Eki: İlgi Yazı

16/11 2014 16:55
@ 00o
ı/0o
o
2
-l
|-
ToBa
§rcı sEıx§EEıiğüE
TÜR(iYE
ODALAR VE BORSALAR
BlRuGI
Tarih :
Konu :
L
J
....../ /20|4
Kosova Ticaıet ve Yatrıü Heyeti ile
Toplaİtt
(KTro),; *-..,.J*':;1L1*;" *::"H
Tiilye Tıoaıet odası
fo§oy.a
-İa-*
Amerikan Ticaıet Odası (Amcham] isbiıtiğinje
za_zs
z;; ';1]İr,'u.u"-* tr.
beyeti ile birtikıe Tttrkiye'ye biı ziyaıj gerçekleştilmeyi
pla!ü;;ad;
4
Bu kapsamd4 27 Kasım 2O|4 taıihing: Biıl]ğioiz
Sosyal Tesisleı t-2-3 nolu sa.loılaı,ıda
Kosova Ticgıet ve Yatıflrt Heyeti iJe biı ,plİ",
g".çlİl"şjİl-"L-lti..
ise, aızu eden firmalanmız_ kanlıoc;
ropi-o"- .na-a.;
l(o;;;--İ".-a-'*lL'"İİrll
geTçeiltştiıebilecekti. Kosova taraindaı
tutlu"ut ittul.tçr-pİJİor*İ.U n
göriişneleri çeıçevesinde firoalagmıaı
sunıııası açısmdaa önemlidiı. Bu bakmda_rr söz
ko"*""gö.üş;"İ";'İ,rİt
fayda §ağlaya.ağ öngörüüaektgdiI.
ifu-utı-Gl6EffiiiŞ.t
göıüşmeler
-al-. illli 4
rr- firrutı-,
n*ra--,-
Kosova'din katılm sağlamast beklene! firrğatarın li§&si ve
faaliyet
Büliğmiz web sitesiıiı 1www.tobb.":aQ .Tli.."tl;.^i;;;] alaİdarua daa bibiteİ
iİffi*,üan-Yuı içi
Etkinliklet'' bdltilotiDdf
aİıaı.t *ıloz ı.oo*,
p.ğ#-ai.ıigıni,
l{eu
"er
sitesinde bilahare duyurulacaktır,
"ı,ııigio
ılıı
gornşme gerçekleştiıecek
fiımalanmıaı, göri§me gelçekleştirmek
istediklçıi kosovalı
fmıay belirtip, ekte ve web
y"r-Jui tairi- f;;;;il;i,
bfu şekiıde
"it"-ira"
doldurank Biıliğimize e_Dostz
yolııyla r*l.**.*İ*aİtlİ"rİ.el ileaeleıi
gerekmektediı. İkili gort§me
listesi, ulaşan e-posta slrastna göİe oıuşhınılacakbı.
BilgiJednizi ve konrmun üyelerinize duyııruiıasını ıica ederim,
*İ,sHfi irtn }';ö;Ş*ş:*,Y;';;]fi ;fi.,','§',ry,,
or8 ğ . I.tsrd..
info@tobb
. .cpotn:
Aynr0ı. _B ılgl
(caJşa
lçln.
Kocaı§ı oa,
]
+o
.ı
ı
z^drği.
z ı s .ı.ı
uffi
iohb
eğ
§o
t
ziffiGiffio6rout.oç
ı.1
90o!]200ı
- 20]4 16:55 FAl
@]ooo2
,:§:
KOSOVA TİCARET VE yATtRIM
_- .
ıriı.i iş co\*HiHİ.ou.*E,i,i,o*."ı
*seleİ sosya] Tesisler i-2-3
DoJu saJonlar
Bulvan No:ZSZ reslr;şetir
Ylİı,
']firl-."6crro
sit€r4izde
l?r_P.5:
,-,uquupmar
Pİogram wGb
d?-,.
KATILDIFORMU
TaIih: 2? Kasr]n2014
'*,
rıD,\./...Fi
bilahare
ilın edilecektir.
iffi:iiLlffi",trL",
lkiLi görf§Deleİe katiacak
m.ısııız?
Eangi firğ]a ile göİiişmek istediğnizi
EVET
b<
HAYIR
,or**no
/00o2