close

Enter

Log in using OpenID

CUMARTESİ - Resmi Gazete

embedDownload
T.C.
Re smı Gazete
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 - 1920
idare ve yazı işleri için
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat
Dairesi Müdürlüğüne
müracaat olunur
27 A Ğ U S T O S 1938
SAYI : 3997
CUMARTESİ
M a a r i f Vekâletinden:
Bakanlığımıza bağlı orta öğretim okulları öğretmenlerinden kıdem müddetlerini doldurmuş bulunanların terfi durumları 1702 numaralı ka­
nunun 16 ncı maddesi hükmüne göre incelenerek b i r e r derece terfi etmeğe hak kazanmış olanların kıdem sırasile adlarını ve kıdem müddetlerini
gösterir terfi cetvelleridir.
M a a ş ı 80 l i r a d a n 9 0 liraya ç ı k a n l a r
İstanbul Erkek Lisesi
„
Kız
„
Erenköy
„
„
Pertevnihal
„
Diyarbakır
„
Riyaziye
Fizik
Riyaziye
Fizik
Riyaziye
Öğretmeni
H. Arif
Mücteba
Mahir
Sabit
Celil
Sene
Ay
36
34
32
30
25
2
6
5
1
11
32
32
29
28
28
27
27
27
26
26
24
24
24
23
22
21
21
8
2
7
10
8
9
5
3
4
3
11
7
5
8
10
11
4
36
31
31
30
30
26
27
27
27
9
7
3
7
3
4
10
10
8
Gün
6
—
8
3
25
M a a ş ı 70 l i r a d a n 80 liraya ç ı k a n l a r
İstanbul Kız Lisesi
Haydarpaşa
„
Bakırköy O r t a o k u l
İstanbul Kız Lisesi
Kadıköy 3 üncü O r t a o k u l
Kasımpaşa Ortaokul
Beykoz
„
Gaziosmanpaşa
„
Uşak
„
A d a n a Erkek Lisesi
İzmit Ortaokul
İstanbul E r k e k Lisesi
İzmir
„
„
inönü
Ortaokul
Heybeliada
„
Kabataş Lisesi
Edebiyat
Riyaziye
T a r i h - Coğrafya
Riyaziye
T a r i h - Coğrafya
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
Riyaziye
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
Fransızca
T a r i h - Coğrafya
Öğretmeni
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Sabri Cemil
Nadir
Nazım
Cemal
Vehbi
Hamdi
İzzet
Hayrettin
Adil
Hüsnü
Zeki
Şevket
Naili
M . Emin
Hamdi
Selâhattin
N . Tevfik
16
10
4
25
17
27
26
23
12
23
4
24
15
11
2
—
27
M a a ş ı 55 l i r a d a n 70 liraya ç ı k a n l a r
Silifke Ortaokul
A n k a r a Erkek Lisesi
A d a n a 1 i n c i Ortaokul
T r a b z o n Kız
„
Eyüp
„
Adapazarı
„
Sivas Öğretmen O k u l u
İzmir Kız Lisesi
„
Erkek „
Türkçe
Riyaziye
Fransızca
Coğrafya
Riyaziye
öğretmeni
A . Kâmil
A . Rıza
Zeki
Osman
Şükrü
K e m a l Cenap
Kâzım
M . Emin
Akif
16
5
13
2
1
25
3
18
9
Sayıfa:
27 AĞUSTOS
( Resmî G a z e t e )
105Ö4
Sene
istanbul Kız Lisesi
K i l i s Ortaokul
Haydarpaşa Lisesi
Haydarpaşa
„
Ankara Erkek,,
Davutpaşa O r t a o k u l
Kabataş Lisesi
Pertevniyal Lisesi
izmir Erkek
„
Kadıköy 3 üncü O r t a o k u l
öğretmeni
Tarih
Türkçe
Edebiyat
Coğrafya
Tabiiye
Tabiiye
Coğrafya
. Türkçe
Fransızca
Riyaziye
M a a ş ı 45
s?
51
»3
»
»
n
Ziya
Zühtü
S. Necati
Memduh
M . Kâzım
Eşref
Sıtkı
Sami
S. N a z i f
Sadık
24
23
23
22
20
19
19
19
19
18
Ay
Gün
2
28
6
21
19
28
17
22
16
1
7
8
7
—
7
3
7
6
4
—
liradan 55 liraya ç ı k a n l a r
Nuri
izzet
37
31
8
7
8
11
Resim
Riyaziye
ingilizce
H . Tahsin
Safiyullah
Asım
30
27
27
9
11
9
7
25
24
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
T a r i h - Coğrafya
Cemal
Yusuf
Fuat
27
26
26
3
8
5
8
26
3
Amasya
„
istanbul Erkek Lisesi
Bursa Ortaokul
Tabiiye
Tarih
T a r i h • Coğrafya
Osman T e v f i k
Murat
Murat
26
25
24
7
8
9
11
2
26
Bilecik
„
Haydarpaşa Lisesi
i z m i r Kız Öğ. O .
Tokat O r t a o k u l
Niğde
Riyaziye
Fransızca
Türkçe
ö . Fevzi
Hüsamettin
Gazali
24
23
23
7
4
1
—
Tabiiye
Tabiiye
A . Faik
Hulusi
22
22
11
11
25
13
Bursa Lisesi
Antalya „
Haydarpaşa Lisesi
Kimya
Kimya
Riyaziye
Suphi
Tahsin
Tevfik
22
22
21
10
7
7
27
25
4
Kırklareli
Ortaokul
Cağaloğlu
T r a b z o n Erkek
„
Erenköy Kız Lisesi
Haydarpaşa
„
Haydarpaşa
„
i z m i r Karataş „
Bursa
„
Nişantaşı Kız O . O.
Sivas
Ortaokul
Develi
„
Bartın
„
istanbul Kız O . O .
Kadıköy 3 üncü O . O .
Konya
„
T a r i h - Ceğrafya
ingilizce
T a r i h - Coğrafya
Fransızca
H . Sırrı
Sabiha
Musip
Mediha
21
21
20
19
7
11
9
8
1
2
2
24
E. A r i f i
I. Hakkı
Asaf
A . Selçuk
19
19
19
18
4
3
2
5
9
1
22
'25
Zeki
Tahsin
Abdürreşit
Emin
18
18
18
17
—
3
4
9
13
3
26
18
Saime
E. Kemal
Emin
17
17
17
4
1
5
24
1
16
Siirt
„
Üsküdar 1 i n c i Ortaokul
Bursa Lisesi
Fatih Ortaokul
i z m i r Karataş O. O.
istanbul Kız
„
i z m i r Karataş
„
Artvin Ortaokul
Bursa
„
Gaziosmanpaşa O. . 0
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
Ramiz
Şekibe
Rahmi
17
17
17
7
1
5
18
27
10
Münip
I. Hakkı
Fethiye
16
16
16
9
8
1
14'
14
3
A b d i Tevfik
Safa
16
15
—
—
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
M . Muhtar
Adnan
15
15
10
9
15
6
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Riyaziye
A . Enver
T. T a h s i n
Rasim
15
15
15
8
9
9
—
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
Memduh
Huriye
15
15
4
8
Türkçe
Sami
T. Nejat
15
15
3
3
Coğrafya
M. A l i
15
1
22
Felsefe
T a r i h - Coğrafya
Refet
Fahri
15
15
1
—
21
11
Fransızca
Türkçe
ihsan
Cafer
15
15
—
Davutpaşa Ortaokul
Eyüp
„
A d a n a Erkek Öğ. O .
Kadıköy 1 i n c i Ortaokul
»
»
Karaman
Çanakkale
Niğde
n
»
»
„
„
«
Karşıyaka
„
Kasımpaşa
„
Kumkapı
„
Ordu
„
A f y o n Lisesi
istanbul E r k e k Lisesi
Vefa Lisesi
Haydarpaşa Lisesi
Ayvalık O r t a o k u l
Bartın
„
Cumhuriyet ,>
Riyaziye
Fransızca
Riyaziye
»
Türkçe
»
Tabiiye
Türkçe
55
Türkçe
»
Tabiiye
Fransızca
Türkçe
Öğretmeni
4
6
25
8
20
27
27
8
—
21
6
5
—.
1938
7 AĞUSTOS
Sayıfa:
( Resmî Gazete )
1938
M a a ş ı 40 l i r a d a n 45 l i r a y a ç ı k a n l a r
Sene
Kabataş Lisesi
Beykoz Ortaokul
A n k a r a 1 i n c i Ortaokul
E r z u r u m Öğ. O .
Galatasaray Lisesi
Silifke
Ortaokul
Adapazar
„
Çorlu
„
Gaziantep Lisesi
A d a n a Kız L i s e s i
Edirne
Ortaokul
Giresun
Samsun
Edremit
Aydın
Tarsus
Niğde
A n k a r a Kız Lisesi
Balıkesir ö ğ . O .
Çankırı Ortaokul
Tokat
Nişantaşı Kız O . O .
Nevşehir O r t a o k u l
A n k a r a Kız Lisesi
Nişantaşı O r t a o k u l
Kabataş
Lisesi
Kastamonu
„
Malatya
„
izmir Erkek
„
A f y o n Lisesi
T r a b z o n Kız O r t a o k u l
Tarsus Ortaokul
Niğde
Tokat
„
Uşak
„
A n k a r a Kız L i s e s i
Antalya
„
Edirne
„
Haydarpaşa „
izmir K .
