2753; —-i dîn-i
mübîn zuhûra getürmek : 595; —-i dîn-i
mübîne münâsib olmamak : 2738; —-i
Ġslâm'ı elden komamak : 613, 1922
gayr-i vâkı‘; — da‘vâ vü nizâ‘ itmemek : 171, 298;
— husûs arzeylemek : 2328; — iĢ eylemek :
182; — kazıyye arzolunmakdan hazer
eylemek : 2421; — kelimât itmeğe gitmek :
2415
gayri voyvoda nasbeylemek : 2540
gayri yirlerde fürûht itmek : 993
gayrlara mûcib-i ıbret olmak : 1669
gazâ vü cihâda tâlib ü râğıb olmak : 1922
gazâ vü kâr-zâr olmak : 244
Gazanfer Beğ, MenteĢe Beği : 1314
Gazanfer Kethudâ, BeğĢehri Beği Bâyezîd Beğ'in
Kethudâsı : 66
Gazanfer, Erzurum'dan ulaklıkla gelen beğlerbeği
âdemi : 561, 569
Gazanfer, mücrim, Basan Cemâ‘ati, Dimetoka kz. :
1182
Gazanfer, Niğde Sancağı Beği : 1897
gazâve : 2716
gazel bahâsı : 644
Gâzî
bin Ġskender, Kal‘a-i Kemhıs müstahfızlarından, Ģirret ü Ģekâvetle meĢhûr : 2140
Gâzî ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, mâl-ı mîrî
tahsîlinde görevli : 810, 1162
gâzî hudâvendigâr : 146
Gâzî Kıran-oğlı, Berados Sancağı Beği : 2278
Gâzî veled-i Ġlyâs, Kıbtî, sârik, Eskihısâr kz. : 1510
Gâzî, ehl-i fesâd, Hediyeli k., Vize sn. : 514, 1002,
1018, 1019
Gâzî, mîrzâ, Tatar mîrzâlarından : 1452
Gazvîn, Yukaru cânib : 1243, 2703
Gazze (sancağı) : 2285, 2636; — alaybeği : 2026;
— beği : 2090, 2091; — beği hâsları : 2636;
— kâdîsı : 384, 2367; — Kal‘ası : 2090,
2091; — Kal‘ası topcıları : 2090
hıdmet itmeyenlere gedük virmemek : 1512;
—inde hıdmet itmeyenlerün dirlikleri
alınmak : 1512; —inde istihdâm eylemek :
2015; —inden ferâgat itmek : 511, 1921; —
ine arz virmek : 969; —ine ve tîmârlarına
kimesneyi dahl ü ta‘arruz itdürmemek :
562; —ine ve ulûfesi ne ise mutasarrıf
olmak : 429; —tasarruf itdürmemek : 1968;
—ü aldurtmak : 331; —ün âhara arzitmek :
2634
Gebr (?), zimmî, kâtil, Hâtûnili nh. : 110, 111
geçidler : 1781, 2228
geçilügelmeyen iskeleler : 1764
geçinmesi kolay yire göçmek : 519
geçüp giden re‘âyâ : 448
geçüp gidenleri iskelede yoklamak : 1513
geçüp varanları yazmayup girü âdemlere koĢup
yirlerine göndermek : 449
Gedos kazâsı : 754; — kâdîsı : 59, 2022, 2182
gedük(ler) : 371, 510, 796, 1011, 1024, 1058, 1859,
2015, 2072, 2466, 2474; — ihtiyâr
eylememek : 81; — mahlûl vâkı‘ oldukda
kimesneye arzitmemek : 934; — tevcîhi :
511, 553, 1477, 1648, 1921, 2149, 2602,
2612; — vir(il)mek : 511, 942, 1148, 1174,
1479, 2149, 2466, 2534, 2621; —
vir(il)memek : 553, 1066, 1512, 2198,
2621; — virildüğine rızâ-yı Ģerîf olmamak :
2198; —den ma‘zûl olmak : 2602; —
düĢdükde imtihân olmadın topcılık gedüğin
almak : 2016; —e hükm-i Ģerîf virilenler :
2621; —e mutasarrıf olmak : 1512, 2072;
—i (alınup) âhara virilmek : 726, 1648,
1837, 2233, 2234, 2602; —i al(ın)mak :
511, 2016; —i baĢında olmamak : 2505; —i
bilâ-berât tasarruf eylemek : 1477; —i eski
karârın bulmayınca kimesneye tevcîh
eylememek : 1024; —i hâlî kalmak : 2247;
—i kimesneye virmemek : 429; —i mahlûl
olmak : 885, 1648; —i müstehıkk olanlara
virilmek : 1058; —i ref‘ olunmak : 934; —i
ref‘ olunmak : 934; —i tevcîh itmemek :
1011; —i virilmek : 1865; —in âhara tevcîh
itmek : 975, 2563; —in alup yarar yiğitlere
virmek : 2333; —in arzeylemek : 2554; —in
hıdmete kâdir yarar yiğitlere virmek : 1512;
—in hıdmet idenlere virmek : 2534; —in
hıdmete kâdir âhar kimesneye virmek :
2016; —in ihtiyâr idenlere tevcîh itmek :
1921; —in kal‘a bekler kimesnelere
virmek : 1697; —in kayditmemek : 429; —
in kimesneye tevcîh eylememek : 726; —in
sağîr oğullarına alıvirmek : 2198; —in
satmak : 429; —in tasarruf itdürmek : 574;
—inde hıdmetde olmak : 1602; —inde
hıdmet itmemek : 1512, 2466; —inde
Gedük nâhıyesi muhâfazası : 461
GedükahmedpaĢa Hammâmı'nun (suyı yolı) kârîzi
tar olmak : 1991, 2050
gedüklü çavuĢ olanlar : 1188
Gekbovize kâdîsı : 1980, 2209
Gelani
Laslo, Macar
neslinden : 2553
beğlerinden,
krallar
Gelibolı (kazâsı /livâsı /sancağı ) : 58, 247, 261,
482-A, 498, 688, 979, 1017, 1191, 1646,
1900, 2179, 2543, 2544; — azebleri : 31; —
Boğazı : 1696; — dizdârı : 31, 2475; —
gemileri üslûbı : 2095; — hısâr-erenleri :
31; — Ġskelesi : 2522; — kâdîsı : 58, 150,
261, 426, 463, 498, 625, 688, 739, 795,
797, 861, 1272, 1385, 1587, 1691, 1883,
1916, 1993, 2051, 2063, 2179, 2338, 2353,
2475, 2522; — Mahzeni : 1610; —
sipâhîleri : 629; — sübaĢısı : 498, 2179; —
ters-hâne kethudâsı : 30; — Zindânı : 2051;
—'da binâsı fermân olunan gemiler : 1017;
—nın tahrîri : 482
Gelibolı hâssa harcı : 2544; — emîni : 1610, 1696
Gelibolı Limanı : 979; —'nda iĢleyen kâfirler : 979
Gelibolı ve Silistre'ye varınca mâbeynde vâkı‘ olan
kâdîlar : 1721
gelinin çeküp fıskdan baĢın kaldurmamak : 308
gelmeyen kürekcileri ale't-ta‘cîl çıkarup getürmek :
1014
gelüp iriĢüp hıdmetlerinde olmak : 1003
gemi(ler) : 2, 24, 70, 77, 78, 94, 183, 197, 202,
231, 233, 236, 246, 251, 272, 307, 314,
350, 352, 355, 360, 364, 370, 380, 406,
438, 445, 459, 474, 526, 542, 554, 583,
586, 610, 614, 619, 634, 636, 656, 681,
696, 703, 733, 751, 842, 853, 861, 863,
905, 907, 962, 970, 1004, 1015, 1017,
1021, 1093, 1094, 1103, 1113, 1125, 1131,
1168, 1169, 1186, 1196, 1231, 1255, 1256,
95
1269, 1302, 1314, 1332, 1333, 1346, 1347,
1356, 1377, 1381, 1385, 1431, 1454, 1472,
1515, 1528, 1536, 1554, 1576, 1650, 1734,
1738, 1745, 1791, 1822, 1833, 1834, 1844,
1859, 1876, 1882, 1938, 1964, 1973, 2071,
2077, 2095, 2099, 2110, 2157, 2165, 2204,
2222, 2226, 2229, 2235, 2241, 2243, 2244,
2280, 2287, 2302, 2320, 2323, 2327, 2349,
2384, 2401, 2402, 2410, 2416, 2522, 2541,
2554, 2595, 2605, 2606, 2608, 2639, 2659,
2666, 2677, 2692, 2710, 2719, 2747, 2768;
— âlât ü esbâbı : 1168; — alıkonılmak :
1346, 2343; — avdet eylemek : 1528; —
basmak : 304-A, 1020, 1272, 1289, 1307,
2729; — baturmak : 244; — binâsı : 19,
703, 1017, 1196, 1225, 1738, 1844, 1859,
1870, 2280, 2323, 2586; — binâsıyçün
neccâr tedârük itmek : 1017; — boĢ
kalmak : 1528; — bozdurılup kalafat olan
gemilerün dümenlerine ve oturaklarına ve
sâyir meremmetlerine sarfolunmak : 2323;
— buğday ile tahmîl olunmak : 213; —
cem‘ u ihzâr eylemek : 2280; — demür
üzerinde turmak : 1113; — donanup deryâ
hıfzı içün göndermek : 31; — donatmak :
636, 1431; — durmak kâbil olmamak : 446;
— dutmak : 1347; — geçmemek : 2343; —
gelmek : 370; — gelmek : 370, 1266, 1385;
— gelmemek : 273, 370; — getürdilmek :
1710; — girift eylemek: 907, 1650, 1745,
1938, 2115, 2226, 2243, 2280; — girmek
mümkin olmamak : 1554; — gitmeğe kâbil
hark : 721; — gönder(il)mek : 339, 438,
587, 1331, 1973; — hâzır olmak : 656,
1103; — helâk olmak : 891, 2001; — hıfzı :
586, 587, 616, 1507, 1508, 2323; — ihdâs
eylemek : 2349; — ihzârı : 636, 656, 698,
1749; — ile ale't-tevâlî yarak u zahîre
göndermek : 825; — ile azîmet eylemek :
1454; — ile Efrenc tâifesine tereke bey‘
itmek : 2038; — ile gitmek : 591; — ile
gönder(il)mek : 609, 610, 685, 2355; — ile
hamr gelmek : 1927; — ile hâzır olmak :
696; — ile Hind'e gitmek : 616; — ile
kifâyet mikdârı arpa göndermek : 746; —
ile Körföz'e geçürüp satmak : 2747; — ile
Mısır'a ulaĢdurmak : 396; — ile odun
geçürilmek :
2360;
— ile
tereke
gönderilmek : 1271; — ile tereke irsâli :
806; — ile vâfir ü müstevfî zahîre tedârük
96
itmek : 614; — ile vakti ve mevsimi ile
çıkup Muhâ'ya varmak : 616; — ile varan
zahîre : 283; — ile Yemen cânibine
varmak : 616; — ile zâd ü zevâdelerin
göndermek : 614; — irsâli : 96, 234, 542,
622, 905; — iĢletmek : 1271, 2523; —
kabzeylemek : 2323; — kalafat olunmak :
733; — kul ve gayri memnû‘ nesneleri alup
gitmek : 1696; — kullanmağa kâdir
re’îsler : 474, 681; — limânda sulanmak :
1813; — meremmâtı : 251, 306, 2503; —
muhâfazası : 1507, 1508, 1528; —
navlunı : 1859; — olmayıcak karadan deryâ
hıfzı müyesser olmamak : 1113; —
oturakları : 2323; — pârelenmek : 1200; —
re’îs(ler)i : 94, 233, 350, 634; — rûzgâr-ı
muhâlif ile hılâf semte düĢmek : 2410; —
suya batup harâb olmak : 306; — ta‘yîni :
233, 2222; — talebi: 554; — tamâm
olmamak : 815; — tedârüki : 387, 438, 581,
590, 611, 619, 622, 687, 728, 1331, 1507,
1670, 2204, 2294; — tefrika olmak : 949;
— teftîĢi : 862; — tonanup atalar arasın
hıfzitmek : 30; — urganı : 610; — ve yarak
u asker recâ itmek : 233; — ve zehâyir
umûrı : 1508; — virmek : 2204; — vü asker
ü yarak gönderilmek : 234; — yanaĢdurmamak : 172; — yanaĢup iĢlenmek : 172;
— yap(dur /ıl)mak : 860, 1168, 2294, 2459,
2554; — yapdur(ıl /t)mamak : 2349, 2459,
2586; — yapduranlar : 2349; — yapılmağa
mübâĢeret olmak : 2605; — yapmağa kâdir
üstâd neccârlar : 1196; — yapmak : 2060;
— yoklamak : 197, 1696; —de küreğe
konmak : 380; —de mahbûs olmak : 1086;
—de olan küffâr esîrinden hareket olmak :
583; —de ta‘âm gelüp zıyâfet itmek : 619;
—den birine koyup ulaĢdurmak : 853; —
den cengci ve kürekci ile topcıdan kimesne
kuruya çıkarmamak : 583; —den çıkan yağ
tulumları : 1259; —den çıkmamak : 587; —
den çıkmayup gemileri hıfzeylemek : 586,
616; —den kimesneyi taĢra çıkarmamak :
1507; —e acemî-oğlanı tevzî‘ eylemek :
2157; —e âdem koymak : 46; —e
akçalarıyla zahîre tahmîl itdürmek : 94; —e
arpa gönderilmek : 542; —e arpa vü un
tahmîl itmek : 272; —e azeb ü kalafatcı vü
hısâr-eri virilmek : 46; —e azeblerden ve
gayriden içine mu‘temed kimesneler
koymak : 445; —e bir zarar olmamak : 583,
587, 616; —e buğday tahmîl olunmak : 891,
2380; —e cengci ihrâcı : 19; —e cerâye vü
alîk tahmîl olunmak : 987; —e çam ağaçları
tahmîl itmek : 2371; —e dahlitdürmemek :
2695; —e darbzen (ve fınduk) tahmîl (ü
irsâl) olunmak : 571, 1401; —e esbâb u
yarak tahmîl olunmak : 1554; —e girmek :
590, 591, 629, 1013, 1268, 1302, 1314,
1454, 1455, 1456; —e gönderilmek : 1276;
—e hısâr-eri koymak : 115, 246; —e i‘tidâl
üzre buğday yükletmek : 891; —e kalafatcı
ta‘yîn itmek : 247; —e kifâyet mikdârı
peksimad ve zahîre tedârük itdürmek :
2401; —e koyup getürmek : 2105; —e
koyup göndermek : 728; —e koyup
habseylemek : 862; —e mermer tahmîl
olunmak : 2170; —e mu‘temed kimesneler
koymak : 445; —e narh-ı rûzî tereke
aldurmak : 132; —e neccâr lâzim ü
mühimm olmak : 1017; —e peksimat ve
sâyir zehâyir tahmîli : 851; —e sarfolunan
kereste : 1844; —e tahammüllerinden
ziyâde buğday yüklenmek : 891; —e tahmîl
it(dür /il)mek : 174, 619, 690, 746, 751,
851, 1214, 1215, 1349, 1376, 1644, 1670,
2008, 2082, 2099, 2371, 2488, 2533; —e
tansîf
itmek :
2488;
—e
tereke
gönderilmek : 2380; —e tereke tahmîl
it(dür)mek : 132, 174, 1255, 1650, 2165,
2287, 2327, 2380, 2384; —e ve askere zarar
iriĢdürmekden hazer eylemek : 2240; —e ve
yalılarda olan re‘âyâ vü berâyâya zarar u
gezend iriĢdürmemek : 1113; —e yağ tahmîl
itmek : 445; —e yarak ve sefer âleti tahmîl
olunmak : 2280; —e yarar re’îs ta‘yîn
eylemek : 474; —e zahîre tahmîl itmek :
115, 2110, 2235, 2243; —e zahîre vü yarak
u barut koymak : 698; —e zarar
iriĢdürmemek : 586, 696, 697; —e ziyâdece
âdem koĢmak : 698; —i açdurtmamak :
2522; —i âhar yire alup gitmemek : 445; —
i ahz ü celb içün avk u rencîde olunmakdan
hazer eylemek : 350; —i ale't-ta‘cîl
ulaĢdurmak : 905; —i ber-vech-i isti‘câl
itmâma iriĢdürmek : 2294; —i bî-kusûr
müretteb ü mükemmel eylemek : 1168; —i
boĢ komamak : 696; —i boĢaltmak : 2235;
—i bozmamak : 587, 616; —i bozmayup
gemilerün cengî (vü topcısından) ve kürekci
vü âletci ve sâyir lâzim olandan bir ferdi
çıkarmamak : 587, 616; —i bozmayup
mükemmel hâzır olmak : 587; —i donadup
mükemmel itmek : 698; —i girift itmeyüp
koyuvirmek : 2243; —i girü alup gitmek :
1822; —i görüp gözetmek : 1833; —i görüp
hâzır u âmâde olmak : 583; —i hüsn-i
tedârük ile hıfzeylemek : 233; —i hüsn-i
tedârükle elegetürmek : 2115; —i içerüye
göndermek emritmek : 339; —i ihrâk
olunmak : 1431; —i karaya çekmek : 406;
—i mevsimi ile tedârük ü irsâl itmek :
1331; —i mu‘accelen istihkâm üzre binâ
itdürmek : 2323; —i mu‘accelen itmâma
irgürmek : 1331; —i müretteb ü mükemmel
hâzır itmek : 616; —i sürmek : 586; —i
tahmîl itmek : 859; —i terekeleri ile teslîm
eylemek : 554; —i tetebbu‘ itmemek : 117;
—i ve askeri ihzâr itmek : 236; —i
yağlamak : 1834; —i yitdürmek : 1331; —
içinde esbâb çıkartmamak : 2522; —in
almak : 1113, 2756; —in bî-vakt deryâya
çıkarmayup vakti ve mevsimi ile
göndermek : 2343; —in gümrüklerin âdet ü
kânûndan ziyâde almak : 859; —in içinden
çıkmamak : 616; —in karaya çekmek : 406,
2320; —in re’îslerin habseylemek : 2115;
—in sudan çıkarılup meremmât olunması :
306; —in ta‘mîr olunması : 251; —in vakti
ile çıkarılması : 251; —in ve terekelerin
girift itmek : 1650; —in yedilmesi lâzim
olmak : 2541; —ine navlun ile tahmîl
itdürmek : 2489; —ini ellerinden almak :
1813; —le asker ü zahîre tahmîl olunup
gönderilmek : 1507; —le odun getürtmek :
2538; —le Payas Ġskelesi'ne gelüp hâzır
olan kereste : 1500; —le tereke gönderilüp
bey‘ olunmak : 2287; —le un getürüp bey‘
itmek : 2533; —le ve mevcûd olan asker ü
zahîre ile Yemen cânibine teveccüh itmek :
1507; —le Yemen cânibine sür‘at üzre
azîmet eylemek : 1455; —nün mu‘accelen
iriĢmesinde usret çekilmek : 1331; —sinde
tereke bulunmak : 93; —sine koyup
istihdâm eylemek : 686; —sine un u buğday
koyup kâfire virmek : 93; —ün dümenleri :
2323; —ün içine âhûr halkından âdem
koymak : 542; —ün kuruya çekmek : 507;
—ün kusûr u noksânı ne ise bi't-tamâm
görmek : 1472; —ün kürekcileri tedârük
97
olunmak : 815; —ün mühimmât ü levâzimlerinde kusûr u noksân olmamak : 234;
—ün mühimmâtı ve levâzimlerin tedârük
itmek : 583; —ün peksimadların ihzâr
itmek : 698; —ün yelkenleri alınmak :
2343; —ye girmek : 1013, 1456; —ye
kifâyet mikdârı hısâr-eri koymak : 2110
gemi ağaç(lar)ı [/gemi kerestesi /gemi tahtası] :
612, 703, 1374, 1425, 1500, 1573, 1844,
1859, 1973, 1990, 2354, 2659, 2674, 2719;
— hâzır u müheyyâ eylemek : 787; —
ihzârı : 2008, 2719; — irsâli : 703; —
kes(dür /il)mek : 612, 703, 718, 787, 1266,
1271, 1335, 1710, 1964, 2082, 2674, 2719;
— kesilüp yalıya indür(il)mek : 1266, 1331;
— tedârüki: 1331; —ı göndermek : 1573;
—ı tahmîli : 1266, 1331, 1710; —ın
getürtmek :
1271;
—ını
Süveys'e
göndermek : 1271; —n Ġskenderiyye'ye
iletmek : 703; —n kesüp getüren fukarâ :
1374
gemi kerestesi bkz. gemi ağaç(lar)ı
gemi mühimmâtı : 1271, 1844, 1859; — içün
kifâyet mikdârı azeb ü hısâr-eri vü zahîre
virilmesin emritmek : 2401; —yçün kereste
ihzârına mukayyed olmak : 1255
gemi mühimmi : 1225, 1352, 1973, 2093, 2605; —
içün akça taleb itmek : 2719
gemi tahtası bkz. gemi ağaç(lar)ı
gemici(ler) (tâifesi) : 70, 405, 697, 750; — ıztırâb
çekmelü olmamak : 2541; — levendler :
1107
emvâl-i mîrî : 2355; —inden kifâyet kadarı
zahîre virmek : 981
gılzat itmek : 1589
gice; — basmak : 1723; — çayırda fıskitmek :
2177; — habseylemek : 776; — ile âdem
çalınup katlolunmak : 2179; — ile âlât-ı
harble evin basmak : 1737; — ile bâzârları
basmak : 991; — ile bî-vakt boğazlarından
bendlerin bozmak : 261; — ile bî-vakt
kimesne gezmemek : 2179; — ile deryâ
yolların ve kal‘anun deryâ cânibin ihâta
itmek : 554; — ile gezmek : 14; — ile hıfz u
hırâset içün âdem ihrâc itmek : 1895; — ile
iskeleden geçürmek : 2441; — ile karye
basdurmak : 2464; — ile karyelerde evler
açup esbâb alup tavar sürmek : 36; — ile
müslimânlarun evlerin basmak : 359; — ile
nâ-mahremlerle cem‘ olmak : 2131; — ile
sârikları bî-nihâye olmak : 1140; —
nâ-bedîd itmek : 1386
gice ile ev(ler); — bas(ıl)mak : 35, 673, 1365,
1900, 2135; —inden çıkarmak : 2182; —ine
girmek : 1510
gice vü gündüz; — eĢirrâ-yı nâsı evinde cem‘
itmek : 2040; — fesâd itmek : 1847; — fısk
u fücûr üzre kendü hevâsında olmak : 1475;
— kahve-hânede cem‘ıyyet itmek : 389; —
sâz u söz ile fısk u fücûr itmek : 312; —
tağları korımak : 1517; — yabana akup
sokakları balçık eyleyen lülelü çeĢmeler :
1620; — yarağla gezmek : 1572; —de
gözetdürmek : 248
giç gelmek : 1729, 1730
Gemici köyi, Karasu Yenicesi kz. : 2503
giç varmağla avka bâ‘ıs olmamak : 691
genc memleket : 449
giç veyâ eksük göndermekden hazer eylemek :
2250, 2645
giden gemiler mu‘accelen girü avdet itmek : 1335
genc ü za‘îf çiftlü kanlular göndermekden ihtirâz
eylemek : 1532
Genç Arslan, tutsak, Turgud kz. : 224
Gerger-i Kâhta Kâdîlığı : 2608
gerilen zencîrün meremmâtı : 1553
Germiyan : 2470; —'da iĢlenen güherçile hıdmeti :
465
getürici narhı : 750
gidiĢde ve geliĢde emîn ü sâlim ulaĢdurmak : 1129
Gîlân : 317, 321; — hânı : 321; — vilâyeti
fetholunmak : 1476; —'un feth-nâmesi :
1418
gîr ü dâr olmak : 2723
Giresun kâdîsı : 2131; — Kal‘ası dizdârı : 2302
getüriciler : 267, 282
Girid Kal‘ası : 970; — kâfirleri : 970
getürilüp habsolunmak : 226
girift; — eyleyüp mîrî içün zabtitdürmek : 2104; —
itdürmemek : 2666; — itmek : 44, 389,
554, 813, 1102, 1313, 1650, 1709, 1745,
1871, 1938, 1939, 1945, 2162, 2168, 2170,
2222, 2226, 2422, 2464, 2548, 2587; —
Geyik karyesi, Vize kz. : 1282
gılâl; — tahmîl itmek : 1210; — ü emvâl : 2355; —
e gadr ü hasâret itmek : 2355; —-i hâssa vü
98
olan gemiler teftîĢi husûsı : 862; — olunan
gemiler : 2243; — olunan tüfenkleri
adediyle defter itmek : 1740
varoĢı : 2761; —'de mahfûz güherçile vü
kükürd : 933; —'nin fethı : 424, 449; —na
tâbi‘ defter-i atîk : 428
giriftâr; — itmek : 2464; — u nâ-bedîd olmak : 574
Göle Kal‘ası : 167, 1053, 1148, 2724, 2761; —
fethı : 2727, 2761; —'nda nevbetçi olan
yeniçeriler : 1053
girîhte : 519, 546, 2608; — diyü hımâyet olunmak :
1730; — olan köyleri bulup yirlü yirine
getürtmek : 1073; — vü müflis olmak : 546,
1729; — (vü mürde) diyü bahâne itmek :
1729, 1730; —leri ihrâc olunmak : 1226
Girit adası : 1102, 2229
girü avdet itmek : 269, 1335, 2576
girü yirlerine gelmek teklîf olunmak : 922
girü yirlü yirine getürmek : 1836
GöleĢir karyesi, Göle sn. : 428, 432
Gölkorıcı karyesi, Edirne kz. : 206
Gömnas nâhiyesi, Bolı kz. : 1826
gön : 861
gönder; — ile mecrûh bulunmak : 2075; —e diküp
gezdürmek : 2075
gitmekde ınâd ü muhâlefet itmek : 584
gönderilen buğday su sepilmiĢ mu‘âlec tereke
olmamak : 2111
GlomeĢti (?) karyesi, Dukagin sn. : 2430
gönderilen deftere nazar eylemek : 831
Gol Mukâta‘ası : 526
gönderilen kazıyyelere nazar itmek : 2372
Golos; — Ġskelesi : 1093; — kâdîsı : 2498
gönülleri hoĢ olmak : 1524
Golos Kal‘ası : 1146; — dizdârı : 1093, 1094
gönüllü(ler) (tâifesi) : 589, 598, 614, 701, 1033,
1265, 1310, 1476, 1853, 1922, 1941, 2092,
2257, 2264, 2477, 2492; — ağa(sı /ları) :
44, 271, 584, 589, 598, 611, 614, 699; —
ağalarıyla bile gitmek emritmek : 584; —
kapudânı olmak : 554; — kayıkları : 554;
— kul tâifesi : 1903; — levend gemilerine
bir habbe tereke virmemek : 526; — levend
re’îsleri : 522, 526; — olmamak : 2268; —
vü müteferrika vü çavuĢlar : 701; — vü
tüfenkci : 2099; — yazmak : 1310, 1311; —
inden atlu vü tüfenklü gönüllüyi yazmak :
1311; —n yararlarından kimesneye hımâyet
itmemek : 584; —n yoklamak : 614; —nün
yararları : 584, 614; —yle bile gitmek
emritmek : 589
Gorki, kâtil, Ġnöz ks., Ġpsala kz. : 1115
Göçeri, hırsuz, Seyyidler Cemâ‘ati, Dimetoka kz. :
419
göç; —dükleri yirlere yazmamak : 519; —enlerün
akçaların almak : 519; —mek : 449; —
memek : 463; —üp gidenleri getürtmek :
519, 1610; —üp girü kadîmî sâkin oldukları
yirlerine varmak : 463; —üp gitmek : 448,
1127; —üp terk-i vatan eylemek : 692; —
ürmek : 1850
göğ sarınmak : 1989
Göğez bili, Kastamonı sn. : 2362
Göğler karyesi, Kırkkilise kz. : 204
gök gözlü : 1819
gök; — iken tavarlarına yidürmek : 1210; —
terekelerine tavarların salmak : 1161
Gönüllü Ağalığı : 598
Gökcelü Cemâ‘ati, Niğde sn. : 1885
gönüllü gedüği : 1904, 2474, 2566; —nden
ze‘âmete arzolunmak : 2566; —ne arzeylememek : 1904; —ne mutasarrıf olanlar :
2066, 2071
Gököyük kâdîsı : 248
gönüllü haymâne koyunları : 1977
göl : 295, 449, 451; —lerden su çekilmek : 1344;
—ün ayağını akıtmak : 451
gönüllü re’îsler : 526, 653, 1431; —in görüp
gözetmek : 522
Göl kâdîsı : 1676
gönüllü vü azeb : 2100; — ü hısâr-erleri : 1636; —
ü müstahfızlar : 1488
Gök karyesi, Filibe kz. : 83
Gök Meydânı, ġâm : 1315, 1322
Göle (livâsı /sancağı) : 415, 424, 432, 1946, 2464,
2724; — beği : 428, 933, 1492, 2529, 2743,
2761; — beği âdemi : 432; — beği
kethudâsı : 1946, 2464, 2518, 2761; —
Palankası : 1946; — re‘âyâsı : 2518; —
gönüllü vü müstahfızlar : 1602; — ve gayri dirliğe
mutasarrıf olanlar : 1602
Gönye Kal‘ası Burc Ağası : 2060
Gördük kâdîsı : 72
99
Görgi Melik, Dadyan Melik oğlı, Göril Sancağı
Beği : 421, 1767, 2303; — avreti : 579
Görgi zevcesinün oğulları : 1243
Görgi, Leonar karındaĢı : 1243
Görice kâdîsı : 436
Göril Melik [/Göril-oğlı], Dadyan Melik oğlı, Gürci
beğlerinden, sâbık Göril Sancağı Beği : 421,
1767, 2301, 2303, 2476, 2511
Göril sancağı : 2303
Göril-oğlı bkz. Göril Melik
görünçlemek : 2217
görüp gözed(il)mek : 522, 1329, 1550, 1825, 1833,
2155,
2316, 2331; —den dakîka
fevteylememek : 1552
görüp gözedüp hıfzeylemek : 1367
Göster nâhıyesi, Kaysariyye kz. : 2258
Göynük kasabası : 1324; —kâdîsı : 1324
göz; — açdurmamak : 1454; —den savılmamak :
1404; —etmek : 487
göz-kulak olmak bkz. göz ü kulağ olmak
göz ü kulağ [/göz-kulak]; — olmak : 144, 318, 524,
602, 666; — tutmak : 1178, 1436, 1834,
2365
Gradifçe : 2468
Gran Piryol, kâfir gemisi, Françe pâdiĢâhına tâbi‘ :
2433
Granya
karyesi bkz. Laphos (?)
karyesi : 2635, 2699
ma‘a-Granya
grof : 639
gulâmları olmak : 692
gulüvv(-i âmm) eylemek : 1688, 1804, 2770, 2771
Gurâ (?) Bîmâr-hânesi, Trablus : 2714
gurabâ-i yesâr zümresi : 840, 1304
Gurâbî (?) Küyegüsi, Mustafâ, ümerâ-i Mısır : 1911
gurbet(ler) (cemâ‘ati /tâifesi) : 35, 36, 55, 58, 73,
76, 129, 256, 300, 324, 1140, 1518, 1583,
1706, 1885, 2245, 2362, 2408, 2429, 2561,
2622; — basmak : 76; — belürüp fesâd ü
Ģenâ‘at üzre olmak : 129; — istihdâmı :
2245; — kesret üzre olmak : 1673; —
tutılmak : 100; — ü Çingân(e) tâifesi : 100,
215, 836, 910, 920; — ü sûhte : 129; —e
siyâset itmek : 58; —i elegetürmek : 1673;
—n ra‘ıyyet kayditmek : 2561; —nden olup
fesâd ü Ģenâ‘at üzre olanlar : 256; —ne
Ģer‘-ı Ģerîfe mugâyir vaz‘ itdürmemek : 256;
100
—nün vilâyete ihtilâli ve zulmi dâyimâ
ziyâde olmak : 2245; —ün kayd ü bend ile
göndermek : 55; —ün serdârı olmak : 2245
guruĢ : 167, 192, 776, 2024, 2305, 2686, 2760; —
almayup akça almak : 496; —ın almak :
776
guslitmek : 729
güçli-kuvvetli hâne getürtmek : 1634
güherçile : 822, 936, 1016, 1111, 1149, 1339, 1412,
1593, 1595, 1662, 1869, 2161, 2250, 2406,
2638; — aldukları istimâ‘ olunmak : 2104;
— alıkonılmak : 1111; — almak : 248; —
bâbında muzâyaka olmak : 1111; — bey‘
itdürmemek : 2161; — bulunan yirlerde
muttasıl barut iĢletdürmek : 743; —
bulunursa girift eyleyüp mîrî içün
zabtitdürmek : 2104; — cem‘ına me’mûr
olmak :
2432;
— elegirüp
barut
iĢletdürmek : 830; — getürilmek : 2523; —
hâsıl olmak : 1149, 2253, 2299; —
husûsına mu‘âvenet eylemek : 127, 486; —
husûsında ihtimâm eylemek : 1111; —
ihzârı : 525, 1689, 2057; — irsâl olunmak :
1111, 2406; — iĢle(n)mek : 648, 936, 1593;
— iĢlenen yirler : 2104; — iĢlenmeğe kâbil
yirler : 1204; — iĢlenmesi husûsında lâzim
olan âlât ü esbâbı geçürmek : 486; —
iĢlet(dür)mek : 2, 525, 1149, 1412, 1593,
2524; — kazganlarını kaynatmak : 2271; —
kömürinün ihrâcına mâni‘ olmak : 2638; —
kulı : 2638; — kuyularının iĢlenmesi
zamânı gelmek : 248; — muzâyakası : 936;
— mühimmi içün tedârüki fermân olunan
odun : 2360; — nâzırı : 2199, 2711; —
olmağa kâbil yirler : 1420; — tadârüki :
830, 1412, 2057, 2406; — teslîm itmeğe
mültezim olmak : 1339; — virilmemek :
2104; — vü barut-hâne husûsı : 127; —
yirleri : 127; —nün tevfîr ü teksîri : 1204,
2210; —ye mültezim olmak : 2432; —yi
bi't-tamâm iriĢdürmemek : 2432; —yi kâl
itmek : 2406
güherçile hıdmeti : 95, 465, 525, 822, 1016, 1204,
1415, 1662, 1679, 1689, 2210, 2711; —
mu‘attal olmak : 822
güherçile kâr-hâneleri : 2711; — olan kâdîlar :
2711; — ihdâs itmek : 434; —ne hıdmete
ta‘yîn olunan mütekâ‘ıd sipâhî-zâdeler :
2199, 2711
güherçile ma‘den(ler)i : 936, 1204, 1593, 1689; —
iĢlenmek lâzim olmak : 486; — zuhûrı :
486, 1420, 1595, 2299; —nün kuyuları
kapanmak : 248; —inün yapularına zarar
itmek : 248
güherçile vü kükürd : 933; — ma‘denine hıdmet ü
mu‘âvenet itmek : 2253
Güka, zimmî, bâzergân, Radoviçe k. : 2024, 2305
gül fidânı : 2630
Gülâbî Beğ, Çorum Sancağı Beği : 865, 2059, 2080,
2162, 2255, 2263
Gülâbî, DâĢnîlü Sûfî'nün karındaĢı, ehl-i fesâd,
Eski Musul sn. : 2195
Gülâbî, Südde-i Sa‘âdet Kapucıları Kethudâsı :
1086
Gülâbî, Tekeili Beği : 93, 471
Gülanber Kal‘ası : 319
Gülek Kal‘ası; — dizdârı : 444; — kethudâsı : 444;
— neferâtı : 444
Gülnar kâdîsı : 1720
Gülsuycı-oğulları, makâbir arasında gezüp meyyit
sahıbini rencîde iden, Hâslar kz. : 1499
gümüĢ : 916, 1396, 1815, 1939, 2162, 2168, 2712;
— bâbında muzâyaka çekilmek : 1262; —
bulunmamak : 813; — der-mahzen olmak :
813; — düğme(ler) : 2024, 2305; —
götürilmek : 2071; — kandîller : 955; —
kozalak : 136, 789, 2733, 2734, 2736,
2738, 2740, 2741, 2745, 2758, 2769; —
sebekeleri : 1393; — sini : 756; —
tedârüki : 1262; — ü bakır u demür girift
olunmak : 2548; — virdürmek : 2712; —
zencîr : 1365
GümüĢ kazâsı : 209; — kâdîsı : 209
gümüĢ eğer, altun zencîrlü : 2426
gümüĢlü kılıc : 2760
günâh(lar); — sâdır olduğı mahalde siyâset itmek :
1653; —ı sâdır olduğı yirde Ģer‘le lâzim
geleni icrâ itmek : 139, 2494; —ı olmamak :
500; —ı olmamak : 673, 1094; —ı sâdır
olmak : 76; —ı var ise vukû‘ı üzre
arzeylemek : 975
günde bir hatm-i Kelâm-ı Kadîm olmak Ģartitmek :
401
günde birer akça yimeklik ta‘yîn itmek : 1509
gülĢen-i sarây-ı bâkîye rıhlet olmak : 2721
günde toksan re’s koyun gitmek : 733
gümrük(ler); — alınmak : 1769; — alınmamak :
1403; — alınugelen yirlerde vâkı‘ olan
emînler : 1839; — alınugelmemek : 1629;
— bahânesiyle ehl-i Ġslâm'a hılâf-ı Ģer‘-ı
Ģerîf vaz‘itmek : 864; — kâtibi : 1042; —
taleb it(dür)memek : 1403, 1629, 1839,
2746; — taleb olunmak : 1839; — ve gayri
husûsıçün virilen temessükler : 2726; —
virmemek içün âharun metâ‘ın metâ‘larına
haltitmekden hazer itmek : 1403; —den
esbâb kaçurmak : 859; —den ref‘ olunmak :
864; —in edâ itmek : 1099, 1769
günden güne fesâdları ziyâde olmak : 582
gümrük emîni : 859, 864, 1042, 1403, 2548; —ne
onat vechile tenbîh ü te’kîd eylemek : 2086
güz faslı : 2770, 2771
gümrük emînliğiden ref‘ itmek : 859
gümrük mukâta‘ası : 104; —na küllî zarar gelmek :
2548
gümrük-hâne : 1993; — mahsûli : 370
Gümülcine kazâsı : 1226; — Kâdîlığı : 42, 173; —
kâdîsı : 74, 133, 163, 436, 467, 480, 563,
644, 812, 866, 1109, 1729, 1742, 1972,
2110, 2435; — müddi : 644; —'den
mahrûse-i Selanik'e gelince olan kâdîlıklar :
310; —'ye gelince vâkı‘ olan celebler : 1226
günden güne Ģenâ‘atlerin ziyâde itmek : 1087
Gürci(ler) (tâifesi) : 1211, 2447; — tağları : 1369;
— ülkesinün Aznavurları : 2447; —
vilâyeti : 128
Gürci(stân) beğleri : 1866, 2301, 2511
Güre nâhıyesi, Kütâhiyye sn. : 1353
Güreci karyesi, Lapseki kz. : 1610; — halklarından
perâkende olanlar : 1610
gürgen ağacı : 1795
Güvençlü karyesi, Migalkara kz. : 1900
güzeĢte(ler) : 2133; — ulûfelerin virmek : 1457
güzîde tereke : 2111
Güzîn (?) karyesi, ġâm kz. : 2457
güzlekler : 2321
Ğınâyî Çelebi, Dergâh-ı Mu‘allâ kâtibi : 2, 330
101
habbe : 183, 277, 314, 776, 777, 1055, 1112, 2315;
— al(dur)mamak : 194, 1729, 1730, 2345;
— kodurmamak : 2467; — virmemek : 62,
101
haber; — almak : 639; — bildürmek : 704; —
gelmek : 340, 639; — i‘lâm eylemek : 503;
— sâdır olmak : 630; — Ģâyi‘ olmak : 321;
— virmek : 1223; — virüp elevirmek : 155;
—i vârid olmak : 269; —i ve eseri
belürmemek : 2730; —ü gelmemek : 682
haberleĢmek : 294, 637, 1472, 2757, 2765
HabeĢ (?) Re’îs, Gelibolı : 1900
HabeĢ melikün babası : 2662
HabeĢ (vilâyeti) : 198, 1556, 1631; — beğlerbeği :
106, 152, 153, 177, 198, 199, 200, 1556,
1631, 2661; — beğlerbeği gemisi : 197; —
Beğlerbeğiliği : 105; — beğlerbeğisinün
kethudâsı :
152,
177,
199;
—
müteferrikaları : 1556; —ne giden buğday
cerîmleri : 1844, 1859; —ne giden Mısır
kulları : 1631
Habîb,
Topal Mehmed oğlı, Ġskenderiyye
sâkinlerinden, ehl-i fesâd : 857
Hâbil, Yehûdî : 724
habîr olmak : 1805, 1855
Hablâs, ġeyh, Buhayra ġeyhu'l-Arabı : 232, 730,
849, 850, 1914
habs : 1227; — îcâb ideni habsitmek : 1229, 1728;
— îcâb ider fesâd ü Ģenâ‘ati zâhir olmak :
736; — îcâb ider hâlleri var olmak : 110; —
îcâb ider husûsları olmamak : 2291; — îcâb
itmek : 59, 83; — içün irsâl olunmak :
2475; — içün zindân binâ olunmak : 147;
— idüp (ahvâllerin yazup) arzeylemek : 66,
73, 129, 138, 168, 517, 558, 709, 1707,
1727, 2009, 2010, 2019; — idüp cemî‘
ahvâlin tamâm ma‘lûm idinmek : 2041; —
idüp gaybet itdürmekden hazer itmek : 110;
— idüp mâlı tahsîl eylemek : 219; — idüp
yarar âdemlere koĢmak : 85; — ile alup
gitmek : 224; — ile gezdürüp siyâset itmek :
739; — ile gönder(il)mek : 49, 224; —
it(dür)mek : 12, 32, 58, 79, 80, 98, 100,
101, 110, 111, 116, 138, 148, 155, 156,
182, 213, 224, 261, 299, 301, 303, 308,
309, 312, 315, 323, 324, 333, 345, 363,
381, 413, 419, 456, 488, 489, 492, 509,
518, 521, 527, 533, 536, 548, 573, 626,
102
646, 692, 694, 736, 754, 776, 788, 836,
841, 862, 867, 875, 883, 910, 925, 939,
972, 973, 974, 977, 1002, 1031, 1042,
1079, 1085, 1088, 1108, 1114, 1117, 1120,
1142, 1145, 1161, 1163, 1182, 1194, 1207,
1229, 1242, 1259, 1264, 1267, 1272, 1277,
1282, 1297, 1299, 1304, 1324, 1330, 1345,
1386, 1387, 1423, 1456, 1464, 1492, 1515,
1517, 1538, 1558, 1572, 1581, 1584, 1585,
1619, 1649, 1687, 1688, 1691, 1713, 1728,
1733, 1736, 1746, 1771, 1801, 1804, 1805,
1806, 1810, 1814, 1815, 1817, 1820, 1871,
1874, 1885, 1889, 1891, 1900, 1909, 1911,
1916, 1932, 1934, 1939, 1945, 1957, 1961,
1975, 2013, 2022, 2044, 2053, 2058, 2080,
2086, 2115, 2118, 2119, 2121, 2128, 2131,
2137, 2165, 2167, 2180, 2195, 2205, 2208,
2216, 2291, 2292, 2297, 2304, 2317, 2320,
2362, 2389, 2392, 2403, 2407, 2464, 2475,
2486, 2490, 2494, 2537, 2546, 2551, 2557,
2574, 2588, 2626, 2654, 2682, 2683, 2705,
2723, 2761, 2770, 2771; — ol(un)mak : 41,
42, 52, 59, 85, 89, 98, 100, 110, 120, 150,
171, 261, 298, 299, 500, 564, 623, 673,
688, 928, 935, 943, 1018, 1034, 1065,
1146, 1240, 1264, 1337, 1353, 1365, 1371,
1409, 1414, 1422, 1468, 1534, 1551, 1746,
1804, 1881, 1897, 1899, 1900, 1956, 1987,
2158, 2175, 2177, 2182, 2185, 2245, 2257,
2259, 2261, 2263, 2403, 2412, 2421, 2482,
2527, 2539, 2542, 2571, 2583, 2702; —
olan ehl-i fesâdun hakkında Ģer‘le lâzim
geleni icrâ olunmasın emritmek : 2182; —
olanlara siyâset olunmasın emritmek :
2261; — olanları yarar yirlü yurdlu kefîllere
virüp ıtlâk eylemek : 673; — olunan
fâhıĢeler : 623; — olunan gurbet tâifesi : 55;
— olunmak : 515; — olunmak îcâb ider
husûsı olmamak : 500; — olunup tahsîl
olmak : 219; — ü arz : 130, 938, 965, 1240,
1687, 1701, 1711, 1723, 1745, 1945, 2245,
2542; — ü te’dîbe müstehıkk olanlar :
1146; —de fevtolmak : 1108; —de
olanlarun ahvâllerin teftîĢ ü tefahhus
eylemek : 867; —de olmak : 1476; —de
yatmak : 673; —den fuzûlî ıtlâk eylemek :
1145; —den gaybet eylemek : 1900; —den
halâs olmak : 515, 2315; —den ıtlâk it(dür)mek : 80, 110, 111, 797, 943, 1019, 1065,
1145, 1337, 1806, 2120, 2175, 2291, 2683,
2761; —den ıtlâk itmemek : 150, 564,
1145, 1264, 1299, 1534, 1572, 1585, 2152,
2359, 2366; —den ıtlâk olundukları istimâ‘
olunmak : 647; —den ıtlâk olunmak : 298,
1001, 1018, 1900, 2175; —den ihrâc
olunmak : 2683; —den kaçmak : 1142,
2094; —den ma‘rifet-i kâdî olmadın ıtlâk
eylememek : 1145; —e mecâl olmamak :
1619; —-i ebedî fermân olunmak : 2421; —
ine virilmek : 1900
habs-hâne(ler) : 1993; — varısa ref‘ itmek : 125; —
ve tomruklar ihdâs itmek : 125
Hâbûr beği : 2647
hacc(-ı Ģerîf) : 1752, 1841, 2037; — ahvâli : 1506;
— darbzenlerin alup gitmek : 593; —
devesinden deve alup asker mühimmi içün
virmek : 2427; — ihrâcâtı : 1248; — itmek :
390, 671, 2717; — masâlihı avkolmak
lâzim gelmemek : 593; — masâlihın
görmek : 1246; — masârifi : 808; —
muhâfazası : 1752; — mukaddimleri :
2680, 2681; — mühimmâtı : 611; — nâzırı :
2681; — niyyeti : 2502; — yolında hıdmete
koĢılmak : 2328; — yolında isti‘mâl olunan
darbzenler Ģikest olmak : 32; — yolunda
olan kılâ‘a tevzî‘ olmak : 32; — zamânı
[/hac mevsimi] : 593, 1164, 1165, 1170,
1171, 1175, 2500; — zamânı ırağ olmak :
2491; — zamânı iriĢmek : 1528, 2491,
2500; — zamânından mukaddem gelmek :
2491; —e gitmeğe istîzân eylemek : 2500;
—e niyyet idenlere izin virilmek : 2290,
2394; —e teveccüh itmek : 263; —e ve
huccâca müte‘allik olan ahvâl : 1765; —ı
edâ itmek : 217, 749; —-ı mebrûrı edâ
itmek : 2394; —-ı mesrûrı varup edâ itmek :
264; —ün ahvâli muhtell olmak : 1851
Hâcî bkz. Nebî, Hâcî
Hâcî karyesi halkı, Kemer kz. : 277
Hâcî nâhıyesi, Divriği sn. : 2127
Hâcî, Alî Bâlî oğlı, hüküm verilen : 2429
Hâcî, Cebel-i Tekfur kâdîsının âdemi : 2329
Hâcî, Gelibolı kâdîsının âdemîsi : 2051, 2063, 2338
Hâcî, hırsuz, mahbûs, Yenice-i Zağra kz. : 2094
Hâcî, Kara, habsden ıtlâk olunan, Hediyeli k., Vize
sn. : 1018, 1019
Hâcî, KarabaĢ, Pîr Mehmed'ün hıdmetkârlarından,
gâ’ib, UĢĢâk kz. : 1585
Hâcî, Ģakî, Âsitâne-i Sa‘âdet'e ruk‘a sunan, Kal‘a-i
Bender : 1880
Hâcî, TopcıbaĢı, Kal‘a-i Midillü : 1761
HâcîdâniĢmend karyesi, Edirne kz. : 204
Hâcîhamza derbendi, Çorum lv. : 2080
Hâcîköy karyesi, Migalkara kz. : 2178
hâcîlar sûretinde kimesneler olmak : 867
Hâcîoğlı karyesi, Hayrabolı kz. : 1282
Hâcîsaltuk karyesi, TaĢköpri kz. : 1362
Hâcîtoğan karyesi, Edirne kz. : 206
Haçik, zimmî, Van : 2527
hadden ziyâde levendâtla gezmemek : 2423
hadd-i tavassut üzre kubbe binâ itdürmek : 2220
haddinden tecâvüz itmemek : 1705
hademe [/huddâm] : 433, 2017
hademe-ı Harem-i ġerîf : 1873
hademe-ı Ravza-i Münevvere : 716
Hâdimbınarı mevzı‘, Galata kz. : 180
hac mevsimi bkz. hacc-ı Ģerîf zamânı
hâdis; — bâğçe vü değirmenlerün zararların Ģer‘le
def‘ u ref‘ olmasın emritmek : 1298; —
palanka yıkılup harâb olunmak : 2724; —
sınur : 2289; — ü zarar bâğ u bâğçeler :
1655
Hâcât Ġdiği mahali, Yüzdepâre kz. : 1688
Hadsova (?) karyesi, KurveleĢ nh. : 783
hâce(ler) : 918; — tedârük itmek : 913
haffâf tâifesi : 1270
Hâce Kızı, Akındı Burnı, BeĢiktaĢ : 131
Hâfız Re’îs sefînesi : 516
Hâce, Kara, Levend Kapudânı, Dubravenik : 907,
1078, 1621
hafiyyen mu‘temedün-aleyhim âdemler göndermek :
312
Hâceaydın karyesi, Hayrabolı kz. : 2120
Hafsa konağı, Edirne kz. : 287, 1156, 1157
Hâce-oğlı, Ġskenderiyyelü, Akkirman sn. : 1784
hâh u nâ-hâh teftîĢden ferâgat olunmak : 1194
Hâcî bin Îsâ, râfızıyyü'l-mezheb, nâ-mahremlerle
cem‘ olan : 2131
hakâret (ü ıkâb); — olunmak : 206, 261, 496, 1223,
1425; — iderin diyü havf virilmek : 2743;
— itmek : 1531, 1551; — ü siyâset : 148
Hâcî bin Ramazân, sârik, Kastamonı : 1362
103
hakîkat-i hâl; — ma‘lûm ol(un)mak : 331, 441; —i
bilüp arzitmek : 563; —i yazup bildürmek :
270; —ine vâkıf olmak : 1886
hakîkati ile; — (yazup) arzeylemek : 839, 1114,
1127; — bilüp ketmitmemek : 1884; —
ma‘lûm olmak : 93, 814, 939, 1027, 1300,
1338, 1378, 1414, 1489, 1498, 1598, 1745,
1852, 2730; — teftîĢ olunmak : 1090; —
arzolunmak : 1081, 2146; — defter itmek :
1974; — görmek : 899, 2127; — yazup
bildürmek : 954, 1125, 1330, 1338, 1884
hâkim nasbitmek : 2318
hakk(lar) [/hukûk]*; — (ashâbına) alıvirilmek :
1206, 2023, 2152, 2213, 2483, 2514; —
da‘vâ idenleri berâber itmek : 59, 419, 968,
975, 1026, 1051, 1386, 1618, 1881, 2128,
2366; — da‘vâ itmek ( /hak taleb itmek) :
59, 323, 858, 968, 1026, 2081, 2245, 2451;
— sâbit olmak : 494, 717, 2023; — taleb
itmek : 1398; — u rüsûm(lar) : 195, 277,
2128, 2464, 2724; — u rüsûmların deftere
kaydeylemek : 770; — zuhûr itmek : 1145;
—ı (ashâbına) (Ģer‘le) alıvir(il)mek : 47,
58, 181, 323, 419, 471, 494, 496, 527, 717,
730, 754, 826, 916, 975, 1206, 1207, 1211,
1365, 1386, 1541, 1585, 1590, 1606, 1707,
1711, 1727, 1728, 1810, 1830, 1842, 1861,
1867, 1874, 1881, 1920, 1967, 2013, 2034,
2037, 2044, 2128, 2167, 2314, 2418, 2421,
2495, 2504, 2527, 2535, 2539, 2613, 2682;
—ı alınmamak : 2724; —ı alıvirilmemek :
496, 1619; —ı ashâbına hükmitmek : 303,
316, 488, 1211, 1398, 1541, 2023, 2036,
2537; —-ı ıbâd alınmak : 2483; —ı icrâ
eylemeyüp Ģer‘-ı Ģerîfe muhâlif te‘addîleri
eylemek : 717; —ı îsâl olunmak : 865; —ı
kat‘ olunmak : 1640; —-ı müslimîn : 1179;
—-ı nâs : 689, 858, 1717, 1810, 1861,
1967, 2041, 2047, 2152, 2571; —ı sâbit (ü
zâhir) olmak : 1881, 2034, 2208; —-ı sarîha
tâbi‘ olmak : 193, 930, 976, 1717, 1829,
1891, 2034, 2081, 2121, 2137, 2324, 2455;
—-ı sarîhdan (avdet /udûl) itmemek : 134,
1986, 2262, 2451, 2574; —-ı sarîhları
Beytü'l-mâl'e zabtolunmak : 369; —-ı
sipâhîye küllî zarar olmak : 2747; —-ı
Ģer‘ıyye ve rüsûm-ı örfiyyelerin bî-kusûr
sipâhîlerine edâ itmek : 2242, 2591; —-ı
Ģer‘î : 47, 1728, 1762, 2562, 2652; —-ı
104
Ģürb : 1192, 2125, 2452, 2531, 2652; —ın
da‘vâ eylemek : 1619; —ın envâ‘-ı
meĢakkatle edâ itmek : 2571; —ın talebe
kâdir olmamak : 2152; —ın tamâm virmek :
563; —ın teslîm itmek : 369; —ın
virmemek :
1874;
—ına
kimesne
dahlitmemek : 1380; —ından ziyâde su
virmek : 2452; —ını alıvirmek : 1461; —
undan ferâgat eylemek : 460
hakk üzre; — (Ģer‘le) teftîĢ (ü tefahhus) itmek : 58,
93, 98, 101, 120, 131, 138, 150, 156, 193,
209, 224, 270, 316, 345, 437, 460, 480,
520, 558, 563, 646, 688, 692, 754, 776,
848, 867, 970, 976, 977, 1074, 1075, 1126,
1128, 1145, 1179, 1182, 1206, 1211, 1223,
1241, 1362, 1386, 1398, 1445, 1457, 1477,
1483, 1518, 1542, 1572, 1584, 1599, 1605,
1617, 1618, 1643, 1686, 1711, 1780, 1796,
1814, 1815, 1829, 1830, 1886, 1967, 2013,
2018, 2023, 2027, 2030, 2034, 2036, 2037,
2044, 2049, 2075, 2081, 2087, 2097, 2102,
2121, 2125, 2131, 2134, 2135, 2137, 2152,
2167, 2182, 2205, 2208, 2259, 2288, 2364,
2389, 2396, 2417, 2438, 2451, 2455, 2494,
2514, 2537, 2574, 2613, 2633, 2634, 2714;
— gör(il)mek : 107, 471, 692, 914, 2128,
2208, 2231, 2232, 2306, 2409; — görüp
arzitmek : 391; — görüp kimesneye Ģer‘-ı
kavîme muhâlif te‘addî itdürmemek : 1126;
— olmak : 66, 93, 134, 193, 464, 480, 548,
865, 970, 974, 1128, 1211, 1282, 1386,
1489, 1541, 1584, 1585, 2013, 2030, 2046,
2097, 2128, 2167, 2208, 2262, 2421, 2514;
— Ģer‘le ahvâllerin görmek : 182; — temyîz
itmek : 154; — terekesi olanlardan ahz ü
celb olunmak : 74; — tetebbu‘ eylemek :
441; — tevzî‘ eylemek : 2125, 2612; —
virmemek : 2531; — yazmak : 1226; —
zabt u tasarruf itdürmek : 2493
Hakkârî beği : 2185, 2292
hakkında; — emr-i Ģerîf virilmek : 151; — mezîd-i
merhametü zuhûra getürmek : 1829; —
vâkı‘ olan sûret-i sicilleri göndermek : 331
hakkından; — gel(in)mek : 14, 29, 35, 36, 37, 38,
39, 49, 53, 68, 78, 100, 113, 116, 125, 129,
139, 144, 155, 169, 182, 218, 225, 226,
233, 236, 244, 256, 269, 275, 294, 300,
304-A, 308, 310, 311, 324, 352, 355, 359,
360, 365, 405, 413, 428, 431, 432, 439,
448, 463, 470, 476, 515, 518, 519, 521,
522, 526, 544, 554, 582, 584, 585, 589,
595, 611, 613, 614, 626, 645, 647, 694,
699, 702, 706, 723, 735, 740, 783, 811,
866, 920, 939, 951, 973, 996, 1030, 1031,
1054, 1087, 1120, 1140, 1212, 1213, 1235,
1241, 1274, 1291, 1301, 1329, 1335, 1354,
1411, 1451, 1499, 1533, 1567, 1583, 1590,
1601, 1603, 1620, 1669, 1680, 1709, 1727,
1729, 1730, 1733, 1736, 1739, 1745, 1754,
1776, 1779, 1784, 1785, 1810, 1835, 1840,
1874, 1881, 1885, 1893, 1911, 1922, 1929,
1932, 1934, 1936, 1941, 1976, 1978, 1984,
1988, 2010, 2044, 2067, 2080, 2083, 2109,
2118, 2152, 2158, 2178, 2219, 2245, 2257,
2260, 2304, 2309, 2318, 2329, 2339, 2344,
2355, 2407, 2408, 2421, 2422, 2430, 2457,
2464, 2536, 2556, 2572, 2574, 2579, 2601,
2614, 2615, 2617, 2624, 2626, 2632, 2647,
2653, 2682, 2702, 2720, 2724, 2728, 2737,
2742, 2743, 2745, 2747, 2748, 2749, 2750,
2755, 2760, 2765, 2766, 2768, 2770, 2771;
— gel(in)memek : 85, 107, 1202, 1732,
1754, 1881, 2137, 2245, 2438; —
gelinememek : 548, 783, 2601; —
gelinmeğe mâni‘ olmak : 139; —
gelinmeğe varılmak : 1140; — gelinmek
murâd olunan re‘âyâlar : 78; — gelinmesi
lâzim harâmîler : 515; — gelinmeyüp
müsâhele vü ihmâl olunmak : 1603; —
gelüp cezâların virmek : 1835; — gelinüp
hakâret olunmak : 1425
haklaĢmak : 1457, 1950, 1951; —a kâdir olmamak :
2304
haklaĢmayup ihmâl ü müsâhele itmek : 1950
hâl ile kâr u kisblerine meĢgûl olmak : 44
halâs; — içün mâl tahsîlinde avkeylememek : 564;
— it(dür)memek : 139, 2761; — itmek : 34,
155, 269, 492, 909, 1194, 1200, 1299,
1572, 1584, 1762, 1829, 2195, 2208, 2259,
2309; — ol(un)mak : 89, 699, 857, 917,
1114, 1275, 1601, 1745, 1780, 1805, 1806,
1820, 1865, 2059, 2216, 2291, 2390, 2412,
2438, 2555, 2581, 2723, 2756; — olacak
âlât ü esbâb iletmekden hazer eylemek : 89;
— olmamak : 582, 2309; — olunmakdan
hazer
itmek :
2438;
— olunmasın
emritmek : 909; — olup gelüp yirlerin taleb
itmek : 574; —ı içün ziyâde bahâ taleb
olunmak : 2742
Haleb (kazâsı) : 32, 33, 292, 356, 429, 671, 677,
678, 777, 787, 789, 808, 809, 826, 964,
1254, 1508, 1663, 1678, 1710, 2269, 2452,
2500, 2502, 2562, 2652, 2679; — a‘yânı :
2452; — ahâlîsi [/Haleb halkı] : 2452,
2562, 2652; — ahâlîsine küllî zarar
eylemek : 2452; — beğlerbeği : 171, 263,
292, 298, 356, 484, 545, 671, 794, 826,
854, 917, 967, 1112, 1175, 1210, 1249,
1253, 1266, 1267, 1271, 1326, 1357, 1374,
1375, 1381, 1412, 1429, 1500, 1573, 1678,
1710, 1882, 1964, 1967, 2082, 2085, 2091,
2211, 2295, 2361, 2382, 2452, 2500, 2502,
2531, 2562, 2569, 2605, 2652, 2659, 2668;
— beğlerbeğiliğünde vâkı‘ olan sancaklar :
2382; — defterdârı : 356, 372, 604, 608,
619, 620, 641, 820, 826, 967, 1032, 1170,
1171, 1173, 1249, 1253, 1267, 1349, 1350,
1374, 1402, 1429, 1433, 1530, 1964, 2082,
2091, 2269, 2272, 2368, 2371, 2596; —
defterdârı yanında olan yeniçeri : 642; —
Defterdârlığı : 641; — eyâletinde vâkı‘
olan kâdîları : 854; — eyâletinde vâkı‘ olan
sancakbeğleri : 854; — Hazînesi : 808, 809,
1171, 1210, 1249, 1250, 1253, 1254, 1256,
1273, 1429, 1528, 1907, 1913, 1998, 2061,
2091, 2269, 2367; — Hazînesi'nden altun
ihrâcı : 1253, 1254; — ifrâzı : 2676; —
kâdîları : 2134; — Kâdîlığı : 2608; —
kâdîsı : 678, 917, 1967, 2361, 2452, 2531,
2569, 2652, 2668; — Mahzeni : 1412; —
Mukâta‘ası : 356; — sipâhîleri : 1175,
1249, 1357; — suyına küllî noksân olmak :
2452; — tîmârları defterdârı : 2134, 2381;
—'den hazîne taleb eylemek : 607; —'e
zabtolunmak : 677; —'ün ümenâ vü
ummâli : 356
Haleb halkı bkz. Haleb ahâlîsi
Halefü'l-ümerâ’i'l-kirâm : 2484
halıçalar : 1345
hâl-i hayâtında mâlından ifrâz itmek : 2288
hâli üzre deftere naklolunmak : 1273
hâlî;
— âĢiyâne komamak : 2155; — kalan
kal‘alara âdem ü yarak gönderilmek : 2759;
— kalan yirler ve bâğçeler : 376; — mevzı‘
olmak : 770, 2470; — vü kûhistân u mahûf
derbend : 297; — yirler : 313, 743, 993,
105
996, 1124; — yirlerde bâzâr turgurmamak :
991; — yirleri ma‘mûr itmek : 313
hâlî vü harâb(e); — arâzî vü mezâri‘ : 2085; —
hâric ez-defter yirler : 2143; — olmak :
376, 1634, 2195, 2317, 2409, 2759; —
yir(ler) : 376, 1047, 1091, 1189, 2321,
2584, 2585; — yirleri Ģeneldüp ihyâ itmek :
2166; — yirlerin tâlib olanlara mîrî
tarafından fürûht olunması : 376
hâlî vü mu‘attal; — kalmak : 2714; — olmak ile
mahûf olmak : 255
Halîl, Selaniklü, Tırnovi kz. :
Halîl, ġehir Voyvodası olan Hüseyin Voyvoda'nun
yoldaĢı, Selanik : 673
Halîl, Ürgüblü, acemî-oğlanı, yeniçeri zümresine
ilhâk olunmuĢ : 2675
Halîlü'r-Rahmân ahâlîsi : 2123
Halîlü'r-Rahmân Medresesi, Kudüs-i ġerîf : 1574
hâlisâne ubûdiyyet üzre olanlar : 1193
hâli'z-zihn ümmî kavm ıdlâl üzre olmak : 98
halîfe; — nâmına olan ba‘zı melâhıde vü müfsidîn
ile ittifâk u cem‘ıyyet üzre olmak : 2067; —
leri olmak : 2131
halk : 174; — açup zirâ‘at itdükleri yirler : 65; —
cem‘ıyyet eylemek : 1722; — çendân
Ģükrân üzre olmamak : 2739; —a zahîre
lâzim olmak : 552; —dan ziyâde akça alup
te‘addî itmek : 541; —ı cem‘ itmek : 148;
—ı cerritmek : 1706; —ı ehl-i fesâd ü
Ģenâ‘at olmak : 2457; —ı ıdlâl eylemek :
443, 2067; —ı ifsâd itmek : 1235; —ı ihzâr
itmek : 2054; —la ihtilât eylemek : 1706
Halîfe, Hâcî, sûhte, TavĢan(cı)lu nh., Kütâhiyye
sn. : 1334, 1365
Halkalu (konağı) : 283, 392, 1122, 1172, 2576,
2668
Halîfe,
Hallâc karyesi, ġühûd kz. : 1727
Hâlid Beğ, Pesyân ve Pucyân ve Zilân AĢîretleri
Beği : 532, 977, 2276
Hâlidbeğlü Cemâ‘ati, Birecik : 139, 309
Hâlidî AĢîreti, Van sn. : 532, 2653
Haydarkulı, korıcı,
gönderilen : 2447
Gürciler
içine
Halîl Beğ, Hâssa Harc Emîni, Edirne : 1367, 1368,
1578, 1589, 2145
Halîl Beğ, muharrir-i vilâyet, TımıĢvar : 428, 556,
638, 2731
hâlleri; — perîĢân olmak : 522; —n i‘lâm eylemek :
255; —ne göre birer mikdâr deve ta‘yîn
eylemek : 850; —ne göre ri‘âyet olunmak :
1307
Halonik Kal‘ası (Ġskelesi), Niğbolı : 646, 2443
Halîl bin Mehmed, müfsid, Vidin : 62
halt-ı kelâm eylemek : 1518
Halîl ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 23, 24, 25
halvâcılar : 50
Halîl, Boğazkesen Kal‘ası Dizdârı : 1575
halvete girmek : 516
Halîl, Bulgar-oğlı, ehl-i fesâd, Niğde sn. : 2654
hâm demür : 1500; — ü çelik irsâli : 690, 691
Halîl, çavuĢlar kethudâsı âdemi, Katbîs : 2075
Hamâ : 2269; — kâdîsı : 529, 2125, 2561, 2611; —
Mukâta‘ası : 356; — sancağı beği : 293,
533
Halîl, Dergâh-ı Mu‘allâ yeniçerisi : 315
Halîl, Dîvâne, ehl-i fesâd, Bolı nh. : 381
Halîl, ehl-i fesâd, Tatarbâzârı kz. : 1117
Hamdî, müzevver arz getüren, Taraklu Yenicesi
kz. : 391
Halîl, evi basılan, Hayrabolı kz. : 1737
Hamdullâh, KırĢehri kz. : 2482
Halîl, harâmî yatakcısı, Gedos kz. : 754
Hamîd bkz. Hamîdili sancağı
Halîl, harâmî, Burusa sn. : 1371
Hamîd karyesi, Migalkara kz. : 508
Halîl, Kapucı : 2182
Hamîdili [/Hamîd] (sancağı /livâsı /vilâyeti ) : 184,
277, 297, 757, 1130, 1131, 1493, 1519,
1521, 1849, 1978, 2153, 2154; —
beğ(ler)i : 35, 36, 66, 126, 181, 182, 184,
189, 277, 1130, 1131, 1978; — beğinün
kethudâsı : 181, 184; — kâdî(sı /ları) : 181,
182, 184, 1130, 1131; — sipâhîleri : 2364,
2547; — sûhteleri : 1932; — tahrîri : 451,
2074; —nın ekseri tahrîr olunmak : 757; —
Halîl, Kara, maktûl, Bükoba k., Balya kz. : 739
Halîl, kuttâ‘u't-tarîk, hırsuz, Bâbü'l-ayn (?) mh.,
Rûhâ : 138
Halîl, muhtesib oğlanı, arz getüren : 861
Halîl, Nâzır : 1654
Halîl, Ömer Beğ âdemi : 912
Halîl, Selaniklü, celeb-keĢân-ı atîk, Tırnovi kz. :
440, 502
106
nun serbest olmayan tîmârlardan mâ‘adâsı :
1496
hâmile olmak : 692
hamiyyet-i dîn-i mübîn umûrı : 2753, 2769
hammâllık itmek : 1509
hammâm : 325, 993, 1036, 1097, 1109, 1145, 2397;
— binâsı : 779, 1046, 1096, 1109, 2333; —
mühimmi : 1096, 1109; —a giden ehl ü
ıyâle nâ-meĢrû‘ kelimât itmek : 1847; —a
girmek : 516; —a su cârî olmak : 779; —a
su icrâ olunmasın istid‘â itmek : 779; —da
püĢt-mâlsüz oturmak : 516
Hammâr sancağı : 2150; — beği : 2150, 2537
Hamza, Ankara Sancağı Beği : 270
Hamza, bâzergân : 2542
Hamza, Beğlerbeği çavuĢlarından : 2415
Hamza, Dergâh-ı Mu‘allâ yeniçerilerinden, mecrûh,
Sigetvar kz. : 1470
Hamza, ehl-i fesâd, KaĢ kz. : 1817
Hamza, gurbet tâifesinden, Adana sn. : 2622
Hamza, güherçile üstâdı, Budun : 433
Hamza, Hâcî, Hamîdili Sancağı Beğinün Kethudâsı : 181, 184, 1932
Hamza, Hâcî, rencber, ġeyhĢücâ‘ mh., Edirne kz. :
410
Hamza, Halîlü'r-Rahmân Medresesi Mütevellîsi,
Kudüs-i ġerîf : 1574
hamr(lar) : 706, 996, 1132, 1864, 2117; — almak :
1102, 2229; — bey‘ it(dür)memek [/hamr
satdurmamak] : 14, 1864, 1893, 1927, 2117;
— bey‘ itmek istemek : 1927; — bey‘i
[/hamr satmak] : 1691, 1864; — geçürmek :
1102; — gelmek : 1927; — idenler : 14; —
idenleri men‘ u def‘ eylemek : 1691; —
it(dür)memek : 1691, 1864; — itdüği sâbit
olmak : 520; — itmek : 996, 2117; —
satanlar : 996; — satdurmamak bkz. hamr
bey‘ itdürmemek; — satmak bkz. hamr
bey‘i; — viren kâfirleri habsitmek : 1691;
— virilmek : 2229; — virmemek : 1691; —ı
deryâya dökmek : 1927; —ın girift itmek :
1102; —ına tuz katup sirke itdürmek : 1453
Hamza, Mevlânâ, Suyolı Nâzırı, Ereğli Kâdîsı :
1336
Hamrâvî-oğlı bkz. Hamrâvî-zâde
Hamza, suyolı nâzırı âdemi : 417
Hamrâvî-zâde [/Hamrâvî-oğlı], Haremeyn-i ġerîfeyn
Mütevellîsi : 1960, 2020, 2023, 2042, 2045;
—'nün defterleri : 2042
Hamzabeğ köği bkz. Hamzabeğlü karyesi
Hamza Beğ, Bosna Sancağı Beği : 137, 800, 2030,
2188
Hamza Beğ, Karahısâr Beği : 2590
Hamza Beğ, KâĢif, Ümerâ-i Mısır'dan : 585, 701,
1922, 2099
Hamza bin Abdullâh, Cezâyir yayabaĢılarından,
hüküm verilen : 67
Hamza bin Abdullâh, sığırtmac, Kırhasanbeğ (?) k.,
Migalkara kz. : 2178
Hamza ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 2102,
2559
Hamza ÇavuĢ, Ġskenderiyye sancağı sâkinlerinden :
2604, 2628
Hamza Çelebî, Dîvân Kâtibi : 134, 1345, 1755
Hamza Kethudâ, Hâcî, Ġçil Beğinün Kethudâsı : 35,
36
Hamza, Limancılar Ağası : 101
Hamza, mahbûs, Ergirikasrı : 80
Hamza, Mehmed oğlı, Kaysariyye mâlikânecilerinden : 2258
Hamza, Monlâ Alî âdemi : 1707
Hamza, re‘âyâ vü aĢîretine iğvâ virüp tahrîk iden,
Palu Hâkimi Hüseyin'in karındaĢı : 2378
Hamza, Rûm Nâzırı : 509
Hamza, Rûm Nâzırı Monlâ Alî'nün âdemi : 1590
Hamza, sâbık Bedreme Dizdârı : 2049
Hamzabeğlü karyesi [/Hamzabeğ köği], konak,
Edirne kz. : 208, 1122, 1172, 1187, 1301;
— Korusı, Edirne kz. : 204
Hân Abdâl, Edirne'de katlolunan : 2348; —'un
âdemi : 2348
Hân Ahmed Beğ, Deyr ü Rahbe Beği : 1874
Hân Ahmed, sâbık Seydî Süleymânî Sancağı Beği :
2300
Han Ote (?), mültezim, Mora sn. : 1576
hân(lar) : 466, 733, 961, 962, 2629, 2638, 2745; —
yapdurup hayf u te‘addî itmek : 2036; —da
develerin kıĢlatmak : 2532; —ı tahliye
itmek : 733; —un ta‘mîri : 2446; —un
üzerleri tamlayup meremmete muhtâc
olmak : 2446
Hân; —a mülâkî olmak : 671; —un ilçisi ıtlâk
olunmak : 2742; —un yarlığı ve âdemleri :
1468
107
Hân hazretleri : 75, 328, 335, 667, 2730, 2742,
2757
Hanne (?), tavâyif-i bâğıye, ġam : 29
Hânân-ı ızâm : 2721; —-ı vâlâ-makâm : 2723
haps; —e müstehıkk olanlar : 2682; —ten ıtlâk
itmek : 498
Hanbelî; — Medresesi'nün tedrîsi : 442; — nâyibi :
2087
hançer(ler) : 2314; — ile kolına urup Ģenâ‘at
eylemek : 156; — iĢlenmesi men‘ olmak :
32; —i bahâları ile satun almak : 32
Handankara, gurbet tâifesinden, Adana sn. : 2622
handek(lar) : 2627; — kapusınun kilidin bozmak :
1899; — kaz(ıl)mak : 1082, 1083, 2570; —
olan yirleri ta‘mîr itdürmek : 577; — su
taĢmağla tolup ta‘mîr ü termîme muhtâc
olmak : 2519; —dan aĢağa atmak : 1899; —
ı olıgeldüği üzre ayırtlatmak : 2519; —ı
toldurılmak : 1655
hâne(ler) : 65, 107, 130, 195, 531, 873, 1519, 1684;
— akçasın berâtında ta‘yîn olunduğı üzre
almak : 2192; — defterleri olmamak : 2123;
— gelmemek : 1848; — gelüp temekkün
itmek : 166; — getürdilüp Ģeneltmek : 372;
— getürilüp ikâmet itdürilmek : 1038; —
getürmek :
372,
1848;
— getürüp
Ģeneltmek Ģartıyla tîmâr virilmek : 1634; —
hâfızları : 297; — harâcı bağlanmamak :
448; —den hâneye beĢer-altıĢar akçaların
almak : 496; —den hâneye birer ünüge yağ
almak : 496; —den hâneye akça almamak :
496; —nün müzevvec ü mücerredlerin
yoklamak : 464; —ye akça (salkun) salmak :
1199, 1201; —ye bir kürekci ta‘yîn
olunmak : 672
hânedân; —-ı cihâd-âmâl : 721; —-ı Ġslâm-penâh :
2723; —-ı Sa‘âdet-niĢân : 2771
Hanefî Medresesi, Mekke-i Mükerreme : 442
hâne-i avârız : 2123; — ziyâde olmak : 917
hân-ı sebîl : 1643
Hanîfe, fi‘l-i Ģenî‘ edilen, Dimetoka kz. : 447
hân-kâh; — binâ itdürmek :
münâsib odalar : 383
1642;
— olmak
Hânke kâdîsı : 2069
Hânkulı RîĢ, Lahsâ mültezimlerinden : 2160
hânlar öni, Üsküdar Ġskelesi : 466
Hânlu karyesi, Bergos nh., Vize sn. : 2640
Hannân ü Mennân ü Deyyân direklerinin örtüleri
eskiyüp tecdîd olunmaları lâzim olmak :
893
108
HanneĢ-oğlı bkz. Muhammed, HaneĢ-oğlı
harâb itmek : 448, 646, 896, 997, 1030, 1405,
1553, 1942, 2748; — koymak : 2409; —
olan kal‘alar yirlerinde ve topraklarında
kal‘alar ihdâs ü ta‘mîr olmamak : 1081; —
olan karîzi ta‘mîr ü termîm itdürmek :
2331; — olan kurâ vü mezâri‘ u kastel ü
memleha vü iskeleler : 2768; — olan
yirlerin ta‘mîr eylemek : 2503; — olmak :
306, 376, 398, 420, 913, 997, 1202, 1230,
1277, 1405, 1614, 1755, 2286, 2316, 2331,
2443; — olmıĢ suyollarını bozup taĢın
almak : 2148; — olup ta‘mîri lâzim olmak :
886; — u bî-hâsıl hâslar : 2286
harâba müĢrif; — bâğçe : 917; — olan matbah :
918; — olan yirler : 2627; — olmak : 839,
1574, 1614, 1863, 1967, 1993, 2092, 2400,
2452, 2570, 2600; — olmamak : 2050
harâba müteveccih olmak : 351, 371, 839, 949, 997,
1082, 1083, 1098, 1186, 1516, 1993, 2051,
2682
harâbe(ler); — bâğçe : 917; — kal‘a : 372, 612; —
kal‘anun ta‘mîri : 373; — karyeler : 1369;
— olan kal‘aları termîm itmek : 2554; —
olan kal‘aların neferlerin yoklamak : 2554;
— olmak : 2166, 2195, 2317, 2360; —e
yirler : 1047, 2166; —i yıkdurmamak :
2321; —sine bâ‘ıs olmak : 125
harâc : 304-A, 356, 448, 547, 564, 755, 847, 2190,
2709, 2734, 2735; — akçası : 1717; —
cem‘ı : 847, 848, 2670; — cem‘ına gelen
sipâhî-oğlanları : 847; — cem‘ına varan
kullar : 448, 2190; — defterinde mukayyed
olmak : 1073; — defterine kaydolunmak :
1073; — göndermek : 1854, 2731; — hâne
baĢına kaydolmak : 448; — hıdmetin satun
almak : 85; — irsâl eylemek : 1080, 1081;
— kayditmek : 496; — ketmolmakdan hazer
itmek : 464; — mahkemede alınmak fermân
olunmak :
