close

Enter

Log in using OpenID

1 ulusal özgün öğretim materyalleri geliştirme projesi

embedDownload
T.C.
ASKALEKAYMAKAMLlGI
IlCCM掘EgitjmM組d肝1噂髄
Sayl:18274017/746/3185015
24/03/2013
KoDu:1・Ulusa10zgmOgretim
MateryalleriGeliStlmePrqiesi
.….MUDURLUKLERINE
ASKALE
Ilgi:ilMilliEg証mMndurlugunm05′03/20−5tarihliVe2474466say−llyaZISl.
IlglyaZlekinde bulunanTokatilMilliEg証m Mndtirl蝉nun当U−usa一〇zgtin
OgretimMateryalleriGelistirmePr(車siiIkonuluyazlekteg6nderilmiitir.
Bilgilerinizivegereglniricaederim
KezzibanBiTLisLi
Mudura.
SubeMiidiirti
DAGlTiM
TumOkulVeKurumMudtirltiklerine
YeniMah Hukm−elKonaglKat3Aikaie
EiektronlkAg wwwmcbg。Vtr
e−pOSta adsoyad@mebgovtr
AyrintIilbligi甲n MusaDEL)BASlVHKI
IcI(0312)XXXXXXX
Faks(0312)XXXXXXX
Buevrakgdveniielektromkim鮒iIeimZaimmlStirh巾//C▼Taksorgumct・gOVtradresindcn7625−4d38−38d4−8cb3−ed30kodulietey−tCdiieblilr
T.C.
TOKATVALiLici
ilM鞘EgitimMiidnr一時
Sayl:27001677/604/2252401
02/03/2015
Konu:1・UlusalOzgnnOgretimMateryalleri
Gel函mePr(車si
…‥VALiLIGINE
(iiMilliEgitimM的nrlugu)
Ilgi:a)MEBYen消kveEgitimTeknolqiileriGenelMudur1時mun12/11/2014tarihve
5264201saylllyaZISl.
b)05/12/2014tarihve27001677/604.02/6103326saylllyaZlmIZ.
Ogretlm SureCinde materyal kullanlmlnln Zenglniestlrilmesi ve6zgurleStlrilmesi,
6mek calIimalarln teSVik edilerek,yayglnIa印rllmasl amaClylall Milli Egitim
Mud肌噌umnz taranndangei亙irilen●●1.UlusaiOzgnn ogretim MateryalleriGeliStime
Prqiesi−1BakanIrglmIZmiigi(a)yazISlile uygulanmaslnakararverilmisVe(b)yazlmlZile
nlkegenelineduyuulmuStur.
S6z konusupr(yeninbaiVurularlhttp://tokat・meb・gOV・tr/ogretimmateryalleriadresinden
yapllacakolup,basvurusuresilO/04/2015tarihinde sonaerecektir・AyrlCaPrqle tanltlmliie
ilgili anS yaZlmlZ ekinde sunulmustur.iliniz bunyesinde bulunan tum okul爪urum
mndurltIklerineveIIAR−GEBirimlerinegerekliduyurununyapllmaslhususunda;
Bilgilerinizivegereglniarzederim.
BilgihanBAYAR
Valia.
Vali YardlmCISl
EKLER:
−Ans
−1.02gtinOgretimMateryalIeriPr(yeSi(14Sayfa)
DAdITIM:
−80日ValiIigine
(ilM冊Eg証mM的nrluklerine)
HukumetKonagiKat3 60100I10KAI
AyrlntlllbIlgllCIn/MERCANBllgISl
mektronlkAg∴http//tokatmebgovtr
Iel(0336)2141017−339
e−pOSta S廿alqlgC1−511mg60のmcbgovn
raks(035‘)2141186
BueVrakguvenl−clcktronikimZaiic一m,alanm坤rhnp/leYraksorgumebgovtradrcsInden6d6d−7d46−3257−944持20akodulietcyitediieblilr
一一一−一°.iii−へ ∴町田田園 駆回囚
磁音感田聞 丿ツ
∴ :.一.∴∴羽幌容
素読 \諜泌網繍 烏 ∴ ::∴∴∴
「.∴∴∴∴一∵一一一一一一∴
園田闘圏圏′
SonBaSVuruTbrihi:10NISAN2015
Basvuruadresi:httD://tokat.meb.蜜0V.tr/ogretimmateryalleri
l i・
l与 ・ ・ l
I ●
叫Jb東山
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content