Kabataş
„
„
55
55
Kastamonu
„
Vefa
Balıkesir ö ğ . O .
Kadıköy 3 üncü ö ğ . 0 .
İsparta
Emirgân
Çapa
Cumhuriyet
Biga
Adana
K a y s e r i Lisesi
izmir K.
„
Erenköy,, „
55
53
35
Bursa
„
Ankara K. „
A n k a r a Kız Lisesi
Yalvaç Ortaokul
Üsküdar 2 n c i Ortaokul
E r z u r u m Lisesi
Eskişehir
„
İstanbul K . „
I:zmır
99
99
„ „
Kars
„ „
A k h i s a r Ortaokul
Ankara 2 nci „
Öğretmeni
Tabiiye
Riyaziye
Türkçe
Tatbikat
İlk kısım
Riyaziye
T a r i h - Coğrafya
Yurtbilgisi
Resim
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
Tabiiye
T a r i h - Coğrafya
35
33
Tabiiye
Fransızca
»
İngilizce
Riyaziye
Felsefe
Almanca
Fransızca
Edebiyat
Fransızca
»
Türkçe
Fransızca
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
Kimya
Fransızca
Tabiiye
Riyaziye
Riyaziye
Riyaziye
Fransızca
Fizik
Türkçe
Fizik
Tabiiye
53
Ay
Gün
27
18
3
9-
İhsan
Fatma
Abdüssamet
Abdurrahman
Hidayet
Faik
40
36
30
28
27
27
4
5
3
11
11
2
i s m a i l Hakkı
Adil
Asım
Şahap
Süleyman
Şevki
Şevket
Şaziment
H. Avni
26
25
25
24
22
22
21
21
20
3
11
2
8
6
6
5
28
9
20
17
28
22
15
—
—
A. Azmi
Cevdet
Azize
Emirhan
Salim
Muammer
Muazzez
Turgut
20
20
20
19
18
18
18
18
10
10
7
4
1
2
7
1
16
1
4
26
18
16
26
4
NureDtm
Semine
H . Senih
Cemal
M . Sabri
17
17
17
16
16
9
18
13
3
Esat
E . Âli
Vecihe
Suat
Seyfettin
Halis
E. Ruhi
Sami
Şeraf ettin
Saime
ihsan
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
izzet
ihsan
Edip
Mitat
A.Nüzhet
Reşad
Avni
Hilmi
Ekrem
3
—
4
11
6
10
2
—
—
27
14
—
—
—
27
25
1
11
22
1
14
6
14
10
7
7
3
4
4
4
11
—
15
15
15
15
15
15
15
15
15
8
10
7
7
6
7
5
8
9
8
6
20
2
10
26
13
15
13
5
11
6
1
—
T a r i h - Coğrafya
Fransızca
Riyaziye
Tabiiye
T a r i h - Coğrafya
Kimya
Fransızca
Kimya
Riyaziye
Tabiiye
Riyaziye
Türkçe
Fransızca
Tabiiye
Tabiiye
Türkçe
Coğrafya
Riyaziye
Fizik
Fransızca
Fuat
İhsan
Sadi
Münir
İbrahim Hakkı
Kâmuran
Kâmuran
Müberra
Necati
Hilmiye
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
Celâl
S. V e h b i
Necmiye
Rauf
Eminüttin
Rauf
Fuat
Hüseyin A v n i
Zübeyde
14
14
14
14
14
14
14
14
14
11
11
10
10
8
7
10
8
11
Türkçe
Fransızca
T a r i h - Coğrafya
H . Nusret
Hazer
Nimet
14
14
14
7
4
5
—
1
9
9
4
8
22
12
27
—
—
28
8
15
12
5
12
10
18
24
4
7
—
13
12
7
5
10505
Savıfa:
27 AĞUSTOS ,1938
( Resmî Gazete )
10506
Sene
Bolu
Ortaokul
Bursa
„
Emirgân
„
K o n y a Lisesi
Türkçe
Fransızca
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
Fransızca
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
Fransızca
Fransızca
Türkçe
Tabiiye
Terbiye Ruhiyat
İngilizce
Felsefe
Tabiiye
Coğrafya
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
Türkçe
Riyaziye
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
Fransızca
T a r i h - Coğrafya
Kandilli
„
Kabataş
„
i z m i r Erkek Lisesi
istanbul K .
„
Haydarpaşa
„
Tabiiye
Türkçe
Almanca
ingilizce
Fizik
•>•>
»
Gaziosmanpaşa O r t a o k u l
inönü
,,
Gümüşane
„
Kumkapı
„
A n k a r a K . Lisesi
A d a n a K . Lisesi
Ödemiş Ortaokul
E d i r n e K . Öğretmen
istanbul K . Öğretmen
Bursa Lisesi
Erenköy „
istanbul Kız Lisesi
„
E rkck
i z m i r Kız
„
Erkek
j5
Kabataş
„
Ankara 1 inci Ortaokul
Bolu
„
Cumhuriyet
„
Nazilli
Beykoz
„
Çanakkale
„
Gaziosmanpaşa „
Gelibolu
„
İsparta
„
Kadıköy 3 üncü „
??
33
33
33
Erzurum
„
Nişantaşı O r t a o k u l
A n k a r a E r k e k Lisesi
33
33
33
Ankara Gazi
„
E d i r n e Lisesi
istanbul Kız Öğ. 0 .
E r z u r u m Lisesi
Gaziantep
„
istanbul K . „
A n k a r a M u s i k i Öğ. 0 .
Çatalca O r t a o k u l
Mersin
„
D e n i z l i Lisesi
istanbul K . Öğ. 0 .
M i l a s Ortaokul
A n k a r a G a z i Lisesi
Türkçe
Tabiiye
Kimya
Fransızca
33
Türkçe
Tabiiye
Fransızca
Riyaziye
Tabiiye
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
Öğretmeni
33
53
33
33
33
39
33
53
33
35
33
55
35
59
55
55
95
55
55
55
59
55
55
53
55
35
33
55
35
35
55
33
55
33
55
33
55
33
53
33
33
35
39
95
95
55
99
59
39
33
Tabiiye
Tedris Usulü
Fransızca
Almanca
99
99
99
99
Ay
8
8
7
8
8
11
7
9
Gün
1
13
14
23
26
16
Naşide
Vehbi
Y . Saim
E . Âli
M . Vehbi
Sara
Recai
Übeyde
Nüzhet
Ayşe
E. Hamdi
Rebia
Nebahat
M . Gülbahar
Hatice
Zehra
H . Şükrü
Kevser
Hüsnü
A . Nezihi
H . Fahri
Hikmet
Rukiye
M . Kâzım
Mahir
A . Şeref
Lütfü
B. Savacı
Şükrü
Mevhibe
Gülsüm
Celâlettin
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
—
—
—
—
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
4
5
7
11
5
2
8
3
9
11
10
9
5
3
1'5
24
12
16
8
29
10
29
7
12
20
7
9
7
E . Behice
Zeki
S. S a m i
Hatice
Kenan
12
12
12
12
12
10
8
10
9
5
10
16
17
27
Sıtkı
Semiha
Edibe
Abdurrahman
A . Muhtar
Fahri
Müveddet
Cevdet
Halil
Azize
Zuhuri
H . Timuçin
Rahmi
Haşim
H . Bekir
Mükerrem
Şükrü
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
6
3
1
11
10
10
4
9
11
2
—
—
9
—
—
—.
—
•—
—
—
—
—
10
9
22
11
—
15
5
6
17
19
17
11
11
14
—
15
—
—
—
—
—
.—
—
28
•—
—
.—
—
13
5
26
10
M a a ş ı 35 l i r a d a n 40 liraya ç ı k a n l a r
Düzce Ortaokul
Kabataş Lisesi
Galatasaray Lisesi
E r z u r u m Öğ. O .
Eyüp O r t a o k u l
K a n d i l l i K . Lisesi
K o n y a Kız Öğ. 0 .
Beyoğlu O r t a o k u l
Kumkapı
Adana
Davutpaşa
Artvin
Bolu
M a l a r y a Lisesi
Çanakkale Ortaokul
T a r i h - Coğrafya
Resim
i l k kısım
Tatbikat
Resim
Resim
Elişi
T a r i h - Coğrafya
Beden eğitim
Fransızca
Resim
Fransızca
53
Tabiiye
Türkçe
Öğretmeni
E. Sabri
Ziya
H . Ahmet
A . Rıza
M . Emin
Mehmet
Veysel
Cevat
Adnan
Necib Güneş
Ziyaettin
A. Dilman
Kâmil
Osman
IbTahim
33
26
25
24
24
23
22
22
20
20
19
18
17
16
15
4
11
10
8
6
4
8
6
10
6
7
9
2
7
%
2
12
17
23
10
11
1
—
13
2
12
7,
2028
27 AĞUSTOS
Sayıfa:
(Resmî Gazete)
1938
Sene
Elâzığ O r t a o k u l
İstanbul Erkek Lisesi
H o p a Ortaokul
Cumhuriyet Ortaokul
A n k a r a 2 n c i Ortaokul
İstanbul E r k e k Öğ. O .
M a r d i n Ortaokul
Kabataş Lisesi
Eskişehir
„
O r d u Ortaokul
A n k a r a M u s i k i Öğ. O.