847;
— tahsîli
mümkin
olmamak : 2601; — talebi : 848, 2601; — u
âdet-i ağnâm cem‘ı : 496, 1892; — u
ispençe vü koyun hakkınun sancaklarda
kesrine bâ‘ıs olmamak : 449; — u ispençeleri güzeĢteleriyle mîrîye zabtolunmak :
2133; — u ispençesin her kâfir baĢına
kaydeylemek : 449; — u koyun hakkı vü
ispençe alınmamak : 2747; — ve sâyir
virgülerin Ģer‘ u kânûn üzre edâ itmek :
631; — virmekde ınâd itmek : 2601; —
virmemek : 2430; — yazılmak : 2724; —
zamânı : 1854, 2310; —a noksân lâzim
gelmemek : 448; —a ve koyun hakkına
kaydolunmak : 519; —ı alınmak : 496; —ı
göndermek : 547; —ı noksân olmak : 547;
—-ı Ģer‘î vaz‘ eylemek : 464; —ın kendüler
getürüp teslîm eylemek : 1569; —ın taleb
itmek : 1213; —ın tamâm virmemek : 1533;
—ın ve rüsûm-ı ağnâmların virmemek :
783; —ın virmek : 1073; —ın virmekde
ınâd eylemek : 2601; —ın virmemek : 1301,
1446, 2430
harâclık süknâlar : 180
harâccı tâifesi bkz. harâcî
harâc-güzâr(lar) : 294, 1147, 1150, 1504, 2733,
2754; — mutî‘ karyeleri gâret itmek : 783;
— re‘âyâ : 2732; — zimmîler : 1515; —ı
dutup satmak : 1113; —ı tutup küreğe
bırakmak : 1477
harâcî(ler) [/harâccı tâifesi] : 436, 496, 519, 848,
2019, 2190; — almak : 2672; — gelüp
harâcların taleb itmek : 1213; — vü koyun
hakcıları : 2583; —den Ģikâyet itmek : 848
harâmî(ler) (tâifesi) : 58, 101, 110, 300, 324, 508,
515, 790, 1020, 1022, 1124, 1275, 1590,
1632, 1688, 1707, 1754, 1771, 1942, 1999,
2118, 2130, 2137, 2260, 2631, 2705, 2747;
— adına elegetürmek : 1687; — basmak :
688, 754; — çoğalmak : 1933; — dutup
haklarından gelmemek : 107; — elegetürilmek : 2031; — esbâb sirka itmek :
2747; — esbâbın almak : 517, 754; —
gemici levendler : 1107; — gizlenmek :
255; — gurbetler : 324; — levend kaliteler :
1113, 2595; — levend tâifesi : 904; —
Ģerîki olmak : 978; — ve sâyir ehl-i
fesâdun teftîĢi : 2308; — vü ehl-i fesâd
olanlar : 2631; — vü eĢirrâ vü eĢkıyâdan
olan kimesneler : 2440; — vü haydûd u
eĢkıyâ : 266; — vü levend tâifesin
hıfzitmemek : 1081; — yatakları : 324,
1101, 1916, 2514; — yoldaĢları : 1771; —
yolların basmak : 2180; — zâhir olmak :
1752; — zuhûr itmek : 113, 2494; —den
ziyâde havfolunmak : 1124; —i ittifâk
itmek : 120; —i urmak : 790; —ün ahvâli
sü’âl olunmak : 673; —ün karârgâhı olmak :
2470; —ün zuhûrı zamânı : 2470; —yi
elegetürmek : 1759
harâmîlık(lar) : 49, 68, 226, 626, 1590, 1810, 1867,
1984, 1988, 2089, 2557, 2617; — iden
kimesneler : 2617; — ile meĢhûr olmak :
974; — tarîkıyla fesâd eylemek : 2742; —da
katlolunmak :
324;
—den
münfekk
olmamak : 1942; —ı (Ģer‘le sâbit ü) zâhir
olmak : 626, 1736; —ından haber virmek :
515
harâm-zâde(ler) : 1534, 2447, 2572; — berât u
esbâbların gâret itmek : 1688; — cem‘
itmek : 2702; — elegetürilmek : 1723; —
fesâd itdükde hakkından gelmek : 1709; —
ile bir olmak : 1762; — teftîĢ ü tefahhus
olunup hakkından gelinmek : 1276; —
ulaĢmak : 1723; — vü ehl-i fesâdı
elegetürmek : 1439; — yatağı olmak : 323;
— yola inmek : 1202; — yola inüp âdem
basmak : 1203; —e zahîre vü azık virenler :
417; —i evinde saklamak : 1534; —inün
baĢları kesilüp ve ehl ü ıyâlleri alınmak :
29; —nin haklarından gelinmesine mâni‘
olmak : 1276; —nün nihâyeti olmamak :
381; —ün haklarından gelinmemek : 1202;
—ün haklarından gelmek : 2631, 2651; —
ye
mu‘âvenet
itmek : 1276; —yi
elegetürmek : 2420, 2535; —yi elevirmemek : 1276; —yi taleb eylemek : 2422
harâset itmek : 1073
harb u cenge mübâĢeret itmek : 324
harb u kıtâl; — görmiĢ kullar : 244; — itmek : 29,
935, 1009; — olmamak : 2439; —e kâdir
Rûm yiğitleri : 2333
Harba (?) karyesi, Varadin Kal‘ası : 2743
Harbe mevzi‘ı : 29
harbî (?) bulunmak : 2542
harbî kal‘a : 581
harbî kılâ‘dan gelen atlu haydûd : 108
harc(lar) : 815, 2570; — emîni : 1696, 2543; —
içün akça virmek : 604, 620; — içün altun
virilmek : 372, 373, 1429; — lâzim
gel(me)mek : 433, 1517, 2300; — olunmayup itlâf u isrâfdan hazer olunmak : 758;
— u sarf eylemek : 1574; — u sarf
itdürmek : 1639; —a bir mikdâr hıffet
109
gelmek : 743; —a ihtiyâc olmamak : 2550;
—ı bir hıdmet mukâbelesinde tahfîf olmak :
1495, 1521; —ı tahfîf olmak : 1521; —ın
virmek emritmek : 620; —itmek : 1553
harclık virilmek : 81
hareket; — (üzre) olmak : 376, 639, 1854; —
itmemek : 2011, 2738; —e iktidârı
olmayanlar : 1070
harem : 398, 722, 772
Haremeyn-i ġerîfeyn : 614, 721; — Evkâfı, Mısır :
997, 2636; — evkâfı teftîĢ olunmak : 15; —
fukarâsı : 219; — hıdmeti : 1335; —
mütevellîsi : 2405; — Mütevellîsi: 15,
2042; — tevliyeti : 2043; —'e gelen
müslimânlarun yolları münsedd olmak :
721; —'e gidecek deĢîĢe : 614; —'e
vakfitmek : 15; —'ün etrâf u eknâfı : 721;
—'ün etrâfın fırka-i dâlleden tathîri : 721;
—'ün hıfzına ve ahâlîsinün emn ü emânına
lâzim mahaller : 595
Harem-i ġerîf : 892; — huddâmına vakfitmek :
1873; —'de olan ağalar : 1873
Harezm; — vilâyeti : 838, 2722; — hânı : 829,
2723
HarfûĢ-oğlı, mukaddim, Ba‘lbek'de : 2026; —'nun
oğlı, mukaddim, Ba‘lbek : 29
hargele(ler) : 2755, 2770; — vü sığır sürmek : 939;
— vü sığır u koyunların sürüp gâret itmek :
2742; — vü tavar u koyun : 2771; —in
sürmek : 2741
Harîbe (?), tavâyif-i bâğıye, ġam : 29
hâric ez-defter : 111, 276, 1519, 1520, 2085, 2698,
2700; — karyeler : 2609, 2765; —
kıĢlakların tahrîri : 2573; — kurâ vü
mezâri‘ : 556; — olan re‘âyânun ahvâlin
onat vechile teftîĢ itmek : 2611; — sipâhî :
638; — tahmînden terakkîlerine bedel
virmek : 1151; — yirler : 2143, 2321; —den
tîmâr olan sipâhîlere tevzî‘ tezkiresi
virilmemek : 2321
hâric; — vilâyetlerden re‘âyâ ihyâ vü âbâdân
eylemek : 1047; — yirde olmayup tîmârları
üzerlerinde olmak : 462; — yire bir habbe
tereke virilmemek : 314; — yirlerde kendü
hevâsında gezmek : 969; —de olmayup
kal‘ada hıdmetde olmak : 2554; —de olup
hıdmetde
gelmeyenlerün
gedüklerin
arzeylemek : 2554; —de sâkin olan
110
sipâhîler : 462; —den gelmiĢ kimesneye
yir-yurd itdürmemek : 130; —den gelüp on
yıldan ziyâde oturmak : 873; —den gelüp
zirâ‘at eyleyenler : 2249; —den gemi ile
hamr gelmek : 1927; —den kal‘a
mühimmâtı hıdmetiyçün ta‘yîn olunan
müslimânlar ve zimmîler : 444; —den
kimesne âgâh olmamak : 1476; —den
kimesne ta‘lîm itmek : 2452; —den
kimesneyi (hılâf-ı Ģer‘ u kânûn) dahl ü
ta‘arruz itdürmemek : 1639, 1768, 2417; —
den ra‘ıyyet yazmağa me’mûr olmamak :
1519; —den re‘âyâ gelmek : 2611; —den
sığır gelmek : 208; —den Üsküb'e iĢlemeğe
gelen neccârlar : 1139; —e iletüp akçasın
alup halâs itdürmemek : 139; —e nesne
bey‘ itdürmemek : 267, 282; —e tereke alup
gitmek ihtimâli olmamak : 1125; —e tereke
virildüği istimâ‘ olunmak : 2498; —e ve
kâfire çadır u yelken bizi ve bal mûmı
virdürmemek : 72; —e zahîre bey‘ olunmamak : 1385; —e zahîre satdurmamak : 267
hâric; —-i defter nesne kodurmamak : 1859; —-i
kazâya alup gitmek : 739; —-i sancağa
gidüp halâs olmak : 2059; —-i sancağa
koyun u zahîre virilmek memnû‘ olmak :
1130
hâric-i vilâyet : 183; —den gelüp temekkün itmek :
873; —den re‘âyâ gelip sâkin olmak : 1091;
—e (ve küffâr-ı hâksâra) tereke vir(dür
/il)memek : 183, 213, 314, 1644, 1898,
1982, 2110, 2115, 2498; —e aslâ tereke
virilmemek : 2110; —e bakır gitmek : 2448,
2449, 2450; —e bakır virilmemek : 2021;
—e fürûht olunmağıçün at u sığır
geçürmemek : 1354; —e giden gemiler :
861; —e giden gemilere pirinc ü mercümek
ü nohud ve sâyir zehâyir virdürmemek :
863; —e kimesne tereke alup gitmemek :
314; —e metâ‘ iletdürmemek : 350; —e
nesne virilmemek : 1898; —e tereke
gitmek : 314, 1982, 2115; —e ve küffâra
zahîre virilmek : 1700; —e yapağı vü gön ü
sahtiyân gitmek : 861; —e zahîre
iletmemek : 296; —e zahîre vü sisam
virmemek : 951
Hârîm kazâsı : 2279; — kâdîsı : 2279
harîr : 1989; — esbâb ile gezmek : 1075; — kaftân
giymek : 1270; — ref‘ olunmak : 2684; —e
kaydolunan
hâslar :
kaydolunmak : 2684
2684;
—e
hasâd; — zamânı : 89; —ın ve arpasın almak : 2039
Hasan Ağa, Erzurum beğlerbeği âdemi : 2447
Harîr Gümrüği Emîni : 2548
Hasan Ağa, Martolos Ağası, Budun : 228, 963
Harîr Mukâta‘ası'nın Haleb'e zabtı : 808, 809
Hasan Ağa, Sağ-gurabâ Ağası : 220, 394
hark; — çıkarmamak : 2316; — ihrâc itdürmemek :
2331; — kesilmek : 721; — olmağa kâbil
yer : 721
Hasan Bâlî, Mü’ezzin Hüdhüd oğlı, sûhte, ehl-i
fesâd, Filibe kz. : 82
Harmanlı, Migalkara kz. : 324
harmen; — zamânı : 1052, 1210; —de olan terekeyi
yağmâ itmek : 66; —lerinden müft ü
meccânen develerine gılâl tahmîl itmek :
1210
Harprut; — kazâsı, Diyârbekir vt. : 1688; —
sancağı beği : 2477
HarĢâ, tavâyif-i bâğıye, ġam : 29
Harya (?) karyesi, Erdel vt. : 1492
Haryop (?), Leyh kralının âdemlerinden : 2750
hâs(lar) [/havâss] : 223, 422, 546, 606, 824, 825,
848, 1204, 1325, 1796, 1874, 1942, 1944,
1951, 2174, 2221, 2242, 2286, 2320, 2493,
2584, 2585; — defteri görilmek : 2567; —
içün zabt u tasarruf itdürmek : 2134; —
içün
zabtitmek :
2636;
— içün
zabtolunmak : 2512, 2625; — karyeleri
yirlerine ve bâğlarına ve çayırlarına
dahlolunmak : 1091; — kaydeylemek : 63,
2512; — kaydolunan yirler : 428; —
mahsûli : 458, 1487, 1960, 2194; —
müstekıl defterdârlık olmak : 33; — olan
ifrâzlar : 1926; — ta‘yîn (ü tevcîh)
ol(un)mak : 63, 110, 111, 2493; — ta‘yîn
eylemek : 63, 1151; — ta‘yîn olunan
yirlerün mahsûli : 1757; — ta‘yîn ü tevcîhi:
2242; — tahrîri: 214; — tasarruf itmek :
1862; — tedârük idüp tevcîh eylemek :
1944; — tedârük olmak : 606; — u âmm
ağaç u tahta kesegelmek : 2459; —
zâbıtları : 2309; —a iltizâmla kâtib olmak :
2508; —dan bedel virilmek : 2640; —dan
ferâgat eylemek : 2640; —dan nesne
almak : 2046; —ı ne mikdâr idüği ma‘lûm
olmamak : 2174; —ı re‘âyâsın istihdâm
itmemek : 62; —ı zabtitmek : 882, 2309; —
ın zabtitmeğe kalan âdemlerin esîr ve
mâlların gâret itmek : 1127; —ından olan
tereke ile kefâf kılınmamak : 62; —ınun
defteri mühürlenmek : 214; —un yararları :
2512
Hasan Beğ bkz. Hasan PaĢa, Ġskenderiyye Beği
Hasan Beğ bkz. Hasan PaĢa, Yemen Beğlerbeği
Hasan Beğ, Akkirman Sancağı Beği : 143, 201,
939, 1293, 1468, 1667, 1668, 1880, 2552,
2755
Hasan Beğ, Dîvân-ı Hümâyûn kâtibi : 1522, 2116
Hasan Beğ, esbâb sirka idenlerden, Ergene kz. :
324
Hasan Beğ, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî mezârında
binâ olunan tâb-hânelerün ta‘âmiyyesiyçün
vakfolan karyelerün ve mezra‘alarun
mütevellîsi : 946
Hasan Beğ, Sultân : 1235
Hasan Beğ, Usturgon Sancağı Beği : 492
Hasan Beğ, Van Sancağı Beği : 308
Hasan bin Abdullâh, kürekci, Yemen Seferi'ne
ta‘yîn olunan : 887
Hasan bin Ebî-Nümeyy, Mekke-i Mükerreme
ġerîfi : 595
Hasan bin Kaya, Bender Kal‘ası Dizdârı : 689,
1025
Hasan bin Mezîd, Mahmûd PaĢa âdemi : 565
Hasan bin Murâd, müfsid, Vidin : 62
Hasan bin Pîrî, gurbet, dutılup habsolunan,
BeğĢehri : 66
Hasan bin Süle, celeb-keĢân-ı atîk, Ġvraca kz. : 440,
502
Hasan ÇavuĢ, Bosna, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı :
488
Hasan ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 281, 282,
290, 291, 419, 425, 499, 542, 578, 583,
585, 588, 590, 591, 593, 594, 595, 601,
634, 645, 672, 693, 794, 796, 798, 801,
803, 804, 805, 814, 820, 824, 833, 1209,
1229, 1255, 1298, 1306, 1326, 1367, 1502,
1503, 1504, 1704, 1709, 1713, 1714, 1775,
1781, 1785, 1848, 2181, 2236, 2500, 2515,
2605, 2614, 2615, 2621, 2636, 2642, 2652,
2655, 2658, 2668, 2669, 2677, 2688, 2750,
2764
111
Hasan ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, koyun
hıdmetine irsâl olunan : 329, 546
Hasan, Bender Beği : 1128
Hasan ÇavuĢ, Emîr-i Âhûr : 1848
Hasan, Bozkırlu k., Ankara kz. : 1219
Hasan ÇavuĢ, Hâcî, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı,
MüfettiĢ : 80, 101, 107, 1198
Hasan, ÇavuĢ-zâde, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 940
Hasan ÇavuĢ, hüküm gönderilen : 768
Hasan ÇavuĢ, Kırık Sinân oğlı, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 442
Hasan, Beradost Sancağı Beği : 299
Hasan, Çirmen Sancağı Beği Arslan Beğ'in âdemi :
1890
Hasan, Çorum Alaybeği : 209
Hasan ÇavuĢ, Mısır çavuĢlarından : 1299
Hasan, Çorum Beği Gülâbî Beğ'in Kethudâsı :
2059, 2263
Hasan ÇavuĢ, Posta, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 457
Hasan, Defter Emîni, ġehrizol : 2623
Hasan ÇavuĢ, Teke-zâde, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı :
1798, 1801, 1804
Hasan, Dergâh-ı Âlî müteferrikasrı, Suyolı Nâzırı :
112, 146, 417, 1620
Hasan ÇavuĢ, YayabaĢı : 283
Hasan Çelebî, Defterdâr : 2678, 2694
Hasan, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı Muhammed
ÇavuĢ'un âdemi, hüküm verilen : 59, 1585
Hasan Çelebî, Tezkireci : 2115, 2216, 2222
Hasan, Deveciler BölükbaĢısı : 2495
Hasan ÇeribaĢı, hüküm verilen : 2513
Hasan, Edirne Muhzırları Kethudâsı : 163
Hasan Kethudâ, Anabolı Kal‘ası : 2582
Hasan, Erzincan SübaĢısı : 2207
Hasan
Hasan, ev basup âdem katlitmekden mazınna,
Anatolı : 150
Kethudâ,
Budun
Beğlerbeğinin
Kapukethudâsı : 81, 259, 266, 269, 313,
433, 437, 780
Hasan Kethudâ, Burusa kâdîsı Kethudâsı : 1422
Hasan Kıt‘avî, ġeyh, meĢâyıh-ı kibârdan, Kıt‘a
karyesinde medfûn, ġâm : 2296
Hasan Lika, mübâlağa tereke cem‘ idüp deryâya ve
küffâr-ı hâksâra tereke viren, Avlonya sn. :
2165
Hasan,
Eymir, siyâset olunması
gönderilen, Divriği sn. : 1988
Hasan, Gönüllülerden, hüküm virilen : 2264
Hasan, güherçile üstâdı, Budun : 433
Hasan, HabeĢ Defterdârı : 1782
Hasan, Hâcî, Trablus Kethudâsı : 1868
Hasan PaĢa [/Hasan Beğ], Yemen Beğlerbeği,
Zebîd muhâfızı : 611, 695, 696, 699, 1166,
1167, 1330, 1332, 1333, 1335, 1396, 1731,
2112
Hasan, Kapucı : 2465, 2620
Hasan SübaĢı, Budun yeniçerileri yayabaĢılarından : 1895
Hasan, Kastamonı beği âdemi : 523
Hasan TuĢen (?), sipâhîlıkdan ferâgat iden, ehl-i
fesâd, ribâ-hor, Kartine kz. : 2580
Hasan, katl zanlısı : 197
Hasan, Abdülganî-oğlı âdemlerinden, Ģerîr, Sivâs
vt. : 1881
Hasan, Ankara beğinin âdemi : 935
Hasan, arz getüren : 706, 1899, 2318
emir
Hasan, Gönüllü Ağası, Mısır : 598
Hasan PaĢa [/Hasan Beğ], Ġskenderiyye Beği (Arn.),
sâbık TımıĢvar Beğlerbeği : 136, 269, 1209,
1936, 2536, 2594, 2736
Hasan Voyvoda, ze‘âmete mutasarrıf, Hımıs sn. :
2676
içün
Hasan, Hüseyin karındaĢı, Çanakcı k., Akçakızanlık
kz. : 1145
Hasan, Karabudak-oğlı, Seğidobası karyesini basan,
Kırkkilise kz. : 1809
Hasan, Kâsım Beğ âdemi : 1225
Hasan, katil zanlısı, Varna kz. : 254
Hasan, Kavala kapudânı âdemi : 147
Hasan, Kaysariyye sipâhîlerinden, kâğıd getüren :
1104
Hasan, Kethudâ, esbâbı sirka olunan, Eskihısâr
kz. : 1510
Hasan, levend, kâtil, Mezistre sn. : 1477
Hasan, Azebler Re’îsi : 2206
Hasan, maktûl, Vîrânköyi derbendi, Kocaili sn. :
867
Hasan, Bana'da mütemekkin : 958
Hasan, ma‘zûl, UĢni sn. : 2447
Hasan, Basan Cemâ‘ati, Dimetoka kz. : 1182
112
Hasan, Mehmed oğlu, Kütâhiyye livâsı piyâdesi,
Koçak k., ġeyhlu kz. : 2470
Hasbe (?) karyesi, ġâm kz. : 2457
Hasan, Mevlânâ, Anatolı Kâdî-askeri : 1617, 1661,
2397
hâsıl(lar) : 65, 1424, 1430, 1478, 1944; —
kaydolunmak : 62, 1493, 2397; —
kaydolunmamak : 1151; — kaydolunmıĢ
müstekıl karyeler : 2397; — olan akçayı
kârîz meremmeti içün hıfzitmek : 2331; —
olan güherçileyi mîrî içün zabtitmek :
2161; — olan mâl : 809; — olan mâlı kendü
deynlerine ve levâzimlerine sarfitmek :
1967; — olan rüsûmı bî-kusûr defteri ile
göndermek : 1112; — olan terekeler : 1953;
— olan terekelerin satmak : 692; — virür
yirler : 1406; — yazıl(ma)mak : 1874, 2249;
—ı harcına kifâyet itmek : 743; —ı
masrafına iktifâ itmek : 936; —ı mîrîye
zabtolunmak :
2306;
—ın
deftere
kayditmek : 2298; —ın mîrîye hıfzitmek :
562; —ın Ģer‘le müteveccih olanlardan
taleb ü tahsîl eylemek : 2397
Hasan, Mevlânâ, Bîre Kâdîsı : 2361
Hasan, Mezistre Beği Kethudâsı : 2545
Hasan, Mısır kullarından, maktûl, Katbîs : 2075
Hasan, Monlâ, arz getüren : 2321
Hasan, Muhzır yoldaĢı : 2629
Hasan, müĢteki, UĢĢâk kz : 59
Hasan, Peltek, katil zanlısı, Anabolı Kal‘ası : 647,
2582
Hasan, re’îs, Hâfız Re’îs sefînesinde : 516
Hasan, Rûmili Kethudâsı : 2727
Hasan, Rûmlı, harâmî, Gedos kz. : 754
Hasan, sâbık Belgrad Kâdîsı : 80
Hasan, sâbık Ģeyhu'l-Arab, âsî : 218
Hasan, Sağ-bölük Garîbler Kethudâsı : 2694
Hasan, sipâhî, hırsuzları ele virmeyen, Cebel-i
Tekfur kz. : 2329
hasenât itmek : 2721
Hasan, sipâhî, Tokat kz. : 509
hasım(lar) : 126, 1585, 2415; —ı gelmemek : 2022;
—ı ile berâber itmek : 323, 1867; —ı ile
ıslâh olunmak : 536; —ı iĢtibâh itmek :
2065;
—yla
ma‘an
mahkemeye
gönderilmek : 2245
Hasan, sipâhî-oğlanı, Hayrabolı kz. : 2119, 2121
Hâskiremidlik, Galata kz. : 180
Hasan, Sol-bölük Ulûfeciler Kethudâsı : 2686
Hâsköy kazâsı, konak : 255, 324, 744, 1122, 1155,
1296; — kâdîsı : 747, 763, 930, 951, 1122,
1133, 1134, 1155, 1156, 1172, 1187, 1191,
1227, 1338; — voyvodası : 1177; — yolınun
sol kolı cânibi : 544
Hasan, sipâhî, ġâm : 2198
Hasan, sipâhî, ġumnı kz. : 2213
Hasan, Sol-garîb Yiğitler Ağası : 360
Hasan, Ģakî, sipâhî, Bana kz. : 945
Hasan, ġehr-emîni âdemi : 248
Hasan, ġerîf, Ebû-Nümeyy oğlı, Mekke-i Mükerreme Ģerîfinin oğlu : 390, 2769
Hâsköy karyesi, Edirne kz. : 206
Hasan, Tatarbâzârı kâdîsının âdemi : 1117
Hâsköyi karyesi, Filibe kz. : 83
Hasan, Terâzûdâr : 2716
Hâslar; — kazâsı : 112, 403; — kâdîsı : 130, 146,
155, 180, 241, 283, 287, 379, 1102, 1134,
1157, 1172, 1449, 1499, 1581, 1875, 2148,
2215, 2218, 2308, 2576, 2610
Hasan, Topcılar Kethudâsı : 1084
Hasan, Van beğlerbeğisinin âdemîsi : 1409
Hasan, Yeniçeri, Kapaklu k., Cebel-i Tekfur kz. :
1900
Hasan, Yolasığmaz Hüseyin ÇavuĢ oğlı, Dergâh-ı
Mu‘allâ ÇavuĢı : 74, 283
Hasan, Zağralu Müteferrika Muharrem Beğ âdemi :
515
Hasan, Zülkadir Beğlerbeği : 1210
Hasanağa karyesi, Edirne kz. : 205, 206
Hasankeyf kazâsı : 305
Hasanvîrânı karyesi, Erzincan kz. : 2397
hasâret eylemek : 537
hasm(lar); —ı olmak : 181; —ınun da‘vâ vü
terakkubların sıhhati üzre takrîr itmemek :
2618
hâssa; — anbâr : 2489; — arabaları içün bârgîr
lâzim olmak : 2096; — bâzergân : 2730; —
bostâncılar : 478; — câme-Ģûylar : 2485; —
cebeciler : 1997; — gemiler binâsı : 2157;
— ilhâk olunmak : 1519; — kârîze su ilhâk
olunmak : 779; — kürek : 1795; — re’îsler :
98, 236, 261, 510, 688, 1389, 1844, 1883,
2105, 2124, 2338; — Ģikâr-gâha sınur
113
ta‘yîn olunmak : 206; — tâcirler : 61, 169,
1629, 2746; — toğancılar : 1739, 1875; —
tuzakcılar : 854; — tüfenklerün tamgasın
silüp bey‘ itmek : 1889; — yaramayan
ifrâz : 561; — yaramayanı müstehıkk
olanlara tevzî‘ itmek : 2512; — yarar olan
ifrâzlar : 1926; — yarayan karyeler : 2625;
— yarayan tîmârlar : 2625; — yarayanları
havâss-ı hümâyûna ilhâk eylemek : 2512; —
zabtolunmak : 1325, 1949; —ya yarar at,
katır ve develerin görüp almak : 485
hâssa bâğçe üstâdları, Çatalca : 1550
hâssa bâğçeler : 2660, 2675; — hıdmeti : 1258; —
de hıdmet iden acemî-oğlanlar : 2660, 2675
hâssa çayırlar : 16, 1049, 1410, 1633; — biçilüp
taĢınması ücreti : 1633; —ı biçdürmek :
1633; —ı biçmek içün tırpancı ihrâc
olunmak : 1410
hâssa harc : 609, 759, 1509, 2543, 2544; — emîni :
281, 726, 1028, 1110, 1111, 1529, 1589,
1610,
1696,
2145,
2543;
—dan
virilügeldüği üzre kifâyet mikdârı akça
virmek : 745
hâssa kadırga(lar) : 948, 949, 1085, 1358, 2350; —
mühimmi : 1517, 2459; —a ağaç u tahta
lâzim oldukda muzâyaka çekilmek : 1517;
—da olan mücrimler : 1085; —ı karaya
çekmek : 507
hâssa kayık(lar) : 2552, 2712; — küreği kesmek
içün ta‘yîn olunan kurâ halkı : 1795; —
mühimmi : 2712
hâssa korı(lar) : 204, 207, 208, 658, 1447, 1581,
1639, 1739, 2093; —a zarar u ziyân
itdürmemek : 205; —da ağaç kesmek : 658;
—da koyun ve mandıra ihdâs eylemek :
658; —da koyunları ve ağılları olan yirler
nakĢolmak : 207; —da Ģikâr avlanmak :
658; —da tüfenk atmak : 658; —dan yir
ilhâk olunmak : 1038; —un hıfz u hırâseti :
208; —ya müntehî olmak : 1038; —yı ihrâk
itmek : 1581
hâssa mi‘mârlar : 1428; — mi‘mârbaĢı : 1417
hâssa serrâc(lar) : 284, 287, 644, 890, 900, 1076,
1133, 1410, 2187; — Ģâgirdleri : 2187
hâssa su(lar) : 1816; — kârîzine su getürtmek : 779
hâssa
yundlar : 1743; —a hıdmet
yund-oğlanları ve korıcılar : 1743
hâssagîler : 2671
114
eyleyen
hâssa-i [/havâss] hümâyûn : 104, 151, 174, 204,
375, 376, 422, 512, 518, 544, 561, 881,
1107, 1204, 1221, 1312, 1344, 1373, 1569,
1663, 1728, 1878, 1914, 1926, 1944, 1958,
1960, 2010, 2201, 2261, 2271, 2286, 2289,
2294, 2321, 2464, 2467, 2480, 2489, 2512,
2520, 2547, 2561, 2567, 2585, 2744, 2746;
— âmilleri : 1729; — arpası satılmamak :
458; — emâneti : 85; — emînleri : 1729,
1958; — içün ifrâz ta‘yîn olunmak : 2381;
— içün
kayditmek :
2512;
— içün
korunmak : 205, 1878; — içün korunmıĢ
çayırlar : 1049; — içün odun almağa
varmak : 1596; — içün vasıyyet eylemek :
1035; — içün zabtolunmak : 206, 1496,
1519, 2150, 2561; — karyeleri : 1053,
1054; — karyelerinün kadîmî hudûd u
sınurları : 1091; — korılarını gereği gibi
korımak : 544; — mahsûli : 2078; —
müfettiĢleri : 2078; — nâzırı : 1415; —
re‘âyâsı : 139, 1054, 1388, 1952, 1953,
1954, 2128, 2724; — re‘âyâsınun girîhtesi
teftîĢi : 2221; — re’îsleri : 1738; —
terekesi : 2111, 2287; — toprağından yirler
alup kendü yirlerine ilhâk itmek : 2134; —
varoĢları ve kurâ re‘âyâsı : 1054; —
zâbıtları : 1953, 1954; —a emîn ü
mültezim olanlarun muhâsebeleri : 2467; —
a ilhâk : 881, 998, 1420, 1604, 1663, 1930,
1949, 2150, 2286, 2512, 2676, 2679, 2751;
—a ilhâk olunan zevâyid : 998; —a kayd :
63, 2267; —a kaydolunan kurânun re‘âyâsı :
415; —a küllî ziyân olmak : 1405; —a
müte‘allik ba‘zı metâ‘ getürmek : 1629; —a
müte‘allik ba‘zı mühimm içün mermer
lâzim olmak : 2170; —a müte‘allik yirlere
ve bâğlara dahlolunmak : 1047; —a
yaramayan hâslar : 2648; —a yaramayan
ifrâzdan tîmâr tevcîhi : 1632, 2247; —a
yaramayan yirlerden bedellerin virmek :
2132; —a yarar ma‘denler : 2127; —a yarar
mermer ma‘deni : 2657; —a yarayan at u
deve vü katır : 506; —a yarayan tavarları
görilmek : 506; —a yarayanları ifrâz itmek :
561, 1607, 2322; —a zabtitdürilmek : 2397;
—a zabtol(un)mak : 63, 854, 1325, 1604,
2636; —a zabtolunan karyeler : 2397; —
dan akça tahsîl eylemek : 73; —dan tîmâr
zâhir olmak : 561; —dan yüz bin akça yazar
kurâ vü mezâri‘ı : 2584; —un nev-yâftesin
teftîĢ eylemek : 2236, 2237
hâssa-i Kostantıniyye kâdîsı : 186
haste(ler) : 959, 960, 1072, 1422, 1854; —
bulunmak : 2694; — olanlara araba ve
sâyir lâzim olanı tedârük itmek : 2376; —
olanları evine iletmek : 1072; — olduğı
i‘lâm olunmak : 1526; — yatmak : 316; —yi
yanına alup anı bahâne itmek : 1706
hat; — yazmak : 974; —ları ve fahvâları mugâyir
arz : 391
Hâtem Ağa, gurbet tâifesinden, Adana sn. : 2622
hatıl : 1046, 1097
hâtır içün alıkoymak : 584
hâtır-ı âtır-ı müĢterî-te’sîr : 244
hatîb(ler) [/hutabâ] : 148, 301, 1483, 1742, 1847,
2131, 2205, 2597, 2705; — vü eyimmesi
mülhıd ü râfızî olmak : 2705; — vü kuzât :
2290; —in ahvâlleri görilmek : 148
Hatîb karyesi, Edirne kz. : 205, 206
Hâtifî, Ģâ‘ır, Yukaru Cânib : 1418
Hatman, bolar, Boğdan Voyvodası Boğdan'ın
karındaĢı Petre'nin âdemi : 1592, 1600,
1854
hâtûn(lar) [/havâtûn] : 315, 859, 1045, 1257, 1499,
2081, 2097, 2180; — çeküp fi‘l-i Ģenî‘
itmek : 225; — katli : 508; — tâifesine
karıĢmak : 1499; — tâifesinin koyunlarına
ve koltuklarına elin sokmak : 859; —ı Ģikest
olmak : 344; —ın tasarruf itmek : 692; —
ına ve câriyelerine ef‘âl-i Ģenî‘a itmekden
hâlî olmamak : 1373; —ına ve oğullarına
dahlitmek : 2213; —ına yapıĢmak : 1019;
—ınun mehri virilmek : 2453
havâss u avâmun refâhiyyeti : 2484
havâss-ı hümâyûn bkz. hâssa-i hümâyûn
havâtûn bkz. hâtûn
havâyicleriyle hâzır u müheyyâ eylemek : 1224
havf : 520; — u hatar ref‘ olmak : 388; — u hirâs
galebe itmek : 2491; — u ıztırâb müstevlî
olmak : 1335; — u ıztırâb virmek : 554; —
vir(il)mek : 858, 1960, 2257, 2261, 2743;
— virüp rencîde itmek : 1531; —dan
hısârdan çıkamamak : 73; —ından firâr
itmek : 1142; —itmek : 790, 996, 1468,
1537, 2152; —olunmak : 1124
havf u haĢyet : 595, 611; — müstevlî olmak : 1528,
2500; —lerinden itâ‘at ü ınkıyâd itmek :
611
Havka (?) mevâzı‘ı, Bağdâd : 1598
havlî(lar) : 1182, 1428, 1534; —sı içine girmek :
514
Havrân nâhiyesi /vilâyeti, ġâm : 814, 1643
havĢlar binâ itmek : 1390
hayâl-i kâsid : 321; —lerin tetebbu‘ u tecessüs
eylemek : 144, 145
Hayâtî, Kayıtbay Evkâfı'ndan iki bin filori ekl ü
telef iden : 896
Haydar Bahâdır, Harezm Hân'ın âdemi : 829, 2723
Haydar bin Abdullâh, Çerkesler Bölüği'nden,
Mısır : 1556, 1631
Haydar bin Rüstem, ehl-i fesâd, PaĢayiğid k., Ġzladi
nh. : 694
Haydar ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1182,
1538
Haydar ÇavuĢ, Dimetokalu, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 74
Hâtûnili nâhıyesi, Ahyolı kz., Vize sn. : 98, 110,
111, 2640
Haydar PaĢa'nun hemĢîresi : 1220
Hâtûn'un bağçesi, Garacanik (?) k., Migalkara kz. :
2178
Haydar, Bitlis Beği : 2261
Hatvan sancağı : 223; — beği : 2288, 2529
havâkîn; —-ı ızâm : 244; —-ı zevi'l-iktidâr : 2721
havâle(ler) : 2021; — eylemek : 181, 219; —
gönderilmek : 2355; — mektûbı : 2021; —
ta‘yîn olunmak : 2467, 2742; — tahsîline
kâdir olmamak : 640; —ye bir akça ve bir
habbe virmemek : 101
Haydar, Abdullâh oğlı, Malazgird Kal‘ası : 2253
Haydar, esbâb sirka idenlerden, Ergene kz. : 324
Haydar, kâtil, PaĢayiğit k. : 508
Haydar, Kul Ağası : 1773
Haydar, Nâzıru'n-nuzzâr, Mısır : 971, 997, 999,
1055, 1319
Haydar, öküzleri sirka edilen, Edirne : 2542
Haydar, PaĢa hazretlerinün kapucısı : 782
havân : 832
Haydar, Remmâl, müteveffâ, Tatarbâzârı kz. : 1117
havâss bkz. hâs
Haydar, silahdâr, müteveffâ, istihdâm içün Mısır'a
irsâl olunan : 472
115
Haydar, Silistre Beği Yûnus Beğ'in kethudâsı : 340,
1020
Haydar, sipâhî, sebb-i Nebî iden, Osmâncık kz. :
2263
haydûd(lar) (tâifesi) : 108, 923, 2339, 2724; —
çetelerinün ma‘ber ü memerleri münsedd
olmak : 108; — çetesi : 1603; —
elegetürmek : 2339; — gelmek : 1603; —
tutıldukda emân virmemek : 2339; — u
ehl-i fesâd : 2724; — u eĢkıyâ : 266; — u
harâmî vü levend tâifesin hıfzitmemek :
1081
Hayemi (?) Efrayil, NakĢa Dükası'nın âdemi : 1184
hayf; — u te‘addî : 1462, 2036, 2137, 2586; — u
te’ezzîleri (?) olmak : 1211; — u zulm
itmek : 1515; —eylemek : 1139, 1300,
1813, 1847, 1960, 2039, 2289, 2463, 2636;
—ları re‘âyâya itdürmemek : 62; —olmak :
496, 1299, 1463
Hayik-i Ulyâ karyesi, Erzincan kz. : 2397
Hayim, Yehûdî, Venedik : 104
hâyin(ler) : 1555; —ün haklarından gelmek : 2219
haylî nef‘ müĢâhede olmak : 1042
haylî zamân; — kürek çekmek : 2216; —dan berü
niyâbet itmek : 1005; —dan berü tahrîr
ol(un)mamak : 937, 957
Hayman (?), harâmî, Braslav Hısârı'ndan : 2742
haymâne (tâifesi) : 1345, 1416, 1610, 2133; —
âmil : 1544; — defteri : 496; — emîninün
köyleri : 1202; — koyunlar : 48, 712, 763,
940, 941, 1977; — re‘âyâ : 195; —
voynuklar : 1141, 1181; —nün harâc u
ispençeleri
güzeĢteleriyle
mîrîye
zabtolunmak : 2133; —yi defter-i cedîde
kaydeylemek : 2133
hayme : 699; — vü giyâh resmi : 192
Hayme vilâyeti, Yemen ey. : 611
hayr(lar); — ile maslahat itmâma iriĢmek : 611; —
ile müyesser ü mukadder olmak : 2723
Hayrabolı (kazâsı) : 408, 498, 517, 1282, 1737,
2120, 2121; — kâdîsı : 92, 283, 1038, 1076,
1157, 1245, 1280, 1282, 1587, 2119, 2120,
2121, 2308; — konağı : 283
hayrât : 1940; — binâsı : 354
Hayreddîn PaĢa Kızı Çiftliği, Hâslar kz. : 241, 379
Hayreddîn, Mevlânâ, Radomir Kâdîsı : 1198, 1229
Hayreddîn, Mi‘mârbaĢı : 1216
116
Hayreddîn, za‘îm, Trabzon sn. : 2551
Hayrullâh, Mi‘mârbaĢı, Üsküb'de mütemekkin :
1139
hayvân u kelb : 98
hayyât : 1421
hayyiz-i kabûl : 233, 244
hazer; — eylemek : 36, 51, 54, 58, 59, 89, 90, 93,
94, 110, 112, 123, 127, 132, 134, 138, 145,
148, 158, 178, 193, 202, 215, 216, 233,
236, 485, 584, 639, 916, 1048, 1211, 1212,
1226, 1683, 1693, 1700, 1713, 1721, 1722,
1730, 2010, 2014, 2054, 2075, 2078, 2080,
2097, 2240, 2430, 2441, 2444, 2451, 2454,
2455, 2457, 2459, 2466, 2467, 2473, 2489,
2507, 2513, 2514, 2515, 2516, 2526, 2536,
2548; — bulunan gemilerün yelkenleri
alınmak : 2343; — olan askerile gemilere
girüp Yemen cânibine sür‘at üzre azîmet
eylemek : 1455; — olan barut : 2142; —
olan keresteyi tahmîl eyleyüp alup gitmek :
1500; — u müheyyâ asker : 581
hâzır olan gemiler : 1271, 1455, 1508; —i
göndermek : 1103
hâzik u mâhir olmak : 1969
hazîne [/hızâne] : 334, 376, 382, 565, 599, 691,
756, 839, 964, 1178, 1185, 1253, 1306,
1360, 1429, 1437, 1438, 1505, 1506, 1660,
1678, 1702, 1852, 2099, 2269, 2332, 2596,
2608, 2690, 2756; — cem‘ u tahsîl
olunmak : 217; — defterdârı : 607, 1165,
2464; — gönderilmek : 2689; — içün
zabteylemek : 424; — ile bir yarar yayabaĢı
koĢmak : 2688; — ile gelenlerün ulûfelerine
kimesneyi bî-vech dahlitdürmemek : 1437;
— ile gelmek : 565; — ile irsâl olunmak :
367; — ile koĢılup gönderilmek : 566; —
ile Südde-i Sa‘âdet'e gelmek : 1437; — ile
yarar âdemler koĢmak : 1254; — irsâli :
334, 799, 1248, 2687; — istikrâz itmek :
1169; — kifâyet itmemek : 607, 608; —
lâzim olmak : 1702; — tahsîli itmek : 1171;
— talebi : 600, 607, 608; — tarafından
metâ‘ ile giden gemiler : 370; — teslîmi :
600; — vusûl bulmak : 327; — vü gılâl :
1255; — vü memleket ahvâlin onat vechile
görmek : 2284; — yanından kethudâları
ayrılmamak : 2689; — yapmak : 1702; —yi
alup Budun'a ulaĢdurmak : 799; —yi irsâl
itmek : 334; —yi mahall-i me’mûra
mu‘accelen irsâl ü îsâl itdürmek : 2686
Hazîne; — Anbârı kilidlenüp mühürlenüp miftâhın
virmemek : 2049; —'den altun virilmek :
1852, 2439; —'den fermân olunan altunun
getürilmesi : 964; —'den karz tarîkıyla
virilmek : 2425; —'den mevâcib virilmek :
599; —'den nakd ulûfelerin almak : 2437;
—'den sini ihrâc olunup gönderilmek : 756;
—'den virilen akça : 839; —'den virilen girü
Hazîne'ye kalmak : 357; —'nün muzâyakası
olmak : 1348; —'ye enfa‘ olanıla amel
olunmak : 1081; —'ye harâc teslimi : 547;
—'ye kalmak : 357; —'ye mübâdil akça
teslîm olunmak : 691; —'ye zabteylemek :
378
hazînedâr : 1877, 2441; —baĢı : 756, 1861
Hazîne-i Âmid : 1480, 1950
Hazîne-i Âmire [/Hızâne-i Âmire] : 104, 140, 180,
369, 383, 384, 436, 644, 789, 815, 820,
844, 845, 971, 1055, 1077, 1112, 1162,
1248, 1265, 1335, 1360, 1440, 1483, 1569,
1586, 1728, 1743, 1873, 1960, 2078, 2201,
2236, 2237, 2321, 2352, 2357, 2493, 2588,
2686, 2719, 2725, 2744; — defterdâr(lar)ı :
564, 946, 1040, 1053, 1173, 2610, 2670,
2715; — içün zabtitdürmek : 1263, 1960,
2146, 2173, 2189, 2334; — izdiyâdında
gereği gibi mukayyed olmak : 1248; —'de
istihdâm olunmak : 1294; —'den akça ihrâc
itdürmek : 2719; —'nün Diyârbekir
defterdârı : 2062; —'ye gelen nakdiyye :
1033; —'ye küllî noksân gelmek : 369; —'ye
nef‘ı olmak : 2085; —'ye râci‘ olan esbâb :
1263
Hazret-i Alî, Ġmâm : 2316, 2331; —'nin âsitâne-i
Ģerîfelerine kadîmü'l-eyyâmdan cârî olan
su : 2331
Hazret-i Ebî-Eyyûb-ı Ensârî; — kasabası : 130, 155;
—'nün Câmi‘-ı ġerîfi haremi : 186
Hazret-i Ġmâm Hasan : 1045
Hazret-i Mûsâ'nun Türbe-i ġerîfleri : 2507
Hazret-i Osmân-ı Zü'n-nûreyn'ün mezâr-ı Ģerîfleri :
722, 772
Hazret-i Resûlu'llâh'un Ģerî‘atınun icrâsı : 1524
Hazret-i Risâlet-penâh üzerlerine vakfolan deĢîĢe
buğdayı : 1400
hecâ taĢların ufatmak : 1499
hedâyâ bkz. hediyye
heder olmak : 73
Hediye(li /lü) karyesi, konak, Vize sn. : 514, 1002,
1018, 1019, 1122, 1172, 1315
hediyye [/hedâyâ] : 565, 566, 1839; — tarîkı ile
gönderilen toğanlar : 567
hedm; —it(dür)mek : 804, 1148, 1705, 2183, 2751,
2768; —ol(un)mak : 266, 804, 1148, 1866,
2181, 2183, 2768; —olunan kal‘alar ta‘mîr
olunmamak : 2759; —olunması fermân
olunan palankalar : 2724; —i enfa‘ olmak :
2183
hefte bâzârı : 991, 1421, 1489, 1998, 2061
heğbe : 1362
helâk; — eylemek : 66, 300, 743, 1142, 1416,
2213, 2527; — olan gemiler : 1259; —
olmak : 300, 891, 1108, 1284, 1773, 2001,
2044, 2541
Hemedânlı Dâ‘î-oğulları,
Hemedânlı : 2293
bkz.
Dâ‘î-oğulları,
HemĢeri (?) karyesi ahâlîsi, Hasköy kz. : 255
hemĢîre : 1220
her hevânda ikiĢer âdem olmak : 473, 832
hergele tavarların iskelelerden geçürüp küffâr
cânibine bey‘ itmek : 1354
Hersek (sancağı /vilâyeti) : 78, 542, 862, 1217,
2158, 2497; — beği : 436, 456, 494, 542,
554, 580, 790, 860, 907, 1042, 1078, 1087,
1218, 1222, 1228, 1489, 1684, 2058, 2158,
2221, 2225, 2226, 2237, 2536; — kâdîları :
1217, 1222; — re‘âyâsı : 1684; —nda vâkı‘
olan havâss-ı hümâyûn : 2237
Hersek Beği Hüseyin PaĢa'nun kapukethudâsı :
1216, 1218, 1222, 1228, 2081
Hersek, Kara, Sahrâ Kapusı'nı muhâsara iden, PeĢte
Kal‘ası, Budun sn. : 1812
herseklik yir virmek : 2763
hevâ(lar); — elvirüp deryâdan gitmek mümkin
olmak : 426; — ıssı olmak : 1758
hevân u dibekler : 936
hevânları tebdîl itmek : 433
hevâyî top(lar) : 1214, 1215, 1271; — kullanmağa
kâdir üstâd ü yarar topcı : 1214, 1215; —
taleb olunmak : 244; — tedârük ü ihzâr
eylemek : 1214; — virmek : 234; —
yuvalağı tedârük itmek : 1215
117
Hevâyî, Za‘îm Mü’min'in âdemi Hüseyin'in yoldaĢı,
maktûl, Bafra kz. : 1366
Heytem, tavâyif-i bâğıye, ġam : 29
Hezârgrad kâdîsı : 47, 101, 107, 427, 1288, 1318,
2213
hezîmet vâkı‘ olmak : 244
Hıcâz; — cevânibine âdemler salmak : 2769; —
vilâyetinün ahâlîsi : 595
hıdemât; —a istihdâm olunmak : 642; —a
muzâyaka çekmek : 1415; —da bezl-i
makdûr ve sa‘y-i meĢkûr zuhûra getürenler :
236; —dan mu‘âf kılınmak : 1204; —ı edâ
itmek : 2510; —-ı mühimme mu‘attal
kalmak : 2015; —-ı pâdiĢâhî : 796
hıdemât-ı hümâyûn : 1865, 2753; —a varmakda
müsâhele itmek : 1329; —da bezl-i makdûr
eylemek : 1481, 2661, 2664, 2692; —da
envâ‘-ı mesâ‘î-i cemîle zuhûra getürmek :
801; —da gereği gibi mücidd ü mukdim
olmak : 1255; —da hâzır u müheyyâ olmak :
2665; —da ihmâl eylemek : 1456; —da
ihmâl ü müsâhelesi olmak : 1960; —da
ihmâli olanlara mûcib-i ıbret ü nasîhat
olmak : 1456; —da ihmâli olmak : 1959; —
da mücidd ü merdâne olmak : 1508; —da
mücidd ü sâ‘î olmak : 1561, 2614; —da
yoldaĢlıklarda bulunanlar : 1528
hıdemât-ı mîrî bkz. hıdmet-i mîrî
hıdmet(ler) : 1429, 1722, 2099, 2478, 2479; —
adâlet ile itmâma iriĢmek : 1959; — âsân
olmak : 1416; — avkol(un)mak : 476, 1441,
2528; — avkolunmamak : 477; — düĢdükde
hâzır bulunup edâ-i hıdmet itmek : 1512; —
düĢdükde nefere muzâyaka çekilmek :
1602; — düĢdükde uğur-ı hümâyûnda cân u
baĢ ile çalıĢmak : 1335; — düĢmek : 2126;
— emrolunan
piyâdeleri
hımâyet
eylememek : 2312; — emrolunan sipâhîler :
2469; — emrolunmak : 593, 615, 885,
1712, 1962, 2255, 2507, 2589; —
eylemedüği günlerün vazîfesin mütevellîye
hükmolunmak : 2452; — eyleyenlere ri‘âyet
olunugelmek : 1679; — içün re‘âyâ
virilmek : 2511; — idenler mütekeffil
olmak : 433; — idenleri görüp gözetmek :
1329; — ider iken gaybet idüp evlerine
gitmek : 1525; — ile varan kimesneler :
2006; — it(dür)mek : 143, 465, 589, 908,
118
989, 1028, 1074, 1441, 1525, 1537, 1564,
1872, 2097, 2250, 2469, 2528, 2552, 2661;
— itdüklerine temessük getürmek : 491; —
itmeğe kâdir olmamak : 170; — itmelerin
emritmek : 2538; — itmemek : 1525, 2534;
2466;
— itmeyenleri
— itmeyenler :
mevcûd yoklamasından hazer eylemek :
1963; — itmeyenlerün gedüklerin hıdmete
kâdir yarar yiğitlere virmek : 1512; —
mahlûl olmak : 1056; — mu‘attal kalmak :
822, 1475; — mukâbelesinde akça terakkî
olunmak : 354; — müstekıll olmak : 1102;
— ta‘yîn olunmak : 1364; — tamâm olmak :
297, 693; — teklîf itdürmemek : 1204; —
teklîf ol(un)mak : 1410, 2015, 2469, 2528,
2544; — ü mu‘âvenet itmek : 2253; — ü
yoldaĢlık : 233, 2246; — üzre olan
kul-oğullarınun ve kul-karındaĢlarınun
yararları : 894; — üzre olmak : 587, 616; —
vâkı‘ oldukda çekegelmek : 652; — vâkı‘
oldukda eĢmek emritmek : 2126; — vâkı‘
oldukda gelmemek : 444; — vâkı‘ olmak :
114, 924, 1476, 2014, 2544, 2552; —
zamânı olmak : 966; —de alıkoymak :
2071; —de bulunanlar ri‘âyet olunmak :
2007; —de bulunanlara istihkâklarına göre
manâsıb tevcîh eylemek : 796; —de
bulunmak : 611, 614, 616, 645, 668, 675,
885, 980, 1009, 1083, 1159, 1176, 1196,
1268, 1333, 1442, 1568, 1698, 1751, 1782,
1908, 1922, 1925, 2004, 2088, 2240, 2255,
2275, 2293, 2302, 2645, 2691, 2692, 2693,
2757; —de ihmâl ü müsâhele üzre olmak :
2199; —de ihmâli olmak : 391; —de
istihdâm eylemek : 896, 2644; —de mevcûd
olmayup kendü kolayında gezenlere
mevâcib virilmemek : 1488; —de mücidd ü
mukdim olmak : 1302; —de mücidd ü sâ‘î
olmak : 2543; —de ol(ma)mak : 1064,
2554; —de olan çavuĢlar : 1014; —de olan
kimesneler : 988; —de olan ma‘zûl
sipâhîler : 1843; —de olan piyâdeler : 2312;
—de ve yoldaĢlıkda bulunan yeniçeriler :
1549; —de ve yoldaĢlıkda bulunmak : 585,
613, 743, 765, 1922, 2246, 2614; —den
hâlî olmamak : 462; —den men‘ eylemek :
1564; —den ref‘ olunmak : 2099, 2100; —e
emritmek : 2543; —e gelmeğe ihtiyâr
itmeyenlerün gedükleri âhara tevcîh
olunmak : 2602; —e gelmek : 1406; —e
gelmemek : 348, 1512, 1843, 2199, 2437;
—e gelmeyenler : 168, 1525; —e gelmeyüp
ihmâl ü müsâhele üzre olmak : 348, 2711;
—e gelmeyüp kendü hevâsında olanlara
mevâcib virilmemek : 1488; —e gelüp
müdâvemet itmek : 2711; —e giç gelen
yörükler : 1726; —e gidenleri tağlar
kenârlarında katlitmek : 1722; —e ihrâc
eylemek : 1466, 1564; —e iktidârları
olmamak : 1416; —e iktidârları olmayan
sağîr oğullar : 2198; —e iriĢdürmek : 86; —
e irsâl olunmak : 602; —e istihdâm
eylemek : 1353; —e istihdâm içün âdem
lâzim olmak : 1029; —e kâdir âb-keĢler :
774; —e kâdir âhar kimesneye virmek :
2016; —e kâdir kimesneler : 2466; —e
kâdir olmak : 1969; —e kâdir olmamak :
1752; —e kâdir olmayan kimesneleri celeb
yazmak : 1226; —e kâdir olmayup pîr ü
oğlan irsâl eylemekden hazer itmek : 2302;
—e kâdir tüvânâ kimesneler : 2682; —e
kâdir yarar yiğitler : 1512; —e kıllet üzre
gelmek : 1974; —e koĢılmak : 2328; —e
kusûr u noksân üzre gelmek : 1568; —e
lâzim olmamak : 2528; —e mâni‘ olan
kimesneler : 2199; —e me’mûr olmak :
1508; —e mu‘accelen iriĢmek : 796; —e
mübâĢeret it(dür)mek : 668, 670, 1062,
1068, 1160, 1199, 1568, 1724, 1790, 1917;
—e sa‘y ü ikdâm eylemek : 742; —e ta‘yîn
itmek : 4, 1329, 1689, 1790; —e ta‘yîn
olunan bir nevbetlü müsellemler : 1568; —e
ta‘yîn olunan mütekâ‘ıd sipâhî-zâdeler :
2711; —e varmak : 554, 742, 1070, 1910;
—e varmamak : 1329, 1475, 1568, 2199,
2312; —e vefâ itmemek : 1003; —e yarar
sefere
kâdir
olanlar :
2302;
—i
avkolunmak : 168; —i itmâma iriĢdürmek :
1456; —-i lâzimelerin edâ eylemek : 2513;
—-i mîrî [/hıdemât-ı mîrî] : 143, 2552; —-i
muhâfazayı edâ itmek : 1963; —i
mukâbelesinde sancağ-ı hümâyûn ihsân
olunmak : 2431; —i mukâbelesinde terakkî
virilmek : 699; —i olıgeldüği üzre görmek :
744; —i olmamak : 1143; —i tekmîl
olmayınca icâzet virmemek : 1726; —i
ücretle edâ itmek : 1410; —in edâ itmek :
191, 491, 1003, 1934, 2253, 2469; —in
müĢâhede eylemek : 2431; —in terkidüp
gice vü gündüz kahve-hânede cem‘ıyyet
itmek : 389; —inde er gibi olmak : 699; —
inde ihmâl ü müsâheleleri sâdır olmak :
2254; —inde kâyim ü hâzır olmamak :
2563; —inde makdûrların sarfidegelmek :
121; —inde mevcûd olmak : 2505; —inde
mevcûd olmayanlar : 2016; —inde mücidd ü
sâ‘î
olmak :
476;
—inde
olan
hısâr-erenlerinün gedüklerin âhara tevcîh
itmek : 975; —inde olmak : 121, 444, 477,
1003; —inden gaybet idenleri hufyeten
tecessüs idüp elegetürmek : 1525; —ine
gelmeyen müsellem ü piyâdeler : 1582; —
ine istihdâm itmek : 975; —ine mâni‘
olmamak : 2199; —ine varanları ve
varmayanları hakîkati üzre defter itmek :
1974; —ine ve yoldaĢlıklarına göre
sancaklar ve terakkîler ve dirlikler
virilmek : 1268; —inün uhdesinden
gelmek : 2253; —len(dür)mek : 776, 964;
—ün itmâma iriĢdürmek : 1475; —ünde
olmak : 97
hıdmetkâr(lar) : 50, 111, 201, 315, 478, 558, 717,
768, 945, 958, 1076, 1086, 1207, 1585,
1768, 1988, 2081, 2130, 2313, 2369, 2466,
2477, 2563, 2581; — u tavârıyla nâ-bedîd
olmak : 1039; —ı ihzâr eylemek : 558; —ın
ayartmak : 2314, 2477; —ın çekmek : 2022;
—ın taĢ ile urup baĢların yarmak : 1558; —
ına hısâr gedüği alıvirmek : 2534
hıffet gelmek : 743
hıfz : 73, 199, 200, 1722; — eyleyüp kal‘adan taĢra
çıkarmamak : 714; — içün teslîm eylemek :
261; — olunmamak : 955; — teklîf itmek :
271; — u hımâyet-i beyza-i dîn-i mübîn :
244; — u sıyânet : 1499, 2439, 2731; —ı
kâbil olan zehâyir : 1312; —-ı vilâyetde sa‘y
üzre olmak : 334
hıfz u hırâset : 2, 111, 113, 137, 205, 268, 305,
318, 321, 342, 371, 390, 459, 461, 486,
545, 562, 578, 581, 590, 592, 593, 595,
615, 630, 643, 653, 655, 741, 768, 781,
816, 923, 948, 1020, 1038, 1104, 1123,
1124, 1127, 1175, 1178, 1210, 1333, 1335,
1369, 1384, 1387, 1396, 1439, 1508, 1551,
1562, 1613, 1672, 1695, 1838, 1868, 1872,
1880, 1891, 1910, 1929, 1939, 2106, 2180,
2206, 2240, 2278, 2300, 2320, 2445, 2470,
2521, 2552, 2595, 2711, 2718, 2734, 2735;
— içün âdem ihrâc itmek : 1895; —
119
it(dür)mek : 30, 73, 88, 152, 182, 233, 319,
321, 327, 371, 409, 425, 458, 506, 519,
523, 524, 530, 562, 578, 584, 586, 587,
669, 683, 713, 714, 770, 790, 855, 935,
955, 1081, 1101, 1119, 1367, 1368, 1396,
1447, 1507, 1554, 1650, 1674, 1735, 1845,
1872, 1873, 2162, 2191, 2194, 2470, 2475,
2595, 2672; —de kemâl mertebede vukûfu
olmak : 271; —de olmak : 655; —e adem-i
iktidârı olmak : 129; —e kâdir olmamak :
595; —i asîr olmak : 1208; —-i bilâd ü
ıbâd : 390; —-i deryâ : 1876; —i lâzim olan
yirler : 741, 2595; —-i memleket : 29, 44,
200, 217, 250, 294, 319, 334, 601, 699,
740, 1022, 2147; —-i ra‘ıyyet bâbında
mücidd ü sâ‘î olmak : 1332; —-i vilâyet :
1105, 1552, 2284; —ine mâni‘ olmak : 111;
—ine mukayyed olmak : 271
hılâf; — yire ve küffâra gitmek fehmolunan
gemiler : 350; —-ı âdet olmak : 2397; —-ı
defter alınan rüsûm : 2249, 2306; —-ı va‘d
ü peymân bir vaz‘ zuhûra gelmemek : 2725;
—ına huccet virmek : 496
hılâf semt : 127, 561; — olan tîmârları semtlü
semtiyle tevcîh itmek : 2650; —e düĢmek :
2410
hılâfet virmek : 1988
hılâf-ı emr (-i Ģerîf); — ba‘zı kimesnelere gedük
virmek : 1066; — bakır virilmek : 2021; —
dahl ü tecâvüz itdürmemek : 2666; —
deryâya ve küffâr-ı bed-girdâr câniblerine
tereke virdürmemek : 1622; — hâricden
kimesneyi dahlitdürmemek : 854; — hâric-i
vilâyete tereke virdürmemek : 183, 314; —
iĢ idenleri yazup bildürmek : 421, 2587; —
iĢ idenlerün gereği gibi haklarından
gelinmek : 1733; — iĢ olmakdan hazer
eylemek : 2021, 2229, 2349; — kimesneye
iĢ itdürmekden hazer itmek : 2190; —
kimesneye te‘allül ü ınâd itdürmemek :
1410; — kimesneyi dahl ü ta‘arruz
itdürmemek : 1624, 2548; — kimesneyi
nizâ‘ itdürmemek : 180; — korudan odun u
tekne ağacı ve sâyir kereste kesenler : 1447;
— küffâr-ı hâksâra meyve vü tereke
virilmek : 352, 364; — müselleme ra‘ıyyet
yazmak : 1519; — nizâ‘ itmek : 951; —
sehven virilmiĢ hıssa : 2646; — Ģark
cânibine çekilüp gitmek : 1939; — te‘allül
120
ü nizâ‘ itdürmemek : 1416, 1760; — tereke
ve sâyir zahîre virmek : 1489; — tereke
virilmekden hazer eylemek : 2320; —
tüfenk kullanan kimesnelerün tüfenklerin
ellerinden
almak :
1387;
— tüfenk
kullanmak : 1871; — u kânûn nesne
aldurmamak : 1173; — u kânûn resm taleb
itmek : 1173; — vaz‘ itdürmekden hazer
itmek : 1989; — ve hılâf-ı kânûn tîmâra
çıkmıĢ ecnebîler : 341; — ziyâde akça
almamak : 2190; — zulm ü te‘addî
olmamak : 2082
hılâf-ı kânûn; — gümrük taleb olunmamak : 1839;
— halkdan ziyâde akça alup te‘addî itmek :
541; — re‘âyâdan alınan resm : 2306; —
serbest ze‘âmete dahlitmek : 331; —
tîmâra çıkmıĢ ecnebîler : 341, 541; — u
defter dahlitmek : 2443; — ve mugâyir-i
emr iĢ olmakdan hazer itmek : 1755
hılâf-ı Ģart-ı vâkıf : 134; — "hımâye" diyü pâre
alınmak : 1873; — vazîfe ta‘yîni : 134
hılâf-ı Ģer‘ : 43, 2444, 2506; — ahvâl arzitmek :
2306; — ahz ü celb olunmakdan hazer
eylemek : 215, 910, 2117; — akça almak :
331, 717, 975, 1075, 1128, 2030, 2335; —
aldukları akça vü gallâtı taleb itmek : 858;
— altunın almak : 1207; — bâc almak :
1251; — bir akça ve bir habbelerin
aldurmamak : 1708; — dahl ü nizâ‘
itdürmemek : 1051; — dahl ü ta‘arruz
itdürmemek : 749, 1140, 1617, 1628, 1829,
2229, 2417, 2622; — dahl ü tecâvüz itmek :
1954; — dahlitdürmemek : 237, 292, 344,
938, 2124; — dahlitmek : 1873, 2457; —
dahlolunmamak : 2393; — esbâb u emlâkin
almak : 330; — evzâ‘ : 859; — habsolunmıĢ
kimesneler : 1034; — hükmitmek : 47, 496;
— iĢ itdürmek : 2087; — iĢ itdürmemek :
66, 111, 688, 847, 916, 1099, 1100, 1211,
1219, 1241, 1369, 1584, 1796, 1900, 1954,
2075, 2125, 2158, 2208, 2305, 2367, 2389,
2556, 2559, 2572; — iĢ olmakdan hazer
eylemek : 138, 2137, 2309, 2421, 2430; —
iĢ olmakdan ihtiyât itmek : 930, 1885,
2206; — kimesne dahlitmemek : 349; —
kimesne mâni‘ olmamak : 161, 293, 1682;
— kimesneye hımâyet itdürmemek : 1754;
— kimesneye zulm ü (hayf /te‘addî)
olmakdan hazer itmek : 975, 2167, 2682; —
küllî cerîmeler alınmak : 1386; —
nâ-Ģâyeste kelimât itmek : 858; — nesne
almamak : 277; — nesne arzitmekden hazer
itmek : 488; — nizâ‘ itdürmemek : 1023; —
olan da‘vâlar : 1658; — re‘âyâyı rencîde
itmek : 62; — rencîde itdürmemek : 1457,
1651, 2399; — Ģetmeylemek : 1499, 1727;
— taleb olunmamak : 1457; — tavar
almak : 2081; — te‘addî : 325, 532, 626,
646, 1005, 1411, 1892, 1942, 2147, 2179,
2207, 2412, 2495; — te‘addî vü hayf
itdürmemek : 47; — te‘allül (ü nizâ‘)
itdürmemek : 186, 1040, 1073, 1106, 1457,
1643; — tutup salbitmek : 1386; —
vaz‘itmek : 864, 2454; — yir alınmak :
2134; — zulm ü te‘addî : 1366, 2415; —-ı
kavî : 2572; —-ı Ģerîf : 626, 2125
hılâf-ı vâkı‘; — iĢ olmakdan muhkem hazer
eylemek : 2422; — kazıyye arzı : 182, 858,
865, 954, 970, 974, 976, 1247, 1338, 1386,
1489, 1490, 1518, 1541, 1567, 1606, 1684,
2030, 2054, 2097, 2167, 2415, 2514, 2617,
2683, 2701; — kazıyye isnâd olunmamak :
2324; — kethudâlık nâmıyla arzolunup
ze‘âmet almak : 2568; — nesne arzı : 93,
193, 331, 480, 1128, 1282, 1891, 2131,
2262, 2451, 2454, 2455, 2568, 2632; —
nesne isnâd olunmak : 2291; — töhmet
isnâd olunmağla tîmârı alınmak : 2364
hıla‘-ı seniyye : 1524
hıl‘at(ler) : 818, 2426; — giymek : 824; — ihsân
olunmak : 1524; — irsâl olunmak : 825; —
lâzim olmak : 818; — ü istimâlet virmek :
1765; — virilügelmek : 824; — virmek :
611; —-i fâhıreyi giymek : 844, 1481; —-i
hümâyûn : 250, 390, 824, 825, 911, 2002,
2456, 2460, 2481; —i ġâm'dan alup
gitmek : 818
Hılle beği : 203
hılye-i firâset ü dirâsetle muhallâ olmak : 796
hımâyet; — eyle(me)mek : 71, 1042, 2333; —
it(dür)memek : 71, 110, 148, 155, 471,
584, 593, 614, 701, 1235, 1388, 1754,
1937, 2208, 2312, 2333, 2631, 2641, 2651,
2664; — it(me)mek : 148, 270, 532, 584,
614, 652, 670, 692, 701, 1027, 1042, 1223,
1466, 1824, 2312, 2641; — itmekden hazer
itmek : 148, 464; — ol(un)mak : 74, 441,
1730, 2128, 2494, 2515; — olunmamak :
1279, 1959, 2097
Hımıs (sancağı) : 1718, 2676, 2679; — alaybeği :
2026; — beği : 29, 533; — harâcı : 356; —
kâdîsı : 678; — Mukâta‘ası : 356, 808, 809
Hınıs (kazâsı /livâsı /sancağı) : 60, 1426, 2437; —
beği : 1421; — beği kethudâsı : 1421; —
kâdîsı : 2437; —nun tahrîri : 118
hırâset it(dür)mek : 629, 1020, 2300, 2468, 2552
hırâset-i Haremeyn-i ġerîfeyn : 2769
hıref : 2252
Hırsova; — kâdîsı : 74, 404, 480, 1288, 1318,
1681; — nâyibi : 1025
hırsuz(lar) : 98, 138, 216, 419, 916, 1019, 1142,
1202, 1388, 1835, 1890, 1900, 1906, 1919,
1933, 1942, 1984, 2094, 2169, 2329, 2705;
— esbâbı : 1365; — makûlesi : 2309; —
sûhte zuhûr itmek : 73; — u ehl-i fesâd
olanları elegetürmek : 497; — u ehl-i fesâd
yatağı : 1746; — yatağı : 184, 2175; —a
azık virenler : 2309; —ı bulup getürtmek :
2329; —ı elevirmemek : 1202, 2329; —ı
getürmek : 1688; —ı habsitmek : 1324; —ı
tenhâda tutup altunların ve akçaların alup
ıtlâk itmek : 155, 181; —ı tetebbu‘ u
tecessüs eylemek : 1688; —u gaybet
itdürmek : 2329; —un yatağı ve ortakları :
1542
hırsuz u harâmî(ler) (tâifesi) : 113, 300, 626, 1020,
1022, 1388, 1632, 1732, 1736, 1754, 1759,
1774, 1810, 1838, 1867, 1933, 1984, 1988,
1999, 2053, 2067, 2083, 2089, 2169, 2208,
2260, 2309, 2556, 2631, 2651, 2682; —
hâlî olmamak : 1020; — levend kâfir zuhûr
itmek : 2260; — Ģerîki : 978, 1694; —
teftîĢi : 1276, 2031, 2089, 2308, 2682; —
vü kuttâ‘u't-tarîk olmak : 1942; — yatağı :
1890, 1916, 2451; — yatağı olmak : 2152;
—i ve yatak u turaklarını elegetürmek :
2309, 2631, 2651; —lığı zâhir olmıĢ
kimesnelerün yatak u turaklarını tîmârında
saklayup elevirmemek : 2631; —ye mu‘în ü
zahîr olmak : 2309
hırsuz u harâm-zâde(ler) : 121, 646, 1388, 1762; —
nün akçasın alup ıtlâk itmek : 1388; —nün
nihâyeti olmamak : 381
hırsuzluk(lar); — idenün cerîmesi bitmek : 1202;
— ile ma‘rûf u meĢhûr olanları elegetür-
121
mek : 1324; — tarîkıyla yörimek : 1810; —
da ve nâ-meĢrû‘ iĢde olmak : 419; —dan ve
harâmîlikden münfekk olmamak : 1942; —ı
sâbit ü zâhir olanlarun Ģer‘ıle haklarından
gelmek : 1411
tîmârı : 1204; — ulûfesi : 2060; —
vir(il)mek : 39, 46, 74, 77, 94, 115, 117,
123, 159, 814, 885; — virmek : 307, 1336;
— vü azeb tâifesi : 1308, 1697; — vü
müsellem ü eĢkünci tezkireleri : 528; — vü
ümerâ âdemleri : 1421; — yazılmak : 2268;
—nden nevbetle ta‘yîn eylemek : 885; —
nden tüfenk-endâz âdem tedârük itmek :
580; —nden ve gayri ehl-i vukûfdan teftîĢ ü
tefahhus itmek : 2060; —ne havf u ıztırâb
virmek : 554; —ne koĢup kayd ü bend ile
göndermek : 1203; —ne zulm ü te‘addîsi
olmak :
2581;
—ni
kethudâlarıyla
göndermek : 765; —nün yolın basup envâ‘-ı
hakâret ile katlitmek : 1669; —yle hısâr
kethudâsına koĢmak : 883
HırĢova (kazâsı) : 395, 397
Hırvat uçları : 2554
hısâb olunmak : 2230
hısâblaĢdurmak : 104
hısâr(lar) : 201, 689, 975, 1312, 1528, 1791, 1856,
1991, 2755, 2756, 2767, 2770, 2771; —
binâsı : 2538; — bünyâd itmek : 2741; —
döğecek toplar : 1335; — döğecek toplarun
yuvalakları : 1269; — döğilecek toplarun
çâpı : 1271; — döğmek : 234, 244, 616; —
gedüği : 885, 942, 1143, 1904, 2534; —
gedükleri mahlûl olmak : 885; — halkı :
1131, 2749, 2750; — kapuları : 1899; —
kethudâsına koĢmak : 883; — muhâsarası :
801; — yapımı : 1776; —a çıkarılmak :
285; —da evler binâ itmek : 1636; —da hîç
kimesne sâkin olmamak : 1066; —da sâkin
olmak : 2754; —dan çıkamamak : 73; —dan
çıkmak : 581; —dan hâric yirlerde
olmamak : 1636; —ı düĢmen almak : 44; —
ı girü almak : 2756; —ı zahîresüz
komamak : 1312; —ın beklememek : 1697;
—suz yirlerde karâr eylemek : 1277; —u
kadırga bennâları taleb olunmak : 244; —un
taĢrasında olan çeĢme : 1575; —un
topcıları : 1609; —un topcıların imtihân
itmek : 1609
hısâr içi, Edirne : 1702
Hısârcık karyesi, Kengırı : 2454
hısâr-er(ler)i : 46, 223, 246, 276, 350, 371, 372,
423, 459, 505, 582, 706, 711, 885, 1044,
1173, 1219, 1253, 1254, 1335, 1336, 1632,
1636, 1757, 1759, 1760, 1780, 1899, 2060,
2226, 2247, 2268, 2377, 2401, 2437, 2449,
2466, 2534; — cem‘ itmek : 582; — defter
itmek : 31; — evinde yatup kal‘ayı hâlî
koymak : 2060; — ihrâcı /gönderilmek : 18,
350, 459, 496, 1301, 1442, 1446, 1722,
2302; — istihdâmı : 159, 1044; — kaydolunmak : 1143; — koymak : 94, 115, 132,
2110; — ta‘yîn olunmak : 1604; — ta‘yîn ü
ihrâcı : 123, 1604, 1760, 2247, 2430, 2436;
— talebi : 31, 115, 307, 765, 885, 1092,
1336, 2436; — tezkireleri : 2473; —
122
hısâr-erenleri : 31, 77, 117, 137, 210, 350, 496,
765, 828, 829, 888, 1029, 1066, 1071,
1173, 1249, 1267, 1442, 1503, 1632, 2085,
2231, 2275, 2387, 2711; — bölükbaĢısı :
2563; — koĢmak : 711, 829; —n içerü
kal‘ada komayup varoĢa çıkarmak : 1386;
—nün gedükleri : 510, 975
Hısn-i Mansûr Kâdîlığı : 1915, 1917
hıssa(lar) : 1082, 1083, 2258, 2646; — getürmek :
1477; — ilhâk itmek : 2153, 2295; — ilhâk
itmemek : 2154; — taleb itmek : 2646; —
virilmemek : 794; —ı girü alup müstehıkk
olan sipâhîlere tevcîh itmek : 2646; —ı
müĢtereklü olan giderilmek : 2649, 2650
hıtâbet; — arzları : 2694; — berâtı : 301
hıyânet; — idenleri saklamak : 2760; — ü te‘addîsi
sâbit olmak : 689; —i zuhûr itmek : 976
hızâne bkz. hazîne
Hızâne-i Âmire bkz. Hazîne-i Âmire
Hızır Bâlî, harâmî yatakcısı, Gedos kz. : 754
Hızır Bâlî, hısâr-eri, mahbûs, Sinob Kal‘ası : 1899
Hızır Bâlî, müfsid, Vidin : 62
Hızır Bâlî, Yûsuf oğlu, Tatarlaradası mevzı‘ı,
Gelibolı : 688
Hızır
Beğ, Kurd-oğlı, Bender-i Ġskenderiyye
Kapudânı,
Hind'e giden Donanma-i
Hümâyûn Serdârı : 233, 234, 236, 244, 481,
583, 586, 587, 611, 614, 616, 659, 801,
1316, 1332, 1333, 1507, 1508, 1528
Hızır Beğ, Sağ, Dîvân-ı Hümâyûn Kâtibi : 914, 980,
1015
Hızır Beğ, Tezkire-i Sânî : 1452, 1454, 1456
Hızır bin AlemĢâh, Anabolı'nun AĢağa Kal‘ası
Dizdârı, ehl-i zulm : 2581
HızırĢâh, turakcı, ehl-i fesâd,
Hüseyinâbâd kz. : 2705
Hızır bin Mehmed, sipâhî, Ergirikasrı : 80
hibe eylemek : 1639
Hızır bin Turhan, Hâfız dimekle iĢtihâr bulan, Ģirret
ü harâmîlık ile meĢhûr, Latim (?) k., Ġsfirlik
kz. : 974
hidâyet-i Sübhânî : 2668, 2723
Hızır ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 206, 1670
Hızır ÇavuĢ, Uncı-zâde, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı :
74, 196
Hızır ÇeribaĢı, Bâyezîdlü k., Akçakızanlık kz. :
1145
Hızır Kethudâ : 85, 99
Hızır, arz getüren : 1145
Hızır, Basra beğlerbeği Emîr-i ÂhûrbaĢısı : 1680
Hızır, BostâncıbaĢı : 966, 1030
Hızır, Çingâne, siyâset olunan, Migalkara kz. : 324
Hızır, Dîvâne, deryâda helâk olan gemilerden çıkan
yağ tulumlarını yağmalayan, Bafra kz. :
1259
Hızır, ehl-i vukûf, Akkirman sn. : 1479
Hızır, Erzurum kullarından, Merzifon'da sâkin :
1805, 1806, 1820