İnönü Ortaokul
Buca
„
Bilecik
„
Biga
Balıkesir Lisesi
Kastamonu O r t a o k u l
E r z u r u m ö ğ . O.
A n t a l y a Lisesi
Haydarpaşa Lisesi
İstanbul Kız Lisesi
İzmir Erkek Lisesi
Kadıköy 2 n c i O. O.
A d a n a Kzı Lisesi
İstanbul Kız Ortaokul
Bitlis
.,
Bakırköy
„
Galatasaray Lisesi
Erenköy Kız „
İstanbul E r k e k „
İzmir Kız
Lisesi
3Î
33
93
Konya
„
33
3?
Pertevniyal
„
Samsun
„
Vefa
_
„
Balıkesir Öğ. O .
Giresun
Ortaokul
Gaziosmanpaşa
„
Eyüp
„
Çapa
„
Galatasaray Lisesi
53
35
A d a n a Erkek „
Sarıkamış Ortaokul
A n t a l y a Lisesi
Sivas Öğ. O .
E d i r n e Kız Öğ. O .
Konya „
„
„
Nazilli
Ortaokul
Samsun
„
Taksim
„
Zonguldak
„
Balıkesir
Lisesi
Diyarbakır
„
İstanbul K .
„
Kabataş
„
Kastamonu
„
Adapazarı
Ortaokul
Akşehir
„
Ankara 1 inci
„
Aydın
„
Edirne
„
Erzurum
„
Gaziosmanpaşa
„
İnegöl
Maraş
„
Mardin
„
Mersin
„
Muğla
Elâzığ
_
„
Samsun Lisesi
K o n y a Kız Öğ. O .
T a r i h - Coğrafya
Fizik
Fransızca
İngilizce
Fransızca
Edebiyat
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Felsefe
T a r i h - Coğrafya
Edebiyat
Fransızca
Tabiiye
Riyaziye
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
Türkçe
Tedris Usulü
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
Almanca
Riyaziye
Türkçe
Fizik
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
Tabiiye
Türkçe
Tabiiye
33
Türkçe
Tabiiye
Riyaziye
Tabiiye
Felsefe
Tabiiye
35
Tedris Usulü
Tabiiye
33
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
55
Fizik
Almanca
Tabiiye
Almanca
Tabiiye
Tedris usulü
55
33
Türkçe
Tabiiye
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Felsefe
Fransızca
Fizik
Tabiiye
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
Türkçe
33
Almanca
Türkçe
Tabiiye
Almanca
Edebiyat
Öğretmeni
Talha
Y . Nesi'bi
Haydar
Nilüfer
Nazire
Sedat
İbrahim Hakkı
B. T e v f i k
Necmettin
Yusuf
Semahat
Burhanettin
F. Necib
Halit
Selâhattin
Niyazi
Cevdet
İdris
Tayyar
Halit
Fridel
Muhlis
Sabahat
Mubahat
Nüzhet
İbrahim Hakkı
Safter
Muslihittin
F . Nihade
B. Hakkı
Fehamet
M . Kâzım
Faik
Fahri
İ. Raşit
Ö. Sıtkı
Celâlettin
Ziya
Zihni
Selâhattin
İ. Mustafa
Seniha
E. Mahmul
İ. Safer
İbrahim H a l i s
A . Cevat
Nusret
Numan
Vasfi
Nuriye
Faik
Marziye
M . Emin
Selçuk
Ham'it
Kâzım
Handan
Arif
M . Şükrü
Saim
Semiha
Meliha
H . Fahri
Hamdi
Osman
Mihriban
A. Refik
A. Avni
Ziya
Rasim
Tahir
Hurşit
A. Rufai
Fakihe
14
14
13
12
12
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
5
3
Ay
6
11
9
11
7
6
11
10
8
7
2
8
5
7
4
3
10
11
11
11
11
11
8
11
11
9
9
7
8
10
8
10
9
9
8
7
10
9
9
6
4
2
. 1
2
8
8
1
Gün
23
24
14
5
14
6
1
—
2
23
5
1
4
19
3
9
15
19
2
—
15
3
3
5
1
3
5
4
1
14
5
3
19
6
6
11
15
28
28
17
3
4
21
16
16
—
1
8
1
3
9
1
6
19
18
10507
Sayıfa:
27 AĞUSTOS
( Resmî Gazete)
10508
M a a ş ı 30 liradan 35 liraya ç ı k a n l a r
Süleymaniye
Ortaokul
Adapazar
„
Bolu
.,
tU-üdar 2 i n c i
„
Bartın
„
Uşak
Galatasaray
Lisesi
Pertevniyal
„
Zonguldak
Ortaokul
Bandırma
„
İsparta
„
Burdur
„
Karaman
„
Biga
„
İzmir Kız Öğ. 0 .
"
Kabataş Lisesi
Ordu
Ortaokul
Kadıköy linçi
„
Maraş
„
A n k a r a Kız Lisesi
İstanbul E r k e k ö ğ . 0 .
Cibali Ortaokul
Kadıköy 3 üncü 0 . 0 .
Zile Ortaokul
Haydarpaşa Lisesi
Biga
Ortaokul
Fatih
„
Kadıköy 2nci
„
Nişantaşı
„
Milas
Mersin
Çatalca
"
Gaziosmanpaşa
„
Maraş
„
Kumkapı
„
Rize
„
Galatasaray Lisesi
A d a n a E r k e k Öğ. 0 .
İzmir Kız
Lisesi
Kars
Nişantaşı
Ortaokul
Trabzon E r k e k
„
Cibali
'
„
Cumhuriyet
„
Haydarpaşa Lisesi
Bafra
Ortaokul
Akşehir
„
Bursa
„
„
,
Cumhuriyet
„
İnönü
„
A n k a r a Kız
Lisesi
Adana Erkek
„
Uşak
Ortaokul
A n k a r a M u s i k i Öğ. O .
„ „
Malatya
Lisesi
İzmir Kız
„
İzmir E r k e k Lisesi
İstanbul E r k e k Öğ. 0 .
A n k a r a M u s i k i Öğ. 0 .
Trabzon
Lisesi
„
„
Sivas
Dikiş
Musiki
Resim
Dikiş
Musiki
Beden eğitim
İlk kısım
Beden eğitim
Resim
Musiki
Türkçe
Resim
Fransızca
Musiki
Resim
Beden eğitim
Resim
Beden eğitim
»
»
»
»
Musiki
Tabiiye
Fransızca
Türkçe
»
Fransızca
"
" Coğrafya
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Fransızca
Riyaziye
Tabiiye
Türkçe
Fransızca
Türkçe
Almanca
Fransızca
Riyaziye
Edebiyat
İngilizce
Tabiiye
Türkçe
Fransızca
T a r i h - Coğrafya
Riyaziye
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Riyaziye
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
İngilizce
„
Türkçe
Piyano
Musiki
Edebiyat
Riyaziye
Türkçe
Tedris usulü
Türkçe
Felsefe
Edebiyat
T a r i h - Coğrafya
T
a
r
i
h
öğretmeni
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
»
„
»
"
„
„
„
„
»
„
»
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Fatma
M . Recai
Nami
Feride
Rahmi
Nafi
Şevket
Fazıl
Kemal
Halit
Hüsnü
Şevket
Mükrime
Yekta
Celâl
A . Hamdı
Adnan
Zeynel
Nuri
Mediha
E . Zeki
Arif
Rıdvan
Mehmed
Münir
Bedriye
S
u
b
h
i
Melek
Nezihe
İbrahim K e m a l
Kemal
A . Turgut
Nadide
A . Hikmet
Nazmi
Safiyettin
İ. Z e k i
H . Mahmud
Cevdet
R. F i k r e t
Semiha
Seracettin
Ayşe
Hamiyet
Raşit
Ö. Lütfü
A l i Rıza
Nazım
Kâzım
Mehpare
Süreyya
Azime
Rasim
Şöhret
Ferhunde
Necdet
Vasfi
Fahriye
F . Behiç
Fevzi
Reşat
Nazif
N . Sırrı
A . Namık
Felsefe
„
Faik
E d i r n e Kız Öğ. 0 .
Fizik
„
Afife
Ankara Erkek
T a r i h - Coğrafya
İngilizce
Fransızca
Tarih
İngilizce
„
„
„
„
„
Himmet
Nadire
ismail Mahir
Enver
Refik
Balıkesir
Galatasaray
Haydarpaşa
Lisesi
„
„
„
Sene
Ay
Gün
27
27
26
26
24
20
19
18
18
18
18
17
6
—
4
22
20
21
16
16
15
15
15
15
15
15
15
13
13
13
13
12
12
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
o
—
—
—
—
11
11
9
9-
—
—
8
13
2
6
—
—
3
2
3
3
4
10
5
6
15
-27
10
19
24
5
8
11
11
7
9
10
9
8
4
8
9
11
3
7
14
8
13
23
9
—
—
—
3
3
3
8
23
—
—
—
—
26
26
17
18
1
5
28
—
14
13
12
29
0
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6,
6
6
6
6
6
2
—
—
6
3
13
6
6
6
6
6
11
11
10
10
11
19
1
1
1
12
6
10
9
5
4
10
5
6
10
10
9
4
2
7
5
9
11
11
4
6
6
5
21
19
2
18
22
23
6
6
3
13
18
23
23
3
1
15
3
5
11
15
18
13
1938
27 AĞUSTOS
Sayıfa:
( Resmî Gazete)
1938
Sene
Ay
Gün
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
11
10
11
11
9
10
8
5
11
11
11
11
11
11
11
10
11
4
11
11
3
9
11
8
11
10
10
7
10
8
10
5
4
4
4
5
5
6
4
8
6
6
5
6
4
9
17
5
5
4
4
5
3
3
10
16
9
1
Fransızca
Y. Ziya
Faruk
Sami
Ekrem
Hulusi
F. Fevzi
I. Hakkı
Selâhattin
Ayşe
Mansur
Murtaza
H . Münip
Cemile
Kemal
Osman Fevzi
Adalet
Bedia
Hadiye
Mustafa
Niyazi
M . Asım
Hilmi
Mehpare
Hüveylâ
M. A l i
Nurettin
A . Şekûri
E tem
Bedia
Halis
Halil
Faik
A . Rıza
M. Ali
Ekrem
Osman Şeref
Behzat
N . Şazi
Maşuk
Sadettin
Fehmi
Süleyman
A . Rüstem
Kâmil
Nurullah
Samiye
Hayriye
H . Emin
Kemal
Fevzi
Mihriban
Şinasi
Melek
Perihan
Süreyya
Lâtif
Yurtbilgisi
I. Etem
6
93
ingilizce
Melâhat
6
Kayseri
„
Almanca
Ö. Lütfü
6
Kütahya
„
T a r i h - Coğrafya
İzmir E r k e k
Kastamonu
Lisesi
Kütahya
Ortaokul
Akşehir
Amasya
»
Ankara 1 inci
53
Bafra
Bilecik • Ortaokul
99
»
55
Çatalca
Elâzığ
Gelenbevi
inönü
izmit
„
„
„
59
T a r i h - Coğrafya
Almanca
Riyaziye
Fransızca
T a r i h - Coğrafya
ingilizce
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
Tabiiye
T a r i h - Coğrafya
Fransızca
Türkçe
Tabiiye
Riyaziye
Türkçe
59
A n k a r a Kız Lisesi
Zile
Ortaokul
Yalvaç
„
Van
„
Üsküdar 3 üncü O r t a o k u l
Üsküdar 2 n c i
Riyaziye
T a r i h - Coğrafya
33
35
Trabzon
35
Tarsus
55
Taksim
53
Ş. K a r a h i s a r
Osmaniye
33
s>
»
Karaman
»
Kadıköy 1 i n c i
„
A n k a r a E r k e k Lisesi
„
Gazi
„
39
99
99
99
99
99
Afyon
39
95
Riyaziye
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
Riyaziye
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Erkek
55
53
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Lisesi
93
Antalya
„
Bursa
„
Eskişehir „
istanbul E r k e k Lisesi
i z m i r Kız
Kabataş
Kastamonu
K o n y a Kız Öğ. O
Yozgat
Lisesi
Malatya
„
Samsun
„
Gaziantep „
Diyarbakır „
Haydarpaşa „
33
Fransızca
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
33
35
Türkçe
. Felsefe
Riyaziye
Felsefe
Riyaziye
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
Fizik
Kimya
Riyaziye
T a r i h - Coğrafya
Riyaziye
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Fransızca
Öğretmeni
—
22
7
16
16
2
24
3
2
10
—
10
12
14
—
13
5
3
1
20
2
24
20
9
19
19
5
2
1
9
1
1
24
29
14
24
3
24
18
19
25
13
1
1
—
9
—
0
6
10
12
6
—
—
—
Mehmet
6
—
—
—
—
—
A n k a r a Kız „
Münevver
6
11
17
Tekirdağ Ortaokul
Hikmet
6
—
—
Emirgân O r t a o k u l
Perihan
0
—
—
10
6
95
Türkçe
Eyüp
Servet
6
/;
Edirne
Mediha
0
Bursa
Abdülkadir
6
Burdur
Müfit
6
Bafra
Is. Oğuz
6
Ankara 2 nci
Muallâ
6
r ransızca
Rıfat
5
6
4
Resim
Şahin
3
—
1
Samsun
Lisesi
—
2
10509
Sayıfa:
27
( Resmî Gazete )
10510
M a a ş ı 25 liradan 30 liraya ç ı k a n l a r
Sene
Z i l e Ortaokul
Akhisar
„
Süleymaniye Ortaokul
Galatasaray Lisesi
B a f r a Ortaokul
Kastamonu Ortaokul
Emirgân
„
Cumhuriyet
„
Buca
„
55
Niğde O r t a o k u l
Biga
Bakırköy „
Çorum Ortaokul
İzmir Karataş O r t a o k u l
İzmit
„
Kırklareli
„
Konya
„
Mersin
„
Rize
„
A n k a r a Erkek Lisesi
M a l a t y a Lisesi
Trabzon
„
İzmir Kız Lisesi
Bursa Kız Öğ. O .
•Kayseri Lisesi
A d a n a Ortaokul
Akhisar
„
Amasya
A n k a r a 1 i n c i Ortaokul
39
33
Ankara 2 nci
Bakırköy
Bartın
Bilecik
Buca
Burdur
Çatalca
Çapa
Edremit
Heybeliada
İnönü
95
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Ortaokul
„
1
26
22
Resim
Beden eğitim
Fransızca
Musiki
„
„
„
„
Resim
Riyaziye
Beden eğitim
Resim
Beden eğitim
T a r i h - Coğrafya
Beden eğitim
Resim
Musiki
Dikiş - Biçki
Türkçe
Fransızca
Tabiiye
Fransızca
Türkçe
Tabiiye
Fransızca
Tabiiye
Fransızca
Türkçe
Riyaziye
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Turgut
Ahmet
İsmail Hakkı
Ahmet
Lütfullah
Selâhattin
Muhtar
Saim
Fahriye
Müeddep
Cemalettin
Nuri
Abdurrahman
Yasef
Aliye
Kemal
Kemal
Ayşe
Nasih
Muammer
N. Halit
Fransızca
Türkçe
Riyaziye
Fransızca
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Fransızca
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
Riyaziye
Kimya
Fizik
Edebiyat
Türkçe
Tabiiye
Türkçe
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
M . Lütfü
Kemal
Aliye
Halil
Fikri
Didar
Sait
Rebia
Sabri
M . Tevfik
Mukaddes
Hakkı
Nihat
Fikriye
Selma
M . Muhtar
Zülfikar
Rıikiye
İ. N i h a t
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
11
11
9
9
6
7
8
10
6
10
6
8
5
11
6
6
9
9
1
13
20
20
26
9
20
3
16
2
2
9
6
28
28
28
2
7
1
Vacide
Nezihe
Adalet
N. Hadi
Rahmi
Leman
Nigâr
Okyay
Mahmure
Halide
Fatma
M . Ragıp
Meliha
Şekibe
Seniha
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
10
11
3
6
9
9
11
6
10
9
2
11
4
6
18
20
1
13
10
'2
15
1
5
23
5
8
21
16
10
Öğretmeni
„
„
„
„
33
Resim
Dikiş - Biçki
Beden eğitim
33
Gümüşane „
Elbistan
„
Haydarpaşa Lisesi
Trabzon Erkek Öğ. O .
B u r d u r Ortaokul
Çapa
„
Kadıköy 3 üncü O r t a o k u l
Ankara 1 inci
„
K o n y a Ortaokul
Ünye
„
Süleymaniye O r t a o k u l
İstanbul Erkek Lisesi
Kayseri
„
Balıkesir
„
Haydarpaşa
„
İsparta O r t a o k u l
K a n d i l l i Kız Lisesi
—
Osman N u r i
Ferruhsar
Emine
İsmail Hakkı
E . Müzeyyen
Nadide
Emine
Emine
M . Emin
Hıfzı
Senai
İsmail Hakkı
Hakkı
Zühre
Leylâ
Şadan
Resim
Dikiş - Biçki
Musiki
İlk kısım
Dikiş - Biçki
„
„
„
55
A n k a r a Erkek Lisesi
Edirne
„
Eskişehir
„
Edirne Kız Öğ. O.
Urfa
Ortaokul
Develi
„
Kırklareli
„
İzmir Kız Öğ. O .
Tokat Ortaokul
Ünye
24
22
20
18
18
17
17
17
15
15
15
15
15
15
14
14
Gün
Ay
33
33
93
35
T a r i h - Coğrafya
„
33
99
35
33
55
55
Tabiiye
T a r i h - Coğrafya
Fransızca
T a r i h - Coğrafya
Fransızca
T a r i h - Coğrafya
Riyaziye
T a r i h - Coğrafya
'3
35
93
55
Riyaziye
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
„
„
„
,,
„
„
„
,,
39
33
„
„
„
„
9
5
8
2
6
4
5
10
6
8
6
10
5
7
7
10
11
17
28
6
27
5
15
14
20
27
18
14
14
13
13
13
13
13
12
12
12
12
10
9
9
8
8
8
7
7
7
6
4
10
11
2
9
8
4
3
7
12
11
21
18
26
21
9
7
—
—
7
8
11
9
3
9
3
6
7
9
11
—
—
20
23
8
—
2
6
4
5
9
8
12
AĞUSTOS
1938
Sayıfa:
{ R e s m î Gazete)
27 AĞUSTOS 1938
Ay
Gün
3
3
3
3
3
3
10
6
10
7
6
6
Fatma
Emin
Şemsettin
Mahir
H . Fikret
Kemal
Leman
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
11
10
1
1
6
9
24
10
20
24
10
10
22
6
9
18
1
10
13
13
10
6
Dilâver
H. Avni
Nuriye
Salih
Hakkı
3
3
3
3
3
10
6
10
11
4
26
2
1
4
3
Ratip
Arif
İbrahim
Meliha
4
2
3
3
6
11
3
3
10
1
10
17
13
4
26
24
18
20
28
10
9
Sene
Kadıköy 1 i n c i O r t a o k u l
Karaman
„
»
»
Merzifon
„
Kastamonu
„
Öğretmeni
Fransızca
Riyaziye
Tabiiye
99
99
59
59
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
Türkçe
99
;>
Kırklareli
Kırşehir
"
„
„
Kumkapı
Konya)
Maraş
Nazilli
Niğde
Ordu
Samsun
„
„
„
„
„
59
95
Sinop
„
93
99
T a r i h - Coğrafya
53
Süleymaniye
Tarsus
T r a b z o n Kız
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
Urfa
Urfa
Ünye
Üsküdar 1 i n c i
„
2 nci
A d a n a Kız
Ankara „
M
33
„
„
Lisesi
„
„
Erkek
„
99
99
99
93
39
19
9?