Hızır, evi basılan, Karaman vt. : 430
Hızır, Hâcî Ġlyâs oğlı, ehl-i fesâd ü Ģenâ‘at, Aksarây
sn. : 2535
ManĢar
k.,
hîle; — ile ahâli-i ılmi medreseden çıkarmak :
2452; — ile gemiden çıkartmak : 1113; —
ile yazdurdukları karyeler : 2397; —
itmek : 1552, 2646, 2680
hîle vü hud‘a : 321, 1479, 2439, 2680; — iden
sipâhîlerün köylerin yazusına göre tâlib
olup müstehıkk olanlara virmek : 2649; —
ya Ģürû‘ itmek : 1881
Himmet
bin
Turak,
râfızıyyü'l-mezheb,
nâ-mahremlerle cem‘ olan, Uzgur k.,
Giresun kz. : 2131
Himmet, dizdâr, Gülek Kal‘ası : 444
Himmet, Emvâl-i Hâssa Nâzırı Ali'nin âdemi : 640
Hind : 369, 481, 614, 659, 813; — gemileri : 1347;
— içün emrolunan top taĢları : 597; —
ilçisi : 1363; —'e gidecek Donanma-i
Hümâyûn : 571, 572, 583, 586, 610, 616,
659, 660, 708, 725, 731, 751; —'e irsâl
olunacak Donanma-i Hümâyûn te’hîr
olunmak : 708
Hindî karyesi, Erzincan kz. : 2397
Hızır, hısâr-eri : 1219
Hindûstân : 721, 1396, 2756; —'a at bey‘ itmek :
603, 611; —'un küffâr-ı Portugal'dan feth u
teshîri : 721
Hızır, Kara, kurbet tâifesinden : 324
Hizo hâkimi : 532
Hızır, kâtil, Migalkara kz. : 2176
Hôbyâr, Osmân ÇavuĢ'un SübaĢısı : 1585
Hızır, Mevlânâ, Berkofça Kâdîsı : 206
Hocat karyesi, KurveleĢ nh. : 783
Hızır, sipâhî, Divriği kz. : 1045
Hodnek karyesi, Çanad sn. : 2360
Hızır, sipâhî, ribâhor, Balyabadra nh. : 1542
Holomiç nâhıyesi, Mora sn. : 1522; — kâdîsı : 436,
692; — Mahkemesi : 692
Hızır, Halonik Kal‘ası Ġskelesi Mültezimi : 2443
Hızır, sipâhî, ġühûd ks. : 558
Hızır, Ģakîlerle ittifâk iden, Oruçbeğli k., Cebel-i
Tekfur kz. : 1900
HormeĢ Kal‘ası, harbî kal‘a, Sigetvar sn. : 909
Hızır, yeniçeri : 2233
horyad bkz. hoyrad
Hızır, za‘îm, hırsuz u harâmî yatağı olan, KaĢ kz. :
2152
Hosan karyesi, Sonisa kz. : 402
Hızırağa karyesi, Edirne kz. : 206
HoĢalay kâdîsı : 1241
Hızırbeğlü karyesi, Zağra-i Atîk kz. : 1141
hoĢ-dil eylemek : 2763
Hızırca konağı : 283, 408
hôĢ-hâl olmak : 1907
Hızırilyâs : 1172
HoĢke (?), ġâm : 1641
Hızırilyâs, Kapucı Halîl oğlu, ehl-i fesâd, Gedos
kz. : 2182
hoyrad(lar) [/horyad]; —ı elegetürilüp haklarından
gelinmek : 1669; —ı kırılmak : 2601; —ın
elegetürmek : 2536; —ın elegetürüp
HorpiĢte; — nâhıyesi : 1957, 1975; — kâdîsı : 436
HoĢ Geçid, Özi suyı : 2741
123
haklarından gelmek : 2601; —ın kılıçdan
geçürüp ehl ü ıyâllerine kimesneyi
dahlitdürmemek : 582
Hoyran; — kazâsı : 189; — kâdîsı : 126
hristiyan beğleriyle cem‘ıyyet itmek : 2756
Hubâr (?) karyesi, Mustafâ PaĢa hâssı, ġâm : 2039
hubbü'l-vatan : 2723
hubûbât : 692; — u zehâyir : 1927; — ve sâyir
zehâyir kısmından küffâr cânibine aslâ bir
nesne gönderilmemek : 1927; — vüs‘at üzre
olmak : 217
huccâc (tâifesi) : 372, 377, 390, 615, 671, 760, 761,
773, 808, 814, 1501, 1506, 1765, 2228,
2414, 2513, 2655, 2722, 2723, 2753; —
beyâbânda kalmak : 1506; — devecileri
mukaddimleri : 2037; — edâ-i hacc itmek :
390; — emn ü emân üzre varmak : 217; —
gemileri : 244; — içün zahîre virmek : 142;
— ile giden yeniçeri vü sipâhî tâifesi :
2414; — karĢulamak : 1506; — masâlihı :
615; — maslahatı : 615; — muhâfazası :
786, 805; — mukaddim develeri : 2655,
2656; — ve tüccâr içün Ejderhân
câniblerinden yol açılmak : 2723, 2745; —
yolından gitmek : 611; — zahîresi : 142,
814, 1505, 1765; —a A‘râb hücûm
eylemek : 2328; —ı emîn ü sâlim serhadde
ulaĢdurmak : 671; —ı istikbâle çıkmak :
1501, 2048; —un masârifin görmek : 809;
—un tavarların yolda ulak tâifesine
aldurmamak : 2414
Hudâvendigâr [/Burusa] sancağı : 226, 1979, 2249,
2298, 2306, 2573; — beği : 100, 225, 578,
672, 770, 972, 1059, 1069, 1072, 1240,
1334, 1355, 1365, 1371, 1450, 1548, 1628,
1795, 1829, 1857, 1894, 1959, 1960, 1965,
2011, 2012, 2013, 2020, 2023, 2033, 2034,
2035, 2044, 2177, 2197, 2521; — kâdîsı :
1364; — livâsının kitâbeti : 1069; —
piyâdeleri : 1364, 1894; — piyâdeleri beği :
1364; —nda vâkı‘ olan kâdîlar : 1867
Hudâvirdi, Kal‘a-i Podgoriçe Müstahfızı : 488
Hudâvirdi, Karaman Beğlerbeği Kethudâsı : 1161,
1206
Hudâvirdi, mahâyif müfettiĢi Muharrem'in âdemi :
2094
Hudâvirdi, nöker, Ġnbat (?) k., Koçhısâr kz. : 2463
hudâyî hammâm : 1145
hudâyî kesme kaya : 790
huddâm bkz. hademe
hudûd : 206; — tecdîdi : 2231, 2232; — u sınur
ta‘yîn ü tebyîni : 1091; — u sınurları
mu‘ayyen olmamak : 1047; —ında ve
sınurında nizâ‘ı olan zü‘amâ vü erbâb-ı
tîmâr ve sâhıb-i evkâf u emlâk : 2231
hudûd-nâme; — yazılmak : 1827; —-i hümâyûn
virilmek : 2232
hufyeten âdem göndermek : 1223, 2185
hufyeten ağaç kesenler elegirür ise habsitmek :
1517
hufyeten ahvâli tetebbu‘ olunmak : 323
huccet(ler) : 52, 496, 917, 939, 1040, 2592; —
akçası : 1684; — aldurmak : 1729; —
göndermek : 1040, 1106; — ibrâzı : 1656,
2397; — sahîh olmak : 1656; — sûreti :
1106; — ü sicill olmak : 64; — vir(il)mek :
496, 972, 1388, 1653, 1754, 1866, 1924,
2081, 2158, 2232, 2279, 2592; — yazmak :
976; —e ve sûret-i sicillere nazar itmek :
2633; —i alup mühürlemek : 2590; —i bâtıl
olmak : 917; —i kabûl itmemek : 496; —i
yoklanmak : 1729, 1730; —ün sûreti
kâdî-askerlere imzâ itdürilmek : 1040, 1106
hufyeten âlât-ı kallâblık üzre oldukları i‘lâm
olunmak : 837
hucec-i Ģer‘ıyyeleri olmamak : 950
hufyeten mîrî barut satmak : 976
Huceyr, âsî, Tarabay (?) evlâdından, Leccûn sn. :
32, 89
hufyeten müdârâ eylemek : 2763
hucreler binâ olunmak : 722, 772
hudâvendigâr : 2052
124
hufyeten buğday u penîr ü tavar ve sâyir zahîre
virmek : 120
hufyeten haber göndermek : 2754
hufyeten haklaĢmak : 2034
hufyeten hâzır olmak : 639
hufyeten hüsn-i ittifâk u ittihâd eylemek : 2754
hufyeten hüsn-i tedârükle elegetürmek : 2366
hufyeten ikdâm eylemek : 2540
hufyeten kâğıdlar göndermek : 2754
hufyeten sulhitmek : 2013
2030, 2034, 2036, 2080, 2134, 2152, 2213,
2304, 2324, 2326, 2396, 2413, 2438, 2451,
2494, 2514, 2527, 2539, 2613, 2682
hufyeten tetebbu‘ (u tecessüs) itmek : 360, 963,
1142, 1345, 1525, 1805, 1835, 1984, 1988,
2067, 2439, 2540, 2705
hufyeten tîmâr virilmemek : 2589
hufyeten ve alâniyyen ahvâline vâkıf u muttali‘
olmak : 1520
hufyeten yataklandurmak : 1771
hufyeten yoklamak : 88, 2190, 2682, 2711
hufyeten zırhın giyüp ve kılıcın kuĢanup yarağı ile
mükemmel bin âdeme karîb kimesne ile
üzerine gelmek : 2355
hufyeten ziyâde almak : 2019
husar : 192; — u kara martolos u toğancı vaz‘
olunmak : 121
Husrev
ÇavuĢ, Anberî (?), Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 1157, 1361, 1731, 1734, 1793
Husrev Kethudâ, Bosna Beği Kethudâsı : 137, 1534
Husrev PaĢa kethudâsı : 324
Husrev PaĢa, müteveffâ : 259
Husrev, Avlonya Beği Alî Beğ'in Kethudâsı : 37,
38, 39, 2407
hukûk bkz. hakk
Husrev, Budun yeniçerileri Altıncı Cemâ‘ati'nden :
228
hulefâ : 2067
Husrev, ÇavuĢbaĢı : 548, 1262, 1348
hulûs-ı taviyyet : 2484
Husrev, Defter-i Hâkânî Kâtibi,
tahrîrinde görevli : 1965, 1979
hukkâm : 1873
hums alınmak : 375
hurde(ler) : 1973; —ini değer bahâsıyla fürûht
eylemek : 1265
hurmâ : 1312, 1773; — der-anbâr olmak : 1360
Hurme (?) kasabası, Sa‘îd vt. : 2355
Hurrem Sultan Evkâfı : 971, 1055
Hurrem SübaĢı, kâtil, ġerha k., Ġpsala kz. : 1115
Burusa'nın
Husrev, Kethudâ : 858
Husrev, mu‘temed, hüküm virilen : 1125
Husrev, Ohri Sancağı Beği Osmân Beğ'ün
Kethudâsı : 1212, 1695, 1754, 1929
Husrev, Segedin Alaybeği : 2288
Husrev, sipâhî-oğlanı, harâc cem‘ında görevli : 847
Hurrem, harâmîlere yataklık yapan, Ergene kz. :
324
Husrev, ġehir Voyvodası olan Hüseyin Voyvoda'nun
yoldaĢı, Selanik : 673
hurriyyü'l-asl kimesneleri alup satmak : 976
Husrev, tecessüs ahvâli içün Yukaru Cânib'e
gönderilen : 2703
hurru'l-asl olmak : 492
hurûc itmek : 1120, 1432, 1922
Husâm Fakîh, darbedilen, Kınık kz. : 489
Husâm Halîfe : 1356
Husâm Re’îs âdemi : 150
Husâm Re’îs âdemi Hâcî Kurd : 261
Husâm Re’îs, Hızırcık oğlı, Hâssa re’îs, mübâĢir :
98, 688, 795, 797, 1109, 1883, 1900, 1916,
2329, 2338, 2353
Husrev, Van Beğlerbeği : 532, 1639
Husrev, Yeniçeri, Ġskite k., Yenice kz. : 315
husûl-i evkâfı ma‘lûm olmak : 2397
husûl-i makâsıd u merâm : 868
husûmet itmek : 639, 1856, 2259, 2326
Hût, harâmî, Hâtûnili nh. : 110, 111
hutabâ bkz. hatîb
hutbe istimâ‘ından ictinâb itmek : 2705
Husâm, dâniĢmend, arz getüren : 1735
Hutûrî (?) vilâyeti, Yemen eyâleti : 611
Husâm,
huzû‘-ı tamâm ve huĢû‘-ı mâlâ-kelâm ile edâ-yı
ferâyız u sünen itmek : 1180
ġeyh, haymâne tâifesinden, mülhıd,
maslûb, Seferîhısâr kz., Ankara sn. : 1345,
1744
husamâ muvâcehesinde Ģer‘le teftîĢ ü tefahhus
itmek : 101, 150, 181, 189, 193, 209, 254,
303, 309, 471, 489, 509, 558, 646, 688,
694, 717, 766, 848, 916, 976, 1206, 1207,
1211, 1219, 1282, 1362, 1387, 1445, 1585,
1590, 1694, 1707, 1711, 1727, 1728, 1796,
1810, 1814, 1817, 1842, 1861, 1960, 2022,
huzûr u emniyyet döĢeğin yaymak : 2484
huzûr-ı bâlle a‘dânun def‘ u ref‘ı : 1271
huzûr-ı hâl ve ferâğ-ı bâl; — ile kâr u kisblerinde
olmak : 44, 113, 655, 760, 2260, 2766; —
ile menâsik-i haccı edâ eylemek : 2753; —
ile mürûr u ubûr itmek : 2722
huzûr-ı hâl ve refâhiyyet üzre olmak : 334
125
huzûr-ı kalble câmi‘larına varmak : 996
huzûrı lâzim olanları meclis-i Ģer‘a ihzâr itmek :
331
Hümâ, Hüseyin zevcesi, Çanakcı k., Akçakızanlık
kz. : 1145
Hündî AĢîreti : 532
huzûrı lâzim olmak : 56, 289
Hürmüz kapudânı : 370
hücûm itmek : 98, 857, 1499, 2328
Hüseyin Ağa, Gönüllüler Ağası, Mısır : 701, 1333
hük(ü)m(ler) [/ahkâm] (-i hümâyûn /-i Ģerîf)*; —
aynı ile gönderilmek : 1326, 1566; —
gönder(il)mek : 121, 350, 395, 458, 583,
588, 594, 596, 597, 609, 611, 647, 665,
897, 920, 1081, 1168, 1169, 1396, 1453,
1455, 1500, 1506, 2109, 2166, 2188, 2349,
2356; — ihrâcı : 598, 1658; — ile âdem
gönderilmek : 1749; — ile amel itmek :
1030, 1173; — ile varan âdeme teslîm
itmek : 561; — ile varup vusûl bulmak :
242; — îrâd itmek : 1445; — irsâli : 120,
404, 662, 801, 910, 1465, 1508, 1734,
2034, 2111, 2188, 2248, 2363; — recâ
itmek : 267, 282, 341, 1051; — sûretin
sicill-i mahfûza kayd : 496, 910, 1270; —
talebi : 405, 561, 646, 927, 938, 993, 1126;
— tecdîd ol(un)mak : 134, 885, 1030, 1043,
1044, 1212, 2212, 2651; — ulaĢdurmak :
593; — vârid olmak : 836; — varup vâsıl
olmak : 801; — virilenler : 1930; —
virilmek : 734, 885, 1039, 1937, 2156; —
yazdurmak : 2709; — yazılmak : 608, 611,
629, 1098, 1147, 1170, 1798, 2308; —
yazılmak içün niĢânlu kâğıd virilmek :
1907; — zahrına kayditmek : 1125; — zâyi‘
olmak : 2229; —e muhâlif tevzî‘ eylemek :
1221; —i âdemleri elinde ibkâ itmek : 349;
—i alınup kîselenmek : 1596; —-i kâdî
lâhık olmak : 1653, 1862; —i mahkemede
sicill-i mahfûza kaydeylemek : 920; —i
mu‘accelen
göndermek :
813;
—i
mühürleyüp Atebe-i Ulyâ'ya göndermek :
1798; —i niĢânlamak : 819; —-i Ģerîf
gönderilmek : 1080, 1793, 1898; —i taleb
idüp almak : 844; —i tebdîl olunmak :
2260; —i ulaĢdurmak : 584, 614, 619,
2615, 2697; —i yazılup gönderilmek : 584,
614; —idüp alıvirmek : 2452; —iletmek :
298; —in alup mühürlemek : 1596; —ü
icmâlen beğlik cüz’e geçmek : 289; —ü kul
getürüp te‘addî eylemek : 626; —ün sûreti
mühürlenüp gönderilmek : 1326
Hüseyin Ağa, sipâhî, Budun : 228
hükümrânlık : 187
Hüseyin ÇavuĢ, Mısır'dan ulağ ile gelen : 842
Hümâ, hüküm verilen hâtûn : 2433
Hüseyin ÇavuĢ, Mi‘mâr-oğlı, hüküm virilen : 2209
126
Hüseyin Beğ, Bedir Beğ'in ammûsi, Diyârbekir sn. :
1251
Hüseyin Beğ, Hersek Sancağı Beği : 1216, 1217,
1218, 1222, 1627, 2221
Hüseyin Beğ, Ġskenderiyye Kapudânı, Sığacık
Beği : 346, 366, 619, 707, 718, 1652, 1712,
1813, 1859, 2469
Hüseyin Beğ, Kâyim-makâm, ġâhkulı Sultân'un
oğlı, Revân : 2447
Hüseyin Beğ, Sultân, Imâdiyye Hâkimi : 742, 1481,
1942, 2297, 2300, 2389, 2392
Hüseyin bin Abdullâh, arz getüren, Delvine sn. :
2247
Hüseyin bin Abdullâh, mahâyif müfettiĢi Muharrem
Beğ âdemlerinden : 1510
Hüseyin bin Abdullâh, Sidrekapsi kz. : 782
Hüseyin bin Ahmed, Ġstefe Hâsları Kâtibi : 2508
Hüseyin bin Alî, Asesler BölükbaĢı, Edirne : 1383
Hüseyin bin Fethullâh, Yeniçeri Mehmed'i mecrûh
iden, Sigetvar kz. : 1469
Hüseyin bin Karagöz ÇavuĢ, NakkâĢ, Dergâh-ı
Mu‘allâ ÇavuĢı : 74
Hüseyin bin Süleymân, Kulaca k. : 2097
Hüseyin bin Yûsuf, hâtûn, Abdîbeğ k., Silistre :
2081
Hüseyin ÇavuĢ, Bosnalı, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı :
92, 436
Hüseyin ÇavuĢ, Cezâyir çavuĢlarından : 18, 19
Hüseyin ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 682,
684, 700, 719, 764, 815, 842, 1063, 1172,
1194, 1259, 1436, 1611, 1613, 1625, 1635,
1646, 1830, 1928, 2668
Hüseyin ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, ġehir
SübaĢısı : 1115, 1706, 1830
Hüseyin ÇavuĢ, Ferruh Beğ oğlı, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 1973
Hüseyin ÇavuĢ, Filibe SubaĢısı : 82
Hüseyin ÇavuĢ, Kara, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı :
1286
Hüseyin Çelebî, Kâtib : 1493
Hüseyin, Hâcî, harâmî, gurbet, Kalburcı Cemâ‘ati,
Ergene kz. : 324
Hüseyin Emîn, Kalh (?) k., Mesen (?) nh. : 1213
Hüseyin, Hakkârî beğinin kethudâsı : 2292
Hüseyin Hâce, imâm, Ergene kz. : 1275
Hüseyin, Hamâcı, Prepolya : 2058
Hüseyin Hâzin, sipâhî-oğlanı, harâc cem‘ında
görevli : 847
Hüseyin, Hâssa serrâc : 900
Hüseyin ÇavuĢ, Rûmili çavuĢlarından : 1259
Hüseyin Kethudâ : 118
Hüseyin PaĢa, HabeĢ Beğlerbeği : 105, 177, 198,
1556, 1631
Hüseyin PaĢa'nun kapukethudâsı : 1216, 1218,
1222, 1228
Hüseyin SübaĢı, Adana sancakbeği âdemi : 158
Hüseyin Voyvoda, ġehir Voyvodası, Selanik : 673
Hüseyin, Açı PâdiĢâhı Vezîri, ilçi : 244, 708
Hüseyin, AkĢehir SübaĢısı : 1142
Hüseyin, Anatolı Beğlerbeği : 1297
Hüseyin, arz getüren, Bınarhısârı kz. : 2065
Hüseyin, arz getüren, Hamîdili : 277
Hüseyin, arz getüren, Mısır gönüllülerinden : 1041
Hüseyin, Baba Alî oğlı, eĢirrâdan, Sivas vt. : 1881
Hüseyin, Bâkır-oğlı, Emîn, Kal‘a-i Rodos, Cezâyir'e
sürilmesi emrolunan : 1559, 1612
Hüseyin, Batum Sancağı
Kethudâsı : 2060
Beği
Ömer Beğ'in
Hüseyin, BölükbaĢı : 1761
Hüseyin, ÇavuĢ-zâde, hüküm verilen : 2471
Hüseyin, Çerâkise Ağası : 598
Hüseyin, Çorum Sancağı Beği Gülâbî Beğ'in
Kethudâsı : 2080
Hüseyin, Dîvâne, ehl-i fesâd, Hayrabolı kz. : 2120
Hüseyin, Dîvâne, tîmâra mutasarrıf olan, Ġci (?) k.,
HorpiĢte nh. : 1975
Hüseyin, Dîvâne, YavaĢca k., Hayrabolı kz. : 1245
Hüseyin, ehl-i vukûf, Akkirman sn. : 1479
Hüseyin, ErciĢ gönüllülerinden : 1207
Hüseyin, evi basılan, Yapalu kz. : 1557
Hüseyin, fukarâya mu‘âvenet eden, Bitlis : 1717
Hüseyin, gâyib olan, Çanakcı k., Akçakızanlık kz. :
1145
Hüseyin, Gülâbî-zâde, Yemen'e gitmek içün ta‘yîn
olunan ümerâdan : 1922
Hüseyin, Hâce-oğlı, Dîvâne, Karaköy, Silivri kz. :
1919
Hüseyin, Hâcî Nebî oğlı Hüseyin, Çorum alaybeği
âdemi : 209
Hüseyin, Kâdî, Kayıtbay Evkâfı'ndan beĢ-altı yüz
altunın bel‘ u ketm iden, Mısır Beğlerbeği
Mahmûd Beğ'e borclu : 896, 1884
Hüseyin, Kara, müfsid, Boyâbâd kz. : 1277
Hüseyin, Kâsım Beğ âdemi : 2599
Hüseyin, Kâtib, Dîvân-ı Hümâyûn Kâtibi : 1849
Hüseyin, katil zanlısı, Tatarlaradası mevzı‘ı,
Gelibolı : 688
Hüseyin, Keçel, ehl-i fesâd, Bitlis : 85, 564
Hüseyin, Kefe Sancağı Beği Kâsım
Kapukethudâsı : 26, 1196, 1471
Beğ
Hüseyin, Kethudâ beğ âdemi : 2607
Hüseyin, mahbûs, Sene Kal‘ası, Venedik : 116
Hüseyin, Mevkûfât Nâyibi, Karaman vt. : 2463
Hüseyin, Mevlânâ, sâbık Prepolya Kâdîsı : 206
Hüseyin, Muhtesib, kasaba-i Bâzârcık, Semendire
sn. : 978
Hüseyin, Muhzır Kâtibi : 45, 76, 79, 327
Hüseyin, müfsid, San‘a vt. : 611
Hüseyin, nâzır âdemi : 509
Hüseyin, Nevbetciler Kethudâsı : 1138
Hüseyin, Niğbolılı, müfsid, Vidin : 62
Hüseyin, Ömer Beğ'in âdemi : 63
Hüseyin, Palu Hâkimi : 2378
Hüseyin, Pîrî PaĢa kızı Neslihân Hâtûn'un âdemi :
1686
Hüseyin, Rûmili ÇavuĢı : 1194, 1200
Hüseyin, sâbık Mîr-livâ : 2323
Hüseyin, Sevvâkîn Sancağı Defterdârı : 1556
Hüseyin, Seyyid, Mekke-i Mükerreme ġerîfi Seyyid
Hasan'ın büyük oğlı, Cidde : 2663, 2764
Hüseyin, sipâhî, Ağlasun kz. : 126, 509
Hüseyin, sipâhî, Bozdoğan k., Hüseyinâbâd kz. :
2704, 2705
Hüseyin, sipâhî, ÇerkeĢ sn. : 509
Hüseyin, sipâhî, vakfun yirlerini zabteyleyen,
YeniĢehir kz., Burusa : 2334
Hüseyin, Suyolcı : 379
Hüseyin, Südde-i Sa‘âdet mehterlerinden : 56
Hüseyin, ġerîf, Müderris, fuzalâ-i
Mükerreme'nün Re’îsi : 2740
Mekke-i
127
Hüseyin, Teke Beğinün Kethudâsı : 323
hüsn-i zindegânî : 1329, 2511
Hüseyin, Tekne, katil zanlısı, Tatarlaradası mevzı‘ı,
Gelibolı kz. : 688, 797
Hüseyin, tezvîr berât viren, Ġlbasan kz. : 1957
hüsn-i tedârük; — eylemek : 37, 318, 582, 619,
743, 2399, 2723; — ile âsîlerün hakkından
gelmek : 1446; — ile bâb-ı müdârâda
dakîka fevtitmemek : 1332; — ile binâ
itdürmek : 1578; — ile elegetür(il)mek :
129, 218, 626, 1140, 1200, 1330, 1345,
1534, 1672, 1805, 1806, 1835, 1890, 1932,
1984, 1988, 2067, 2115, 2185, 2187, 2297,
2366, 2408, 2429, 2486, 2615; — ile
getürtmek : 2317; — ile haklarından
gelmek : 1779; — ile hıfzeylemek : 233; —
ile istimâlet virmek : 1329; — ile itmâm-ı
maslahat itmek : 1912; — ile tutup
habseylemek : 1801; — ile üzerlerine
varmak : 582
Hüseyin, TopcıbaĢı : 1480
Hüseyin, Trabzon Beği olup vilâyet tahrîr iden
Ömer Beğ'in Kethudâsı : 2397
Hüseyin, Voyvoda, Niğbolı : 1558
Hüseyin, Yahyâ PaĢa Evkâfı Kâtibi, Üsküb : 1126
Hüseyin, Yeniçeri elin kesen, siyâset olunması
emridilen : 1523
Hüseyin, Yeniçeri, katil zanlısı, Anabolı Kal‘ası :
647, 2582
Hüseyin, Za‘îm Mü’min'in âdemi, Bafra kz. : 1366
Hüseyinâbâd; — kazâsı : 2683, 2704, 2705; —
kâdîsı : 2683, 2704
Hüseyin-i Mâlikî, Kâdî, Mâlikî Medresesi
Müderrisi, Mekke-i Mükerreme : 442
Hüseyinkulı, levend, kuttâ‘u't-tarîk, Kazıklu
derbendi, MenteĢe sn. : 297, 345, 1296,
1297, 1736
Hüseyn-i Harezmî, ġeyh, Dâru's-selâm-ı ġâm'da
medfûn : 2721
hüsn-i (ikdâm u) ihtimâm : 201, 1524, 2099, 2538
hüsn-i emânet ü istikâmet zuhûra gelmek : 2478
hüsn-i firâset : 236, 740, 2047, 2422
hüsn-i tedbîr (ü tedârük); — eylemek : 29, 44, 796,
1382, 1476, 1925, 2457, 2554, 2722; — ile
çıkarup ihzâr itmek : 90; — ile ehl-i fesâdı
elegetürmek : 1163; — ile elegetürmek : 29,
1194, 1201, 1207, 1235, 1272, 1518, 1555,
1650, 1874, 1883, 1911, 1936, 2010, 2041,
2185, 2430, 2526, 2601, 2615; — ile
gurbetleri elegetürmek : 1673; — ile
mübâĢeret üzre olmak : 1925; — ile
tefahhus u tecessüs itmek : 965; — ile
tenbîh olunmak : 833; — ile mazarrat u
te‘addîlerin def‘ u ref‘ eylemek : 1087
hüsn-i icâzet : 240, 1180, 2734, 2735
hüsn-i ihlâs ve fart-ı ihtisâs : 2761
hüsn-i intizâm; — üzre olmak : 721; — virmek
emritmek : 606
hüsn-i istikâmet : 337, 2035
hüsn-i ittihâd ile ehl-i fesâdun elegelmesinde
mu‘âvenet eylemek : 2654
hüsn-i ittihâd u ittifâk : 44, 144, 145, 545, 603,
611, 613, 653, 742, 743, 1475, 1794, 1922,
2035, 2736, 2754; — üzre ağalık u kethudâlık hıdmetine istihdâm eylemek : 2431
Ibâd (?), tavâyif-i bâğıye, ġam : 29
ıbâd ile bir olmak : 218
ıbâdet(ler); — üzre müslimânlar : 98; —inde
olmak : 996; —ine mâni‘ olmak : 996
ıbret; — olmak : 125; — ü nasîhat vâkı‘ olmak :
2615; —-nümâ olmak : 2649
hüsn-i sîret : 187
ıdlâl; — eylemek (itmek) : 1498, 1669, 1847, 1881,
1892, 1994, 2081, 2185, 2332, 2378, 2421,
2454, 2747; — eylemekden hâlî olmamak :
2067; — idüp âsî itmek : 29; — ü tahrîk
itmek : 2415; — üzre olmak : 98; —de
oldukları istimâ‘ olunmak : 443
hüsn-i taviyyet ü muhâlesat : 2740
ılâc ider kimesne : 344
hüsn-i tedbîr-i dil-pezîr ve tedârük-i lâ-nazîr : 611
ılgar;
hüsn-i mu‘âmeleleri olmamak : 2738
hüsn-i mu‘âvenet (ü muzâheret) : 169, 2088, 2739
hüsn-i müdârâyı elden komamak : 1332
hüsn-i nazar : 2740
hüsn-i zindegânelerine mâni‘ olmak : 2378
— itmek : 29, 2059;
elegetürmek : 2059
— idüp
Ilgun; — kazâsı : 1687, 1987; — kâdîsı : 227
128
yitiĢüp
Ilıca kâdîsı : 133, 931, 1730, 1803, 2434
Ilıca karyesi, Aydos kz. : 2359
Ilıca karyesi, Selanik kz. : 2635, 2699
Ilıca vîrân, Kelkid nh. : 2397
Ilıca, Budun sn. : 1595
ıllet koymak : 2049
ılm; — ü kırâ’et : 148; —-i hendese ile terâzûya
almasınun tarîkın bilür kimesne lâzim
olmak : 990; —-i tıbda hâzik u mâhir
olmak : 1969; —-i tıbda mehâretleri olmak :
1969; —i ve ma‘rifetleri olmamak : 2207
ılm-i Ģerîf-i âlem-Ģümûl; — muhît u Ģâmil olmak :
2743; —-i hıdîvâne : 244; —-i husrevâne :
75, 2742, 2763; —-i Ģâhâne : 2740
Imâdiyye : 1942; — hâkimi : 1481, 2053, 2300
Imâdüddîn Ġsmâ‘îl, Melik : 1873
ımâret(ler) (ımârât) : 146, 1247, 1298, 1405, 1751,
2249, 2721; — binâ olunmak : 2336; —
eseri olmamak : 1189; — mühimmi : 1751,
2385; — mühimmi içün getürilen koyunlar :
2151; — ü medresenün cümle ahĢâbı :
1315, 1322; — vakfı : 888; —e vakfolmak :
1322, 2640; —-i mezbûre mühimmâtı :
1125;
—un
dîvârları
ve
sakfları
hedmolmak : 2181
Imâret-i Âmire(ler) : 343, 1637, 1638, 1639, 1642,
1657, 2151, 2385, 2387; — evkâfı : 1639,
1640, 1643, 1653, 2231; — Evkâfı
mahsûlü : 2387; — levâzimi : 2145; —
matbahı : 1639; — mühimmâtı : 1981; —
mütevellîsi : 1130, 2551; —i'nün Evkâfı
tevliyeti : 2506; —'nün haremi kapuları :
1643; —'ye muzâyaka virmek : 1643
ınâd; — eylemek : 31, 1235, 2329; — eyleyenleri
Atebe-i Ulyâ'ya yazup bildürmek : 1783; —
iden(ler)i isimleriyle yazup arzitmek : 854,
1121, 1130, 1364, 1372, 1579, 1729, 1730,
2321, 2411, 2414; — ideni men‘ eylemek :
67; — idenler : 1030; — idenleri te’dîb
eylemek : 643; — iderlerse arzitmek : 496;
— it(me)mek : 14, 101, 257, 324, 424, 435,
558, 706, 858, 1121, 1229, 1398, 1416,
2312, 2318, 2705; — ü temerrüd idenleri
yazup bildürmek : 2207; — üzre olmak :
1394, 2185
ınâd ü muhâlefet; — eylemek : 2535; — idenler :
2276; — idenleri yazup bildürmek : 723; —
idenlerün haklarından gelmek : 236, 431;
— ile muhârebeye mübâĢeret itmek : 90; —
it(dürme)mek : 233, 235, 324, 330, 353,
381, 475, 584, 614, 1251, 1780, 1891,
2544; — üzre olanlar : 2526; — üzre
olmak : 1394, 1874, 2128; —den hazer
itmek : 236
ınâyât-ı husrevânîye nâ’il olmak : 1922
ınâyet; — ile behre-mend olmak : 236; — itmek :
121, 124, 365; — olunugelmek : 1135; —
recâ eylemek : 199, 265, 536, 885, 986,
1067, 1123, 1792, 1854, 2460, 2606, 2752;
— ü ihsân buyurılmak : 2724; — zuhûra
getürmek : 2612; —e mazhar olmak : 1193;
—-i Bârî yârî kılmak : 236; —-i bî-gâyet(-i
Rabbânî) : 236, 2668; —-i bî-gâyetle
mukârin olmak : 2661; —-i Ģâhâne zuhûra
getürmek : 844
ınâyet-i aliyye; —-i husrevâne zuhûra getürmek :
1424, 1478; —-i Ģâhâne mebzûl ü ma‘tûf
olmak : 2614
Inâyet-i Hakk : 2071; — celle ve alâya tevekkül
itmek : 611, 796; — ile yüz aklıkları tahsîl
itmek : 1268
ınâyet-i Hazret-i Melikü'l-Kadîr : 2722
ınâyet-i Mâlikü'l-mülk-i Zü'l-celâl : 1907
ırağ olmak : 744
ırakdan top ile urup gemilerin baturmak : 244
ırgad (tâifesi) : 1068, 2212, 2309; — bâbında
muzâyaka olmak : 964; — dutmak : 1582;
— getürtmek : 964; — kâfir(i) : 49, 2557;
— levend kâfirler : 2557; — levend
kâfirleri elegetürmek : 49; — tâifesine
mâni‘ olmak : 1068; — tedârüki: 964; —
tutmak : 2309; —a lâzim olan ücretlerin
virmek : 2538; —a ve bennâya akça
virmek : 790; —ını yıldan yıla değin
kullanmak : 2309
ırgâdiyye diyü akçaların aldur(ma)mak : 2000
ırgadlık iĢleyen kefere : 2344
ırz u nâmûs-ı saltanat : 582, 611, 613, 1123, 1794,
1922, 1925, 2615
ırz-ı kazâ pây-mâl ve memlekete küllî ihtilâl
müterettib olmak : 2064
ıskarlat çuka : 324, 1282
ıslâh : 2428; — eylemek : 740, 2484; — olmamak :
1747; —-ı memleket : 370, 2088; —ı
müyesser olmak : 1528; —-ı vilâyet itmek :
796, 2664; —ını mü’eddî : 2484; —ları
mümkin olmamak : 1301, 1446
Isparta : 1978
129
Istabl-ı Âmire : 284, 414, 530, 563, 1195, 2187,
2576; — bârgîrleri : 1305; — bârgîrleri
çayıra çıkmak : 1191; — çayırı mühimmi :
1449; — mühimmi : 414, 644, 651, 1133;
— mühimmi içün irsâl olunan akça : 644;
içün
Ġstanbul'a
zahîre
— mühimmi
gönderilmek : 651; — mühimmi içün zahîre
cem‘ı : 890; — otluğı : 1466; —'ye arpa
teslîmi : 624; —'ye çekilügelen otluk
mühimmi : 1463
ıstabur çekmek : 1534
IĢık, Kızıl, evler basup âdemler katliden, Gelibolı
kz. : 1883
Istancorlina (?), Eflak kâfiri, zimmî, katil zanlısı :
2542
ısyân(lar); — iden kurâ keferesi urılmak : 2601; —
idenlerün haklarından gelmek : 702; —
ider serkeĢleri kalmamak : 2300; — idüp
harâcların virmekde ınâd eylemek : 2601;
— ile ma‘rûf olunmak : 2601; — itmek :
90, 321, 432, 537, 611, 655, 699, 702, 783,
1419, 1728, 2601; — itmesine sebeb
olmak : 1419; — sûretin göstermek : 35, 36,
324; — u dest-i tetâvülden hâlî olmamak :
2300; — u fesâd üzre olmak : 455; — u
muhâlefet olmamak : 1432; — üzre olan
A‘râb : 2456; — üzre olan karyelerün
hakkından gelinmek : 1776; — üzre olan
Koçba nâhıyesinün âsîleri : 582; — üzre
olanlar : 455; — üzre olanlarun ahvâllerin
toprak kâdîları ma‘rifeti ile görmek : 2647;
— üzre olanlarun hakkında sancakları
beğinden arz alup gelmek : 455; — üzre
olmak : 29, 37, 76, 78, 250, 432, 459, 537,
631, 811, 1373, 1446, 1451, 1669, 1929,
2147, 2297, 2430, 2536, 2647; — üzre olup
harâcların virmemek : 2430; —dan hâlî
olmamak : 271; —ı mukarrer olmak : 1446,
1533; —ı olmamak : 743; —ı ziyâde idüp
mâllar gâret itmek : 1277; —ın setritmek :
2355; —ında musırr olmak : 250
ısyân u tuğyân : 2572; — üzre olanlar : 2430; —
üzre olmak : 304-A, 537, 582, 811, 1301,
1451, 1779, 1936, 2010, 2436, 2647; —
üzre Ģer‘-ı Ģerîfe itâ‘at eylememek : 2647
ıtlâk; — buyurılmak : 797; — eyle(me)mek : 66,
80, 380, 673, 776, 919, 1086, 1200, 1356,
1717, 1747, 1781, 1806, 1899, 1987, 2120,
2366, 2771; — it(me)mek : 52, 116, 150,
171, 275, 298, 498, 647, 867, 1085, 1145,
1198, 1388, 1778, 1784, 2348, 2359, 2390;
— itdürmek : 136, 1019; —k itmeyüp
ahvâlin arzeylemek : 500; — ol(un)mak :
110, 111, 136, 294, 298, 380, 536, 1002,
1086, 1116, 1299, 1356, 1468, 1784, 1900,
2216, 2309, 2412, 2442, 2518, 2742, 2743;
— olunmamasın taleb eylemek : 919; — u
irsâl olunmak : 2348
IĢık, Mîr, evler basup âdemler katliden, Gelibolı
kz. : 1883
IĢıklar karyesi, Atranos kz. : 2421
ıtâb; — olunmak : 951, 1229; — ü ıkâb : 496, 582,
1213, 1730, 2078; — ü ıkâba müstehıkk
olmak : 1626, 1730, 2137; —a müstehıkk
olmak : 603, 920, 1288, 2408, 2429; —
-engîz mektûb gönderilmek : 2740; —-ı
elîm ile mu‘âteb olmak : 2021
ıttılâ‘ tahsîl itmek : 2474
Ivaz, Hâce, liman re’îsi, Antâliyye kz. : 93
Ivaz, ġehrizol beğlerbeği kethudâsı : 1756, 1797
Ivaz, Zü'l-cevzân Beği, tahrîr emîni : 2480
ıyâlleri; — ellerinden alınmak : 1485; —n esîr
itmek : 582
ızhâr-ı acz itmek (eylemek): 196, 271, 694, 1416,
1610, 2616
ızhâr-ı ıhlâs; — u ubûdiyyet : 2484; — u meveddet :
2484
ızhâr-ı tezallüm : 193, 331, 496, 673, 2455, 2623;
— ü teĢekkî itmek : 626
ızhâr-ı ubûdiyyet itmek : 2439, 2614
ıztırâb; — çek(il)mek : 188, 273, 1575, 2186, 2541;
— itmek : 1752; — mukarrer olmak : 595;
— u muzâyaka çekilmek : 122; — virmek :
554; —a düĢmek : 1332
ızzet-nisâb : 244
ıĢâ namâzına hâzır olmağa kudretleri olmamak :
996
ızzet-penâh : 2447
ıĢık(lar) : 312, 443; — tâifesi dirilmek : 98; —un
evzâ‘ u etvârlarını tecessüs ü tefahhus
itdürmek : 312
ızz-i huzûr-ı mevfûru'l-hubûr : 244
ızzet-Ģi‘âr : 2096
ibâk eylemek : 1552, 2727
ibâkat itmek : 782
ibkâ itmek (eylemek) : 146, 190, 349, 1497, 1521
130
iblâğ u ihdâ kılınmak : 244
Ġbrâhîm, ehl-i fesâd, Hâlidbeğlü Cemâ‘ati, Ruhâ
sn. : 309
Ġbn-i Hicrî, Emîr : 1193
Ġbn-i Yûsuf, Altı Ġklîm Mukâta‘ası Mültezimi,
Mısır : 2146, 2189
Ġbrâhîm, ErciĢ gönüllülerinden : 1207
Ġbrâhîm : 1026
Ġbrâhîm, Erzurum Defterleri Kethudâsı, sâbık
Nâzır-ı Emvâl : 766, 839
Ġbrâhîm [Düyek], Çorum alaybeği âdemi : 209
Ġbrâhîm, evi basılan, Yapalu kz. : 1557
Ġbrâhîm Beğ, ehl-i vukûf kimesnelerün hidmet
itdüği : 984
Ġbrâhîm, Gönüllüler Ağası : 2764
Ġbrâhîm Beğ, Mekke-i Mükerreme'de suyolı
hıdmetinde iken fevtolan : 914, 986, 987,
989, 1300, 1887
Ġbrâhîm, harâmî, Eskihısâr kz. : 515
Ġbrâhîm Beğ, Sis Sancağı Beği : 524
Ġbrâhîm, havâss-ı hümâyûn avcısı, Köfnas nh., Bolı
kz. : 1826
Ġbrâhîm Beğ, Tercemân, Dergâh-ı Mu‘allâ
müteferrikalarından : 1137, 1531, 2347,
2760
Ġbrâhîm bin Ca‘fer, hâssa re’îsi, Yüzyiğirminci
Bölük : 2124
Ġbrâhîm ÇavuĢ, Derâz, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı :
74, 98
Ġbrâhîm ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 436,
443, 644, 1886, 2127, 2515, 2516
Ġbrâhîm ÇavuĢ, Mataracı,
ÇavuĢı : 283, 555
Dergâh-ı
Mu‘allâ
Ġbrâhîm ÇavuĢ, Uncı-zâde,
ÇavuĢı : 456, 494, 496
Dergâh-ı
Mu‘allâ
Ġbrâhîm Kethudâ, Klis Beği Kethudâsı : 2468
Ġbrâhîm, Amâsiyye sancağı beği âdemi : 2083
Ġbrâhîm, arz getüren : 2072, 2510
Ġbrâhîm, arz-ı hâl sunan, Van sn. : 308
Ġbrâhîm, askerî olup vefât eyleyen, Mısır : 1661
Ġbrâhîm, Atebe-i Aliyye-i Adâlet-unvân müteferrikalarından : 2729
Ġbrâhîm, Çerâkiseler Ağası Murâd'un âdemi : 1021,
1023
Ġbrâhîm, ÇerkeĢ Kâdîsı Velî'nin oğlı : 2054, 2122
Ġbrâhîm, Çobân, maktûl, Ġnöz kasabası, Ġpsala kz. :
1115
Ġbrâhîm, dâniĢmend : 1753
Ġbrâhîm, Defter Kâtibi, Nusaybîn kz. : 2166
Ġbrâhîm, demürci , Yemen Seferi'ne ta‘yîn olunan :
887
Ġbrâhîm, derbend bekçisi, Ruhâ sn. : 309
Ġbrâhîm, Dergâh-ı Mu‘allâ kullarından, yasakcı,
Belgrad Darb-hânesi : 828
Ġbrâhîm, Dizdâr, Kal‘a-i Ġsfirlik neferlerinden : 974
Ġbrâhîm, Hâce, Malâtıyye hâcelerinden : 2537
Ġbrâhîm, Harprut Sancağı Beği : 2477
Ġbrâhîm, Hâssa serrâc : 900
Ġbrâhîm, Hudâvendigâr livâsının kitâbetine ta‘yîn
olunan : 1069
Ġbrâhîm, hüküm verilen : 2453
Ġbrâhîm, Ġskele Emîni Maksûd âdemi : 1513
Ġbrâhîm, Kapuağası Ca‘fer Evkâfı Mütevellîsi :
961, 962
Ġbrâhîm, Kapucı : 2679
Ġbrâhîm, Karaman Haymânesi Mültezimi : 964
Ġbrâhîm, Kâtib, Samsun ve Amâsiyye câniblerinden
cem‘ olunan zahîrenin kâtibi : 2720
Ġbrâhîm, Kâtib, Vize sancağı tahrîrinde : 175
Ġbrâhîm, katl zanlısı, TavĢanlu nh. : 1334
Ġbrâhîm, Kullar Ağası, Medîne-i Münevvere'de
muhâfaza hıdmetinde olan : 1348, 2739
Ġbrâhîm, Kütâhiyye sancağını tahrîr iden Rahîmî
oğlı : 1077
Ġbrâhîm, Mahrûse-i Mısır'da mihmândâr oğlı : 1617
Ġbrâhîm, mazlûm, Engüricük k., Atranos kz. : 2421
Ġbrâhîm, Mevlânâ, nâzır u mübâĢir ta‘yîn olunan,
Bağdâd ahâlîsinden : 2316, 2331
Ġbrâhîm, Muklacı, fesâd ü Ģenâ‘at ile meĢhûr,
Erzurum eyâleti : 2702
Ġbrâhîm, müfsid, Körkil sn. : 735
Ġbrâhîm, müfsid, Vidin : 62
Ġbrâhîm, nefs-i Haleb ahâlîsinden : 2652
Ġbrâhîm, Nevbetciler Ağası, Medîne-i Münevvere :
1041
Ġbrâhîm, sâdâtdan, Ģakî, mahbûs, Sivas
ġarkîpâre kz. : 1114, 2216, 2291
kl.,
Ġbrâhîm, serrâc Ģâgirdi, Küçük Ahûr : 412
Ġbrâhîm, sipâhî, mektûb getüren : 309
131
Ġbrâhîm, Sivaslu, zimmetinde mâl-ı mîrî olan,
Erzurum sn. : 1162
Ġbrâhîm, sûhte, Sinob kz. : 1899
Ġbrâhîm, sûhte, TavĢancılu nh., Kütâhiyye sn. :
1365
Ġbrâhîm, Südde-i Sa‘âdet kullarından : 2130
Ġbrâhîm, ġeyh, Mîrâbîler
Urbân'dan : 702
ġeyhı,
MeĢâyıh-ı
Ġbrâhîm, Tîmârlar Defteri Kethudâsı, Erzurum : 810
Ġbrâhîm, üstâd, neccâr, Yemen Seferi'ne ta‘yîn
olunan : 887
Ġbrâhîm, Vezîr Piyâle PaĢa'nın kapucılarından :
2673
Ġbrâhîm, za‘îm, Hınıs lv. : 60, 1426
ibrâm-ı galîz ve cerr-i sakîl eylemek : 1706
ibrâz; — itmek : 1681; — itdükleri temessüklerine
amel
eylemek :
1998;
— olunan
temessükleri alup göndermek : 1440
Ġbrice Ġskelesi : 172
ibtidâ sancağa çıkup Dergâh-ı Mu‘allâ'dan berât
eyleyenler : 2174
ibtidâdan; — barut-hâne hıdmetine mübâĢeret
eylemek : 433; — dirlik ü terakkî
olmağıçün ahkâm-ı Ģerîfe virilmek : 1326;
— yeniçeri ta‘yîni : 1846
ibtidâdan tîmâr : 87; — emrolunanlar : 2295; — u
terakkî içün virilen ahkâm-ı Ģerîfe : 1566;
— tîmâr virmek : 1151
icâbet-i Ģer‘ eylememek : 489
icârât bkz. icâre
icâre(ler) [/icârât] : 180, 644, 1640, 1670; —
akçasın alup hayfitmek : 2039; — ta‘yîni :
180; — virmemek : 180; —ye dutmak :
2159; —ye virmek : 2039
icâzet(ler) (-i hümâyûn /-i Ģerîfe) : 112, 242, 1231,
1233; — almak : 916; — ınâyet olunmak :
1178, 1185; — ile gidüp va‘desinden
tecâvüz idenler : 2072; — recâ eylemek :
1841; — talebi: 166, 2394, 2491, 2770; —
tezkiresi virilmek : 982; — vir(il)mek :
239, 340, 365, 386, 394, 741, 982, 1066,
1082, 1098, 1232, 1513, 1562, 1752, 1778,
1835, 1841, 1984, 2060, 2195, 2290, 2394,
2500, 2762; — vir(il)memek : 358, 1726,
1790; — virilüp gönderilmek : 243, 358; —
virilüp va‘desi tamâm olmak : 2072; —e
132
muntazır olmak : 2540; —e tevakkuf itmek :
2763
icâzetsüz : 2072; — hâtûn : 692; — nikâhlanmak :
692
Ġci (?) karyesi, HorpiĢte nh. : 1975
icmâl : 2062; — defter(ler)i : 869, 912, 914, 2114,
2242; — defterin der-kîse idüp mühürlemek : 2114; — defterin irsâl eylemek :
912; — mûcebince tevzî‘ olunmak : 2003;
— ü mufassal defterler : 529; —e
kaydolunmak : 1755
icrâ; — itmek : 101, 112; — idüp yirine koymak :
129; —-yı hakk eylemek : 1960; —-yı Ģer‘
olunmamak : 226
ictinâb; — itmek : 2705; — (u ihtirâz) üzre olmak :
1081, 2731
iç edik (edük) : 1966, 1989
iç evlerine koymak : 316
iç il(ler) : 431, 1939; — kânûnı üzre yazdurmak :
519; —de olan kılâ‘ : 923; —de tereke
satmayup küffâra virmek : 692; —den bir
yiri harâb idüp bir yiri ma‘mûr itmemek :
449; —den firâr itmemek : 449
iç kal‘a(lar) : 790, 2183, 2319
Ġç Sarây : 2630
içerü gelmek : 339
içerü kal‘ada nısfu'l-leylde fevâhıĢ ile fısk u fücûrda
olmak : 1386
içerüde der-mahzen itmek : 750
içi âstarsız paĢmak : 1989
içi gümüĢ üsti altun kaplu firengî sikke : 1085
Ġçil; — sancağı : 359, 626, 1687, 1752; — beği : 36,
359, 592, 593, 602, 626, 781, 1544, 1545,
1557, 1583, 1632, 1687, 1692, 1752, 1843,
1921, 1987, 2245, 2445, 2563; — beğine
Karaman
muhâfazasıyçün
gönderilen
hüküm : 593; — beğinün kethudâsı : 35,
359; — sipâhîleri : 1752
içinde hısâr-eri olan gemiler : 350
içlerinden bir yararın baĢ u buğ ta‘yîn itmek : 1329
içlerine ve daĢlarına iskerlat giymemek : 1989
Ġç-oğlan Sarâyı'nun oğlanları : 764
îd : 651; —-i mübârek : 793
Ġdrîs Bâkiri, ġeyh, hüküm yazılan : 645
Ġdrîs Beğ, Edirne Muhtesibi : 951
Ġdrîs bin Hüseyin, ehl-i fesâd, Bindikler k., AlaĢehir
kz. : 1814
Ġdrîs bin Ġskender : 2643
Ġdrîs ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1796
Ġdrîs, ehl-i fesâd, Çorlı kz. : 2120
ifrâz : 561, 1930, 2381, 2560; — itmek : 1108,
1607, 1755, 2288, 2322, 2468; — ü tahdîd
olunmak : 1038; — ve müstekıl kâdîlıklar
olmak : 210; — zuhûrı : 561, 1221, 2547;
—dan tîmâr virilmek : 1949; —-ı Trablus :
356; —ın ne ise görmek : 831; —ın
zabtitmek : 356; —un hâssa-i hümâyûna
yarayan eyüsi : 2381
ifsâd; — itmek : 2747; — ü ıdlâliyle ısyân ve
vilâyeti muhâsara itmek : 1419; —a
mübâĢeret itmemek : 421; —dan hâlî
olmamak : 2378
ifĢâ; — itmek : 321; — idüp gaybet eylemekden
hazer itmek : 1713; — itmemek : 1301,
1333, 1446, 1476, 1835, 1984, 1988; —
olmayup kaçurılmakdan ihtiyât üzre
olmak : 1502
iftirâ(lar); — itmek : 1179, 1282; — vü bühtân
olmak : 2682; — vü isnâd itmek : 2140; —
vü telbîs itmek : 626; —sından âciz ü
fürûmânde kalmak : 1445
iftitâh-ı memâlik-i Yemen içün gönderilen asâkir-i
zafer-makrûn : 2769
iğrâk eylemek : 2067
iğseri vü gemi ağaçları göndermek : 1573
iğvâ; — itmek : 1372, 1419, 2292; — virmek :
2303, 2378
ihânet; — eylemek : 456, 2205; — kasdın eylemek :
125; —-i Ģer‘ eyledüği sâbit ü zâhir olmak :
2158
ihâta itmek : 554, 1473, 2537
ihbâr; — itmek : 315; — u Ģehâdeti vukû‘ı üzre
tafsîli ile yazmak : 1522
ihdâs; — itdüği kal‘aları dahı hedmitdürmek :
1705; — olmak : 180; — olunan bid‘atler
ref‘ olunmak : 1484
ihlâs; — u ihtisâs : 169, 428, 2748; — u i‘tikâd
itmek : 2668; — u ubûdiyyet : 2724; — u
ubûdiyyeti olan ümerâ : 1705
ihmâl : 129, 162, 173, 324, 382, 384, 395, 404,
496, 513, 532, 640, 778, 830, 835, 841,
931, 1016, 1057, 1154, 1225, 1698, 1729,
1730, 1800, 1832, 1868, 1943, 1973, 2078,
2079, 2082, 2318, 2429, 2452; — eyleyüp
ehl-i fesâddan gaybet itdürmek : 778; —
olunup
mahalliyle
kereste
tedârük
olunmamak : 1331; — ü noksânı olmak :
970; — ü tekâsül : 965, 1320, 1679, 1709,
1724, 2507, 2537, 2543; —den hazer
eylemek : 2, 39, 132, 141, 288, 304, 374,
411, 440, 467, 502, 512, 521, 539, 550,
585, 596, 672, 712, 738, 755, 947, 951,
1239, 1314, 1392, 1407, 1771, 1898, 1940,
1973, 2070, 2255, 2283, 2312, 2323, 2410,
2489, 2515, 2599; —üne hamlolunup
mu‘âteb olmak : 1932
ihmâl ü müsâhele : 54, 86, 94, 123, 127, 134, 148,
165, 216, 272, 329, 348, 351, 410, 444,
468, 499, 538, 625, 650, 737, 777, 782,
793, 796, 809, 810, 821, 822, 827, 846,
855, 870, 872, 880, 900, 921, 929, 931,
936, 940, 941, 951, 956, 1003, 1007, 1008,
1009, 1013, 1048, 1062, 1063, 1064, 1083,
1096, 1097, 1109, 1122, 1172, 1185, 1187,
1195, 1233, 1236, 1238, 1266, 1271, 1288,
1302, 1321, 1330, 1336, 1349, 1350, 1366,
1441, 1456, 1466, 1501, 1505, 1508, 1517,
1532, 1552, 1554, 1558, 1567, 1573, 1577,
1582, 1586, 1597, 1671, 1676, 1704, 1722,
1726, 1734, 1751, 1822, 1853, 1868, 1882,
1883, 1917, 1928, 1938, 1939, 1950, 1960,
2026, 2046, 2077, 2078, 2139, 2156, 2160,
2191, 2197, 2199, 2200, 2223, 2227, 2231,
2235, 2252, 2253, 2254, 2275, 2283, 2285,
2302, 2379, 2380, 2406, 2408, 2429, 2448,
2449, 2458, 2467, 2515, 2516, 2525, 2544,
2561, 2563, 2576, 2600, 2608, 2610, 2625,
2638, 2707, 2711, 2753, 2759; — itmek :
1698; — olunmağla câmûslar zahîresüz
kalmak : 2569
ihrâc; — it(dür)mek : 71, 74, 414, 1730, 2532; —
olunan koyunlar : 329; — olunan zahîrenün
ekseri gelmemek : 651; — olunmak : 1695;
— u irsâl : 331, 1003, 1165, 1170; — u
tahliye itmek : 568; — u tahmîl itdürmek :
174; — u vakf ve tescîl-i Ģer‘î itmek : 2288
ihrâcât u masârifin gereği gibi yirlü yirinden teftîĢ ü
tefahhus itmek : 914
ihrâk; — bi'n-nâr : 226; — eylemek : 1277, 1448,
1581, 1669, 1694, 1711, 2504, 2711, 2742,
2749, 2750; — ol(un)mak : 433, 1399; —
olunan dükkânlar : 804
ihsân; — olunmak : 2041; —da bulunmak : 1193;
—-ı Ģerîf-i âlî : 1524
133
ihtikâr tarîkıyla mübâlağa zahîre cem‘ı : 501
ihtilâl; — müterettib olmak : 2064; — olduğı
istimâ‘ olunmak : 655; — olmak : 584, 614;
— ü havf virmek : 2257; — üzre olmak :
47; — vir(me)mek : 904, 974, 2040, 2378,
2464; —de olmak : 1868; —den hazer
itmek : 378; —e bâ‘ıs olmak : 595, 1267; —
-i vilâyet : 1213
ihtilât(lar); — eylemek : 1706; — itdürmemek : 88,
2500; —ı olmak : 78
ihtimâm; — idüp dakîka fevteylememek : 2309; —
ile teftîĢ eylemek : 471; — itmek
(eylemek) : 405, 413, 418, 449, 497, 688,
1119, 1268, 1581, 1822, 2395; — üzre
ol(ma)mak : 870, 1155, 1354, 1923; —-ı
tâmm ol(un /ma)mak : 1528
ihtirâz; — itmek : 204, 206, 667, 955, 2520; — ü
ictinâb itmek : 1922; — üzre olmak : 1178,
1696
ihtisâb : 482; — hıdmeti : 2673; — ilhâk olunmak :
912; — mahsûline zarar u noksân
müterettib olmak : 861; —-ı boya-hâne : 63;
—ı girü beğlerbeği hâslarına ilhâk
eylemek : 912
ihtiyâc(lar); — zamânında gönüllü haymâne
koyunlarından virilmek : 1977; —ın
komamak : 153; —ıyla hıdmete tâlib
olmak : 982
ihtiyârlarıyla tîmârların kılıca yarar oğullarına
bildürenler : 1435
ihtiyârlarıyla tîmârların oğullarına
isteyenlerün tîmârları : 1435
bildürmek
ihtiyât (u ihtirâz) itmek : 144, 930, 1037, 1684,
2516, 2770
ihtiyât üzre olmak : 974, 1151, 1226, 1502, 2026,
2030, 2082, 2536, 2595, 2735, 2763
ihtiyâtan kadîmden koyun ihrâc olunugelmeyen
yirlü re‘âyâ : 929
ihtiyâtan kal‘ada kifâyet kadar hurmâ hıfzolunmak :
1312
ihyâ; — idilen karyeler : 1369; — itmek : 2166
ihyâ vü âbâdân; — eylemek : 1047, 1151, 2563; —
karyeler : 1091; — karyelerin kadîmî
hudûd u sınurları : 1091
ihzâr; — eyleyüp habsitmek : 138; — idüp teftîĢ
eylemek : 1085; — itmek (eylemek) : 58,
76, 87, 90, 92, 270, 277, 284, 301, 315,
440, 479, 504, 527, 558, 590, 596, 646,
134
766, 839, 847, 1039, 1126, 1229, 1520,
1618, 1861, 2049, 2152, 2176; — olun(ma)mak : 189, 278, 315, 689, 1422, 2071,
2179; — olunan ağaçlar : 2008; — u ihtisâb
âmili olmak : 1892; — u irsâl olunmak :
1271; — u irsâli fermân olunan zahîre :
2235; — u taleb itmek : 2178; — u tekmîl
itmek : 656; —a ve kefîllemeğe imkân
olmamak : 315; —da te‘allül eylemek : 107;
—dan ref‘ olunmak : 2578; —-ı husamâ
kılmak : 520, 730, 1445, 1518, 1817, 1830,
2633; —ı kâbil olmamak : 496; —ı lâzim
olan ehl-i fesâdı ihzâr eylemek : 711; —ı
lâzim olanlar : 54, 1211, 1229, 1483, 1820,
2081, 2288; —ı lâzim olmak : 315, 1144,
1935, 2392, 2564; —ı mümkin asker :
2100; —ı mümkin deve : 2100; —ı mümkin
olmamak : 1479, 2361; —ına kâdir olmak :
500; —ına mâni‘ olmak : 101
ihzâriyye : 63
ikâmet; — it(dür /il)mek : 1038, 1933, 2594; —-i
bâzâr itdürmek : 188, 991
ikdâm (u ihtimâm); — itmek (/eylemek) : 86, 94,
163, 269, 272, 402, 418, 473, 486, 499,
595, 740, 787, 884, 902, 931, 965, 1039,
1108, 1112, 1113, 1122, 1255, 1361, 1429,
1467, 1504, 1588, 1704, 1879, 1882, 1889,
2006, 2156, 2177, 2410, 2448, 2592, 2614,
2627, 2638, 2655, 2661, 2662; — eyleyüp
basîret üzre olmak : 1513; — ile tefahhus u
tecessüs itmek : 2024; — ile tetebbu‘ u
tecessüs itmek : 1939; — üzre mukayyed
olmak : 1553; — üzre ol(un)mak : 315, 532,
545, 740, 1236, 1255, 1400, 1503, 1679,
2071, 2253, 2308, 2408, 2429, 2553; —
üzre yirlü yirinden teftîĢ itmek : 839; —
vücûda /zuhûra getürmek : 127, 731, 862,
1142, 1264, 1366, 1368, 1660, 2047, 2145,
2333, 2614; —da dakîka fevtitmemek : 329,
782, 965, 1250, 1349, 1361, 1451, 2266,
2354; —da mücidd ü merdâne olmak :
1508; —dan hâlî olmamak : 2552
ikdâm; — üzre olmak : 2156; —da dakîka fevtitmemek : 1352
iki akça oturak virilmek : 2248
iki baĢı balçıklu su : 2360
iki baĢı mühürlü; — ip irsâli : 2028; — urgan
virilmek : 1628
iki beğlerbeğilik birikdürilmek : 1333
iki cânibden vekîller nasbı : 1081
iki def‘a harâcları alınmak : 496
iki dirlik tasarruf itdürmemek : 1968
iki kâdîlık yir habs ile gezdürüp siyâset itmek : 739
iki kılıç tasarruf idenler : 91
iki kulaklu üsti âstarlu pâpûĢ : 1989
iki kuzılamıĢ koyun : 866, 1729, 1730
iki Ģerefelü minâre : 354
iki takım kürek virilmek : 481
ikinci nevbetlü; — piyâde(ler) : 1441, 2312; —
yörükler : 1064
ikinci palanka : 2183
ikindi namâzı : 768
Ġkisırma Kal‘ası : 1632
iki-üç sûhteyi bir yirde yörütmemek : 413
Ġklîm Mukâta‘ası bkz. Ġklîm-i Garbiyye Mukâta‘ası
Ġklîm-i Garbiyye Mukâta‘ası [/Ġklîm Mukâta‘ası],
Mısır : 2146, 2189
iklîmler : 721
Ġklîmü'l-Müzâhımeteyn,
Ġklîm-i
Mukâta‘ası'ndan, Mısır : 194
Garbiyye
ikrâr(lar); — itmek : 150, 192, 254, 316, 517, 673,
797, 867, 1182, 1245, 1422, 1688, 1725,
2178, 2329, 2359; — eyledüği müseccel
olmak : 1085; — u i‘tirâf eylemek : 508,
1510; —ı müseccel olanlarun Ģer‘le
haklarından gelinmek : 1737; —ı müseccel
olmak : 1737; —ı sâbit olup müseccel
olmak : 178; —ı sicill olunmak : 316, 1694;
—ına Ģâhidlik itmek : 261; —yla sâbit olan
mevâddun edâsı hükmolunmak : 858
il üzerine çıkmak : 1223
i‘lâm; — itmek : 73, 81, 92, 93, 134, 144, 145, 154,
180, 183, 224, 244, 358, 445, 472, 477,
478, 503, 506, 515, 521, 544, 595, 599,
639, 640, 893, 903, 950, 1081, 1145, 1199,
1204, 1205, 1206, 1208, 1219, 1221, 1677,
1680, 1683, 2022, 2096, 2490, 2504, 2511;
— ol(un)mak : 82, 88, 103, 114, 116, 129,
155, 167, 554, 886, 1198, 1330, 1696,
2051, 2054, 2067, 2073, 2087, 2093, 2099,
2453, 2519, 2532; — ü ihbârdan hâlî
olmamak : 1078; — hâlî olmamak : 490
i‘lâm ü iĢ‘âr : 75; —dan hâlî olunmamak : 335
i‘lân; — itmek : 1478; — ü tenbîh eylemek : 215;
—-ı fısk u fücûr olunmak : 1864
Ġlbasan (kazâsı /sancağı /livâsı) : 37, 331, 537, 783,
1957, 2504; — beği : 37, 39, 331, 811,
1487, 1669, 1957, 2180; — kâdîsı : 331; —
Kal‘ası : 1695; — müstahfızları ve
dizdârları : 331; —'dan ihrâc olunan
neferler : 2602; —nda vâkı‘ olan kılâ‘
dizdârları ve azeb ağaları : 765
ilçi(ler) : 103, 233, 234, 236, 240, 242, 244, 307,
313, 321, 332, 365, 370, 393, 549, 560,
594, 619, 637, 656, 666, 708, 733, 745,
746, 747, 823, 833, 887, 916, 1080, 1081,
1156, 1157, 1158, 1231, 1233, 1292, 1324,
1482, 1668, 1768, 1769, 1778, 1781, 1783,
1784, 1788, 1789, 1791, 1792, 1805, 1806,
1820, 1835, 1984, 2725, 2729, 2749, 2750,
2752, 2756, 2766, 2770, 2771; — ahvâli :
317, 1476; — gelecek konaklar : 744; —
gelmek : 185, 237, 238, 269, 294, 549,
550, 594, 639, 756; — gelmelü olmak :
2500; — getürmek : 594; — gönder(il)mek :
321, 656, 1081, 2731, 2742, 2756; —
husûsında mektûb gelmek : 579; — ıtlâk
olunmak : 2742; — i sulh taleb itmek : 666;
— içün kifâyet mikdârı arpayı gemilere
tahmîl itmek : 746; — ile gelen halka zahîre
lâzim olmak : 552; — irsâli : 2723; —
mühimmi : 843, 1788; — Ģehre dâhıl
olmak : 823; — varup vusûl bulmak : 237,
240; — ve adamlarını Üsküdar'a geçürmek :
619; — vü nâme göndermek : 234; —e
koĢup bile göndermek : 238; —e ri‘âyet
itmek : 103; —nin konduğı evler : 733; —
nin yanına yanaĢup konağa iletmek : 733;
—si alıkonılmak : 2742; —ye icâzet virilüp
gönderilmek : 243; —yi habseylemek :
2770, 2771; —yi konacak eve getürmek :
594; —yi konağa iletmek : 733
ilçilik; —e gelmek : 2500; —e varmak : 271; —le
gelmek : 833, 2491
il-eri : 73, 113, 1201, 1709, 1885, 1891, 1932,
2260; — cem‘ı : 1583; — çıkarmak : 1518;
— devĢürmek : 35; — ihrâcı : 73, 1297,
1366, 1736; — ile alâniyyen evleri basılup
haklarından
gelmek :
35;
— ile
elegetürmek : 1688; — vü sipâhî ile evlerin
basup haklarından gelmek : 36; — yağmâ
eylemek : 1200; —nden kifâyet mikdârı
âdem koĢmak : 1296; —ne tenbîh ü te’kîd
eylemek : 53; —nün koyunların cem‘
135
itmek : 858; —yle ehl-i fesâdı elegetürmek :
1704; —yle üzerlerine varmak : 2260
ilhâd ile Ģöhret bulmak : 2205
ilhâh; — itmek : 2123; — u ibrâm ve cerr-i sakîl
eylemek : 1499; —-ı galîz eylemek : 1499
ilhâk; — eylemek: 112, 548, 912, 2126, 2512,
2545; — itmek : 2134
illik; — câriye : 1745; — esîr alup satmak : 1745
ilticâ itmek : 1891, 1924, 2214, 2742
iltifât; — eylemek : 519; — eylememek: 432, 2081,
2441
Ġlyâs, Dergâh-ı Alî kapucılarından : 2196
Ġlyâs, Dragman, Sipâhî-oğlanlarından : 103
Ġlyâs, ehl-i fesâd, KaĢ kz. : 1817
Ġlyâs, Ermeni, Südde-i Sa‘âdet'e gönderilmesi
emredilen : 1660
Ġlyâs, gurbet, dutılup habsolunan, BeğĢehri : 66
Ġlyâs, Ġnebeği küyegüsi, ehl-i fesâd, Ruscuk kz. :
1546
Ġlyâs, sâbık Anavarin Kal‘ası TopcıbaĢısı : 2027
Ġlyâs, Vilâyet MüfettiĢi, ġarkîpâre kz. : 1114, 2291
iltimâs; — ü istid‘â itmek : 2723; — ü recâ itmek :
1080, 1081
Ġlyâs, Yûsuf bin Abdullâh'ın karındaĢı, PaĢayiğid k.,
Ġzladi nh. : 694
iltizâm(lar); — eyledüği mâlı taleb eyleyüp
kabzeylemek : 2476; — eylemek : 1077,
1173, 1273, 1325, 1415, 1604, 1720, 1937,
1942, 2196, 2198, 2224, 2467, 2508, 2695,
2710, 2748; — ile almak : 541; — ile
gümrük emîni olmak : 859; —m ü
noksânların ve terakkîlerin emr-i Ģerîf
olmadın tekmîl itmemek : 1615; —a rağbet
itmek : 1267; —a virilmek : 1944; —dan
alınmak : 1944; —ı fesholmak : 1944; —ı
ref‘ olunmak : 1615; —-ı sâbık : 1607,
1615; —ı tamâm olmak : 1944; —ın ref‘
itmek : 1607; —ında olan mîrî natrın : 730;
—ında olan mîrî natrın kadîmden bey‘
olmadın âhar natrın bey‘ olmamak : 730; —
la kâtib olmak : 2508; —la niyâbet itmek :
480; —la virilmek : 2137
Ġlyâs, zimmî, Eflak kâfiri: 1630
Ġlya Luterân, Düka : 2756
imdâd-ı asâkir-i mansûre : 2769
Ġlya Rîm, Düka : 2756
imeci tarîkı; —yla gelmek : 2538; —yla sed binâ
itmek : 16; —yla ta‘mîr ü termîm olmak :
2528
Ġlya, yehûdî, Frenk Beği Yasef âdemlerinden : 43
Ġlyâs (?) karyesi, ahâlisi isyân eden köylerden,
KurveleĢ nh. : 783
Ġlyâs Beğ, Aclûn Beği : 29
ĠlyaĢ, kapudân, Erdel : 428
Ġlye nâhıyesi, TımıĢvar : 428
Ġlye, ehl-i fesâd, Cemâ‘at-i Berko, Niğbolı sn. :
1558
imâm(lar) : 204, 206, 1620, 2131, 2144, 2597; — u
kethudâ : 381; — u mü’ezzin men‘
itmemek : 155; — u mü’ezzin(ler) : 148,
2451; —a ve mü’ezzinlere (ve mahalle
kethudâlarına) tenbîh itmek : 148, 155; —ın
ahvâlleri görilmek : 148
imâmet : 97; — ü hıtâbete muktezâ-yı Ģer‘-ı Ģerîf
üzre liyâkati olmayanlar ref‘ olunmak : 148
Ġmâmkulı, Eski Musul Sancağı Beği : 2166, 2242
Ġmâm-oğulları, Yemen : 44
îmân : 2723; —a gelmek : 244
Ġmirze bin Selmân, mültezîm, Zülkâdiriyye sn. :
1937
Ġlyâs Beğ, Amâsiyye Sancağı Beği 1835, 1984,
2083, 2366, 2411, 2420, 2422, 2593:
Ġmirze ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 436, 1937
Ġlyâs bin Dâvûd, gurbet, dutılup habsolunan,
BeğĢehri : 66
Ġmîrze, müĢteki, Mud kz. : 1692
Ġlyâs bin Yûsuf ÇavuĢ, Edirnelü, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 74, 102, 260, 664, 1323, 2203
Ġlyâs oğlı Mehmed, Ģakî, Burusa sn. : 1450
Ġlyâs, Anatolı beğlerbeğisinin âdemîsi : 948
Ġlyâs, Bâyezîd oğlı, ev basup âdem öldürmede
mazınna olan, karye-i Maydos, Gelibolı kz. :
150, 261
136
Ġmirze, gurbet tâifesinden, Adana sn. : 2622
Ġmoçka kz., Hersek sn. : 456; — kasabası halkı:
1489; — kâdîsı : 456
imtidâd-ı mecd ü rif‘at ed‘ıyesine müdâvemet
itmek : 1481
imtihân; — itmedin kimesneye topcı gedüği
virilmemek : 2016; — itmek : 1609; —
olmadın topcılık gedüğin almak : 2016
imzâ; — it(düril)mek : 766, 1040, 1106; —ladup
mühürlemek : 385; —âlatmak : 1848; —
layup ve mühürlemek : 2635, 2706; —layup
virmek : 1224; —lu defterleri Südde-i
Sa‘âdet'e gönderilmek : 896
in‘âm; — itmek : 1192; — olunan akçayı adâletle
tevzî‘ itmek : 1565; — olunmak : 1565; —-ı
münîf-i hâkânî : 1524
ipek satmak : 1072
iplik; — bulunmaz olmak : 72; —i kendüler cem‘
itmek : 72
Ġpsala (kazâsı) : 941, 1226, 1693; — Kâdîlığı : 42;
— kâdîsı : 74, 164, 196, 283, 480, 482-A,
644, 717, 734, 941, 951, 1115, 1272, 1587,
1729, 2133, 2175, 2637
Ġnbat (?) karyesi, Koçhısâr kz. : 2463
îrâd ü masraf(lar); —dan bir mâddeyi rûz-nâmeden
hâric kodurmamak : 1623; —ın görmek :
1057, 1154; —ın tatbîk itmek : 134
ince dülbend sarın(ma)mak : 1270
irâdetiyle gitmek isteyenlere icâzet virmek : 239
Ġncekara nehri, Üsküdar : 1344
îrâdı mevâcibine sarfolunmak : 1312
Ġnci ÇavuĢ, Mehmed oğlı, hüküm virilen : 1122
incir : 1898
Ġraneh (?) veled-i Belidi (?), Yehûdî, Ġskenderiyye
âmilinin Ģerîklerinden : 559
Ġncüğez Konağı : 1172
iri badaluĢka topları : 1974
Ġne; — kazâsı : 453; — kâdîsı : 1976
iri gemi ağaçları : 1973
Ġne-Alî, Teberrük k., Migalkara kz. : 498
iriĢmiĢ kul-oğulları : 2149
Ġnebahtı; — beği : 159, 522, 629, 1044, 2109, 2156;
— Boğazı : 902, 903, 904; — kâdîsı : 436,
2109, 2156; — Kal‘ası : 1665, 2191; —
sancağı emvâl-i hâssa nâzırı : 2156; —
sancağı kazâları : 1146; — sipâhîleri : 629
iriĢüp (krala /Boğdan voyvodasına) mu‘âvenet
itmek : 144, 145, 665
Ġn‘âm, Mevlânâ, Anduğı Kâdîsı : 1858, 2418, 2509
Ġnebeği, tâife-i Urbân'dan, Ģerîr : 626
Ġnebolı kazâsı : 333
Ġnecik sübaĢısı : 2329
Ġnegöl kâdîsı : 1676, 2097
Ġnehân, kâtil, ġerha k., Ġpsala kz. : 1115
inek : 692; — sirka itmek : 1694
Ġnekulı Beğ, Urumî Ülkesi Beği : 1244
Ġnesi karyesi, Edirne kz. : 205, 206
inhâ vü ifhâm olunmak : 244
inhırâf; — göstermemek : 471; — itmek : 2185
inhizâm virmek : 2756
inkâr itmek : 192, 316, 867, 2118
inkıyâd üzre olmak : 250, 2540
Ġnöni : 2393
Ġnöz [/Enes]; — kazası. : 58, 1115, 2145; — kâdîsı :
58, 74, 164, 2110
intibâh üzre olmak : 2500
intifâ‘; — idegelmek : 204; —lanmamak : 453
intihâb itmek : 698, 833, 894, 1894
irsâl (ü îsâl); — eylemek : 73, 74, 77, 234, 239,
305, 414, 499, 538, 543, 570, 708, 769,
820, 842, 855, 862, 870, 956, 959, 960,
1008, 1074, 1103, 1109, 1135, 1138, 1171,
1249, 1253, 1254, 1266, 1269, 1376, 1401,
1456, 1474, 1527, 1734, 1807, 1821, 1853,
1938, 2114, 2139, 2227, 2235, 2243, 2596,
2607, 2686, 2707, 2729, 2744, 2760; —
idüp tenbîh itmek : 593; — olunacak
gemiler : 610; — olunacak harâc : 547; —
olunan asker : 719; — olunan askere
mu‘âvenet lâzim gelmek : 305; — olunan
güherçileyi kâl itmek : 2406; — olunan
harâcîler : 436; — olunan hazîneyi almak :
799; — olunan top yuvalağı : 1271; —
olunan yeniçeriler : 2354, 2356; — olunan
yeniçerilerin develerin tedârük itmek :
2354; — olunmasın emritmek : 305; —
olunup gönderilmek : 887; — ü îsâl
idegelinen hazîne : 1178; — ü teslîm
eylemek : 2608
irsâli emrolunan zahîre; —den ihrâc olunan zahîre :
513; —yi te’hîr eylememek : 513
intizâm virmek : 1851
irsâliyye : 2458; — defteri : 1729; — hıdmetleri :
1415; — tekmîli : 2099
ip; — ile ölçmek : 1796; — virilmek : 1628
irsle intikâl eylemek : 2761
Ġpek; — kasabası : 1124, 1341; — kâdîsı : 1124,
1341
irtiĢâ vü zulm ile alduğı mâl Ģer‘le sâhıblerine
alıvirilmek : 2040
137
Îsâ Bâlî, mahbûs, Ġpsala kz. : 2175
Ġshâk, Silistre livâsı muharriri kâtibi : 1681
Îsâ bin KavĢud, ehl-i fesâd, Bindikler k., AlaĢehir
kz. : 1814
iskân itdürmek : 922
Îsâ
iskât olanlar : 2034
Çelebî, Medîne-i Münevvere'de
hıdmetinde olan : 1152
ferrâĢlık
Îsâ Hâce, ehl-i fesâd, Akkirman sn. : 168, 1784
Îsâ Hâce, Londar nâhıyesinün Nâyibi : 2581
Îsâ SübaĢı, Emîn Ġskender oğlı, Ġstefe hâsları kefîli :
2403, 2508
Îsâ, Bâğçeli mürîdlerinden ıĢık, Hâtûnili nh.,
Ahyolı kz. : 98
Îsâ, cebren kız alup gidüp fi‘l-i Ģenî‘ iden,
Dimetoka kz. : 447
Îsâ, Dellâl, Bender müstahfızlarından Topuklı
Memi'ye tâbi‘ : 1025
Îsâ, Dîvâne, sipâhi : 511
Îsâ, ehl-i fesâd, KaĢ kz. : 1817
Îsâ, güherçile iĢleyen, PriĢtine kz. : 648
Îsâ, Hâcî, Sahn Müderrisi Sinân Çelebî'nün âdemi :
72
Îsâ, iĢkence edilen, Bükoba k., Balya kz. : 739
Îsâ, katil zanlısı, Varna kz. : 254
Îsâ, Rûhâ beği kethudâsı : 138
Îsâ, ġeyh, sâbık Buhayra ġeyhu'l-Arabı, Mısır : 336,
635, 730, 1328, 1333, 1457, 1458, 1459,
1460, 1474, 1911, 2069, 2105, 2355
Ġsak Ammâr, Balyabadra yehûdîlerinden : 57
Ġsak, Yehûdî, maktul : 203, 2542
îsâl eylemek (itmek) : 275, 279, 874
Ġsbalık (?) ma‘a-Ġsfendal (?) karyesi, Timürhısâr
kz. : 2635, 2699
Ġsbas Kenîsesi, Ġpek kasabası : 1124
isbâta kâdir olmamak : 950
Ġsfendal (?)
karyesi
bkz.
ma‘a-Ġsfendal (?) karyesi
Ġsbalık (?)