99
39
93
93
99
Afyon
Antalya
99
ingilizce
Edebiyat
Balıkesir
Bursa
Beden eğitim
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
Beden eğitim
„
„
3?
"
Denizli
Diyarbakır
9?
•»
33
3)
Erenköy K .
Erzurum
Eskişehir
33
„
„
„
„
33
53
Haydarpaşa
„
istanbul K .
„
35
53
95
33
5?
5?
„
Erkek
İzmir Kız
53
35
91
Erkek
53
35
Kandilli
„
„
55
3)
„
Tabiiye
Riyaziye
Türkçe
Tarih
Tabiiye
Tarih
Tabiiye
Riyaziye
Tabiiye
»
Gaziantep
3?
T a r i h - Coğrafya
Edebiyat
Coğrafya
Riyaziye
T a r i h - Coğrafya
„
„
„
«
Kız
33
39
99
99
99
93
Kayeseri
„
99
33
Konya
Sivas
„
39
99
'9
39
"
99
99
99
99
59
99
99
95
Meryem
Aliye
Emine
Zahide
Fevziye
Şükrü
Turan
Mesut
59
55
99
59
99
99
M. Ulvi
Sabahattin
S. R e f i k
Sırrı
Melike
Cemil
M . Nezih
99
99
99
99
99
99
Riyaziye
Fizik
„
„
95
Beden eğitim
Türkçe
Coğrafya
T a r i h - Coğrafya
Tarih
Riyaziye
Almanca
Edebiyat
99
99
59
99
59
„
„
55
35
Fransızca
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Türkçe
»
•>•>
55
99
33
Fransızca
Tabiiye
T a r i h - Coğrafya
Tabiiye
Resim
Fizik
Tabiiye
Felsefe
T a r i h - Coğıafya
Riyaziye
Fizik - Kimya
Türkçe
T a r i h - Coğrafya
Tarih
Fransızca
Edebiyat
Riyaziye
99
Şahap
ibrahim
Edibe
Müşerref
Fitnat
Hüriyet
Şeraf ettin
Meziyet
Haydar
99
99
99
99
İsmtt
59
99
99
99
99
99
99
99
99
39
99
99
99
99
99
59
99
99
99
39
99
99
99
99
99
99
99
99
99
Süheyl
Seyfi
A . Dinç
Iclâl
Nabi
Reşat
Hayri
Hüseyin
Nazıma
R. Zühtü
C. Raşit
Talia
Sabiha
Canan
Osman
Fikret
Aliye
Bedia
Halit
Ali
Ülgen
N . Ahmet
Nebihe
Zekiye
İclâl
Neyir
İsmail Hakkı
Nezahat
Sabri
Kenan
Nazım
Zati
1
O
D
3 ,
3
3
3
33
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
•}
O
3
3
3
8
8
6
10
3
8
5
11
11
11
1
6
10
10
4
11
2
1
26
1
18
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
20
21
4
1
18
2
7
1
10
y
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
t£
22
23
13
28
6
25
15
13
12
8
8
12
19
16
24
15
14
18
5
10
o
5
10
5
6
9
10
10
9
7
9
3
4
7
0
19
7
/
7
3
7
1
11
1
1
n
2
3
3
21
18
18
C
O
2
10
10511
Sayıfa:
27 AĞUSTOS
(Resmî Gazete)
10512
Sene
Trabzon
Lisesi
Yozgat
„
A d a n a E r k e k Öğ. 0.
M a l a t y a Lisesi
Balıkesir
Öğ. 0.
Bursa Kız
„
„
E d i r n e Kız
„
„
Erkek.
^
»
Bursa Kız Öğ.
öğretmeni
Tabiiye
99
»9
99
99
T a r i h - Coğrafya
Fizik
T a r i h - Coğrafya
Tarih
Riyaziye
Fizik - Kimya
99
99
99
99
99
99
Ş. V e h b i
Halit
Aliye
Fatma Zehra
Esat
Leman
Adviye
M. A l i
Mürvet
Ay
Gün
—
3
3
3
3
3
3
3
3
3
11
11
10
3
7
10
1
8
4
23
22
22
19
19
18
16
16
15
14
14
13
13
13
12
12
12
11
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
1
8
1
19
16
1
18
8
16
M a a ş ı 22 l i r a d a n 25 liraya ç ı k a n l a r
inönü O r t a o k u l
Bursa Kız ö ğ 0.
Beykoz
Ortaokul
Silifke
Mardin
Cibali
„
Bartın
„
Karaman
„
Muğla
Merzifon
„
V e f a Lisesi
E r z u r u m Öğ. 0.
Mardin
Ortaokul
Kilis
„
Giresun
„
Sinop
„
Galatasaray Lisesi
Bayburt
Ortaokul
Bergama
„
Giresun
„
Nevşehir O r t a o k u l
Antalya
Lisesi
Galatasaray
„
A n k a r a M u s i k i Öğ. 0.
99
9»
95
Eskişehir
95
99
Dikiş • Biçki
Resim
59
Afyon
„
Aydın O r t a o k u l
i s t a n b u l Kız O r t a o k u l
İsparta
„
Burdur
„
Buca
„
55
99
Kilis
Kırşehir
Siirt
Ünye
Üsküdar 2 n c i
Taksim
i z m i r Kız Lisesi
„
„
„
„
„
„
99
99
99
Musiki
* Beden eğitim
Resim
99
99
99
95
99
55
99
Beden eğitim
Tatbikat
Musiki
Resim
Musiki
Dikikş
İlk kısım
Resim
Beden eğitim.
Dikiş - Biçki
Resim
Dikiş
Musiki
95
99
99
99
19
99
99
99
99
99
99
99
99
99
55
Dikiş - Biçki
Lisesi
55
öğrtemeni
Musiki
55
99
55
Beden eğitim
Dikiş - Biçki
55
Resim
Beden eğirim
55
Resim
Musiki
Beden
Musiki
Beden
Dikiş Beden
Musiki
99
99
99
55
95
99
99
99
99
99
99
eğitim
99
99
eğitim
Biçki
eğitim
99
99
99
99
99
Kevser
Baha
Emine
A. Muhtar
İbrahim
N . Belkis
Fehmi
Tevfik
Necmettin
Fikri
M . Necati
Salim
Sabri
Ömer
Nebahat
Saime
A . Hikmet
Şakir
A. Ulvi
Suat
Kemal
Hüsniye
M . Sadık
M . Ragıp
Avniye
Nefise
Hüsnü
N . Berire
Nimet
Fatma
Adnan
Nuri
A. Nuri
Hamdi
Tahir
S. Z e k i
Abdülvahab
Hayriye
Melâhat
Z. Aydın
Ziya
—
8
9
10
'
10
8
2
9 •
7
11
7
6
9
4
—
3
10
5
11
4
5
10
11
11
10
10
10
10
7
11
8
9
9
—
7
7
—
—
—
—
16
25
22
—
2
19
29
6
27
—
—
8
24
14
—
6
—
13
16
3
20
20
—
19
27
10
7
19
3
9
21
15
26
—
16
—
—
—
6
M a a ş ı 20 l i r a d a n 22 liraya ç ı k a n l a r
Mersin
Çorum
Sivas
Milas
Ortaokul
„
„
„
Resim
Beden eğitim
öğretmeni
55
55
„
99
95
„
Hasan
Şükrü
Nedim
Ferit
„
15
15
15
12
E r z u r u m E r k e k Öğ. 0.
i z m i r Kız Lisesi
Tatbikat
Dikiş - Biçki
„
İhsan
Fa'kihe
12
11
Kadıköy 2 nci 0. 0.
Erenköy Kız
Lisesi
Beden eğitim
İlk kısım
„
Vahdet
Seher
10
10
9
8
Galatasaray
Pertevniyal
inegöl
Tarsus
Develi
Ayvalık
Beyoğlu
K a y s e r i Lisesi
11
—
7
8
—
4
12
12
14
4
•—
12
7
23
8
1
—
—
—
—
„
„
Musiki
„
Lütfü
Mesut C e m i l
Ortaokul
,,
Resim
Musiki
„
Esat
Seyfi
8
8
—
—
Beden eğitim
Dikiş • Biçki
„
Rıza
Sıdı'ka
7
7
11
10
2
2
Musiki
Dikiş • Biçki
„
F . Destine
Güzide
6
6
11
9
8
9
„
„
59
55
6
1
1938
27 A Ğ U S T O S 1938
( Resmî Gazete )
Sayıfa :
Sene
Kadıköy 3 üncü O . O .
Erzincan
„
Diyarbakır Lisesi
Elâzığ Ortaokul
11
11
Musiki
Dikiş - Biçki
M a a ş ı 17,5
Aksaray
Akşehir
Niğde
Erenköy Kız
Galatasaray
Ortaokul
Lisesi
Biga
Ortaokul
Sinop
„
Adana
„
Bergama
„
Ödemiş
„
Kırklareli
„
A d a n a Kız Lisesi
Akhisar
Ortaokul
Tekirdağ
„
Çankırı
„
A n k a r a Kız Lisesi
A n k a r a 2 n c i Ortaokul
Bursa
„
Ordu
Trabzon K . O.
A d a n a Erkek L .
Samsun Lisesi
Bursa Kız Öğ. O.
öğretmeni
Dikiş • Biçki
Sabahat
Pervin
H . İhsan
Adalet
6
6
6
6
Ay
Gün
10
3
11
5
24
—
10513
—
1
l i r a d a n 20 liraya ç ı k a n l a r
Beden eğitim
Dikiş - Biçki
öğretmeni
t "
"
İlk kısım
Resim
Musiki
Dikiş - Biçki
Musiki
Dikiş - Biçki
Resim
Musiki
Resim
Musiki
Ferit
Fitnat
Nefise
Dündar
A . Sabri
Eşref
Kevser
Neşet
Müeyyet
M . Cahit
Fatma
Selâhattin
Münevver
Saim
Kemal
Ziya
Hatice
Fethiye
Nezihe
Ayten
Sevinç
Nuri
Fikret
Fatma
15
10
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
7
6
18
25
15
11
11
9
9
1
16
—
—
—
—
—
—
—
—
8
6
10
9
10
5
—
—
—
—
—
—
—
—
15
26
4
3
24
13
2
—
_.
-l
—
—
—
TEBLİĞLER
O r m a n U m u m Müdürlüğü 2 numaralı O r m a n T a h d i d K o m i s y o n u
Reisliğinden :
K ı z ı l c a h a m a m K a z a s ı n ı n Ç a m k d e r e Nahiyesine b a ğ l ı Gebeler
K ö y ü n e etraf Devlet o r m a n l a r ı n ı n s ı n ı r l a n m a
hülâsai zabıtnamesidir
T a h d i d sıra N o : 13
Defter sıra N o : 3
Kızılcahamam Kazasının orman tahdit işlerine başlayan i k i numa­
ralı O r m a n T a h d i d K o m i s y o n u m u z marifetile sınırlanmasını i c r a eyle­
diği Kızılcahamam Kazasının Çamlı Dere Nahiyesine bağlı Gebeler Kö­
yünün etraf Devlet orman sınırlarını 5/8/1938 t a r i h l i ve 1/10000 m i k y a yaısındaki ilişik krokide mütalea kılınacağı veçhile Gebeler Köyünün
28/7/1938 günlü tahdid k o m i s y o n u k a r a r i l e orman tahdid işine berveçhi
z i r başlanmıştır şöyleki :
Mezkûr Gebeler Köyünün semti şimali garbisi sahayi seçerden m u a r r a
asarı ziraat ve çimenistanla memlü b i r naşi tabiatla mestur kısmı şarkisile cenubisi ise d a i m a yükselen etrafı ihtişamı tabiiye bahşetmek suretile günden güne manazarai a f a k i dolduran fıtrî b i r levhayi şeceristan
i l e müzeyyendir, Devlet ormanının mebdei hududu hem civar Y a y a l a r
Köyünün ciheti cenubisinde ve 20 dakikalık mesafede kâin ve Gerede
Kızılcahamam şosası semti garbisindeki Çal denilmiş sathı m a i l i n üstün­
deki muayyen sabit işaretli 311 müntehi hudud noktasından başlayarak
111 derece 10 dakikalık semt zaviye ile şark istikametinde doğru hatla
badel i n k i s a r 98 derece 45 dakikalık şakulî zaviye i l e Çal sathı m a i l i n i
takib ve 81 metre mesafe ile 438 hudud noktasına ve oradan 231 derece
30 dakikalık zaviye i l e garbe doğru kırılarak 94 derece 30 dakikalık şa­
kulî zaviye i l e aynı sathı m a i l i n i bilmürur o mevkide Gebeler kariyesinden tarafları sarkan D e l i M u s t a f a oğlu M e h m e d tarlası garben y o l şim a l e n K o r k m a z l a r ve cenuben gene y o l i l e muhat Kalaycı oğlu H a l i l
namında 21 teşrinievvel 1338 t a r i h l i ve 3 sıra numaralı arazii emiriyei
haliyeden küşad edilmiş b i r dönüm atik tarlanın ve gene Çal mevkiinde
tarafları sarkan y o l garben Kalaycı oğlu H a l i l tarlası şimalen K o r k m a z ­
l a r ve cenuben y o l i l e ma'hdud D e l i M u s t a f a oğlu Mehmede a i d 6 teşrini­
sani 1338 t a r i h l i 11 sıra numaralı t a p u senedile i k i dönüm atik tarlanın
arzı miriden açılmış olup sınırlanmış orman sahası içinde bulunduğu
halde 230 metre mesafe ile 439 hudud noktasından gene 257 derece 45
dakikalık semt zaviye ile garb istikametinde b i l i n k i s a r hattı müstakim
olarak 780 metre mesafe ile beynelhalk Evarkası demekle yadedilmiş
m e v k i i n sabit k a y a üzerinde yazılı 440 hudud noktasını badelmürur gene
209 derecelik semt zaviye i l e garbı cenubi istikametinde i n k i s a r l a karan­
lık dere ismile müsemma ve ciheti garbiden nebean eden dereyi badelk a t i 87 derecelik şakulî zaviye ile mümtet Evarkası sathı m a i l i n i takiben
425 metre mesafedeki kurutaş dıvarla tahkim edilen 441 noktasına g i ­
dildikten sonra gene 91 derece 10 dakikalık semti zaviye i l e şark istika­
metinde i n k i s a r l a 94 derecelik şakulî zaviye i l e Karanlık D e r e y i badel­
mürur 540 metre mesafedeki K u l m a k özünün m a h a l l i n d e sabit kayada­
k i 442 hudûd noktasından geçer ve 118 derecelik semti zaviye i l e şarkı
cenubiye doğru hattı müstakimle g i d i l i r k e n mezkûr mevkide aynı kariyeden mutasarrıfı İbrahimin vefatına mebni inıtikalen evlatları M e h m e d
ve M u s t a f a ve K e z z i b a n ve Emineye a i d tarafları harman ve K ö r A h m e d oğlu Vaise k o c a ve kır h u d u d l a r i l e muhat b i r dönüm atik yani dört
murabba aşan 60 z i r a i aşarı miktarında 5 şaban 1288 t a r i h l i 125 varak
numaralı 61 defter numarasında mukayyed arazi sınırlanmış orman sa­
hası içinde bulunarak 580 metre mesafe ile A k f u r u n sırtı tesmiye edilmiş
m a h a l l i n üstündeki sabit kayada yazılı 443 hudud işaret taşına varılıp
oradanda 150 derece 30 dakikalık semt zaviye ile cenub istikametinde ba­
del i n k i s a r 91 derece 45 dakikalık şakulî zaviye i l e A k f u r u n sathı m a i l i ­
n i takib ederek 435 metre mesafedeki çayırlık denilen sırtın üstünde taş
dıvar k u r u l u 444 hudud noktasına uğrar mezkûr noktadan da 13 derece 45
dakikalık semt zaviye ile şimale doğru 520 metre mesafedeki taş dıvar
k u r u l u 445 ve müteakib muavin hatla 39 derece 45 dakikalık semt zavi­
ye ile şimal şarkiye inkisar ederek 89 derecelik şakulî zaviye i l e 770 met­
re mesafedeki Aşurunun sırtı yerindeki 446 ve gene 56 derece 15 dakika­
lık semt zaviye i l e aynı istikamette 148 metredeki K a r a c a Ören Derede
447 noktasına ve gene 85 derecelik semt zaviye ile bu kere şarka doğru
b i l i n k i s a r Gebeler Köyünün ciheti cenubisinde kâin 448 ve oradanda 98
Sayıfa:
10514
( Resmî Gazete )
derece semt zaviye ile ve 92 derecs 15 dakikalık şakulî zaviye ile ve 650
metre mesafe ile 449 ve gene 111 derecelik semt zaviye ile şark istikame­
tine doğru kırılarak 93 derecelik şakulî zaviye i l e 900 metre mesafe i l e
Karacaören mevkiindeki sabit kayada yazılı 450 hudud noktasına bilvüsul
oradan dahi 22 derece 10 dakikalık semt zaviye i l e şarkı şimaliye b i l i n ­