Ġsfendiyârlu Mahmûd Beğ evkâfı : 204
Ġsfîn karyesi ahâlîsi, Saydâ nh. : 1945
Ġsfirlik; — kâdîsı : 945, 958, 974, 1066; —
Kal‘ası : 1066; — Kal‘ası neferleri : 974
Ġshâk, arz getüren : 2704
Ġshâk, Biga Sancağı Beği : 739, 1886
Ġshâk, dükkanı basılan, ġühûd kasabasından. : 558
Ġshâk, Erzurum beğlerbeği kethudâsı : 2437
Ġshâk, Hüseyinâbâd kâdîsının âdemi : 2683
Ġshâk, nâyib, Bîre kâdîsının nâyibi : 2361
138
iskarmiye (?) üzümi : 350
iskele(ler) : 70, 72, 243, 350, 356, 441, 466, 594,
671, 677, 733, 790, 861, 1216, 1222, 1225,
1468, 1670, 1728, 1822, 1868, 2440, 2768;
— âmilleri yanına varmak : 456; — battâl
olmak : 2666; — binâ itmek : 2541; —
bozılmak : 2541; — bünyâd itdürmek :
2541; — dutup kâfirlere at satmak : 1687;
— emîn(ler)i : 1513, 2277; — gemisi :
2323; — harâba müteveccih olmak : 2541;
— hıdmeti : 2552; — iĢletdürmemek : 172;
— iĢletmek : 519; — mahsûline zarar
eylemek : 2710, 2747; — mahsûline zarar
itdürmemek : 2666, 2695, 2710; —
muhâfazası : 2106; — mukâta‘ası : 678; —
üzre varılup görilmek : 790; — vü gümrük
emînlerine onat vechile tenbîh ü te’kîd
eylemek : 2086; — vü memleha : 2768; —
zâbıtları : 448, 1354; —de âdem koyup
elegiren rencber gemilerin girift itmek :
1938; —de bulunan gemilere narh-ı rûzî
tereke aldurmak : 132; —de gemiye girüp
çıkan eĢhâs yoklatdurılmak : 1552; —de
hâzır olmak : 594; —de turup eğlemek :
554; —de yokla(n)mak : 1513; —den (Eflak
yakasına) geçürmek : 2440, 2441; —den
bâzergânları ve gayriyi geçürmemek : 1764;
—den öte yakaya ve öte yakadan iskeleye
geçüp giden kimesneler : 1513; —ye
çıkmak : 619, 699; —ye gelen tüccâr
gemilerin basmak : 1020; —ye gemi
yanaĢdurmamak : 172; —ye irsâl eylemek :
1670; —ye küllî zarar u ziyân mukarrer
olmak : 790; —ye yanaĢmak : 366; —ye
yarar âdemler koymak : 151; —ye zarar
eylemek : 2747; —ye zarar müterettib
ol(ma)mak : 2695, 2710; —ye zarar u ziyân
itdürmelü olmamak : 2695; —yi gereği gibi
hıfz u hırâset itmek : 1396; —yi iltizâm
eyleyenler : 2695, 2710; —yi ve nevâhîsin
ve ifrâzın zabtitmek : 356
iskeleciler : 519; — gice ile iskelelerin iĢledüp
göçenlerün akçaların alup geçürmek : 519;
—e tenbîh ü te’kîd eylemek : 519
iskemli(ler); — ve rafları onat hıfzeylemek : 1368;
—i görüp gözedüp hıfzeylemek : 1367
857; — mukâta‘âtı : 1776; — sâkinleri :
1776
Ġskender : 2066, 2071
Ġskender Beğ, Çanad Sancağı Beği : 1149
Ġskender ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 42, 283,
446, 673, 793, 855, 870, 956, 1178, 1185,
1313, 1900, 2380, 2685, 2733, 2734
Ġskender ÇavuĢ, mehâyif müfettiĢi : 330
Ġskender PaĢa, Bağdâd Beğlerbeği : 268, 302, 742,
1565, 1756, 1907, 2363, 2368, 2664
Ġskender, Çanad Sancağı Beği : 1593, 1689, 2299,
2360
Dizdârı
Ġskenderiyye köyü, Karatağ : 2493
Ġskenderiyye sancağı beği(?) : 270
iskerlat giymemek : 1989
Ġskender hâssa cebeci : 1997
Ġskender, Gönye Kal‘ası
babası : 2060
Ġskenderiyye kazâsı(?) : 1466
Mustafâ'nın
Ġskender, Haleb Beğlerbeğisi : 1429
Ġskender, Hâssa Harc Emîni : 1110, 1111
Ġskender, Mısır Beğlerbeği : 2007, 2071, 2284,
2287, 2294, 2300, 2316, 2331, 2428
Ġskender, Modava Sancağı Beği : 192, 1944
Ġskender, Mustafâ oğlı, mi‘mâr nâyibi gedüği tevcih
olunacak : 511
Ġskender, re’îs, taĢ gemileri re’îslerinden : 1340
Ġskender, Sigetvar Sancağı Beği : 327, 1098, 1943
Ġskender, Yukaru Cânib'e na‘l ve mîh götürmek
içün hılâfet virilen : 1988
Ġskenderiyye (Mısır) : 233, 243, 703, 718, 859, 864,
1316, 1331, 1352, 1377, 1474, 1573, 1699,
1710, 1882, 1888, 1914, 1990, 2107; —
âmilinün mültezimleri : 559; — beği :
1407, 1458, 1460, 1712, 1813, 1927, 2666,
2695; — beğinün kethudâsı : 251; —
beğinün küyegisi : 1698, 1700; — benderi :
1335, 1990; — benderi muhâfazası : 1329;
— bınarı : 1710; — gemileri : 1271; —
Ġskelesi : 1700, 1710, 1927; — kâdîsı :
2695; — kapudânı : 234, 236, 244, 252,
481, 587, 614, 616, 619, 703, 725, 1331,
1335, 1352, 1377, 1381, 1500, 1699, 1712,
1745, 1844, 1859; — muhâfazası : 1698; —
muhâfazasında olan kadırgalar : 1652; —
re’îsleri : 1813; —'de bulunan bakır u
gümüĢi girift eylemek : 813; —'de olan
gemiler : 251
Ġskenderiyye (sancağı) (Arn.) : 857, 1776, 1779,
2322, 2342; — beği : 582, 857, 942, 1209,
1779, 1936, 2430, 2436, 2536, 2572, 2574,
2594, 2604, 2628; — beğinün kapukethudâsı : 580; — Ġskelesi : 2526; — kâdîsı :
942, 1776, 2493, 2604, 2628; — Kal‘ası :
Ġskerlat, tâcir, Gelibolı kz. : 498
Ġskerlat, zimmî, maktûl, Migalkara kz. : 508
Ġskite karyesi, Yenice kz. : 315
Ġskite kethudâsı : 315
Ġskovkorda (?) karyesi, Avlonya sn. : 2137
Ġslâm; — askeri : 393; — üzre olmak : 2760; —'a
gelmek : 98; —'a gelmeyenler : 1781; —'a
gelmezse baĢı kesilmek fermân olunmak :
1552; —'a gelmiĢ esîrler : 1781; —'a tâbi‘
olmak : 1627; —'ı nâ-ma‘lûm kimesnelere
gedük
virilmemek :
2149;
—-ı
Sa‘âdet-irtisâm : 2758
Ġslâm bin Yûsuf, ehl-i fesâd, siyâset emrolunan,
Gelibolu kz. : 2353
Ġslâm, mîrzâ, Tatar mîrzâlarından : 1452
Ġslimli, hırsuz, Seyyidler Cemâ‘ati, Dimetoka kz. :
419
Ġsmâ‘îl Beğ, PaĢa âdemi : 996
Ġsmâ‘îl, Câmi‘-ı Benî-Ümeyye Mütevvellîsi : 2043
Ġsmâ‘îl, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 2327
Ġsmâ‘îl, emred oğlan, acemî-oğlanı : 2097
Ġsmâ‘îl, harâmî, gurbet, Kalburcı Cemâ‘ati, Ergene
kz. : 324
Ġsmâ‘îl, Hımıs sancağı beği kapukethudâsı : 533
Ġsmâ‘îl, kâdî nâmına müzevver mühürler kazıdan,
Mar‘aĢ kz. : 1088
Ġsmâ‘îl,
Kal‘a-i Balyabadra Kethudâlığı'ndan
ma‘zûl, tezvîr ü telbîs ile ma‘rûf u meĢhûr
olmak : 2583
Ġsmâ‘îl, Medîne-i Münevvere kâdîsı âdemi : 1877,
2023, 2034, 2036, 2037, 2038, 2039
Ġsmâ‘îl, Mehmed ÇavuĢ âdemi : 1393
Ġsmâ‘îl, muhzır : 1661
Ġsmâ‘îl, Post-ı VaĢak Mültezimi : 430
ismi (dirlikleri) ve bölükleri ile yazup defter itmek :
184, 360
ismi ve cerîmeleri defter olunup gönderilmek :
1383
ismi ve karyeleri ile defter eylemek : 2155
139
ismi ve resim(ler)i ile; — kaydeylemek : 362; —
yazup arzitmek : 72, 168, 208, 248, 310,
326, 435, 857, 920, 951, 1010, 1049, 1054,
1485, 1499, 1515, 1517, 1550, 1619, 1655,
1666, 1817, 1822, 1824, 1875, 2199, 2312,
2318, 2330, 2378, 2393, 2420, 2556, 2609,
2632, 2651, 2664; — i‘lâm eylemek : 521;
— ma‘lûm idinmek : 1113; — yazup defter
eylemek : 341, 578, 1119, 1489, 1835,
1843, 1984, 2238, 2265, 2407
ismi ve tîmârlarıyla yazup arzitmek : 348
ismi ve ulûfeleriyle defter idüp bildürmek : 1329
Ġsmihân Sultân, II. Selim'in kızı : 2698, 2700
ismin
tebdîl itdürmeyince
virmemek : 312
ziyârete
ruhsat
ismin ve babaları adların yazmak : 2632
ismin ve tîmârların ve baĢ karyelerin defter idüp
mühürleyüp göndermek : 1327
ismin ve vazîfelerin defter itmek : 371
ismiyle cerîmelerin defter itmek : 939
ismiyle defter itmek : 908, 1310, 1383, 1876, 2682,
2768
ismiyle mufassal ü meĢrûh yazup arzitmek : 324
ismiyle ve baĢ karyeleriyle baĢka baĢka defter
itmek : 2138
ismiyle ve bölükleri ile yazup bildürmek : 1941
ismiyle ve tîmârlarıyla yazup bildürmek : 125, 462
ismiyle ve yevmiyyeleriyle ve alîklarıyla ale'l-esâmî
defter itmek : 1265
ismiyle yazup; — bildürmek (arzitmek /arzeylemek) : 444, 727, 780, 910, 996, 1052, 1366,
1564, 1729, 1730, 1740, 1878, 1937, 1939,
2380, 2422, 2587, 2665, 2711; — defter
itmek : 1982
isnâd; — it(dür)mek : 107, 126; — olunan husûsları
defter idüp göndermek : 2022; — olunan
mevâdd : 2361; —-ı mâlem-yekün itmek
(eylemek) : 1619, 1810
Ġspanya : 492, 653, 2767; — beği : 51; — donanması : 2756; — kadırgalarına zahîre
virmek : 459; — kralı : 1834, 2540, 2756,
2763; — kralınun hazînesi : 2756; — ve
Malta kâfir(ler)i : 1301, 1446; —lu : 907
Ġspar karyesi, Varadin kz. : 275
ispençe : 2186, 2497, 2616; — alınmamak : 2747;
— baĢa bağlu olmak : 449; — cem‘ı : 1558;
140
— nâzırı : 216; — vü koyun hakkı : 449; —
sin kaydeylemek : 449
Ġspirî ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1384, 1434
Ġsporna kasabası ahâlîsi, Filorina kz. : 330
isrâf (u itlâf); — itdürmemek : 764, 878, 913, 955;
— olun(ma)mak : 1269, 1587, 1589; —dan
hazer itmek : 2050; —dan ictinâb eylemek :
2368
Ġstanbul : 77, 94, 115, 117, 130, 133, 148, 149, 180,
190, 197, 230, 255, 327, 329, 350, 392,
403, 405, 408, 417, 484, 485, 506, 530,
552, 594, 619, 623, 629, 671, 690, 691,
792, 795, 826, 861, 864, 872, 878, 1007,
1010, 1122, 1125, 1133, 1139, 1155, 1172,
1224, 1231, 1233, 1236, 1259, 1285, 1288,
1313, 1318, 1320, 1321, 1323, 1327, 1336,
1338, 1345, 1362, 1385, 1399, 1425, 1440,
1453, 1467, 1665, 1677, 1696, 1700, 1729,
1730, 1815, 1822, 1823, 1827, 1879, 1918,
1996, 2077, 2080, 2111, 2151, 2232, 2244,
2279, 2326, 2344, 2357, 2380, 2387, 2427,
2449, 2488, 2522, 2533, 2549, 2576, 2673,
2682; — Boğazı'ndan Boğdan'a bin fuçı
hamr geçürmek : 1102; — hâssa harcı : 609,
759; — ihtisâbı : 482; — kâdîsı : 96, 148,
190, 230, 273, 283, 311, 343, 445, 623,
750, 861, 863, 1010, 1309, 1403, 1417,
1425, 1453, 1620, 1706, 1787, 1816, 1823,
1879, 1889, 1947, 1948, 1966, 1989, 1991,
2050, 2052, 2086, 2335, 2404, 2419, 2517,
2668, 2677, 2716; — Kâr-hânesi : 433; —
kassâbları akçası : 1948; — muhtesibi : 70,
861, 863, 2244; — müddü : 644, 651, 2533;
— mühimmi : 310; — sübaĢısı : 1879; —
Ģehr-emîni : 758; — ve Galata'da vâkı‘ olan
mey-hâne vü kahve-hâne ve Tatar bozası
iĢlenen mahaller : 1453; — yakaları : 1102;
—'a cârî olan sular nâzırı : 2148; —'a gelen
zehâyir : 445; —'a gelmek : 550; —'a giden
gemiler : 861, 863; —'a giden tavukcılar :
255; —'a koyun göndermek : 846, 866; —'a
koyun kesr üzre varmak : 310; —'a pirinç
getüren tüccâr u gemiciler : 750; —'a
teveccüh-i hümâyûn olmak : 1122, 1133; —
'da et bâbında ziyâde muzâyaka olmak :
1317; —'da gemiye girmek : 629; —'da
oturmak murâd itmek : 833; —'da pirinc ü
mercümek husûsına küllî muzâyaka
gelmek : 863; —'da sâkin olan kefere :
1966; —'da vâkı‘ olan değirmenler : 273; —
'da zindân etrâfında ihrâk olunan
dükkânlar : 804; —'da zindânda mahbûs
olan zimmî : 788; —'dan Azağ'a varınca yol
üzerinde vâkı‘ olan kâdîlar : 1665; —'dan
Cezâyir'e varınca yalılarda vâkı‘ olan
sancakbeğleri ve kâdîlar : 2402; —'dan
çıkmalu olmak : 619; —'dan çıkup
Halkalu'ya
konmak :
392;
—'dan
Dubravenik'e varınca yol üzerlerinde vâkı‘
olan kâdîlar : 2084; —'dan Edirne'ye varınca
yol üzerinde olan kâdîlar : 280, 2344, 2376;
—'dan Eflak'a varınca yol üzerinde vâkı‘
olan kâdîlar : 1547; —'dan Erzurum'a
varınca yolun üzerinde ve sağ u solında
vâkı‘ olan kâdîlar : 1233; —'dan gelen yağ u
arpa : 446; —'dan Konya'ya varınca yol
üzerinde vâkı‘ olan kâdîlar : 1832; —'dan
Mısır'a varınca yalı semtlerinde vâkı‘ olan
kâdîlar : 2410; —'dan Selanik ve Sofya ve
Zağra ve Gelibolı ve Silistre'ye varınca
mâbeynde vâkı‘ olan kâdîlar : 324, 1721; —
'dan ġâh ilçisine mülâkî olunca yol üzerinde
vâkı‘ olan kâdîlar : 552; —'dan ġâm'a
varınca sağ-kolda vâkı‘ olan kâdîlar : 2283;
—'dan ġâm'a varınca yol üzerinde olan
kâdîlar : 262; —'dan Venedik'e varınca yol
üzerinde vâkı‘ olan kâdîlar : 2124; —'dan
vilâyet-i Boğdan'a varınca yol üzerinde
vâkı‘ olan kâdîlar : 1778
Ġstanbul zahîresi : 70, 174, 183, 212, 231, 314, 352,
364, 530, 929, 951, 1200, 1317, 1385,
1786, 1822, 2108, 2110, 2200, 2337, 2380,
2434; — hârice bey‘ olunmamak : 1385; —
yçün gelen koyun(lar) : 1587, 1996, 2151;
—yçün irsâl olunacak zahîre : 505; —yçün
Mısır'dan gelen gemiler : 1385; —yçün
varan gemiler : 77, 314, 2110, 2384; —yçün
varan gemileri tetebbu‘ itmemek : 117; —
yçün varan gemileri tevakkuf itdürmemek :
2110
Ġstani zimmî, Seğidlüvîrânı k., KeĢan kz. : 1073
Ġstani, ırgad, Ömerbeğ k., Ergeneköprüsi kz. : 1694
Ġstani, maktûl Acemî Dimo'nun kardeĢi, Hâcîköy k.,
Migalkara kz. : 2178
Ġstanko, Eflak kâfiri, zimmî, katil zanlısı : 2542
Ġstanköy kâdîsı : 2571; — Kal‘ası dizdârı : 307
Ġstanobyo veled-i Makriyan, kâtil, Ġnöz kasabası,
Ġpsala kz. : 1115
Ġstar, ban, Sadak k. : 1711
Ġstayko, müslimânlara te‘addî iden, DomaĢk (?) k.,
Lyumir nh., Nova kz. : 2158
istedükleri narha satmak : 1485
Ġstefan Kral, Kral-oğlı, Erdel Kralı : 275, 278, 662,
868, 1099, 1100, 2728, 2736, 2751
Ġstefan Voyvoda, Kara Boğdan oğlı, Boğdan
Voyvodası : 1128, 1552
Ġstefan, Eflak beği âdemi : 1594
Ġstefan, harâm-zâdelere zahîre vü azık viren,
Zekeriyyâ Burgazı k., Ġstanbul : 417
Ġstefani, zimmî, saman tamın ihrâk iden, hırsuz,
Ergeneköprüsi kz. : 1694
Ġstefe nâhıyesi, Ağrıboz sn. : 875; — âmili : 2403;
— hâsları : 2508; — kâdîsı : 1125
Ġstemad, [/istimad] zimmî, ehl-i fesâddan
Paraskive'nin kefîli, Köpri kz. : 930, 1095,
1144
Ġstemad, zimmî, Seğidlüvîrânı k., KeĢan kz. : 1073
Ġstemez, zimmî, haksız yere hapsedilen, Aydonat
kasabası, YeniĢehir kz. : 871, 883
Ġstenmaka karyesi, vakf karye, Filibe kz. : 1141
Ġstepan, Dubravenik ilçisi âdemi : 1621
Ġstepaz karyesi halkı, Akçahısâr kz. : 304
Ġsterin kâfirleri : 2468
Ġstevdene (?) Samakovı : 1994
istibdâl; — itmek : 1344; — ol(un)mak : 716, 899,
1344, 1503
isti‘câl; — üzre azîmet olunmak : 1793; — üzre
gemilere
girmek :
1268;
— üzre
gönder(il)mek : 1395, 1734, 1794
isticâze(-i hümâyûn /-i Ģerîfe) : 2290; — talebi :
773, 1370
istid‘â; — vü iltimâs : 233, 2721; —-yı âtıfet :
2729, 2754; —-yı ınâyet : 234, 365, 671,
868, 1080, 1102, 1118, 1123, 1178, 1185,
1262, 2260, 2726, 2743
istihbâr olunmak : 268
istihdâm; — eyle(me)mek : 49, 62, 143, 159, 165,
179, 496, 584, 628, 686, 780, 896, 984,
1016, 1029, 1044, 1054, 1069, 1205, 1228,
1239, 1262, 1327, 1537, 1722, 1830, 1846,
2012, 2016, 2239, 2309, 2312, 2324, 2431,
2492; — içün âdem göndermek : 1336; —
içün azeb gönderilmek : 361; — içün azeb
tâifesinden emrolunmak : 143; — içün
141
hısâr-eri lâzim olmak : 885; — içün
hısâr-eri virilmek : 77, 117; — içün irsâl
olunan silahdârlar : 472; — içün kifâyet
mikdârı yeniçeri virilmek : 1983; — içün
koĢılan kullar : 1335; — içün oğlan
alınmak : 1770; — içün sipâhî alıkonılmak :
1327; — itdür(me)mek : 562, 1055, 2370;
— olanlarun hıfzı : 1722; — olunan
sipâhîlerün neferleriyle isimlerin ve
tîmârların defter itmek : 1327; — olunmak :
60, 159, 642, 655, 982, 984, 1044, 1222,
1238, 1294, 2425; — olunmaları müĢkil
olmak : 143; —a alıkomak : 1205; —a
gönderilmek : 534; —a kâbil gemi
tedârüki : 2204; —a kâbil kimesneler :
2268; —a kâbil ol(ma)mak : 1284, 1348; —
a kâbil olanlar : 1361; —a kâbil yarar sipâhî
ta‘yîni : 1645; —a kâdir olmak : 2099; —a
ta‘yîn eylemek : 984; —a yazılmak : 1335;
—ı asîr olmak : 1689
istihkâk(lar); —ı sebebi ile kapuya çıkmak : 478;
—ına göre dirlik ü terakkîler tevcîh
eylemek : 1922; —ına göre hakâret
olunmak : 1223; —ına göre ri‘âyet olunmak : 988; —ına göre terakkîler ve dirlikler
ile ber-murâd olmak : 988
istihkâm üzre; — binâ itdürmek : 964, 2319; —
itmâma iriĢdürmek : 1404; — mazbût kal‘a
yapdurılmak : 2183; — olmak : 1776, 2703;
— palanka binâ itdürmek : 2183; —
yapılmak : 2528
isti‘mâl; — itdürmek : 433; — olunan darbzenler
Ģikest olmak : 32
istimâlet; — eylemek : 2278, 2553; — ile hoĢ-dil
eylemek : 2763; — kâğıdın göndermek :
634, 2615; — tarîkıyla hüküm gönderilmek : 2615; — vir(me)mek : 166, 895,
1123, 1268, 1329, 1731, 1765, 1794, 1797,
1908, 2248, 2355, 2425, 2538, 2661, 2662,
2671, 2754; — viril(me)mek : 166, 1333;
— virmekle karâr itdürilmek : 2019; —
le (?) gemi yapdurmak : 2459; —-nâme
ınâyet olunmak : 370
istimdâd eylemek : 1797
istirâhat; — ü itmînân : 1120; — üzre olmak : 1193
Ġstiroki tâifesi : 2261
Ġstodarin, sunkur getürmek içün irsâl olunan : 1651
Ġstolni [/Ġstoni] Belgrad (sancağı) : 108, 327, 879,
880, 2550; — beğ(ler)i : 108, 127, 879,
1080, 1824, 1825, 2529; — Kal‘ası : 884,
1825; — Kal‘ası'nun ta‘mîri : 884, 1824; —
'da muhâfazada olan yeniçeri kullar : 327
Ġstoviçe, Üsküb sn. : 1341
Ġstvaniç bkz. Usturgon
iĢ; — itdürmemek : 138, 146; — idenlere mûcib-i
ıbret ü nasîhat vâkı‘ olmak : 204; —
-sâhibleri : 1192; — olmamak : 66; —
-erleri : 1054, 1653, 1721
iĢ‘âr u iltimâs olunmak : 2721
iĢâret ü taleb olunmak : 801
istihlâs; — itmek : 2723; —ına sa‘yeylemek : 1167
iĢçi vü ırgadlar : 752
istikâmet; — ile hıdmet itdürmek : 971; — ü
maslahat-güzârlık : 953; — ü Ģecâ‘at : 345;
— üzre olmak : 1348; — üzre tahrîr itmek :
175; —ine Ģehâdet itmek : 692
ĠĢkatos cezîresi halkı : 1569
istikbâl; — eylemek : 2171, 2491, 2500; —
olunmak : 1505; —e çıkmak : 2048
istikrâ itmek : 498
istikrâz itmek : 1169, 2347
Ġstilos Kal‘ası : 1695
istimâ‘;
— it(me)mek : 47, 369, 2013; —
ol(un)mak : 47, 129, 183, 352, 369, 429,
463, 563, 568, 588, 623, 644, 780, 972,
978, 995, 2326, 2486; —a kâbil olan
husûslar : 1051; —ı mümkin olmamak : 189
Ġstimad bkz. Ġstemad
iĢkence; — eylemek : 1603, 2137; —de eli-ayağı
amelden kalmak : 739
iĢlemeyüp battâl olmak : 2021
iĢlenen barutun muhâsebesin göndermek : 433
iĢlenen güherçile; —yi tüccâra virmemek : 2161; —
yi tüccâra virmeyüp mîrîye zabtolunmasın
emritmek : 2161
iĢlenmek emrolunan demür yuvalaklar : 1974
iĢlenmesi emrolunan güherçile husûsı : 1662
iĢlenmiĢ evânî almak : 2450
iĢletmekden hâlî olmamak : 127
iĢleyügelmeyüp
geçilügelmeyen
geçmek men‘ olunmak : 1764
iĢrâb itmek : 1508, 2740
142
iskelelerden
olmak : 2619; —dan hazer : 758, 1098,
1642; —dan ictinâb : 1429
ĠĢtib : 2236; — kâdîsı : 133, 1730, 1802, 1928,
1972, 2236
iĢtibâh olmamak : 573
iĢtirâk; — üzre tasarruf olunmakdan halâs olmak :
1615; — üzre virilen karyenün re‘âyâsı :
2649; — üzre virilen karyenün re‘âyâsına
tarafeynden te‘addî vü tecâvüz olunmamak :
2650
itâ‘at; — eyle(me)mek : 90, 151, 359, 432, 496,
520, 537, 582, 754, 847, 916, 1065, 1087,
1161, 1197, 1219, 1251, 1373, 1443, 1533,
1542, 1558, 1583, 1669, 1723, 1874, 1978,
2378, 2536, 2546, 2553, 2617, 2653; —
itmeyenlerden baĢ baĢ müfsid elegetürmek : 304; — üzre olmak : 29, 611,
1406; —de olmak : 653, 1060; —-i emr
itmemek : 324, 2463; —-i emr-i Ģer‘-ı Ģerîf
itmemek : 303
itâ‘at ü inkıyâd; — it(me)mek : 611, 1451; —
murâd idinmek : 2553; — üzre olmak :
250, 308, 740, 743, 868, 1478, 1792, 2740,
2751, 2752; — üzre olmayup tâbi‘
olmayanlar : 727; — üzre sâbit-kadem
olmak : 1424, 1524
itmâm; —a iriĢ(dür)mek : 347, 354, 649, 759, 880,
918, 1255, 1368, 1405, 2107, 2354; —a
iriĢmesi elzem olmak : 1529; —-ı kâr
müyesser olmak : 1454; —-ı masâlih u
umûrda bezl-i mechûd ve sarf-ı makdûr
olmak : 2769; —ı müyesser olmak : 2273;
—ına sa‘y ü ihtimâm eylemek : 790; —ında
ihtimâm eylemek : 1654
itmâm-ı maslahat : 61, 628, 733, 744, 796, 809,
820, 908, 988, 1068, 1069, 1082, 1098,
1168, 1169, 1199, 1255, 1268, 1271, 1303,
1329, 1332, 1333, 1335, 1404, 1449, 1456,
1463, 1475, 1500, 1507, 1508, 1516, 1528,
1553, 1564, 1738, 1818, 1912, 1981, 2007,
2023, 2071, 2077, 2224, 2253, 2254, 2327,
2663, 2664; — bâbında mücidd ü sâ‘î
olmak : 1907
itmînân-ı bilâd ü ıbâd husûsı : 1524
ittifâk; — ile baĢ kaldurmak : 783; — itmek : 120,
480, 626, 1235, 2080, 2159; — u cem‘ıyyet
üzre olmak : 2067; —-ı nifâk-encâm : 75,
335; —la cem‘ıyyet itmek : 2034
itâ‘at-i Ģer‘(-ı Ģerîf); — iden re‘âyâ tâifesi : 783; —
it(me)mek : 100, 224, 494, 626, 945, 958,
972, 1304, 1386, 1464, 1538, 1557, 1590,
1619, 1707, 1727, 1885, 1931, 2075, 2245,
2338, 2490, 2581; — itmeyenleri urup
haklarından gelmek : 811; — itmeyüp
gaybet itmek : 2415, 2574; — itmeyüp ısyân
sûretin göstermek : 35, 36; — üzre olanlara
dahl ü ta‘arruzdan hazer itmek : 1885; —‘
eylemeyüp ısyân u tuğyân üzre olmak : 2647
ittihâd (u ittifâk) itmek : 653, 1333, 2259
itâle-i lisân : 558, 1329, 1386, 1685, 1703, 1856,
2117, 2463
Ġvrarbâzâr mahalli, KaĢ nh., Teke sn. : 276
itdükleri fesâdlar Ģer‘le sübût bulmak : 2572
izâlesi lâzim; — ise hakkından gelmek : 1680; —
olmak : 2205
i‘tikâd itmemek : 2305
i‘timâd; — eylememek : 626; — it(me)mek : 318,
626, 680, 1730, 2309; — ol(un)mak : 441,
1332; —-ı hümâyûn : 236, 331, 460, 584,
611, 613, 614, 647, 796, 953, 1069, 1584,
1907, 2020, 2422, 2614, 2682; —-ı küllî
hâsıl olmak : 743
i‘tirâf idenlerün haklarından gelmek : 2118
itlâf u isrâf; — it(dürme)mek : 764, 913, 914, 1643,
1991, 2538; — ol(un)mamak : 1271, 1404,
2642; — olunmamak bâbında mücidd ü sâ‘î
Ġvan, ehl-i fesâd, Cemâ‘at-i Berko, Niğbolı sn. :
1558
Ġvan, martoloslardan Velî Ağa'ya tâbi‘, ehl-i fesâd,
Budun : 963
Ġvraca; — kazâsı : 440, 502; — kâdîsı : 440, 502,
921
Ġvranya kâdîsı : 133, 1730, 1803, 2434
Ġvranya karyesi, Timürhısâr kz. : 2635, 2699
Ġvrindi kâdîsı : 2386
i‘zâz ü ikrâm görmek : 1193
Ġzbere,
bolar, Boğdan Voyvodası Boğdan'ın
karındaĢı Petre'nin âdemi : 1592, 1600,
1854
Ġzdin; — Ġskelesi : 1093; — kâdîsı : 1125
Ġzladi; — nâhıyesi : 694, 2616; — dağı : 1994; —
kâdîsı : 74, 163, 404, 921, 1803
Ġzmir : 423, 426; — Ġskelesi : 72; — kâdîsı : 72,
183, 314, 352, 364, 1898; — kazâsında
143
vâkı‘ olan tereke : 314; — meyvesi : 96; —
'den ba‘zı meyve getürmek : 423
izn ile varup anda marîz olan kimesneler : 2098
izn-i Ģer‘ olmadın salbitmek : 107
izn-i Ģerîf; — olmadın ev binâ olunması : 130; —
talebi: 1292
Ġznik; — kazâsı : 1483, 1484, 1822, 1864; —
kâdîsı : 391, 867, 972, 1822, 1864; —
kazâsı fukarâsı : 2318
KabuĢ karyesi, sınur nizâ‘ı olan, TımıĢvar vt. : 2289
kabz : 250, 277, 367, 399, 472, 696, 730, 1166,
1167, 1300, 1360, 1502, 1503, 1844, 1859,
2020, 2042, 2045, 2081, 2099, 2112, 2317,
2476, 2593, 2666; — u teslîmin teftîĢ ü
tefahhus itmek : 914; — u zabt : 1504,
1686, 1827, 2081, 2112
kabza : 611, 614, 634, 2099; — kılıç : 250; —-i
tasarruf : 796
Ġznikmid; — kazâsı : 2209; — kâdîsı : 1447, 1483,
1870, 2093, 2209, 2349, 2459, 2592
kabzolunan; — altunı hazîne ile irsâl eylemek :
367; — nakdiyye : 2112
Ġzvornik (sancağı) : 448, 458, 2238, 2265, 2554; —
beği : 752, 1380; — kâdîsı : 1380; —
Kal‘ası : 1380, 1442; — Kal‘ası dizdârı :
1442; — re‘âyâsı : 449
kaçan müfsidler : 1899
Kaçar korıcıları : 1418
kaçkun : 1827, 2412
Jabad nâhıyesi, Urumî Ülkesi : 1244
kaçup; — aranduklarında bulunmamak : 419; —
eve düĢmek : 2081; — gelmek : 2097,
2720; — gidenlere mu‘în olmak : 2760; —
gitmek : 261, 315; — kurtılmak : 991; —
serbest tîmârlara varmak : 1924; —
tahassun itmek : 1366
Jani veled-i Yorgi, zimmî, küreğe konılmıĢ, Sakız :
1208
kaçurılmak; —dan ihtiyât üzre olmak : 1502; —dan
hazer itmek : 178
Jgor Kal‘ası, AĢağa Debri nh. (kz.), Ohri lv. : 1695,
1929, 2602
kaçurmak : 916
kadeh(ler) : 771, 1400, 2024, 2305
kademe ve kemer ile oda yapılmak : 758, 759
Kâdı-oğulları : 1789
Kaba Muslî, sûhte, ehl-i fesâd, Filibe kz. : 82
kabâhatlerinün nihâyeti olmamak : 2415
Kabakcı-oğlı, esbâbı alınan, Niğde sn. : 2509
Kab‘âne-oğlı, Hayrabolı kz. : 1737
KabaĢ, Akkirman sn. : 1784
kabâyil : 44, 293, 595, 1273, 2278; — ile teveccüh
itmek : 302; —-i A‘râb : 2010
Ka‘be(-i Mu‘azzama -i Mükerreme /-i MüĢerrefe /-i
ġerîfe) : 773, 893, 896, 971, 1055, 1165,
1170, 1265, 2036, 2098, 2228, 2738, 2740;
— fukarâsı : 1378; — kâdîsı : 955; —'nin
örtüsi : 893; —'nün haremi : 2400; —'nün
sıyâneti : 2738; —'ye niyyet ü azîmet itmek :
2491
Kâbil, Cezîre-i Sakız'a sürilmesi fermân olunan :
2571
kabûl ü iltizâm eylemek : 2196, 2726
Kabûlî (?) Efendi : 1816
144
kadırga(lar) : 46, 236, 240, 244, 346, 459, 554,
611, 695, 697, 698, 699, 733, 801, 802,
812, 842, 856, 887, 903, 948, 949, 1078,
1085, 1093, 1094, 1160, 1290, 1316, 1330,
1333, 1335, 1347, 1352, 1358, 1377, 1379,
1436, 1472, 1507, 1508, 1528, 1561, 1652,
1813, 1834, 1859, 1882, 2211, 2350, 2402,
2424, 2543, 2595, 2738; — ağacı : 1377; —
ağacı kes(il)mek : 604, 1381; — ağacı
kesdürmek : 619, 620; — arkalanmak : 202;
— bennâları : 244; — cem‘ı : 653; —
donadup çıkmak : 653; — gemilerinün
keresteleri : 1508; — gönder(il)mek : 240,
1290, 1352; — hâzır itmek : 51; — ihzâr
idüp zînet eylemek : 619; — ile irsâl
eylemek : 856; — irsâli : 239, 699; —
iskeleye getürilmek : 733; — kereste(si
/leri) : 1528, 1561, 1834, 1882, 1888, 2107,
2592; — kerestesi hâzır u müheyyâ
eylemek : 2211; — kerestesi tedârük ü
ihzârı:
2211;
— kerestesin
gemiler
göndermek : 1528; — lâzim olmak : 1015;
— mühimmi : 1377, 1699, 2459; — ta‘yîni :
674, 1159; — virmek : 233, 234; — vü
kalite : 740; — vü kalyon : 1332; —
yap(dur)mak : 2107, 2354; — yapılmağa
kâbiliyyet olmayan kereste : 2605, 2659; —
a âdem sepiĢdürmek : 1528; —a asker ile
kifâyet mikdârı peksimat konılmak : 1508,
1528; —a kereste tahmîli : 1381; —a
kifâyet mikdârı peksimat ile âdem koymak :
1507; —a lâzim olan kereste vü toplar :
1316; —a lâzim ü mühimm olan âlât ü
esbâbı (levâzimi) tekmîl itmek : 1316; —a
ve barçalara (zahîre) tahmîli : 234; —a
yeniçeri yazmak : 1379; —da olan re’îsler
ve azebler : 733; —da zıyâfet tedârükin
görmek : 619; —ı karaya çekmek : 507; —
ıla tahmîl ü irsâl eylemek : 801; —ın
termîmine mübâĢeret olunmak : 1316; —la
zahîre alup getürmek : 1330; —lık ağaç
kesdürüp gönderüp ihzâr itmek : 604; —nun
kürekcileri tâ‘ûndan fevtolmak : 812; —un
baĢ topları : 1168; —ya acemî-oğlan koyup
göndermek : 1159; —ya elliĢer âdem
almak : 1508
temessükler virmek : 1088; — nâmına
telbîs mühürler kazmak : 1179; — nâmına
tezvîr arz virmek : 1522; — nasbı : 965,
1251, 2206; — nâyib(ler)i : 509, 1320; —
olanlar cebr ile kısmet itmek : 1708; —
sâkin olmağa Ģarteylenen evler, Ohri kz. :
2133; — teftîĢi : 290, 480; — terekesi
olanlara hımâyet idüp olmayanlara teklîf
itmek : 652; — u nüvvâb : 1829; — u
nüvvâb hılâf-ı Ģer‘ u kânûn hükmitmiĢ
olmak : 47; — u nüvvâb u voyvodalar :
1584; — u ümenâ katlinden hâlî olmamak :
271; — ve voyvoda ta‘yîni: 582; — yirlü vü
eski nâyibleri nâyib itmek : 496; —dan arz
almak : 1848; —dan arz u sûret-i siciller
getürmek : 1692; —dan taleb itmek : 1732;
—dan temessükler ibrâzı : 1567; —-ı sâbıka
zamânları : 1042; —nun cerâye vü
otlukları : 378; —nun elin kat‘ eylemek :
1393; —nun havfından kaçup gelmek :
1264; —nun ihmâl ü müsâhelesi : 1466; —
nun re‘âyâya olan mahâyifleri : 47; —nun
ve filoricilerün ve sübaĢılarun yanından
eksük olmamak : 488; —nun yolların
basmak : 2647; —ya buldurmak : 647; —ya
da‘vet itmek : 2463; —ya iletmedin hılâf-ı
Ģer‘ akça almak : 331; —ya karıĢmamak :
1075; —ya mübâĢeret iden nâyibler : 480;
—ya nâyib olmak : 1283; —ya tenbîh
eylemek : 439, 672, 1198, 1286, 2019; —ya
zahîre ta‘yîni : 102; —yı ıdlâl itmek : 1892;
—yı ihzâr itmek : 2102
Kadırga Limanı : 1991
kâdî(lar) [/kuzât] (tâifesi) : 13, 14, 43, 54, 77, 140,
182, 267, 282, 513, 549, 550, 552, 567,
625, 627, 705, 760, 829, 854, 1093, 1192,
1197, 1808, 1829, 1867, 2102, 2225, 2290;
— âdem(i /leri) : 42, 174, 857; — arza
gelmek : 2102; — arzeylemek : 129; —
azli : 647; — berâtları resmi : 762; —
hımâyet itmek : 270, 1223, 2199; —
i‘lâmı : 1874; — ile beğlerbeğine i‘lâm
itmek : 73; — imzâsıyla defter olunmak :
385; — ma‘rifeti ile (da‘vâların) teftîĢ
eylemek(olunmak) : 312, 1780, 2158, 2366;
— ma‘rifeti ile haklarından gelinmek :
2318; — ma‘rifeti ile kal‘ u ref‘ itdürmek :
1655; — ma‘rifeti ile meclis-i Ģer‘a da‘vet
olunmak : 1885; — ma‘rifeti olmadın
habsden ıtlâk eylememek : 1145; —
mahkemesin
oklamak :
1520;
—
mahkemesinden çıkmak : 2054; —
mahzarı : 2618; — maslahatına karıĢmak :
1075; — mektûblarıyla huccet virilmek :
496; — mu‘âveneti : 546; — muhzırları :
717; — nâmına müzevver mühürler
kazıtmak : 1088; — nâmına müzevver
kâdî-asker(ler) : 225, 226, 430, 442, 797, 865, 871,
883, 1106, 1450, 1469, 1510, 1542, 1548,
1617, 1661, 1682, 1747, 1774, 1811, 1906,
1956, 2031, 2178, 2263, 2335, 2353, 2418,
2482, 2559; — kassâmları : 1811; —e imzâ
itdürilmek : 1040
Kâdîçayırı karyesi, Üsküdar Imâreti evkâfı : 1344
Kâdîköyi : 1514
kâdîlık(lar) : 74, 102, 107, 163, 164, 165, 173, 210,
267, 282, 310, 546, 672, 753, 757, 1226,
2548; — tebdîli : 1404; —a teveccüh
eylemek : 753; —da bâd-ı hevâ hâss olmak :
1728; —da olan re‘âyâ : 1278; —ı âhara
virilmek : 364; —un alınmağla konılmayup
envâ‘-ı ıtâba müstehıkk olmak : 290
kadîm;
— câmi‘larun mâbeyninde meyhâneler
ihdâsı : 996; — kal‘a : 1498; — koru : 2592
145
kadîm(î /den) beğlerbeğiler : 1265, 2267; —
alâmetleri olan karyeler : 1091; — alâmetlerin tecdîd ü ta‘yîni: 1091; — amel
olunugelen mümtâz ü mu‘ayyen sınurlar :
2134; — bâc virilügelen yirlerde fürûht
itdürmek : 993; — bâzâr ikâmet olunıgelmemiĢ yirler : 991; — beğlerbeği hâsları :
2267; — bey‘ olmak : 730; — cârî olan âdet
ü kânûn üzre mîrîye âyid olan gılâl ü
emvâl : 2355; — cârî olan narh : 310; —
çavuĢlarun üzerine oturmak : 1136; —
da‘vâcılar : 2135; — defterdâr yanında mâl
hıdmetine istihdâm olunan sipâhî vü
yeniçeriler : 1294; — defter-i hâkânîde
harîre kaydolunan hâslar : 2684; — derbend : 1735, 1872, 2616; — filorisi edâ
olunugelen defterlü kurâ vü mezâri : 2768;
— gemiye girdükleri mahallerde hâzır
bulunmaları lâzim ü mühimm olmak : 1013;
— hakk-ı Ģürblerini kesüp âhara virmemek :
2652; — hâlî vü harâbe olup sonradan ihyâ
olan yirler : 1047; — harâbe karyeler :
1369; — harâmî : 515; — hâslarından
mâ‘adâyı hâssa-i hümâyûna zabtolunmasın
emritmek : 1325; — hâslarıyla tasarruf
itdürmek : 1325; — hassa-i hümâyûn içün
korunugelmiĢ mahsûs korı : 2674; —
hâssa-i hümâyûn içün odun kesiligelen
yirlerün kâdîları : 1596; — hâssı girü hâs
kayditmek : 2512; — havâss-ı hümâyûn
içün zabtolunan hâslar : 2267; —
hıdmetkârlar : 478; — hıfz u hırâset
olunduğı üzre hıfz u hırâset itdürmek :
1369; — hudûd u sınurlar : 1091; — hudûdı
ve sınurı ta‘yîn olunan emlâk ü evkâf :
2134; — ısyân üzere olmak : 78; — icmâl
mûcebince yâfte virmek : 2153; — ihrâc
olunan
arabalar :
1463;
— ihrâc
olunulugelen arabalar noksân üzre ihrâc
olunmamak : 1466; — iĢleyügelmeyüp
geçilügelmeyen iskeleler : 1764; — kadırgalar kerestesi kesilegelmiĢ koru : 2592; —
kârîzleri bozup taĢın alurlarsa mîrî içün
zabtitdürmek : 2148; — karye olmak : 1073;
— karye
vü
mezra‘a
olmayup
konageldükleri yaylak u güzlekler : 2321;
— kesilügeldüği üzre direk kesilmek :
1425; — korınugelen hâssa korular : 658;
— korınugelen koruları korıtmak : 2299; —
korınugelmiĢ tağ : 453; — koyun ihrâc
146
olunugelmeyen yirlü re‘âyâ : 929; — köpri :
1236; — köy yiri olmak : 1073; — kürek
ağacı kesegeldükleri yirler : 1795; —
kürekcileri olmak : 1497; — ma‘mûlün-bih
olan sınurlar : 946, 2417; — mâl hıdmetine
istihdâm olunan yeniçeriler : 1294; —
mecrâsından çıkmak : 1030; — medreseler : 899; — mer‘â : 1073; — Mısır
yeniçerileri : 614; — mîrî odun alınıgelen
yirler : 1596; — mîrîye alâkası olmak : 657;
— mülkiyyet ü vakfiyyet üzre tasarruf
olunugelen yirler : 2134; — mülkler : 868;
— mülkleri rızâlarıyla satun almak : 868;
— mümtâz ü mu‘ayyen sınur : 946, 2635,
2706; — müselleme zabtolunmıĢ yirler :
276; — müslimân oğlı müslimân olmak :
492; — müĢâ‘ u müĢterek olmayup
alâmetleri olan karyeler : 1091; — nâyib
nasbidegelmemek : 2225; — ne mahalde
gemiye giregelmiĢler ise girü ol mahalde
hâzır
olmak : 629; — ne
vechile
zabtolagelmiĢ
ise
girü ol vechile
zabteylemek : 353; — olıgeldüği üzre
semtlü semtinde turmak : 2399; —
olıgeldüği üzre teklîf olunan hıdmeti
idegelmek : 1415; — olıgelen âdet üzre bey‘
itmek : 750; — olıgelene muhâlif ve emre
mugâyir bid‘atler ihdâs itmemek : 1413; —
palanka : 2751; — sâkin oldukları yirlerine
varmak : 463; — sâkinlerinün ma‘îĢetleri
bâbında muzâyakaya sebeb olmak : 130; —
sancak hâsları : 1325; — siyâdet ile
müte‘âref olmayup sahîh temessükleri
olmayanlar : 2590; — soğan satagelenler :
1822; — ġâm nâzırı olanlar : 356; —
Ģikâr-gâh : 521; — tavarları mer‘âları olan
yirler : 2321; — tedârük olunduğı üzre odun
tedârük ü ihzârı : 2218; — tîmârlar : 2166;
— toklu koyun : 310; — ubûdiyyet ü ihlâs :
2726, 2727; — ulûfe : 895, 897; — vakfa
zabtolunugelen yirler : 2334; — vakfiyyet
üzre tasarruf olmak : 1497; — virgüler :
1135, 2752; — yaylak (u yurd) : 1533,
2321; — yazusı üzre kaydolunmak : 2224;
— Yemen askeri : 699; — yeniçeri ve sâyir
mîrîye müte‘allik olan çukayı iĢleyen
Yehûdîler : 1828; — yirlerine gelmek : 496;
— yirlü olanlar : 449; — yundlar oğlanı vü
korıcı(lar) : 1743; — zü‘amâ vü sipâhî
tîmârlarıdan olup
yaramayanlar : 2267
havâss-ı
hümâyûna
kadîm(î /den) sınur(lar) : 407, 2575; —dan tecâvüz
eylemek : 2768; —ı alâmet-i cedîd ile ta‘yîn
itmek : 2289; —ı bozılmak : 2289; —ı
bozılup gitmek : 946; —ı ta‘yîn ü temyîz
eylemek : 2289; —ı üzerine yörimek : 407,
2635, 2700; —ın mümtâz ü mu‘ayyen
kılmak : 2700; —ın temyîz itmek : 1073
kadîmü'l-eyyâm : 274, 365, 557, 808, 2340; —dan
cârî olan su : 2316, 2331; —dan irsâl
olunıgelen deĢîĢe buğdayı : 891; —dan
vakfiyyet üzre tasarruf olunulugelmek :
1497
Kâdî-oğulları, Karahısâr-ı ġarkî sn. : 916
Kâdirvirdi, arz getüren, hüküm virilen : 64, 919
Kador (?), Leyh kralınun ilçisi Petros'un âdemi :
1784
kadunaya urmak : 1780
kafes topları : 2712
kâfile; — hıdmetine koĢılmak : 1335; —yi basmak :
2647
kâfile-i hac tedârüki : 1399
kâfile-i hacc-ı Ģerîf : 1508, 2513; — irsâli : 1528;
— umûrı : 1528; —e mülâkî olmak : 1180
kâfile-i huccâc : 1165, 1170, 1171, 1175, 1506; —
muhâfazası :
1164;
—a
müte‘allik
mühimmâtun tedârüki : 1165; —un hıfz u
hırâseti : 1175; —un levâzim ü mühimmâtı :
1170, 1171
kâfir (-ı hâksâr /ler) [/küffar /kefere] (tâifesi) : 47,
49, 72, 93, 98, 101, 116, 167, 201, 202,
244, 254, 269, 315, 330, 364, 365, 372,
386, 416, 441, 449, 456, 459, 464, 519,
537, 581, 595, 631, 653, 721, 776, 788,
802, 907, 909, 970, 979, 1034, 1042, 1078,
1089, 1113, 1121, 1127, 1182, 1208, 1212,
1270, 1272, 1289, 1294, 1313, 1354, 1431,
1446, 1472, 1477, 1489, 1498, 1533, 1538,
1541, 1613, 1715, 1781, 1864, 1893, 1898,
1921, 1936, 1966, 1989, 1990, 2117, 2137,
2147, 2180, 2184, 2207, 2254, 2339, 2344,
2376, 2407, 2413, 2430, 2468, 2536, 2542,
2555, 2572, 2594, 2601, 2618, 2666, 2741,
2755, 2771; — alâniyyen hamr itmemek :
1691; — alıko(y)mak : 979, 1715; — arasında tavattun itmek : 1121; — âyînleri üzre
eylemek : 2430; — beği : 2553; — cânibine
at u sığır fürûhtı: 1354; — cânibine bir
nesne
gönderilmemek :
1927;
—
câniblerinden dâyimâ tecessüs eylemek :
2595;
— câniblerine
dâyimâ
câsûs
göndermekden hâlî olmamak : 630; —
cem‘ı : 2430; — cem‘ıyyeti : 1571; —
çıkmak : 269; — donanması : 51, 704,
1834; — elinden istihlâs : 721; — eline
(düĢmek /girmek) : 838, 2722; — esîri :
583; — gemileri : 861, 970, 1650, 2068,
2595; — gemilerine tereke bey‘ı : 2165; —
gemilerine tereke tahmîli : 970; —
hareketi : 144; — ısyân itmek : 631, 1446,
1929, 2601; — ısyân u tuğyân üzre olmak :
1301, 2436; — ile bir müslimân değiĢmek :
2084; — ile gazâ vü kâr-zâr : 244; — ile
ittifâk : 740; — ile mu‘âmelesi olmak :
1446; — ile muhârebeden hâlî olmamak :
244; — kadırgaları ve firkateleri taĢraya
âdem dökmek : 1498; — kal‘aları : 581; —
karyeleri : 14, 2632; — katli : 860; —
mahallâtı : 1831; — makâbiri : 1499, 2550;
— müslimânlara musallat olmak : 2738; —
müstevlî olmak : 233, 234; — pâdiĢâhı :
244; — re‘âyâları îmâna gelmek : 244; —
taleb itmek : 124; — tarafından bir haraket
olmak ihtimâli olmak : 2222; — tarafından
bir mahalle hareket olmamak : 2068; —
taraflarına hubûbat fürûht itmek : 692; —
taraflarına levend gemilerin göndermek :
630; — u levend gemileriyle bir olmak :
692; — üzerine varmak : 124; —
vilâyet(ler)i : 923, 1351; — zamânında
münhedim olan köprü, Çanad sn. : 2360; —
zuhûrı : 113; —den bir müslimân esîr
getürmek : 2124; —den halâs itmek : 909;
—den müslimân olmıĢ üstâd bennâ vü
sâ‘atci : 2413; —den sahîh dil almak : 1431;
—den ve levendden deryâda yöriyen
gemilere ve yalılarda olan re‘âyâ vü
berâyâya zarar u gezend iriĢdürmemek :
1113; —e a‘lâ libâs giydürmemek : 1966;
—e alâniyyen (Ģürb-i) hamr itdürmemek :
1864, 1893; —e âĢikâre hamr meclisi
kurdurmamak : 2117; —e at satmak : 1687;
—e buğday virenler : 213; —e dahl ü
te‘addî olunmak : 2430; —e dutsak (esîr
/giriftâr) olmak : 244, 574, 1001, 1865,
2724; —e esîr bey‘ itmek : 1611; —e gâret
itdürmek : 2441; —e gitmek fehmolunan
147
gemiler : 350; —e hılâf-ı emr-i Ģerîf tereke
ve sâyir zahîre virmek : 1489; —e kızların
tezvîc eylemek : 2430; —e metâ‘ virmek :
456; —e meyve vü tereke virilmek : 352; —
e meyve vü tereke virilmemek : 364; —e
müslimân esîrleri alup satdurmamak : 1611;
—e nesne virdürmemek : 1687; —e üzüm ü
incir ve sâyir me’kûlât kısmından nesne
virilmemek : 1898; —e varmak : 2724; —e
ve deryâya nesne virilmemek : 1898; —e ve
hâric-i vilâyete tereke virilmemek : 2110,
2115; —e ve levend tâifesine tereke bey‘ı :
692; —e zâd ü zevâdelerin virmek : 1446;
zahîre
virilmek :
1700;
—-ı
—e
bed-girdârun fikr-i fâsid ve hayâl-i
kâsidlerin tamâm tetebbu‘ u tecessüs
itmek : 145; —i döndürüp ısyân itmek :
432; —i elegetürmek : 1669; —-i fecere :
1834; —i istihdâm itmemek : 49; —i
yeniçeri içün bedel virmek : 802; —i
zabteylemek : 2771; —un ahvâl ü etvârı ve
donanması : 2595; —un ahvâl ü etvârları :
510; —un Anapoli'de donanması olmak :
1060; —un bir yire düĢmek fikr-i fâsidleri :
1472; —un def‘ u ref‘ı : 233; —un deryâda
hareketi olduğı istimâ‘ olunmak : 655; —un
fikr-i fesâdı : 637; —un fitne vü fesâdları
eksük olmamak : 1127; —un haklarından
gelmek : 236, 244; —un hareket(ler)i : 145,
630; —ün ahvâl ü etvârı ve fikr-i fâsidleri :
630, 653; —ün ahvâlin tetebbu‘ itmek :
1446; —ün baĢ hoyradların elegetürüp
haklarından gelmek : 2601; —ün cizyelerin
cem‘ u tahsîl itmek : 436; —ün cizyesi :
416; —ün ehl ü ıyâlleri : 386; —ün ere
virilmedük kızları : 1605; —ün esbâbların
ve akçaların almak : 1075; —ün evinde
konmak : 254; —ün kenîseleri : 917; —ün
libâsları : 1966; —ün yolların basmak :
2572
kâfire tereke; — (bey‘ı /satmak) : 93, 1247, 2109;
— alur
gider
gemiler : 2222;
—
vir(dür)memek : 1622, 1733, 2110; —
vir(il)mek : 441, 692, 970, 1733, 2320,
2533; — vir(il)memek : 213, 405, 2109; —
virenleri habseylemek : 213; — virilmeğe
rızâ-yı Ģerîf olmamak : 1131; — virilmek
ihtimâli olmamak : 752, 1131; — virilmek
memnû‘ olmak : 2165; — vü koyun u sığır
ve gayri metâ‘ virmek : 456
148
Kâfir Eğreği karyesi, [Develi nh., Niğde.], 1634
Kâfir mahallesi, Belgrad : 996
kâfirî (?) binâlarun taĢın alup gidenler : 2148
Kafkafa karyesi, Selhad sn. : 2286
kaftân : 1270, 1365, 1966; — almak : 430, 1746; —
giydürilmek : 2355
kâğıd : 611, 891; — elegelmek : 88; — emîni :
2574; — u haber gönderilmek : 2761; —
virilmek : 1907; —ı alınmak : 560
Kâğıd-hâne ve KırkçeĢme suyı : 146
Kâğıd-hâne, Galata kz. : 180
kaht : 378, 796; — olmak : 142, 213, 418, 1508,
1644, 1752, 1841; — u galâ olmak : 588; —
lıkdan fukarânun muzâyakası olmak : 174
kahve : 377; — bey‘ olmamak : 377; — satdurmamak : 389
kahve-hâne(ler) : 1453; — günden güne ziyâde
olmak : 389; — iĢlememek içün kahve bey‘
olmamak : 377; — itdürmemek : 155; —de
cem‘ıyyet itmek : 389; —i iĢletdürmeyüp
men‘ u def‘ eylemek : 377; —i ref‘ itmek :
155
kâ‘ıde-i kadîme : 1180
kâ‘ıde-i müstahsene-i pâdiĢâhân : 244
kâ‘ıde-i müstemirre-i pâdiĢâhâne : 2742
Kâ‘ıdü'd-dîn Hânı, Mısır : 657
kâl; — itmek : 2406; — olunmamıĢ güherçile irsâl
olunmamak : 2406
kal‘; — itmek : 1656; — olunmak : 1655; — u ref‘
itdürmek : 1656; — u ref‘ı münâsib
görilmek : 1655
kal‘a(lar) [kılâ‘] : 32, 44, 78, 89, 170, 232, 235,
244, 318, 321, 355, 372, 459, 611, 637,
639, 684, 699, 790, 801, 830, 879, 923,
934, 1230, 1360, 1382, 1421, 1498, 1554,
1564, 1598, 1665, 1756, 1757, 1760, 1776,
1824, 1866, 1922, 1929, 1992, 2090, 2183,
2247, 2268, 2300, 2302, 2409, 2436, 2493,
2528, 2534, 2540, 2554, 2743, 2745, 2747,
2759, 2768; — ahâlîsi : 1044, 2747; —
Arab elinde olmak : 271; — basmak : 740;
— bekler kimesneler : 1697; — binâsı :
371, 742, 790, 839, 964, 1098, 1216, 1218,
1222, 1228, 1301, 1429, 1446, 1530, 1540,
1565, 1915, 1917, 2085, 2247, 2272, 2273,
2300, 2319, 2437, 2741; — binâsına bennâ
istihdâmı : 1218; — binâsına mi‘mâr
ta‘yîni : 1216; — binâsına sipâhî istihdâmı :
1228; — binâsında bulunan yeniçeriler :
1565; — binâsını itmâma iriĢdürmek :
1429; — binâsınun ta‘mîri : 787; — bünyâd
itdürilmek : 743; — dikkat ile açılup
kapanmak : 319; — dîvârı : 964, 2319; —
dîvârlarına ulaĢık evler ve havĢlar binâ
itmek : 1390; — dizdâr(lar)ı : 452, 2275,
2545; — dizdârın ve hısâr-erenlerin varoĢa
çıkarmak : 1386; — dizdârları ve azeb
ağaları : 765; — dizdârlarına ve kethudâ vü
bölükbaĢılarına hıdmet itmek : 2528; —
döğmeğe top çıkartmalu olmak : 587; —
döğmek içün top gönderilmek : 611; —
elde itmek : 796; — elden gitmek : 1386;
— erenleri : 830; — eĢkıyâsıyle bayrak
kaldurmak : 2747; — etrâfına handek
kazılmak : 2570; — fethı : 236, 250, 271,
838, 1598, 2745; — hâlî kalmak : 1066,
1415, 1562, 1632, 2554; — halkı : 2749; —
harâb ve etrâfı A‘râb'la memlû olmak : 814;
— hedmi : 266, 1705, 1866; — hıdmeti :
2602; — hıfzı : 319, 923, 1066; — hıfzı
içün hısâr-eri virilmek : 814; — hıfzında
ihmâl ü noksânı olmak : 970; — hıfzıyçün
gönderilen soltatlar : 2747; — içinde
cem‘ıyyet itmemek : 1571; — içinde ihâta
itmek :
2537;
— içinde
panayır
itdürmemek : 1571; — içine su getürilmek :
2570, 2627; — içün top u tüfenk ve sâyir
edevât-ı harb u ceng virilmek : 244; —
ihdâs ü ta‘mîr olmamak : 1081; — ihdâsı:
266, 1325, 1705; — istihlâsı : 233; — kâfir
elinde olmak : 1627; — kapuları açılmak :
814; — kapusın açuk tutmak : 1386; —
kâtibi : 1559; — kethudâsı : 371, 444,
1761; — levâzim ü mühimmâtların tedârük
itmek : 743; — ma‘mûr olmak : 371, 814,
1632; — martolosı : 121; — mevâcibi : 808;
— muhâfazası : 81, 371, 459, 1053, 2247,
2563; — muhâfazası içün hısâr-eri ta‘yîni :
1604; — muhâsarası : 2072, 2742; —
muhkem olmak : 1797; — mühimmi
/mühimmâtı : 444, 539, 1530, 2091, 2272,
2745; — münhedim olmak : 2747; —
müstahfızları : 159, 924, 1044, 1112; —
nefer(âtı /leri) : 444, 1143, 2540, 2554; —
neferâtı ve yat u yarakları yoklanmak :
2529;
— neferlerin
olıgeldüği
üzre
yoklamak : 2694; — neferlerinün sıla-i
rahmlerine icâzet virilmek : 1562; —
parkanları harâba müteveccih olmak :
1627; — ref‘ olunmak : 1933; — sulh u
salâh olmak : 2409; — sûrında yeniden
kal‘a ihdâs eylememek : 2409; — ta‘mîr (ü
termîm) itmemek : 2409, 2731; — ta‘mîr (ü
termîmi) : 372, 373, 374, 511, 577, 612,
814, 839, 876, 884, 1081, 1083, 1098,
1287, 1498, 1627, 1776, 1824, 1943, 2183,
2319, 2323, 2456, 2528, 2747, 2759; —
ta‘mîri içün re‘âyâ talebi : 1564; — tamâm
olmak : 814; — temeline karîb yirde kerpiç
kesdürmemek : 1390; — terekesi : 2060; —
tezkirecisi : 1990, 2008; — topcısı : 2090;
— u memleket : 1382, 2554; — u nevâhî vü
kurâ : 613, 1922; — u nevâhîye müstevlî
olmak : 613, 645; — ulûfecileri : 1921; —
üzerine
gelmek :
2748;
— üzerine
göndermek : 2409; — varoĢı : 2742; —
varoĢın ihrâk eylemek : 2742; — ve
kiliseler ihdâs itmek : 1498; — ve
memleket sâhıbleri : 2553; — ve sâyir binâ
olunacak yirler tetebbu‘ u tecessüs
olunmak : 964; — vü palanka ihdâs
olunmamak : 2731; — vü zindân kapuların
açmak : 1899; — yokla(n)mak : 684, 1312,
1756; — zâbıtları : 78; — zabtı : 319, 814,
2759; —da alıkoymak : 765; —da barut
olmamak : 830; —da bekleyecek yirleri
olmamak : 2437; —da dizdâr olmak : 2049;
—da
habsitdürmek :
688;
—da
habsolunmak : 2185, 2259, 2475; —da
hıdmet itdürmemek : 2534; —da hıdmet
itmek : 1380; —da hıfzeylemek : 669, 2323;
—da hıfzitdürmek : 32; —da hurmâ
hıfzolunmak :
1312;
—da
istihdâm
olunmak : 1222; —da komayup varoĢa
çıkarmak : 1386; —da lâzim olduğı
mahalde bulunmamak : 2016; —da mahfûz
tüfenk : 452; —da olan barut u yarağı
perâkende itmek : 1386; —da olan neferler :
2554; —da oturmak : 1632, 1992; —da
sâkin olmak : 319, 562; —da tetebbu‘ u
tecessüs itdürilmek : 78; —da vâkı‘
müstahfız u azeb tâifesi : 1022; —da
yatmamak : 488; —dan âdem yazmak : 39;
—dan âdemleri çıkarılmak : 1866; —dan
aĢağa atmak : 1386; —dan çıkmağa ruhsat
virilmemek : 1825; —dan hâric bir münâsib
mahalde panayır itdürmek : 1571; —dan
149
hâric üç günlük yirlerde ticâret itmek : 970;
—dan hâric yirlerde yatup fısk u fücûr
itmek : 1066; —dan hısâr-eri ihrâcı : 1301,
1446, 1760, 2430; —dan ihrâc olunmak :
2281; —dan nefer ihrâcı : 459, 1695; —dan
nefer ta‘yîni : 1695; —dan nefer tağyîri:
1695; —dan piyâde hısâr-eri virmek : 39;
—dan redditmek : 1780; —dan taĢra
çık(art)mamak : 714, 1552, 1647; —dan
taĢra kurâya varup gicelemek : 1552; —dan
taĢrada maslahatları düĢmek : 353; —dan
top u darbzen virmek : 970; —-erenleri :
1130; —-ı memlekete müstevlî olup ısyân
itmek : 702; —nun beĢlüleri ve re‘âyâsıyla
güherçile husûsına mu‘âvenet eylemek :
127; —nun bir kapusın kapatmak : 2060; —
nun ehl-i fesâdı : 646; —nun istihkâm üzre
itmâma iriĢdür(il)mesi : 1429; —nun taĢ
binâsı olmamak : 2528; —nun topa ihtiyâcı
olmak : 1675; —nun ve askerün yat u
yarağı : 2763; —nun yarak ihtiyâcı : 2537;
—nun yarak u zahîreleri kusûr u noksân
üzre olmamak : 1382; —nun yarakların ve
barutların tedârük itmek : 743; —nun yat u
yarakları ve zahîreleri : 1382, 2554; —nun
yat u yarakların tedârüki : 740; —nun zahîre
tedârüki : 684, 740; —sın beklemeyüp âhar
yirde sâkin olmak : 1697; —ya âdem
alınmak : 95; —ya âdem ü yarak
gönderilmek : 2759; —ya âdem ü yarak
komak : 2759; —ya dahlitmek : 814; —ya
dahlitmemek : 232, 2743; —ya getürmek :
1386; —ya girmek : 1277, 1598; —ya
kasdolunup topları ve yarakları çekilmek :
662; —ya muttasıl evler ihdâs itdürmemek :
1390; —ya müstevlî olmak : 585, 611,
1922; —ya top çekmelü olmak : 586; —ya
zahîre
virmek : 2358; —ya zarar
iriĢdürmekden hazer eylemek : 639; —ya
zarar mukarrer olmak : 581; —ya zarar u
gezend iriĢmek : 1812; —ya zelzeleden
gezend iriĢmemek : 1230; —yapılmak : 790,
1301, 1446, 1604; —yı (a‘dâ-yı bed-fi‘âle
/düĢmene) virmek : 1934, 2072; —yı
almağa kâdir olmamak : 1797; —yı almak
fikrinde olmak : 637; —yı görmek : 2759;
—yı hâlî komayup hıfz u hırâsetde olmak :
1562; —yı hâlî koymak : 765, 2060, 2409;
—yı virmemek : 1251; —yı yaraksuz
150
komamak : 2759; —yı yoklamak : 1757; —
yı zahîresüz komamak : 1360
Kal‘a karyesi, Hüseyinâbâd kz. : 2683
Kal‘acıkkaya karyesi, Sorkun kz. : 460
kalafat; — it(dür)mek : 1516, 2753; — ol(un)an
gemiler : 681, 2323; —a virmeğe muhtâc
olmak : 2753
kalafatcı(lar) : 247, 594, 619, 887, 2544; —
kethudâsı : 274, 1624; — ta‘yîni : 30, 247;
— vü hısâr-eri virilmek : 46; — vü nakkâĢ
talebi : 238; —un vâkı‘ olan buçukları : 274
Kal‘a-i Cedîd, Sivâs vt. : 1881
Kalamata (kazâsı) : 2577, 2581, 2583; — ahâlîsi :
1301, 1446; — Ġskelesi : 459; — Kâdîlığı :
2545; — kâdîsı : 2545
Kalavrita (kazâsı) : 2577, 2580; — kâdîsı : 692
kal‘ay der-mahzen olmak : 813
kal‘aycı : 1421
kalb akça : 52; — bulunmak : 57; — harclanmak :
974; — ile aldayup rızkların almak : 216;
— mühürlenmek : 100; — virmek : 134; —
vü guruĢ : 456
kalb gümüĢ sebekeleri : 1393
Kalb, zimmî, Petka k., Rudnik kz. : 776
kalbleri mutma’in olmak : 1524
kalblerini birbirine ısındurmak : 2484
Kalburcı Cemâ‘ati, Ergene kz. : 324
kaldırımları ta‘mîr itmek : 281
Kalender, Aydın sancağı beği âdemîsi : 1814
Kalender, gurbet tâifesinden, Adana sn. : 2622
Kalender, toğancı : 1518
Kalh (?) karyesi, Mesen (?) nh. : 1213
kâlıb : 1393; — itmek : 1976
kalıçaların ve kilîmlerin soymak : 66
kalın u yüksek kanatlu gemiler yapdurılmak : 2554
Kaliküt vilâyeti : 244
kalite : 554, 740, 1012, 1113, 1613, 1813; — ta‘yîn
olunmak : 2; —de (isti‘mâli /kullanılması)
mümkin darbzen : 571, 572, 751; —ye
kifâyet mikdârı mücrim koymak : 1012; —
ye kürekci lâzim olmak : 1012
Kalkal, ehl-i fesâd, Çanakcı k., Akçakızanlık kz. :
1145
Kalkandelen; — kazâsı : 648; — kâdîsı : 548
Kalkanlu; — kazâsı : 90; — halkı : 1163; —
kâdîsı : 90, 1163, 2167, 2451
kallâb : 57, 216, 1334; — âlâtı : 1365; — körüği :
1365
kankı yoldan gidecek olduğun yazup bildürmek :
606
kallâblık : 974; — âleti ve esbâbı : 837, 2558; —ı
zâhir olmak : 2558
kanlı câmûslar; — ihrâcı : 1915, 1917; — tedârüki :
1917
kallâvîler : 2075; —i gavgâdan men‘ itmek : 2075;
—ine mu‘âvenet ü muzâheret itmek : 2075
kanlu; — ihrâcı : 1532; —ya zarûret ü ihtiyâc
olmak : 1532
Kallîn beldesi, Ġklîm-i Garbiyye Mukâta‘ası'ndan,
Mısır : 194
Kansu(v) Beğ, Aclûn /Selhad Sancağı Beği : 29,
2041, 2044, 2047, 2048, 2317, 2366, 2588
KalmaĢı FriĢtondor (?), Kapudân : 2761
Kanta-i Büzürg karyesi, Mat kz., Ohri sn. : 2504
Kalnak Kal‘ası, TımıĢvar vt. : 1143, 1148
kânûn(-ı kadîm /-ı mukarrer /-ı münîf : 47, 706,
926, 1052, 1135, 1151, 1279, 1755, 2248;
—mûcebince her bir âĢiyâneye kifâyet
mikdârı kayacılar ta‘yîn eylemek : 2155; —
muktezâsınca amel eylemek : 1265; —a
müte‘allik olmayan da‘vâlar : 47; —a
müte‘allik olup mûcib-i örf olanlarun
ahvâllerin görmek : 2309; —a ve olugelene
mugâyir iĢ olmakdan hazer itmek : 2289; —
dan ziyâde (yirleri) olmak : 937, 957; —dan
ziyâde ahz ü celb itmek : 2423
Kalorat karyesi, ahâlisi isyân eden köylerden,
KurveleĢ nh. : 783
Kalpak (?), harâmî, Cankirman : 2742
Kaluc kasabası, Eflak vt. : 1445
Kalye, ehl-i fesâd, Cemâ‘at-i Berko, Niğbolı sn. :
1558
kalyon(lar) : 1332, 1347, 1507, 1508, 1528; —
yapılmak : 337; —a âdem tahmîl eylemek :
1528; —a esbâb u eskâl konılmak : 1508;
—a eskâl u esbâb tahmîl olumak : 1507
Kamaryon (?) karyesi, Timürhısâr kz. : 2635, 2699
Kamengrad Kal‘ası : 137
kâmilü'l-ayâr altun ve pâre : 2607
KamraĢ, ban, Komarak k. : 1711
Kamsıçka (?), harâmî, Cankirman'dan : 2742
Kamtuk, zimmî, Soğucak Beği : 1471
kan : 996; — bitrüĢmek : 1202; — bulunmak :
2542; — da‘vâsı : 218; — husûsı isnâdı :
126; — husûsı vâkı‘ olmak : 1952; — itmek : 2304; — sâbit olmak : 218; —ın ve
ziyânların tazmîn itmek : 294; —lar ve
fesâd olmak : 1202
Kanak mevzı‘ı, Bozok sn. : 461
kanal açılmak : 721
Kanârine (?), tavâyif-i bâğıye, ġam : 29
Kanber, ayağından asılup letidilen, Kal‘acıkkaya k.,
Sorkun kz. : 460
Kanbor Staline, küffârdan bir müslimân esîr
getürecek olan : 2124
Kandırı kâdîsı : 928
Kandırı kasabası : 928
kandîller veznolunmak : 955
kangal : 610
Kangırı bkz. Kengırı
kânûn u defter : 1796, 2128; —e muhâlif akça ve
habbe alınmamak : 1052; —e muhâlif
dahlolunmamak : 1244; —e muhâlif iĢ
itdürmemek : 2443
kânûn(ları) üzre; — baĢtineler tedârüki : 1141; —
berâtların tecdîd eylememek : 2074; —
bölüğe ta‘yîn itmek : 1565; — cebe vü
cevĢen ve cebelüleriyle hâzır u müheyyâ
itdürmek : 1009; — cebelülerin kusûr
konılmayup mükemmel olmaların emritmek : 1476; — çiftlikleri ta‘yîn olması
bâbında mühürlü urgan virilmek : 1279; —
eĢküncilik ve ellicilik hıdmetin idegelmek :
1416; — hâzır olmak : 629; — hısâra
çıkarılmak : 285; — kapuya çıkmak : 478;
— siyâset olunmak : 1443; — terakkîleri
virilmek : 1118; — tîmâr tevcîhi : 1435; —
tîmârdan gayri ri‘âyetleri olmamak : 1846;
— yir tapuya virmek : 496; — yol hükmi
yazılmak : 627, 719
kânûna mugâyir : 730, 2589; — dizdârlık tevcîhi :
437; — kimesneyi geçürtmemek : 1513; —
tezkire göndermek : 437; — tezkire
virmemek : 437; — ulûfeleri baĢında ziyâde
nesne almak : 557
kânûna
muhâlif; — fuzûlî dahlitmek ihtimâli
olmamak : 946; — iki kılıç tasarruf idenler :
91; — kaydeylemek : 2589; — te‘addî
151
olunmamak : 1052; — te‘allül ü nizâ‘
itdürmemek : 1721; — vaz‘a irtikâb itmek :
1755; — ve emre mugâyir iĢ idenler : 1755
1990, 2008, 2383,
kethudâsı : 1389
2541,
2719;
—
kapan : 63; — ile bir ferde Ģikâr itdürmemek : 1739
kâr u kisb(ler); —e kâdir olanlar : 1706; —inde
gidüp gelenler : 1891; —(in)de olanlar :
1387, 1518; —inde olmak : 44, 113, 215,
812, 910, 1491, 1558, 1649, 2260, 2761,
2766
KapoĢvar semti : 991
Kara Ahmed, hırsuz, Aksarây sn. : 1688
kapu (?) : 74; — dîvârı : 2437; — halkı : 91, 619,
1173; — halkınun konageldükleri evlere
konılmak istedüklerinde sâhıbleri mâni‘
olmak : 2340; — kul(lar)ı : 91, 182, 184,
257, 468, 521, 527, 1329, 1335, 1729,
2100, 2340, 2500; — vü yeniçeri sûretinde
ba‘zı kimesneler zuhûr itmek : 709; —dan
âdem geçmek : 1513; —ı zabt u hıfz
eylemek : 1513; —sın kilidlemek : 867; —
sın yıkmak : 1124; —sına varup bârgîr taleb
itmek : 1742; —ya çıkar(ıl)mak : 1260,
1970, 2313, 2675; —ya çıkmağa müstehıkk
olan (acemî)-oğlanlar : 478, 1970, 2660; —
ya çıkmak : 478, 1970, 2629, 2660; —ya
çıkmak içün bostâncılarbaĢı tezkire itmek :
478
Kara Ahmed, küreğe konılan, Mud kz. : 1692
kânûn-nâme(-i hümâyûn) : 629,
kayditdürmek : 528, 2473
1270;
—ye
Kapaklu karyesi, Cebel-i Tekfur kz. : 1900
Kara Âmid'e sürilmek : 2040
Kara Bekir, sûhte, ehl-i fesâd, Filibe kz. : 82
kara bkz. kuru
Kara Boğdan, sâbık Boğdan Voyvodası : 1552
Kara Hâce, Serdâr, Re’îs, Deryâ Korsanı: 526, 554,
2009, 2595
Kara Îsâ, harâmî, gurbet, Kalburcı Cemâ‘ati,
Ergene kz. : 324
kara kâfirler : 1989
Kara Kethudâ, Ġçil Sancağı Beği Mehmed Beğ'in
Kapukethudâsı : 1632, 1687, 1921, 1963,
2445
Kapu Ağası Ca‘fer Evkâfı : 961, 962
kara martolos; — tâifesi : 192; — u husar u
toğancıyı ref‘ eylemek : 121; — u toğancı
vaz‘ olunmak : 121
Kapu çavuĢları : 124, 206, 212, 220
kara pâpûĢ giymek : 1270
kapu kethudâlığı : 1806
kara sığır : 1445
Kapu kethudâsı : 26, 159, 479, 532, 533, 564, 576,
580, 581, 582, 780, 781, 788, 800, 1204,
1216, 1218, 1222, 1235, 1687, 2018
kara taĢ : 398
Kapu oğlanlarından Osmân'ın akvâm u akribâsı,
Bel k., Erdel : 2762
Karaağaç; — Kâdîlığı : 297; — kâdîsı : 297, 1736
kapucı(lar) : 426, 518, 750, 915, 1132, 1173, 1547,
2096, 2386, 2519; — baĢı : 1547, 1711; —
koĢmak : 235, 353; — kethudâsı : 50, 426,
836, 854, 877, 910, 915, 920; —nun
dirliğin virmek : 2060
Karaahmed Memlehası, Tekfurgöli kz., Silistre sn. :
2698, 2700
Kapucuk karyesi, Varna kz. : 2698, 2700
Kapudân(lar) : 70, 112, 130, 167, 183, 202, 213,
233, 234, 235, 236, 294, 312, 385, 412,
481, 491, 554, 681, 1120, 1624, 1648,
1699, 2761, 2767; — ta‘yîni : 1020, 1022,
1833; — tebdîli: 1834; — ve askere
ser-asker ta‘yîn olunmak : 234; — ve
(gönüllü) re’îsler : 613, 653, 1922; —lık
hıdmetine istihdâm eylemek : 1833
Kapudân paĢa : 333, 466, 619, 636, 713, 1301,
1435, 1446, 1459, 1474, 1613, 1652, 1834,
152
kara üzüm gemileri : 2200
Karaağaç Câmi‘ı, TaĢköpri nh., Üsküdar kz. : 2592
Karaağaç karyesi, Edirne : 498, 1030, 1654
Karaâyid mezra‘ası, Ġvrarbâzâr mahalli, KaĢ nh.,
Teke sn. : 276
Karabeğ, Ģerîr, tâife-i Zilân'dan : 977
Karabınar karyesi ahâlîsi, Hasköy kz. : 255
Karabınar, Ereğli kz. : 1634
Karabıyık, Re’îs : 307
Karabülbül, harâmîlıkda katlolunan Hâce Pîr
Alî'nün oğlı, Korıcı k., Ergene Köprüsi :
324
Karaca Alî gemisi : 2413
Karaca Çiftliği, Sincanlu nh., Karahısâr-ı Sâhıb
sn. : 2196
karaca çuka : 1989
karakullukdan ve cerahorlukdan mu‘âf olmak : 581
Karaca karyesi, Edirne kz. : 206
Karaman (eyâleti /vilâyeti) : 602, 781, 1112, 1496,
1646, 1674, 1687, 2470; — alaybeğleri :
784; — Beğlerbeği(si) : 35, 76, 91, 224,
291, 300, 363, 430, 527, 541, 592, 593,
602, 611, 615, 669, 784, 785, 791, 794,
798, 822, 854, 1112, 1161, 1165, 1170,
1171, 1174, 1176, 1205, 1206, 1246, 1253,
1254, 1315, 1326, 1357, 1394, 1398, 1508,
1528, 1557, 1683, 1752, 1765, 1766, 1841,
1843, 1868, 1987, 2103, 2125, 2199; —
beğlerbeği(sinün) kapukethudâsı : 781,
784; — beğlerbeği(sinün) kethudâsı : 669,
1161, 2125; — Beğlerbeğiliği : 2445, 2622;
— beğlerbeğisinün âdemi : 91; — mevkûfât
emîni : 2463; — muhâfazası : 593, 602,
626, 2445; — sipâhîleri : 669, 784, 1170,
1545, 1841, 1843; —'a varınca yol üzerinde
vâkı‘ olan kâdîlar : 1674; —'da muhâfazada
olmak : 592; —de vâkı‘ olan beğler ve
kâdîlar : 1897; —de vâkı‘ olan kâdîlar :
854; —de vâkı‘ olan sancakbeğleri : 854; —
nün zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârı : 785; —'un
güherçile
hıdmetine
ta‘yîn
olunan
mütekâ‘ıd sipâhî-zâdeleri : 2199; —'un hıfz
u hırâseti : 781; —'un tezkiresüz tîmâra
mutasarrıf olan sipâhîleri : 785, 1583; —'un
tezkiresüz tîmârları kaydı : 798; —'un
zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârınun tezkirelisinün
yararları : 593
Karaca Veled, kâtil, ehl-i fesâd, Karaağaç k.,
Edirne kz. : 498, 517
Karaca, katil zanlısı, Hâtûnili nh. : 110, 111
Karacahalîl karyesi, Dimetoka kz. : 575
Karacaköyi karyesi, Edirne kz. : 205
Karacalar karyesi, Kengırı sn. : 380
Karacatağ, Dukagin sn. : 78
Karacurun karyesi, Ruhâ sn. : 309
karaçılar : 1518
Karaçin, bolar, Boğdan Voyvodası Boğdan'ın
karındaĢı Petre'nin âdemi : 1592, 1600,
1854
Karaçurum derbendi, Ruhâ sn. : 309
Karadeniz : 1200, 2541, 2592; — çıbuğı : 1425; —
tahtası : 1425; —'den gelüp Tuna
Boğazı'nda bulunan zahîre gemileri : 2235;
—'ün Rûmili yalılarında vâkı‘ olan beğler
ve dizdârlar : 115
Karadeniz yalıları : 2229; —nda Rûmili'nde olan
kâdîlar : 94; —nda Samsun'a varınca vâkı‘
olan kâdîlar : 94; —nda vâkı‘ olan kâdîlar :
70
Karaferye kâdîsı : 132, 133, 673, 866, 1344, 1729,
1972, 2435
Karagöz, Mu‘temed : 1139
Karahamza karyesi ahâlîsi, Hasköy kz. : 255
Karahısâr-ı Sâhıb sancağı : 279, 1829, 1857, 2196,
2438; — beği : 55, 256, 279, 672, 1393,
2362, 2408, 2495, 2590; — kâdîları : 2438;
— Kal‘ası : 55; — ve Sultânöni sancağın
tahrîr eyleyen emîn ve kâtib : 710
Karahısâr-ı ġarkî sancağı : 1426, 2321; — beği :
452, 916, 1801; — kâdîsı : 1789, 1804; —
sipâhîleri : 916, 2551; — ġab-hânesi :
2357; —nun tahrîri : 1221
Karaman karyesi ahâlîsi, Üsküdar : 1581
Karaman, nöker, Ġnbat (?) k., Koçhısâr kz. : 2463
Karamürsel : 1431
Karamürsel gemi(si /leri) : 350, 1113
Karansebes tâcirleri, Erdel : 1100
karâr itdürilmek : 2019
karârgâhı olmak : 2470
karasığır; — derileri : 993; — ineği : 1694
Karahısâr-ı Teke kâdîsı : 471, 555, 865, 2167, 2451
Karasu : 1614
Karakâfir karyesi, Filibe kz. : 83
Karasu kâdîsı : 2489, 2498
KarakaĢ, Hâcî Ağa dimekle ma‘rûf, Arkadya
Dizdârı, sipâhî, ribâhor, Balyabadra nh. :
1542
Karasu; — nehri : 2503; — üzerinde olan köpri :
1186
Karakaya karyesi, Ferecik kz. : 303
Karakeçilü Cemâ‘ati : 1496
Karaköy Medresesi, Mağnisa : 97
Karaköy, Silivri kz. : 1919
Karasu Yenicesi; — kazâsı : 480, 2503; — kâdîsı :
480, 812, 866, 1007, 1109, 1614, 1972,
2110, 2600
Karata, zimmî, hüküm virilen : 1261
Karatağ : 2493; — kâdîsı : 1533
153
KarataĢ karyesi, Antâliyye kz. : 1203
KarataĢ nâhıyesi, Kaysariyye kz. : 2258; — kâdîsı :
2493
KarıĢduran : 744; — kâdîsı : 1157; — konağı,
Edirne : 287, 747, 1282
KarıtaĢ kâdîsı : 946, 1583, 1619, 1632
Karaulus tâifesi : 2321; — halkı ve kethudâları :
2321
karîb olan mahallerün hıfz u hırâseti : 1335
KaraveleĢ nâhıyesi bkz. KurveleĢ nâhıyesi
Karîn-âbâd kazâsı : 1815; — kâdîsı : 74, 164, 404,
409, 855, 1285, 1289, 1318, 1321, 1587,
1815, 2102, 2637
Karayazıcı Ahmed, bkz. Ahmed, Karayazıcı : 2304
karaynik : 1151
KarayokuĢ mahalli, Edirne vt. : 779
kârbân : 2747; — bas(ıl)mak : 309, 1632; — basup
âdem katleylemek : 1725, 2018; — gidemez
olmak : 1687
kârbânbaĢılar : 1768
kârbânsarây : 332, 568, 867; — binâ eylemek : 122,
1858; —a konmak : 867
kâr-dân u muslih kimesne ta‘yîni : 2447
Kardes (?) karyesi, ġâm kz. : 2457
Karesi sancağı : 347; — beği : 629, 672, 1290,
1304, 1439, 1568, 1733; — kâdîsı : 1439;
— muharriri : 2192; — piyâdeleri beği :
1062, 2312; — piyâdelerinün ikinci
nevbetlüsi : 2312; — ve Biga sancaklarınun
tahrîri : 873
kârgîr; — binâlar : 108; — köpri : 1405
kargura vü turna vü balıkcıl; — saydolunmak : 854;
— yünleri hâssa-i hümâyûna zabtolunmak :
854
kâr-hâne(ler) : 433, 1484, 1889, 1997, 2199, 2326,
2711; — hâlî kalmak : 433; — hıdmetine
ta‘yîn olunan kimesneler : 2711; — ihdâsı :
434, 2674; — mühimmâtına mu‘âvenet
olunmak : 434; — tahliye olunmak : 433; —
tutıĢup yanmak : 433; —de barut
itdürmek : 2523; —e hısâr-erenleri ta‘yîni :
2711; —i görüp gözetmek : 2711; —i hıfz u
hırâset itdürmek : 2711; —i zarar kasdiden
kimesneleri hufyeten yoklamak : 2711; —in
levâzim ü mühimmâtın tedârük ü ihzâr
itmek : 2711; —in levâzimi görilüp
iĢlemeğe mübâĢeret itmek : 433; —ye
gelmemek : 2199; —ye getürüp istihdâm
itmek : 2711; —ye varup ücret ile tüfenk
iĢlemek : 1889
kârhenglerden kifâyet mikdârı
çıkarmak : 2145
reng-âmîz
karındaĢ : 2439, 2484; —lık hukûkı : 2484
karıĢ : 1214, 1215
154
taĢ
Karin nâhıyesi : 2468
kârîz(ler) : 779, 1991, 2050, 2148, 2316, 2619,
2642; — binâ olunmak : 2050; — meremmeti : 2331; — ta‘mîr ü termîmi : 2331;
— tar olmak : 1991; — taĢmak : 2619,
2642; — termîm ü tathîri : 2619, 2642; —
ve kâfirî binâlar : 2148; — yolı : 1991; —i
harâb olmak : 2331
KarkaĢ ve Paval nâm karındaĢlar, Göle varoĢında
sâkin : 2761
Karlangıç, gurbet tâifesinden, Adana sn. : 2622
kârlarında omak : 1836
Karlıili sancağı : 1113; — beği : 526, 629, 902,
1323, 2109, 2156, 2320; — emvâl-i hâssa
nâzırı : 2156; — kâdîsı : 436, 883, 1622,
2109, 2156
Karlo, Beç kralı karındaĢı : 2756
kâr-nâme; — irsâl olunmak : 1367, 1368; —sin ve
eĢkâlin göndermek : 1955
Kars; — ovası : 1933; — sancağı beği : 431, 973,
1031, 2569, 2626; — sancağı kâdîsı : 973,
1031, 2569, 2626
karĢu çıkmak : 733
karĢu gelmek : 1534
karĢu göndermek : 594, 619
karĢucılar : 1506
Kartacena mahalli, Ġspanya : 653
Kartal-zâde, Kâtib : 1276
Kartine (kazâsı) : 2580, 2581; — kâdîsı : 436; —
Kal‘ası : 2581
Karyâl (?) karyesi, Hârîm kz. : 2279
karye(ler) [/kurâ /köy] : 45, 62, 204, 651, 1202,
2493; — ahâlîsi : 14, 255, 1987, 2260,
2531; — ahâlîsine mîrî otluk hıdmeti teklîf
olunmak : 1410; — bas(dur)mak : 73, 533,
739, 1932, 2320, 2464; — be-karye
gezmek : 1881; — be-karye gezmemek :
2480; — cem‘ olunmak : 651; — derbend
kaydolunmak : 1735; — ekinlerin ve
çayırların yidürmek : 1558; — firâr itmek :
107; — gâret itmek : 790, 1140, 1668; —
harâb olmak : 814, 2443; — içine ilticâ
itmek : 1891; — ihrâkı : 1235; — imâmı :
204, 206; — keferesi ısyân u tuğyân üzre
olmak : 2436; — kethudâsı : 204, 206; —
kon(dur)mak : 531, 937; — koruları : 205;
— mahsûline dahlolunmak : 1244; —
mezâri‘ına
zarar
itmek :
16;
—
mezra‘aları :
2747;
— mu‘âf
u
müsellemlikden ref‘ olunmak : 2528; —
mü’ezzini : 204, 206; — müsellem ta‘yîn
olunmak : 2528; — nizâ‘ı : 1866; —
paralanup
müstekıl
virilmek
kâbil
olmamak : 2649, 2650; — piyâdeleri : 770;
— sınurlarına dahlolunmak : 1677; —
tahdîdi : 1827; — tahrîbi : 1211; — tahrîri :
556, 1872; — tâifesi : 1739; — temlîk
olunmak : 2397; — urılup gâret ü hasâret
olunmak : 2010, 2430; — urmak : 1242,
1603; — üzerine çıkup cebr ile odun u otluk
sürmek : 1053; — ve mezra‘alar yazılmak :
1081; — ve
varoĢları tahrîr içün
göndermek : 428; — vü kasabât halkı :
1829; — vü kasabâtda gezüp oğlan çeküp
ve salkun salup fesâd ü Ģenâ‘at üzre olmak :
1704; — vü mevâzı‘da olan bostân u bâğçe
yirleri : 180; — vü re‘âyâ : 313; — yağmâ
eylemek : 1235; — yakup yıkmak : 735,
1492; — yiri : 1073; — zâbıtları : 14; —de
bâzâr ikâmet olmak : 991; —de evler açup
esbâb alup tavar sürmek : 36; —de
gezdürmek : 76; —de gice ile evler
basmak : 35; —de habs-hâneler ve
tomruklar ihdâs itmek : 125; —de nehb ü
gâret itmek : 626; —den ba‘zın noksân üzre
yazmak : 1027; —den kifâyet mikdârı âdem
çıkarmak : 1674; —den köye re‘âyânun
bârgîrlerin tutmak : 496; —den virgü
talebi : 2743; —e dahlolunmamak : 2751;
—e odun salmak : 62; —e perâkende
olmak : 1515; —i ıdlâl itmek : 1669; —i
ifrâz olup oğlına virilmek : 1705; —i
müĢtereklü itmememek : 2650; —ine
dahlitmek : 2417; —ine müte‘allik niza‘ı
olmak : 2184; —ine varup mürtedd olmak :
2632; —ye dahl ü ta‘arruz itmemek : 2751;
—ye düĢmek : 754; —ye hefte bâzârın
ikâmet itdürmek : 2061; —ye konup
oturmak : 2209; —ye mübâlağa zahîre
ta‘yîn itdürmek : 717; —ye odun ta‘yîni :
2271; —ye ve re‘âyâya te‘addî eyleyen ehl-i
fesâdı elegetürmek : 2464; —ye zarar
iriĢdürilmemek : 904; —yi yazusına göre
müstehıkk olanlara tevzî‘ itmek : 2650
karye halkı : 188, 487, 840, 1614, 2010, 2080,
2452, 2749, 2750; — firâr itmek : 2430; —
harâcların virmemek : 2430; — müteĢekkî
olmak : 2654; — perâkende olmak : 904,
1952; — suya muzâyaka çekmemak : 2531;
— tahrîr olunmak : 277; —n kalb akça ile
aldayup rızkların almak : 216; —na diyet
düĢürmek : 1952; —na hıdmet teklîfi :
2528; —na tenbîh itmek : 14; —ndan âdem
çıkarmak : 16; —ndan hâneden hâneye
beĢer-altıĢar akçaların almak : 496; —nun
arabaları : 414; —nun koyunların alup ve
oğulların esîr itmek : 2536; —nun mâl ü
menâllerine dahl ü ta‘arruz itdürmemek :
1936; —nun üzerlerine konup cebren
yimlerin ve yimeklerin almak : 922
karye vü mezra‘a(lar) [/mezâri‘] : 1067, 1151,
1998, 2503, 2584, 2700, 2768; — alup
berâtına ilhâk itdürmek : 2584; — müstekıl
defter
olunmak : 2464;
— olmayup
konageldükleri yaylak u güzlekler : 2321;
—ı ma‘mûr itmek : 2321; —nun
mülkiyyetleri : 2055; —nun sınurı : 946; —
ya dahl ü ta‘arruz eylemek : 2768; —ya dahl
ü tecâvüz olunmak : 2768; —yı müstekıl
ta‘yîn itmek : 1615; —yı tahrîr eylemek :
556
karz : 152, 1440, 2065; — altun almak : 1040,
1106; — tarîkı : 1168, 1256, 1505, 2425; —
tarîkı ile akça virilmek : 1586; — tarîkı ile
altun alıvirmek : 1348; — tarîkı ile mîrî
akça virilmek : 1623; — u emânet tarîkı ile
hukûk talebi : 2451; — virilen altun : 1256,
1348; — virmek : 1586
karzıyye giymek : 1989
Kas tağları : 1369
kasaba(lar) [/kasabât] : 626, 1996, 2252, 2533; — u
kurâ : 1786, 2682; — u kurâda koyun zâyi‘
itmemek : 1730; — u kurâda muhkem
tenbîh ü nidâ itdürmek : 1871; — u yollar :
182; — vü kurâ halkı : 53, 2336; — vü
kurâda mesâcid ü menâbir ü ımârâtun
dîvârları ve sakfları hedmolmak : 2181; —
yol üzerinde olmak : 2325; —da
155
boğazlanmak :
212;
—da
keçi
boğazlanmamak : 1996; —da ve köylerde
fısk u fücûr itmek : 1066; —da zahîre
koyunları isrâf u itlâf olmak : 1587; —dan
kul u câriye kaçmak : 2747; —dan taĢra
kaldurmak : 626; —un rencberlerinün
rızklarını satmak : 1445
Kâsım, Kethudâ, arz getüren : 1066
Kâsım, Kethudâ, müfsid, Körkil sn. : 735, 1235
Kâsım, Kethudâ, Za‘îm, Köprilü kz. : 1892
Kâsım, Mısır kullarından, Katbîs : 2075
Kâsım, Modava Beği Kethudâsı : 1944
Kâsım, Nâblûs Sancağbeği : 2103
kasd u rağbet idenler : 1524
Kâsım, Sipâhî, ġehrizol eyâleti : 2567
kasd-ı gezend : 144, 662; — def‘ları bâbında
mu‘âvenet içün asker lâzim olmak : 662
Kâsım, Solak, za‘îm, Ġlbasan sn. : 2180
kasd-ı ihânet : 613, 1922
kassâb(lar) : 190, 362, 964, 1130, 1421, 1539,
1587, 1786, 1977, 2108, 2419; — akçası :
1948; — ihrâcı : 2517; — kethudâsı : 2337;
— koyunları : 1996; — olmasın emritmek :
2577; — sermâyesi : 1440, 1947, 2337; —
ta‘yîni : 2311; — yaz(ıl)mak : 1994; —
yazılup ihrâc olunmak : 311, 1224; —a et
satdurmamak : 858; —a gereği gibi tenbîh ü
te’kîd eylemek : 2108; —a koyun (satmak
/bey‘) itmek : 310, 2337; —lık hıdmeti :
1994, 2577
Kâsım Beğ kethudâsı : 1554
Kâsım Beğ, Cidde Beği, suyolı binâsı sâbık emîni :
354, 595, 899, 2400, 2478, 2479, 2642
Kâsım Beğ, Defterdâr : 724
Kâsım Beğ, Dukagin Sancağı Beği, Dukagin,
Prizrin ve Ġskenderiyye Sancakları Muharriri : 78, 214, 441, 1124, 1533, 2322, 2430,
2436, 2493, 2591, 2649
Kâsım Beğ, Kefe Sancağı Beği : 1196, 1225, 1408,
1554, 1749, 1962, 2230, 2246, 2255, 2302,
2692, 2693, 2757
Kâsım Beğ, Saruhan Sancağı Yayaları Beği : 876
Kâsım bin Abdullâh, Sipâhî, baĢı yarılıp mecrûh
edilen, Yeniderbend k., Çirmen kz. : 12
Kâsım ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1172,
1314, 1802, 1815
Kâsım Çelebî, hüküm virilen : 681
Kâsım günine değin tevakkuf olunmasın emritmek :
2222
Kâsım Hilâlî, hüküm yazılan : 645
Kâsım Voyvoda, LabeĢ k., Mesen (?) nh. : 1213
Kâsım, Anabolı muhzırı : 2578
Kâsım, Ayn-ı Arafât Nâzırı, Suyolı Kâtibi : 989
Kâsım, Azebler Kethudâsı : 2204
Kâsım, Dergâh-ı Mu‘allâ Müteferrikası Alî'nin
âdemi, Hediyeli k., Vize sn. : 1002, 1018,
1019
Kâsım, Edirne SübaĢısı : 74
Kâsım, Ehl-i Vukûf, Akkirman sn. : 1479
Kâsım, Ferhâd Beğ âdemi : 926
Kâsım, hüküm virilen, Hosan k., Sonisa kz. : 402
Kâsım, Ġstefeli, yeniçeri, Avlonya sn. : 2137
Kâsım, Kapucı : 2218
Kâsım, Kastamonı'dan bakır alup giderken dutılan :
2162
156
KâsımpaĢa, Ġstanbul : 130; — deresi, Ġstanbul : 130
Kassâb, harâm-zâdelere zahîre vü azık viren,
Avasya k., Ġstanbul : 417
kassâm(lar) : 1661, 1811; — dahlitmek : 1682; —
ına kısmet itdürmemek : 1617, 1661; —u
dahlitdürmemek : 1661; —unu kısmet
itmek : 1661
Kastamonı (livâsı /sancağı) : 73, 226, 523, 817,
1223, 1362, 1753, 1939, 2155, 2162, 2455;
— beği : 18, 333, 523, 672, 1194, 1223,
1259, 1277, 1362, 1618, 1899, 2021, 2073,
2205, 2259, 2302, 2420, 2422, 2708, 2709;
— beği âdemi : 523; — dizdârı : 18, 2302,
2708; — kâdîsı : 333, 670, 1194, 2362,
2420, 2422, 2450; — Kal‘ası müstahfızları :
2302
kastel(ler) : 2768; — ta‘mîri : 2768; — ü memleha
harâb olmak : 2768; —ün âdemisin gereği
gibi zabteylemek : 2768
Kastelü'l-Vâd Kal‘ası, Mağrib Trablus sn. : 740
Kastok, Soğucak Beği Kamtuk'un oğlu : 1471
Kasun kâdîsı : 444
KaĢ (kazâsı /nâhıyesi) Teke sn. : 276, 1520, 1817,
2152; — kâdîsı : 90, 1817, 2152
kâĢif(ler) : 271, 603, 1108, 1168, 2088, 2099, 2214;
—ün ve sâyir zâbıtlarun taht-ı yedlerinde
olan Ģûneleri yoklatmak : 1108
kâĢiflik : 611; — yiri : 44; —e zabtolunmak : 271;
—i satmak : 603
kat‘ eylemek : 1393
katâr : 1683, 2727
Katbîs : 2075
Katı (?) beği : 2246
kat‘-ı alâka; — itmek : 2479; — itmemek : 1328
kat‘-ı husûmet kılınmak : 1445
kat‘-ı nizâ‘ : 673, 1091
kat‘-ı tarîk : 2053, 2654
kat‘-ı uzva; — müstehıkk olmak : 1653, 1829,
2438, 2494; — ve te’dîb ü hapse müstehıkk
olanlar : 1146, 2682
kâtı‘-ı tarîk : 2496
katıllık çıbuğı : 1425
katır(lar) : 483, 484, 506, 1369, 1733, 2418, 2617,
2727; — sirka itmek : 1814; — u yund sirka
itmek : 2135; — yüki : 1282; —ı ve develeri
olmak : 485; —ın almak : 1590, 1707; —ın
alup gaybet eylemek : 2194; —ın alup
kaçup gitmek : 315
kâtib(ler) : 14, 17, 134, 154, 175, 230, 285, 557,
1126, 1681, 1859, 2050, 2192, 2238, 2274,
2431, 2478, 2589; — gönderilmek : 1069;
— itmek : 1537; — lâzim olmak : 2492; —
nasbı : 2172, 2598; — olmak : 1294, 2508;
— olmasın emritmek : 989; — ta‘yîni : 54,
416, 482-A, 1738, 1818, 2274, 2287, 2480,
2492; —den defterleri almak : 482; —-i
sebze : 175
Kâtib Muharrem Çelebî'nün âdemi : 192
katîfe; — dezgâhlarından defter-i atîkda nesne
mukayyed olmamak : 1462; — iĢlenmek :
1484; — iĢleyen üstâdlar : 1462
kâtil(ler) : 315, 324, 517, 673, 1145, 1240, 1356,
2178; — ile musâhıb olmak : 2118; —
olanlara Ģer‘le lâzim geleni icrâ eylemek :
1952; — olmak : 1235; — Ģerîki olmak :
1240; —den sü’âl olunmamak : 90; —e
mahallinde siyâset itmek : 2559; —i
buldurup getürtmek : 647; —i zuhûra
getürmek : 1664
Katin, Sidrekapsi kz. : 782
katl : 80, 110, 111, 120, 271, 508, 518, 754, 770,
1045, 1145, 1334, 1728, 1747, 2031, 2542;
— edilen kimesneler boğazlarında kemend
ile bulunmak : 867; — husûsı Ģer‘le sâbit
omak : 2130; — îcâb ider günâhları
olmamak : 1094; — îcâb ider nesneleri sâbit
olmamak : 1093; — îcâb itmemek : 2422;
— idüp mahalleye bırakmak : 1128; —
itdükleri
sicill
olunup
siyâset
olunmalarıyçün hükm-i Ģerîf gönderilmek :
647; — itmek (eylemek) : 29, 82, 90, 189,
216, 254, 256, 269, 276, 294, 297, 309,
315, 324, 345, 359, 372, 417, 428, 432,
470, 498, 515, 517, 626, 647, 680, 688,
692, 778, 860, 867, 903, 904, 965, 1045,
1065, 1113, 1115, 1128, 1140, 1142, 1145,
1163, 1235, 1245, 1259, 1275, 1277, 1280,
1282, 1296, 1301, 1356, 1366, 1446, 1477,
1485, 1498, 1520, 1572, 1583, 1603, 1664,
1669, 1687, 1704, 1719, 1722, 1728, 1737,
1747, 1754, 1809, 1814, 1867, 1929, 1936,
1988, 2030, 2031, 2044, 2083, 2118, 2121,
2130, 2137, 2178, 2180, 2197, 2213, 2297,
2309, 2318, 2366, 2392, 2408, 2418, 2457,
2464, 2490, 2496, 2546, 2559, 2572, 2581,
2582, 2643, 2654, 2702, 2755, 2756; —
kasdına âlet-i harble gezmek : 2022; —
kasdına üzerine yörimek : 1780; — olunan
kimesnelerün vârisleri : 867; — olunan
seyyidler : 2034; — olunan usâtun demi
heder olmak : 73; — olunanlarun demi
kâtilden sü’âl olunmamak : 90; —
olunanlarun diyetin ehl-i fesâddan alınup
göndermek : 428; — olunmak : 35, 111,
226, 315, 324, 413, 688, 1343, 1365, 1719,
1728, 1978, 1987, 2054, 2178, 2179, 2206,
2245, 2258, 2348, 2386, 2470; —
olunmaları lâzim gelmeyen mücrimler :
686; — ü hakâret : 29; — ü hasâret : 29; —
de mübâĢir olanlar : 2582; —e cür’et
olmamak : 1409; —e mübâĢir olanlar : 647;
—i ikrâr eylemek : 517; —i inkâr itmek :
515, 2118; —ine bâ‘ıs olmak : 2176; —
(in)e kasdeylemek : 963, 1572; —ine
müftî-i zamân fetvâ virmek : 2205; —ine
sebeb olmak : 1881; —leri halâl olmak :
2430
katl-i nefs; — eylemek : 1590, 1707, 2080; —
itmek : 323, 1383, 2128, 2574; —
ol(un)mak : 996, 2309; — ve gâret-i esbâb
u emvâl : 2647; — ve kat‘-ı tarîk : 2654; —
e ikrâr ideni siyâset itmek : 1510; —e sâ‘î
olmak : 98
157
katl-i nüfûs : 1411, 1735, 1936; — vâkı‘ olmak :
1735; — ve gâret-i emvâl : 533, 1297
Katonlar kurâsı, Karacatağ, Dukagin sn. : 78
Katrân Birkesi, ġâm : 2317
Kayabüki karyesi, Hüseyinâbâd kz. : 2705
kayacı(lar) : 195, 1151, 2155; — ta‘yîni : 195,
2155; — yazmak : 195
Katrân Hânı : 2588
Kayacık, Mağnisa kz. : 873; — pârelerine emîn
olanlar : 873
katrân tedârüki : 1699
kayağan taĢı : 1096; — tedârüki : 1036
Katranlu Derbendi, Samanlu Ġskelesi'yle YeniĢehir
mâbeyninde : 770
Kayapa karyesi, Edirne kz. : 206
katunarlar : 1217
katunaya urılmak : 64
kavâfil-i tehâyâ : 244
Kavakludere, Hâcîköy k., Migalkara kz. : 2178
Kavakluderesi karyesi, Edirne kz. : 205
Kavala : 947, 1753; — dizdârı : 885; — kâdîsı :
133, 147, 501, 706, 846, 866, 1007, 1729,
2110, 2169, 2435; — Kal‘ası : 147, 2204;
— Kal‘ası müstahfızları : 706; — kapudânı : 42, 147, 361, 706, 707, 782, 812,
885, 947, 1753, 2169, 2204, 2348, 2442; —
kapudânı âdemi : 147; — yolı : 643
kavî temessükler : 2715; —i olanlar : 2715
kavî vü tüvânâ hısâr-erenleri : 2268
kavlar içinde yanmağıçün bezir yağı lâzim olmak :
985
KavĢıklı karyesi, Çirmen sn. : 1890
kavvâs(lar) (tâifesi) : 1174, 1176, 1256, 1278,
1750, 2034, 2123; — cem‘ı : 1750; —
ihrâcı : 1250, 1278, 1465, 2079; —
istihdâmı : 1174; — kifâyet itmemek :
2071; — tâifesine mevâcib virilmek : 1278;
— talebi : 2066, 2079; — tedârük ü cem‘ı:
1174; — tedârük ü ihrâcı : 1250; —
tedârüki : 1174, 2123; — teklîfi : 29; —
yazılmak : 1256, 2026, 2047; — yazılmak
emrolunan kâdîlıklar : 1278; — yazup
göndermek : 2251; —a serdâr ta‘yîni : 1176
kayd; — akçası : 528, 2473; — cüz’i : 928; —
eylemek : 1521; — ü sicill olunmak : 225;
—-ı defter eylemek : 1273; —-ı hayât : 44;
—ı olmamak : 798; —ı tecessüs olunmak :
495; —ından görüp yâftelerin virmek :
2342, 2382
kayd ü bend : 158, 197, 261, 498, 508, 903, 904,
1191, 1343, 1474, 1546, 1711, 1805, 1806,
1820, 1855, 1919, 2152, 2187, 2581, 2651,
2683; — ile alup gitmek : 269; — ile
gönder(il)mek : 55, 126, 689, 734, 800,
1182, 1203, 1469, 1522, 1544, 1552, 1557,
1741, 1911, 1920, 2447, 2514, 2542, 2549;
— ile habsolunmak : 89; — ile irsâl
eylemek : 1489; — ile irsâl olunmak : 66;
— ile koĢılmak : 316; — ile teftîĢ
olunmasın emritmek : 2152; — ile teslîm
itmek (eylemek) : 1546, 1860, 2182; — ile
teslîm olunmak : 56; — ile yarar âdemlere
koĢmak : 178, 800, 1182, 2355
kayd ü iĢâret itdürmek : 1930, 1949
kayık(lar) : 74, 554, 904, 907, 976, 1020, 1022,
1225, 2351; — donadup irsâl eylemek :
426; — küreği kesmek : 1795; —
mühimmi : 2712; — ta‘yîni : 904; —
yap(dur)mak : 860, 1515; — yapılmak
fermân olunmak : 790
KayıĢ Bınarı, Üsküdar : 1581
kayıĢlar : 1349, 1350, 1402
Kayıtbay Beğ : 1400; — zamânı : 1299
kaya : 790
kâyime : 2062
Kaya Beğ, kullanmağa kâbil ü münâsib gemisi olan,
Kavala : 2204
kâyim-makâm : 2447; —-ı mütevellî : 1126
Kaya Beğ, Sığacık Beği : 31, 46
kaynak urganı : 610
Kaya, Sakız Sancağı Beği : 1043, 1044
Kaysariyye (kazâsı /nâhıyesi) : 592, 602, 822, 2258,
2326; — beği : 784, 1725, 1843, 2258,
2326; — kâdîsı : 1336, 2326; — Kal‘ası
dizdârı : 1336; — mâlikânecileri : 2258; —
muhâfazası : 524; — sipâhîleri : 1104
Kaya, ġiryân Hâsları Emîni : 1804
Kaysariyyelü Memi bâğçesi, Edirne sn. : 1656
Kayaboğazı karyesi, Kırkkilise kz. : 204
Kaytaz-oğlı ġeyh Ahmed, bkz. Ahmed, Kaytaz-oğlı
Kaya, arz getüren : 1688
Kaya, Bâzergân-oğulları dimekle meĢhûr, Filibe
kz. : 2136
158
Kaytur, Basra'da sâkin : 370
kayturları nâmıyla gelen gemiler : 370
kazâ mahsûlü : 845
Kazan vilâyeti : 2722
kazancı bkz. kazgancı
kazâyâ bkz. kazıyye
kazgancı [/kazancı] tâifesi : 1421, 2168, 2448,
2449, 2450; —a gadr ü te‘addî olmak :
2021
kazganlar : 830, 936; —ını kaynatmak : 2271
kazık içün lâzim olan ağaçları korudan kesmek :
577
Kazıklu derbendi, MenteĢe sn. : 297, 345, 1296,
1297
kazıyye(ler) [/kazâyâ] : 47, 98, 186, 209, 227, 1206,
1213, 1680, 1725, 2020, 2023, 2080, 2089,
2097, 2452, 2540; — arzı: 182, 1223, 2030,
2054, 2058, 2482, 2514; — defteri
göndermek : 415, 416, 424, 428, 1047,
1052, 1053, 1091, 1143, 1151, 1541, 1542,
1930, 1949, 1998, 2061; — defteri virmek :
1173, 1493, 1494, 1496, 1521; — defterin
yazmak : 2099; — Ģer‘le görilmek : 865; —
Ģer‘le teftîĢ olunmak : 1461; —de medhali
olmayanı dahlitdürmemek : 694, 930, 1211,
2075; —de tevakkuf olunmamak : 1508; —i
istimâ‘a mecâl olmamak : 1619; —in
görmek : 532; —in teftîĢ (ü tefahhus)
itmek : 59, 865, 1207, 1707, 2421; —in
toprak kâdîsı (ma‘rifeti) ile teftîĢ itmek :
916, 1881, 2527; —in yazup bildürmek :
2232, 2454; —yi istimâ‘ itmek : 47; —yi
müstekıl defter itmek : 276; —yi tedârük
itmek : 2099
kazma; — ve sâyir âlât : 1084; — virilmek : 234; —
ı ve kürekleri ve sâyir levâzimleri ile âdem
göndermek : 1083
Kazvîn : 2491
bıçağla yüzmeyüp yumruğla soymak : 2419;
—i makâbir arasında otarmak : 1499; —in
sürüp alup gitmek : 1583
Kedegara kâdîsı : 209
Kedmuğen mevzı‘ı, Erzurum : 2702
kefâf kılınmamak : 62
kefâle : 1728
kefâletle halâs olmak : 2291
Kefe (sancağı /vilâyeti /livâsı) : 19, 24, 25, 77, 117,
1196, 1200, 1225, 1749, 1938, 2203, 2230,
2254, 2277, 2324, 2599; — beği : 87, 124,
386, 838, 1196, 1408, 1471, 1554, 1567,
1605, 1738, 1749, 1833, 1962, 2246, 2254,
2255, 2268, 2736, 2745, 2757; — beğinün
kethudâsı : 87; — beğlerbeği(si) : 22, 23,
26, 2280, 2302, 2324, 2599, 2691, 2692,
2693, 2708; — Ġskelesi : 2599; — kâdî(sı
/ları) : 1567, 2252; — Kal‘ası : 2191; —
(mühimmi /mühimmâtı) : 1554, 2077,
2223, 2235, 2243, 2704, 2705; — nâzırı :
1452; — Seferi : 25, 2708; — Seferi
mühimmâtı : 2709; — zahîresiyçün gemiler
alıkonılmak : 2343; —'de binâ olunan
gemiler : 2302; —'de bulunan gemiler :
2599; —n tahrîr iden kâdî : 1605; —nde
vâkı‘ olan kal‘alar dizdârları ve azeb
ağaları : 2275; —'ye beğ olanlar : 65; —'ye
geçmek : 671; —'ye gitmek emrolunan
zahîre : 2223; —'ye gönderilüp girü Sakız'a
gelen Sakız beğleri : 2639
Kefe cânibi : 94, 671, 2227, 2230, 2488, 2707; —
ne asker irsâli : 2227, 2707; —ne gemi
geçmemek : 2343; —ne gidecek asker-i
zafer-rehbere zahîre tedârüki : 2076; —ne
gönderilecek zahîre mühimmi içün gemiler
girift itmek : 1938; —ne irsâl olunmak
emrolunan tereke gemileri : 2327; —ne
sürilenler :
365;
—ne
tereke
ile
gönderilecek gemiler : 2327
KebaĢ bin Beyye (?), Yağmurca Hân âdemlerinden,
Rodos : 1635
Kefeözi Kal‘ası : 1665
kebe(ler) : 424; — çul : 1182; — dinkleri : 950; —i
bulunmak : 782
kefere bkz. kâfir
keçi : 692, 1729, 1730, 1787; — boğazlamak :
1996; — boğazlanmamak : 1996; — deri(si
/leri) : 993, 1787, 2419; — uğurlamak :
417; — vü sığır boğazlatdurılmak : 834; —
den gayri nesne boğazlatmamak : 1587; —i
Kefer-dûtâ karyesi ahâlîsi, Saydâ nh. : 1945
Kefevî akça : 1452, 1605; —dan sâlyânelerin
tasarruf itdürmak : 1452
kefîl(ler) [/küfelâ] : 647, 956, 1018, 1240, 1577,
1747; — alınmak : 800, 2304, 2422; —
alınmak lâzim olanları kefîlsüz geçmeğe
ruhsat virmemek : 1513; — bi'l-mâl : 1457,
159
2508;
— ile
gelenler :
2320;
—
kaydolunmak : 1729; — ol(un)mak : 301,
1001, 1095, 1117, 1144, 1245, 1585, 1741,
1771, 1829, 2245; — olmağla ıtlâk
olunmak : 2069; — olmamak : 59, 1457,
2182; — talebi : 59, 1585, 2367; —
virmek : 1065; —e vir(il)mek : 98, 315,
680, 1002, 1468, 1987, 2022, 2175, 2177,
2179, 2407, 2628; —e virmemek : 315; —e
virüp (habsden) ıtlâk eylemek : 80, 673; —i
habseylemek : 1002; —i habsolunmak :
1585; —i ıtlâk olunmak : 1002; —i olmak :
1117; —i olmamak : 2179; —i olmayan
sûhte komamak : 1291; —i olmayanı
medreselere
komamak :
413;
—i
olmayanları Ģer‘le teftîĢ eylemek : 130; —i
ve sâyir ahvâli ma‘lûm olmak : 1513; —in
almak : 405, 1125, 1644, 2266, 2309; —in
alup habsden ıtlâk eylemek : 2120; —inden
alınmak : 1559; —inden taleb olunmak :
2022, 2120, 2309; —ine bildürmek : 1729;
—ine buldurmak : 315, 1019, 1115, 1117,
1277, 1572, 1737, 1771, 1900, 2128; —ine
sürdürmek : 1729; —ine teslîm eylemek :
1095, 1144; —lemeğe imkân olmamak :
315; —leyüp habsden ıtlâk itmek : 1337; —
süz geçmeğe ruhsat virmemek : 1513; —süz
gelenleri aslâ limana basdurmamak : 2320;
—süz ırgad konılmamak : 2212; —süz ırgad
kullananlar : 2309; —süz ırgad tutmak :
2309; —süz ırgad tutmamak : 2309; —süz
kimesne komamak : 155, 2320; —süz
sûhte(ler) : 413, 1223; —süz ve tüfenkli
sûhteler tutmak : 1223
Kefken : 1870
Keklik Alîcân, tarîk-ı âmda esbâb sirka idenlerden,
Migalkara kz. : 324
keklik ü çil ile bir ferde Ģikâr itdürmemek : 1739
Kelâm-ı Kadîm kırâ’et idenlere mevâcibleri vâsıl
olmamak : 401
kelek(ler) : 719; —e küllî buğday u arpa tahmîl
olunup irsâl olunmak : 305
Kelice karyesi, Bolvan nh., Bana kz. : 2186
kelime-i küfr : 226
Kelis (?), harâmî, Braslav Hısârı'ndan : 2742
Kelkid nâhıyesi : 2397
Kelküt Benderi : 659
kelleleri göndermek : 29
160
Kelok, Soğucak Beği Kamtuk'un oğlu : 1471
Kemah; — dizdârı : 2016; — kâdîsı : 929; — kâdîsı
nâyibi : 929; — Kal‘ası : 2016; —
topcıbaĢısı : 2016
kemâ-kân : 1315, 1671
Kemâl bin Mustafâ, mahbûs, Ergirikasrı : 80
kemâl mertebe; — eylüğine Ģehâdet eylemek :
1886; — ikdâm u ihtimâm : 2253, 2553; —
mukayyed olmak : 2491; —de usret üzre
olmak : 1131; —de vukûfu olmak : 271
Kemâl, Kara, ehl-i fesâd, sûhte, Kastamonı sn. :
333, 1277, 1618
Kemâl, karındaĢı katledilen, KeĢan kz. : 1065
Kemâl, Mihalıç Kâdîsı, emîn : 2192
Kemâl, Mütevellî, Sultân Süleymân Hân Imâret-i
Âmiresi Evkâfı, Ġstanbul : 343
Kemâl, Nâblûs Beği : 2044, 2487
Kemâl, Sultân Bâyezîd'ün Evkâf Mütevellîsi,
Haleb : 403
kemâl-i adâlet : 2456; — ile arpa vü saman tedârük
itdürmek : 2569; — ile herkesün hakk-ı
Ģer‘îleri ve hakk-ı Ģürblerine nâzır olmak :
2652; — ile herkesün hakk-ı Ģer‘îlerini
virmek : 2562; — ile mevâciblerin ihrâc
eylemek : 1278; — ile mukayyed olmak :
954; — ile tevzî‘ itmek : 337; — ü
istikâmet ile tahrîr eylemek : 1971; — ü
istikâmet üzre kitâbet itmek : 2625; — ü
sadâkat üzre hıfz u hırâset ve zabt u sıyânet
itmek : 1123; — üzre cem‘ u tahsîl itmek :
2587
kemâl-i basîret; — (ü intibâh) : 61, 318, 613, 740,
783, 904, 1508, 1834, 1922, 1923, 1984,
1988, 2439, 2500, 2615, 2662, 2717; — ü
ihtimâm : 2554
kemâl-i dikkat ü ihtimâm : 148, 471, 1911; —la
teftîĢ ü tefahhus itmek : 93, 1386, 2309,
2393
kemâl-i dikkat ü ikdâm vücûda getürmek : 2160
kemâl-i diyânet (ü istikâmet) : 187, 331, 2035
kemâl-i emânet ü istikâmet : 2345, 2598
kemâl-i emn ü emân ve refâhiyyet ü itmînân : 1193
kemâl-i hıfz : 271
kemâl-i ikdâm; — u ihtimâm : 796, 1255, 1425,
2076, 2553, 2554; — ve cidd-i ihtimâm :
1974
kemâl-i intibâh : 2759
kemâl-i istikâmet : 2047; — ü adâlet : 953; — ü
ihtisâs : 1193
kemâl-i itâ‘at (ü ınkıyâd) : 611, 743
kemâl-i kiyâset : 740
kemâl-i metânet ü hasânet : 2538
kemâl-i meveddet ü ihlâs : 2746
kenîse [/kilise] : 917, 1124, 2597; — almak : 2613;
— ihdâsı : 1498; — ta‘mîr olunup câmi‘-ı
Ģerîf olmak : 2597; — (vakfı /evkâfı) : 917,
2133; —i ve evleri ve kuyuları hâliyâ yirlü
yirinde olmak : 1073; —ye iledüp
papazlarına isim kodurmak : 2430
kenîse vakfı ta‘yîn olunan çiftlikler, KeĢan kz. :
2133
kemâl-i muhâlesat u ihtisâs : 2739
kemâl-i mutâva‘at ü muvâfakat : 796
kepenek : 688
kemâl-i muvâlât ü musâfât : 2758
Kepür derbendi, Çorum lv. : 2080
kemâl-i muzâheret ü i‘ânet : 2739
kerâhiyyet : 2550
kemâl-i rızâ vü Ģükrân : 1717
kerbânsarây kapusı : 867
kemâl-i sadâkat ü ihlâs : 767, 911, 2742
Kerek; — sancağı : 29; —k hâsları : 1951
kemâl-i Ģehâmet : 236
Kerelmîs karyesi, Musul : 1942
kemâl-i Ģirret : 2421
kendü hevâsında gezmek : 2653
kereste : 325, 964, 1159, 1271, 1316, 1335, 1350,
1352, 1381, 1425, 1500, 1508, 1528, 1529,
1578, 1589, 1751, 1776, 1844, 1882, 1888,
1964, 1990, 2211, 2319, 2354, 2459, 2605,
2619, 2642, 2659, 2719, 2759; — almak :
98, 1859; — bulunmamak : 2605; —
getürdilmek : 1335; — ihzârı : 1255, 1352,
1402, 1433; — irsâli : 1402, 2605; — kat‘
olunmak : 612; — kesdür(il)mek : 612,
2107, 2605, 2719; — kesenler : 1447; —
kesilmek : 2082, 2592; — kesüp getürmek :
1425; — lâzim olmak : 1844, 1859; —
sâhıbleri : 1589; — tahmîl olunan gemiler :
1331; — tahmîli : 1331, 1500, 1791, 1834,
1882; — taĢımak : 1159; — tedârük
olunmamak : 1331; — tedârük ü ihzârı :
1097, 1271, 2220; — tedârüki : 1046, 1271,
2600; — yalıya indürmek : 2082; —nün
tedârük ü irsâli : 1352; —yi eksük
getürtmemek :
1425;
—yi
eksük
kesmemek : 1425; —yi gemilere tahmîl
eylemek : 1561; —yi ihmâl ü müsâhele
eylememek : 2600
kendülerin halâs itmek : 2259
kerevet altında kurtılmak : 688
kendülerin ra‘ıyyetlikten halâs itmek : 1090, 1190
kendülerün çiftliklerine ilhâk itmek : 937
Kerîm Giray, hân-oğlı, Rodos Kal‘ası'nda sâkin :
1552
kendüye borçlu itmek : 1994
Kerîm Halîfe, nâyib, Tosya : 2455
kemâl-i usret ve zarar u ziyân : 356
Kemâlüddîn, Hamrâvî-oğlı,
Mütevellîsi : 2405
sâbık
Haremeyn
kemândâr : 2647; — ihrâcı : 1235; — u atlusı çıkar
tâife : 2300
kemâ-yenbağî : 498
kemend; — ile bulunmak : 867; —lemek : 867
kemendciler : 867, 1483
kemer : 506, 758
Kemer kazâsı, Hamîd sn. : 277
Kemer, konak, Çorlı : 283, 404, 1666, 2515, 2576
Kemhıs Kal‘ası müstahfızları : 2140
kemm ü keyfiyyet : 653
Ken‘ân, Ma‘âdin Nâzırı : 1037
kenâra çıkmak : 1652
Kenderek karyesi, Hudâvendigâr sn. : 1364
kendü berüde avreti öte yakada perîĢân olmak :
1850
kendü hâllerinde ve kâr u kisblerinde olmak : 1649
kendüye ve esbâb u âdemlerine
dahlitdürmemek : 237
bir
ferdi
Kengırı [/Kangırı] sancağı : 380, 549, 817; — beği :
226, 1485, 1664, 2420, 2422, 2454, 2455;
— kâdîsı : 2420, 2422, 2455
Kerîm, tavâyif-i bâğıye, ġam : 29
Kerîm, Za‘îm : 1737
Kerkene, Eflak kâfiri, zimmî, katil zanlısı : 2542
Kerkük (sancağı) : 319, 2193, 2333, 2565, 2566
KerpeniĢ kâdîsı : 1730
161
sı da‘vet olunmak : 45; —sı ma‘rifetiyle
muhallefâtı bey‘ olunmak : 852; —ya
i‘timâden meclis-i Ģer‘a gelmemek : 1161
kerpiç; — dîvâr : 1656; — kesdürmemek : 1390; —
kesmek içün dîvâr diplerinden toprak
kazmak : 1390
KerĢ kâdîsı : 2252
Kethudâ beğ, hüküm virilen : 773, 774, 871, 2325
Keser, nöker, Ġnbat (?) k., Koçhısâr kz. : 2463
Kethudâ yiri : 2285, 2340
keserden çıkmak : 604
Kethudâ, Erdoğdı : 1363
kesicilik itmek : 1414
Kethudâ, Türâbî : 1810
kesime virilmek : 1640
Kethudâ-i KaĢ Cemâ‘ati, KaĢ kz., Teke sn. : 276,
1520
kesme kaya : 790
kesr gelmek : 1084
kesr üzre koyun varmak : 310
kesret-i asker : 268
Kesriye; — kâdîsı : 133, 921, 1212, 1730, 1802; —
kasabası keferesi : 1212
Kestâne Beği Mehmed'in hâsları, ġehrizol sn. :
2584
Kestel Kâdîsı : 1965, 1979, 2249, 2298, 2306, 2573
Kestenbolı karyesi, Ergene kz. : 324
Kesterye kâdîsı : 436, 866, 1972
kesük çizme vü yarma mehmûz ile gezmek : 836,
920
KeĢan; — kazâsı : 2133; — kâdîsı : 92, 172, 265,
283, 508, 951, 1065, 1073, 1272, 1693,
1747, 2110
kethudâ(lar) : 29, 32, 34, 35, 37, 46, 50, 55, 81, 89,
120, 121, 122, 125, 127, 136, 137, 138,
142, 143, 151, 152, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 171,
175, 177, 181, 184, 197, 199, 204, 206,
214, 217, 225, 228, 231, 256, 274, 512,
524, 543, 598, 619, 626, 657, 669, 694,
720, 852, 901, 1148, 1205, 1206, 1212,
1221, 1223, 1251, 1322, 1669, 1671, 1675,
1678, 1679, 1683, 1685, 1695, 1697, 1702,
1705, 1708, 1710, 1716, 1717, 1732, 2015,
2022, 2059, 2060, 2081, 2085, 2087, 2321,
2389, 2430, 2432, 2437, 2438, 2445, 2447,
2448, 2451, 2457, 2464, 2468, 2473, 2483,
2492, 2493, 2496, 2504, 2509, 2511, 2514,
2518, 2526, 2527, 2528, 2532, 2535, 2537,
2538, 2539, 2545, 2546, 2548, 2682, 2738,
2758; — idinmek : 1881; — nasbı : 482; —
olanlar : 274; — olanlarun (kadîmî)
ulûfeleri : 895, 897; — vü bölükbaĢılarına
hıdmet itmek : 2528; —dan ref‘ itmek :
482; —ı olmamak : 2437; —ına tenbîh ü
te’kîd eylemek : 130; —lığı almak : 969; —
162
ketm; — it(dür)mek : 316, 563, 692, 975, 1072,
1559; — itmemek : 1061, 1877, 1884,
1901, 2682; — olmakdan hazer eylemek :
484, 485; — olunmak : 826; — ü bel‘
eylemek : 1072; — veyâ eksük eylemekden
hazer eylemek : 1062
kettân; — u bakla : 1927; —ını almak : 2159
Keyhusrev aznavurları : 1211
Keyhusrev, Ģâh'a tâbi‘ Gürci : 2447
Keykubâd, ehl-i fesad, Ağlasun kz. : 126
keyl : 418
Keyvân
Beğ, Akkirman Beği Hasan Beğ'in
Kethudâsı : 143, 151, 168, 939, 1022, 1025,
1551, 2552
Keyvân ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1962
Keyvân, Bender Beği Hasan'ın Voyvodası : 1128
Keyvân, çavuĢlar kethudâsı âdemi, Katbîs : 2075
Keyvân, Fermân (?) Kâtibi : 1338
Keyvân, Hâssa serrâclardan : 1410
Keyvân, Kudüs-i ġerîf Beği : 2103, 2507
Keyvân, Mevlânâ Alâ’eddîn'ün kulı, maktûl, Meğri
kz. : 90
Keyvân, Mısır müteferrikalarından, Kütâhiyye'de
esbâbı sirka olunan : 1857, 2177
Keyvân, Za‘îm, vilâyet muharriri : 2497
kıbel-i Ģer‘; —den bir nâyib oturmak : 1042; —den
mürâsele irsâli : 1619; —den taleb
olunmak : 1065
kıble-kâr-ı âlem ü âlemiyân : 2738
Kıbrus atası : 1882
kıdvetü'l-havâs ve'l-mukarrabîn : 244
kılâ‘ bkz. kal‘a
kılıc(lar) [/kılıç /kılınc] : 250, 2182, 2314, 2426,
2760; — çekmek : 12; — ile (elin) çalup
mecrûh itmek : 558, 1469, 1470, 2182,
2463; — ile çalmak : 857; — ile gezmek :
1411; — ile urup (okla) mecrûh eylemek :
673, 1817, 2504; — kabzitmek : 250; —
kuĢanmak : 315, 2355; — sirka itmek :
2539; — u bıçak çekmek : 2213; — u hıl‘at
gönderilmek : 2426; — u ĢiĢ ve kesük
çizme vü yarma mehmûz ile gezmek : 836,
920; — u yarak kuĢanmamak : 215, 910; —
ve sâyir yarak ile gezmemek : 215, 910; —
a yarar oğullar : 1435, 1846; —a yarayan
kullar : 1265; —dan geçürmek : 582, 2767
kılıc; — ilhâk idenler : 91; —ı ayrılmak : 91
Kılıç Fethullâh oğlı, Kavala'da kürekde olan,
Kastamonı sn. : 1753
kıllet üzre olmak : 174, 273, 2769
kısta'l-yevm : 356
kıst-ı mukâta‘a : 2508
kıĢ (eyyâmı /mevsimi /zamânı) : 37, 86, 248, 280,
283, 311, 524, 551, 567, 582, 833, 918,
1296, 1666, 1813, 1946, 2164, 2363, 2371,
2654, 2759, 2763; — ve yazda getürdükleri
odun u otluğı narh-ı cârî üzre almamak :
1053
kıĢla vü yayla hakkı : 2306; —ları ve yaylaları âhar
yirde olmak : 276
kıĢlak (u yaylak) : 1667, 1668, 2249, 2443, 2573,
2747
Kınık kazâsı, Adana sn. : 489; — kâdîsı : 489
kıntâr : 525, 576, 648, 732, 985, 1036, 1046,
1097, 1111, 1214, 1215, 1259, 1262,
1295, 1412, 1610, 1699, 1710, 1711,
2090, 2091, 2142, 2252, 2299, 2357,
2613
kısrak; — beslemek : 836, 920; — u aygır : 921,
1003; —ların satdurmak : 920
1096,
1284,
2029,
2432,
kırâ’et; — eylemek : 1823; — olunmak : 390
Kıran ocağı : 977
Kırçova kâdîsı : 133, 1730, 1802
Kırhasanbeğ (?) k., Migalkara kz. : 2178
Kırım cânibi : 671
kıĢlamak : 74, 77, 92, 102, 117, 163, 248, 280, 283,
311, 524, 1223, 2164, 2320
kıĢlanan develer : 227
kıtâl; — itmek : 1533, 2279; — ü cidâl olmamak :
2484
Kıtbîs karyesi; — ma‘sarası : 2075; — kallâvîleri :
2075
kıvırcık
koyun(lar) : 866, 1729, 1730; —
boğazlatmak : 834; —ı boğazlatmakdan
hazer itmek : 1729; —ı boğazlatmamak :
1730
Kırım Giray, Kırım Hânı, Rodos'da hıfzolmak içün
irsâl olunan : 88, 1647, 2745
kıyâm u iltizâm : 2259
Kırili nâhıyesi, BeğĢehri kz. : 66
kıyâs itmemek : 148
kırkar karıĢ hatıl : 1097
kıymetlü fâhır libâs : 1989
KırkçeĢme suyı : 146
kız(lar) : 1220, 1714; — çekmek : 64, 1804; —
satmak : 2504; — u avret çeküp tasarruf
itmek : 694; — u avret ü oğlan çekmek :
939, 1202; —ı esbâbı ile cebren çekmek :
2482; —ı olmak : 692; —ın almak : 460,
2060, 2504; —ın kâfire tezvîc eylemek :
2430; —ın virmek : 316, 2421; —ını
kimesneye virmemek : 1485; —ınun
cihâzını almak : 776
Kırkevlik (?) karyesi, ahâlisi isyân eden köylerden,
KurveleĢ nh. : 783
Kırkkilise (kâzâsı /sancağı) : 204, 1786; — beği :
920, 1177, 1238, 1673, 1809; — beği ve
kâdîsı : 836; — celebleri : 1321; — kâdî(sı
/ları) : 164, 204, 475, 658, 836, 870, 920,
956, 1122, 1133, 1172, 1191, 1285, 1289,
1318, 1321, 1338, 1786, 1830, 2308, 2637;
—'de olan nevbetlü müsellemler : 1786
kırmızı çuka : 430
KırĢehri; — kazâsı : 2482; — kâdîsı : 2482; —
sancağı beği : 1688, 2482
Kızanlık kâdîsı : 74, 163
Kızıl Deli Baba'nın vakfeylediği yirler, Dimetoka
kz. : 1538
Kızıl Maksûd, Ģerîr, tâife-i Pesyân'dan : 977
kısâs : 12, 1146; —dan avfolunup diyet fermân
olunmak : 2279; —larına fermân olunmak :
2279
Kızılağaç; — kazâsı : 1305; — kâdîsı : 531, 650,
712, 2094
kısmet : 1661, 1682, 1708; —e muhtâc olan
muhallefât : 1617, 1661
kızılbaĢ(lar) : 98, 1687, 2257, 2261; — askeri :
1797; — mezhebi : 1590, 1707; — muhârebesi : 2281; —'a çıkup gelmek : 2454; —
Kızılağaç Yenicesi kâdîsı : 513, 931, 1187, 1191
163
lık'dan dönmemek : 2454; —ları sâbit
olmak : 1687
Kızılca müsellem(ler) tâifesi : 937, 957, 1238,
1239; —i olduğı yirlerün kâdîları : 1239; —
inün bir nevbetlüsi : 1238, 1239
kimesnenün mâl(ı); — ü esbâbına zarar gelmemek :
1851; —na ve cânına zarar olmamak : 768
kimesnenün
mektûbıyla
yapdurmamak : 2459
bir
ferde
gemi
Kızılcaağaç kâdîsı : 827
kimesnenün ra‘ıyyeti ve ra‘ıyyeti oğulları olmayan
yarar kimesneler : 2166
Kızılgedük : 1933
kimesnenün sözine amel eylememek : 2249
Kızılırmak; —'a iletüp iğrâk eylemek : 2067; —'dan
Mağnisa'ya varınca yol üzerinde vâkı‘ olan
kâdîlar : 552
kimün gemisine tereke tahmîl olunursa târîhıyla
defter itmek : 1131
Kızılkaya karyesi, Söğüd kz. : 100
KızıltaĢ Mahallesi'nün cemâ‘ati : 2052
Kızılyâr, Burusa vt. : 1422
Kızuçan sancağı; — beği : 1430; — hâsları : 1430;
— tuzlaları : 2092
Kiga, zimmî, koyun basan, Ergene kz. : 1275
Kiğı : 2472; — Ma‘deni : 2363, 2368; — sancağınun tahrîri : 561
kîlâr : 1506, 2038, 2452; — emînleri : 2681; —
levâzimi : 2681; —cılar : 50
kîlârcıbaĢı : 50
Kîlâr-ı Âmire : 1110; — içün gönderilen Ģeker :
1110
kîle : 227, 305, 418, 563, 624, 644, 776, 1363,
1445, 1489, 2049, 2060, 2186
Kili : 689, 1020, 2227; — kâdîsı : 1017, 1183,
1288, 1318; — Kal‘ası : 1020, 1022; —
Kal‘ası azebleri : 1838; —'de vâkı‘ olan
beĢlü ağaları : 1183
kilid; — bozmak : 1899; —in boyunlarına asup
hıdmete gemek : 1406; —lemek : 867
Kilîdü'l-bahr; — Kal‘ası : 2149; —'a varınca
yalılarda vâkı‘ olan kâdîlar ve emînler ve
dizdârlar : 197
kilîmlerin soymak : 66
Kilis kâdîsı : 500
kilise bkz. kenîse
Kille : 1182
Kilye karyesi keferesi, Rudnik kz. : 776
Kîmes (?) karyesi, ġâm kz. : 2457
kimesnenün kazıyyesi; — arasına girmemek : 1619;
—ne dahl ü ta‘arruz itdürmemek : 1619
kimesnenün koyunın yöritmemek : 1049
kimesnenün kulına ve câriyesine dahlolunmamak :
2389
164
Kin (?), Eflak Voyvodası Petre'nün
Hazînedârı : 1504, 1546, 1711
Küçük
kirâ(lar) : 1197, 1643, 2070; — arabaları : 1928,
1940; — ile araba tedârük ü ihrâcı : 1037;
— kavlolmak : 664; — talebi : 2680; —
(tamâm) virilmek : 1037, 2680; —ın
almak : 2680, 2681; —ın virdürmek : 1037;
—ıyla araba ihrâcı : 1928; —ıyla evlere
kondurmak : 2340; —sınun ekserin
re‘âyâdan almak : 1643; —yla arabalara
tahmîl itmek : 1940; —yla esbâbların
getürmek : 517; —yla tereke çekdürmek :
293; —yla terekelerin daĢımak : 293
kirâcılara çıkartmak : 169
kireç : 1036, 1046, 1096, 1097, 1776, 2159, 2319;
— tedârüki : 1405; — ü kiremid yapar
üstâd kimesneler : 2319; — yakdurmak :
1036, 1096, 2319, 2538; — yakmak kâbil
olan yirler : 2319; —i ve keresteleri tedârük
itdürmek : 1046; —i ve kettânı almak :
2159
kireçci : 964
kiremid : 2319; — furûnları : 180; — ü kireç
yakdurmak : 2319
Kiremidlik : 1298, 1428
kîse(ler) : 136, 169, 194, 271, 316, 559, 692, 1457,
1565, 2146, 2189, 2212, 2258, 2305, 2724,
2728, 2729, 2731, 2738, 2740, 2741, 2742,
2743, 2744, 2745, 2746, 2758, 2768, 2769;
— içine filoriler komak : 316; — vü (altun)
kozalak : 2751, 2753, 2754, 2759, 2760,
2763, 2765; —lenmek : 2695; —ye koyup
mühürlemek : 316, 1567, 2030; —ye
mühürlenmek : 692
Kisrevânî mukaddimi : 2614
KistoĢ Kal‘ası : 81
kitâb : 1418; —ların alup te‘addî eylemek : 1300
kitâbet : 154, 179, 195, 1537, 2345; — berâtı :
2274; — fermân olunan yirler : 2625; —
hıdmeti : 482-A, 1537, 1844, 2172, 2306;
— itmek : 1597, 2192, 2345, 2472, 2625;
— olunan sancaklar : 794; — olunmak :
476, 2192, 2391, 2480; — olunmamak :
114; —den ref‘ olunmak : 1859, 2274; —e
ta‘yîn olunan defter kâtibleri : 1965; —i
mübâĢeret itmek : 537; —in alup öldürmeğe
kasditmek : 134
Kite kâdîsı : 1795
Koçhısâr (kasabası /kazâsı) : 1762, 2463; —
kâdîsı : 2463, 2482; — nâhıyesi nâyibleri :
1762
koçiler ve arabalar : 1053
Kodisserol (?) karyesi, ahâlisi isyân
köylerden, KurveleĢ nh. : 783
eden
Koğaklı karyesi, Zağra kz. : 154
Koğrı tağı, Gelibolu kz. : 2353
KokoĢ, harâm-zâdelere zahîre vü azık viren,
Zekeriyyâ Burgazı k., Ġstanbul : 417
Kitre Kal‘ası : 2468
kolak olmak : 974
Kiyabrot (?) karyesi, ahâlisi isyân eden köylerden,
KurveleĢ nh. : 783
kolaylarına gezmek : 2072
kolayında gezmek : 970, 1488
kizb-i Ģehâdet itmek : 2259
kolaylarında olmamak : 2333
kizbi zâhir olmak : 2058
kolaylı mevkii, Erücek k., YeniĢehir kz., Burusa :
2334
Klis (sancağı) : 1540, 2497, 2768; — beği : 1540,
2130, 2468, 2768; — beği âdemi : 1540; —
nun mahâyifi teftîĢi : 457, 493; — ve
Zaçesne beğleri : 1080
knez(ler) : 121, 192, 494, 496, 800; — cem‘ı : 496;
— ü husar u kara martolos u toğancı vaz‘
olunmak : 121; — ü karaynik : 1151; — ü
martoloslar : 192; — ve knez-oğulları : 496;
—i elegetürmek : 494; —i re‘âyâya te‘addî
itdürmemek : 496
kol; —ı çalınmak : 1366; —lında mecrûh itmek :
254; —larından asmak : 73
kolomborna : 1271
Koloz; — Ġskeleleri : 161; — kâdîsı : 161
Kolsek (?) karyesi halkı, NikĢik nh., Hersek sn. :
1087
koltuklarına elin sokmak : 859
Komarak karyesi : 1711
KobaĢ kazâsı, Bosna : 581
Komna, Petre veled-i Sime'nin avreti, Radoviçe k. :
2024, 2305
Kobran, harâm-zâdelere zahîre vü azık viren,
Kömürli k., Ġstanbul : 417
Komoran : 2760
Koca Hızır Beğ, müteveffâ Ohri Beği : 2133
Koca NiĢâncı Beğ, merhûm : 244
Koca Yorgi zimmî, Seğidlüvîrânı k., KeĢan kz. :
1073
Kocabük karyesi, Edirne kz. : 206
Kocacık; — Kal‘ası : 1695; — Kal‘ası müstahfızları : 1230; — yörükleri sübaĢısı : 7,
1681
Kocahızır karyesi, Ġpsala kz. : 2133
Kocaili (sancağı) : 2674; — beği : 49, 629, 867,
1388, 1891, 1893, 2556, 2557; — kâdî(sı
/ları) : 1364, 1388, 1891, 1893, 2318, 2556
Koç tağı, Alacahısâr sn. : 1603
Koçak karyesi, ġeyhlu kz. : 2470
Koçanya tağları muhâfazası : 113, 2260
Koçba nâhıyesi, Podgoriçe kz. : 582
konacak yire iletmek : 594
konagelinen yurd : 276
konak(lar) : 122, 280, 283, 287, 567, 744, 1133,
1172, 2610; — konmak : 747; — ta‘yîni :
283, 287, 288, 1156, 1157, 1172; — yiri :
1858; —a otluk u saman tedârüki: 2576
Kondi, Françe : 2767
konduğı yirden kalkup gitmek : 1039
Kondula bkz. Konduvad
Konduvad [/Kondula], evi basılan, Banados k.,
Cebel-i Tekfur kz. : 1900, 1906, 2329
Konevî Alî Çelebî hattı : 289
Konik (?) karyesi, ahâlisi isyân eden köylerden,
KurveleĢ nh. : 783
Konrapa kâdîsı : 928
Konya : 592, 593, 602, 946, 1687, 1725, 1832,
1987; — kâdîsı : 76, 227, 1206, 1336, 1831,
1848, 2101; — Kal‘ası dizdârı : 1336; —
165
muhâfazası : 1725, 2245; — Muhârebesi :
226, 1061, 1326, 1566, 1572; —'da kalan
tezkiresüz tîmâra mutasarrıf olan sipâhî
tâifesi : 1545
Kopan; — sancağı : 1863; — Palankası : 1863; —
sancağı beği : 1080, 1863, 1943, 2529; —
sancağı re‘âyâsı : 1082, 1083, 1098, 1863
Kopanka (?) ensesi, Boğdan sınırı : 1189
Koraniç (?), zimmî, Petka k., Rudnik kz. : 776
Kordına göli, Boğdan sınırı : 1189
korı(lar) [/koru] : 205, 208, 453, 544, 658, 1038,
1315, 1322, 1639, 1739, 1800, 2093, 2459,
2592, 2674; — bahânesiyle men‘ eylememek : 204; — içinde odun u çalı kesegelmek : 204; — korınup mîrîden gayri
kimesneye gemi yapdurılmamak : 2586; —
kurbinde bir yirde sâkin olmak : 1743; —
olmasın emritmek : 1315, 1322, 2592; —
olup kimesneye kesdürmemek : 1322; —
zabtına âdem lâzim olmak : 1743; —dan
ağaç kes(il)mek : 577, 1800, 2093; —dan
ağaç kesmemek : 1800; —dan bir mikdâr
yir
alınmak : 1038; —dan nesne
kesdürmemek : 2592; —dan odun u tekne
ağacı ve sâyir kereste kesenler : 1447; —
nun ağaçların kesmemek : 2330; —nun
korınmasın emritmek : 1739; —ya dahl ü
ta‘arruz
itdürmemek :
1639;
—ya
dahlitmek : 2330; —ya dahlitmemek : 2330;
—ya karîb etrâf u cevânibinden Ģikâr
itdürmemek : 1739; —ya karîb yirler : 1875;
—ya zarar eylemek : 1447; —ya zarar
eylememek : 453; —ya zarar u ziyân itmek :
205; —yı hıfzitdürmek : 1447; —yı ihrâk
ideni ellerinden alup salıvirmek : 1581; —
yı ihrâk itmek : 1581; —yı korı(d)mak :
1739, 2299, 2330, 2586; —yı mîrî içün
zabtitdürmek : 2330; —yı zabt u hıfz itmek :
1743
Korıçay çayı, Timürhısâr kz. : 16
korınugelmiĢ tağ: 453
Koriha (?) karyesi, Samakov kz. : 1994
Korkmaz bin Ma‘an, Dâru'l-lahm Mukaddimi,
hükm-i Ģerîf gönderilen : 2026, 2614
Korkmaz, Beradost Sancağı Beği Hasan'ın
karındaĢı, Diyârbekir müteferrikalarından :
299
Korkud bkz. Kurd
Korkud, müfsid, Vidin : 62
korkup gitmek : 433
Kornak (?), harâmî, Cankirman'dan : 2742
Koron : 1542; — ahâlîsi : 1301, 1446; — Ġskelesi :
459; — Kâdîlığı : 2545; — kâdîsı : 436,
2545; — Kal‘ası : 459
korsan(lar) : 486, 2009; — levendlerden Memâlik-i
Mahrûse'ye zarar u ziyân iriĢdürmemek :
1431
koru bkz. korı
Koruca tağ bkz. Korıca tağı
korucılar bkz. korıcı
koruk : 1639
Kosta veled-i Matyatoz, evi basılan, Maydos k. :
150
Kostaniçe voyvodası : 581
Kostantın Anderye, Balyoz, Galata : 724
Kostantın, zimmî, evi basılan, Kesriye ks. : 1212
Kostantın, zimmî, mîrîye deyni olan : 724
Kostantıniyye : 29, 112, 143
Kostantıniyye kâdîsı : 186
Kostantin'de olan re‘âyâ ısyân üzre olduğı istimâ‘
olunmak : 655
koĢılan askere istimâlet virmek : 1268
Kotur; — sancağı : 479, 504; — beği : 479, 504
kovanları ta‘Ģîr itmek : 62
Koyluh karyesi halkı, Filibe kz. : 922
Korıca tağı [/Koruca tağ], Kocaili : 453, 1038,
2459, 2592, 2674
Koyluhısâr; — erenleri : 452; — Kal‘ası müstahfızları : 452
korıcı(lar) : 83, 453, 1364, 1418, 1581, 1743, 2093,
2447; — mâni‘ olmak : 2093; — ta‘yîni :
2592;
—dan
kimesneyi
ta‘arruz
itdürmemek : 2093; —ı döğmek : 1581
koyun(lar) [/ağnâm /ganem] : 107, 110, 111, 310,
329, 359, 362, 440, 502, 522, 650, 692,
712, 733, 827, 841, 846, 866, 872, 929,
931, 940, 941, 956, 1007, 1008, 1019,
1074, 1245, 1285, 1288, 1317, 1318, 1321,
1351, 1363, 1533, 1539, 1579, 1587, 1606,
1729, 1730, 1784, 1786, 2080, 2102, 2108,
Korıcı karyesi, Ergene Köprüsi, Edirne kz. : 206,
324
Korıcı-oğlı, sipâhî-oğlanı : 1342
166
2151, 2254, 2337, 2579, 2637, 2654, 2770;
— (satun) almak : 310, 763, 866, 871, 883,
1130, 1241, 1587, 2022, 2771; —
aldur(t)mamak : 1587, 1786; — bâbında
muzâyaka def‘ olmak : 941; — baĢına birer
akça alıkoymak : 2337; — bey‘ı : 763,
2337;
— boğazlamamak : 1996;
—
boğazlanmak : 1295, 1996; — boğazlat(dur)mamak : 834, 1729, 1730; —
boğazlatmak : 834; — boğazlatmakdan
hazer itmek : 1729; — bul(un)mak : 1730,
2102; — bulmamak : 310; — cem‘ u ihzârı :
737, 738, 763; — cem‘ı : 212, 310, 858; —
çobânları : 2755; — derileri : 993, 2755; —
eti : 866; — etini eksük satmamak : 866;
— gâret itmek : 1669, 2647, 2748, 2750; —
gelmek : 310, 1729; — gelüp satılmak :
1130; — getürmek : 329, 872, 929, 1130;
— gönder(il)mek : 846, 872, 929, 931, 940,
941, 1007, 1317, 1730; — gönderildüğin
defter itmek : 940, 941; — götürenler :
1130; — hakcıları : 2019; — hakkı : 449;
— hakkı vü ispençe alınmamak : 2747; —
hakkına kaydolunmak : 519; — hıdmeti :
191, 362, 546, 834, 846, 1007, 1238, 1239,
1320, 1606, 1729, 1730, 1786, 1830, 1977,
1996, 2102, 2151; — hıfzı : 1786; — ihrâc
olunugelmeyen yirlü re‘âyâ : 929; — ihrâc
olunup irsâl olunmak : 763; — ihrâcı : 133,
329, 737, 738, 827, 841, 866, 872, 929,
931, 1074, 1288, 1321, 1491, 1729, 1730,
2434; — irsâli : 712, 738, 763, 931, 940,
956, 1074, 1606; — kesr üzre varmak : 310;
— kıĢlaklarına mâni‘ olmamak : 658; —
kıĢlamak : 941; — lâzim olmak : 2151; —
levâzimi : 1947; — narhı : 310; — noksân
üzre gelmek : 1729, 1730; — ocağı : 2748;
— ocaklarına zarar itmek : 1468; —
pârelemek : 522, 1275; — rencberliği :
310; — sâhıbleri : 940, 941; — satmak :
310; — sirka itmek : 1510, 1814; — sür(dür)mek : 191, 502, 940, 1729, 2151, 2337,
2430, 2770, 2771; — süricileri : 956; —
sürilmesin teklîf olunmak : 440; — sürilüp
gelmemek : 956; — talebi : 71, 841; —
tedârük (ü ihzârı) : 827, 929, 2311; —
teklîfi : 496, 519; — teslîmi : 1730, 2102;
— u at u katır sirka eylemek : 59; — u
develerini gâret eylemek : 1598; — u
hargelelerin sürmek : 2741; — u keçi
kasabâtda boğazlanmak : 212; — u keçi
yöritmeyüp def‘ eylemek : 1499; — u
keçilerin makâbir arasında otarmak : 1499;
— u kuzısın gâret itmek : 1113; — u sığır
gitmek memnû‘ olmak : 1351; — u sığır ve
gayri metâ‘ virmek : 456; — u tavarları
yörimek : 204; — u tavuk almak : 100; — u
zahîre virilmek memnû‘ olmak : 1130; —
uğrakları : 1786; — vâsıl olmak : 929; —
ve mandıra ihdâsı : 658; — vir(il)mek :
362, 2437; — virmeğe iktidârı olamamak :
841; — yöritmek : 1049; — zâyi‘ itmemek :
1730; —a dahl ü ta‘arruz itmemek : 2108;
—a dahlolunmamak : 1977, 2108; —a
mütehammil olmak : 1226; —ı defter
mûcebince tahsîl itdürmek : 846; —ı Edirne
kassâblarına virmek : 362; —ı girift itmek :
1977; —ı hârice perâkende itdürmemek :
1320; —ı olmayandan akça almak : 496; —ı
olmayanı rencîde itdürmemek : 940, 941; —
ı olmayanlara te‘addî vü tecâvüz
itdürmemek : 929; —ı salıvirmemek : 1977;
—ı uğradukları topraklarda resm-i otlakları
kânûn üzre alınmamak : 1052; —ı vakti ve
mevsimi ile hâzır u müheyyâ eylemek :
2254; —ı zâyi‘ olmak : 1784; —ın almak :
53, 2536; —ın sürmeğe mâni‘ olmak : 1729;
—ın sürmeğe ta‘yîn itmek : 1730; —ın ve
ağılların gidermek : 207; —ın ve atların
gâret itmek : 2749; —ın ve keçilerin sürüp
alup gitmek : 1583; —ın ve yimeklerin ve
yimlerin almak : 496; —ın yitiĢdürmeyen
celebler : 956; —ına ve koltuklarına elin
sokmak : 859; —ıyla Sincar tağına çıkmak :
1579; —un akçaları virilmemek : 2337
koyun emîn(ler)i : 133, 190, 737, 866, 872, 1238,
1491, 1587, 1729, 1730, 1830, 1947, 2637;
—âdemi : 133, 1729; —ne teslîm
it(dür)mek : 866, 1729, 1730; —ne teslîm
olunmamak : 1730
kozak bkz. kozalak
kozalak [/kozak] : 136, 169, 789, 2724, 2728, 2738,
2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746,
2751, 2753, 2754, 2760, 2765, 2768, 2769
Kozan karyesi halkı, Akhısâr kz. : 972
Kozdan,
Kürekci
Yako'nun
karındaĢı,
martoloslardan Hasan Ağa'ya tâbi‘, ehl-i
fesâd, Budun : 963
167
Kozluca karyesi, Akçakızanlık kz. : 1145
Körme (?), ban, zimmî, siyâseti fermân olunan,
Eflak vt. : 1672, 2219
Kozluk mevzı‘, Galata kz. : 180
Kös (?) karyesi halkı, Akçahısâr kz. : 304
köhne vü amel-mânde (gemi /kadırgalar) : 1652,
2204
Köse tağı : 2059
kömür : 2638; — getürtmek : 2037; — ihrâcı: 2638;
— iĢlemek : 1723; — tedârüki : 2395; —
yakmak : 2711
Köselü karyesi, Sart nh., Aydın sn. : 1353
Kozlubınar, Galata kz. : 180
kömürci(ler) tâifesi : 1070, 1724, 1795; — getürdilmek : 1723; — mecrûh olmak : 1723;
—i gice basmak : 1723
Köseler karyesi, Atranos kz. : 2421
Köstendil; — beği : 23, 1119, 1962, 2307, 2559,
2692, 2708, 2757; — kâdîsı : 1940, 1972;
— sancağı sipâhîleri : 2691
Köstimürli bkz. Köstimürlü
Kömürli karyesi, Ġstanbul : 417
Köstimürlü [/Köstimürli] : 2576, 2717; — Konağı :
2669
köpri bkz. köprü
köĢk(ler) : 1367, 1643; — binâ itmek : 1367, 1368
Köpri kazâsı bkz. Köprilü kazâsı
köy bkz. karye
Köprilü kazâsı [/Köpri kazâsı] : 1095, 1144, 1892;
— kâdîsı : 133, 1730, 1802, 1928
Köyceğiz kâdîsı : 1517
köprü(ler) [/köpri] : 280, 1186, 1236, 1591, 1614,
1866, 2360; — ayakları : 2627; — ayaklarınun harâba müĢrif olan yirlerin tecdîd
itdürmek : 2570; — baĢı : 993, 1038, 1656;
— binâsı : 295, 1236, 2323, 2360, 2510,
2523; — binâsında hıdmet itmek : 1410; —
binâsınun kerestesi : 2759; — bozdurmak :
2323; — gemileri : 306, 2554; — harâba
müĢrif olmak : 1614, 2600; — hıdmeti :
1726, 2629; — ihdâsı : 2510; — karada
kalmak : 1030; — kurbinde değirmenler
ihdâsı : 1428; — lâzim olan bataklara köprü
eylemek : 280; — meremmâtı : 1236, 2528;
— mühimmi : 1160, 2600; — ta‘mîr (ü
termîm)i : 280, 1122, 1872, 2503; —
yapımı : 922, 1122, 1159; —den bozılup
çekdürilen gemileri hıfzitdürmek : 2323; —
nün baĢın su basmak : 1030; —nün bir
mikdârı bozılmak : 295; —ye lâzim olan
kereste : 1159; —ye muhtâc olmak : 2510
köprüci : 257; — kayditmek : 2600
Köprülü kâdîsı bkz. köprilü kâdîsı
Kördüs : 350
Körföz; — ahâlîsi : 2747; — Kal‘ası, Venedik :
1498, 2747; — Kal‘ası'nun kâfirleri : 1498;
— tuzı : 2747; —'e bey‘ itmek : 2747
Körkil [/Körkin] sancağı : 1235; — AĢîreti, Körkil
sn. : 735; — beği : 735, 1235; — kâdîsı :
735
Körkin sancağı bkz. Körkil sancağı
168
kral(lar) : 169, 201, 313, 666, 1403, 2464, 2518,
2540, 2736, 2742, 2743, 2744, 2746, 2748,
2749, 2756; — âdemisin katlitmek : 269; —
cânibinden ahde (muhâlif /mugâyir) vaz‘
sâdır
olmak :
662,
2763;
— ile
haberleĢmek : 294; — nesli : 2553; —
tevâbi‘ı muttasıl tedârük üzre olmak :
2540; —a âdem göndermek : 313; —a
hükm-i hümâyûn gönderilmek : 2518; —a
mu‘âvenet itmek : 665; —dan muttasıl
mu‘âvenet taleb idüp fursat gözetmek :
2540; —un serhadde olan âdemleri : 269;
—un Südde-i Sa‘âdet'e gelen ilçisi : 313
Kraldol (?) eğsercileri ve samakovcıları : 1994
Kralık (?) Palankası, Kopan sn. : 1863
Krallar Kenîsesi, Ġstolni Belgrad : 2550
Kral-oğlı : 136, 432, 637, 666, 1531; — âdemleri :
275, 278; — toprağına tâbi‘ olan yirler :
278; — vilâyeti : 1531; — vilâyetine tâbi‘
olan yirler : 278; — vilâyetine ve ahâlîsine
ahde mugâyir dahlitmemek : 1531; —'na
tâbi‘ CoĢet ve sâyir kal‘alar : 639
Kranko, kâtil, ġerha k., Ġpsala kz. : 1115; — oğlı,
kâtil, ġerha k., Ġpsala kz. : 1115
Krankol karyesi, PaĢa sn. : 1743
Kratova; — kazâsı : 648; — Kâdîlığı : 2078; —
kâdîsı : 133, 1730, 1802, 1928, 1972
Kresne yurdı, Boğdan sınırı : 1189
Kristor (?) karyesi re‘âyâsı, Çanad sn. : 1204
KriĢ nehri, Göle lv. : 2464
KriĢtofer de Asurun, Cisbilis Hısârı Beği, Leyh
kralınun Südde-i Sa‘âdet'de olan ilçisinün
karındaĢı : 1791
Kroç karyesi halkı, Ġskenderiyye sn. : 2594
krona : 1299
Krupa Kal‘ası : 137
Kubâd Beğ kullarınun ġeyhî SubaĢısı : 2392
Kubâd ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 78, 104,
116, 1118, 1937, 2357
Kubâd, Sultân Hüseyin Beğ oğlu : 2297
Kubâd, Uzun, Ģerîr, tâife-i Pucyân'dan : 977
kubbe : 2363; — binâ itdürmek (olunmak) : 2220,
2721
kubbe-i Ģerîf; — zirâ‘a alınmak : 2371; —e bir
zarar olmak havfından sökilüp kaldurılmak :
2371; —enün ta‘mîr ü termîme muhtâc olan
yirleri : 2368
kudret(ler); — gelmek : 1312; — ü mecâl
olmamak : 2415; —i olmayan fukarâ : 2520;
—i olmamak : 2186; —ine göre celebkeĢ
tahrîr eylemek : 2254
Kudüs(-i ġerîf) (kazâsı /sancağı) : 29, 34, 1574,
2123, 2385, 2387, 2506, 2714; — ahâlîsi :
1955, 2123, 2159, 2507; — alaybeği : 2026;
— beği : 29, 34, 1955, 2103; — kâdîsı :
384, 1250, 1574, 2123, 2159, 2367, 2388,
2506, 2507, 2696; — Kal‘ası erenleri :
2387; — kurâsı : 2123; — kurbi : 2507; —
nâzırı : 2696; — sipâhîleri : 2507; —
suyolı : 2159; —'e irsâl olunan sadakât :
2696
kûhistân : 1341; — u mahûf derbend : 297; — u
sa‘b yir : 2654
kul(lar) (tâifesi) : 80, 91, 199, 222, 239, 358, 365,
378, 479, 496, 504, 518, 521, 541, 581,
588, 613, 672, 692, 801, 894, 901, 1000,
1329, 1335, 1386, 1488, 1556, 1717, 1773,
1856, 1903, 1922, 2004, 2007, 2066, 2071,
2088, 2099, 2190, 2193, 2239, 2248, 2264,
2491, 2530, 2539, 2621, 2749, 2750, 2760;
— ağası : 1717, 1757, 2643; — ahvâli :
1335; — alup esvâk u mahallâtda dilendürmek : 1706; — ayardup alup gitmek :
2542; — bölüği : 1011; — bölüğinde düĢen
mahlûl gedükler : 1011; — cerâyesi : 338;
— değneği ile muhkem döğüp baĢın
yarmak : 520; — firâr itmek : 1386; —
getürmek : 626; — gönderilmek : 1329; —
hâricde olmamak : 2193; — irsâli : 2269;
— kaçmak : 2750; — kahve-hânelerden
çıkarılmak : 389; — kalîl olmak : 1011; —
kâtibi : 557; — katlitmek : 315, 1548; —
koĢılmak : 1335; — lâzim olmak : 2103; —
mevâcibi ve zahîresi : 2664, 2665; — sirka
itmek : 1814; — ta‘yîni : 1712; — u câriye
(cevârî) : 694, 1954, 2389, 2444, 2747; — u
hısâr-eri : 1757; — u hısâr-eri ve sâyir
neferâtun mevâcibleri : 1757; — u hısâr-eri
vü azeb tâifesi : 1308; — u kâdî getürtmek :
2421; — u kâdî ta‘yîni : 1804; — u sipâhî
tâifesi : 1226; — u yeniçeri tâifesi : 2333;
— ve gayri memnû‘ nesneleri alup gitmek :
1696; — ve kul-karındaĢı : 2015; —
yazılmak : 389, 1265; — zümresi : 2066,
2071; —a istimâlet virmek : 1329; —a
mu‘âvenet itmek : 569; —dan (?) cürm (?)
almak : 64; —ı bölüklerinde hıdmet
itdürmek : 1941; —ı
yirlü yirine
göndermek :
1941;
—ıdlâl
itmek
(eylemek) : 2332, 2421; —ın (ve çobânların
)ıtlâk itmek : 2749, 2750; —ın ahvâllerinün
nizâm u intizâmı : 1905; —nden kânûna
mugâyir ulûfeleri baĢında ziyâde nesne
almak : 557; —nden ve re‘âyâdan
Ģikâyetcisi eksük olmamak : 1386; —nden
yazmak : 2015; —ne ağa nasbolunmak :
360; —ne ihtiyâc kalmamak : 1308; —ne
itâle itmemek : 1329; —ne yarar baĢ u buğ
ta‘yîni : 590; —ni yoklamak : 1488; —nün
alefleri : 588; —nün cerâye vü otlukları :
378; —nün mevâcib(ler)i : 801, 1360, 1488,
2239, 2269; —nün ulûfeleri : 557, 895, 901;
—nün ulûfesin defterdâr mühriyle ağalarına
teslîmi : 2264; —un alîkları : 1348; —yle
re‘âyâyı teskîn itdürmek : 2261
Kulaca karyesi : 2097
kulaguz; — lâzim olmak : 242; — olmak : 459,
1301; — ta‘yîni : 2006; — tutmak : 2717;
— virmek : 748
kulaguzluk; — idüp fesâd itmek : 62; — itmek :
1446; —a kifâyet mikdâr hısâr-eri koĢmak :
423
kulağı; — kesilmek : 2742; —n kesmek : 688; —
kesilen kimesne : 1785; —na jiva koymak :
178
Kulb beği : 532
169
kule(ler) [/kulle] : 628, 2570; — binâ itmek
(olunmak) : 776, 1406; — kal‘a olmak :
108; — ta‘mîri : 628; —in mâbeyninde olan
bedenler : 2570; —in mâbeyninde olan
yollar : 2627
Kuleykân (?) mevzi‘ı : 29
Kulı, arabacı, maktûl : 2542
Kulı, ehl-i fesâd : 2022
Kulı, koyunları sirka olunan, Ahyolı kz. : 1510
Kulı, Kürd, Lek Cemâ‘ati'nden Kürd Mansûr'un
hem-civârı : 489
Kurd, Anatolı Tîmârları kethudâsınun âdemi : 1676
Kurd, arz-ı hâl sunan, MenvaĢya Kal‘ası : 975
Kurd, beğlerbeği âdemlerinden, arz virilen : 1119
Kurd, çingâne, Edirne : 2542
Kurd, Dîvâne, beĢlü tâifesinden, Sigetvar kz. : 1470
Kurd, Hâcî, Husâm Re’îs âdemi : 150, 261
Kurd, Hayrabolı SubaĢısı, Vize sancağı beği
âdemlerinden : 1076
Kurd, MeĢ‘aleci, Dergâh-ı Mu‘allâ kapucılarından,
meyve getürmek içün Ġzmir'e irsâl olunan :
423, 426
kul-karındaĢ(lar)ı : 619, 698, 789, 895, 1011, 1335,
1907, 2066, 2071, 2099, 2354, 2356, 2621;
— gönderilmek : 695; — ihzârı : 685; —
irsâli : 698; — yaz(ıl)mak : 553, 584, 591,
609, 611, 614, 619, 685, 695, 796, 894,
1265, 1268, 1335, 2268; —nun bâkî
kalanları : 894; —nun yararları : 591, 894
Kurd, tîmâr tevcîh olunan, Aclûn sn. : 1755
kul-oğlı (oğlanları /oğulları) : 789, 796, 857, 1011,
2015, 2066, 2071, 2100, 2149, 2354, 2602;
— ve kul-karındaĢ(lar)ı : 894, 895, 901,
1265, 2015
kurĢun : 962, 1037, 1295, 1643, 1940; — almak :
961, 962; — bahâsı : 1643; — der-anbâr
itmek : 1643; — harcitmek : 1643; —n
hıfzı : 1295; — kalmamak : 2090; — lâzim
olmak : 961, 1295; — ma‘âdini : 1928; —
satup akçasın vakfa teslîm itmemek : 1643;
— tahmîli : 1037, 1928; — u demür : 2049;
— virilmek : 2090
Kuluban, Petka k., Rudnik kz. : 776
kum sürüp küllî zarar itmek : 16
Kumala karyesi, Ġstefe nh., Ağrıboz sn. : 875
Kumâme mütevellîsi : 2159
kumaĢ : 498, 1445, 1989; — kaftânlar : 1966; —
tedârüki : 1418
kumbara; — çölmeği : 1376; — otı : 1376
kumbaracı(lar) : 1143, 1624
kumbaracıbaĢı : 1624, 1648
kumbaracılık gedüği : 1648
Kumkapu : 1513
kuntura ve ġirvânî paĢmak : 1989
kurâ bkz. karye
Kur’ân-ı Azîm : 2668; — hakkında nâ-meĢrû‘
kelimât itmek : 2205; —'i tahfîf itmek :
1706
kurbet tâifesi bkz. gurbet tâifesi
Kurd
[/Korkud], müteveffâ Mısır Beğlerbeği
Mahmûd Beğ'in akribâsı : 995, 1051
Kurd Bâlî, ehl-i fesâd, Çorlı kz. : 2120
Kurd Kethudâ, hüküm verilen : 30, 46, 197, 307
Kurd Voyvoda, Berkofça Voyvodası : 2415
Kurd, Acura Beği Kethudâsı : 1818, 1866, 2321
Kurd, Anabolı Kal‘ası Azebleri Kethudâsı : 2634
170
Kurdkayası karyesi, Edirne kz. : 206, 255
kurı ağaçdan hâsıl olan odun : 1639
Kûristân : 268
Kurmadurgı (?), harâmî, Çerkeskirman : 2742
kurna taĢı : 1096; — tedârüki : 1036
KurĢunlu kâdîsı : 2054
kuru [/kara] : 2747; — meyve vü tereke tahmîli :
364; — meyve vü tereke virmek : 352; —
üzüm bey‘ u Ģirâ itdürmemek : 2200; —da
hıdmet (üzerin)de olmak : 583, 587, 616; —
da olan sancakbeğler ve kâdîlar : 43; —dan
asker gitmek : 1335; —dan cünd ve asker
irsâli : 595; —dan deryâ hıfzı müyesser
olmamak : 1113; —dan gitmek : 605, 1907,
2099, 2100, 2248; —dan iriĢmek : 618; —
dan sefer eylemek : 1598; —dan top
çekmek : 583; —dan tüfenk irsâli : 2099; —
dan ve deryâdan âlât ü esbâb irsâli : 725; —
dan ve deryâdan asâkir ile cünûd irsâli :
1922; —dan ve deryâdan asâkir ile merâkib
irsâli : 613; —dan ve deryâdan meyve
irsâli : 426; —dan ve sudan zahîre irsâl ü
îsâli : 700; —dan Yemen'e mehâr develer
îsâli : 2764; —ya çekilmiĢ gemi : 636; —ya
çekmek : 507, 616, 2320; —ya çık(ıl)mak :
1507, 1508; —ya çıkarmamak : 583; —ya
dökilmek : 1431;
levendler : 1431
—ya
gaybet
iden
KurveleĢ [/KaraveleĢ] nâhıyesi, Delvine sn. : 37,
455, 476, 477, 537, 765, 783, 811; —
âsîleri : 476, 477; —nde vâkı‘ olan kurâ :
765