kisar Değirmencik mevkiinde tarafları sarkan Saka oğlu H a l i l garben
M e h m e d Çavuş şimalen Onbaşı oğlu M u s t a f a cenuben i m a m M e h m e d
E f e n d i h u d u d l a r i l e muhat Gebelerden Kalaycı oğullarından M u s t a f a ve
Hüseyin ve H a s a n bütün A l i y e a i d 8 kânunuevvel 1323 günlü ve 119 sıra nu­
maralı tapu senedile arzı miriden 25 dönüm atik 12 dönüm cedit 11 evlek
ve 57 arşın cedid murabbaı 3/4 hissesi ve gene aynı mevkide tarafları
Saka oğlu H a l i l M e h m e d Çavuş Onbaşı oğlu M u s t a f a i m a m M e h mede a i d 8 kânunuevvel 1323 t a r i h l i c i l d 2 varak 120 sıra numarası
120 tapu senedile mezkûr 25 dönüm atik tarlanın 1/4 hissesine mutasar­
rıf m e r k u m Mehmedin bilâ velet vefatına mebni o l b a b d a k i iradei padi­
şah! hükmü celilesine tevfikan bilâharç b i r a d e r i M u s t a f a ve Hüseyin ve
H a s a n bütün A l i y e i n t i k a l edilmiş tarlanın arzı miriden açılma tarlanın
orman sahası içinde bulunduğu işaretlendikten sonra 221 metre mesafe­
deki 451 hudud noktasına ve oradanda 55 derecelik semt zaviye i l e şi­
m a l i şarkiye badel inkisar o mevkide etrafı erbaası Hüseyin ve cebel ve
mera i l e mahdud 19 rebiülahir 1277 t a r i h l i tapu senedile b i r dönüm atik
tarlanın mutasarrıfı olan S a f i oğlu Mehmedin fevtine mebni oğulları
H a l i l Hasan ve Hüseyin ve kızı Medineye müntekil a r a z i y i k a y d i l e ve
91 derecelik 10 dakikalık şakulî zaviye ile 214 metre mesafe ile Çatak
Köy yerindeki 452 hudud noktasına ve oradanda 32 derece 30 dakikalık
semt zaviye ile şimali şarkiye i n k i s a r l a aynı kariyeden Çatak mevkiinde
tarafaları A h m e d ve M u s t a f a ve Osman tarlaları ve Boz h a l i i l e mahdud
19 rebiülahir 1277 tarihli tapu senedile S a f i oğullarından H a l i l Hasan
ve Hüseyin ve kızı Emineye müntakil b i r dönüm atik tarla tapu senedini
tedkikle ve 92 derecelik şakulî zaviye ile uzanan Çatak K a y a sathı mai­
l i n i badelmürur 590 metre mesafede sabit k a y a d a k i 453 hudud noktasındanda badelmürur 34 derecelik semt zaviye ile hudud şimal istikame­
tinde kırılarak 318 metre mesafedeki sabit kayada yazılı 454 hudud nok­
tasına ve gene 57 derece 50 dakikalık semt zaviye i l e şarkı şimaliye b i l inkisar ve 90 derece 45 dakikalık şakulî zaviye ile ve 590 metre mesafe­
deki semti cenubiden şimale doğru akan dam başı deresinin 455 hudud
noktasından bilmürur 39 derecelik semt zaviye ile gene şimali şarkiye
inkisar ettikten sonra 88 derecelik şakulî zaviye ile de 525 metre dam
başı deresindeki 456 hudud noktasına ve gene 84 derece 10 dakikalık
semt zaviye i l e şarka doğru b i l i n h i r a f 94 derece 30 dakikalık şakulî za­
viye i l e Dambaşı Dere mecrasını takiben 950 metre mesafede Üyücek ve
Süller Köyleri hudud işareti 437 noktasını D a m Başı Deresinin birleşti­
ği Perçindere ve A y Deresinin yanı başındaki 457 hudud noktasına va­
sıl o l u r hudud gene K a r a c a V e r e n mevkiindeki 450 işaretli noktadan
204 derece 45 dakikalık semt zaviye i l e cenub istikametinde b i l i n k i s a r
87 derece 30 dakikalık şakulî zaviye i l e ve 98 metre i l e 458 ve oradanda
199 derece 30 dakikalık semt zaviye ile aynı istikamette hattı müstakimle
ve 91 derece 30 dakikalık şakulî zaviye i l e ve 630 metre mesafe ile Tav­
şan Bucağı üstünde sabit k a y a d a k i 459 ve oradan da 225 derece 10 da­
kikalık semt zaviye ile cenub istikametinde ve 590 metre mesafe ile 460
Ihudud noktasına ve o noktalardanda 286 derece 30 dakikalık semt zaviye
ile g a r b i cenubiye hattı müstakimle badel i n h i r a f 88 derece şakulî zavi­
ye i l e ve 600 metre mesafe ile 461 ve o noktadanda 349 semt zaviye i l e
g a r b i şimaliye badelinkisar 87 derece 30 dakikalık şakulî zaviye i l e k u ­
r u taş dıvar k u r u l u Gökçin m e v k i i demekle maruf m a h a l l i n d e k i 462 hu­
dud noktasına ve gene oradanda 279 derece semt zaviye ile garbe doğru
87 derecelik şakulî zaviye altında ve 550 metre mesafe i l e Çingen başı
mevkiindeki taş dıvar k u r u l u 463 noktasına uğrayıp o noktadanda cenub
gafbiye doğru çayırlık arazi sırtını bittakib 444 hudud noktasile birleş­
mek suretile Gebeler Köyünün Devlet orman sınırlarını tayin ve tesbit
edilerek köy k a d i m arazii mezrua çayırlık ve arazii haliyesile olan alâka
ve münasebetlerini kat edilmiş olduğu g i b i aynı zamanda sınırlanmış
orman sahası dahilinde ormandan açılmış tahrir arazi vergi ihbarna­
mesinde yazılı ve fakat tapusuz arazi sahalarını gösteren listeyi de raptile
m a h a l l e n yapılan tahkikat mesaha i l e istihraç edilmiş tahdid zabıtname­
sini ve mer'iülicra 3116 sayılı ve b i r haziran 1937 günlü O r m a n K a n u ­
nunun beşinci maddesi hükmüne göre kariyeden e h l i v u k u f u tayin ve
tahkikatı yapıldığı ve yedinci maddesi hükmüne göre de tahdid mazba­
tasının maa k r o k i kariyede berayı ilân ba vesika tevdi kılındığını müş'ir
O r m a n T a h d i d Zabıt varakası o l m a k l a imza kılındı.
Kızılcahamam
2 No. h Orman Tahdid
K o m i s y o n Reisi
/. Gülsoy
27 A Ğ U S T O S 1938
K ı z ı l c a h a m a m K a z a s ı n ı n G ö v e m Nahiyesine b a ğ l ı Ü y ü c e k
K ö y ü n ü n etraf Devlet o r m a n l a r ı n ı n
sınırlanma
zabıt v a r a k a s ı h ü l â s a s ı d ı r
T a h d i d sıra N o . 14
Defter sıra N o . 3
Kızılcahamam Kazasının orman tahdid işlerine giden 2 numaralı
O r m a n T a h d i d K o m i s y o n u tarafından sınırlandığı Kızılcahamam K a ­
zasının Gövem Nahiyesine bağlı Üyücek Köyünün etraf Devlet orman
sınırlarının 8/8/1938 tarihlive 1/10000 mikyasındaki ilişik krokide mütalea kılınacağı veçhile Üyücek Köyünün 4-5/8/1938 t a r i h l i O r m a n Tah­
did K o m i s y o n u n u n k a r a r i l e köy devlet ormanlarının tahdidine berveçhi
ati başlanmıştır şöyleki;
Mezkûr Üyücek Köyü Berçin deresinin k u r b u n d a ve semti şarki­
sinde teşekkül etmiş ve etrafı sarp d i k arızalı yamaçlardan ibaret bu­
lunmasına mebni senelerdenberi arazi ihdas meselesi şark ve garp cihet­
lerine inhisar etmiş isede mebhus tarlaların tapuya merbut olmamasından
bu kere devlet orman sabası dahiline alınmış ve civar orman baltalık­
ların günbegün k a b i l i y e t i numaları yükselen meşe ecnasile müzeyyen
b i r levhayı şeceristandır.