kusûr u noksân(lar); — (üzre) olmamak : 234, 491,
1382, 2302, 2500, 2692; — komamak :
1476, 1508, 2255, 2284, 2354, 2689; —ı
olmak : 2529, 2693; —ın tekmîl eylemek :
2763
kuĢak(lar) : 1989; —ı yarı harîr olmak : 1989; —ı
yarı penbe olmak : 1989; —ın kuĢanmak :
611
Küçük Ahmed, Mora beğinin voyvodası : 2579
Küçük Ahmed, Süleymân PaĢa KapucıbaĢısı : 701
Küçük Âhûr, Edirne : 86, 412; — odabaĢısı : 1191
Küçük Alaplu karyesi, Babaeskisi nh., Vize sn. :
2640
Küçük Alî, KızılbaĢ, Hısârcık k., Kengırı : 2454
Küçük Ardahan sancağı : 2447
Küçük BenefĢelik, Edirne kz : 205
Küçük Çekmece : 287, 744; — kâdîsı : 1157; —
konağı : 287
Küçük Çelik, mahbûs, Ergirikasrı : 80
Küçük Kanda karyesi, Dukagin sn. : 2526
Küçükhısâr mezra‘ası, Bergos nh., Vize sn. : 2640
Kût nâhıyesi : 29
küçürek çalma : 688
Kutbeddîn, Müftî, Mevlânâ, Hanefî Medresesi
Müderrisi, Mekke-i Mükerreme : 442
küfelâ bkz. kefîl
kutnî : 1989
küfr; — îcâb ider ba‘zı kelimâtı sâdır olmak : 1552;
— söylemek : 437; — ü ilhâd üzre olmak :
2067; —-gûy ihrâk bi'n-nâr olunmak : 226;
—i üzre olanlar : 1778
kuttâ‘-ı tarîk(lar) (kuttâ‘u't-tarîk) : 138, 261, 345,
359, 626, 1297, 1369, 1736, 1835, 1874,
1890, 1942, 2059, 2083, 2128, 2392; — ile
yola turup âdem katlitmek : 1296; — u
harâmîlık : 2089; — u hırsuz nâmına gereği
gibi haklarından gelmek : 1984; — ve ehl-i
fesâd ü Ģenâ‘at : 2615; —a serdâr olmak :
533; —ı yanına cem‘ itmek : 1804; —un
yoldaĢları : 1814; —lık ile meĢhûr olan
sûhte tâifesi : 1899
küffar bkz. kâfir
küfriyyât : 98
kükürd : 933; — ihzârı : 525; — ma‘denine hıdmet
ü mu‘âvenet itmek : 2253
külçe : 2162, 2168
külhan : 1096; — içün od taĢı tedârük olunmak :
1036
külünk ü kazma ve sâyir âlât : 1084
Kuvayk ırmağı : 2452
küng : 1702
kuvveti bâzû; —ya getürmek : 699; —yla almayup
mekr ü hîle ile almak : 2738
künhi; — ile yazmak : 939; — ve hakîkati ile
ma‘lûm idinmek : 93; —yle ahvâle vâkıf
olmak : 937, 957; —yle arzitmek : 977
kuvvet-i kâhire(-i husrevâne) : 595, 611, 613; — ile
fetholunan yirler : 1866; —-i pâdiĢâhâne ile
fetholunmak : 2731
kuvvet-i kalb : 378, 634
Kuyruklu Yıldız, bkz. Mehmed, Kuyruklu Yıldız
dimekle meĢhûr : 1911
kuyu(lar) : 729; —da kimesne guslitmeyüp
mağselde guslitmek : 729; —ı hâliyâ yirlü
yirinde olmak : 1073; —ı kapanmak : 248;
—ya girüp guslitmek : 729
kuzât bkz. kâdî
kuzı(lar); — getürüp büryân itdürmek : 315; — vü
tavuk almak : 1241; —ın almak : 1653
Kuzılık mezra‘ası, Erzincan kz. : 2397
kuzlamıĢ koyun : 866
Kuzucan sancağınun tahrîri : 561
küp : 1527, 1543
küpe : 2305
Kürd(ler) [/Ekrâd] (tâifesi /ulusı) : 268, 1273, 2080,
2194, 2204, 2257, 2261; — beğleri : 977,
1616, 1772; —-ı bed-nihâdun serdârları :
973, 1031, 2626
kürde : 150
Kürd-ı Koçmanlu Cemâ‘ati, Rûhâ : 139
Kürdistân : 322; — beğleri : 305, 2538; — ümerâsı : 322
Küre; — kazâsı : 2390; — cânibinden bakır almak :
2449; — kâdîsı : 59, 69, 73, 1277, 2073,
2205, 2448, 2449; — kazâsınun ulemâ vü
sulehâ ve e’imme vü hutabâsı ve sâyir
re‘âyâ vü berâyâsı : 2205; — Ma‘deni :
171
2448; — nâyibi : 2073; —'den çıkan bakır :
2021
küreci (tâifesi) : 1090, 1181, 1190; — vü ellici :
1466
Küre-i Ma‘mûre : 1277; — emîni : 2021; — kâdîsı :
1618, 2021
kürek(ler) : 1083; — ağacı kesmek : 1795; —
çekmek : 2216, 2442; — kesmek : 1795; —
lâzim olmak : 481; — ü kazma : 2505; —
vir(il)mek : 234, 481; —de kalmamak :
417; —de olmak : 919, 1132, 1753; —den
halâs itmek : 1746; —den ıtlâk olmasın
emritmek : 380; —den ıtlâk olunmak : 536;
—e bırakmak : 1477; —e gönder(il)mek :
62, 939, 1093, 1146, 1208, 1212, 1439,
1510, 1880, 2163, 2216, 2407, 2555, 2682;
—e gönderilmesin emritmek : 1383; —e
kodurmak : 412, 2442; —e komak içün
Ġstanbul'a
göndermek :
2682;
—e
kon(ıl)mak : 64, 178, 229, 254, 330, 380,
412, 417, 454, 514, 516, 536, 939, 1086,
1094, 1146, 1182, 1208, 1366, 1373, 1383,
1479, 1590, 1657, 1692, 1706, 1707, 1709,
1719, 1742, 1795, 1880, 1893, 1931, 1932,
1960, 2163, 2182, 2259, 2324, 2348, 2393,
2438, 2555; —e konılan Kürdler : 2204; —
e konılduğına temessük alınmak : 514; —e
konılmamak : 2555; —e konılmasın
emritmek : 1510; —e koĢılmak : 45, 454,
514, 516, 523, 788, 942, 1114, 1182, 1362,
1469, 1721, 2216, 2291, 2542; —e
koĢılmamak : 2291; —e koĢılmasın
emritmek : 788, 1469; —e koĢılup halâs
olanlar : 2216; —e koymak : 85, 417, 2324;
—e mîrî esîrlerden istihdam itmek : 656; —
e münâsib olan gürgen ağacı : 1795; —e
teslîm olunmak içün mücrim irsâl olunmak :
947; —e virilmek : 1019; —le çekilmek :
2095
kürekci(ler) : 234, 346, 366, 587, 672, 707, 795,
812, 815, 1004, 1497, 2608; — akçası :
815; — gelmek : 1004, 1014; — gelüp hâzır
olmak : 1014; — ihrâc u ihzârı : 672; —
ihrâcı : 795, 2608; — kaydolmak : 1497; —
lâzim olmak : 1012; — noksân üzre olmak :
812; — ta‘yîn olunan kâdîlıklar : 1014; —
ta‘yîni : 672; — tedârüki : 656, 815, 2204;
— ve âlât ü esbâbı ile müretteb ü
mükemmel itmek : 46; — virilmek içün
172
elinde mühürlü tezkiresi olmak : 707; — vü
âletci : 616; — vü topcılarıla hâzır u
müheyyâ olmak : 586; —e akçalarıyla
peksimad almak : 161; —i defter itmek :
672; —i ile gemi virilmek : 2204
küreler : 1582; — üzerine kollu kolunda bi'z-zât
durmak : 1582
Küre-oğlı, Gâh-âbâd (?) nh., Sivâs vt. : 1881
kürk(ler) : 1035, 1345, 2730; — getürmek : 2730;
— lâzim olmak : 2746
Kürtün kâdîsı : 2049
küĢĢâf : 806, 1348, 1361, 1873; — u müteferrikalar : 2088; —da ve meĢâyıh-ı Urbân ellerinde der-anbâr olmıĢ tereke : 806; —dan
ziyâde nesne almağla re‘âyâya te‘addî
eylememek : 611
Kütâhiyye (kazâsı /livâsı /sancağı) : 76, 334, 1353,
1365, 1543, 1829, 1857, 1956, 1957, 1999,
2391, 2539; — beği : 672; — kâdîsı : 1829,
2177, 2451; — Kal‘ası : 59, 2182; —
muharriri : 1735; — müsellemleri beği :
2014; — piyâdeleri : 2470; — Sarâyı :
2177; — sipâhîleri : 1296, 1297; — tahrîri :
1077, 2224, 2470; — yayaları : 1441; —
yayaları beği : 1441; — yayalarınun bir
nevbetlüsi : 1441; — yayalarınun ikinci
nevbetlü piyâdeleri : 1441; —'de alıkonılan
iki aded küp : 1527
kütükden hâsıl olan odun : 1639
Küveyt beğleri : 370
küyegü : 90, 1712
La, zimmî, ehl-i fesâd, kâtil, Ergene kz. : 1275
LabeĢ karyesi, Mesen (?) nh. : 1213
Lac karyesi halkı, Akçahısâr kz. : 304
Laçın, Kürd, Hâlidbeğlü Cemâ‘ati : 309
Laçin, toğancıbaĢı : 1758, 1918
Laçki bkz. Ban Laski
Laçko, sâbık Eflak Voyvodası Petre Voyvoda'nun
Kapukethudâsı : 2024, 2305
Ladik : 1709
Lafer (?) karyesi halkı, Akçahısâr kz. : 304
Laganor (?) karyesi bkz. Lakmanor (?) karyesi
LagoĢ [LugoĢ], Erdel : 195, 448, 449
lağımcı(lar) : 2239, 2266; — tedârüki : 2256, 2266;
—un yarar kefîllerin almak : 2266
Leccûn; — sancağı : 29, 89, 2010, 2044; — beğini
Arab basmak : 89
Leh bkz. Leyh
Lahsâ (vilâyeti) : 682, 719, 742, 1349, 1350, 1360,
1382, 1402, 1427, 1757, 2141, 2142; —
askeri : 1773; — beğlerbeği : 684, 1360,
1406, 1419, 1427, 1757, 1773, 2160; —
beğlerbeğisi kethudâsı : 1402, 1427; —
gönüllüleri ağası : 1419; — kâdîsı : 2160;
— muhâfazası : 1311; — mühimmi : 1350,
1402, 1427, 1433; — mültezimleri : 2160
Lek Cemâ‘ati : 489
la‘în : 1812
leĢ bulunmak : 255
Lak (?) Palankası, Kopan sn. : 1863
LeĢ nâhıyesi, Ġskenderiyye : 2536, 2601; —
Ġskelesi : 548, 2526; — kâdîsı : 441
Lakmanor [/Laganor] (?) karyesi, Timürhısâr kz. :
2635, 2699
lekendelü vü ütilü tolama : 1989
Lemon,
Yehûdî,
Ġskenderiyye
Ģerîklerinden : 559
âmilinin
Leonar : 1243
Leskofça kâdîsı : 1037
Leskovi, Eflak Voyvodasınun Kapukethudâsı : 788
leĢker : 1551, 2239
la‘l kaĢlu altun yüzük : 324
letitmek : 460
Lala bkz. Ca‘fer Beğ, ġehzâde Murad'ın Lalası
levâzim(ât) : 92, 233, 433, 577, 591, 1312, 1347,
1750, 1758; — tedârük ü ihzârı : 62, 234,
540, 560, 570, 1171, 2006, 2277; — ü
keresteler : 1528; —-ı huccâc : 808; —-i
gayret ü hamiyyet-i dîn-i mübîn : 2740; —-i
merâsim : 1180; —-i sefer : 2764
Lala Ca‘fer Beğ bkz. Ca‘fer Beğ, ġehzâde Murad'ın
Lalası
Lala, knez, müzevver hüküm veren, Bosna sn. :
800, 1534
Lâle-zâr Efendi : 2502
Laliz karyesi, Ohri sn., keferesi ısyân iden : 2601
lâ-mekân yörük tâifesi : 2611
Laphos (?) ma‘a-Granya karyesi, Selanik kz. : 2635,
2699
Lapseki (kazâsı) : 1610, 2008; — kâdîsı : 423,
1385, 1699, 1883, 1976
Lârende : 822, 2245; — kâdîsı : 56, 1632; — kâdîsı
nâyibi : 56; — Kal‘ası : 2245
Lasnova, kâfir : 1128
Latîf, sipâhî, mahbûs, Konya : 1725
Latim (?) karyesi, Ġsfirlik kz. : 974
Lazar [/Lazari], müfsid : 637, 639, 665, 666, 2554
Lazar, ehl-i fesâd, Cemâ‘at-i Berko, Niğbolı sn. :
1558
Lazari bkz. Lazar, müfsid
Lâzikıyye (kazâsı) : 297, 1356; — kâdîsı : 93, 248,
277, 297, 345, 382, 451, 678, 757, 1493,
1519, 1736, 2181, 2262; — Mukâta‘ası :
808, 809
lâzim ü lâ-büdd olmak : 1613
leb-i deryâ : 1776; —da bir azîm çiftliği olmak :
692; —da olan bâğçe vü evler sâhıbleri :
2541; —da olan müslimânlar : 1113
levâzim ü mühimmât : 185, 571, 609, 611, 1175,
1316, 1731, 1905, 2692, 2693; — tahmîl
idüp göndermek : 674; — tedârüki : 720,
743, 796, 1165, 1170, 1171, 1268, 1794,
2554, 2711, 2745; —ın gör(dür)mek : 153,
2252
levend(ler) [/levendât] (tâifesi) : 14, 73, 113, 276,
345, 486, 523, 688, 694, 754, 902, 903,
904, 939, 1080, 1107, 1113, 1120, 1241,
1296, 1297, 1366, 1515, 1588, 1693, 1736,
1771, 1774, 2152, 2320, 2420, 2729; —
adına ehl-i fesâd üzre olanları kefîle
virmek : 2179; — atlu ile gezmek : 1520; —
cem‘ olmak : 2309; — çıkarmak : 1477; —
dan Ģikâyet itmek : 1431; —den ahde
muhâlif vaz‘ idenler : 2742; —den fesâd ü
Ģenâ‘ati zuhûr idenler : 1588; —e bend
urmamak : 261; —e bey‘ itmek içün kayık
yapmak : 860; —e serdâr olmak : 1621; —e
tereke bey‘ı : 692; —e zahîre virmek : 1241;
— gemileri : 526, 630, 692, 1431, 1745,
2204, 2320; — hıfzitmemek : 1081; —i
karaya
dökilmek :
1431;
— kaçup
karyelerine geldükde mecâl virmemek :
1515; — kâfir(ler) : 49, 113, 2260; —
kaliteler : 2595; — kayıkları : 120, 907,
976, 1621; —ni yanına cem‘ itmek : 1804;
173
— re’îsler : 522, 526, 1761; — sûhte
tâifesi : 73, 1194, 1223, 1259; —
tağıddurmamak : 2320; — ü martolos
tâifesi : 1081; — ü re‘âyâ tâifesi : 1740; —
ü sûhte tâifesi : 73, 1618, 1891; — ü sûhte
tâifesini elevirmede te‘allül itmek : 1891;
—zuhûrı: 2422; —lik idenleri elegetürmek :
413; —lik üzre olanlar : 256
Leyh [/Leh] (vilâyeti) : 151, 1128, 1184, 1781,
2755, 2771; — askeri : 1473; — bâzergânları : 1768, 1769; — beğleri : 1432,
1473, 2742, 2748; — cânib(ler)i : 168,
1351, 1668, 2744, 2752, 2771; — cânibinden gelen ilçiler : 1781; — dilini bilür
âdemler : 1775; — esîrleri : 1468, 1781,
1784; — halkı : 2770; — Hısârı : 2742; —
ilçisi : 560, 1403, 1551, 1668, 1775; —
ilçisinün âdemleri : 570; — kâfirleri (
/keferesi) : 1448, 1781, 2741, 2771; —
kralı : 103, 201, 1432, 1482, 1551, 1768,
1769, 1783, 1784, 1785, 1791, 1792, 2365,
2540, 2726, 2732, 2742, 2746, 2748, 2749,
2750, 2752, 2755, 2763, 2770, 2771; —
kralınun Südde-i Sa‘âdet'de olan ilçisi :
1768, 1769, 1778; — kralınun Südde-i
Sa‘âdet'de olan ilçisinün karındaĢı : 1791;
— re‘âyâsı : 1781, 1784; — ve Moskov
cânibleri : 1629; —'e tâbi‘ ba‘zı yirleri gâret
itmek : 1551; —'e tâbi‘ olan Rus esîrler :
1778; —'e tâbi‘ olan Rus tâifesi : 1778; —n
Nemçe kralına virmek istemek : 2540; —ne
karîb olan Tatar askeri : 2771; —ne tâbi‘
olan hısârlar : 2755, 2770; —ne varan
çobânlarun tavarları ve koyunları : 1784; —
ne varup ba‘zı yirleri fuzûlî gâret itmek :
1468
leyl ü nehâr : 78, 244, 562, 694, 1508, 1533, 2060,
2240
tağların korınması : 1517; —a karîb yirler :
1517
Limancılar ağası : 101
Limni : 1780; — dizdârı : 1780
Lipova; — sancağı : 1151, 1946; — beği : 2529; —
ÇeribaĢılığı : 167; — Kal‘ası : 1034
Lise : 860; — atası : 860
livâ; — sadaka vü ınâyet olunmak : 271; — tahrîri :
60
Livadya kâdîsı : 1125
Livâne; — sancağı : 128, 179; — ve Pertekrek
sancakları beğleri : 766
liyâkat; — ü istihkâk : 478; —i olmayanlar : 148
lodra : 1259
Lofça; — kâdîsı : 74, 163, 395, 404, 480, 652, 921,
1288, 1318; —a'dan sâkin olanlar : 652
Londar (nâhıyesi), Kartine kz. : 2580, 2581
Lonte (?) ensesi, Boğdan sınırı : 1189
LopeĢ karyesi, ahâlisi isyân eden köylerden,
KurveleĢ nh. : 783
LopeĢ karyesi, ısyan üzre olan, Avlonya : 37
Luarsab Melik bkz. Simon Melik, Luarsab oğlı
Luarsab oğlı Simon Melik, bkz. Simon Melik,
Luarsab oğlı
Lucka (?) Hısârı : 2742
Luganya karyesi, Ergirikasrı kz. : 1502
LugoĢ bkz. LagoĢ
Luhsar bint-i Ġbrâhîm, Hüseyin'ün hâtûnı, Kulaca
k. : 2097
Luterân; — tâifesi : 2756; — beğleri : 2756; —
lular : 2756
Lutfî [/Lutfullâh], Mevlânâ, sâbık Modava kâdîsı,
Alacahısâr Sancağı Muharriri : 114, 2003,
2114, 2129, 2186, 2238, 2265
libâs(lar) : 1966, 1989; —ın soymak : 2075
Lutfî ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, Angelikasrı
kâdîsına mahâyif teftîĢi için mübâĢir ta‘yîn
olunan : 692, 711, 976, 1541, 1542, 1584,
1614, 2600, 2613
Lika nâhıyesi, Gradliçe : 2468
Lutfî Kethudâ, Yemen donanması ile giden : 675
Lika, zimmî, bâzergân, Radoviçe k. : 2024, 2305
Lutfî, Anduğı kâdîsınun âdemi : 1897
liman(lar) : 636, 1652, 2320; — ağzı : 1553; —
re’îsi : 93; — re’îsliği : 93; — ta‘mîri :
2543; — yapmak : 2543; —da sulanmak :
1813; —a karîb olan tağlardan ağaç
kesdürmemek : 1517; —a karîb olan
Lutfî, Hâssa Re’îsi, ilçi ile gönderilen : 234, 236,
244
Lıkva (?) karyesi, ahâlisi isyân eden köylerden,
KurveleĢ nh. : 783
Lutfî, hırsuz, mahbûs, Yenice-i Zağra kz. : 2094
Lutfî,
Lahsâ Gönüllüleri
karındaĢı : 1419
Ağası
Alî
Ağa'nın
Lutfî, maktûl, Seğidobası k., Kırkkilise kz. : 1809
174
Lutfî, Mevkûfât Emîni, Karaman vt. : 2463
mağaza vü evler : 1340
Lutfî, Mora MüfettiĢi : 2503
mağlûb ü makhûr olmak : 2668
Lutfî, za‘îm, Mora, levend kayıklarına mu‘âvenet
iden, Balyabadra kz. : 41, 692, 976
LutfîpaĢa Köprüsi, Karasu Yenicesi kz. : 1614,
2600
Mağnisa (kazâsı /sancağı) : 97, 518, 873, 2249,
2311; — beği : 629; — kâdîsı : 1405, 2311;
—'ya varınca yol üzerinde vâkı‘ olan
kâdîlar : 552
Lutfullâh bkz. Lutfî, Mevlânâ
Mağrib tâcirleri : 995, 1050
Luvarsab oğlı bkz. Simon Melik, Luarsab oğlı
Mağrib Trablusı : 1431; — beğlerbeği : 355, 365,
653, 740, 1060, 1436, 1472
lüle(ler) : 779, 1955, 2499; — dakılmak : 1620; —i
zâyi‘ itmek : 1620; —lü çeĢmeler : 1620
mağrûr olmamak : 1834
Lüle Kal‘ası dizdârı : 1336
mağrûr u mütekebbir tâife : 1432
Lütfullâh, Havâss-ı Hümâyûn Nâzırı : 1415
mağsel; — binâ itmek : 729; —de guslitmek : 729
Lyumir nâhıyesi, Nova kz. : 2158
mâh be-mâh ulûfeleri virilmek : 433
mahabbet ü ihlâs : 2747, 2766
mahallât bkz. mahalle
ma‘âdin bkz. ma‘den
Ma‘âdin nâzırı : 1037
ma‘âĢ(lar) : 2439; — iderlerken men‘ olunmak :
293; — muzâyakası : 770, 1752; —ı
tahsîline kâdir olmamak : 2183, 2319
ma‘ber ü memerleri münsedd olmak : 108
ma‘berlerde ve geçidlerde kimesneyi dahl ü
ta‘arruz itdürmemek : 2228
mâbeynleri sulh u salâh üzre olmak : 2439
mâbeynlerin ıslâh itmek : 1768
mâbeynlerinde harb u kıtâl olmamak : 2439
mâbeynlerinde nizâ‘ olunmak : 154
Macar (tâifesi) : 448, 449, 519, 2149; — beğleri :
2540, 2553, 2754, 2763; — esîrler : 1289;
— oğlanı : 2727; —'dan gelen hâyinler :
2219
ma‘den(ler) [ma‘âdin] : 248, 1037, 1070, 1392,
1689, 1928, 2170, 2271; — emîni : 1582,
2000; — hıdmeti : 1689, 2000; — hıdmetiyçün ta‘yîn olunan piyâdeler : 1372; —
içinde kıĢlamak : 248; — muhâfazası :
1722; —de istihdâm olanlarun hıfzı : 1722;
—de iĢleyen iĢçi vü ırgadlar : 752; —e
istihdâma ta‘yîn olunan kurâ re‘âyâsı : 2271
mahalle(ler) [/mahallât] : 130, 148; — a‘yânı : 138;
— halkı yanlarından harcidüp hazîne
yapmak : 1702; — halkından ve gayriden
teftîĢ olunmak : 138; — imâmı : 130, 148,
2144; — kethudâlarına gereği gibi tenbîh ü
te’kîd eylemek : 155; — ü çârĢû arasında
ağızların kokutmak : 2117; — ü esvâkı
gezdürmek : 1706; —de fısk u fücûr
olunmak : 155; —den ihrâc eylemek : 1847;
—nün er ü avretin Ģer‘le teftîĢ eylemek :
130; —nün halkın cem‘ itmek : 148; —si
halkı ve yoldaĢları Ģehâdet itmek : 2643; —
sin tetebbu‘ u tecessüs itmek : 155; —ye
zarar müterettib olmak : 138; —yi
yoklamak : 130
mahall-i cem‘ıyyetde olmak : 461
mahall-i fesâd ü Ģenâ‘at olan meyhâneleri def‘ u
ref‘ itmek : 996
mahall-i fesâdlarına ihzâr itmek : 865
mahall-i hâdise; —de Ģer‘le görmek : 928; —ye
gelmeyüp nizâ‘ itmek : 2392; —ye
getürilmek : 2392; —ye göndermek : 2122
mahall-i hatar : 461
mahall-i himmet diyü terakkî ilhâk idenler : 2153
mahall-i ınâyet olmak : 2501
mahall-i ihtiyât olmak : 1993
ma‘denci: 887
mahall-i me’mûr; —a iriĢmek : 1455; —a irsâl
eylemek : 1333; —a teveccüh olunmamak :
1913; —a varmak : 1332, 1506, 1507
Madon, ehl-i fesâd, Cemâ‘at-i Berko, Niğbolı sn. :
1558
mahall-i nizâ‘ üzerine var(ıl)mak : 1081, 1796,
2289
Ma‘den, katil zanlısı, Varna kz. : 254
mağârib ü meĢârık : 721
175
mahalli
ve mevsimi
gözetmek : 2155
ile
âĢiyâneleri
görüp
mahfil-i münîfe gelmek : 460
mahfil-i Ģerîf : 1175
mahallinde (Ģer‘le) teftîĢ olunmak : 158, 930, 1211,
1683, 1801, 2308, 2329, 2355
mahfûz olmak : 1108
mahallinde ahvâlleri teftîĢ olunmak : 2720
mahfûz u mazbût yirlere kondurmak : 1895
mahallinde cümlesine siyâset itmek : 647
mahkeme : 509, 558, 847, 2470; — basmak : 1520,
1538, 1558, 2463; — kurmak : 1075; —de
ihzâr u ihtisâb âmili olmak : 1892; —de
olan defter ile mukâbele itmemek : 496; —
de sicill itmek : 496; —de Ģer‘a muhâlif
itâle-i lisân itmek : 558; —den ref‘
olunmak : 1892; —ye düĢürmek : 2463; —
ye gelmeğe komamak : 2081; —ye gelmek :
2616; —ye getürmek : 155; —ye
gönderilmek : 2245; —ye hıdmetkârların
göndermek : 1076; —ye kaçmak : 1076,
1538; —ye mürâca‘at idenleri görmek :
496; —ye varmak : 1801
mahallinde gereği gibi haklarından gelmek : 626
mahallinde görilmek : 496
mahallinde hâzır bulunmak : 1097
mahallinde icrâ itmek : 129, 182, 224, 548
mahallinde siyâset it(dür /il)mek : 89, 1388, 1721,
2089, 2176, 2353, 2418, 2702
mahallinde Ģer‘ u kânûn ile lâzim gelen siyâset ü
hakâretlerin itmek : 2309
mahallinde Ģer‘le lâzim geleni; — icrâ itmeğe
mâni‘ olmak : 1388; — te’hîr itmemek :
1388
mahalline iĢâret olunmak : 518
mahalline kaydolunup berâtları virilmek : 371
mahalline sarfolunmamak : 955
mahâyif; — müfettiĢi : 494, 496, 858, 871, 874,
882, 883, 1142, 1510, 2545, 2577, 2579; —
teftîĢi : 42, 47, 71, 330, 457, 493, 711, 858,
1093, 1094, 1226, 1541, 1542, 1829, 1857,
2089, 2094, 2208, 2329, 2361; — teftîĢi
kâdîları : 330; — teftîĢinden ferâgat
olunmak : 1857; — teftîĢine varmamak :
1857; — zuhûr itmek : 493
mahfûz tüfenk : 452
mahlûl [/mahlûlât] : 357, 934, 1112, 1148, 1152,
1153, 2649; — düĢmek : 2501; — gedük
nâdir olmak : 1011; — gedük(ler) : 553,
1011, 2602; — hıssa : 2153; — kalan
tîmârlar : 1435; — olan hısâr gedüği : 885;
— olan tîmârun mahalli görilmek : 2589; —
olmamak : 91; — tîmâr düĢmek : 798,
1685; — tîmâr vâkı‘ oldukda müstehıkk
olana tevcîh itmek : 669, 798; —
tîmârlardan hıssalar ilhâkı : 2295; — vâkı‘
olan cihât : 2658
mahbes; — bozup kaçmak : 2482; — yıkup gaybet
itmek : 498
mahlûlât bkz. mahlûl
mahbûru'l-hâtır ve müreffehü'l-ahvâl avdet eylemek : 1180
Mahmeri karyesi, Sincanlu nh., Karahısâr-ı Sâhıb
sn. : 2196
mahbûs(lar) : 80, 110, 111, 226, 229, 254, 261,
909, 928, 930, 935, 1086, 1107, 1166,
1167, 1203, 1383, 1422, 1693, 1711, 1725,
2089, 2094, 2245, 2291, 2442, 2518, 2723,
2742; — olan kimesneler ile berâber itmek :
673; — olan zimmî : 788; —ı halâs itmek :
1194; —-ı hayât-me’yûslarun istihlâsı
husûsı : 2723; —ı teslîm eylemek : 1119; —
ı tomruğa urmak : 261; —u mahall-i
hâdiseye göndermek : 928; —un akçaların
almak : 1899; —un bendlerin gidermek :
1899; —un ellerin ve ayakların bend
itmemek : 261; —un müdde‘îleri olmamak :
1987
mahmil-i Ģerîf : 1164, 1165, 1170, 1171; — güni :
1398; — ile Ka‘be-i Mu‘azzama'ya giden
kâfile : 1175; — kâdîsı : 1506; —
muhâfazası : 1170; — tecdîdi : 1399; —i
ihrâk itmemek : 1399
mahfî ahvâl içün irsâl olunan kimesneler : 99
176
mahlût olmak : 2649
mahmilün gümüĢi ihrâk olunmak : 1399
Mahmûd [/Mehmed], Ġskenderiyye Beği(Mısr) :
2666, 2710
Mahmûd Beğ /PaĢa, müteveffâ Mısır Beğlerbeği :
543, 545, 565, 571, 572, 583, 598, 605,
617, 635, 661, 683, 852, 968, 971, 992,
995, 1021, 1023, 1026, 1035, 1040, 1051,
1055, 1106, 1262, 1263, 1265, 1300, 1316,
1440, 1617, 1661, 1884, 1887, 1948, 2352,
2426, 2453; — âdemi : 565; —'nun
hâtûnınun evleri mühürlenüp ve esbâbı
zabtolunmak : 621; —'ün muhallefâtı : 2352
Mahmûd, Delvine Beği : 2747; —nin Kethudâsı :
2147
Mahmûd Beğ [/Mehmed], Bender-i Süveys
Kapudânı : 252, 583, 586, 614, 616, 695,
696, 697, 698, 1346, 1347
Mahmûd, Dergâh-ı Âlî çavuĢlarından Mehmed'in
âdemi : 2395
Mahmûd Beğ âdemleri : 275
Mahmûd, Diyârbekir Tîmârları Defterdârı : 2314,
2332, 2477
Mahmûd Beğ, Karahısâr Beği : 2408
Mahmûd, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, mübâĢir : 2463
Mahmûd Beğ, sâbık Delvine Beği, Ġlbasan Beği :
1487
Mahmûd, ehl-i fesâd, Filibe kz. : 1774
Mahmûd Beğ, Tercemân : 1147, 1482, 1600, 1667,
1768, 1769, 1783, 1854, 1856, 1985
Mahmûd, erbâb-ı tîmâr, Ġnbat (?) k., Koçhısâr kz. :
2463
Mahmûd bin Kara Ahmed, karaçı, Babaeskisi kz. :
1518
Mahmûd, evler basup âdemler katliden, Gelibolı
kz. : 1883
Mahmûd bin Mehmed, habsden ıtlâk olunan,
Gelibolı kz. : 797
Mahmûd, Gülâbî oğlı, Kürd, KâĢif, Yemen'e
gitmesi emrolunan beğlerden : 698, 1922
Mahmûd ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 6, 7, 9,
10, 11, 23, 130, 131, 212, 436, 550, 1029,
1071, 1481, 1490, 1524, 1535, 1809, 1820,
1897, 1935, 1977, 2371, 2610
Mahmûd, Hammâr Beği : 2150
Mahmûd ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, Koyun
Emîni : 48, 191, 362, 834, 841, 846, 872,
1007, 1238, 1239, 1491, 1606, 1830
Mahmûd ÇavuĢ, evi ihrâk edilen, Erzurum : 2702
Mahmûd ÇavuĢ, Gazvînî,
ÇavuĢı : 1535
Dergâh-ı
Mu‘allâ
Mahmûd ÇavuĢ, Haleb Hazînesi'nde bkz. Mahmûd,
Za‘îm, Vâlide Sultân Evkâfı Mütevellîsi
Mahmûd ÇavuĢ, Pehlivân ÇavuĢ oğlu : 640
Mahmûd ÇavuĢ, Rûmili beğlerbeğisi çavuĢlarından : 2019
Mahmûd ÇavuĢ, Teke-zâde, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 1029, 1032
Mahmûd Çelebi Efendi, Beğ-zâde, Dergâh-ı
Mu‘allâ Kâtibi, Tezkireci : 2, 380, 845,
1030, 1272, 1299, 2220
Mahmûd Çelebî ru‘ûsı : 190
Mahmûd oğlı Mustafâ, Süveys Kâtibi : 1844
Mahmûd, arz virilen, Ortacalu k., Mecîdözi kz. :
1116
Mahmûd, Atebe-i Ulyâ'da ÇavuĢbaĢı : 2362
Mahmûd, Basra Beğlerbeği'nin Kethudâsı : 369,
375
Mahmûd, Buçuk Alî karındaĢı, ehl-i fesâd, UĢĢâk
kz. : 1585
Mahmûd, Cankirman : 2742
Mahmûd, ehl-i fesâd, Niğde sn. : 2654
Mahmûd, Hamza Beğ âdemi : 1002
Mahmûd, Hasköy Voyvodası : 1177
Mahmûd, Haydar bin Rüstem'in âzâdlusı, ehl-i
fesâd, PaĢayiğid k., Ġzladi nh. : 694
Mahmûd, Ġskenderiyye Beği(Arn.) : 580
Mahmûd, Ġspençe cem‘ına mübâĢir, Niğbolı sn. :
1558
Mahmûd, Ġstanbul ihtisâbında Büyük Kethudâ : 482
Mahmûd, Kara, Benderli, hırsuz, mahbûs, Yenice-i
Zağra kz. : 2094
Mahmûd, Kara, nâyib, Ģerîr, Mûsâbeğlü k.,
Radomir kz. : 1197, 1198, 1229
Mahmûd, Kastamonı'dan bakır alup giderken
dutılan : 2162
Mahmûd, Kaysariyye Beği : 2326
Mahmûd, Koyun Emîni Mahmûd ÇavuĢ'un âdemi :
48, 1491
Mahmûd, Malâtıyye Sancağı Beği Kethudâsı : 1924
Mahmûd, Mevlânâ, Adana Kâdîsı, Antâliyye
Kâdîsı, Sâbık Hamâ Kâdîsı, Tarsus, Uzeyr,
Sis, Adana sancakları Muharriri : 529,
1998, 2055, 2061, 2561, 2611, 2625
Mahmûd, Mevlânâ, Süleymâniye
müderrislerinden : 2231, 2232
Medresesi
Mahmûd, Muharrem Çelebî âdemi hüküm virilen :
2330
Mahmûd, mulhid ġeyh Husâm'ın baĢ halîfesi,
Ankara sn. : 1345
Mahmûd, müteveffâ Budun Beğlerbeği Toygun
Beğ'in Hazînedârı : 2288
177
Mahmûd, Mütevellî, Sultân Süleymân Hân Imâret-i
Âmire Evkâfı, ġâm : 1639, 1640, 1643,
1653
Mahmûd, Nâzır-ı Emvâl, Mısır : 1887
Mahmûd, paĢa hazretleri kapucılarından : 1036
Mahmûd, Pîr Mehmed'ün karındaĢı, ehl-i fesâd ü
mücrim, UĢĢâk kz : 59
Mahmûd, Re’îsü'l-küttâb : 1574
Mahmûd, sâbık Mecdel Kâdîsı : 2636
Mahmûd, Silahdârlar Kethudâsı : 1236
— virür yirler olmak : 2497; — zâyi‘
olmak : 376; —den nesne almak : 2081; —e
müte‘ârız olmamak : 2249; —i (mîrî içün)
zabteylemek : 192, 1117, 2133; —i alınup
havâss-ı hümâyûna zabtolunan karyeler :
2397; —i kabz u zabt eylemek : 2081; —i
mevkûfa zabtolunmak : 1974; —i re‘âyâ
hısâra iletegelmek : 975; —in eklidüp harâb
itmek : 896; —in ketmitdürmek : 975; —in
sâl-be-sâl üç mevsimde maktû‘ tarîkıyla edâ
itmeğe tâlib olmak : 415; —in vakfa ilhâk
eylemek : 1141; —in yazdurmamak : 2649
Mahmûd, Soğucak Beği Kamtuk'un karındaĢı,
müteveffâ : 1471
mahsûlât bkz mahsûl
Mahmûd, Sultân Mehmed Hân Evkâfı Mütevellîsi,
Merzifon kz. : 2117
mahsûl-i kanât : 2452; —dan nesne ekl ü bel‘
eylemek : 2452
Mahmûd, ġâh Ermen Câmi‘ı Hatîbi, Van : 351
mahûf bil : 2470
Mahmûd, ġatt-ı Tavîl Sancağı Beği : 2475
mahûf derbend : 297
Mahmûd, tîmârdan ma‘zûl, Aclûn sn. : 1755
mahûf u hatar-nâk yir : 1341
Mahmûd, Topcı, evinde kallâblık idilen, Midillü
sn. : 1085
mahûf u muhâtara (mahaller /yirler): 169, 320, 327,
372, 770, 922, 1127, 1183, 1184, 1341,
1535, 1665, 1895, 2191, 2387, 2616, 2672;
— derbend : 1735; — mahallün hıfzı : 578;
— olmak : 255, 578, 1872, 2186, 2523; —
vü hâlî mevzı‘: 770; — yirlerde âdem
koĢmak : 2006
Mahmûd, Vardiyan, sûhte, katl zanlısı, TavĢanlu
nh, Kütâhiyye sn. : 1334, 1365
Mahmûd, Yasakcı, karye-i Ġskite : 315
Mahmûd, yayabaĢı, Draç kl. : 1539
Mahmûd, yeniçeri, hüküm verilen : 12, 13
Mahmûd, yeniçeri, Sakız sn. : 1208
Mahmûd, Za‘îm [/Mahmûd ÇavuĢ], dârende,
Vâlide Sultân Evkâfı Mütevellîsi, ġâm :
2367, 2506
Mahmûd, zindâncı, Gelibolı Zindânı : 261
Mahmûdağılı karyesi, Erzincan kz. : 2397
MahmûdpaĢa Hâsköyi; — Kâdîlığı : 1321; —
kâdîsı : 74, 164, 404, 1285, 1318, 1321,
2637
MahmûdpaĢa Hâsları kâdîsı : 255, 257
Mahna karyesi keferesi, Dukagin sn. : 1533
mahremleriyle teslîm itdürmek : 1243
Mahrûzî cezîresi, Basra : 371
Mahrûzî sancağı, Basra : 1325; — beği : 1325,
1386, 1604
mahsûl(ler) [/mahsûlât] : 276, 1141, 1309, 1406,
1757, 1807, 1808, 1827, 2221, 2258, 2286;
— hâsıl olmak : 2092; — Hızâne-i Âmire'ye
zabtolunugelmek : 2334; — kalmak : 640;
— kayditmek : 1189; — masrafına vefâ
itmemek : 2575; — mîrîye zabtolunmak :
2249; — re‘âyâ zimmetinde kalmak : 2133;
178
mahûf yir(ler) : 487, 1894
mahzar(lar) gönder(il)mek : 1179, 1244, 1601; —
vârid olmak : 2483; —ı olmak : 2452
mahzen(ler) : 576, 1085, 1699; — icâresi : 644; —
ve anbârlar binâ itdürmek : 2029
mahz-ı ınâyât-ı aliyye : 244
mahz-ı lutfu'llâhi'l-Meliki'l-Cevâd : 2096
mahz-ı Ģecâ‘at ü Ģehâmet : 29
mahzûller : 595
mâ-i cârî : 1955
ma‘îĢet(ler) : 74, 292, 296, 475; —e iktidârları
kalmamak : 1841; —e vefâ itmemek : 296,
1705; —i bâbında muzâyakaya sebeb
olmak : 130; —i içün tasarruf itdürmek :
336; —i içün zahîre almak : 296; —iyçün
me’kûlâtdan nesne alduklarına kimesne
mâni‘ olmamak : 296
makâbir : 2550; — arasında aslâ tavar u koyun u
keçi yöritmeyüp def‘ eylemek : 1499; —
nâzırı : 1499; — ziyâretine varmak : 1499;
—de gezmek : 1499; —i çiğnedüp dilmek :
1499; —-i müslimîn : 98, 225, 1499; —ün
hecâ taĢların yıkmak : 1499
Makali nâhıyesi, Mezistre kz. : 1301, 1446; —
keferesi, Mezistre sn. : 459
makâm-ı mübârekleri hâlî olmamak : 722, 772
Makâm-ı Mükerreme : 2642
Makâm-ı müteberrike : 2619
makâm-ı Ģerîf : 1045
Makarena, râhib, Ġsbas Kenîsesi, Ġpek ks. : 1124
Makarska Ġskelesi, Premorye nh., Ġmoçka kz.,
Hersek sn. : 456, 790, 1216, 1218, 1222
MakarĢka Kal‘ası, Hersek sn. : 1228
makbere : 1643; — ihdâsı : 98; — tedârükine
varılanlardan akça talebi : 1499
makbûzât u teslîmâtların hakk üzre teftîĢ eylemek :
1686
makbûzları alınmak lâzim gelmek : 356
makdûrların sarfidegelmek : 121
makhûr olmak : 2764
Maklay Kal‘ası, Bosna sn. : 1534
Makri
karyesi, Katranlu Derbendi
Burusa vt. : 770
kurbünde,
MaksilmiyanoĢ, Beç Kralı : 1080
maksûd u merâm itmek : 2721
Maksûd, Hediyelü k. : 514
Maksûd, Ġskele Emîni : 1513
maktû‘ : 180; — kaydeylememek : 2256; — kaydı :
180, 1953, 2256, 2267, 2636; — tarîkıyla
edâ itmek : 415; — yazılmak : 1953, 2267;
—a râzî olmamak : 2636
maktûl(ler) : 81, 197, 515, 1277, 1879, 1987, 2075,
2542, 2582; — bâzergânlar : 1687; —
bulunmak : 2279; —i yirinden giderüp
libâsların soymak : 2075; —ün birinün
baĢın kesüp göndere diküp gezdürmek :
2075; —ün vârisleri : 2075, 2130
Mal (?) mahallesi keferesi, Reç k., AĢağa Debri
nh., Ohri lv. : 1929
mâl(lar) [/emvâl] : 134, 315, 382, 808, 1209, 1229,
2510, 2750; — ahzı : 125, 730, 1241; —
al(ın)mak : 73, 254, 323, 734, 867, 916,
1283, 1727, 1856, 1860, 2257, 2483, 2666;
— aldurmağa sebeb olmak : 1537; — almak
içün öĢri zamânında almamak : 496; — alup
envâ‘-ı zulm ü hayf itmek : 1464; — alup
habsden ıtlâk itmek : 110, 111; — bâkî
kalmak : 559, 864; — edâ itmek : 1328; —
ekleylemek : 1477; — gâreti : 35, 36, 297,
309, 345, 736, 770, 1127, 1207, 1277,
1296, 1590, 1707, 1736, 1900, 2329, 2408,
2536, 2601; — girift itmek : 2666; — hâsıl
olmak : 450, 451, 1953; — kabzitmek : 367,
730; — ketmolunmak : 826; — sarfolunmamak : 1750; — sübût ü zuhûr
bulmak : 1209; — Ģer‘le sâhıblerine
alıvirilmek : 2040; — tahsîli : 564, 640,
678, 766, 809, 864, 1229, 1277, 1300,
1490, 1638, 1640, 1645, 1901, 2480, 2511;
— taleb eyleyüp kabzeylemek : 2476; —
telef olmak : 1844, 1859, 2364; — teslîmi :
1901; — tevfîr ü teksîri : 809, 1604; — ü
bârgîrleri zâyi‘ u telef olmak : 2096; — ü
evlâdına ve ta‘allukâtına dahl ü ta‘arruz
olunmamak : 2553; — ü harâcı eğletmeyüp
göndermek : 2511; — ü hıdmetkâr u
tavârıyla nâ-bedîd olmak : 1039; — ü nefsi
ile celeblik hıdmetine kâdir olanlar : 71; —
ü nukûd göndermek : 2112; — ü nukûdı
alup kabzeylemek : 2112; — ü rızkı gâret
olmak : 136; — ü tavarların gâret eylemek :
2214, 2257; — ve kanlu esbâbları üleĢürken
görmek : 867; — virilmek : 1299; — yağmâ
itmek : 1932; — zâhir olmak : 219; — zâyi‘
itmek : 64; — zâyi‘ olmak : 509, 1264,
1944; —a müstağrak olmak : 1986; —a
noksân lâzim gelmemek : 375; —ın ve
tavarların bırağup firâr itmek : 2261; —ına
ve cânına zarar müterettib olmak : 2470; —
ına ve cânına zarar olmamak : 768; —ına ve
cânına zarar u gezend iriĢdürmemek : 2180;
—ına ve tavarlarına el uzatmak : 2447; —
ından alınmak : 399; —ından ifrâz itmek :
2288; —ını defter itmek : 826; —ını ve
rızkını Arnavud kâfirlerine gâret itdürmek :
2441; —ınuzı ve baĢınuzı ehl ü ıyâlinüzi
tâlân u esîr iderüm diyü tenbîh itmek : 2447
mâl cem‘ı : 44, 1071, 1209, 2588; — u ihzârı : 809;
— u tahsîli : 402, 569, 820, 1032, 1071,
1165; —ında olan beğler : 569
Mâl defterdârı : 2512
mâl defterdârı, ġâm : 777, 805, 1678
mâl hıdmeti : 593, 669, 1645; —nde istihdâm
eylemek : 1029, 1645; —nde istihdâm
olunan (sipâhî vü) yeniçeriler : 789, 1294;
—nde
olan
sipâhîlerün
tîmârlarına
179
dahlolunmamak : 1645; —nden alıkoymak :
593
mâl müfettiĢi olan kâdîlar : 140
mâl nâzırları : 839
mâl ü emlâk : 820; —lerinden zimmetlerindeki
mâl-ı mîrîyi cem‘ u tahsîl eylemek : 820
mâl ü esbâb : 316, 548, 1815, 2044, 2374, 2750; —
gâreti : 83, 136, 1900, 1936, 2044, 2261,
2464, 2504; — girift olmak : 44; —b nehb ü
gâret olmak : 2742; — u emlâk : 882; — u
nukûd : 867; — zâyi‘ u telef olmak : 1884;
—a dahlolunmamak : 1936; —a zarar
gelmemek : 1851; —ın (nehb ü gâret)
itmek : 582, 1814, 2053, 2245; —ın alup
gaybet
itmek :
1487;
—ın
alup
kabzeylemek : 1167; —ın alup te‘addî
itmek : 2618; —ın gâret eylemekden hazer
itmek : 1779; —ın gâret itdürmemek : 2536;
—ın gâret ü hasâret itmek : 2457; —ın girift
itdürmemek : 2666; —ınun yararların
beğendüğin alup gitmek : 1815
mâl ü menâl : 2730; —i almak : 44; —in gâret
it(me)mek : 73, 1087, 1211, 1583, 1929,
1932; —iyle göndermek : 1860
Malâtıyye; — alaybeği : 1937; — hâceleri : 2537;
— sancağı beği : 1924
Malazgird; — beği : 2253; — Kal‘ası : 2638; —
Kal‘ası dizdârı : 434, 2253, 2432; —
topcıbaĢısı : 2250
mâldâr : 2254; — kimesneler : 1074, 2254; — u
mün‘ım kimesnelerün mâllarını ve rızkını
Arnavud kâfirlerine gâret itdürmek : 2441;
— yarar kimesneler tahrîr olunmak : 1226
mâldâr Yehûdî : 1626
mâl-ı cevâlî : 357
mâl-ı gâyib : 1827
mâl-ı hâssa : 1869; — hıdmeti : 33; — izdiyâdında
kemâl-i ikdâm u ihtimâm üzre olmak :
2554; — tahsîli : 33, 640, 1029; — vü
mukâta‘ât emînleri ve mültezimleri : 2156;
—nun tevfîr ü teksîri : 1869
mâl-ı hımâye diyü pâre takdîr itmek : 1873
mâl-ı maktû‘: 1643; — tahsîli : 1424, 1478; —dan
ziyâde nesne almamak : 2636
mâl-ı meyyit : 1819
mâl-ı mîrî : 119, 121, 367, 399, 820, 1162, 1209,
1264, 1301, 1490, 1559, 1577, 1586, 1804,
2201, 2202, 2276, 2315, 2355, 2508, 2603,
180
2715, 2724, 2742; — (cem‘ u) tahsîli : 119,
121, 219, 384, 509, 564, 642, 734, 777,
1162, 1264, 1490, 1658, 1757, 1869, 1942,
2040, 2201, 2236, 2315, 2476, 2480, 2508,
2601, 2603; — bakâyâsı : 2160; —
hıdmeti : 726, 777; — husûsında hıyânet ü
te‘addîsi sâbit olmak : 689; — isrâf u itlâf
olunmamak : 1589; — küllî ziyâde olmak :
1301; — mühimmi : 2742; — noksân
olmak : 808; — sâbit ü zâhir olmak : 219;
— teftîĢi : 2463; — ve esbâbı gâret olmak :
1728;
— yağmâlamak :
2463;
—
zabteylemek : 509; — zâhir olmak : 1623;
— zâyi‘ (u telef) olmak : 564, 1717, 2437;
— zuhûrı : 1162; —de alâkası olmamak :
518; —den akça bâkî kalmak : 2403; —den
akça karz virmek : 1586; —den akçasın almak : 1124; —den bir akça ve bir habbe
komamak : 777; —den ekl ü bel‘ itmek :
1490; —den kimesnenün zimmetinde bir
habbe bâkî kodurmamak : 1586; —den
nesne kabzitmek : 399; —nün adâlet üzre
cem‘ u tahsîl ile tevfîr ü teksîri : 2480; —
nün edâsında te‘allül ü ınâd itmek : 2276;
—ye enfa‘ olmak : 295, 2636; —ye gadr :
326, 435, 689, 831, 1042, 1075, 1295,
2321, 2441; —ye karıĢmak : 2198; —ye
kefîl olmak : 2245; —ye müte‘allik olandan
nesne almak : 399; —ye nef‘ı olmak : 376,
917, 1295, 1446; —ye sa‘yi olmak : 271,
814; —ye terakkî olmak : 814; —ye ve
gılâle gadr ü hasâret itmek : 2355; —ye
zarar (u ziyân) olmak : 130, 195, 356, 509,
777, 814, 1059, 1072, 1075, 1267, 1498,
1892, 2666, 2747, 2748; —ye zarar
iriĢdürmek ihtimâli olmak : 2464; —ye
zarar olmakdan hazer eylemek : 2441; —yi
bel‘ u ketm itmek : 331; —yi ekl ü bel‘
itmek : 1490; —yi iltizâm itmek : 1942; —
yi kabzitmek : 564; —yi mültezimlerine
teslîm itdürmek : 2276; —yi zuhûra getürüp
irsâl eylemek : 640
mâl-ı vakf : 1686, 2367; — tahsîli : 2367; — zâhir
ü sâbit olmak : 134; — zâyi‘ olmakdan
ihtiyât eylemek : 1574; —a enfa‘ olmak :
1338; —dan hâsıl olan zevâyid : 2387; —
dan üzerinde ne mikdâr nesne zâhir olursa
vakf içün mütevellîsine hükmitmek : 2405;
—dan zimmetinde akça olmak : 2633; —ı
bel‘ u ketm itmek : 1686, 1967; —ı ekl ü
bel‘ eylemek : 997
mâlik oldukları mâlları ile Südde-i Sa‘âdet'e
göndermek : 2577
mâlikâneciler : 2258
Mâlikî Medresesi, Mekke-i Mükerreme : 442
mâlik-i rikâbü'l-ümem : 244
mâlikleri ve sâhıbleri olmayup hâlî vü harâbe olan
yirler : 376
Mâliyye tarafından hükm-i hümâyûn virilmek : 63,
140, 734, 964, 1869, 1937, 1938, 2076,
2111, 2525
Malkanburnı mevzı‘ı, Dimetoka kz. : 487
Malkoç ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, Edirne
SübaĢısı : 162, 163, 164, 165, 800, 1291
Malkoç karyesi : 1694
Malkoç, Aksarây Beği Velî Beğ'in Kethudâsı :
2535, 2631
Malkoç, Çingâne : 2542
Malkoç, ehl-i fesâd, Cemâ‘at-i Berko, Niğbolı sn. :
1558
Malkoç, harâmî, Yanbolı : 2031
Malkoç, hâssa serrâclar Ģâgirdi : 2187
Malkoç, silahdâr : 280
Malluca karyesi, Söğüd kz. : 100
Malta; — kâfir(ler)i : 1301, 1446; — Kal‘ası :
1299; — ve Ġspanya kadırgalarına zahîre
virmek : 459
mâ-melekin gâret itmek : 2366
Mâmrevân beği : 118, 193
ma‘mûlün-bih olan sınurlar : 946
ma‘mûr; — itmek : 44, 313, 375, 448, 1369, 1933,
2166, 2321, 2336, 2541; — kal‘alar ref‘
olunmak : 1933; — kasaba : 2597; —
olmamıĢ vilâyet : 268; — u âbâdân : 121,
2166, 2336; — u âbâdân karye : 2286; — u
mahsûllü olmak : 2286
Ma‘mûriyye Kal‘ası : 1632, 1665, 1921, 2191; —
erenleri : 2563
manâsıb tevcîhi : 796
Manastır : 2559; — Kâdîlığı : 42; — kâdîsı : 133,
316, 326, 435, 436, 455, 476, 537, 866,
1729, 1972, 2247, 2435; —'dan Gümülcine'ye gelince vâkı‘ olan celebler : 1226
Manavgad (kazâsı) : 49, 1140; — kâdîsı : 1393; —
müsellemleri : 1519; — müsellemleri beği :
1062; — sûhteleri : 1932; —'dan gelen
bâzergânlar : 2557
Manda karyesi, Dimetoka kz. : 888
Mandeliç Kostandin, Eskipos Mukâta‘ası'na tâlib
olan : 1338
mandıra(lar) : 1694, 2309, 2706; — basmak : 255;
— ihrâkı : 2749; — vü koyun kıĢlaklarına
mâni‘ olmamak : 658
Mandıra mevzı‘ı, Migalkara kz. : 2133
Mankirman Kal‘ası : 2770; — keferesi : 2771
Manküb Kâdîlığı : 124; — kâdîsı : 124, 2252
Manol, harâm-zâdelere zahîre vü azık viren,
Zekeriyyâ Burgazı k., Ġstanbul : 417
Manol, zimmî, Mora sn. : 454
mansıb; — virilmek : 1335; —ı alınmak : 827,
1288, 1318
Mansûr (---) hısmı, hükm-i Ģerîf gönderilen, Cebel-i
Kisrevân : 2026
Mansûr bin UĢĢâk, Kisrevânî Mukaddimi, müfsid,
ġâm : 1961, 2614
Mansûr, ehl-i fesâd, Yapalu kz. : 1207, 1557
Mansûr, Hâcî : 2713
Mansûr, müfsid, Ekrâd-ı bed-nihâdun serdârları,
Lek Cemâ‘ati, Kınık kz., Adana sn. : 489,
973, 1031, 2626
Mansûr, sipâhî, Ģakî, Seferîhısâr kz. : 1161
Mansûr, tavâyif-i bâğıye, ġam : 29
Mansûr, Urumî Ülkesi Beği : 1244
ManĢar karyesi, Hüseyinâbâd kz. : 2705
Manya Burnı : 631
Manyas; — kazâsı : 1304; — kâdîsı : 1304, 1392,
2089
Mar‘aĢ : 341, 1719, 1915, 1935; — beğlerbeği :
794, 2233, 2234, 2569; — beğlerbeğinin
kethudâsı : 794; — çavuĢlar kethudâsı :
341; — Kâdîlığı : 1917; — kâdîsı : 1179,
1719, 1935, 2569; — Kal‘ası : 95, 2234; —
Mahkemesi : 1088; — sipâhîleri : 2217
Mar‘aĢ karyesi, Yanbolı : 1711
ma‘raz-ı ıtâbda olmak : 1528
Ma‘rec (?) Cemâ‘ati, ısyân üzre olan, Cemmâsiyye
Arablarından : 2647
Margardik karyesi nâm-ı dîger Toğanyalam (?)
ma‘a-mezra‘a-i Rus karyesi, Sidrekapsi kz. :
2635, 2699
marîz olmak : 1582, 2098, 2703
181
marîz u mecrûha heftede ikiĢer kerre eĢribe vü
ma‘âcîn ve sâyir me’kûlâtı virilmek : 2714
marîz u pîr sipâhî : 785
Ma‘sûm Sultân, Ġran Ģâhın vezîri, hacc-ı Ģerîf
niyyetiyle gelen, Yukaru Cânib : 321, 1180,
2491, 2500, 2502, 2703
Markiri, zimmî, Ģerîr, Erzincan : 2549
masûn : 73; — u mahfûz : 2166; — u mesdûd :
1524
Marko, firâr eden köle, Sidrekapsi kz. : 782
masura : 779; — su virilmek : 147
Marmara Adası : 45
Mat kazâsı : 2504
Marsilya kal‘ası : 2433
matâf-ı halk-ı cihân : 2738
Marta, Kapu oğlanlarından Osmân'ın vâlidesi, Bel
k., Erdel : 2762
matbah : 913, 918, 1315, 1322, 1639; — ardı : 758,
759; — levâzimi : 96; — ta‘mîr ü termîmi :
913, 918
Marka Kal‘ası, Venedik : 2747; — soltatları : 2747
Martin, Kapu oğlanlarından Osmân'ın babası, Bel
k., Erdel : 2762
Martin, katil zanlısı, Hâcîköy k., Migalkara kz. :
2178
martolos(lar) (tâifesi) : 113, 114, 170, 192, 923,
1080, 1081, 1128, 1143, 2260; — ağasınun
katline kasdeylemek : 963; — ta‘yîni :
1722; — u knez : 121; — u pirimikür
alıkoyup tahrîr itmek : 121; — ulûfeleri :
2597; — yazılmak : 114; — yazup tekmîl
eylemek : 114; —a (ve pirimikürlere) serdâr
olmak : 113, 2260
Maryovski (?), Leyh kralı ademi : 2749, 2750
masâlih; — u mühimmât : 1524, 2740; —a varup
mübâĢeret itmek : 990; —ı avkolunmamak :
2361; —ı tamâm eylemek : 1503; —ın
görmek : 349, 607
Matbah-ı Âmire; — aĢcıları : 50; — etmekcileri :
50; — halvâcıları : 50; — hıdmetkârları :
50; — kîlârcıları : 50; — levâzimi içün
koyun irsâli : 940
Matos beldesi, Ġklîm-i Garbiyye Mukâta‘ası'ndan,
Mısır : 194
Matra karyesi, Pravadi kz. : 2081; —nün sipâhîsi
fevtolmak : 2081
matrabâz(lar) : 174, 310, 314, 763, 1589, 1699,
2244; — almak : 183; — ellerinde bıçağa
yarar mevcûd olan koyunı bahâsıyla
celeblere alıvirmek : 866; — koyunı : 712;
— u sipâhî vü yeniçeri vü erbâb-ı tîmâr :
1729, 1730; —un ellerinde bulunan
koyunlar : 763
matrabâzlık eylememek : 310
ma‘sara : 2075
ma‘tûf u masrûf kılınmak : 2739, 2740, 2746, 2753
masârif : 809; —e sarfolunmak : 1429
Matya, Tercemân : 2725
Maskov bkz. Moskov
Mâverâ’ü'n-nehr : 667, 671
maslahat; — avk (u te’hîr) olunmamak : 115, 1964,
2006, 2011, 2014, 2076, 2254, 2711; —
elvirdüğine göre hıdmetde bulunmak :
1472; — gördürmemek : 2341; — görmeğe
iktidârı olmamak : 1472; — itmâma
iriĢmek : 611, 2394, 2730; — ü hıdmet
vâkı‘ olmak : 1698; —a gönderilen
kimesneler : 2728; —a karıĢdurmayup men‘
u def‘ eylemek : 2341; —a mübâĢeret
itdürmek : 2025
Maydos karyesi, Gelibolı kz. : 150, 261
Maslahat karyesi, Edirne kz. : 206
masraf; — görmek : 607; — vâkı‘ olmak : 1859; —
ına iktifâ itmek : 936
mastûr u mukayyed; — olan mevâdd : 692; —
olmak : 1040, 1106, 1182, 2493
182
Mayer, Yehûdî, Zift Mukâta‘ası Mültezimi : 104
Mazarak; — kazâsı : 316; — Kâdîlığı : 455; —
kâdîsı : 316, 1931
mazarrat(lar); — itmek : 2662; — kasdına gelen
haydûd tâifesi : 2339; — kasdına hücûm
olmak : 2732; — kasdına yörimek : 2365;
— u fesâd : 965; — u ifsâdın def‘ u ref‘
itmek : 144, 2085; — u te‘addîlerin def‘ u
ref‘ eylemek : 1087; — vâkı‘ olmak : 14; —
ın def‘ u ref‘ eylemek : 1603
mazbût u müstahkem kal‘a : 743
mazınna(lar) : 58, 150, 315, 938, 1039, 1145, 1879;
— idinmek : 380; — olan mahalleri
yoklamak : 2377; — olan mevâzı‘ u
mahallerde âdemler koymak : 1939; — olan
sûhteler : 1334; —a olanları elegetürüp
habsitmek : 315; — olanları ihzâr eylemek :
1664, 2177; — olup gaybet idenleri
elegetürmek : 2137; — olup mahbûs olan
kimesneler ile berâber itmek : 673; — vü
müttehem olanlar : 646, 1324, 2075, 2121,
2309, 2683; —ı olmak : 1747
mazlûm; — olmak : 2421; —lara ri‘âyet itmek : 44
mazmûn-ı hullet-makrûn : 244
mazmûn-ı hümâyûnıyla amel itmek : 155, 528,
1197, 1808
ma‘zûl(ler) : 167, 629, 963, 1299, 1685, 1729,
1748, 1755, 2096, 2334, 2388, 2447, 2537,
2602, 2753; — itdürmek : 2140; —
kul-oğulları : 2149; — olan müstehıklara
gedük tevcîhi : 2149; — olup teftîĢine
hüküm vârid olmak : 1393; — sipâhîler :
798, 1173, 1522, 1685, 1843; — ü mülâzim
kâdîlara müntesib olmak : 182; —e gedük
virilmek : 1066; —e tîmâr tevcîhi : 40; —e
tîmâr virilmek : 541
me‘âz-i havâkîn-ı kirâm : 2747, 2754
me‘âz-i havâkîn-ı sa‘âdet-medâr : 2768
me‘âz-i havâkîn-ı zevi'l-iktidâr : 2723
me‘âz-i selâtîn-ı kirâm : 2765
mebde-i fesâd olanları elegetürmek : 1932
mecâl; — olmamak : 455; — vir(il)memek : 36, 73,
100, 113, 219, 233, 352, 413, 526, 611,
613, 1515, 1922, 1961, 2260, 2407, 2438,
2457, 2494, 2526; —i olmamak : 2760
meccânen; — arabaların ve koçilerin ve bârgîrlerin
almak : 1053; — koyunların ve yimeklerin
ve yimlerin almak : 496; — yimlerin ve
yimeklerin ve otluk u samanların ve
arpaların almak : 1862
Mecdel karyesi, Gazze sn. : 2636; — Kâdîsı : 2636
Mecîdözi; — kazâsı : 1116; — kâdîsı : 1116
meclis : 2177, 2451; —e da‘vet itmek : 2537
meclis-i Ģer‘ : 100, 138, 150, 408, 692, 1066, 1275,
1338, 2013, 2052, 2081, 2207, 2451, 2510,
2535, 2748; —a da‘vet : 90, 100, 224, 303,
304-A, 309, 460, 520, 857, 871, 883, 972,
1065, 1197, 1538, 1619, 1723, 1885, 1978,
2034, 2075, 2081, 2338, 2378, 2415, 2454,
2455, 2654; —a gelmek : 52, 267, 282, 316,
752, 858, 945, 958, 996, 1073, 1145, 1161,
1179, 1539, 1619, 1795, 1847, 1977, 2131,
2421, 2636; —a getür(il)mek : 261, 509,
520, 692, 867, 1820, 2213, 2455, 2683; —a
hâzır olan kimesneler : 688; —a ihzâr : 408,
688, 1161, 1219, 1275, 1304, 1572, 1703,
1747, 1814, 1931, 1999, 2178, 2628; —a
ihzâr içün defe‘âtle muhzır u mürâsele gönderilmek : 1161; —a iletmek : 520; —a
tahfîf itmek : 558; —de berâber itmek :
2128; —de görilecek masâlihı olmak : 408;
—de muvâcehe itmek : 968, 1026; —de
Ģer‘le sâbit olmamak : 2643; —-ı kavîme
da‘vâ-yı hakk ve ızhâr-ı tezallüm itmek :
2030; —-ı Ģerîfde sicill olunmak : 2263
mecma‘-ı fısk u fücûr meyhâneleri def‘ u ref‘
itmek : 996
mecrâya vüs‘at hâsıl olumak : 1030
mecrûh; — itmek : 12, 100, 103, 254, 300, 345,
428, 432, 459, 558, 673, 754, 778, 1045,
1259, 1296, 1366, 1470, 1572, 1583, 1817,
1936, 1999, 2058, 2081, 2137, 2178, 2463,
2504, 2574, 2647, 2654, 2755; — bulunmak : 673; — elegetürilmek : 2422; —
olmak : 935, 1011, 1045, 1366, 1565,
1687, 1703, 1723, 1874, 2245, 2604, 2628
mecrûhan katlitmek : 1485, 2075
medâris bkz. medrese
medfûn; — kalmak : 826; — mâlı olduğı istimâ‘
olunmak : 2377; — olan esbâbın tefahhus
eylemek : 1345; — olan mâlı zuhûra
getürmek : 2377; — olmak : 2296
medhali olmayan da‘vâ; —ya karıĢup müslimânları
rencîde itmek : 1059; —ya dahlitdürmemek : 688, 694, 1810, 1892
Medîne(-i Münevvere) : 338, 401, 716, 959, 971,
999, 1041, 1055, 1152, 1153, 1154, 1265,
1378, 1390, 1397, 1501, 1505, 1506, 2717,
2738, 2740; — ahâlîsi : 2739; — a‘yânı :
2739; — emîri : 2739; — fukarâsı : 337; —
fukarâsına deĢîĢeden gönderilügelen galle :
1378; — fukarâsına giden buğday : 1400;
— fukarâsına irsâl olunıgelen deĢîĢe
buğdayı : 891; — kâdîsı : 715, 716, 729,
771, 774, 1056, 1057, 1138, 1152, 1153,
1154, 1386, 1390, 1397, 1807, 1808, 1821,
1877, 1959, 1960, 2011, 2013, 2017, 2020,
2023, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039,
2044, 2098; — kâfilesi : 2717; — Kal‘ası :
1397; — mütevellîsi : 2334; — sancağı :
2537; — sancağı beği : 1386, 2374, 2375,
2396; — Ģeyhu'l-Haremi : 1152; — vakfı
olan yirler : 2334; —'de günde bir hatm-i
183
Kelâm-ı Kadîm olmak Ģartitmek : 401; —
'de olan ferrâĢlık u müĢidlik hıdmetleri :
1056, 1153; —'de vâkı‘ olan bîmâr-hâne :
1057; —'de vâkı‘ olan evkâf : 1319; —'ye
deĢîĢe buğdayı alup giden re’îsler : 1400; —
'ye getürilen su : 716, 720
medrese(ler) [/medâris] : 442, 776, 899, 1315,
1322, 1405, 1643, 2231, 2232, 2452, 2642,
2740; — binâ olunan yirlerin istibdâli : 899;
— binâsı : 354, 899, 2090; — binâsı içün
getürilen mermerler : 1643; — ihdâsı :
1223; — ile hân içün gelen kurĢun : 1643;
— müderrisleri : 1223; — mühimmâtı :
1295; — vü hânun defterlerin getürtmek :
1643; — vü mescid : 2452; —de kefîli
olmayanı komamak : 413; —de levend
sûhteler gelüp kıĢlamak : 1223; —nün
hucrelerinde sâkin olan ahâlî-i ılmi hîle ile
çıkarmak : 2452; —ye mülhak odalar :
1643; —yi mesken idinmek : 2452
medyûn : 1335; — u müstağrak itmek : 2310
mefâsid-i bî-nihâye : 1179
meftûh u mekĢûf olmak : 2729
Meğri; — Kâdîlığı : 465; — kâdîsı : 90, 1131, 1517
mehâr deve : 305, 595, 2099, 2663, 2764, 2769
mehâreti olmak : 980, 990
mehil almak : 1003
Mehmed (?) Çelebî (?), Cergerci-zâde, re’îs : 1898
Mehmed Ağa, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢbaĢısı,
müteveffâ : 2347
Mehmed Alî, kâtil, Diyârbekir : 2496
Mehmed Beğ Evkâfı, Akhısâr kz. : 972
Mehmed Beğ, müteveffâ, Ġçil: 35
Mehmed
Beğ,
Novigrad
beği,
hıdmetinde : 127, 525, 1679
güherçile
Mehmed Beğ, sâbık Mısır Nâzır-ı Emvâli, sâbık
defterdâr, suyolı binası emîni, Mekke-i
Mükerreme : 683, 691, 697, 914, 984, 986,
987, 988, 989, 1015, 1670, 1884, 2479
Mehmed Beğ, Safed Sancağı Beği : 1982
Mehmed Beğ, Semendire Beği : 2019
Mehmed Beğ, Sirem Sancağı Beği : 1564
Mehmed Beğ, Sultânöni Beği : 1568
Mehmed Beğ, Teke Sancağı Müsellemleri Beği :
1553, 1568, 2000, 2451
Mehmed Beğ, TerküĢe Beği : 2246
Mehmed Beğ, Ümerâ-i Mısır'dan, Sancakbeği,
Anbâr Emîni : 585, 701
Mehmed Beğ, Vize Beği : 1075
Mehmed Beğ, Zaçesne Sancağı Beği : 1675, 2620
Mehmed bin Abdullâh, Kıbtî, sârik, Yanbolı kz. :
1510
Mehmed bin Ahmed, karaçı, Babaeskisi kz. : 1518
Mehmed bin Alî, kallâb, TavĢancılu nh., Kütâhiyye
sn. : 1334, 1365
Mehmed bin Alî, sahte arzlar yazan, Ġskenderiyye :
942
Mehmed bin Arif, defîne bulan, Musul : 1986
Mehmed bin Haydar, Akkirman Kal‘ası sâbık
BölükbaĢısı : 1479
Mehmed
bin
Hayreddîn,
solaklarından : 688
Dergâh-ı
Alî
Mehmed bin Ġlyâs, Hâcî, Yehûdî tâifesinün
Beytü'l-mâli'ne Emîn olan : 2335
Mehmed Beğ, Acara Sancağı Beği, Ģeref-i Ġslâm ile
müĢerref : 1705, 1818, 1866, 2184
Mehmed bin Kâsım, ehl-i fesâd, Vize sn. : 943
Mehmed Beğ, Baban Sancağı Beği : 1896, 1901,
2480
Mehmed bin Mihmâd, ehl-i tezvîr ü Ģâhid-i zûr,
Devrekânî kz. : 2259
Mehmed Beğ, Divriği Sancağı Beği, Bozok Sancağı
Muhâfızı : 460, 461, 1988, 2209
Mehmed
bin
Mûsâ,
râfızıyyü'l-mezheb,
nâ-mahremlerle cem‘ olan, Uzgur k.,
Giresun kz. : 2131
Mehmed Beğ, Emvâl-i Hâssa Defterdârı, müteveffâ,
TımıĢvar : 1623
Mehmed Beğ, Fâyide-i Milh Mukâta‘ası Nâzırı,
ġâm : 1728
Mehmed Beğ, Ġçil Sancağı Beği, Karaman
Muhâfızı : 592, 593, 626, 1544, 1557, 1632,
1687, 1843, 1921, 1963, 2445
Mehmed Beğ, Ġstolni Belgrad Beği : 884, 1825
Mehmed Beğ, Kudüs Sancağı Beği : 2507
184
Mehmed bin Mustafâ, ehl-i fesâd,
emrolunan, Gelibolu kz. : 2353
siyâset
Mehmed bin Rûm Mustafâ, hırsuzlarun yatağı ve
ortaklarından, Koron nh. : 1542
Mehmed bin Seydî Ahmed, Ģâhid, Gelibolı kz. : 261
Mehmed bin Velî, Hâcî, Ģâhid, Gelibolı kz. : 261
Mehmed bin Yûnus, fâsık, Edirne kz. : 1847
Mehmed
bin
Yûsuf,
BölükbaĢısı : 1479
Akkirman
Kal‘ası
Mehmed bin Yûsuf, Südde-i Sa‘âdet Topcısı,
Basra : 1719
Mehmed bin Zeynî, Amid kullarından, ehl-i
Ģenâ‘at : 156
Mehmed ÇavuĢ, Alacahısârlu, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 436, 458
Mehmed ÇavuĢ, Alemdâr,
ÇavuĢı : 92, 260, 455
Dergâh-ı
Mu‘allâ
Mehmed ÇavuĢ, Mustafâ ÇavuĢ oğlı, Dergâh-ı
Mu‘allâ ÇavuĢı : 1172
Mehmed ÇavuĢ, Pehlivân ÇavuĢ oğlu : 640
Mehmed ÇavuĢ, Pîr, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı :
1644
Mehmed ÇavuĢ, Prespelü,
ÇavuĢı : 435, 436
Dergâh-ı
Mu‘allâ
Mehmed ÇavuĢ, Sancakdâr, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 1546, 1831
Mehmed ÇavuĢ, Südde-i Sa‘âdet çavuĢu : 1084
Mehmed ÇavuĢ, Anatolı çavuĢlarından : 817
Mehmed ÇavuĢ, TımıĢvar ÇavuĢı : 2271
Mehmed ÇavuĢ, Aydın-zâde, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 436
Mehmed ÇavuĢ, UĢĢâklı, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı :
2182
Mehmed ÇavuĢ, Badra, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı:
629
Mehmed Çelebî /Beğ, Za‘îm, sâbık TımıĢvar
Tîmârları Defterdârı, PaĢa sancağınun
sağ-kolın tahrîr iden : 154, 255, 278, 840,
937, 950, 957, 1073, 1090, 1141, 1181,
1190, 1514, 1743, 1872, 2423
Mehmed ÇavuĢ, Budun çavuĢlarından : 562
Mehmed ÇavuĢ, ÇavuĢlar Kethudâsı, Mar‘aĢ : 341
Mehmed ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 209,
395, 397, 404, 447, 652, 656, 713, 739,
754, 778, 858, 871, 930, 1068, 1070, 1074,
1080, 1092, 1144, 1157, 1179, 1191, 1313,
1321, 1393, 1458, 1585, 1666, 1722, 1724,
1776, 1779, 1803, 1875, 1902, 1994, 2032,
2067, 2076, 2101, 2136, 2182, 2202, 2213,
2219, 2230, 2305, 2325, 2377, 2390, 2395,
2467, 2515, 2533, 2633, 2678, 2712
Mehmed ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, koyun
hıdmetinde : 1320
Mehmed Çelebî Efendi, Tezkireci : 993
Mehmed Çelebî, Beğ-zâde : 2679, 2684
Mehmed Çelebî, Ġskenderiyye beğinün küyegisi :
1698, 1700, 1813
Mehmed Çelebî, Karaman Re’îs oğlı : 1652
Mehmed Çelebî, Kartal-zâde, Dîvân Kâtibi : 2050
Mehmed Hâce, Mazarak kz. : 1931
Mehmed Hân, Hâcî, Harezm Hânı : 2722
Mehmed Hân, Köstendil Beği : 1962, 2307
ÇavuĢı,
Mehmed Hân, Niğbolı Beği : 680, 694, 994, 1147;
— kethudâsı : 680, 694
Mehmed ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, Rudnik
Ma‘deni Emîni : 1092, 1723, 1974
Mehmed Osmân, ahdinde sâbit-kadem olduğu
bildirilen, Basra : 742
Mehmed ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ
Samakov Nâzırı : 1074, 1981
Mehmed PaĢa, Sâlih PaĢa oğlı, sâbık Cezâyir
Beğlerbeği : 2483
Mehmed ÇavuĢ, Dergâh-ı
mübâĢir : 109
Mu‘allâ
ÇavuĢı,
Mehmed ÇavuĢ, Filibelü, Za‘îm : 1771
Mehmed ÇavuĢ, Hâcî, Dergâh-ı Alî ÇavuĢı : 3, 4, 5
Mehmed ÇavuĢ, Ġskender ÇavuĢ'un oğlu, Dergâh-ı
Mu‘allâ ÇavuĢı : 74, 793
Mehmed ÇavuĢ, Kapu ÇavuĢı : 220
Mehmed ÇavuĢ, Kapudân-(zâde /oğlı), Dergâh-ı
Mu‘allâ ÇavuĢı : 74, 838
Mehmed ÇavuĢ, Karamanlu, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 2608
Mehmed ÇavuĢ, Kulaksuz, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 1048, 1064
Mehmed ÇavuĢ, Mîrzâ : 1141
Mehmed PaĢa, Vezîr-i A‘zam : 154, 316, 407, 625,
716, 720, 774, 779, 782, 882, 1037, 1096,
1097, 1109, 1141, 1751, 1807, 1808, 1858,
1928, 1940, 2619, 2635, 2640, 2699, 2706
Mehmed PaĢa'nın kapucıları : 750
Mehmed Re’îs, hâssa re’îsi, Mısır Beğlerbeği
Küyegüsi, Süveys'de bina olunan gemilere
kâtib ta‘yîn olunmuĢ : 1712, 1844, 1859
Mehmed Re’îs, Sa‘îd oğlı, PaĢa hazretlerinün
gemisin süren : 2179
Mehmed Re’îs, Sığacık Beğinün âdemi : 346, 348,
361, 366
Mehmed Rızâ, Diyârbekir sn. : 1237
185
Mehmed ġeyh, arz-ı hâl sunan, Van sn. : 308
Mehmed, DeĢîĢe Nâzırı, Mısır beğlerinden : 2214
Mehmed, Abdîbeğ k., Silistre : 2081
Mehmed, dîger, mültezîm, Zülkâdiriyye sn. : 1937
Mehmed, Abdullâhbiğ k., Pravadi kz. : 2081
Mehmed, Dimyât Sancağı Beği : 1782
Mehmed, acemî-oğlanı, Basra : 1719
Mehmed, Dolu-oğlı, Kaçar korıcılarından : 1418
Mehmed, acemî-oğlanı, ehl-i fesâd, Hayrabolı kz. :
1737
Mehmed, ehl-i fesad, Ağlasun kz. : 126
Mehmed, Aclûnî, Haleb : 2452
Mehmed, Emîr, harâmîlere yataklık yapan, Korıcı
k., Ergene Köprüsi : 324
Mehmed, ehl-i fesâd, KaĢ kz. : 1817
Mehmed, Adana Sancağı Beği DervîĢ Mehmed'in
âdemîsi : 1532
Mehmed, ErciĢ beği âdemi : 2281
Mehmed, Alaybeği : 1296
Mehmed, ErciĢ Sancağı Beği : 2281
Mehmed, Alî oğlı, sipâhi, Ardahan sn. : 495
Mehmed, Etmekci-oğlı dimekle ma‘rûf, hatîb, rafz
ile ma‘rûf u meĢhûr, Devrekânî kz. : 2205
Mehmed, Amâsiyye Sancağı Beği Velî Beğ
Kethudâsı : 1732, 1740, 1759
Mehmed, evi basılan, Karaman vt. : 430
Mehmed, Anabolı Kal‘ası'nun Azebleri Ağası iken
maktûl olan Ca‘fer'ün karındaĢı : 2582
Mehmed, Filibelü Za‘îm Mehmed ÇavuĢ'un âdemi :
1771
Mehmed, Arab, kefîl, Anabolı Kal‘ası : 2582
Mehmed, gurbet, Söğüd kz. : 100
Mehmed, arz getüren : 1599, 1677, 2108, 2320,
2361
Mehmed, Gûrûb Halîfe oğlı, sûhte, ehl-i fesâd,
Filibe kz. : 82
Mehmed, babası katledilen, Dukagin : 2490, 2546
Mehmed, Hâcî Alî oğlı, kâtil, ehl-i fesâd, sipâhi,
Dukagin : 2490, 2546
Mehmed, Batum Sancağı Beği Ömer Beğ'in âdemi :
1563
Mehmed, Bâzergân, hüküm verilen : 1629, 2744,
2746
Mehmed, Beğ-zâde, sipâhî, ġehirköy k., Gelibolı
kz. : 2338
Mehmed, BektaĢ oğlı, kuttâ‘u't-tarîk : 261
Mehmed, Boyacı, levend, mazınna, mahbûs, Ġpsala :
1693
Mehmed, Corce-oğlı, ehl-i fesâd, Ġskenderiyye : 857
Mehmed, ÇâĢnigîrbaĢı : 328
Mehmed, ÇâĢnigîrbaĢı Mehmed'in babası, Ģeref-i
Ġslâm ile müĢerref olup sipâhî-oğlanları
zümresine ilhâk olunan, BegiĢ vt. : 328
Mehmed, ÇeribaĢı : 1722
Mehmed, Dârende, Kütâhiyye kz. : 1999
Mehmed, Dârende, MenvaĢya Kal‘ası Kethudâsı :
975
Mehmed, Debbâğ, Ģirret ü Ģekâvetle ma‘rûf : 2064
Mehmed, defter kâtibi : 54
Mehmed, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı Pehlivân'ın
karındaĢı oğlı, maktûl : 197
Mehmed, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, Biga beğini
teftîĢ içün mübâĢir ta‘yîn olunan : 795
Mehmed, Dergâh-ı Mu‘allâ Yeniçerisi : 1469, 2001
Mehmed, DervîĢ, Adana Sancağı Beği : 612, 787,
1532
186
Mehmed, Hâcî, Câmi‘-ı Kebîr Hatîbi, Divriği sn. :
1988
Mehmed, Hâcî, elinde telbîs huccet bulunan,
mahbûs, Antâliyye kz. : 1745
Mehmed, Hâcî, hüküm virilen : 1611
Mehmed, Hâcî, Kastamonı'dan bakır alup giderken
dutılan : 2162
Mehmed, Hâcî, Körkil Sancağı Beği Mîr Ahmed'in
ammusi oğlı : 1235
Mehmed, Hâcî, sâdâtdan, mahbûs, Sivas kl.,
ġarkîpâre kz. : 1114, 2216, 2291
Mehmed, Hâcî, TımıĢvar defterdârı Kâtib
Muharrem Çelebî'nün âdemi : 192, 195
Mehmed, Hâcî-oğlı, erbâb-ı tîmârdan, Ġskenderiyye
sn. : 2574
Mehmed, Hançerli, kal‘a dizdârı, Yemen vt. : 1934
Mehmed, Harîr Gümrüği Emîni, Erzincan : 2548
Mehmed, hâssa tâcir bkz. Muhammed, hâssa tâcir
Mehmed, Hatîb, müzevver arzlar ile gedük alan,
Ġlbasan sn. : 331
Mehmed, Hatîb, Rodos'a sürilen, Küre kz. : 2390
Mehmed, Hersek beğinin çavuĢbaĢısı : 542, 860,
862, 907, 1078, 1087
Mehmed, Hınıs Sancağı Beği : 1421
Mehmed, hırsuz u harâmî, Manyas : 2089
Mehmed, hırsuz, Kavala kz. : 2169
Mehmed, mahbûs, Kilis kz. : 500
Mehmed, Hısâr ÇavuĢı, Rodos : 1131
Mehmed, Mahrûzî Sancağı Beği : 1325, 1386, 1604
Mehmed, hısâr-eri, Kal‘a-i AniloĢ (?), Ohri : 2514
Mehmed, Manastır
me’mûr : 326
Mehmed, Hudâvendigâr Sancağı Piyâdeleri Beği :
1364
Mehmed, hüküm verilen, Bilecik : 2000
Mehmed, Ġlyâs oğulları, Kütâhiyye livâsı piyâdesi,
Koçak k., ġeyhlu kz. : 2470
Kâdîsı,
vilâyet
tahrîrine
Mehmed, Mataracı, Serrâc : 2187
Mehmed, Medîne sancağından ma‘zûl, sâbık Garrâf
Beği, Medîne Sancağı Beği, ehl-i fesâd :
2537
Mehmed, Ġskender ÇavuĢ oğlı : 867
Mehmed, Medîne-i Münevvere Mütevellîsi : 2334
Mehmed, Ġskenderiyye Beği
Ġskenderiyye Beği
Mehmed, Mehmed Beğ Kethudâsı : 1679
bkz.
Mahmûd,
Mehmed, MenteĢe alaybeğisinin âdemi : 345
Mehmed, Ġskenderiyye Kapudânı bkz. Mahmûd Beğ
Mehmed, MenvaĢya Kal‘ası Dizdârı : 970, 1477
Mehmed, Kalafatcılar Kethudâsı : 274
Mehmed, MenvaĢya Kal‘ası Kethudâsı : 969
Mehmed, Kapucı : 2096, 2218
Mehmed, Mevlânâ, Gedos Kâdîsı : 1585
Mehmed, Kapucı, Bâyezîd oğlı, müzevvir, ehl-i
fesâd, Holomiç nh., Mora sn. : 1522
Mehmed, Mevlânâ, Ġpek Kâdîsı : 1341
Mehmed, Kara, sârik, Hâcîsaltuk k., TaĢköpri
kâzâsı : 1362
Mehmed, Karabıyık, Sığacık Sancağı Beği : 2424
Mehmed, Karakoz-oğlı, za‘îm, Filorina nh. : 1542
Mehmed, Mevlânâ, Manastır Kâdîsı olup vilâyet
tahrîrinde olan : 435
Mehmed, Mevlânâ, Moton Kâdîsı, Mora MüfettiĢi :
1301, 1446
Mehmed, Karaman beğlerbeğisinin kethudâsı : 363
Mehmed, Mevlânâ, nâzır Alî'nün oğlı, Rûm vt. :
2467
Mehmed, Karaman Haymânesi Mültezimi : 964
Mehmed, Mezistre Kal‘ası Dizdârı : 969
Mehmed, Karasu Yenicesi kâdîsının nâyibi : 480
Mehmed, Mısır ÇavuĢı : 1361, 1967
Mehmed, Kars Beği : 431
Mehmed, Mısır Defterdârı : 1106
Mehmed, Kastamonı Beği : 523
Mehmed, Mısır Müteferrikası : 990
Mehmed, Kastamonı beğinin âdemi : 1241
Mehmed, muhzır : 1682
Mehmed, KaĢ-oğlı, evler basup âdemler katliden,
Gelibolı kz. : 1883
Mehmed, Mustafâ ÇavuĢ âdemi : 1008
Mehmed, Kâtib, defter-i hâkânî kâtibi, Alacahısâr
Sancağı tahririne memur : 2003, 2129
Mehmed, Mücellid-oğlı, sûhte, ehl-i fesâd, Filibe
kz. : 82
Mehmed, Kâtib, Mar‘aĢ Mahkemesi, kâdî nâmına
müzevver mühürler kazıdan : 1088
Mehmed, müĢteki, Mud kz. : 1692
Mehmed, Mu‘temed : 2231, 2633
Mehmed, mültezîm, Zülkâdiriyye sn. : 1937
Mehmed, kâtib-i sebze, Vize beğinün kethudâsı,
Ulûfeciyân-ı yemîn zümresinden : 175
Mehmed, müĢteki, UĢĢâk kz : 59
Mehmed, KayıĢ-oğlı, habsden ıtlâk olunan, Gelibolı
kz. : 797
Mehmed, Nâzır-ı Emvâl, Defter
ġehrizol : 2584, 2585, 2603
Mehmed, Nakîbü'l-eĢrâf : 2590
Kethudâsı,
Mehmed, Kefe Beğinün Kethudâsı : 87
Mehmed, Nâzır-ı Emvâl, Erzurum : 839
Mehmed, Kestâne Beği : 2584
Mehmed, Niğde beği âdemi : 1885
Mehmed, Kılıç Beğ oğlı, Bitlis : 1220
Mehmed, OdabaĢı : 2634
Mehmed, Koyun emîni âdemi : 1729
Mehmed, Peçuy Beği : 1420
Mehmed, koyunları sirka olunan, Ahyolı kz. : 1510
Mehmed, Pertekrek Sancağı Beği : 766
Mehmed, Kulaksuz-oğlı, ehl-i fesâd, Elmalu kz. :
323
Mehmed, Pîr, Hâce Alî oğlı, siyâset olunan : 1585
Mehmed, kuttâ‘u't-tarîk, hırsuz,
Mahallesi, Rûhâ : 138
Bâbü'l-ayn (?)
Mehmed, Pîr, Mevlânâ Gûrânî Evkâfı'ının
Kâyim-makâm-ı Mütevellîsi : 1823
187
Mehmed, piyâde vü müsellem yirleri fürûhtın
iltizâm iden Ayasluğ kz. : 1415
Mehmed, Ģakî, Eflak vt. : 1445
Mehmed, Rahîmî, Kütâhiyye sancağı muharriri :
2192
Mehmed, ġavĢad Beği : 2511
Mehmed, Ģakî, Kozan k., Akhısâr kz. : 972
Mehmed, Re’îs, ru’esâdan : 1800
Mehmed, ġehlâ, Mihâ Ġskelesi'ne giden mâl ü
nukûdu alup kabziden : 2112
Mehmed, Rûmili Defteri kâtiblerinden, Avlonya ve
Delvine Sancakları muharriri : 1607, 1615
Mehmed, ġehrizol Beğlerbeği : 1955
Mehmed,
Rüstem
ÇavuĢ
mültezimlerinden : 2160
Mehmed, ġehzâde kapucısı : 518
Ģerîki,
Lahsâ
Mehmed, ġehzâde : 262, 263, 264
Mehmed, sâbık Bedreme Dizdârı : 2049
Mehmed, ġems, zahîre
Amâsiyye : 2720
Mehmed, sâbık Hızâne-i Amire Defterdârı, Mısır :
1040
Mehmed, ġeyhu'l-Harem : 2606
Mehmed, sâbık sübaĢı, Migalkara : 498
Mehmed, sağ-ulûfecilerden, mermer ahvâlinün ehli
olan : 2657
Mehmed, Sâlih PaĢa oğlı, Cezâyir-i Garb
Beğlerbeğisi : 2413, 2471, 2508, 2678
Mehmed, San‘a askeri serdârı, Yemen : 611
Mehmed, Selanik Beğinin Kethudâsı : 214, 413
Mehmed, Serrâc : 2576
Mehmed, Seyyid Mehmed'in âdemi, Prevadi kz. :
1748
Mehmed, Seyyid, Silistre kz. : 1748
Mehmed, Seyyid, tahrîr kâtibi, Baban sn. : 2480
Mehmed, Sığacık Beği : 2401
Mehmed, sipâhî, Üçkilise k., Hâsköy kz. : 255
Mehmed, sipâhî, Vize : 255
Mehmed, TımıĢvar Tîmârları Defterdârı Muharrem
Çelebî'nin âdemi : 415, 424, 448, 449
Mehmed, Topargrad (?) Kal‘ası Kethudâsı : 1442
Mehmed, Topcı : 2353
Mehmed, Trablus Sancağı Beği : 420
Mehmed, Trablus sancağı beğinin kethudâsı : 420
Mehmed, Trablus-ı Garb Beğlerbeği : 250
Mehmed, UĢĢâk kâdîsı nâyibi : 1585
Mehmed, Vâlide Sultân Imâret-i Amiresi Evkâfı
Mütevellîsi : 2387
Mehmed, Varadin Kal‘ası Dizdârı : 437
Mehmed, Voyvoda, Sirem Beği Kethudâsı : 1564
Mehmed, Yanbolı Yörükleri SübaĢısı : 2126
Mehmed, yayabaĢı, Saruhan sn. : 876
Mehmed, sipâhî-oğlanı : 1079, 1686, 2149
Mehmed, sol-gurabâ zümresinden, sârık : 2539
Mehmed, Su MüĢiddi, Haleb : 2531, 2562, 2652
Mehmed, SubaĢı, BeğĢehri Beği Mustafâ Beğ'in
âdemîsi : 1885
Mehmed, sûhte, Sinob kz. : 1899
Lalası
Mehmed, Sultânöni Piyâdeleri Beği : 1372
Mehmed, SübaĢı, Dergâh-ı Mu‘allâ yayabaĢılarından /hâssagîlerinden : 2398, 2410, 2416,
2671
188
Mehmed, Tekeili sancağı beği âdemi : 1202
Mehmed, Vostice Mukâta‘âtı Emîni : 1107
Mehmed, sipâhî, arz getüren : 310, 509, 2768
Mehmed, ġâhîncibaĢı : 2155
Mehmed, ġükür oğlı, ehl-i fesâd, kâtil : 2392
Mehmed, Vidin hısâr-eri, hüküm verilen : 47
Mehmed, Si‘ırd Sancağı Beği : 2314
Mehmed, ġâh, sipâhî, Ġçil sn. : 1583
ve
Mehmed, Topcılar Yazıcısı : 1392
Mehmed, Sâyir (?), hüküm virilen : 1284
Murâd'ın
Samsun
Mehmed, Tarsus sancağı beğinin âdemi : 1127
Mehmed, Sâdık Çelebî Ģâgirdi : 128
Mehmed, Sultân, ġehzâde
Ferruh'un oğlı : 2096
Emîni,
Mehmed, Yeniçeri Ağası : 1865
Mehmed, Yeniçeri, Beç ilçisi ile görilecek masâlihi
olan : 408
Mehmed, yeniçeri, Ilıcak, Aydos kz. : 2359
Mehmed, yeniçeri, tutsak : 802
Mehmed, Zaçesne Sancağı Beği Kethudâsı : 1675,
1697
Mehmed, Za‘îm, FerruhĢâd
Mütevellîsi : 2397
Mehmed, za‘îm, Kerkük sn. : 2566
mehmûz : 836, 920
mehri virilmek : 2453
mehterbaĢı : 56
Beğ'ün
Evkâfı
mehter-hâne : 1884
mehterler bölükbaĢısı : 1341
mekân-ı muhrezden olmamak : 2542
mekânları ziyâde ba‘îd olmak : 369
mekânları ziyâde sa‘b u sengistân olmak : 582
me’kel(ler) : 1640; —e gelen sûhte tâifesi : 1657;
—e komak : 413, 1657; —de kefîlsüz sûhte
olmamak : 413
Mekke(-i Mu‘azzama /Mükerreme) : 338, 442, 611,
614, 667, 886, 955, 981, 982, 987, 999,
1171, 1175, 1300, 1319, 1670, 2433, 2478,
2479, 2681, 2703, 2718; — fukarâsı : 337;
— fukarâsına deĢîĢeden gönderilügelen
galle /buğday : 891, 1378, 1400; — kâdîsı :
442, 886, 892, 893, 896, 914; — tavâfına
gelen huccâc : 760, 761; — tavâfından gelen
havâtûn tâifesi : 859; — ziyâreti : 667; —'de
binâ olunan dört medrese : 899; —'de binâ
olunan suyolı : 690, 691, 914, 980, 981,
982, 983, 985, 986, 990, 1015; —'nün
haremi : 398; —'ye altun kandîller gelmek :
955; —'ye deĢîĢe buğdayı alup giden
re’îsler : 1400; —'ye sefer iden tüccâr u
huccâc gemileri : 244; —'ye teveccüh
itmek : 614
ihzâr)ı : 92, 283, 733, 843; — tedârük idüp
Ordu-yı Hümâyûn'a teslîm itmek : 283; —
tedârük ü ihrâcı : 77, 117; — ü levâzimler :
236; — ü melbûsât ve istihdâm olunan
evânî-i kâse : 1503; — ü melbûsâtda küllî
zarûret ü muzâyakaları olmak : 1421; —
yüklenmek : 350; —ı sürüp mahall-i
me’mûra getürmek : 92
melâhıde bkz. mülhıd
melâz-i havâkîn-ı ızâm : 2765
melâz-i havâkîn-ı zamân : 75
melâz-i selâtîn-ı âlî-mikdâr : 2768
melâz-i selâtîn-ı ızâm : 2747, 2754
melâz-i selâtîn-ı kâm-kâr : 244
melâz-i selâtîn-ı nâm-dâr : 2723
melbûsât : 1503
melce-i havâkîn-ı âlî-mikdâr : 244
melce-i selâtîn-ı devrân : 75
melekiyyü'l-hısâl : 244
MeleĢ Arab(lar)ı [/MelleĢ /MeleĢ Cemâ‘ati], gurbet
tâifesi : 35, 36, 359, 1583, 1632, 1752,
1885; —'nın konup göçdükleri yirler : 359
MeleĢ Cemâ‘ati bkz. MeleĢ Arabları
Mekke Ģerîfi : 242, 377, 389, 595, 596, 611, 614,
618, 801, 1332, 1407, 1839, 2738, 2739,
2740, 2753, 2758, 2764; —nin oğlu : 2764,
2769; —nün Südde-i Sa‘âdet'e gelen
âdemleri : 1407
melik : 1716
mekr ü hîle : 639, 2738
MelleĢ, gurbet tâifesi bkz. MeleĢ Arabları
mektûb; — almak : 496; — gelmek : 268; —
gönder(il)mek : 902, 964; — ibrâzı : 975;
— irsâli : 176; — perâkende itmek : 1531,
2743; — yazılup gönderilmek : 1418; —-ı
muhâlesat-üslûb vârid olmak : 75, 390; —-ı
sadâkat-mashûb gelmek : 2742; —-ı
vidâd-mashûb : 615; —ıyla bir ferde gemi
yapdurmamak : 2459
mel‘ûn : 2365
mektûb getüren Budun yeniçerisi : 574
mektûb ü âdem; — gelmek : 580; — göndermek :
233, 2538, 2731
mektûb ü defter; — gelmek : 1528; — göndermek :
2371
mektûb ü dil göndermek : 2595
me’kûlât : 102, 141, 267, 282, 283, 296, 733, 1503,
1788, 1898, 2669, 2714; — tedârük (ü
Melik Imâdüddîn Ġsmâ‘îl : 1873
melikiyyü'l-fi‘âl : 244
Melko, harâmî, Klis sn. : 2130
memâlik çoğalup ve mîrî hıdmete yitiĢilmeyüp
muzâyaka çekilmek : 2373
memâlik ü vilâyetün emn ü emânı : 1851
Memâlik-i Mahmiyye-i Osmâniyye : 721
Memâlik-i Mahrûse : 121, 144, 166, 169, 244, 278,
448, 554, 639, 786, 923, 965, 1020, 1081,
1100, 1147, 1150, 1354, 1448, 1504, 1603,
1619, 1650, 1687, 1768, 1785, 1838, 1922,
1982, 2133, 2206, 2339, 2553, 2609, 2723,
2731, 2733, 2736, 2765, 2766, 2768; —
cânibinden Erdel'e tâbi‘ olup hâric
ez-defter olan karyeler : 2765; — hırâseti :
2300; — kâdîları : 1099, 1100, 1651; —
kal‘aları : 2554; — kal‘alarınun binâsı
istihkâm üzre olmak : 2554; — mazarratı
tedârükinde olmak : 2365; — muzâfâtı :
189
613; — re‘âyâsı : 136, 449, 547, 1120,
1211, 2447, 2724, 2731, 2750; — serhaddi :
2277; — tüccârları : 2730; — yalılarına
zarar u ziyân ihtimâli olmamak : 2068; —
'de gümrük alınugelen yirler : 1839; —'de
olan fukarâ : 1292; —'de vâkı‘ olan beğler
ve kâdîlar ve ümenâ : 1768, 1769, 1783; —
'den alınan kal‘alar : 611; —'nün bir tarafın
harâb idüp bir tarafın ma‘mûr itmemek :
448; —'ye mazarrat kasdına gelen haydûd
tâifesi : 2339; —'ye müte‘allik olan yirler :
2766; —'ye tâbi‘ ba‘zı cezîreler : 1515; —
'ye zarar u ziyân iriĢdürmemek : 1431; —'yi
ehl-i fesâddan sıyânet ve hıfz u hırâset
itmek : 2206
memerr ü güzergâhlar : 108
memhûr; — ip ile hakk üzre mesâhat itmek : 1628;
—r temessük almak : 1119; — tezkire
talebi : 2448
Memi bin Ġskender, sipâhî, ribâhor, Balyabadra
nh. : 1542
Memi bin Saltuk, dükkânlar ihdâs ederek kasabaya
küllî zararı olan, Dirhan k., Ġmoçka ks.,
Hersek sn. : 1489
Memi, kâtil, KeĢan kz. : 1065
Memi, Kaysariyyelü, Çakırağa Mahallesi, Edirne
sn. : 1656
Memi, koyun emîni âdemi, hüküm virilen : 866
Memi, kürekci, Yemen Seferi'ne ta‘yîn olunan : 887
Memi, Mahmûd ÇavuĢ'un âdemîsi, hüküm virilen :
834, 841
Memi, Malazgird Kal‘ası'nda beĢ akçası olan : 2253
Memi, Moton'da kıĢlayan gönüllü re’îslerden : 1431
Memi, Mu‘rib Mustafâ oğlı, Vize kz. : 1075
Memi, PaĢmakî, dükkânlar ihdâs ederek kasabaya
küllî zararı olan, Dirhan k., Ġmoçka ks.,
Hersek sn. : 1489
Memi, re’îs, Hâfız Re’îs sefînesi : 516
Memi, Südde-i Sa‘âdet mehterlerinden : 56
Memi, Ģakî, Ġvrarbâzâr mahalli, KaĢ nh., Teke sn. :
276
Memi, Ģakî, Kethudâ-i KaĢ Cemâ‘ati, KaĢ kz. :
1520
Memi, ġeyhu'l-Harem, sâbık hazînedâr : 1877
Memi, Topuklı, Bender müstahfızı : 1025
Memi, Üstâd, Üsküb'de mütemekkin : 1139
Memi ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 650
Memicân, katil, Anabolı Kal‘ası : 647, 2582
Memi Çelebî bin Ġlyâs SübaĢı, Dergâh-ı Âlî
Yeniçerilerinün BölükbaĢısı : 688
Memidin (?) karyesi, TımıĢvar : 1992
Memi Re’îs, haber getüren : 653, 655
MemiĢ, Bozok Sancağı Beği : 461
Memi Re’îs, Yelkenci, Cezîre-i Midillü hıfzı içün
ta‘yîn olunan hâssa kadırgada görevli : 1085
MemiĢâh bin Mustafâ, mahbûs, Ergirikasrı : 80
Memi, Anatolılı, karaçı, Babaeskisi kz. : 1518
Memi, Bâlî oğlı, hırsuz : 2542
Memi, diğer, kâtil Bâlî'nin kefîli, KeĢan kz. : 1065
Memi, Dimetoka kz. : 2135
Memi, ehl-i fesâd, Gedos kz. : 2022
Memi, evine girilüp öküzleri sirka olunan, Yanbolı
kz. : 1510
Memi, Hâcî, BölükbaĢı, Midillü sn. : 1761
Memi, Kâdî âdemi : 1815
Memi, Kara, Kassâblar Kethudâsı : 2337
Memi, Kara, levend, kâtil, Mezistre sn. : 1477
Memi, Kara, muhtesib, Kalamata, Kartine kz. :
2581
Memi,
KâĢif, Yemen'e gitmesi
beğlerden, Mısır : 698, 2099
Memi, kâtil, Alacahısâr : 470
190
emrolunan
MemiĢ Beğ, Canik Beği : 1105
memleha(lar) : 1430, 2698, 2700, 2768; — harâb
olmak : 2768; —nun üzerine tağ yıkılmak :
1430; —un tuzı satılmamak : 2747
memleket; — ahâlîsi : 2205; — ahvâlin görmek :
2284;
— ahvâline
müteferri‘
olan
husûslarda müttefik u müttehıd olmak : 801;
— alınmak : 44; — emn (ü emân) üzre
olmak : 683, 740; — fethı ahvâli asîr
olmak : 1507; — fethınün ahvâli müĢkil
olmak : 1528; — fetholup uğur-ı hümâyûnda sa‘y ü ihtimâm vücûda gelmek :
1528; — fukarâsı : 2310; — hâkimleri :
1797; — hâlî kalmak: 1296, 1369, 2147; —
halkı : 2399, 2500; — halkı yardumı ile
kal‘a binâ itdürmek : 790; — halkın kendü
hâllerinde komamak : 44; — harâb olmak :
1728; — harâba müteveccih olmak : 2682;
— hıfz (u hırâseti) : 111, 459, 545, 581,
584, 614, 743; — hıfzı içün gemi ta‘yîni :
2222; — hıfzına münâsib yirde oturmak :
592; — husûsında nizâ‘ları olmak : 2439;
— ihtilâline bâ‘ıs ol(ma)mak : 449, 2663;
— kâdîları i‘lâm itmek : 2490; — ma‘mûr
olmak : 814, 2085, 2166; — ma‘mûr
olmasına
sebeb
olmak :
378;
—
muhâfazasında olmak : 2757; — nizâm u
intizâmı : 1303; — re‘âyâsın gâret ü esîr
itmek :
1301,
1446;
— re‘âyâsın
katleylemek : 1446; — re‘âyâsından küllî
nesne ekl ü bel‘ itmek : 1490; — sâhıbleri :
2553; — tedbîrin müĢâvere itmek : 1854;
— urmak : 2749; — ü Hazîne'ye enfa‘
olanıla amel olunmak : 1081; — ü kal‘aları
Memâlik-i Mahrûse'ye ilhâk olunmak :
2553; — ü kılâ‘a müstevlî olmak : 585; —
ü mâl zabtı : 1773; — ü ra‘ıyyet
zabtolunmak : 1406; — zabt u sıyânetinde
mücidd ü sâ‘î olmak : 2219; — zabtı : 111,
526, 602; —de gezüp âdemler katlitmek :
256; —den fesâd hâlî olmamak : 2617; —e
enfa‘ olanıla amel olunmak : 1763; —e
ihtilâl virmek : 1555; —e kalb akça vü
guruĢ yaymak : 456; —e küllî ihtilâl
müterettib olmak : 2064; —e küllî nef‘
mukarrer olmak : 2166; —e muzırr olup
re‘âyânun tefrikasına sebeb olan zaleme :
2682; —e nâfi‘ olmak : 266, 1992; —e nef‘ı
ol(ma)mak : 1148, 1341, 2166, 2186; —e
sa‘yi olmak : 814; —e zarar gelmemek :
1308; —e zulm ü te‘addî eylemek : 709; —i
gâret kasdına gelmek : 218; —i kuvvet-i
bâzûyla almayup mekr ü hîle ile almak :
2738; —i Ģirk ü dalâletden feth u teshîr
itmek : 721; —in ellerinden almak : 1797
memleket ü re‘âyâ : 355, 2766; — ahvâline
mukayyed olmak : 2662; —sına dahl ü
tecâvüz olunmamak : 1792
memleket ü vilâyet : 121, 321, 355, 365, 595, 613,
1303, 2010; — a‘dâ elinden alınmak : 1332,
1333, 1335; — emn ü emân üzre olmak :
615; — emn ü emânı : 2010; — emniyyeti :
2739; — feth u teshîri : 1731, 1793; —
fethına nef‘ı olmak : 1406; — hıfz u
hırâseti : 592, 615, 1905; — ihyâsı : 44; —
intizâmı : 2554; — muntazam olmak :
1508, 1907; — zabt u rabtunda olmak : 44;
— zabt u sıyâneti : 1178; —de fesâd : 78;
—den dest-i te‘addîsin kesmek : 1454; —e
(ve müslimânlara) enfa‘ olmak : 1127,
2470; —e adûdan zarar u gezend iriĢdürmemek : 1332; —e bir zarar müterettib olmak :
1123; —e dahl câyiz olmamak : 355; —e
dahlolunmak : 2759; —e düĢmenden zarar u
gezend iriĢdürmekden ihtiyât itmek : 144;
—e emniyyet ü huzûr ile âsûde-hâl olmak :
1127; —e ihtilâl virmemek : 2378; —e nef‘ı
olmak : 1992, 2085; —e zarar (u gezend)
iriĢdürmemek : 51, 145, 268, 371, 602, 653,
1178, 1185, 1905; —e zarar itmek : 266; —
e zararı olan ehl-i fesâd ü Ģenâ‘at : 1213; —
-i a‘dâdan nice yirler feth u teshîr itmek :
611; —i adl ü dâd ile görüp gözetmek : 44;
—i fesâd ü Ģenâ‘atden pâk ü tathîr
eylemek : 1439, 2053; —i harâb itmek : 44;
—i Ģerr u Ģûrlarından emîn eylemek : 35
Memniçe karyesi, kefere tarafından gâret eylenen,
Aydonat kasabası : 2147
memnû‘; — nesneleri alup gitmek : 1696; —
ol(ma)mak : 350, 431, 996, 1130, 1294,
1351, 1369, 1390, 1453, 1552, 1691, 1762,
1764, 1866, 1881, 1892, 2117, 2170, 2609,
2636; — olan metâ‘ virmek : 456; —
olmayanları yazup arzeylemek : 146, 155,
208, 436, 920, 1030, 1052, 1291, 1550,
1739, 2337, 2674, 2765; — olmayanlarun
hamrların girift itmek : 1102; —
olmayanlarun Ģer‘le cezâların virmek :
1411; — olmayup emre muhâlif av
avlayanlar : 1666; — olmayup zarar (u
ziyân) idenleri ism ü resmleriyle arzitmek :
248, 1049; — olunan nesnelerden küffâra
ve deryâya nesne virilmemek : 1898
me’mûl ü melhûz : 2099
me’mûr olduğı hıdmet; —e var(ma)mak : 554, 796,
1959, 2711; —i görmek : 744; —i tedârük
itmek : 844
me’mûr oldukları hıdmetlerinde olmak : 2199
me’mûr oldukları mahallerde hâzır bulunmak :
1014
men : 2363, 2368
men‘ (u def‘); — eyle(me)mek : 155, 204, 212,
432, 1010, 1351, 1866, 2318; — itmek : 67,
146, 155, 204, 206, 208, 368, 377, 393,
432, 436, 439, 557, 560, 975, 993, 1010,
1054, 1099, 1102, 1188, 1355, 1445, 1471,
1499, 1531, 1538, 1575, 1655, 1658, 1691,
1706, 1708, 1739, 1862, 1866, 1953, 2019,
191
2086, 2093, 2137, 2287, 2318, 2320, 2334,
2337, 2341, 2494, 2497, 2513, 2532, 2556,
2609, 2674, 2765; — ol(un)mak : 155, 293,
558, 603, 813, 1537, 1552, 1649, 1764,
1881, 1989, 2662, 2756
men‘; — ile memnû‘ olmamak : 67, 206, 544,
1499, 2019, 2609; — olunan yoldan
gitmemek : 2717; — olunmamak : 972; — u
def‘ ile memnû‘ olmayanları habsitmek :
836; — u red : 2301; — u yasak olunmak :
208; —le memnû‘ olmayanları yazup
bildürmek : 368, 836, 920, 1010, 1054,
1267, 2318
menâbir ü ımârâtun dîvârları ve sakfları hedmolmak : 2181
Menamkeç (?) karyesi, Sidrekapsi kz. : 2635, 2699
menâsik-i hacc : 2753
menâzil ü merâhıl : 43, 264, 327, 1547, 1832; —de
âdem koĢmak : 1535; —de beklemek : 947;
—de dahl ü ta‘arruz itdürmemek : 748, 749,
760, 2228; —de fukarâya /re‘âyâya (zulm ü)
te‘addî olunmamak : 799, 2502, 2689; —de
hılâf-ı Ģer‘ kimesne dahlitmemek : 349; —
de kimesne dahl ü tecâvüz itmemek : 1651;
—de lâzim olan zahîrelerin akçalarıyla
tedârük itmek : 1547; —de re‘âyâya tecâvüz
itdürmemek :
823;
—de
rencîde
itdürmemek : 2277
menâzilde zahîre lâzim olmak : 92
menâzile nüzûl-i hümâyûn olunmak : 2576
menba‘-ı ehl-i fesâd harâbe bâğçe : 917
menba‘-ı fesâd; — derbend : 770; — eĢkıyânın
haklarından gelmek : 1936; — eĢkıyâsın
habsitmek : 1874; — harâm-zâdeler : 2572;
— olanlara mûcib-i ıbret ü nasîhat olmak :
1087
menĢûr; — tecdîdi : 187; —-ı Ģerîf ihsânı : 187
MenteĢe (sancağı /vilâyeti) : 1130, 1131, 1296,
1297, 1526; — alaybeği : 345, 471; —
beği : 178, 1130, 1314, 1515; — kâdîları :
1130; — sipâhîleri : 948, 1358, 2350; —
sûhteleri : 1932; — yayaları beği : 465
MenteĢe karyesi, Katranlu Derbendi kurbündeki
köylerden, Burusa vt. : 770
Menûfiyye, Mısır : 218, 1264, 1763
MenvaĢya Kal‘ası, Mezistre sn. : 1477; — dizdârı :
970, 2545; — kethudâsı : 969
menzil : 288, 1506, 1711; —e iriĢmemek : 2672
mer‘â(lar) : 950, 1073; — vü çayır : 1038; — vü
güzlelerin hükmitmek : 2321; —dan
tavarları sirka olunmak : 1275; —ına
muzâyaka virmek : 1049
merâhıl : 2228; —de ve menâzilde dahl ü ta‘arruz
itdürmemek : 927
merâhıl-i senâyâ : 244
MerâkeĢ diyârı bkz. MerankuĢ
merâkib; — ile deryâdan ve kurudan cünd ve asker
irsâli : 595; —-i kevâkib-Ģümâr : 233
Merâmî Çelebî, Dîvân Kâtibi : 529
MerankuĢ [/MerâkeĢ] : 187; — hâkimi : 2439,
2461, 2484
Merc nâhıyesi, ġâm : 1639
Mercân-zâde Abdullâh Tat-oğlı, sâbıkâ Dâvûd PaĢa
Medresesi'nden ma‘zûl : 2040
merci‘-ı selâtîn-ı âlî-mikdâr
zevi'l-iktidâr : 2721
ve
havâkîn-ı
mercümek : 863, 981
meremmât bkz. meremmet
men‘ı kâbil olmamak : 212
meremmet [/meremmât] : 108, 251, 306, 949, 1516,
1553, 1614, 1639, 1991, 1993, 1997, 2051,
2363, 2446, 2452, 2503, 2528, 2562, 2652;
— içün köy ta‘yîni : 1614; —de ihmâl
olunmak : 1614; —e muhtâc olan köpriler :
1236; —e muhtâc olan kubbe-i Ģerîf : 2371;
—e muhtâc yirler : 1553, 1591, 2371, 2452;
—e ta‘yîn olunan karye halkı : 1614
menkûha : 2643
meremmetci ta‘yîni : 2503
menkûha; —sın cebren almak : 126; —sına el
uzatmak : 1132
merfû‘olmak : 121
Menlik; — kâdîsı : 436; — nâhıyesi nâyibi : 315
merhûme sultân evkâfı, Mısır : 997
Menlik karyesi, Timürhısârı kz. : 315
Meriç Mihal Köprüsi : 1654
Mennân direği, Ka‘be-i Mu‘azzama : 893
Meriç nehri : 487, 1030
menba‘-ı kanaat : 2452, 2531
Mendelic kâdîsı : 1842
Menemen kâdîsı : 72
Menhus, gurbet, dutılup habsolunan, BeğĢehri : 66
192
merhamet ü Ģefkat-i pâdiĢâhâne : 234
Meriç suyınun mecrâsı : 1654
merkad-i müteberrik : 2721
merkeb : 1733; —e binmek emrolunmak : 2344
Merkez karyesi, Uzeyr lv. : 1710
mermer(ler) : 398, 1096, 1643; — ahvâlinün ehli
olmak : 2657; — direkler irsâli : 2145; —
ihrâc idenlerün mermerlerini girift itmek :
2170; — iĢin bilür üstâd taĢcılar : 670; —
ma‘den(ler)i : 2170, 2657; —i ecnâsı ile
defter itmek : 2657
Mescid-i Aksâ'nun kirecini ve kettânını cemî‘ binâ
âlâtın almak : 2159
Mescidü'r-Râye'nin ta‘mîri, Mekke-i Mükerreme :
886
Mesen (?) nâhıyesi : 1213
Mesîh ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1334,
1355, 1365, 1371, 1450, 1548, 1628, 1829,
1857, 1867, 1894, 1965, 2012, 2023, 2033,
2035, 2036, 2037, 2038, 2040, 2054, 2056
mersûm olunan resm irsâl olmak : 790
Mesîh, Dulkadirlü vilâyeti Tîmârları Defterdârı :
135
mersûm-ı Ģerîfe muhâlif dahl ü ta‘arruz itmemek :
1192
Mesîh, Mohaç Beği Mustafâ Beğ'in Kethudâsı :
2358
Mertek (?) hâkimi : 2246
Mesina gemileri : 1113, 2666
mertek : 1425
Meske karyesi, Göle lv. : 2464
Merve : 2721
mesken; — tedârüki : 130, 332, 2452; — ü zâviye
idinmek : 65
Merzifon (kazâsı) : 549, 1805, 1806, 1820, 2117;
— kâdîsı : 670, 1820, 2117; — ovası :
2624; —'da mütemekkin olan kefere tâifesi :
2117
mesleme (?) vü pirinç virilmek : 981
mesmû‘-ı Ģerîf olmak : 352, 2190
mesrûk esbâb : 517
mesâcid bkz. mescid
mesrûru'l-bâl ve müreffehü'l-hâl olmak : 1619
mesâfe-i ba‘îd olmak : 268
mest ü âvkâr (?) olmak : 2117
mesâfe-i ba‘îde : 796, 1584, 2271; —den ilçiler
gelmek : 833
mest ü lâ-ya‘kıl müslimânlar arasında gezüp itâle
itdürmemek : 2117
mesâha(t); — olunmak : 937, 957, 1279, 1628; —
olunması lâzim olan yirler : 1628; —
it(dür)mek : 180, 1628, 2028; —i lâzim
olan bâğlar : 2028
mestâne kılıç çekmek : 12
mesâ‘î-i cemîle zuhûra /vücûda getürmek : 250,
354, 390, 595, 653, 743, 768, 796, 851,
903, 1215, 1274, 1332, 1915, 2017, 2480,
2587, 2661, 2664, 2769
Mesâne (?) [/Sâne (?)] karyesi, Cezâyir : 2461,
2462
mescid [/mesâcid] : 148, 156, 768, 1405, 1823; —
olmamak : 1121; — ü cevâmi‘ : 1497; — ü
cevâmi‘un ve zâviyenün vakfı olmak : 1497;
— ü çeĢme ve gayriden eser-i binâ ve
makâbir olan kadîmî harâbe karyeler : 1369;
— ü menâbir ü ımârâtun dîvârları ve
sakfları
hedmolmak :
2181;
—ü
Mu‘allim-hâneyi battâl eylemek : 2452; —
yap(ıl)mak : 1023, 2613; —de olan
eczâhânân :
1823;
—e
cemâ‘at
getürtmemek : 2452; —i olmak : 188; —ün
kalıçaların ve kilîmlerin soymak : 66
mes’ûl (ü mu‘âteb) olmak : 402, 940, 941, 1963,
2109, 2589, 2682, 2717
meĢ‘ale ile evler basmak : 2137
meĢâyıh bkz. Ģeyh
meĢâyıh u sulehâ : 2668
MeĢhedeyn-i
ġerîfeyn;
— âsitânelerinün
meremmete muhtâc yirleri : 2371; —
kâdîsı : 2331; — mütevellîsi : 2331; —'in
kubbe-i Ģerîfeleri (meremmâtı) : 2363,
2368; —'ün evkâfı : 2331
meĢhûr ü müte‘âref olmak : 692
meĢîhat hıdmeti : 773
meĢîn : 1989; — iç edik giymek : 1989
meĢkûk ü mübhem nesne komamak : 1643
meĢveret itmek : 1472, 2284
metâ‘ : 169, 350, 356, 370, 1099, 1403, 1477,
1629, 2729, 2730, 2746; — çıkarmamak :
1385; — getürmek : 169, 1629; — girift
olunmak : 2548; — ile emîn ü sâlim irsâl ü
îsâl itmek : 2744; — ile giden gemiler :
370; — u esbâb : 1687; —ı Haleb'de bey‘
193
olunugelmek : 356; —ı il-eri yağmâ
eylemek : 1200; —ın gâret eylemek : 1999;
—ın gayri yirde yoklatmamak : 2548; —ın
mezâda virmek : 1042; —ın yağmâlatmak :
2226; —ına dahlitmek : 2548; —ına göre
gümrüklerin edâ itmek : 1769
675; —in virmek : 2239; —ini defter
itmek : 1757
mevâlî-i sâbıka : 121
mevâzı‘ : 204; — bend ü sedd olmamak : 1939; —
hâlî kalmak : 1933; — mahûf olmak : 2523
mevcûd defteri : 1118
metânet ü hasânet : 2319, 2570, 2627
mevcûd mâl bulunmak : 1505
metânet ü istihkâm üzre palanka binâ itdürmek :
2183
mevcûd olan gemiler; —le asker ü zehâyir
gönderilmek : 1528; —le itmâm-ı maslahat
müyesser olmak : 1169
mevcûd olan zehâyir ü asker ile gemilere girmek :
1455
mevcûd olanın ve olmayanın isimleriyle ve baĢ
karyeleriyle baĢka baĢka defter itmek : 2138
meterisler; — kurmak : 2240; — muhârebesi : 742
metîn burclar : 2615
metîn ü hasîn itdürmek : 2538, 2570
metrepolid, Kaysariyye : 2326
metrepolide âyid rüsûm : 2326
metrûkât : 968, 995, 1026, 1040, 1057, 1106, 1154,
1237, 1887, 1948, 2101; — aynı ile defter
olunmak : 2101; — bahâları : 1057; — cem‘
u tahsîli : 992; — cem‘ u zabtı : 995; —
değer bahâsıyla fürûht eylemek : 1263; —
ketm ü bel‘ eylemek : 1072; — ü
muhallefât : 1440; — yazılup defter olmak :
1744; — zabtidenler : 1057, 1154; —
zabtitmek : 1057, 1154; —a dahlitmek :
2194; —dan ashâbına edâ itmek : 1040; —
dan itlâf olunmıĢ nesne : 995; —dan mehri
virilmek : 2453
me’vâ idinmek : 2166
me’vâ vü melce’ : 29
mevâcib(ler) : 236, 416, 599, 607, 608, 614, 682,
801, 809, 894, 1033, 1248, 1256, 1332,
1360, 1578, 1757, 1777, 2266, 2284, 2354,
2596, 2607, 2671; — cem‘ı : 1278; —
defter(ler)i : 429, 1308, 1853; — getürmek
nâmına edâ-i hıdmet eylememek : 2233; —
içün altun virilmek : 2269; — ihrâcı : 1278;
— irsâli : 682, 1335, 2239; — talebi: 600,
2256; — tedârük (ü ihzârı) : 234, 236, 801;
— teslîm
itdürmek :
401;
— vâsıl
olmamak : 401; — viril(me)mek : 244, 600,
675, 796, 801, 1033, 1332, 1488, 2256,
2354; — virilen neferât : 1777; — virilmek
içün hükm-i Ģerîf irsâli : 801; — virilmelü
olduğı zamânda mahallinde yoklayup
mevcûd olana virmek : 1488; —den bâkî
kalmak : 2530, 2607; —in göndermek : 614,
2354; —in hısâb itmek : 1278; —in
kadîmden virilügelen yirden virdürmek :
1757; —in Osmânî hısâbı üzre virilmek :
194
mevcûd ü hâzır olmak : 2491
mevcûd ü mürde vü girîhte vü müflis olanlar : 546
meveddet ü ihtisâs : 2764
mevkûfa âyid olan mahsûlden nesne almak : 2081
mevkûfât : 950; — emîni : 1701, 1713, 2463; —
emînine zabtitdürmek : 111; — nâyibi :
2463; — ve Beytü'l-mâl emînleri : 950
mevkûfcı dahlitmek : 191
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin mezârı : 946
Mevlânâ Gûrânî Evkâfı, Ġstanbul : 1823
Mevlânâ, kâtil Bâlî'nin kefîli, KeĢan kz. : 1065
mevsim koyunı : 329, 827, 872; — ihrâcı : 329,
2434
mevsimi ile kereste kesdürüp ihzâr itdürmek : 2719
mevsimi ile koyun gelmek : 1729
mevsimi ile mahalline irsâl ü îsâl eylemek : 960
mevsimi ile muhâfaza hıdmetinde olmak : 1838
mevsiminde Boğaz Hısârı'nda bulunmak : 1009
mevsiminde vilâyetde bulunan koyunı gelmek : 310
mevsimiyle giden gemiler avdet eylemek : 1528
mevsimiyle iriĢmek : 1256
mevsimiyle mahall-i me’mûra iriĢmek : 1255, 1331,
1507, 1528, 1758, 1828
mevsimiyle tereke gönderilmek : 1255
mevsimiyle Yemen cânibine azîmet olunmak : 1256
mevzı‘larda harâmîler gizlenmek : 255
Meyerko : 2149
meyhâne(ler) :
996,
1453,
1893;
— vü
kahve-hâneleri külliyyen def‘ u ref‘ itmek :
1453; —i def‘ u ref‘ itmek : 996
meyl ü hımâyet itmemek : 471
meyl ü muhâbâ; — it(me)mek : 62, 93, 174, 193,
460, 976, 1126, 1128, 1338, 1386, 1461,
1490, 1541, 1585, 1829, 2013, 2028, 2034,
2046, 2081, 2682; — olmamak : 1461; —
dan ictinâb itmek : 134
meymûnın alup gitmek : 2471
meyve : 96; — getürmek : 423, 426; — tahmîli : 96;
— vü tereke viril(me)mek : 352, 364
meyveciler : 993
meyyit(ler) : 98; — defni içün makbere tedârükine
varılanlardan akça talebi : 1499; —i
bulunmak : 1719; —in ketmitmek : 1072;
—in nâ-bedîd itmek : 1072
mezâd; — itmek : 1262; — olunmak : 424; —a
virmek : 1042
Mezâhib-i Erba‘a : 442, 2654
mezâlim : 496; — ihdâsı : 1873; —i ziyâde olmak :
323
mezâlim ü mahâyif; — itmek : 1959; — teftîĢi :
1584, 1829, 2208; —den sübût bulur
kazıyye : 47
mezâr : 946; — üzre kubbe binâsı : 2721
mezâr-ı Ģerîf : 722, 772, 2721; — ta‘mîr ü tathîri :
2721
mezâri‘ bkz. mezra‘a
mezâyâ-yı zamâyir feyz-mazâhir-i pâdiĢâhânede
çehre-nümâ olmak : 796
mezbele dökilmek : 1298, 1428
mezhebi (?) fâsid olmak : 2617
mezheb-i Ġslâm'dan hâric olmak : 2205
Mezîd Beğ kadırgaları : 1078
Mezîd, Ģakî, Kozan k., Akhısâr kz. : 972
mezîd-i âtıfet-i Ģâhâne : 2740
mezîd-i ınâyet; — zuhûra getürmek : 258; —-i
hıdîvâne zuhûra getürmek : 1123; —-i
husrevâne zuhûra gelmek : 1444
mezîd-i merhamet-i husrevâne zuhûra gelmek : 233
Mezistre (kazâsı /sancağı) : 459, 1301, 1446, 2545;
— beği : 459, 631, 647, 692, 970, 975,
1302, 1446, 1477; — beği kethudâsı : 2545;
— kâdîsı : 631, 970, 1477, 1522, 2634; —
Kal‘ası dizdârı : 969
meziyyet-i re’fet-i pâdiĢâhâne zuhûra getürmek :
2740
mezra‘a(lar) [/mezâri‘] : 111, 946, 950, 1081, 1151,
1344, 1520, 1998, 2321, 2330, 2405, 2463,
2567, 2698, 2700; — vü çevlik alup
berâtına kayditdürmek : 2585; —ı ma‘mûr
itmek : 2321; —sına zarar itmek : 16; —un
yirleri satılmak : 2196; —yı zirâ‘ate varan
re‘âyâya darbzen ü tüfenk atmak : 2747
Mezzel karyesi, Imâret-i Amire Evkâfı'na mülhâk,
ġâm : 1643
Mısır : 93, 177, 219, 231, 240, 271, 358, 387, 389,
396, 531, 534, 591, 593, 609, 611, 619,
657, 660, 685, 687, 690, 695, 699, 796,
801, 816, 826, 842, 856, 891, 895, 896,
897, 901, 914, 965, 971, 997, 1015, 1033,
1040, 1055, 1113, 1168, 1214, 1215, 1252,
1255, 1262, 1264, 1265, 1266, 1268, 1269,
1290, 1300, 1314, 1316, 1335, 1352, 1385,
1400, 1407, 1437, 1438, 1474, 1507, 1508,
1528, 1556, 1617, 1631, 1643, 1661, 1734,
1750, 1793, 1794, 1813, 1887, 1905, 1909,
1911, 1914, 1922, 1934, 1960, 1967, 1969,
2004, 2007, 2015, 2017, 2066, 2071, 2088,
2099, 2100, 2112, 2116, 2146, 2177, 2189,
2251, 2256, 2266, 2268, 2269, 2283, 2284,
2356, 2398, 2410, 2424, 2427, 2479, 2500,
2522, 2655, 2656, 2661, 2664, 2665; —
ahâlîsi : 378; — Anbârı : 981; — askeri :
2354, 2356; — baylosı : 1299; —
beğlerbeği : 105, 142, 152, 177, 194, 199,
200, 217, 218, 219, 231, 232, 234, 236,
238, 239, 243, 244, 251, 252, 271, 334,
336, 338, 357, 358, 367, 377, 389, 398,
399, 472, 474, 534, 535, 543, 545, 559,
565, 571, 572, 583, 584, 588, 590, 595,
598, 601, 605, 611, 614, 616, 617, 621,
634, 660, 661, 675, 683, 691, 693, 695,
696, 698, 703, 720, 721, 727, 730, 732,
751, 775, 796, 801, 803, 806, 813, 824,
825, 844, 849, 850, 851, 852, 859, 863,
864, 887, 891, 894, 895, 896, 897, 901,
959, 960, 968, 980, 982, 984, 986, 992,
995, 997, 999, 1015, 1021, 1023, 1024,
1026, 1033, 1035, 1040, 1041, 1050, 1051,
1055, 1103, 1106, 1108, 1110, 1111, 1138,
1168, 1169, 1252, 1255, 1256, 1262, 1263,
1264, 1265, 1268, 1271, 1299, 1300, 1316,
1319, 1328, 1331, 1332, 1333, 1335, 1347,
1348, 1352, 1361, 1363, 1370, 1376, 1378,
1381, 1395, 1400, 1401, 1437, 1438, 1440,
1454, 1456, 1457, 1458, 1474, 1488, 1500,
1508, 1528, 1611, 1617, 1631, 1661, 1670,
195
1698, 1700, 1712, 1734, 1763, 1782, 1794,
1844, 1852, 1853, 1859, 1873, 1884, 1887,
1905, 1907, 1911, 1912, 1922, 1925, 1934,
1948, 1969, 2004, 2005, 2007, 2017, 2066,
2071, 2088, 2095, 2099, 2100, 2106, 2107,
2112, 2116, 2146, 2189, 2214, 2269, 2284,
2287, 2294, 2300, 2315, 2316, 2331, 2340,
2352, 2354, 2356, 2394, 2398, 2400, 2416,
2428, 2453, 2606, 2655, 2656, 2658, 2665,
2666, 2668, 2671, 2710, 2739; —
beğlerbeği kethudâsı : 217, 231, 1942; —
Beğlerbeğiliği : 1905, 1907; — beğleri :
566, 584, 614, 1438, 2106, 2214; —
Bölüği : 2099; — cânibine gidecek ahkâm :
905; — cânibine kahve satdurmamak : 389;
— çavuĢları : 105, 234, 584, 611, 614, 622,
1299, 1361, 1967, 2004, 2007; —
defterdârı : 194, 775, 894, 895, 901, 986,
992, 995, 1040, 1050, 1051, 1055, 1106,
1110, 1263, 1300, 1347, 1363, 1378, 1457,
1844, 1852, 1853, 1859, 1873, 2071, 2146,
2189, 2352; — dizdârı : 472, 1923; —
fukarâsı : 2658; — gönüllüleri : 1041; —
hâcelerinden karz tarîkı ile kifâyet mikdârı
altun alıvirmek : 1348; — Hazînesi : 152,
177, 252, 357, 565, 566, 693, 727, 775,
824, 825, 844, 852, 894, 1348, 1907, 2071,
2352,
2355;
— Hazînesi'nden
akça
virilmek : 691; — Ġskelesi : 372, 863; —
kâdîsı : 545, 657, 683, 696, 697, 701, 730,
968, 992, 1023, 1026, 1040, 1051, 1056,
1106, 1152, 1153, 1263, 1299, 1300, 1347,
1617, 1661, 1873, 1884, 1887, 2214, 2668;
— kâfilesi : 2655; — kâĢifleri : 699; —
mühimmâtı : 609, 612, 787; — mühimmi
içün emrolunan gemiler : 656; —
müteferrikaarı : 584, 611, 614, 980, 990,
1348, 1361, 1857, 2177, 2661; — nâzır-ı
emvâli : 701, 2116, 2146; — tarafından
gelen hazîne : 565; — ümerâsı : 271, 585,
611, 699, 701, 1370, 1782, 1911, 1922,
1934; — yeniçerileri : 611, 614, 695, 698,
895; — yolına inüp âyende vü revendenün
mâl ü esbâbların gâret ü hasâret itmek :
2457; —'a Açı ilçisinin irsâli : 240; —'a
geçüp
gitmek
isteyenleri
aslâ
koyıvirmemek : 1902; —'a gemi ağacı
irsâli : 1266; —'a gemi irsâli : 610, 656,
842, 905, 1021, 1103, 1376; —'a gidecek
asker : 815; —'a gidecek tüfenkler : 2105;
196
—'a giden yayabaĢı vü bölükbaĢılar : 2313;
—'a gönderilen kadırgalar : 856; —'a
gönderilen
mektûblar :
1528;
—'a
gönderilen silahdârlar : 2283; —'a irsâl
olunan yayabaĢı vü bölükbaĢılar ve
yoldaĢları : 2313; —'a müte‘allik umûr :
2356; —'a varınca yol üzerinde olan
kâdîlar : 2369; —'a yeniçeri irsâli : 2410; —
'da istihdâm içün kul-karındaĢı yazılmak :
591; —'da kaht u galâ olmak : 588; —'da
mahlûl vâkı‘ olan cihât : 2658; —'da olan
gemiler : 1882; —'da olan kullar : 1508; —
'da olan ümerâ : 545; —'da sancak virilmek :
593, 598; —'da vâkı‘ olan çavuĢlar ve
müteferrikalar : 1024; —'da yapılmasın
fermân olunan kadırgalar : 1377; —'dan
bakla ve sâyir zehâyir tedârük ü ihzâr
itmek : 2656; —'dan gelen galle : 715, 771;
—'dan gelen gemiler : 863; —'dan gelen
gemileri aslâ yalılara yanaĢdurmamak :
1385; —'dan gelen kayıklar : 2351; —'dan
gelen zahîre : 2681; —'dan gemiler
geldükde gemi ağacı tahmîl itdürmek :
1266; —'dan gidecek asker : 614; —'dan
giden yeniçerilerin ulûfeleri : 894; —'dan
irsâl olunan beğler : 1000; —'dan ta‘yîn
olunan asker : 605; —'dan ta‘yîn olunan
ümerâ vü müteferrika vü çavuĢlar : 613,
1922; —'dan varan kul tâifesi : 358; —'dan
ve kurudan ve deryâdan asâkir ile merâkib
ihzâr olunup irsâl olunmak : 613; —-ı
Kâhire : 244; —kul(lar)ı : 199, 233, 239,
244, 358, 389, 894, 983, 1168, 1329, 1335,
1438, 1631, 1698, 1712, 2007, 2075, 2099;
—kullarından ağır dirlikli olanlar : 2004,
2007; —kullarınun ulûfeleri : 983; —'un
kadîmî yeniçerisi : 614
Mısır Dîvânı bkz. Dîvân-ı Mısır
Mısır muhâfazası : 584, 590, 614, 727, 728, 1348,
2241, 2269, 2283, 2285; —ında olan
sancakbeğleri : 965; —nda olan ümerâ :
1361; —yçün kul irsâli : 1329, 2340; —
yçün Südde-i Sa‘âdet'den gönderilen
silahdârlar : 2285; —yçün ta‘yîn olunan
beğlere akça terakkî olmak : 584; —yçün
yeniçeri gönderilmek : 584
Mısriyyûn Evkâfı : 1967
Miço, zimmî, koyun basan, Ergene kz. : 1275
Midillü; — ahâlîsi : 296, 2682; — beği : 388, 1085,
1761, 1780; — beğinin âdemi : 388; —
fukarâsı : 296; — Kâdîlıkları : 2682; —
Kal‘ası : 1761; — kapudânı : 2442; —
müstahfızları : 296; — sancağı kâdîsı : 296,
625, 1085, 1761, 2682; —'nün hıfzı içün
ta‘yîn olunan hâssa kadırga : 1085; —'nün
hıfzı içün ta‘yîn olunan hâssa kadırga : 1085
Midye sancağı beği : 2402
miftâh : 201; —ın virmemek : 2049
Migalkara (kazâsı) : 68, 324, 498, 717, 1900, 2133;
— halkı : 717; — kâdîsı : 68, 92, 283,
482-A, 508, 517, 1157, 1525, 1587, 1883,
2176, 2178, 2380
minâre : 354
Mine limanı, Tarsus sn. : 1127
Minnet, Hâcî, azeb : 947
Minye beldesi, Ġklîm-i Garbiyye Mukâta‘ası'ndan,
Mısır : 194
Mîr Hızır, Baban vt. : 2480
Mir Malta, zimmî, Dubravenik : 2084
mîr-alem : 785; — ile hıfz u hırâsetde olmak : 784
Mîr-alem Yûnus Beğ Evkâfı, Taraklu Yenicesi kz. :
391
Mîrali Adası : 45
mirâren teftîĢ ü tefahhus olunmak : 688
mîrâs husûsında nizâ‘ları olmak : 2364
Migalye karyesi ma‘a-Memleha-i Karaahmed,
Tekfurgöli kz., Silistre sn. : 2698, 2700
Mîrcân-zâde, DâvûdpaĢa
sâkin : 1059
mîh : 1988, 2692; — doldurmak : 2572
Mirçe bkz. Mirço
Mîhâ, Yemen : 699; — Ġskelesi : 2112
Mihaç sancağı beği bkz. Mohaç sancağı beği
Mirço [/Mirçe] Voyvoda, sâbık Eflak Voyvodası :
1445, 1815
Mihal Demürci (?), kâtil, ġerha k., Ġpsala kz. : 1115
Mirço kızları : 1714
Mihal Köprüsi, Edirne sn. : 1656
mîrî : 72, 143, 167, 276, 861, 950, 1186, 1209,
1656, 2060; — âhûra arpa virmek : 92, 265;
— akça : 190, 1518, 1623, 1804; —
âmillere mübâĢir olmak : 2631, 2651; —
anbâr : 2489; — barut satmak : 976; —
barut-hâne binâ olunmak : 259; — binâ :
1139; — cânibinden bey‘ itmek : 376; —
cânibinden bezr tohmı cem‘ itmek : 1980;
— cânibinden binâ olunan cisr-i cedîd :
1030; — cânibinden fürûht olunmak : 376;
— cânibinden yol harcluğı içün virilen
akça : 1139; — cânibine bir akça ve bir
habbe virmemek : 277; — çukalar : 1626;
— çukayı mevsimiyle iriĢdürememek :
1828; — destvâne mühimmi : 2404; —
develer : 227, 438; — develer içün saman
ihzârı : 284; — etmekciler kâr-hânesi :
2326; — Frenk ve Macar esîrleri : 1467; —
güherçile kâr-hânesi ihdâsı : 434; — içün
korınmak : 2330; — kâfirler [/mîrî kefere] :
1272, 1289; — kâfirlerün zahîreleri : 2376;
— kâr-hâne : 1997; — Macar esîrleri :
1467; — mâla kefîl olmak : 2245; —
mandıralar :
2309;
— masâlihı
avkolunmak : 1726; — maslahat vâkı‘
olmak : 2081; — nâmına emr çıkarmak : 72;
— natrın : 730; — nemek âmilleri : 1541;
— nemek bahâsı : 1541; — odun alınıgelen
yirler : 1596; — otluk hıdmeti teklîfi : 1410;
Mihal veled-i Bonets, kâtil, ġerha k., Ġpsala kz. :
1115
Mihal Veli, Eğrikapu : 724
Mihal, Leyh kralınun ilçisi Petros'un âdemi : 1784
Mihal, sunkur getürmek içün irsâl olunan : 1651
Mihalıç (kazâsı) : 45, 1827; — kâdîsı : 272, 347,
873, 1392, 1676, 1682, 1886, 2244, 2384
mihmândâr : 1617, 1661
Mik karyesi, Çanad sn. : 1204
Mika (?), harâmî, Cankirman : 2742
Mikoliç karyesi keferesi, Ġskenderiyye sn. : 1936
mîl : 790, 1489
milar : 2357
milleti'l-Mesîhıyye : 1099, 1100, 2725
milleti'l-Mûseviyye : 1120, 2726
MiloĢ, Eflak voyvodasınun karındaĢı : 1594
mi‘mâr : 980, 1159, 1216, 1218, 1381, 1540, 1844,
1858, 1859, 2052; — âdemi : 670, 2170; —
irsâli : 980; — nâyibi gedüği tevcîhi : 511;
— talebi : 511; — ta‘yîni : 1216; — ve
mühendisler cem‘ı : 721; —lığa kâdir
olmak : 1540; —lık hıdmetinde gereği gibi
mücidd ü sâ‘î olmak : 1540
mi‘mârbaĢı : 758, 759, 878, 898, 1006, 1103, 1139,
1216, 1417, 1425
Müderrisi,
Burusa'da
197
— pirinç bey‘ı : 538; — samakovcılar :
1074; — Ģab : 2357; — tarafına zabtolunan
korı : 1322; — tarafına zabtolunmak : 1315;
— tarafından bâc u gümrük alınmak : 1616;
— tarafından fürûht olunmak : 376; —
tavarun ölmedin tamgasın kesmek : 412; —
tereke : 664, 1108, 1644, 2489; —
toğanlar : 1918, 2217; — top kundağı :
1761; — top pârelemek : 2027; — tüfenklerün tamgasın bozanlar : 1889; — üsküf
iĢle(n)mek : 1787, 2419; — zift akçası :
104; — zifti gemilere tahmîl itmek : 104; —
de bulunan ağaç : 703; —den akça
virilmek : 624, 1654; —den gayri kimesneye gemi yapdurmamak : 2586; —den
gayri yirden bâc u gümrük alınmamak :
1772; —den gayriye gemiler binâ olunmak :
2586; —den gayriye güherçile virilmemek :
2104; —den tapuya almak : 1520; —den
virilen âlât gâret olunmak : 1723; —ye akça
deyni olmak : 1457; —ye akça sa‘yolmak :
519; —ye akça virmemek : 2221; —ye
alâkaları kat‘ olmak : 2418; —ye alâkası
ol(ma)mak : 754, 2116, 2189, 2194, 2245;
—ye alâkası var ise ashâb-ı hukûkdan
alıvirmek : 2194; —ye bey‘ olunmak : 1980;
—ye bin altun hâsıl olacak kâĢiflik : 603,
611; —ye çendân nef‘ları olmamak : 840;
—ye deyni olmak : 104, 724, 1576, 1717,
2194; —ye enfa‘ olmak : 2298; —ye filori
virmek : 2468; —ye hâsıl olan resm-i berât :
249;
—ye
hıfzitmek :
562;
—ye
hükmolunmak : 1197; —ye lâzim olıcak
taĢa ihtiyâc gelmek : 2148; —ye müte‘allik
ba‘zı alımları olmak : 1373; —ye müte‘allik
hıdemât : 1843; —ye müte‘allik olan çukayı
iĢleyen Yehûdîler : 1828; —ye olan
alâkaları bertaraf olmak : 1457; —ye yarar
a‘lâ Ģâhîn âĢiyâneleri : 2155; —ye
zabtolunan mukâta‘a âyidesi : 657; —ye
zabtolunmak : 657, 2112, 2133, 2249, 2306
mîrî esîr(ler) : 577, 636, 656, 1307, 1313, 1343,
1467; —den kürekci tedârüki : 815; —e
kimesneyi dahlitdürmemek : 1467; —in
elegelmeleri bâbında ikdâm u ihtimâm
eylemek : 1467; —ün ve mücrimlerün habsi
içün zindân binâ olunmak : 147
mîrî gemiler : 360, 1859, 2070; — mühimmi :
2093; —i pâreleyüp âteĢ atmak : 360
198
mîr-i hâcc bkz. emîr-i hâcc
mîrî hıdemât bkz. mîrî hıdmet
mîrî hıdmet [/mîrî hıdemât] : 574, 1410, 1837,
1865, 2411, 2510, 2544; — avkolmak :
2528; — düĢmek : 2411; — emrolunmak :
1712; — te’hîr olunmamak : 1837; —
teklîfi : 2544; —de iken küffâr-ı hâksâra
giriftâr olmak : 574; —de Ģehîd olan
yeniçeri vü yayabaĢı vü bölükbaĢılar : 1846;
—den hâlî
olmamak : 1773; —e
yitiĢilmeyüp muzâyaka çekilmek : 2373; —
ti edâ itmek : 2510
mîrî içün; — alınan ulûfeler : 1559; — cem‘
itdürmek : 72; — cem‘ olunmak : 192; —
Hazîne'ye zabteylemek : 378; — iĢlenügelen çuka : 1828; — kabz u zabt
eylemek : 2112; — lâzim olan mühimmâtı
hâzır u müheyyâ eylemek : 1074; —
satılmak : 2357; — yelken ü çadır bizi
talebi : 72; — zabt (u kabz) it(dür)mek : 17,
167, 359, 659, 831, 1558, 1649, 1871,
2104, 2116, 2133, 2148, 2161, 2162, 2168,
2315, 2330, 2397
mîrî kefere bkz. mîrî kâfirler
mîr-i mîrân : 803; — çavuĢları : 1029
Mîrim, hırsızlık zanlısı, Kütâhiyye kz. : 2177
mîrîye âyid; — güzeĢte hak bulunanlar : 1953; —
olan bâd-ı hevâ : 2201; — olan emvâli
re‘âyâdan cem‘ u tahsîl eylemek : 2237; —
olan gılâl ü emvâl : 2355; — olan hakların
almak : 277; — olan mahsûl zâyi‘ olmak :
376; — rüsûmı ile yazup defter itdürmek :
1112
mîr-livâ : 1277; — garaz itmek : 1717; — hâs(sı
/ları) : 1755, 2289; — hâsları karyeleri :
2289; — mübâĢeretiyle tahrîrleri yapılmak :
277; —ya hâs virilmek : 2286
Mîrveled, arz-ı hâl sunan, Van sn. : 308
Mîrzâ Beğ, muharrir : 2397
Mîrzâ bin Süleymân, ehl-i fesâd, Bindikler k.,
AlaĢehir kz. : 1814
Mîrzâ ÇavuĢ, Haleb'de mâl defterdârı yanında
hıdmetde : 777
Mîrzâ, ehl-i fesâd, Selmânlu nh. : 2617
Mîrzâ, Seyyid, Dimetoka kz. : 1538
mîrzâlar : 1452, 2722
Mirze (?) ÇavuĢ, müfsid, Vidin : 62
1665, 2191; — ve Koron'a varınca Rûmili
yalılarında vâkı‘ olan beğler ve kâdîlar ve
dizdârlar : 1609; —'da kıĢlayan gönüllü
re’îsler : 1431
mismârlara tereke tahmîli : 2738
Mitrof (?) nâhıyesi : 2747
Miyadun karyesi, Erzincan kz. : 2397
miyâne darbzen : 1675
Miyo Kalosin, zimmî, samakovcı, Bana k., Dobniçe
kz. : 1074
mîzân dellâlı : 1072
Modava (kazâsı /sancağı) : 192, 1944, 1992, 2129;
— beği : 1944, 1992; — beği kethudâsı :
1992; — kâdîsı : 114, 2114, 2186, 2265
Mohaç [/Mihaç] : 2597; — cerahorları : 1863; —
re‘âyâsı : 879, 880, 884, 1082, 1083, 1098;
— sancağı beği : 879, 880, 884, 1080, 1083,
1943, 2358, 2529
Mozol karyesi, Ohri sn. : 2601
mu‘âf;
— kaydolunmak :
1497;
— kürekci
kaydolmak : 1497; — olan knezler : 192; —
olmağa münâsib yarar kimesne : 2446; —
olmak : 45, 121, 581, 1127, 1151, 1372,
1689, 2510, 2616
mu‘âf u müsellem; — it(düril)mek : 121, 2325,
2528; — kaydolunmak : 195; — ol(ma)mak : 581, 2186, 2336; —likden ref‘
olunmak : 2528
Monlâ Alî âdemi : 1707
mu‘âfiyyet : 121; — tarîkıyla köprüci kaydı : 2600;
— tarîkıyla meremmetci ta‘yîni : 2503; —
üzre defter-i cedîde kayditmek : 121; —
üzre
güherçile
hıdmetine
istihdâm
itdürmek : 1689; — üzre olmak : 195; —le
kaydolunmamak : 121; —le martolos
ta‘yîni : 1722
MonoĢiyor (?) karyesi re‘âyâsı, Çanad sn. : 1204
mu‘âf-nâme virmek : 195
mor ıskarlat çuka ferâce : 324
mu‘âhede olunmak : 708, 2768
Mora (sancağı /vilâyeti ) : 454, 487, 692, 699,
1431, 1542, 1584; — beği : 13, 41, 57, 120,
459, 630, 647, 686, 692, 711, 976, 1107,
1301, 1522, 1577, 2027, 2109, 2155, 2156,
2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583,
2634, 2697; — dizdârı : 711; — emvâl-i
hâssa nâzırı : 2156; — kâdîları : 1577,
1622, 2109, 2155, 2156; — mukâta‘âtı
nâzırı : 1576; — müfettiĢi : 1301, 1446,
2503; — zü‘amâsı : 120
mu‘âkab (u mu‘âteb) olmak : 155, 172, 314, 382,
384, 827, 1059, 1080, 1081, 1276, 1318,
1321, 1528, 1537, 1902, 1939, 2076, 2110,
2379, 2693
Morova nehri , Alacahısâr sn. : 1603; — üzerinde
vâkı‘ olan köprü gemileri : 306
mu‘anven kâğıd : 2397
Moskov [/Maskov]; — vilâyeti : 2746, 2770; —
arabacıları : 2746; — cânib(ler)i : 61, 1629,
2746; — cânibine giden tâcirler : 2730; —
kralı : 169, 2744, 2746; — kralı ittifâk üzre
olmak :
2540;
— kralına
nâme
gönderilmek : 61; —'a varup gelen
bâzergânlar : 2771
mu‘arrif : 1807, 1821
Molova; — ahâlîsi : 2682; — Kâdîlıkları : 2682; —
kâdîsı : 2682
Monlâ Ağa, Sultân Süleymân Hân Imâret-i Âmiresi
Evkâfı sâbık Mütevellîsi, za‘îm, ġâm :
1508, 1637, 1643, 1909, 1958, 2355
Mostar; — kâdîsı : 494, 1684, 2221, 2236, 2237; —
Köprisi : 1216
MoĢdi (?) karyesi, Erdel : 278
Moton : 1431, 2580; — ahâlîsi : 1301, 1446; —
Ġskelesi : 459; — kâdîsı : 436, 692, 969,
975, 976, 1301, 1446; — Kal‘ası : 459,
mu‘âlec tereke : 2111
mu‘âlece içün gönderilmek : 349
mu‘allimler : 2452
mu‘âmele ile akça kullanmak : 2305
mu‘âmeleciler : 2682
mu‘âraza itmek : 2094
mu‘âteb (ü mu‘âkab) olmak : 34, 53, 74, 86, 94,
141, 163, 183, 204, 206, 272, 314, 326,
329, 352, 364, 404, 435, 560, 763, 822,
834, 841, 870, 921, 931, 956, 965, 1003,
1013, 1052, 1053, 1062, 1080, 1131, 1198,
1236, 1270, 1276, 1278, 1321, 1329, 1331,
1351, 1366, 1396, 1413, 1475, 1506, 1552,
1555, 1568, 1582, 1649, 1691, 1729, 1755,
1800, 1828, 1864, 1893, 1927, 1932, 1962,
1973, 1976, 1982, 2028, 2078, 2108, 2109,
2123, 2156, 2190, 2206, 2214, 2252, 2283,
199
2302, 2308, 2320, 2406, 2522, 2600, 2645,
2711
mu‘âteb olmakdan hazer eylemek : 1508
mu‘âteb olmaları mukarrer olmak : 1013
mu‘âteb ü ıtâb olunmak : 204
mu‘attal; — kalmak : 1277, 1475, 2151, 2714; —
olmak : 255, 1498
mu‘âvenet (ü muzâheret); — itmek : 73, 113, 119,
123, 127, 144, 145, 203, 210, 211, 216,
227, 237, 242, 262, 263, 264, 271, 283,
288, 291, 304, 321, 324, 325, 328, 351,
374, 400, 410, 411, 427, 434, 486, 496,
546, 569, 580, 645, 665, 666, 668, 695,
702, 720, 879, 880, 884, 918, 973, 976,
978, 1031, 1068, 1082, 1083, 1084, 1098,
1147, 1150, 1156, 1157, 1165, 1169, 1172,
1199, 1217, 1226, 1228, 1233, 1236, 1276,
1281, 1305, 1368, 1382, 1432, 1439, 1451,
1528, 1577, 1579, 1588, 1618, 1672, 1698,
1717, 1732, 1751, 1759, 1762, 1771, 1786,
1817, 1824, 1863, 1943, 1945, 1977, 1985,
2004, 2012, 2059, 2066, 2071, 2075, 2231,
2253, 2254, 2260, 2293, 2299, 2354, 2365,
2420, 2422, 2520, 2538, 2551, 2603, 2614,
2626, 2638, 2647, 2669, 2733, 2756, 2758,
2764, 2769; — eylemek mümkin iken ihmâl
itmek : 778; — idüp elegetürmek : 497; —
itmemek (eylememek) : 53, 73, 113, 532,
778, 1366, 1698, 2260; — lâzim gelmek
(olmak) : 305, 662, 1147, 1704, 1759, 1891,
2046, 2077, 2293, 2654, 2733; — talebi :
16, 321, 351, 611, 884, 973, 1031, 1150,
1451, 1588, 2077, 2201, 2365, 2540, 2626,
2647; — ü tezâhür eylemek : 2293; —
zuhûra getürmek : 411; —de sa‘y-i cemîle
zuhûra getürmek : 1670; —e gelmek : 2756;
—le küllî koyun teklîfi : 496
mu‘âvenet içün; — âdem lâzim olmak : 1082, 2411;
— âdem talebi : 1083, 1098, 2411, 2430; —
âdem virmek : 61; — asker göndermek :
2758; — asker lâzim olmak : 662; — asker
talebi : 662; — hısâr-eri talebi : 2436; —
hükm-i Ģerîf gönderilmek : 372; — ta‘yîn
olunanlar : 2254
mu‘âvin olmak : 1278
mu‘ayyen olunan hudûdına alâyim vaz‘ı : 2232
mu‘ayyen ü mukarrer : 121
200
mûcebi ile amel itmek (eylemek /olunmak) : 255,
341, 345, 477, 498, 518, 527, 554, 624,
626, 651, 688, 776, 910, 950, 972, 1036,
1046, 1077, 1101, 1177, 1179, 1182, 1259,
1324, 1386, 1482, 1538, 1551, 1572, 1605,
1804, 1805, 1806, 1861, 1957, 2128, 2131,
2180, 2199, 2232, 2306, 2359, 2366, 2437,
2582, 2588, 2628, 2631, 2651, 2705, 2716,
2728, 2754
mûcib-i ıbret; — (vâkı‘) olmak : 125, 169, 182,
233, 304-A, 308, 324, 965, 977, 1081,
1235, 1291, 1411, 1419, 1487, 1584, 1669,
1729, 1736, 1874, 1934, 2208, 2430, 2447,
2457, 2464, 2601, 2724, 2766; — içün
hakkından gelmek : 2010; — ü nasîhat
(vâkı‘) olmak : 204, 206, 1087, 1120, 1329,
1456, 1499, 1829, 1936, 2089, 2339, 2653,
2768
mûcib-i izdiyâd; —-ı mahabbet (ü musâfât) : 2729,
2745; —-ı muvâlât : 2739
mûcib-i nasîhat : 1691, 1931, 2185
mûcib-i örf olanlar : 2121, 2309
mûcib-i temhîd-i kavâ‘ıd-i ülfet : 595
Mud (kazâsı) : 626, 1692; — halkı : 626; — kâdîsı :
626, 1583, 1692
mudârabe içün altun virmek : 1445
Mudurnı kazâsı : 381
mufassal ahid-nâme-i hümâyûn erzânî kılınmak :
2754
mufassal ahkâm-ı Ģerîfe yazılmak : 2368
mufassal ahvâlin yazup arzeylemek : 958
mufassal ü meĢrûh; — emr-i Ģerîf virilmek : 2194;
— sicill itmek : 694; — yazup arzeylemek (
/bildürmek ) : 1300, 2705; — yazup defter
itmek : 1027
mufassal virilen hüküm tecdîd olunmak : 2212
mufassalen ma‘lûm olmak : 1331, 2350
mugâyir-i emr iĢ olmakdan hazer itmek : 1755
mugâyir-i kânûn-ı münîf
itdürmemek : 47
te‘addî
vü
hayf
mugîsü'l-enâm : 244
Muğla; — nâhıyesi : 465; — kâdîsı : 573
Muhâ : 611, 614; — Ġskelesi : 2416; — kapudânı :
1330, 1456
muhâfaza : 30, 73, 113, 127, 524, 718, 785, 1698,
1722, 1725, 1838, 2015, 2099, 2106, 2445;
— emrolunmak : 615; — hıdmeti : 46, 268,
342, 346, 728, 781, 784, 785, 791, 798,
1085, 1104, 1105, 1246, 1274, 1329, 1335,
1348, 1357, 1358, 1434, 1545, 1838, 1843,
1963, 2015, 2066, 2307, 2479, 2560, 2693,
2739; — hıdmetine alıkoymak : 2071; —
hıdmetiyçün gemi virmek : 2204; — içün
deryâya çıkılmak : 1431; — içün gemi
alıkonılmak : 1346; — içün konılan
kadırga : 812; — içün ta‘yîn olunan
sipâhîler : 1891; — mevsimi : 1838; —da
kalmak : 21, 2255, 2691; —da olan
gemiler : 339; —da olan hâssa kadırgalar :
949; —da olmak : 461, 592, 598, 669, 1105,
1164, 1175, 1683; —-i bilâd : 2484; —-i
deryâ : 703; —-i memleket : 1528; —-i
Mısır : 1335; —-i vilâyet : 1436; —tarîkıyla
beğ göndermek : 2106; —ya çıkmak : 1652;
—ya emrolunan askeri yoklayup icâzet
virmek : 741; —ya ihtiyâc olmamak : 342;
—ya müte‘allik umûrda gereği gibi
mu‘âvenet ü muzâheret eylemek : 1439; —
ya ta‘yîn itmek (olunmak) : 1348, 1843,
2260; —ya ta‘yîn olunan sipâhîler : 1963;
—ya varmamak : 1963; —ya vefâ itmek :
2554
muhâlefet; — eylememek : 308, 993; — eyleyenleri
zencîre çekmek : 308; — idenler isimleriyle
yazılup arzolunmak : 1335; — idenleri men‘
itmek : 1579; — idenleri yazup bildürmek :
723,
1329;
— idenlerün hakkından
gel(in)mek :
244,
431,
2750;
—
it(dür)memek : 584, 1080, 1596, 2303,
2511; — itdükleri istimâ‘ olunmak : 475; —
itmeğe mecâl olmamak : 2303; — itmek
(eylemek) : 324, 330, 353, 475, 689, 1620,
2102, 2704, 2763; — üzre olmak : 2128
399; —ı yazılmak : 1263; —ın bahâya
tutmamak : 1682; —ın Beytü'l-mâl'e
zabtitmek : 369; —ın kabzitmek (eylemek) :
1166, 1300; —ın mufassal defter itmek :
1050; —ın satdurmamak : 852; —ın teslîm
itdürmek : 472; —ın zabtitmek : 1884; —
ına dahlitmek : 1768; —ından alınan üsküf
ü yünlük ü atlar : 2352
Muhammed [/Mehmed], hâssa tâcir, Moskov
cânibine irsâl olunan : 61, 169, 1629, 2744,
2746
Muhammed bin er-Rahcî (?), mürteĢî, Hanbelî
Nâyibi, ġâm : 2087
Muhammed bin Osmân, isyân eden, Basra sn. :
376, 1680
Muhammed bin RâĢid : 1419
Muhammed ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı,
zahîre hıdmetinde : 59, 165, 211, 402
Muhammed Moro, Cezâyir-i Garb : 2465
Muhammed, Âs-oğulları dimekle ma‘rûf fesâd baĢı,
Kût nâhıyesini ıdlâl idüp âsî iden : 29
Muhammed, a‘yândan, Cezîre-i Bahreyn : 1406
Muhammed, Hâcî, Ġçil Beğinün Kethudâsı : 359
Muhammed, Hâcî, mîrî nâmına emr çıkarıp vâkı‘
olan ipliği frenk bâzergânlarına viren : 72
Muhammed, Hâcî, Sultân Bâyezîd'ün Evkâf
Mütevellîsi olan Kemâl'in âdemi, Haleb :
403
Muhammed, Haleb Defterdârı : 373
Muhammed, HaneĢ-oğlı [/HanneĢ-oğlı], mukaddim,
Bikâ‘ nh. : 29, 2026, 2614
Muhammed, Karaman beğlerbeğisinün âdemi : 91
Muhammed, Kuyruklıyıldız dimekle ma‘rûf, nâyib,
Filibe kz. : 84
muhâlefet ü ınâd; — idenleri isimleriyle yazup
bildürmek : 2411; — itmek (eylemek) : 613,
1235, 1922
Muhammed, Mevlânâ, Zamantu kâdîsı : 95
muhâlefet ü mümâna‘at itmek : 1579
Muhammed, PaĢa hazretlerinün kapucısı : 65
muhâlif; — iĢ itdürmemek : 205; — iĢ olmak : 204;
— ve Ģer‘-ı Ģerîfe mugâyir iĢ itdürilmemek :
1864
Muhammed, re’îs : 96
muhâlifân-ı ehl-i yakîn : 2723
muhallefât(lar) : 369, 399, 506, 1050, 1440, 1617,
1661, 1884, 2112, 2386; — u metrûkât :
968, 1026; —ı bey‘ olunmalu olmak : 852;
—ı ehl-i hıbreye göstermemek : 1708; —ı
irsâl olunmak : 472; —ı oğlına virilmek :
Muhammed, müteveffâ Sığacık Beği Ahmed Beğ'in
oğlı : 346
Muhammed, re’îs, Liman re’îsi, Antâliyye kz. : 93
Muhammed, Sağ-ulûfecilerden : 110
Muhammed, Vidin hısâr-eri, arz getüren : 62
Muhammed, vilâyetden tereke cem‘ idüp küffâra
bey‘ iden : 1247
Muhammedkulı, müĢtekî, Sincar sn. : 1461
201
muhammin(ler) : 790, 1858, 2181; — göndermek :
2063; —e tahmîn itdürmek : 1776; —le
tahmîn itmek : 814
muhârebe : 495, 742, 743; — vü kıtâl : 113, 2260;
— vü mukâtele iden eĢkıyâ-yı A‘râb'un
haklarından
gelmek :
645;
—de
katlolunanlarun demi kâtilden sü’âl olunmamak : 90; —de yoldaĢlıkda bulunmak :
495; —den hâlî olmamak : 244; —ye
göndermek : 2044; —ye kasdidenler : 1885;
—ye kasditmek : 1140; —ye mübâĢeret
itmek : 90, 626, 1065, 2654; —ye Ģürû‘
itmek : 1885
Muharrem Beğ, Zağralu, Dergâh-ı Mu‘allâ
Müteferrikası, mahâyif müfettiĢi : 515,
1276, 1510, 2031, 2094, 2118
Muharrem bin Fındık Mustafâ, ev basup âdem
katlitmekden mazınna, Maydos k. : 150
Muharrem Çelebî, TımıĢvar Tîmârları Defterdârı,
Hızâne-i
Âmire
Defterdârı,
vilâyet
muharriri : 121, 192, 195, 415, 424, 428,
449, 556, 638, 924, 926, 944, 998, 1047,
1052, 1053, 1209, 1586, 1944, 2464
Muharrem, arz getüren : 227
Muharrem, Delü, ehl-i fesâd, Kalkanlu kz. : 1163
Muharrem, Güvençlü k., Migalkara kz. : 1900
Muharrem, harâmî, gurbet, Kalburcı Cemâ‘ati,
Ergene kz. : 324
Muharrem, sipâhî, mecrûh, BeğĢehri : 66
göstermemek : 134; —sin teftîĢ itmek : 134,
1574
muhassılü'l-âmâl : 1268, 2538
muhassılü'l-merâm : 796, 1335
muhâtara vü mahûf olan mahaller : 327
muhayyer ü terlik giymek : 1989
muhayyer ve Burusa kutnîsından fistân giymek :
1989
muhayyerleri âsmânî olmak : 1989
Muhıb ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 480, 505,
955, 965, 992, 997, 1006, 1024, 1033,
1055, 1210, 1227, 1246, 1248, 1249, 1250,
1253, 1254, 1256, 1264, 1266, 1268, 1269,
1278, 1294, 1659, 1672, 1836, 1845, 1850,
1855, 1860, 1861, 2269, 2272, 2295, 2296
muhıbler : 2683
muhît u Ģâmil : 75, 244, 390, 796, 1507, 2005,
2731, 2740, 2742, 2743, 2763, 2765
muhkem bend ü sedd itmek : 1764
muhkem ceng ü cidâl itmek : 359
muhkem darbitmek : 489
muhkem dernek eylemek : 653
muhkem döğüp; — baĢın yarmak : 520; — envâ‘-ı
zulm ü hayf eylemek : 2000
muhkem habsitmek (eylemek) : 83, 98, 345, 1272,
1289, 1555, 1733
muhkem hakkından gel(in)mek : 294, 352, 428,
526, 1223, 1620, 1709, 1729
muharrir : 1681, 1735, 2003, 2055, 2061, 2132,
2154, 2192, 2238; —-i vilâyet : 428, 432,
1286, 2512
muhkem hazer eylemek : 2362
muhâsara : 801; — itmek (eylemek) : 1332, 1333,
1360, 1473, 1812, 2742; — olunmak : 611,
2072
muhkem ikdâm eylemek : 2154
muhâsebe(ler) /muhâsebât : 119, 134, 2467; —
defteri : 1112, 1530; — defterlerin
imzâlamak : 1686; — vir(il)mek : 839,
1637, 1643; — virmemek : 1643, 1686,
2405; —ini görmek : 2020, 2043; —inün
defter(ler)in getürtmek : 1686, 2405; —si
görilmek : 219, 896, 899, 971, 1055, 1126,
1574, 1637, 1643, 1679, 1686, 1713, 1909,
2020, 2367, 2467; —si taleb olunmak :
2049; —sin göndermek : 433; —sin
gördürmeğe râzî olmamak : 971, 1055; —
sin gördürmek : 997, 1055; —sin
muhkem kayd ü bend itmek : 1806, 1820, 2187,
2631, 2651
202
muhkem hıfz; —eylemek : 1197, 1650, 1845; —
itdürmek : 327
muhkem kal‘a binâ olunmak : 371
muhkem kapatmak : 248
muhkem saklayup ıtlâk itmemek : 2390
muhkem siyâset itmek : 2447
muhkem siyâset olunmağla zabtolunmak : 1208
muhkem tedârükle binâ olunmak : 2371
muhkem te’dîb eylemek : 1499
muhkem tenbîh; — itmek (eylemek /olunmak) :
780, 1289, 1499, 1517, 1655, 1698, 2072,
2136, 2175, 2548, 2562, 2765; — ü nidâ
itdürmek : 1649; — ü te’kîd itmek (eylemek
/olmak) : 462, 463, 522, 526, 863, 883,
1053, 1059, 1213, 1234, 1313, 1354, 1476,
1515, 1587, 1653, 1786, 1795, 1941, 2009,
2155, 2214, 2330, 2378, 2502, 2541, 2631,
2680, 2711; — ü te’kîd ü yasak olunmak :
2770; —h ü yasak olunmak : 2765, 2766
muhkem urılmak : 2430
muhkem zabt; — itmek : 1053; — u hıfz eylemek :
2644
muhkem zînet itmek : 619
muhtâc olmak : 2519
muhtâc-ı arz olan(lar); — kazâyâyı yazup
bildürmek : 1867; — kazıyyeyi tedârük
itmek : 2099; —ı arzeylemek : 334, 2372;
—ı bildürmek : 250, 256, 796, 1126, 1237,
1244, 1267, 1369, 1411, 1471, 1485, 1830,
1873, 1890, 1999, 2367; —ı habsitmek :
498
muhtefî olmak : 330
muhtell : 128, 997, 1027, 2172, 2238, 2265
Muhterem, Emîr, müteseyyid olanlarun alâmetlerin
almak içün ta‘yîn olunan : 723
Muhterem, harâm-zâde, Hüseyinâbâd kz. : 2683
muhtesib : 70, 183, 193, 427, 538, 951, 994, 1270,
1966, 1976, 1989, 2244; — âdemi : 2522;
— ile yarar kefîllerin almak : 405; —
kethudâsı : 405; — oğlanı : 861; — ü
asesler : 193; —de olan kânûn-nâme-i
hümâyûn : 1270
Muhtesib ağa : 1385
Muhyiddîn Kâdî, Mar‘aĢ'un avârızın cem‘ iden :
1935
Muhyiddîn
Mevlâmvirdi
ġeyh,
Ģeyhlarından, Kefe : 2277
tüccârlar
Muhyiddîn, Bağdâd Kâdîsı : 845
Muhyiddîn, katl zanlısı, TavĢanlu nh. : 1334
Muhyiddîn, Mevlânâ, Manastır Kâdîsı, Avlonya ve
Delvine sancakları Muharriri : 455, 1607,
1615, 2247
Muhyiddîn, Mevlânâ, Medîne-i Münevvere Kâdîsı :
2011, 2017, 2020, 2035
Muhyiddîn, Mevlânâ, Nusaybîn Kâdîsı : 2166
Muhyiddîn, Mevlânâ, ġâm Kâdîsı : 2034, 2044
Muhyiddîn, Mevlânâ, Timürhısârı Kâdîsı, mahâyif
müfettiĢi : 1226
Muhyiddîn, Mevlânâ, Tire Kâdîsı, Aydın sancağı
Muharriri : 881, 1690, 2274, 2575
Muhyiddîn, Mevlânâ, Van Kâdîsı : 2418
Muhyiddîn, Mevlânâ, Varna Kâdîsı,
Sancağı Muharriri : 2345, 2346
Silistre
Muhyiddîn, Moton Kâdîsı, Mora MüfettiĢi : 692
Muhyiddîn, Sarı, Müderris, Süleymân
Medresesi, Lâzikıyye : 1356
PaĢa
Muhyiddîn, Sencane k. hatîbi : 1742
muhzır(lar) : 111, 258, 286, 330, 478, 791, 792,
1037, 1444, 1470, 1682, 1703, 1729, 1730,
1770, 2157, 2191, 2197, 2359, 2485; —
ağa : 482; — gönderilmek : 1558; —
gönderilüp Ģer‘a da‘vet olunmak : 489; —
ile Ģer‘a da‘vet olunmak : 558; — kâtibi :
45, 76, 79, 327, 685, 709, 913, 918, 958,
959, 1058, 1240, 1509, 1523, 1539, 1549,
2001, 2097, 2313, 2410, 2416, 2431, 2660;
— kethudâsı : 162, 163, 164, 165; — u
mürâsele gönderilmek : 1161; — yoldaĢı :
627, 654, 802, 1101, 1103, 2629; —ı
döğmek : 489; —ı ihzârdan ref‘ eylemek :
2578
mu‘în (ü zahîr); — olmak : 182, 324, 1213, 1223,
1388, 1534, 1732, 1754, 1842, 1924, 2214,
2309, 2420, 2422, 2617, 2631, 2651, 2654,
2658, 2680, 2682, 2739, 2760; — olanlar :
113, 2309, 2631, 2651; — olmayup
elevirmek : 1924; —i çok olmak : 1559
mu‘înü'd-dîni'l-mübîn : 244
mukâbele; — defteri : 1033; — fikrinde olmak :
2540; — itmek : 66
mukaddem çavuĢ olanlarun üzerlerine sonradan
çavuĢ olanlar : 1188
mukaddem; — gelmek : 2491; — göçenleri iç il
kânûnı üzre yazdurmak : 519
mukaddemâ tahrîr olan vilâyet defterin göndermek :
2751
mukadder ü müyesser olmak : 721
mukaddim(ler) : 29, 400, 1062, 1174, 1176, 1238,
1239, 1441, 1582, 2037, 2047, 2250, 2312,
2680, 2681; — ahvâli : 2615; — develeri :
2655, 2656; — develerine Mısır'dan bakla
ve sâyir zehâyir tedârük ü ihzârı : 2656; —i
cem‘ eylemek : 1176
mukârenet-i ınâyet-i Yezdânî : 75
mukarrer-nâme-i hümâyûn : 2397
mukâta‘a(lar) [/mukâta‘ât] : 180, 382, 518, 641,
657, 678, 808, 1325, 1604, 1776, 2146,
203
2321, 2726, 2748; — âyidesi : 657; —
defterleri : 518; — dutmak : 518; —
emînleri (ve mültezimler) : 562, 2156; —
iltizâmı : 1173; — izdiyâdda olmak : 1267;
— mahlût olmak : 356, 808; — müfettiĢi :
969, 2111; — nâzırı : 1208; — takdîri :
1484; — talyanları : 526; — un bâkîleri :
382; — zabt u tasarrufı : 2726; — zabtı :
808, 809; —dan bîzâr olmak : 1267; —dan
mâl hâsıl olmak : 1360; —dan mâl tahsîli :
1277; —dan navlun akçası virilmek : 1973;
—ı alınmak : 180; —ı fesholmak : 356; —ı
zabt u kabz itmeğe mecâl olmamak : 1360;
—-i Harîr : 677; —sı bahâr öĢri bile
satılugelmek : 356; —ya dahl ü ta‘arruz
eylememek : 641; —ya ihtilâl virmek :
2304; —ya rağbet itmemek : 2304; —ya
virilmek : 63; —ya zarar gelmek : 2548; —
ya zarar virmek : 873; —ya ziyâde ile tâlib
olmak : 1338; —yı bırakmak : 520, 1944;
—yı iltizâm itmek : 1173; —yı zabt u
tasarruf itdürmek : 2146, 2189
mukâta‘ât bkz. mukâta‘a
mukâtele vü muhârebe : 90
mukâtele vü mukâbele itmek : 2540
mukayyed (ü mücidd) olmak : 314, 330, 350, 519,
809, 810, 813, 827, 837, 840, 865, 956,
967, 1037, 1105, 1110, 1113, 1156, 1170,
1191, 1242, 1281, 1298, 1301, 1316, 1351,
1354, 1366, 1373, 1382, 1384, 1443, 1475,
1505, 1508, 1513, 1515, 1518, 1525, 1529,
1550, 1554, 1558, 1564, 1586, 1595, 1611,
1618, 1619, 1623, 1666, 1739, 1746, 1754,
1784, 1794, 1864, 1885, 1889, 1897, 1916,
1917, 1932, 1933, 1939, 1955, 1968, 1982,
2111, 2138, 2148, 2156, 2196, 2244, 2267,
2283, 2285, 2297, 2299, 2308, 2315, 2319,
2320, 2323, 2328, 2344, 2371, 2408, 2420,
2561, 2586, 2593, 2647, 2655, 2680, 2681,
2701, 2705
mukayyed celeb olmamak : 1226
mukayyed ol(ma)mak : 140, 231, 267, 272, 294,
305, 314, 329, 345, 352, 355, 364, 377,
404, 440, 448, 449, 463, 473, 484, 486,
519, 521, 584, 640, 747, 752, 763, 782,
841, 863, 885, 891, 902, 906, 907, 913,
920, 936, 938, 940, 941, 947, 951, 956,
964, 965, 988, 997, 1003, 1007, 1017,
1020, 1022, 1037, 1040, 1052, 1054, 1080,
204
1088, 1090, 1098, 1100, 1105,
1149, 1150, 1156, 1157, 1185,
1214, 1391, 1687, 1700, 1701,
1839, 1904, 1935, 1939, 1982,
2108, 2123, 2153, 2160, 2283,
2447, 2480, 2516, 2569, 2703
1123,
1201,
1705,
2072,
2308,
1147,
1210,
1826,
2075,
2320,
mukayyed olmayup; — gaybet eylemek : 1001; —
müsâhele olunmak : 1709
mukayyed olup ahid-nâme-i hümâyûna mugâyir iĢ
itdürmemek : 1668
mukayyed olup basîret üzre olmak : 560
mukayyed olup dikkat ü ihtimâm eylemek : 647
mukayyed olup ehl-i fesâd ü Ģenâ‘ate mu‘în ü zahîr
olmamak : 1276
mukayyed olup elegetürmek : 532
mukayyed olup gereği gibi mu‘âvenet itmek : 1084
mukayyed olup görüp ve gözetmekden dakîka
fevteylememek : 1552
mukayyed olup itmâm-ı maslahat itmek : 908
mukayyed olup mücmel ü müĢevveĢ komamak : 766
mukayyed
olup
re‘âyâdan
zulmitdürmemek : 1053
bir
ferde
mukayyed olup teftîĢ itmek : 554
mukayyed ü mahbûs : 201, 523, 555, 564, 782, 930,
935, 1362, 1487, 1883, 2097; — küreğe
konılmak : 2438; — teslîm eylemek : 943;
— yarar âdemlere koĢmak : 494, 573, 1544
mukayyed ü mücidd olmak : 1508
mukırr u mu‘terif olmak : 841, 1548
mukîm olmak : 365
muktedâ-yı nâs : 148
muktezâlarına uydurmak : 626
muktezâ-yı emr-i Ģer‘ : 2130
muktezâ-yı Ģer‘; — (ı Ģerîf) üzre teftîĢ ü tefahhus
itmek (eylemek) : 303, 694, 958, 1365,
1590, 2167, 2393, 2604; — u kânûn : 403,
1874; —-ı kavîm üzre teftîĢ ü tefahhus
itmek : 2604; —-ı Ģerîf her ne ise icrâ idüp
yirine koymak : 1422; —le âmil olmak :
1423
mumzâ tezkireler : 2599
mumzâ vü mühürlü; — ellerine temessük virmek :
2533; — müzevver huccet : 2397
munkatı‘ : 1030; — u mu‘attal : 1498
muntazamü'l-hâl : 965, 1332, 2355
muntazır : 2540
murâbaha : 1440, 1948, 2288
Murâd ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 956
Murâd
Çelebî, müteveffâ,
Defterdârı : 1173
Hızâne-i
Âmire
Murâd, ġerefbeğlü dimekle ma‘rûf, Dulkadirlü'nün
eĢkıyâsından, Çopurderesi mevzı, Elbistân
kz. : 1590, 1707
Murâd, Tercemân : 2732
Murâd Hân-ı Gâzî, Sultân : 568, 1543, 2151
Murâd, ulûfeciler sübaĢısı, emir götüren : 13
Murâd PaĢa kethudâsı : 1322
Murâd, Varna kâdîsınun âdemi, hüküm virilen :
254
Murâd PaĢa, Karaman Beğlerbeği, ġâm Muhâfızı
/ġâm Beğlerbeği : 592, 781, 784, 791, 822,
1165, 1170, 1171, 1174, 1205, 1206, 1253,
1254, 1281, 1315, 1322, 1357, 1394, 1398,
1465, 1501, 1505, 1506, 1642, 1643, 1683,
1728, 1752, 1765, 1841, 1843, 1851, 1868,
1955, 1983, 2015, 2045, 2048, 2103, 2267,
2286
Murâd PaĢa, Yemen Beğlerbeği : 44, 611, 699,
1166, 1167, 2112
Murâd Re’îs, sipâhî, ribâhor, Balyabadra nh. : 1542
Murâd Ģakî, Berkofça kz. : 2415
Murâd, Boğdan voyvodasının âdemi : 349
Murâd, Çerâkise Ağası, Mısır Beğlerbeği Mahmûd
Beğ'in Kethudâsı : 598, 852, 968, 1021,
1023, 1026, 1035
Murâd, Çingâne SübaĢısı, KeĢan kz. : 1065
Murâd, Çingâne, Haydar bin Rüstem'in hıdmetkârı,
ehl-i fesâd, PaĢayiğid k., Ġzladi nh. : 694
Murâd, Viroviçe Kal‘ası Azeblerinün OdabaĢısı :
101
Murâd, Voyvoda, Vezîr-i A‘zam Mehmed PaĢa
hâsları, Mazarak kz. : 316
Murâd, Yemen Beğlerbeğisinün ÇavuĢbaĢısı : 44
Murâd, Za‘îm, Zülkâdiriyye sn. : 1662
Murâd, zâlim, Atranos kz. : 2421
Murâdca karyesi, Çorum sn. : 2558
Murâdcılar karyesi, Edirne kz. : 206
Murâdiyye Evkâfı, Edirne : 2126
Murâdiyye Mahallesi, Edirne kz. : 1847
murâfa‘a; — itmek : 315; —-i Ģer‘-ı Ģerîf : 408,
2314
murassa‘ taĢ : 2044
MureĢ nehri : 1784
Mu‘rib Mustafâ, Vize kz. : 1075
Mûsâ Beğ, Abdullâhbiğ k., Pravadi kz. : 2081
Murâd, defterdâr âdemi : 135
Mûsâ Çelebî, Kâtib : 2255
Murâd, Hâcî, Re’îs, hüküm verilen : 2396, 2399,
2402, 2403, 2413, 2460
Mûsâ, Abdîbeğ k., Silistre : 2081
Murâd, ĠbiĢ-oğlı, sipâhî, Dulkadirlü eyâleti : 2217
Mûsâ, ÇalabvirmiĢ oğlı, Kütâhiyye livâsı piyâdesi,
Koçak k., ġeyhlu kz. : 2470
Murâd, kâdî âdemi, arz getüren : 95
Mûsâ, Çingâne, harâmî, Migalkara kz. : 324
Murâd, kâtil, ġerha k., Ġpsala kz. : 1115
Mûsâ, ehl-i fesâd, Kalkanlu kz. : 1163
Murâd, Kızuçan Sancağı Beği : 1430
Mûsâ, ehl-i fesâd, kâtil : 2392
Murâd, mazlûm, Epçeler k., Atranos kz. : 2421
Mûsâ, Erzurum gönüllülerinden : 2092
Murâd, Mevlânâ, hüküm virilen : 883, 2698
Mûsâ, Filori Emîni, Ġskenderiyye sn. : 1936
Murâd, Midye Sancağı Beği : 2402
Mûsâ,
Murâd, muhtesib, Kalamata, Kartine kz. : 2581
Murâd, Müsellem, harâmîlere yataklık yapan,
Kestenbolı k., Ergene kz. : 324
Murâd, müzevver hüküm veren, Karahısâr-ı Teke
k. : 555
HarfûĢ-oğlı, ġâm mukaddimlerinden,
ze‘âmete mutasarrıf : 1174, 1176
Mûsâ, Hızır oğlı, hırsuz, Seyyidler Cemâ‘ati,
Dimetoka kz. : 419
Mûsâ, hüküm virilen : 710
Mûsâ, Kara, maktûl, Varna kz. : 254
Murâd, Sekbânlar bölükbaĢısı : 658
Mûsâ, Kara, zâlim, Köprilü kz. : 1892
Murâd, SübaĢı, Karaman beğlerbeğisi âdemi : 76
Mûsâ, Karaböcük-oğlı, kuttâ‘u't-tarîk : 261
Murâd, ġehzâde : 279, 1527, 2096, 2311, 2364
Mûsâ, Kethudâ, müfsid, Körkil sn. : 735, 1235
Mûsâ, kılıçcı, Kütâhiyye : 2539
Mûsâ, Sorkun Alaybeğisi : 460
205
Mûsâbeğlü karyesi, Edirne kz. : 204, 205
Mustafâ Beğ, Mohaç Beği : 2358
Mûsâbeğlü karyesi, Radomir kz. : 1197
Mustafâ Beğ, Nâzır-ı Emvâl, Yemen : 271
musâfât-ı kadîme : 2723
Mustafâ bin Abdî bkz. Mustafâ bin Abdullâh
musâhıb olmak : 1881, 2118
musâlaha itmek : 865
musallat : 2738
Musallihyân Cemâ‘ati, Deyr ü Rahbe sn. : 1874
musavver Ģâh-nâme : 2044
Mustafâ bin Abdî, sipâhî, ribâhor, Balyabadra nh. :
1542
Mustafâ bin Abdullâh [/Mustafâ bin Abdî], Kapucı,
kâtil, Burusa sn. : 225, 1703, 2197
musırr olmak : 2647
Mustafâ bin Abdurrahmân, sûhte, ehl-i fesâd, Filibe
kz. : 82
Muslî Çelebî, ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı :
140, 141, 522, 558, 559
Mustafâ bin Berkî (?), Südde-i Sa‘âdet Topcısı,
Basra : 1719
Muslî, ġâgird /Çâkird (?), hüküm virilen : 757,
1445
Mustafâ bin Bostân (?), müfsid, Vidin : 62
muslih âdem ta‘yîni : 2372
Muslihuddîn ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 875
Muslihuddîn, Aksarây Nâyibi : 1762
Muslihuddîn, Ġmâm, Bileciklü Mahallesi, Burusa :
2555
Mustafâ bin Büldân, ehl-i fesâd, Karakaya k.,
Ferecik kz. : 303
Mustafâ bin Hamza, Re’îs,
re’îslerden : 474
Mısır'a
gidecek
Mustafâ bin Hasan, müfsid, Vidin : 62
Muslihuddîn, Kal‘a-i Kocacık Ġmâmı : 1230
Mustafâ bin Hasan, râfızıyyü'l-mezheb, Uzgur k.,
Giresun kz. : 2131
Muslihuddîn, levend re’îsi : 1761
Mustafâ bin Hızır, hısâr-eri : 2466
Muslihuddîn, Mevlânâ, Narda kâdîsı, mahâyif
müfettiĢi : 882, 2545, 2577
Mustafâ bin Hüseyin, sârik, Hâcîsaltuk k., TaĢköpri
kâzâsı : 1362
Muslihuddîn, Mevlânâ, Tırhala MüfettiĢi : 1708
Mustafâ bin Ken‘ân bkz. Mustafâ bin Keyvân
Muslihuddîn, Mevlânâ, Timürhısâr Kâdîsı, celeb
tahrîri emrolunan : 71, 310
Mustafâ bin Keyvân [/Mustafâ bin Ken‘ân],
habsden ıtlâk olunan, Gelibolı kz. : 797
Muslihuddîn, Mevlânâ, YeniĢehir Kâdîsı, Ağrıboz
Sancağı MüfettiĢi : 858, 871, 883, 1644,
1645
Mustafâ bin Mehmed, celeb-keĢân-ı atîk, Rus ks.,
Çernovi kz. : 440, 502
Muslihuddîn, nâyib, Bîre kâdîsının nâyibi : 2361
Muslihuddîn, SubaĢı : 709
Mustafâ bin Murâd, hısâr-eri, hüküm verilen,
Avlonya sn. : 2534
musluk binâ eylemek : 1620
Mustafâ bin Seyyid Hüseyin, müzevver hüküm
veren, Karahısâr-ı Teke k. : 555
Mustafâ Ahmed, neccâr, Yemen Seferi'ne ta‘yîn
olunan : 887
Mustafâ ÇavuĢ, Çirmenlü, Dergâh-ı
ÇavuĢı : 74, 283, 288, 1890
Mustafâ Beğ /PaĢa, sâbık TımıĢvar Beğlerbeği,
mütevaffâ : 125, 195
Mustafâ ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, Cezâyir'e
mübâĢir olarak ta‘yîn olunan : 2413, 2508
Mustafâ Beğ, BeğĢehri Beği : 1885
Mustafâ ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, Ġstanbul'da Beç ilçisini bekleyen : 332, 408
Mustafâ Beğ, Bolı Beği : 1568
Mustafâ Beğ, Budun beğlerbeğisinin akribâsından,
hüküm virilen : 2183
Mustafâ Beğ, Cana Beği : 2246
Mustafâ Beğ, hüküm yazılan : 645
Mustafâ Beğ, Hürrem Sultan Evkâfı Nâzırı : 219,
971, 999, 1055, 1319
Mustafâ Beğ, Katı (?) Beği : 2246
206
Mu‘allâ
Mustafâ ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, Koyun
Emîni, Ġstanbul : 190, 1008, 1039, 1317,
1318, 1320, 1947
Mustafâ ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, mahâyif
müfettîĢi, Manyas : 2089
Mustafâ ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, Mısır
çavuĢlarından, Hind'e giden : 233, 234, 236,
242, 243, 630, 659, 660, 674, 676, 708,
725, 731, 751, 887
Mustafâ ÇavuĢ, Kaysariyyelü, Dergâh-ı Âlî ÇavuĢı :
3, 4, 5
Mustafâ ÇavuĢ, YeniĢehirli, Dergâh-ı Mu‘allâ
ÇavuĢı : 2188
Mustafâ Çelebî, Defter Emîni, PaĢa sancağınun
sol-kolı tahrîri fermân olunan : 922, 1090,
1186, 2650, 2699
Mustafâ Çelebî, Sinirlek, hüküm virilen : 2139
Mustafâ Hâce, sâbık nâyib, Londar nh. : 2581
Mustafâ Kethudâ, Parakinli, Za‘îm, arz getüren :
2186, 2238, 2260
Mustafâ Kotar (?), kadırga re’îsi : 46
Mustafâ PaĢa hâsları : 2039
Mustafâ PaĢa, müteveffâ, sâbık Bağdâd Beğlerbeği : 484, 506, 826
Mustafâ PaĢa, Vezîr, Mütekâ‘ıd, Bolı : 381, 1199,
1201, 1274, 1327, 2011, 2282
Mustafâ PaĢa, Vezîr, Serdâr, ġâm Beğlerbeği,
ma‘zûl Yemen Beğlerbeği : 584, 593, 595,
603, 607, 611, 613, 614, 615, 616, 645,
693, 695, 698, 699, 702, 762, 781, 786,
789, 791, 794, 796, 801, 805, 807, 808,
809, 814, 818, 819, 824, 825, 844, 853,
894, 895, 897, 901, 1000, 1166, 1167,
1168, 1169, 1174, 1176, 1205, 1214, 1246,
1249, 1250, 1253, 1254, 1255, 1256, 1268,
1271, 1281, 1294, 1335, 1346, 1347, 1398,
1401, 1454, 1455, 1456, 1507, 1508, 1528,
1637, 1643, 1731, 1734, 1750, 1793, 1794,
1907, 1913, 1922, 1959, 1960, 2012, 2013,
2015, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038,
2039, 2044, 2046, 2066, 2071, 2079, 2099,
2100, 2267, 2405, 2521, 2753
Mustafâ Ģakî, DımaĢk-oğlı, Berkofça kz. : 2415
Mustafâ veled-i Ramazân, yörük, Silivri Köprüsi
hıdmetinde : 1726
Mustafâ, Ahmed Gâzî Zâviyesi'nde tezvîr ile cihet
tasarruf ettiği iddia olunan, Balat kz. : 573
Mustafâ, âmil, Aksarây sn. : 2535
Mustafâ, arz getüren : 1774, 2304, 2571
Mustafâ, AĢcı, çâĢnigîr : 656
Mustafâ, beğün âdemi, hüküm verilen, Balyabadra
nh. : 52
Mustafâ, Bozkırlu k., Ankara kz. : 1219
Mustafâ, Budun Beğlerbeği : 2025
Mustafâ, Budun yeniçeri bölükbaĢılarından : 285
Mustafâ, Budun yeniçerileri Altıncı Cemâ‘ati'nden
Husrev'in karındaĢı : 228
Mustafâ, ÇalabvirmiĢ oğlı, Kütâhiyye livâsı
piyâdesi, Koçak k., ġeyhlu kz. : 2470
Mustafâ, Çanad beği kapukethudâsı : 1204
Mustafâ, çavuĢ âdemi, Radomir : 1197
Mustafâ, çavuĢ âdemîsi : 859, 863
Mustafâ, DâniĢmend oğlı, ehl-i fesâd, Mağnisa sn. :
518
Mustafâ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1164, 1165,
1170, 1171, 1174
Mustafâ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, Eflak Voyvodasının vâlidesini Karaman'a getirmekle
görevli : 1646, 1674, 1715
Mustafâ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, hüküm virilen :
132, 156, 539, 550, 631, 906, 925, 931,
1191, 1298, 1463, 1466, 1483, 1484, 1671,
1896, 1900, 1901, 1904, 1910, 1950, 1962,
1984, 1999, 2062, 2077, 2475, 2483
Mustafâ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, Leh ilçisini
karĢılamakla görevli : 560, 570
Mustafâ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı, teftîĢ için
Samsun ve Amâsiyye cânibine gönderilen :
1835, 2720
Mustafâ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢları BaĢı : 1902,
1911, 1912, 1914, 2239
Mustafâ, diğer, Yemen beğlerinden : 699
Mustafâ, Dimetoka hısâr-erenlerinden : 888
Mustafâ, Dîvâne : 330
Mustafâ, Dülger : 604
Mustafâ, ehl-i fesâd, KaĢ kz. : 1817
Mustafâ, emîn, Edirne'de Murâdiyye Mütevellîsi,
Emîr Sultân Mütevellîsi, Vize sancağı
muharriri : 175, 972, 1067, 1416, 2126,
2640
Mustafâ, ev basup âdem katliden, Gelibolı kz. : 797
Mustafâ, ev basup âdem katlitmekden mazınna,
Anatolı : 150
Mustafâ, Evranos Evkâfı Mütevellîsi : 134
Mustafâ, Galata azeblerinden, sûret-i sicil getüren :
1012, 1085
Mustafâ, Belokasrı Hısârı erenlerinden : 1780
Mustafâ, Gazze Kal‘ası topcılarından : 2090
Mustafâ, Bolı Sancağı'nun Piyâdeleri Beği : 1565
Mustafâ, Gönüllüler Ağası, Mısır : 271
207
Mustafâ, Gurâbî (?) Küyegüsi dimekle ma‘rûf,
ümerâ-i Mısır'dan : 1911
Mustafâ, Kethudâ, ġâm Beğlerbeğisi Kethudâsı :
29, 32, 33, 89, 142, 300, 400, 818, 1205,
1281, 1326, 1357, 1374, 1375, 1381, 1398,
2486
Mustafâ, gurbet tâifesinden, Adana sn. : 2622
Mustafâ, Kîlârcı : 734
Mustafâ, Gurbet ü Çingâne tâifesi za‘îmleri Nâzırı :
215
Mustafâ, Koyluhısâr erenlerinden : 452
Mustafâ, Gönye Kal‘ası sâbık Burc Ağası, Gönye
Kal‘ası Dizdârı : 2060
Mustafâ, güherçile iĢleyen, Kratova kz., Nogeriç
nh. : 648
Mustafâ, Gülahmer Beğ oğlı, za‘îm : 692
Mustafâ, Hâcî Hasan ÇavuĢ'un âdemi, teftîĢ
hıdmetinde, Semendire sn. : 80, 101, 107
Mustafâ, Kürtül, siyâset olunması içün emir
gönderilen, Divriği sn. : 1988
Mustafâ, Mahmûd ÇavuĢ âdemi, hüküm virilen :
2367, 2368, 2371
Mustafâ, Mahmûd oğlı, Kara, Süveys Kâtibi : 1859
Mustafâ, maktul hısâr-eri, Vrab k., Draç nh. : 1669
Mustafâ, maktûl, Ġlbasan sn. : 2180
Mustafâ, Hâcî, azebyolları basılup soyılan, Burusa
sn. : 1371
Mustafâ, maktûl, Kandırı kasabası : 928
Mustafâ, Hâcî, hüküm virilen, Kudüs-i ġerîf sn. :
2123
Mustafâ, Malazgird Kal‘ası Dizdârı : 2638
Mustafâ, Haleb Tîmârları Defterdârı, Haleb'i tahrîr
iden : 1663, 2381
Mustafâ, Hallâc, azeb, evler basup âdemler
katliden, Gelibolı kz. : 1883
Mustafâ, harâmî, Burusa sn. : 1371
Mustafâ, Hasan ÇavuĢ âdemi : 1229
Mustafâ, hâssa tuzakcı : 854
Mustafâ, Malazgird Dizdârı Hâcî Alî'nin oğlı : 434
Mustafâ, mecrûh, Gedos kz. : 2182
Mustafâ, Mehmed karındaĢı, ehl-i fesâd, Migalkara
kz. : 498
Mustafâ, Mehterler BölükbaĢısı : 1341
Mustafâ, Mısır (?), Müteferrika Re’îs, Hâssa-i
Hümâyûn Re’îsi, Ejderhân masâlihı içün
yapılması emrolunan gemilerin kapudanı :
1738, 1833
Mustafâ, Hüseyin oğlı, Surnacı, hırsuz, Seyyidler
Cemâ‘ati, Dimetoka kz. : 419
Mustafâ, Mısır beğlerbeği âdemi : 1782
Mustafâ, Ġstolni Belgrad beğinün âdemi : 108
Mustafâ, Mi‘mâr : 2605
Mustafâ, kâdî nâyibi : 717
Mustafâ, mîrî nâmına emr çıkarıp vâkı‘ olan ipliği
frenk bâzergânlarına viren : 72
Mustafâ, Kara, Bâzergân, Südde-i Sa‘âdet müteferrikalarından, hâssa tâcir, müteveffâ : 61,
343, 1440, 1948, 2729, 2730, 2744, 2746
Mustafâ, Kara, harâmî, gurbet, Kalburcı Cemâ‘ati,
Ergene kz. : 324
Mustafâ, Kara, Hâssa serrâclardan : 644, 1449
Mustafâ, Kara, maktûl, Varna kz. : 254
Mustafâ, Kara, müteveffâ Bağdâd Beğlerbeği : 483,
485
Mustafâ, Karaman Beğlerbeğisi Kapukethudâsı :
430, 576, 1394
Mustafâ, Mısır müteferrikalarından : 1348
Mustafâ, Mora beğinün âdemi, hüküm verilen : 41,
57, 120
Mustafâ, Muhzır : 1110
Mustafâ, Mü’ezzin, Za‘îm, müteveffâ, Koçanya
tağları muhâfızı : 113, 2260
Mustafâ, Mü’ezzin-oğlı, müfsid, Ġskenderiyye sn. :
2604, 2628
Mustafâ, müsellem, Teke sn. : 1790
Mustafâ, müslimân olan, Kaysariyye : 2326
Mustafâ, Karasu Yenicesi Kâdîsı : 480
Mustafâ, müzevver arzlar ile gedük alan, Ġlbasan
sn. : 331
Mustafâ, kârbân basup âdem katleyleyen : 2018
Mustafâ, Nâblûs beği âdemi : 2494
Mustafâ, katl zanlısı, Sekbân k., KeĢan kz. : 1747
Mustafâ, Novigrad Beği
Kethudâsı : 127
Mustafâ, katl zanlısı, Tekne Hüseyin'in kayını,
Tatarlaradası mevzı‘ı, Gelibolı : 688
Mustafâ, katl zanlısı, Varna kz. : 254
208
Mehmed
Beğ'ün
Mustafâ, Peçuy beği âdemi : 2528
Mustafâ, Portukal, evler basup âdemler katliden,
Gelibolı kz. : 1883
Mustafâ, Rûmili Çingâneleri ispençeleri nâzırı :
216
Mustafâ, Rûmili'nün Defteri
muharrîri : 54, 2503
Emîni,
vilâyet
Mustafâ, Sağ-bölük Garîbler Kâtibi : 2694
Mustafâ, Sağ-bölük Ulûfeciler Ağası : 727, 728
Mustafâ, Sarı, azeb, evler basup âdemler katliden,
Gelibolı kz. : 1883
Mustafâ, SekbânbaĢı : 658
Musul (vilâyeti /sancağı) : 268, 736, 1942, 1986; —
beği : 318, 736, 2053; — bizlerin gâret
itmek : 2647; — hâsları : 1942; — kâdîsı :
1986
MuĢ; — vilâyeti : 1717; — sahrâsı : 532; —
sancağınun tahrîri : 1971
Mutahhar(-ı bed-ahter), Ģeyhu'l-Arab, müfsid, Sa‘de
vt., Yemen : 44, 611, 613, 1166, 1922,
2738, 2740, 2764
Mutahhar-oğlı : 2239
Mustafâ, sipâhî, Budun : 228
mu‘tak kulların defter-i cedîde kayditmek : 1416
Mustafâ, sipâhî, Kal‘a-i AniloĢ (?), Ohri : 2514
Mustafâ, sipâhî, kâtil, Alacahısâr : 470
mutasarrıf; — olmak : 358, 429; — oldukları
ulûfelerine tasarruf itdürmek : 491
Mustafâ, sipâhî, koyun teslîm ü irsâl olunan : 929
mutavattın olmak : 390
Mustafâ, siyâset olunan, Divriği sn. : 1988
mutazarra‘ u mes’ûl eylemek : 613
Mustafâ, Sultân Medresesi Müderrisi Sa‘dî'nin
âdemi, Burusa : 835
mu‘teber ilçileri göndermek : 2731
Mustafâ, Sultân Murâd Hân'ın binâ itdüği Imâret-i
Âmire'nin Kâtibi, Kasaba-i Ergene : 2151
Mustafâ, Sultân Murâd Medresesi Mütevellîsi,
vilâyet tahrîri emrolunan : 877
Mustafa, Ģakî, Kozan k., Akhısâr kz. : 972
Mustafâ, ġehzâde : 2220
Mustafâ, ġeyh, Sovuksu mevzı‘, Suğdak kz. : 65
Mustafâ, TaĢköpri Nâyibi : 2459
Mustafâ, tîmâr tevcîh olunan, Aclûn sn. : 1755
Mustafâ, Tur Alî Beğ Kethudâsı : 512
mu‘temed(ler); — kethudâ nasbı : 482; —
kimesne(ler) : 445, 770, 1991; — kethudâsı : 1980; —le gavgâ eylemek : 2144;
—ün mevâcibleri : 1578
mu‘temedlik hıdmeti : 1028
mu‘temedün-aleyh; — kimesne(ler) : 154, 248,
407, 541, 688, 773, 1088, 1093, 1171,
1785, 1986, 2131, 2232, 2635, 2700, 2706;
— bî-garaz kimesneler : 1986; — bî-garaz
müslimânlar : 1796; — olan ehl-i vukûf :
946; — yayabaĢı : 1997; —(im) âdem(ler) :
312, 337, 1313, 1540, 2759
Mustafâ, Utucı, maktûl, Balık Bâzârı, Ġstanbul :
1879
mu‘terif olanlar habsolunmak : 1900
Mustafâ, ümerâ-i Mısır'dan : 1934
Mustafâ, Vilâyet Kâtibi : 1344
mutî‘ u munkâd : 1524, 2430, 2484, 2540, 2553,
2615, 2754; — u harâc-güzâr : 2430
Mustafâ, vilâyet muharriri : 1273
mutma’in olmak : 1524
Mustafâ, Vilâyet-i Haleb Tîmârı Defterdârı, vilâyet
muharriri : 2134
muttali‘ olmak : 368, 1190
Mustafâ, Yanya beğinin voyvodası : 858
muvâlât ü ihlâs ve müvâsât ü ihtisâs : 2769
Mustafâ, Za‘îm, Bilecik : 1462
muvâlât ü ihtisâs : 2766
Mustafâ, za‘îm, Ġlbasan sn. : 331
muvâlât ü musâfât : 2746
Mustafâ, Za‘îm, Koçanya tağları
Semendire sn. : 113, 2260
muhâfızı,
Mustafâ, za‘îm, Nehr-i Morava üzerindeki köprü
gemileri muhâfazasına ta‘yîn olunan : 306
Mustafâ, za‘îm, Sultânöni
me’mûr : 1484, 2701
sancağı
tahrîrine
mutî‘ karyeleri gâret itmek : 783
muvâcehe it(dür)mek : 495, 673, 930, 968
muvâza‘a; — itmek (eylemek) : 2334, 2681; —
itmeğe mecâlleri olmamak : 2013; —
tarîkıyla Ģer‘î sûrete koyup satmak : 2571
muvâzabet üzre olmak : 1524, 2483
muvâzıb u mülâzim olmak : 2668
Mustafâ, Za‘îm, Üsküb sancağı muharriri : 1341
Muyislavine Parkanı, nehr-i Drava yalısında binâ
olunan, Pojega sn. : 923
Mustafâ, zü‘amâ, Sığacık : 2469
Muzaffer PaĢa, Bağdâd Beğlerbeği : 2316
MustafâpaĢa Köprüsi : 1786
209
muzaffer ü mansûr olmak : 613, 1907, 1922, 2668,
2757
mübâlağa tereke; — cem‘ı : 2165; — olduğı istimâ‘
olunmak : 806
Muzaffer, Atâyî Beğ'ün Kethudâsı : 2448
mübâlağa zahîre; — cem‘ı : 501; — ta‘yîni : 717
Muzaffer, Kethudâ : 1533
Mübârek Giray, mîrzâ, Tatar mîrzâlarından : 1452
muzâheret : 1704, 2201
mübâĢeret : 90, 113, 122, 421, 433, 476, 513, 953,
1029, 1730, 2432, 2452, 2472, 2726
muzâyaka : 863, 1644, 2489; — çek(il)mek : 114,
614, 764, 838, 843, 861, 913, 949, 951,
1130, 1131, 1262, 1377, 1517, 1587, 1602,
1733, 1749, 1996, 2086, 2186, 2271, 2296,
2360, 2373, 2516; — çek(il /dür)memek : 2,
48, 200, 219, 262, 263, 264, 549, 567, 599,
676, 727, 1157, 1233, 1255, 1752, 1905,
1907, 1918, 2170, 2285, 2376, 2395, 2439,
2461, 2531, 2569, 2690; — çek(il)melü
ol(ma)mak : 153, 650, 843, 1155, 1156,
1172, 1731, 2283, 2515, 2554; —
çekdürmekden hazer itmek : 747; —
çekilmesinden ihtiyât itmek : 2294; —
def‘ı : 438, 719, 827, 940, 941, 1501, 1506,
1851, 2402, 2425; — gelmek : 863; —
koyun(lar)ı :
763,
827;
— lâzim
gel(me)mek : 234, 409, 425, 568, 855, 918,
1236, 1677, 1977, 2610; — mahallinde
mu‘âvenet olunmak : 1759; — ol(ma)mak :
48, 92, 174, 227, 260, 265, 445, 452, 676,
694, 696, 700, 712, 737, 738, 763, 827,
936, 956, 964, 975, 1008, 1048, 1111,
1285, 1317, 1382, 1421, 1505, 1506, 1539,
1955, 2108, 2244, 2287, 2311, 2325, 2425;
— üzre olmak : 786; — vir(me)mek : 72,
159, 310, 1044, 1049, 1234, 1360, 1706,
1795, 2044, 2154; — vü acz çekilmek :
1624; —a vü haymâne koyunları : 763; —
vü ıztırâb çekilmek : 273; — vü zarûret
üzre olmak : 2439; —dan hâlî olmamak :
1131, 1312; —ları olmak : 1644; —ya
sebeb olmak : 130
mübâĢir(ler) [/mübâĢirîn] : 134, 148, 189, 557, 664,
1229, 1278, 1421, 1577, 1684, 1686, 1789,
1828, 1917, 1928, 2082, 2123, 2463, 2569,
2682, 2714; — çavuĢla göndermek : 1075;
— getürtmek : 899; — ihzârı : 1686, 2034;
— ma‘rifetleriyle zabt u tasarruf itdürmek :
2331; — olanları habsitmek : 209; —
olmak : 318, 451, 1071, 1900, 1989, 2020,
2023, 2033, 2035, 2327; — ta‘yîn olunan
çavuĢlar : 284; — ta‘yîni : 76, 92, 109, 130,
149, 261, 673, 711, 730, 795, 1002, 1018,
1149, 1874, 1883, 2023, 2034, 2215, 2338,
2384, 2413, 2451; — üzerlerine Ģer‘le
isbât-ı hukûk itmek : 47; —e mu‘âvenet :
2046; —-i a‘mâl : 1939; —ün ahz ü celb
içün hımâyet eylemeleri : 1466; —ün ekl ü
bel‘ eyledükleri deĢîĢe buğdayı : 1400; —ün
tama‘-ı hâmı : 1463
mübâĢirîn bkz. mübâĢir
mübhem (ü meĢkûk); — nesne komamak : 441,
2437; — bir mâdde komamak : 2682
mücâdele : 2662; — vü muhârebe : 1978, 2654
mücâhidîn ü câhidîn : 1907
müceddeden ahid-nâme-i hümâyûn; — ınâyet
olunmak : 1792, 2752; — taleb olunmak :
2742; — virilmek : 1482
müceddeden binâ olunacak hammâm : 1036, 1046
müceddeden celeb tahrîri : 1729
müceddeden çingâne müsellemleri yazılmak, Vize
sn. : 175
muzırr-ı nâs olduklarına Ģehâdet itmek : 2195
müceddeden emir talebi : 1131
Muztafrân memlehası, Kızuçan sn. : 1430
müceddeden hâs tahrîri : 214
muztaribü'l-hâl : 1771
müceddeden hükm-i Ģerîf virilmek : 1173
muztarr eylemek : 717
müceddeden kal‘a(lar) binâ olunmak : 1421, 1695,
1760, 2768
mübâlağa bakır u kal‘ay u gümüĢ der-mahzen
olmak : 813
mübâlağa hukûk sâbit olmak : 858
mübâlağa kireç ihzârı : 1578
mübâlağa mâl; — almak : 2441; — ü nukûd
göndermek : 2112
210
müceddeden karye /livâ /sancak /vilâyet tahrîri :
175, 710, 1279, 1663, 1979, 2113, 2143,
2238, 2247, 2256, 2265, 2598, 2609, 2765
müceddeden kastel binâ olunmak : 2768
müceddeden kitâbet olunan yirler : 953
müceddeden piyâde (yaya) ve müsellem tahrîri :
710, 817
müceddeden tahrîr idilen yirler : 1279, 1563, 1872,
2062, 2114, 2267, 2346
müceddeden tîmâr tahrîri : 786
müceddeden vakf tahrîri : 2397
müceddeden vilâyet kitâbeti : 195
mücelled ü memhûr irsâl olunmak : 1081
sâdır olduğı yirde Ģer‘le lâzim geleni icrâ
itmek : 139; —i hârice ilet(me)mek : 1754,
1862, 1924; —i kayd ü bend itmek : 498; —
i virmeyüp te‘addî itmek : 2494; —in
isimlerin ve zâhir olan cürmleri ile sûret-i
defterin göndermek : 812; —ün habsi içün
zindân binâ olunmak : 147; —ün katl îcâb
ider günâhları olmayanların gemilere
teslîmi : 1094
mücerred(ler) : 1495, 1521; —in yoklamak : 464
mücrimîn bkz. mücrim
mücerred ağalar tezkiresi : 1743
müd : 74, 77, 92, 117, 196, 210, 211, 245, 260,
283, 284, 287, 350, 414, 418, 425, 468,
644, 651, 937, 957, 1063, 2111, 2533, 2704
mücerred ahz ü celb içün da‘vâlarına karıĢmak :
1619
mücerred akça; — virmek : 1519; —ların re‘âyâya
assıya virmek : 2310
mücerred berât; — ile tasarruf itmek : 2258; —ın
ziyâde itmeğiçün berâtına ilhâk itmek :
2646
mücerred dirlik olmak : 2060
mücerred
resm
alınmağıçün
müteveffânun
muhallefâtın bahâya tutmamak : 1682
mücerred tasaddur husûsı : 2584
mücerred terakkîlerin ilhâk itmek : 2649, 2650
mücerred tîmârları tezkirelü eylemek : 2295
mücevher bozdoğan : 1237
mücidd : 964, 1578; — ü merdâne : 1169, 1268,
1329, 1332, 1335, 1431, 1507, 1508, 1731,
2007, 2355, 2663; — ü mukdim : 1062,
1255, 1424, 1478, 1679; — ü sâ‘î : 476,
743, 766, 777, 796, 809, 1020, 1254, 1255,
1329, 1332, 1335, 1378, 1404, 1454, 1455,
1500, 1540, 1561, 1704, 1729, 1907, 1928,
1929, 2004, 2010, 2023, 2046, 2079, 2224,
2260, 2345, 2377, 2406, 2480, 2500, 2619,
2642, 2661, 2664, 2731, 2740, 2748, 2769
mücmel ü müĢevveĢ komamak : 766
mücrim(ler) [/mücrimîn] : 60, 206, 226, 380, 686,
812, 947, 1012, 1043, 1085, 1089, 1094,
1721, 1876, 2494, 2682; — ahvâli : 1383,
2094; — defteri : 417, 2685; — göndermek : 812; — irsâli : 812, 947, 1012; —
koymak : 1012; — tedârüki : 1012; —
zuhûrı : 1093; —den kifâyet mikdârı
gönderilmesin emritmek : 812; —den
kürekci tedârüki : 2204; —den lâzim olanı
virmek : 707; —den olmak : 204; —i alup
halâs itmek : 1200; —i der-zencîr idüp
küreğe irsâl eylemek : 2682; —i günâhı
müdârâ; — itmek (eylemek) : 1482, 2763; — üzre
olmak : 103, 1797, 2553; — vü istimâlet :
2553, 2588; — zamânı : 2662; —y u
müvâsât : 2754
müdde‘î(ler) : 80, 626, 2022; — olmamak : 2306;
—i zâhir olmak : 1741; —i zuhûr eylememek : 1880; —ine sâbit olan hakların
alıvirmek : 527; —iyle muvâcehe itmek :
865; —si olmamak : 500, 1987, 2022; —ün
da‘vâların deftere mukaddem kaydeylemek :
2034; —ye gadritmek : 2618
müdebber kulını ıdlâl eylemek : 2332
Müderris(ler) : 97, 149, 182, 1223, 1356, 1687,
2231, 2740; — âdemi : 835; — kefîlsüz
sûhte tutmak : 1223; — mu‘în ü zahîr
olmak : 1223; — ta‘yîni : 442; —e müntesib
olmak : 182
mü’ekked ahkâm-ı Ģerîfe; — irsâl olunmak(
/gönderilmek) : 365, 1268, 1528, 2766; —
virilmek : 1913
mü’ekked emr-i Ģerîf virilmek : 2608
mü’ekked hükm-i Ģerîf; — gönderilmek : 294,
1146, 1335; — virilmek : 1294, 2422
mü’ekked mektûb gönder(il)mek : 964, 1120
mü’ezzin(ler) : 204, 206, 2131, 2597; — ahvâli :
148; —ine tenbîh ü te’kîd eylemek : 130
MüfettiĢ (?), öküzleri sirka edilen : 2542
müfettiĢ(ler) : 496, 509, 514, 1198, 1276, 2046,
2078, 2503, 2545, 2715; — âdemi : 2338;
— huzûrına getürmek : 2047; — kâdî(sı
/ları) : 385, 1229, 2033; — ma‘rifeti ile
görmek : 2043; — ma‘rifeti ile sâhıblerine
virilmek : 2026; — ta‘yîni : 1293, 2521; —
ü kul : 496; —e mu‘âvenet eylemek : 1577;
211
—e mu‘âvenet lâzim olmak : 2046; —-i
emvâl : 2467
müflis(ler) : 1729; — olanlar : 71, 546; — olmaduğı ma‘lûm olmak : 1729; — olup celeblik
hıdmetine kâdir olmamak : 1226; — ü
girîhte vü mürde diyü bahâne itmek : 1729;
—dür diyü bahâne itmek : 1730; —i ve
girîhteleri ihrâc olunmak : 1226
müflislikleri zâhir olmamak : 1729
müfredât defter(ler)i : 134; —n getür(d)mek : 326,
435, 1055, 1844, 1859
müfredât ü icmâl defterlerin birbirine tatbîk itmek :
914
müfredâtı ile defter itmek (olunmak) : 1844, 1859,
2608
müfsid(ler) (tâife) : 62, 216, 385, 595, 611, 613,
665, 666, 973, 1031, 1101, 1140, 1142,
1277, 1537, 1736, 1899, 1961, 1967, 2415;
— bulunup irsâl olunmak : 103; —
elegetürmek : 304-A, 903, 1101, 1936,
2536; — ile ittifâk itmek : 626; —e
cem‘ıyyet itdürmemek : 639; —i hıfzitmek :
1101; —i hufyeten tetebbu‘ eylemek : 1984;
—in elegelmeleri bâbında mu‘âvenet itmek
(eylemek) : 973, 1031; —in fesâdların def‘
itmek : 903; —ün hakkından gel(in)mek :
35, 595, 1779, 1784, 1929, 2415, 2422,
2430
müfsid Ulus tâifesi : 431
müft; — istihdâmı : 1053; — nesne aldurmamak :
2634; — re‘âyânun yim ü yimeğin
almamak : 496; —e çıkarmak : 62
müft ü meccânen; — arabaların ve koçilerin ve
bârgîrlerin almak : 1053; — çayırların
biçdürmek : 1954; — develerine gılâl
tahmîl itmek : 1210; — kendü hıdmetlerine
istihdâm itdürmemek : 1954; — koyunların
ve yimeklerin ve yimlerin almak : 496; —
nesne al(ma)mak : 1053, 1054; — nesne
aldurmamak : 1052; — re‘âyânun ve
gayrinün yimlerin ve yimeklerin ve bârgîr ü
koçilerin aldurmamak : 1054; — re‘âyâya
yağ u bal u tereke salup rencîde
itdürmemek : 603; — yağ u bal u tereke
almamak : 611; — yim ü yimeklerin
al(dur)mak : 1053, 1653; —n yim ü
yimeklerin ve tavukların ve kuzıların
almak : 1653; — yimlerin ve yimeklerin ve
212
otluk u samanların ve arpaların almak :
1862
müftî(ler) : 193, 743, 2205
mühendis(ler) : 1655, 1656; — cem‘ı : 721; —
ma‘rifeti ile görilmek : 1656
müheyyâ eylemek : 2515
mühim; — husûs u maslahat : 1983; — olan
husûsların
görmek :
1825;
— olan
masâlihların görmek : 607
mühim nesne komamak : 692
mühimm olan esbâb-ı ceng ü cidâli gemilere tahmîl
itmek : 1169
mühimm ü lâzim [/mühimmât ü levâzim(ler)
/mühimmât ü levâzimât] : 200, 535, 614,
697, 880, 1271, 1335, 2066, 2071, 2663,
2735; — görilen Ģerâyıt : 2731; — olmadın
akça virilmemek : 2681; — tedârüki : 583,
611, 616, 697, 1165; —inde kusûr u noksân
olmamak : 234
mühimm ü müsta‘cel : 1407, 1902
mühimmât(lar) : 183, 185, 311, 606, 609, 611, 612,
625, 674, 796, 1169, 2005; — içün virilen
niĢânlu evâmir : 1913; — ihzârı : 325, 2753;
— irsâli : 1281; — tahmîli : 674; —
taĢımak : 1160; — tedârüki : 236, 1171,
1255, 1528; —a sarfolunacak akça : 744; —
da ikdâm u ihtimâm üzre olmak : 2071; —ı
gördürmek : 543; —ı görilmek : 583; —ı
hâzır u müheyyâ eylemek : 1074; —-ı mîrî
iĢlenmeyüp avkolunup küllî zarar olmak :
1994; —-ı umûr : 809, 908, 936, 997, 1008,
1204, 1317, 1700, 2515, 2516; —un
görmek : 611
mühimmât ü levâzim bkz. mühimm ü lâzim
mühimmât ü levâzimât bkz. mühimm ü lâzim
mühr : 2683; — açmak : 2264; — kaz(ıd /dur)mak :
308, 969, 1088, 1179; — resmi : 135; —
ribhı : 135; —le sûret-i defter ibrâzı : 1681
mühürle(n)mek : 87, 130, 175, 228, 229, 311, 316,
385, 464, 496, 551, 584, 621, 726, 815,
851, 1033, 1074, 1102, 1265, 1440, 1488,
1808, 1853, 1948, 1960, 2030, 2065, 2258,
2305, 2357, 2515, 2522, 2575, 2692, 2706,
2716, 2720
mühürlü (ve mumzâ) tezkire(ler) : 70, 707, 1205,
1645, 2449, 2599
mühürlü defter : 461, 602, 895, 897, 975, 1656,
2609; — mûcebince ulûfelerin virmek :
895; — talebi : 2691; — virmek : 901
mühürlü hükm-i Ģerîf sûreti : 1061
mühürlü ip : 1796, 2028
mühürlü kîse : 1353
mühürlü mektûb : 2096
mühürlü temessük(ler) : 874, 2448, 2469, 2633; —
talebi : 2449; — virmek : 1777, 2448; —ki
ellerinden almak : 2590
mühürlü urgan : 1279, 1796; — ile mesâhat
olunmak : 1279
mültezim(ler) [/mültezimîn] : 139, 194, 520, 559,
1267, 1360, 1576, 1604, 1804, 1942, 1944,
2156, 2160, 2276, 2355, 2443, 2463; —
emîn olmak : 143; — gaybet itmek : 520;
— olmak : 1497, 2432; — ü müte‘ahhid
olmak : 2497; —e zabtitdürmek : 1944; —
mün ibâk âmili : 518; —ün iltizâmları
tamâm olmak : 1944
mültezimîn bkz. mültezim
mümâna‘at eyleyenlerün haklarından gelmek : 405
Mü’min, Nâzır : 458
Mü’min, Za‘îm, yağ müfettiĢi, Bafra kz. : 1366
mühürlü varak : 2062
mümkin ü müyesser : 2099
mükedder olmak : 62
mümkinü'l-husûl : 2769
mükemmel ü müretteb : 2268
mümtâz sınur : 2134
mükemmel ü müsellah : 2491
mümtâz ü mu‘ayyen : 946, 2635, 2700, 2706; —
sınur(lar) : 407, 2134, 2700, 2706
mülâkât itmek : 2614
mülâkî olmak : 144, 233, 236, 394, 614, 645, 671,
696, 742, 1243, 1255, 1377, 1472, 1922,
2240, 2279, 2691
münâsib ü Ģâyeste : 383
münâsib yirde oturmak : 221
münâze‘un-fîhâ olan yirler : 1047
mülâzemet : 440, 502, 1188, 2198
münhedim : 582
mülâzim çavuĢ : 1136, 1188
münhezim : 2756; — ü makhûr : 611, 613, 1922,
2757
mülevves : 1499, 1575, 2619, 2642
mülhıd [/melâhıde] : 1345, 1835, 1881, 1984, 2205,
2422, 2624; — tâifesiyle sohbet itmek :
1881; — ü râfızî : 2705; — vü müfsidîn ile
ittifâk u cem‘ıyyet üzre olmak : 2067
mülk; — bozdoğan : 1237; — enhâr : 1998; —
enhâr ü kurâ vü mezâri‘ : 1998, 2055; —
esbâb : 621; — evler : 621; — karyeler :
1807, 1808, 1821, 2698; — kayditdürmek :
2397; — mezra‘alar : 2397; — ü vakf : 130;
— ve vakfa Ģer‘an zararı olmayan mahalde
hefte bâzârın ikâmet itdürmek : 2061; — ve
yollar harâb olmak : 1030; —-i mahz : 1263;
—-i meĢrû‘ : 1389; —i olmayan karyeler :
2397; —ine eĢer sipâhîler : 2711; —ine su
icrâ itdürmek : 2331; —ine ve dükkânlarına
zarar u ziyân eylemek : 2025; —ine ve
vakfına Ģer‘an zararı olmayan yirler : 1998
mülkiyyet tarîkı : 950; — ile vakıf mallarını vermek : 2405; — üzere tasarruf eylemek :
2397, 2444
mülkiyyetleri mukayyed olmak : 1998
mülk-nâme(ler) : 657, 868, 2397; —-i hümâyûn :
2706
mün‘ım; — kimesne(ler) : 859, 2254; — nâmına
olan kimesnelerün evlerin basmak : 1929;
— ü mâldâr celebkeĢlik hıdmetine kâdir u
yarar olanlar : 2254; — ü mütemevvil
kimesneler : 2254, 2311; — ü mütemevvil
olan müslimânlar ve zimmîler : 2254
Münîr, Arab, Sipâhî Ġbrâhîm'in âdemi : 309
münsedd : 108, 582; — ü munkatı‘ u mu‘attal
olmak : 1498
müntefi‘ : 1130; — oldukları mukâbelesinde def‘-ı
zarar içün bir mikdâr yir almak : 1397
müntesib : 182
mürâsele; — gönder(il)mek : 315, 2638; — ile
âdem gönderilmek : 460, 1304; — ile
müfettiĢ âdemi varmak : 2338; — vü âdem
varmak : 2654; —yi pârelemek : 315; —yi
yırtup Ģer‘-ı Ģerîfi vaz‘ eyleyene Ģetmitmek :
460
mürde; — diyü bahâne itmek : 1729; — olanları
ihrâc itmek : 71; — vü gîrîhte : 519; — vü
girîhte celebler : 546; — vü girîhte diyü
hımâyet olunmak : 1730; — vü girîhte vü
müflis : 546, 1729; — vü müflis : 71; —dür
213
diyü bahâne itmek : 1730; —ler ve müflisler
ve girîhteler ihrâc olunmak : 1226
mürdolmak : 114, 1147, 1150, 1471, 1768, 2101,
2178, 2357, 2703, 2732, 2733
müreffehü'l-bâl : 965
müreffehü'l-hâl ( /ahvâl) : 1619, 2721, 2771
müretteb : 619, 1476; — ü zînet-ârâste : 2500
müretteb ü mükemmel : 46, 236, 319, 583, 619,
701, 708, 765, 1168, 1271, 1472, 1476,
1712, 2066, 2071, 2246, 2255, 2333, 2614,
2757; — düĢmen yarağı : 38, 144, 611, 629,
2691, 2692, 2693; — kavvâs ihrâcı : 1465;
— ü müsellah olmak : 2500; — yarak ve
yasak : 594, 619; — yat u yarak : 1302,
2302
mürîd(ler) : 98, 312
mürtedd : 2632
mürteĢî : 2087
mürtezika : 1574
mürûr; — itmek : 372; — idecek mahaller : 223; —
iden âyende vü revende : 2186; — iden
tüccâr : 1022, 1251; — munkatı‘ olmak :
1030
mürûr u ubûr; — iden müslimânlar : 2470; — iden
tüccâr : 1020; — it(dür)mek : 1186, 2228,
2722, 2723; —a kâbil mevâzı‘ : 1939; —da
muzâyaka çekmek : 1614
mürûr-ı zamân; — ile ağaçlar pûsîde olmak : 2371;
— ile alâmeti gitmemek : 2635; — ile harâb
olmak : 398; — ile sınırun alâmeti gitmek :
2706
Mürüvvet, Mukleci bkz. Mürüvvet, Na‘lçacı
Mürüvvet, Na‘lçacı [/Mürüvvet, Mukleci], Çeltük
Âmili, ehl-i fesâd, Çeltükci k., Gedos kz. :
754, 778
müsâferet itmek : 2721
müsâfirîn-i bahr : 202
müsâhele : 936, 1048, 1329, 1709, 2354, 2727; —
vü ihmâl : 1603; —si olanlarun mu‘âteb
olmaları : 1982; —si olmak : 1868
müsebbih(ân) : 1807, 1821; — serdârı : 1657
müseccel; — cerîmeler : 229; — ehl-i fesâd : 64; —
evkâf : 15; — itmek : 494, 2290; — olmak :
178, 1881
müsellah : 2500; — âdem yazmak : 2248; —
kimesneleri olmak : 1140
214
müsellem(ler) (tâifesi) [/müsellemân] : 11, 175,
257, 276, 277, 475, 497, 578, 581, 710,
937, 957, 1062, 1113, 1238, 1239, 1519,
1568, 1582, 1628, 1676, 1724, 1786, 1790,
1811, 1830, 1921, 2000, 2014, 2102, 2644;
— beğ(ler)i : 9, 668, 2000, 2014; —
çeribaĢıları : 497; — çiftlikleri : 1519; —
kâtibi : 1519; — ta‘yîni : 2528; — tahrîri :
347, 817; — toprağı : 937; — ü celebler :
425; — ü Çingâne ve gayri kimesneler :
475; — ü eĢkünci tezkireleri : 528; — ü
yayalar : 668; — ü yörük tâifesi : 1090,
1190; — yirlerine konan re‘âyâ : 937, 957;
—den gayriden derbendci yazmak : 578; —
den re‘âyâ alınup hâssa ilhâk olunmak :
1519; —e hâricden ra‘ıyyet yazmağa
me’mûr olmamak : 1519; —e koyun
teslîmi : 2102; —e ra‘ıyyet yaz(dur)mak :
1519; —e zabtolunmıĢ yirler : 276; —i
iĢletmek : 2000; —i zâd ü zevâdeleri ve
çeribaĢıları ile ihrâc itmek : 2645; —ine
sipâhî re‘âyâsı kalmamak : 1519; —nün
ocakları mahsûli : 191; —ün çiftliklerin
kendülere kaydidüp ra‘ıyyetlerin ayırmak :
1519; —ün tasarruflarında olan yirler : 937
müsellemân bkz. müsellem
müsellemânlu ez-Çingâne : 2640
Müsellemköyi karyesi, Kırkkilise kz. : 204
müsevvid : 1112
müsinn; — eski kimesneler : 2289;
mu‘temedün-aleyh kimesneler : 407
—ü
müslimân(lar) [/müslimîn] : 58, 98, 180, 186, 226,
261, 297, 330, 419, 444, 453, 460, 515,
518, 673, 721, 729, 770, 917, 996, 1125,
1127, 1130, 1208, 1259, 1295, 1398, 1479,
1538, 1541, 1542, 1575, 1589, 1620, 1736,
1796, 1812, 1874, 1881, 1966, 2024, 2063,
2117, 2137, 2182, 2207, 2245, 2254, 2291,
2305, 2421, 2430, 2454, 2470, 2495, 2572,
2728, 2755; — adın komak : 2430; —
ahâlî-i fesâdun zararlarından halâs olmak :
917; — arasında gezüp itâle eylemek :
2117; — arasında râyiha-i hamr ile
gezmek : 2117; — avretine fi'l-i Ģenî‘
itmek : 1212; — bâğları : 1796; — câmi‘da
namâz kılmaz olmak : 331; — cem‘ olmak :
227; — değiĢmek : 2084; — elinden halâs
eylemek : 1572; —esîr(ler) : 1611, 2124,
2770; — alup kâfirlere bey‘ itmek : 1611;
—i ahid-nâme-i hümâyûn mûcebince taleb
itmek : 2433; — hâtûnları : 1989; —
huzûr-ı kalble câmi‘larına varmak : 996; —
huzûr-ı kalble edâ-i salât itmeğe mâlik
olmamak : 996; — karyeleri : 14; — küffâra
giriftâr olmak : 244; — libâsın giymemek :
1966; — mahzarında ikrâr itmek : 515; —
mahzarında ta‘yîn olunan eczâ-yı Ģerîfi
kırâ’et eylemek : 1823; — masâlihına
karıĢup ihtilâl virmek : 2040; — masâlihına
mübâĢeret itmek : 753; — masâlihına
müte‘allik umûrda istihdâm eylememek :
1537; — nâmıyla kâfir nâmın mürekkeb
itmek : 2430; — oğlanın gemiye koyup
habseylemek : 862; — oğlı müslimân
olmak : 492; — olan esîrleri ıtlâk itmek :
1778; — oldum diyü hîle itmek : 1552; —
olmak : 244, 1128, 2303, 2326; — olup
hurru'l-asl
olmak :
492;
— Ģâhid
ikâmetinden âciz olmak : 47; — ve zimmî
karyeleri : 14; — yolları üzerinde pencereler
itmek : 1847; — ziyâret itmek : 2507; —a
cüz’î bahâne ile metâ‘ların mezâda virmek :
1042; —a envâ‘-ı zulm ü te‘addî itmek :
1223; —a hamr bey‘ it(dür)memek : 1864,
1893, 2117; —a hamr bey‘ı : 996, 1691,
1864; —a hamr viren kâfirler : 1691; —a
hamr virmemek : 1691; —a iftirâ vü telbîs
itmek : 626; —a musallat olmak : 2738; —a
te‘addî itmek (eylemek) : 692, 2158, 2362;
—a töhmet isnâdı : 1881; —a ve re‘âyâya
zararları olmak : 1446; —a ve sâyir re‘âyâ
vü berâyâya zarar müterettib olmak : 368;
—a zarar kasdı : 1881; —a zarar u
te‘addîden hâlî olmamak : 1304; —a zarar u
ziyân üzre olmak : 129; —a zararları
iriĢmek : 917; —a zulm ü te‘addî itmek
(olmak) : 1450, 1942, 2041, 2087, 2393; —
dan ahvâlin hakk üzre teftîĢ itmek : 1746;
—dan cemâ‘at-i kesîre ile mescid olmayup
kefere arasında tavattun idenler : 1121; —
dan cemm-i gafîr cem‘ olmak : 331; —dan
ve kefere tâifesinden Ģenâ‘at ile ma‘rûf
ehl-i fesâd : 2407; —ı çiğneyüp huzûr-ı
kalblerine mâni‘ olmak : 1706; —ı deryâya
garkitmek : 244; —ı gelüp esîr iden ehl-i
fesâd : 1551; —ı ıdlâl itmek : 443, 1881; —
ı katl ve mâlların gâret itmek : 1736; —ı
katlitmek : 297; —ı rencîde itmek : 875,
1059, 1567, 1810, 1942, 2304, 2393, 2495;
—ı ta‘cîz eylemek : 996; —ı ta‘cîz ü tazyîk
itdürmemek : 1421; —ı ve memleket
re‘âyâsın gâret ü esîr itmek : 1301, 1446; —
ı ve re‘âyâyı katlitmek : 1477; —ı yakup
yandurmak : 2421; —un ağılların basmak :
903, 904; —un akça vü esbâbın almak :
1075; —un at u devesin ve öküzin sirka
itmekden hâlî olmamak : 2631, 2651; —un
atın ve öküzin serîka eylemek : 2535; —un
atların (ve develerin ve koyunların) sirka
itmek : 1411, 2654; —un avretlerin (ve
oğulların) çekmek : 1590, 1601, 1707; —un
câmi‘-ı Ģerîfe ihtiyâcları olmak : 2597; —un
emânet konılmıĢ esbâbın almak : 2137; —
un esbâbların ve atların sirka itmek : 1411;
—un esbâbların ve tavarların sürmek : 35;
—un evlerin (ve havlîların) basmak
/yıkmak : 73, 359, 1298, 1428, 1754; —un
evlerine girmek : 1018; —un hakkı Ģer‘le
görilmek : 1727; —un hakların alıvirmek :
2421; —un hâlleri dîger-gûn olmak : 1590,
1707; —un haylî tavarları bulunmak : 359;
—un kızın ve gelinin çekmek : 308; —un
kızına nâmzed olmak : 460; —un koyun u
kuzısın gâret itmek : 1113; —un koyunların
ve sığırların ve sâyir tavarların sürmek :
359; —un kulları ve câriyeleri : 2444; —un
kulların ayartmak : 1601; —un mâl(lar)ın
almak : 1283, 1727; —un mâlın (ve
esbâbın) gâret itmek : 36, 1590, 1707, 1814;
—un mâlları : 1127, 2080; —un
menkûhasına el uzatmak : 1132; —un
oğulların almak : 1932; —un salât ü
ıbâdetlerine mâni‘ olmak : 996; —un sulbî
oğlın "kul" diyü bey‘ eylemek : 1899; —un
Ģehâdetleri : 1145; —un tavarın bâğî Frenk
nâmına pâreleyüp yimek : 2747; —un
tavarların ve akçaların almak : 1025; —un
tavarların ve esbâbların sirka itmek : 1411;
—un tavarların ve mâlların ve esbâbların
gâret eylemek : 2245; —un terekelerine ve
esbâblarına el uzatmak : 1752; —un
terekelerine zarar itmek : 453; —un
terekelerine zarar u ziyân iden cânavarlar :
453; —un ve kâfirlerün esbâbların ve
akçaların almak : 1075; —un yağların gâret
idenler : 1259; —un yolları münsedd
olmak : 721; —un yollarına gelmek : 2408,
2429; —un yollarına inmek : 1736, 2362;
215
—un yollarına varup rızkların ve esbâbların
gâret eylemek : 736
müslimânlık'a lâzim olur kal‘a : 1230
müstekıll emr-i Ģerîf; — getürmek : 369; — olmayınca yirlerin mukarrer idüp deftere
kayditmeğe cür’et olunmamak : 574; —
vârid olmak : 395
müslimîn bkz. müslimân
müstekıllen hakk üzre teftîĢ itmek : 58
müstağrak itmek : 2310
müstekîm; — nâyib nasbı : 427; — sahîhu'n-neseb
sâdât : 2291; — u dîndâr kimesne : 1348;
— ü ehl-i vukûf : 2598
müslimân Tatar esîrleri : 2771
müstahfız(în /lar) : 95, 159, 229, 296, 326, 371,
435, 452, 706, 924, 969, 1020, 1022, 1044,
1308, 1415, 1488, 1559, 1708, 2140, 2302,
2466, 2514, 2534; — ihrâcı : 2302; — ihzâr
idüp hakk üzre teftîĢ ü tefahhus itmek :
2027; — u azeb(ler) tâifesi : 1020, 1022,
2552; — ve gayri dirliğe mutasarrıf olanlar :
1602; —-ı kılâ‘ : 1607; —ınun dizdâr
akçasın almak : 2060
müstahkem iskeleler binâ itmek : 2541
müstahkem kal‘a : 743
müstahkem oda binâ itdürmek : 878
Müstedâm ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1606
Müstedâm, Sâbıkâ TımıĢvar Defterdârı Mehmed'in
âdemi : 957
müstekîm kimesne(ler) : 896, 1348, 1868, 1967; —
nasbı : 971; — ta‘yîni : 971, 1055; —
tedârüki : 1319
müstes‘ıd : 2721
müstevcib-i irtikâ-ı musâfât : 2739
müstevfî; — asker cem‘ı : 639; — ekmek ü peynir
ve sâyir zehâyir tedârüki : 92; — fınduk u
barut ile yiğirmi kabza tüfenk tedârüki :
2537; — gemi kerestesi kesdürilmek : 1335;
— koyun ihrâcı : 827; — zahîre ihzârı : 843;
—î zehâyir virilmek : 1332
müstevlî olmak : 121, 233, 234, 611, 721, 1454,
1499, 2293, 2500
müsveddesi olmamak : 823
Müstedâm, Safed beği âdemi : 1945
müĢâhede olunmak : 121
müstehıkk; — olmak : 100, 258, 1730; — (olan)lara sadakât tevzî‘ı : 2696; — olan(lar)a
tîmâr tevcîhi (tevzî‘ı /virilmesi) : 669, 1930,
2129, 2322, 2512, 2641, 2649, 2650; —
olanlara akça tevzî‘ı : 286; — olanlara
terakkî
tevcîhi :
2356;
— oldukları
cerâyelerin irsâl ü îsâl eylemek : 1138; —
oldukları üzre su virmemek : 2452; —
olmayan nâ-mahal kimesneleri gönüllü
gedüğine arzeylememek : 1904; —-ı ıtâb (ü
ıkâb) ol(un)mak : 1285, 1724, 2021, 2078,
2459; —ına cihet tevcîhi : 2388; —ına vakf
akça tevzî‘ı : 1808
müĢâvere : 618, 801, 838, 1785, 1854, 2743
müstekıl; — defterdârlık olmak : 33; — kâdîlık(lar) : 210, 873; — karyeler : 2397; — tîmâr
virmek : 2129, 2322; — zabtolunmak : 356;
— zencîr çekmek : 1862; — ağa lâzim
olmak : 1868; — ahkâm-ı Ģerîfe yazılmak :
2757; — emir gelmemek : 394
müte‘acciz olmak : 729
müstekıl defter; — gönderilmek : 2736; — itmek
(eylemek /olunmak) : 102, 130, 276, 297,
404, 680, 873, 1112, 1205, 1695, 2464; —
tutmak : 669
müteferrik sancaklarda tîmâr virilmemek : 924
müstekıl hükm-i Ģerîf; — gönderilmek : 476; —
virilmek : 350; — yazılmak : 477, 2691
216
müĢevveĢ; — olmakdan hazer itmek : 1974; — ü
muhtell olmak : 835
müĢid : 892, 2531; — ta‘yîni : 892; —lik hıdmeti :
1056, 1152, 1153
müĢîr-i mufahham : 112
müĢkil; — olmak : 143; — yirleri açdurmakdan hâlî
olmamak : 1476
müĢterek sipâhîler : 2649; —ün re‘âyâya te‘addîleri
olmamak : 2650
müĢterek tîmâr(lar) : 2129, 2154
müĢtereklü hıssalar : 2649, 2650
müte‘addid cihâta mutasarrıf olanlar : 2658
müte‘ârız ol(un)mak : 180, 638
mütedeyyin; — kimesne : 1589; — ü müstekîm
kimesne : 2739
müteferrika(lar) : 299, 417, 479, 504, 515, 584,
611, 699, 701, 982, 1024, 1335, 1348,
1488, 1853, 1857, 2031, 2094, 2177, 2661,
2664; — re’îsler : 234, 1833; — vü
alaybeği : 1268; — vü gönüllü vü azeb :
2100; —un ve çavuĢlarun ulûfeleri : 584,
614
müteferrika ve /vü çavuĢ(lar) : 199, 584, 613, 614,
701, 1033, 1265, 1922, 2099; — u gönüllü
gedüğine mutasarrıf olanlar : 2066, 2071;
— u gönüllü vü yeniçerinün birer yıllık
mevâcibleri : 614; —a ve yeniçerilere yarar
serdâr ta‘yîni : 614; —ı ve gönüllü tâifesin
yoklamak : 584, 614
müteferrikalık; — gedükleri : 1024; — in‘âmı :
1524
mütehammil olmamak : 210
mütekâ‘ıd [/mütekâ‘ıdîn] : 1203, 1335; — olmak :
381; — sipâhî-zâdeler : 822, 1662, 2199,
2711
mütekâ‘ıdîn bkz. mütekâ‘ıd
mütekebbir tâife : 1432
mütekeffil olmak : 433, 841, 1828, 2253
mütemekkin : 548, 694, 945, 958, 1001, 1073,
1181, 1496, 1514, 1837, 1941, 2336, 2611,
2705; — olan kimesneler : 1848; — olan
levend tâifesi : 902; — olanları ale'l-esâmî
deftere kayditmek : 1073; — olduğı karyede
ra‘ıyyet kaydolunmak : 1514; — olmağa
komamak : 2203
mütemevvil : 1277, 1640, 2254; — olan müslimânlar ve zimmîler : 2254
mütenebbih : 85, 848, 1982, 2040, 2213, 2304,
2344, 2505
ye hükmolunmak : 2452; —ye mesâhat
itdürmek : 180; —ye virilen niĢânlu defter :
180
mütezaccir : 415, 1862, 2407, 2548
müttefik : 201; — u müttehıd : 801, 1332
müttehem(ler) : 58; — olanları ihzâr itmek : 2075;
— ü mazınna : 315, 938; — ü mücrim :
1093, 2682
müvâsât; — ü ihtisâs : 2769; —-ı müstekîme : 2723
Müyesser ÇavuĢ, Yemen'den gelüp Mısır
çavuĢlarına ilhâk olunan : 2004, 2007
müyesser ü mukadder : 1922
müzâhame; — olduğı istimâ‘ olmak : 643; — vü
ta‘b çekmemek : 643
müzevvec : 1495, 1521, 2186; — akça virmek :
1519; — ü mücerredlerin yoklamak : 464
müzevver : 228; — ahkâm bulunmak : 555; —
arzlar ile gedük almak : 331; — berât : 363,
1353; — emir virmek : 1534; — hıtâbet
berâtı : 301; — huccet : 2397; —
hüküm(ler) : 555, 800, 1608, 2549; — imzâ
vü mühr ile arz imzâlamak : 1522; —
mührile huccetler yazmak : 976; —
mühürle arz mühürlemek : 1522; —
mühürler kazıtmak : 1088; — sûret-i sicill
ibrâzı : 2058; — temessükler : 1088; — ü
Ģerîr : 1559
müzeyyef : 1262
mütereddid : 1867
müterettib : 368
mütesellî : 1685
müteseyyid(ler) :
723,
1567;
— olanlarun
alâmetlerin almak : 723; — olup da‘vâ-yı
siyâdet eyleyenler : 1567; —in alâmetlerin
al(dur)mak : 723, 1567
müteĢekkî(ler) : 482, 871, 883, 1087, 1197, 1348,
1541, 1748, 2654, 2739
mütevâliyen asker ü yarak irsâli : 2284
nâ-bedîd olmak : 78, 315, 574, 611, 1039, 1072,
1386, 2537
Nâblûs (sancağı) : 29, 2010, 2103; — beği : 29,
2044, 2103, 2487, 2494; — kâdîsı : 384,
2494
nâ-bûd itmek : 1766
müteveffâ : 531
nacak; — ile (kapuyı) urmak : 688, 928, 1742; —la
pârelemek : 1212
müteveffâ Mahmûd Beğ'ün kılıçları : 2426
Nâcî, Oruçbeğlü k., Migalkara kz. : 1900
müteveffâ Mehmed Beğ'ün kethudâsı : 35
nâdî-i zinâ itmek : 1847
mütevellî(ler) : 134, 180, 520, 922, 961, 1125,
1247, 1641, 1686, 1823, 1827, 1909, 1967,
2042, 2050, 2159, 2367, 2371, 2385, 2388,
2452, 2506; — âdemi : 1499; — ihzârı :
1686; — vü câbî vü ferrâĢ olanlar : 2714; —
nâ-ehl olmak : 2432
nafaka : 1509, 1552, 1870
nâ-gâh bir hıdmet vâkı‘ olmak : 1476
nâ-hak da‘vâları sûret-i Ģer‘a koymak : 2259
217
nâ-hak yire gaddârlık itmek : 2259
nâ-hak yire katlitmek : 1264
nâ-hak yire mâlların almak : 1283
Nahcıvan [/NahĢıvan] Seferi : 40, 91, 541, 1203; —
'nden mu’ahhar hılâf-ı kânûn tîmâra dühûl
iden ecnebîler : 541; —'nden mukaddem
tîmâra çıkanlar : 541
nâhıye; — voyvodaları : 62; — zabtı : 548
NahĢıvan Seferi bkz. Nahcıvan Seferi
Nakâde (?) karyesi, Harem-i ġerîf huddâmına
vakfedilen karyelerden : 1873
nakd(ler) [/nukûd] : 134, 316, 506, 867, 1503,
1815, 1845, 1860, 2462; — akça : 824, 825,
1282, 1999; — teslîm olunmak : 2744; —
ulûfelerin almak : 2437; — virilmek :
2461; —i defter olunmak : 1897; —inden
ve esbâbdan mevcûd bulunanı zâyi‘
itdürmemek : 1713
nakd u esbâb(lar) : 58, 1768, 2508; —ı defter
itmek : 1701
nakdiyye : 2462, 2481, 2760; — vü bahârı yanında
alıkoymak : 2112; —sin ve esbâbın alup
gitmek : 2760; —yi mîrî içün kabz u zabt
eylemek : 2112
nakîbler : 1045
nakîbü'l-eĢrâf : 2713; —ın virdüği sahîh temessükler : 1567
nakîr u kıtmîr defter itmek : 867, 1687, 2034, 2769
nakkâĢ talebi : 238
nakl ü sûret-i siciller göndermek : 471
nakle kâbil ve nazara mergûb olan esbâblar : 1815
nakl-i sicill olmak : 2514
nakl-i Ģehâde talebi : 369
naksolunan akçayı virmekde ınâd itmek : 2337
NakĢa cezîre(si /leri /cezâyirleri) : 1120, 1121; —
zâbıtı : 1555; —nün re‘âyâsı : 464; —nün
dükası : 463, 1102, 1120, 1184, 2666, 2695,
2710; —nün etrâfın tolanmak : 1555
NakĢa Dükası; — Yasif âdemleri : 2726; —nın
zabteyledüği cezîreler keferesi : 464
nakz-ı ahd : 78, 2754
na‘l; — cem‘ı : 1988; — ü mîh : 1988, 2692; — ü
mîhlarıyla bî-kusûr mu‘accelen çıkmak :
2691
nâ-mahrem; — ile görüp talâk virmek : 2176; —le
cem‘ olmak : 2131
namâz : 996; — kıl(ma)mak : 312, 2131, 2555; —
kılmaz olmak : 331
nâme(-i hümâyûn /-i Ģerîf) : 61, 75, 103, 104, 169,
201, 234, 244, 335, 365, 428, 838, 868,
1147, 1150, 1158, 1178, 1784, 1785, 2409,
2439, 2724, 2725, 2726, 2727, 2729, 2730,
2731, 2732, 2733, 2735, 2738, 2739, 2740,
2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747,
2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754,
2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761,
2762, 2763, 2765, 2766, 2769, 2770, 2771;
— vü pîĢ-keĢi vârid olmak : 365; —-ı
meserret-makrûn : 2742; —un sûreti : 244;
—-i Ģeref-Ģi‘âr : 2723
nâme-i muhâlesat-erkâm : 2742
nâme-i muhâlesat-meĢhûn : 2722
nâme-i Tatar Hân : 2722
nâmeye cevâb yazup ilçiye teslîm eylemek : 1158
nâ-meĢrû‘; — evzâ‘ u harekât itmek : 1499, 2067;
— fi‘l itmek : 2131, 2581; — iĢde olmak :
419; — kelimât itmek : 1847, 2205; —
olmak : 917; — u nâ-hak da‘vâları sûret-i
Ģer‘a koymak : 2259
nâmûs-ı saltanat : 582, 1524, 1731
Nara Kalinta-i Büzürg, Ohri sn. : 2504
Narda kâdîsı, Vilâyet MüfettiĢi : 1541, 1542, 1584,
2545, 2577, 2579, 2613
narh : 310, 632, 750, 858; — ta‘yîni : 1485; —dan
eksük satdurmak : 1729, 1730
narh-ı cârî : 2244; — üzre akçalarıyla rızâlarıyla
bey‘ eyleyenlerden almak : 1053; — üzre
akçalarıyla virmek : 231; — üzre almamak :
1053; — üzre bey‘ /fürûht it(dür)mek :
1676, 2168; — üzre yağ u bal almak : 994
narh-ı rûzî : 62, 132, 155, 1644, 1699, 2162, 2287,
2704; — üzre bey‘ it(dür)mek : 640, 889,
1048, 1724; — üzre tereke aldurmak : 1131;
— üzre tereke satdurmak : 2287
narin kal‘ada dirliğe geçmiĢ kimesneler olmak :
2281
Nasârâ : 1989; — vü Yehûdâ feryâd ü tezallüm
itmek : 976
na‘l-bend : 2727; — ihrâcı : 311, 2517
nasbol(un)mak : 89, 129, 427, 482, 1081, 1476,
1763
Na‘ldöken yörükleri sübaĢısı : 6, 1070
nâ-sezâ kelimât itmek : 219
218
Nasûh Halîfe, hânkâh binâ itdürmek içün Ģeyh tayin
olunan : 1642
1198, 1229, 1283, 1729, 1730, 1748, 2073,
2455, 2463, 2682; — gaybet itmek : 1197;
— koĢmak : 74; — nasbı : 427, 496, 689,
1042; — ref‘ı : 1197; — ta‘yîni : 2225; —
teftîĢi : 1179; — ve muhzırlar : 330; —den
re‘âyâya te‘addî olmak : 644; —e defterin
imzâlatmak : 1643; —e mürâca‘at itmek :
315; —e tenbîh ü te’kîd itmek : 1762; —e
ve sübaĢıya gereği gibi tenbîh eylemek :
496; —i mezbûrı niyâbetden ref‘ itmek :; —
i niyâbetden ref‘ itmek (eylemek) : 315,
1229, 2225; —i niyâbetinden ve muhzırı
ihzârdan ref‘ eylemek : 2578; —i ve
sübaĢıları re‘âyâ üzerine gezdürmemek :
496; —i yirlü olmak : 1762; —in fukarâya
küllî te‘addîleri olmak : 480; —inden
sûret-i sicill ibrâz olunmak : 1703; —ü
mi‘mâr gönderilmek : 2050; —ü muhzırlar :
1037; —ün ahvâlin hakk üzre teftîĢ itmek :
2087; —ün bulıvirmemek : 1229; —ün
re‘âyâya olan mahâyifleri teftîĢ olunmak :
47
Nasûh, Câmi‘-ı Ezher Nâzırı askerî olup vefât
eyleyen, Mısır : 1617, 1661
Nâyib, ġeyhî, Mar‘aĢ'un avârızın cem‘ itmeye
mübâĢeret iden : 1935
Nasûh, Dergâh-ı Mu‘allâ kullarından : 1039
Nasûh, ehl-i vukûf, Akkirman sn. : 1479
Nazar bin Seydî Alî, tezvîr ü telbîs ile meĢhûr,
Ġsfirlik sâkinlerinden : 974
Nasûh, müfsid, Vidin : 62
Nazar, Pîr, Dârende : 1787, 2404
Nasûh, sâbık Ayasofya Mütevellîsi : 186
Nazar, Pîr, mîrî üsküf iĢleyen : 2419
Nasûh, sipâhî, Canik sancağı zabtına me’mûr : 69
nazara mergûb olan esbâblar : 1815
Nasûh, Vize Yörükleri SübaĢısı Pîrî'nin âdemi :
1416, 1525, 1726
Nâzdâne Hâtûn, Hediyelü k. : 514
nâsıb-i livâ‘ü'l-Ġslâm : 244
nâsıb-i râyâtü'l-adâlet alâ-muhaddebi feleki'l-eflâk :
244
Nâsır Çelebî, tercemân : 917
Nâsıruddîn, ġeyh, Bahsita mh., Haleb : 917
nasîhat; — eylemek : 204, 1386, 1780; — ü
istimâlet virmek : 2047; —-âmîz mektûb
gönderilmek : 2740; —iyle mütenassıh
olmak : 1080
Nasrânî : 1966
Nasrullâh, âsî Arab Ģeyhı, ġâm : 32, 89, 1766
Nasrullâh, Turhân oğlı, ehl-i fesâd, Bolı nh. : 381
Nasûh bin Abdullâh, Lahsâ mültezimlerinden :
2160
Nasûh bin Alî, celeb-keĢân-ı atîk, Ġvraca kz. : 440,
502
Nasûh bin Aydın, ehl-i fesâd, siyâset emrolunan,
Gelibolu kz. : 2353
nâ-Ģâyeste; — evzâ‘ eylemek : 1499; — kelimât
itmek : 858
Natıhon (?), Soğucak Beği Kamtuk'un oğlu : 1471
natrın bey‘ı : 730
Navacga karyesi, Karînâbâd kz. : 1815
Navama Kal‘ası (?) dizdârı : 202
navlun : 725, 1271, 1573, 1834, 1859, 1882, 1938,
1973, 2280, 2599; — harcı : 1973; — ile
fermân olunan zahîreyi mu‘accelen tahmîl
itdürmek : 1938; — ile gemi(ler) tedârüki :
1331, 1347, 1973; — ile gemiler gönderüp
getürtmek : 1335; — ile gemiye koymak :
962; — ile tahmîl itdürmek : 2489; —
tutılmak : 1882; — virmek : 731; —la gemi
getürdilmek : 1710
nâyib(ler) : 47, 57, 64, 76, 84, 111, 133, 509, 520,
626, 717, 795, 873, 956, 1042, 1195, 1197,
nâzır : 112, 122, 146, 169, 185, 215, 216, 219,
1816, 2458, 2467; — âdemi : 179, 509,
640; — nasbı : 1081; — olanlar : 809; —
olmak : 319, 1728, 2316, 2480; — ta‘yîni :
968, 1016, 1026; — u hâzır olmak : 1147;
— u mübâĢir ta‘yîni : 2316; —dan akça
almak : 185; —lara istihdâm içün âdem
virmek : 1415
Nâzır Lutfî, Mora zü‘amâsı, ehl-i fesâd : 120
nâzır-ı emvâl [/nâzıru'l-emvâl] : 276, 683, 696, 701,
766, 1015, 2146, 2479; — defteri : 2160
nâzır-ı emvâllik : 2603
nâzıru'l-emvâl bkz. nâzır-ı emvâl
nâzıru'n-nuzzâr : 997, 999
nazm u intizâm : 611
ne bahâya satılduğın yazup defter itmek : 2162
ne denlü mâlı varısa sicill itmek : 1994
219
ne mikdâr tîmâra müstehıkk ise ana göre yâfte taleb
itmek : 2154
yoklamak : 1148; —ün berâtları virilmek :
473, 832
ne yoldan gelürlerse girü ol yoldan gitmek : 2717
neferât bkz. nefer
Nebî, dârende : 189
Nefhî-oğlı, Ġnbat (?) k., Koçhısâr kz. : 2463
Nebî, ehl-i fesâd, Ġçil sn. : 2245
nef‘-ı küllî olmamak : 1495
Nebî, Hâcî [/Hâcî], sâdâtdan, Ģakî, ġarkîpâre kz. :
1114, 2216, 2291
nef‘ı olmak : 372
nef‘ları müĢâhede olunmak : 121
Nebî, hammâmda püĢt-mâlsüz oturan : 516
nef‘ları olmamak : 840
Nebî, kâtil, PaĢayiğit k. : 508
nehb ü gâret : 582, 626, 1120, 1885, 2053, 2742
Nebî, katl zanlısı, Sekbân k., KeĢan kz. : 1747
nehc-i müstekîmden münharif olmak : 2739
Nebî, müzevver hüküm viren, Edirne kz. : 1608
Nebî, sipâhî : 1720
nehr : 1497; — tuğyân idüp taĢup köpriye muhtâc
olmak : 2510
Nebî, sipâhî, koyun teslîm ü irsâl olunan : 929
Nekâke (?) mevâzı‘ı, Bağdâd : 1598
Nebî, Sultân Hüseyin Beğ Kethudâsı : 2300, 2389,
2392
Nemas karyesi, Göle sn. : 424
Nebî, ġehir Voyvodası olan Hüseyin Voyvoda'nun
yoldaĢı, Selanik : 673
Nebî, Zamantu Kal‘ası müstahfızlarından, ehl-i
fesâd : 2233
Nemçe (vilâyeti) : 428, 2365, 2724; — cânibi :
1854, 1985; —e elinde olan vilâyet : 432;
— kapudânı : 167; — kralı : 2365, 2540,
2763
nemek bahâsı : 1541
neccâr(lar) : 1017, 1098, 1139, 1421, 2544; —
gönderilmek : 1017; — içün âdemler
gönderilmek : 787; — irsâli : 1225; — lâzim olmak : 625, 1109, 1196; — tedârük
idüp âlât ü esbâblarıyla Gelibolı'ya irsâl
eylemek : 1017; — yazılmak : 1139
nerd ü Ģatranc oynayanları ve çalgu çalanları men‘
itmek : 155
Necm, Ģakî vü ehl-i fesâd, ġehirköy k., Gelibolı
kz. : 2338
Neslihân Hâtûn, Müteveffâ Pîrî PaĢa kızı : 1686
Necmî Mehmed, Tedmür Sancağı Beği : 2085
Neçar nâhıyesi, Erdel : 1531, 2743
nefer(ler) [/neferât] : 581, 901, 1846, 2469, 2540;
— almak : 790; — göndermek : 2275; —
hâric yirlerde olmak : 2505; — her biri
kendü kolayında olmak : 1923; — ihrâcı :
459, 1148, 1695, 1756; — kendü hevâsında
olmak : 2505; — lâzim olmak : 459; —
mevâcibleri : 1757; — ta‘yîni : 1695, 2275;
— tebdîl ü tağyîr olmak : 1695; —
tedârüki : 923; — ücreti : 2608; — ve
fukarâya zulminün nihâyeti olmamak :
1477; — ve yat u yarakları yoklanmak :
2529; — yazmak : 473, 832; — zabtında
ihmâli olmak : 1923; — zabtolunmak :
2505; —e muzâyaka çekilmek : 1602; —i
az olan ağalıklar : 1143; —i cüz’î olmak :
581; —i olıgeldüği üzre yoklamak : 2694;
—i yirlerinde ibkâ itmek : 1148; —in
220
Neretva Ġskelesi : 790
Neretva nehri : 790; —nin deryâya karıĢduğı yir :
790
Nesefî, ġeyh, Arûs ġeyhı : 2293
nesne(ler); — aldurmamak : 2123; — al(ma)mak :
399, 2194; — arzitmek : 193; —
avlatdurmamak : 208; — bulunmak : 1687;
— çıkarılup
satılmak :
2522;
—
ekleylemek : 954, 1027; — hâsıl olmak :
65; — ihdâs itdürmemek : 1656; — sâbit
olmamak : 1717; — taleb itdürmemek :
2325; — vir(il)memek : 195, 1300, 1939;
— virmedüklerinde
hılâf-ı
Ģer‘
Ģetmeylemek : 1499; — yapdurmayup men‘
u def‘ eylemek : 146; — zâyi‘ olmak : 2500;
— zâyi‘ olmak ihtimâli olmamak : 2678; —
i alıvirilmek : 2030; —in almamak : 2277;
—ye kâdir olmamak : 2540
Nester suyı, Akkirman lv. : 1791
nevâhî voyvodaları : 62
nevâhî vü kurâ : 1733, 1752; —da tenbîh ü nidâ
itdürmek : 1733; —ya tenbîh eylemek : 49
nev‘an ihmâl ü müsâhele üzre olmak : 777
nev‘an müsâhele olmak : 1868
nevbet(ler) : 2470; — beklenmemek : 1066; — ile
ırgad getürtmek : 964; — ile istihdâm
olunmak : 1044; — ile sipâhî ta‘yîn ü ihrâc
olunmak : 2350; — ile Ģaykaları donatmak :
1020, 1022; — müsellemleri : 2000; —i
olan yörük tâifesi : 1443; —i olmadın
hıdmet
teklîf
olmak :
2469;
—i
olmayanlarun akçaların almak : 1830; —
inde hıdmete gelmeyüp ihmâl ü müsâhele
üzre olanlar : 348; —inde hıdmetlerin edâ
itmemek : 1364; —le bekletmek : 1722; —
le deryâ muhâfazasında hâlî olmamak : 348;
—le güherçile hıdmetine ta‘yîn itdürmek :
1016; —le hıdmet itmek : 786; —le
hıfzolunugelmek :
2552;
—le
hısâr-erlerinden virmek : 159; —le ta‘yîn
eylemek : 885; —le varup hıdmet itmek :
2250
nevbetci(ler) : 1041, 1138, 1232; — ağası : 1041,
1138; — kethudâsı : 1138; — ta‘yîni : 1053;
— tarîkıyla piyâde konılmak : 108; —
tarîkıyla varan Mısır kulları : 358; —
tarîkıyla yeniçeri ta‘yîni : 2385; —e icâzet
virmek : 1232
nevbetci yeniçeri(ler) : 791, 1053, 1539, 1665; —in
ulûfeleri : 2191
nevbetcilik : 358, 1232
nevbet-hâne : 2060; —lerin çârdakları : 1553
nevbetlü : 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; — çayır
voynukları : 921, 1003; — çayır voynukların
çeribaĢıları ve bârgîrleri ile mu‘accelen
ihrâc idüp göndermek : 921; — müsellem
(tâifesi) : 1786; — müsellemân : 1568; —
müsellemleri ihrâc eyleyüp hıdmete
mübâĢeret itdürmek : 1568; — piyâdegân :
1364, 1568; — piyâdeleri ihrâc itmek :
1441; — turmak : 1003; — voynuklar : 86;
—si gelmek : 1003
nevrûz : 25, 629, 640, 820, 1112, 1267, 2432, 2596,
2692, 2693; —da Boğaz'da hâzır olmak :
629; —dan mukaddem akça göndermek :
569; —dan mukaddem irsâl itmek : 569
nev-yâfte : 847; — teftîĢ eylenen yirler : 2237; —
yazmak : 974, 1684, 2237; —sin teftîĢ
eylemek : 2236, 2237
nezâret; — hıdmetinde istihdâm eylemek : 896; —e
müte‘allik olan aklâm : 2078
nısf guruĢ : 2024, 2305
nısf nevbetlü turup tamâm nevbetlüsi gelmek : 1003
nısf rub‘ : 1400
nısf-ı cürm ü cinâyetin sancakbeğlerine bağlayup
defter-i cedîde kaydeylemek : 1493
nısfu'l-leyl : 1431; —de fevâhıĢ ile fısk u fücûrda
olmak : 1386; —de sepedi ile esbâbı sirka
olunmak : 2177; —de zindâncı feryâd
eylemek : 261
nidâ; — itdür(il)mek : 858, 1307, 1733, 1972,
1996, 2238; — itdürüp gereği gibi tenbîh ü
te’kîd eylemek : 1989; — olunmak : 2592
Niğbolı (kazâsı /sancağı) : 47, 211, 1845, 1855,
2213, 2235, 2443, 2616; — beğ(ler)i : 23,
74, 994, 1147, 1558, 1962, 2077, 2213,
2365, 2691, 2692, 2708; — dizdârları : 74;
— hısâr-erenleri : 210; — kâdî(sı /ları) : 74,
163, 210, 395, 404, 436, 646, 921, 994,
1288, 1289, 1318, 1558, 2077; — Kâdîlığı :
2078; — sipâhîleri : 2691; —'dan gelecek
gemiler : 2235
Niğde; — : 822, 1339, 2654; — kâdîsı : 1336; —
Kal‘ası : 1897; — Kal‘ası dizdârı : 1336;
— sancağı beği : 1464, 1701, 1713, 1885,
1897, 2509, 2654
nikâh; — ile virmek : 316; — it(dür)mek : 59, 623,
2482; —a vekîl : 59; —la almak : 2504; —
la kız almak : 2060; —lanmak : 692
Nevesin; — Kâdîlığı : 496; — kâdîsı : 2237
Niko (?) karyesi keferesi, Ġskenderiyye sn. : 1936
Neviçe Kal‘ası, KurveleĢ nh. : 783, 2247
Niko Lazara, arz getüren : 1872
Neviçe karyesi keferesi, Aydonat kasabası : 2147
Niko veled-i Koban, kâtil, ġerha k., Ġpsala kz. :
1115
Neviçe karyesi, ahâlisi isyân eden köylerden,
KurveleĢ nh. : 783
Niko, Bigçiftliği k. kethudâsı, Ergene kz. : 1275
Neviçe karyesi, diğer, ahâlisi isyân eden köylerden,
KurveleĢ nh. : 783
Nikola veled-i Yorgi, mahbûs, Banados k., Cebel-i
Tekfur kz. : 1900
Nevrakop; — Kâdîlığı : 42; — kâdîsı : 133, 1730,
1802
Nikola zimmî, Seğidlüvîrânı k., KeĢan kz. : 1073
Nikola, çobân, Buldı k., Ergeneköprüsi kz. : 1694
Nikola, ehl-i fesâd, Dimetoka kz. : 1538
221
Nikola, metrepolide ait rüsûmda husûmeti olan,
Kayseri : 2326
Nikola, Yanko karındaĢı, maktûl, Hayrabolı kz. :
1280
Nikola, zimmî, Edirne kz. : 454
Nikolbâzârı Çingâneleri : 1558
Nikoliç, Bralotoj tağları keferesinden : 2572
Niksar : 550; —'a varınca yol üzerinde vâkı‘ olan
kâdîlar : 550
NikĢik nâhıyesi, Hersek sn. : 1087
Nîl(-i mübârek) : 334; — suyı : 2075; — vefret üzre
gelmek : 217
nîm çift resmi : 1494
Ni‘metullâh, Oltı Kulları Kâtibi : 2702
nisâ tâifesi : 2179
nisbet
ü ta‘assub; — ile hılâf-ı Ģer‘ nesne
arzitmekden hazer itmek : 488; —
ol(ma)mak : 2030, 2422, 2455
NiĢ kâdîsı : 1037
NiĢ kasabası, Alacahısâr lv. : 122
niĢâncı : 528, 1135, 2473; — beğ : 201, 2113, 2129,
2132, 2306
niĢân-ı hümâyûn : 233, 613, 1783, 1922, 2274; —
ile mu‘anven vakf-nâmeyi kesmek : 2397;
—-ı sa‘âdet-makrûn : 233
niĢânlamak : 819
niĢânlu; — beyâz kâğıd gönderilmek : 611; —
defterde maktû‘ kaydolunmak : 180; —
evâmir : 1913; — evrâk : 2066, 2071; —
kâğıd : 611, 819, 891, 905, 1907, 2668,
2669; — kâğıda tuğrâ çekmek : 819; —
tezkireler : 2473
niĢîmen-i fânî : 2721; —den gülĢen-i sarây-ı bâkîye
rıhlet olmak : 2721
niyâbet; — it(dür /me)mek : 84, 315, 480, 1005,
1197, 1229, 1748, 1762, 2073; — ref‘ı :
2578; — tarîkıyla irsâl olmak : 390; —
tîmârına mutasarrıf olmak : 1494; — ü
ihzâr itdürmemek : 2578; —den ref‘ : 84,
315, 1005, 1197, 1229, 1748, 1762, 1842,
2073, 2087
niyyet itmek : 262, 721, 748, 2491
niyyet-i gazâ vü cihâd : 244
niyyet-i tavâf-ı Beytu'llâhi'l-harâm : 2721
nizâ‘(lar) : 1866; — eylememek : 2635, 2700, 2706;
— idenleri isimleriyle yazup bildürmek :
222
996; — it(dür /me)mek : 111, 180, 917,
951, 972, 1023, 1051, 1198, 1471, 1495,
1521, 1754, 1760, 2316, 2321, 2392, 2493;
— itmek ihtimâli olmamak : 2575; —
ol(un)mak : 496, 1081, 1189, 2289, 2306,
2759; — olunan karyeler : 1244; — olunan
kimesneler : 1796; — olunan mahaller
/yirler : 1073, 2321; — u cidâlden hâlî
olmamak : 1344; — üzre olmak : 2399; —a
düĢüp adâvete mü’eddî olmak : 44; —a
mü’eddî olmamak : 1038, 1047, 2232,
2289; —dan hâlî ol(un)mamak : 1047,
1091, 1141, 1519; —ı görilmek : 1219; —ı
mesâha olunmak : 1628; —ı ol(ma)mak :
154, 2033, 2184; —ı olmak : 1931, 2364,
2439
nizâ‘lu : 2085; —sı olmamak : 2573; —sı olmayan
haymâne : 1610
nizâm u intizâm-ı vilâyet : 2002
nizâm u intizâmına mukayyed olmak : 1905
nizâmü'l-ümem : 244
Nogay : 2722; — Tatar(lar)ı : 75, 335, 838
Nogeriç nâhiyesi, Kratova k. : 648
nohud ve sâyir zehâyir : 863, 981
noksân buğday irsâl olunmak : 891
noksân gelen voynuklar : 1141; —ı evlâdlarından
tekmîl itmek : 1181
noksân müterettib olmak : 463, 2724
noksân üzre olmamak : 2268
noksân üzre tevcîh itmek : 2649, 2650
noksân üzre yazup hımâyet eylemek : 1027
Nona (?) Limanı, Venedik : 116
Nova kazâsı, Hersek sn. : 2158; — Ġskelesi : 554,
862; — Kâdîlığı : 496; — Kâdîlığı'na tâbi‘
nâhıyeler halkı : 496; — kâdîsı : 1042,
2225, 2226; — Kal‘ası dizdârı : 860; —
Limanı : 2226; — müslimânları : 2158
Nova Ġstemade, zimmî, samakovcı, Ofcar k.,
Dobniçe kz. : 1074
Novigrad beği : 127, 525, 1080, 2529; — Mehmed
Beğ'ün kethudâsı : 127
Novigrad sancağı : 127
nökerler : 2463
Nûh, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 109
nukûd bkz. nakd
Nûreddîn, Mevlânâ, sâbık Atabeğ Medresesi
Müderrisi : 1687
Nûrullâh bin Ġskender, Prepolya : 2058
Nûrullâh Kapucı, Haleb beğlerbeğinin kapucısı :
768, 794, 798, 814
Nûrullâh, babası katlidilen, Avlonya sn. : 2137
Nûrullâh, ehl-i fesâd, Kalkanlu kz. : 1163
Nûrullâh, Karahısâr Beği Mahmûd Beğ'in
Kethudâsı : 55, 256, 279, 2408, 2438
Nûrullâh, ma‘zûl, Ġskenderiyye kz. : 1466
Nusaybin kazâsı : 305; — kâdîsı : 2166
Nusratlı karyesi, Cebel-i Tekfur kz. : 1900
nühâs; — alınmak : 244; — alup gitmek : 237; —
ve sâyir levâzimlerin alup gitmelü olmak :
234
nüvvâb : 1584, 1829, 2208; — hılâf-ı Ģer‘ u kânûn
hükmitmiĢ olmak : 47; — u kuzât virdüği
temessüklerin alıvirmek : 1567; — u
kuzâtdan
temessük
ibrâz
iden
müteseyyidler : 1567
nüzûl(-i hümâyûn) : 2576; —nüzûl olmak : 2576; —
ü iclâl mukarrer olmak : 1122, 1155
nüzül : 2325; — hıdmeti : 1416; — akçası ihrâcı :
1229; — akçası olmak : 1198; — arabası
kirâsı : 1197; — ihrâcı : 1198; — ü
avârızdan ve tekâlîf-i örfiyyeden mu‘âf u
müsellem olmak : 2336; — ü celeb ihrâcı :
1197; —den ve avârızdan ve sâyir tekâlîf-i
örfiyyeden mu‘âf olmaların recâ itmek :
2325
nüzûr ü sadakât : 1835, 1984
obaları konmağa kifâyet ider yirler : 276
Obrofca-i Atîk, Klis sn. : 1540
Obrovaca Kal‘ası kurbi : 2468
ocak(lar) : 1064, 1519, 1858, 2126; — binâsı :
2299; — mahsûline dahlitmek : 191; —a
küllî noksân lâzim gelmek : 1416; —ı
noksân üzre bulunmak : 1519
Ocakköy karyesi ahâlîsi, Hasköy kz. : 255
od taĢı : 1096
oda(lar) : 383, 1605; — basmak : 2463; — binâsı :
878; — binâsına mübâĢeret olunmamak :
918; — yanmak : 768; — yap(dur /ıl)mak :
758, 764, 898, 913, 918; — yapdurup
Galata Sarâyı'na ilhâk itmek : 764; —
yıkılmak : 768; —da fâhıĢe olursa ihrâc
itmek : 155; —nun binâsına mübâĢeret
itmek : 759
odabaĢı : 1191
odun : 283, 304, 1596, 1639, 1689, 2360, 2520,
2586, 2610, 2669; — al(dur)mak : 717,
1596; — bâbında muzâyaka çekilmek :
2360; — emîni : 2459, 2592; — getürdüp
bir akça virmemek : 62; — ihzârı : 92, 284,
288, 2395; — îsâli : 2218; — kes(dür
/me)mek : 208, 2395; — kıllet üzre olmak :
2218; — lâzim olmak : 2271; —
muzâyakası çekilmemek : 2520; —
sal(ma)mak : 62; — tedârük (ü ihzâr)
eylemek : 1122, 1172, 2218, 2516, 2520; —
u çalı kesegelmek : 204; — u otluğı narh-ı
cârî üzre almamak : 1053; — u otluk
sürmek : 1053; — u tekne ağacı kesüp
koruya zarar eylemek : 1447; — ve gayri
nesne
kesdürmemek :
1447;
— ve
otluklarını zorla sürdürmemek : 1053; —
virmemek : 1596; —ın ve kömürin
getürtmek : 2037
Ofcar karyesi, Dobniçe kz. : 1074
Ofçabolı yörükleri sübaĢısı : 5, 1070, 2645
oğlan(lar) : 478, 577, 764, 862, 913, 918, 966,
1258, 1260, 1770, 2157, 2314, 2629, 2660,
2727, 2760; — al(ın)mak : 1770, 2509; —
aldurmamak : 871,
883;
— atalara
kaçmak : 45; — cem‘ı : 45; — çeken
harâm-zâdeler : 1202; — çekmek : 333,
1932; — çeküp ve salkun salup fesâd ü
Ģenâ‘at üzre olmak : 939, 1704, 1978; —
devĢürmek : 45; — döğmek : 1683; —
feryâd eylemek : 156; — kapup satmak :
694; — kapuya çıkarmak : 1260; — nakli :
898, 918; — sürmek : 2771; — ta‘yîn
eyleyüp tezkirelerin virmek : 2485; —
ta‘yîni : 966; — taleb itdürmemek : 2660;
— u uĢak kullar : 2248; — vir(il /me)mek :
virilmesin
1258,
1770;
— yazılup
emritmek : 2157; — zabtidememek : 45; —
zuhûra getürmek : 862; —a iĢkence itmek :
2137; —ı defter itmek : 966; —ı Galata
Sarâyı'na naklit(dür)mek : 764, 918; —un
acemîleri : 966; —un eskilerinden ve
223
yararlarından ulûfeye yazmak : 2157; —un
yolına girüp çekmek istemek : 156
oğlancuk : 1745; —ların katlitmek : 1140
Oğlanhızır karyesi, Akçakızanlık kz. : 1145
oğlı (oğulları); — ıtlâk olunmak : 2742; — katlolunmak : 673; — mahbûs olmak : 2742; —
ve karındaĢıyla çekiĢmek : 1560; — ve kızı
habsde fevtolmak : 1108; —n almak : 1932;
—n alup gitmek : 430; —n çekmek : 2152;
—n esîr eylemek : 2742; —n esîr itmek :
522, 526, 2536; —n katlitmek : 2496; —n
rehn tarîkı ile kal‘aya getürüp dutup fi‘l-i
Ģenî‘ eylemek : 1386; —n ve avretlerin esîr
itmek : 1551; —n ve hıdmetkârın çekmek :
2022; —n ve kızın çekmek : 1163; —na
hısâr gedüği virilmek : 2534; —nı halâs
itmek : 34; —nun sancağı oğlına virilmek :
2511
Oğtan, harâmî, Klis sn. : 2130
Ohri (kazâsı /livâsı /sancağı) : 1539, 1695, 1929,
2133, 2514; — beği : 304-A, 548, 1212,
1213, 1230, 1695, 1754, 1929, 2430, 2504,
2514, 2601, 2602; — beği kethudâsı : 1760,
2504, 2514; — halkı : 1539; — kâdî(sı
/ları) : 304-A, 436, 1213, 1539, 2514
ok(lar) : 32, 150, 2560; — atar yarar kavvâs
tedârüki : 1174, 1176; — atmak : 1520; —
ile urup katleylemek : 1814; — ile ve kılıç
ile urup mecrûh itmek : 150, 2504; — u
yay : 1916, 2268, 2344; — u yay u kılıç ile
gezmek : 1411; — ve hançerleri bahâları
satun almak : 32; —la deve urup helâk
itmek : 1683; —la helâk eylemek : 1142; —
la urup helâk itmek : 66; —la urup mecrûh
eylemek : 100, 673, 1817
on vukıyye atar top : 663
Onikidîvân kâdîsı : 1826
orak; — zamânı : 1082, 1083, 1098; —dan orağa
kefîlsüz ırgad tutmak : 2309
OrceĢ (?), Françe : 2767
Ordu(-yı Hümâyûn) : 92, 283, 284, 311, 1122,
1172, 1224; — hıfzı içün ta‘yîn olunan
kimesne : 283; — içün zahîre lâzim olmak :
1172; — içün zahîre tedârüki : 1155; —
ihrâc itdürmek : 2252; —'a si‘at ve
ashâbına sebeb-i ticâret olmak : 1155, 1172
orducıbaĢı : 311; — ta‘yîni : 1224; —na imzâlayup
virmek : 1224
orducı(lar) : 311; — ihrâcı : 311, 2517; — lâzim
olmak : 1224; —ı mahalleleri ve yarar
kefîlleri ile yazup defter itmek : 311; —ı
yarar ve kudreti olanlarından yazup ta‘yîn
itmek : 311, 1224; —ı yazup defter itmek :
311, 1224
Orleyan mahalli, Pariz Ģehri, Françe : 2767; —ı
tahsîn idüp te‘addî eylemek : 1603
Oroslanos karyesi re‘âyâsı, Çanad sn. : 1204
Orse (?) karyesi, ahâlisi isyân eden köylerden,
KurveleĢ nh. : 783
Orta Kal‘a müstahfızları, Trabzon : 2302
Ortaca karyesi, Seferîhısâr kz. : 536
Ortacalu karyesi, Mecîdözi kz. : 1116
Ortakcı karyesi, Edirne kz. : 205
Ortaköy, Galata kz. : 180
Oruç, Dârendegân, oğlı katledilen, KeĢan kz. : 1065
Oruç, gurbet tâifesinden, Adana sn. : 2622
Oruç, Küçük, kâtil, PaĢayiğit k. : 508
oklamak : 1520
Oruç, Kürd tâifesinden, ehl-i fesâd, Çorum lv. :
2080
okur kimesne olmamak : 2372
Oruçbeğli karyesi, Cebel-i Tekfur kz. : 1900
Oldulçemen karyesi, Karahısâr-ı Teke k. : 555
Oruçhân, yol basan, Turgud kz. : 224
Oltı; — sancağı : 1995; — Kal‘ası : 2253; —
kulları ağası : 179; — kulları kâtibi : 2702
Osmân : 2071
olukcı (?), 1364
Osmân Beğ'ün kethudâsı : 1695
on altı vukıyye atar; — top yuvalağı : 663, 1580; —
yuvalak iĢletdürmek : 1486; — top
yuvalağı : 1580
Osmân bin Budak, ev basup âdem katlitmekden
mazınna, Büyük Bigalı k. : 150
on bir vukıyye atar yuvalak iĢletdürmek : 1486
Osmân ÇavuĢ, Diyârbekir çavuĢlarından : 253
on dört ve on bir vukıyye atar yuvalak çâpı : 1486
Osmân Hâcî, kadırga re’îsi : 46
on dört vukıyye atar; — top yuvalağı : 663, 1580;
— yuvalak iĢletdürmek : 1486
224
Osmân Beğ, Ohri Sancağı Beği : 1695, 1760, 2601
Osmân ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 1585
Osmân PaĢa /Beğ, Öztimür-oğlı /Özdemür-oğlı
[/Öztimür-oğlı Osmân PaĢa], sâbık HabeĢ
Beğlerbeği, San‘â ve Yemen Beğlerbeği :
106, 535, 603, 611, 614, 801, 803, 1168,
1169, 1262, 1300, 1333, 1335, 1346, 1347,
1348, 1361, 1454, 1455, 1456, 1508, 1528,
1556, 1734, 1782, 1793, 1925, 2005, 2099,
2293, 2354, 2665, 2769
Osmân Voyvoda, sâbık Belgrad Voyvodası : 101
Osmân, Biga Sancağı sâbık Alaybeğisi : 1886
Osmân, Budaközi Kâdîsı : 460
Osmân, güherçile iĢleyen, PriĢtine kz. : 648
Osmân, Hâssa Serrâcı, Edirne : 644, 890, 1633
Osmân, kapu oğlanlarından : 2762
ve taĢımakda hâsları re‘âyâsın istihdâm
itmemek : 62; — tedârük ü ihzârı : 1122,
1155; —larını zorla sürdürmemek : 1053
otluk u (saman / odun) : 283; — alıvirmek : 283,
1195;
— bâbında
muzâyaka
lâzim
gelmemek : 2576; — bulunmamak : 1195;
— ihzârı : 92, 284, 287, 288, 1195, 2515;
— muzâyakası çekdürmemek : 1195; —
tedârüki : 1134, 1156, 1172, 2516, 2576;
— u etmek getürmek : 288, 304; — ve
arpaların almak : 1862
Otrondoz; — Kal‘ası, Delvine : 2747; — Talyanı :
1498, 2747
oturak : 1231; — virilmek : 2248
oturıcı narhına bey‘ itmek : 750
Osmân, Kapucı : 2704
Otuz (?) karyesi, Dukagin sn. : 2430
Osmân, Mekke-i Mükerreme Emîri : 2764
Ovacık alaybeği : 1801, 1804
Osmân, silahdâr, Mazarak kz. : 1931
Osmân, sipâhî, Dırlasun-ı Ayabüki k., Eskiil kz. :
527, 528, 1720
Osmâncık (kazâsı) : 209, 549, 2162; — kâdîsı :
209, 2162, 2263; — kâdîsınun nâyibi :
2455; — Kal‘ası : 2162
ova; —da temekkün itdürilmek : 2430; —ya
indürmek : 2430
Ovalar karyesi, Üsküdar Imâreti evkâfı : 1344
Ozor Kal‘ası, ġimontorna sn. : 1627
Osmânî akça : 1807; — virmek : 2352
Osmânî altunu : 611
Osmânî hısâbı : 675, 775, 2686
OsmânmeĢhed bili, Derende
mâbeyninde: 1590, 1707
ve
Elbistân
öküz(ler) : 2631, 2651; —in almak : 776, 2755; —
in sirka /serîka itmek : 1510, 2535, 2542
OsmânĢâh Beğ, Ġnebahtı Beği : 629
öldürmeğe kasditmek : 134
OsmânĢâh Beğ, Mora Beği : 647, 904
Ömer Beğ : 912
Ostor Beği Pan bkz. Ostorovski Ban
Ömer Beğ, Mâmrevân Beği, Batum Sancağı Beği,
Trabzon Beği, vilâyet tahrîri ile görevli : 60,
63, 193, 422, 869, 1221, 1426, 1563, 1926,
2060, 2321, 2397, 2492
Ostorovski Ban [/Ostor Beği Pan], Leyh beği :
1473, 2742
OĢahı karyesi halkı, AĢağa Debri nh., Ohri lv. :
1929
OĢondi Lazar : 2540, 2763
otağ : 1345
otlak : 987, 1784; — hakkı cem‘ olunmak : 1784;
—da tüfenkle urup kaçurmak : 2747; —ına
kimesne dahleylememek : 987
otluk : 107, 304, 378, 768, 1133, 1466, 1633, 2610,
2669; — alıvirmek : 410; — bey‘ı : 410; —
bulmak : 410; — getürmeğiçün varan
rencber tâifesi : 410; — göndermek : 410;
— hıdmetine ihrâc itdürmek : 1410; —
mühimmi : 1463; — mühimmi içün ihrâc
olunulugelen arabalar : 1463; — tahmîlinde
Ömer bin Abdülcelîl, Pîr, ehl-i fesâd, Anduğı kz. :
2418
Ömer bin Nusret, Ġsfirlik Kal‘ası Kethudâsı : 1066
Ömer ÇavuĢ, Dergâh-ı Mu‘allâ ÇavuĢı : 299, 305,
308, 317, 320, 321, 736, 741, 742, 744,
972, 1742
Ömer, Ağrıboz Beği Behrâm Beğ'in kethudâsı : 902,
1107, 1113
Ömer, Hâcî, maktûl, Hârîm kz. : 2279
Ömer, Hâfız-oğlı, OdabaĢı, gedük virilen, Mezistre
Kal‘ası : 969
Ömer, maktûl, Erzurum : 2702
Ömer, Rûm beğlerbeğisinin subaĢısı : 2617
225
Ömer, sâbık Hammâr Sancağı Beği : 2537
Ömer, safracı : 93
Ömer, ġeyh Îsâ oğlı, Rodos'a sürilmesi fermân
olunmıĢ, Mısır : 2069, 2315
Ömer, Timürhısâr Kâdîsı âdemi : 42, 71, 1226
Ömerbey karyesi, vakf karye, Ergeneköprüsi kz. :
1694
Ömeriyye, Mısır : 849; — Ģeyhı : 849
ihtiyât idüp kable's-sübût
olmakdan hazer itmek : 1693
telef-i
nefs
örf-i ma‘rûf : 517, 673, 688, 1687, 1693, 2309,