O r m a n tahdidinin mebdei: Üyücek Köyünün şarkı şimalisinde ve
15 dakikalık budümesafesinde v a k i A y dere ve A l a çam derelerin bir­
leştiği Berçin deresinin ciheti şarkisinde ve K a r a k a y a üstünde yazılı
437/457 işaretlenmiş hudud noktasından şarkı cenubiye doğru 180 de­
recelik 15 dakikalık semt zaviye i l e b i l i n k i s a r ve 86 derece 30 dakikalık
şakulî zaviye ile mezkûr sathı m a i l i bittakib 381 metre mesafe i l e U l u cak tepe demekld maruf m a h a l l i n üstündeki sabit kayada yazılı 464
hudud noktasına uğrayarak 137 derece 30 dakikalık semt zaviye ile
aynı istikamette badelinkisar ve 585 metre mesafe i l e Berçin deresini
badelkati G i r e n i n kaya tesmiye edilen mevkiindeki sabit kayada işaretli
465 hudud noktasından bilmürur 140 derece semt zaviye i l e şarki ce­
nubu istikametinde kırılır ve 630 metre mesafe ile gene Berçin dereyi
badelkati Dişlenci kayası denilen sırttaki 466 noktasındanda 97 derece
30 dakikalık semti zaviye i l e şarka doğru kırılarak ve 85 derece 30
dakikalık şakulî zaviye i l e mezkûr Dişlenci sathı m a i l i n i bittakib 350
metre mesafedeki sabit kayada yazılı 467 işaret taşına varılıp oradanda
105 derece 20 dakikalık semti zaviye ile şarka doğru hattı müstakimle
inhiraf ve 91 derece şakulî zaviye i l e 790 metre mesafedeki Üyücek Kö­
yü evlerinin semti şimalisinden bilmürur Çakır Güneyi m e v k i i ve K o c a
k a y a sırtının Oğlak uçuran mahallinde sabit k a y a üzerinde yazılı
468 hudud taşına vasıl olduğu ve hudud burada 234 derece 45 dakikalık
semt zaviye i l e şarktan cenuba doğru i n k i s a r l a ve 80 derece 30 dakikalık
akulî zaviye ile ve 850 metre mesafe i l e Berçinderesini geçmek suretile
nsırtı denilen m a h a l l i n d e k i sabit kayada işaretli 469 hudud işaretli
taşına uğrayarak 300 derecelik semti zaviye i l e şimali g a r b i istikametinde
kırılıp 94 derecelik şakulî zaviye ile ve 710 metre mesafe i l e i n sırtı
mevkiindeki İnce gereğin başı mevsum m a h a l l i n sabit k a y a d a k i 470
işaretli taşındanda 336 derecelik semti zaviye i l e gene şimali garbi isti­
kametinde hattı müstakimle i n k i s a r ederek ve 96 derecelik şakulî zaviye
ile 400 metre mesafedeki Bokümü başı mevkiindeki 471 hudud taşına
bilvüsul 306 derece 30 dakikalık semt zaviye ile gene şimali gar­
b i istikametinde i n k i s a r l a 93 derece 45 dakikalık şakulî zaviye ile
450 metre mesafede Dere damıdenilmiş mevkiindeki 472 hudud
taşına varıldıktan sonra gene 471 hudud noktasındanda 326 derece 30
dakikalık semt zaviye i l e aynı istikamette hattı müstakimle ve 87 derece
30 dakikalık şakulî zaviye i l e ve 750 metre mesafede Dere yatğı yadedilen mevkideki 473 işaret taşına bilmesaha varılmak suretile Üyücek
K a r i y e s i n i n etraf devlet orman sınırlarını tayin ve tesbit edilmiş ve
aynı zamanda köyün Berçin deresi mecra boyundaki kısmen çayırlık ve
sebze getiren arazileri ve sengistan y e r l e r i l e o l a n alâka ve münasebet­
l e r i n i de hudud hatlarile o l suretle ayrılmış olduğu ve tahdid silsilesi­
n i n ciheti şarkisindeki Üyücek arkası ve keza semti garbide kâin Insırtı
mevkiindeki açma tarlaların vergiye bağlı o l u p tapusuz bulunmakta
mevkiindeki açma tarlaların vergiye bağlı o l u p tapusuz b u l u n m a k l a
Devlet ormanı sahasına alındığı ve bu babdaki listeninde ilişik olarak
sunulduğu ve meriyülicra 3116 sayılı ve b i r haziran 1937 t a r i h l i O r m a n
K a n u n u n u n beşinci maddesi hükmüne göre 5, 8 i n c i ay 1938 tarihinde
mahallinde tanzim kılınan devletorman tahdid mazbatasınıda kariyede
ilân edilmek üzere ba vesika k a r i y e i mezkûr heyeti ihtiyariyesine tevdi
kılındığını mübeyyin kanunen ve usulen tutulan tahdid zabıt defterin­
den istihraç edilmiş hülâsayı zabıt varakasıdır.
1
Kızılcahamam
2 N o . lı O r m a n T a h d i d komisyon Reisi
I. Gülsoy
27 AĞUSTOS 1938
Sayıfa •
( Resmî Gazete)
O r m a n U m u m Müdürlüğü 1 numaralı O r m a n T a h d i d K o m i s y o n u
Reisliğinden:
O r m a n U m u m Müdürlüğü 1 numaralı O r m a n T a h d i d K o m i s y o n u
Reisliğinden:
ÖZÜ:
ÖZÜ:
No:
6
No:
Istanbulun Sarıyer Kazası içindeki Dev­
let ormanlarının
10515
Gümüşdere
7
Istanbulun Sarryer Kazası içindeki Dev­
let ormanının Kısırkaya Köyü
hududun­
daki kısmına aid zabıt hülâsası
sınırla­
rına aid zabıt hülâsasıdır.
Sınırlara a i d mesafe, zaviye ve diğer izahat esas zabıtnamelerde
yazılı olduğu üzere İstanbul Vilâyetinin Sarıyer Kazasında bulunan
Devlet ormanlarının Gümüşdere Köyüne aid kısmının hududları;
H u d u d l a r a dair olan mesafe, z a v i y e l e r . v e sair izahat esas zabıt­
namelerde yazılı olduğu üzere; İstanbul Vilâyetinin Sarıyer Kazasında
bulunan Devlet ormanlarının Kısırkaya Köyüne a i d kısmının hududları:
U s k u m r u - Gümüşdere Köylerinin müşterek hududları olan 38 nu­
maralı noktada Kanlıbostan Boğazından başlıyarak Sarıyer - Çiftealan
araba y o l u n d a n Gümüşdere Değirmeni yanında A y a z m a Deresi içinde
41 numaralı yere varır, buradan tarlalar kenarını takible tekrar Ayaz­
ma Deresi içinde 50 numaralı noktaya ve buradan yine tarlalar kena­
rından 51 numarada Duttepeye, buradan dereyi -Değirmendere- takible
54 numarada Kızılağaç Deresinden 355 numaraya ve buradan da Kızıl­
ağaç mevkiinden tarlalar kenarından Kartahepe sırt yolunda 58 numara­
ya varır. B u r a d a n da y o l u takib ederek Çiftealan - Kartaltepe yollarının
birleştiği noktada ve Gümüşdere - Kısırkaya Köylerinin müşterek sınır­
larındaki 62 numaralı noktaya kadar devam eder.
Gümüşdere, Kısırkaya müşterek hududları olan Kartaltepe-Çiftealan yollarının birleştiği 62 numaralı noktadan başlar. B u r a d a n Çifte­
alan y o l u n u takible Karaağaç tepesinde 66, buradan tarlalar kenanarmdan 67 numarada A y a z m a , 71 numarada (Kirezlik ve 73 numarada
Tokat mevkiine ve buradan yine tarlalar kenarını takible 75 numarada
Arılık, 77 numarada Bağ yerine, 78 numarada Karadeniz kıyısına varır.
78 numaradan başlıyarak t a r l a l a r l a birlikte Karadeniz s a h i l i n i takible
83 numarada T a h l i s i y e idaresine mahsus Rakethane ve buradan deniz
kenarını takib ederek Eyüp Kazasının Kemerburgaz Nahiyesine bağlı
Çiftealan hududunda 84 numarada Ergene burnunda nihayet bulur.
Kısır Köyü halkına a i d olup ormanla i l g i l i görülmiyen köy tar­
laları bu tahdid dışında bırakılmıştır.
O r m a n l a r d a i l g i l i görülmiyen Gümüşdere Köyüne a i d tarlalar or­
man hududu dışında bırakılmıştır.
3116 sayılı O r m a n K a n u n u n u n 7 n c i maddesi mucibince tahdidi
yapılan Devlet ormanının Kısırkaya Köyüne a i d kısmının zabıt hülâ­
sası köyde, talikan ilân edilir. B u talik şahsan tebliğ hükmünde oldu­
ğundan işbu zabıt münderecatına razı olmıyanlann talik tarihi olan
-13 ağustos 1938 cumartesi - gününden itibaren 3 üç ay içinde mahallî
mahkemelere müracaatla itiraz edebilecekleri ilân olunur.
3116 sayılı O r m a n K a n u n u n u n 7 n c i maddesi mucibince tahdidi
yapılan Devlet ormanının Gümüşdere Köyüne a i d hudud zabıt hülâsası
köyde asılarak tebliğ edildi. B u talik şahsan tebliğ hükmünde olduğun­
dan zabıt münderecatına razı olmıyanlarm talik tarihi olan 13 ağustos
1938 cumartesi gününden itibaren (3) üç ay içinde mahallî mahkeme­
lere müracaatla itiraz edebilecekleri ilân olunur.
İLÂNLA R
A n k a r a Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden:
Şirketin
unvanı:
M a d d e 3 — Şirketin unvanı «Ankara H a l k Sandığı T. A . Ş.» d i r .
2284 numaralı H a l k Bankası ve H a l k Sandıklan K a n u n u hüküm­
lerine tevfikan merkezi A n k a r a d a o l m a k ve esas mukavelenamesinin dör­
düncü maddesinde yazılı işleri yapmak üzere teşekkül edip esas muka­
velenamesi, Türkiye C u m h u r i y e t i Riyasetinin âli tasdikına i k t i r a n ey­
lemiş ve noterden musaddak A n k a r a A s l i y e Mahkemesi Ticaret Daire­
s i n i n 938/434 esas ve 179 k a r a r numaralı ilâmile teşekkülü tasdik kılın­
mış o l a n A n k a r a H a l k Sandığı Türk A n o n i m Şirketi esas mukavelena­
mesinin, v a k i o l a n talebe mebni, dairede mahfuz vesaika müsteniden
5/8/1938 tarihinde tescil edildiği ve mukavelename i l e ilâmın musad­
dak örneklerinin aşağıda neşredilmekte bulunduğu ilân olunur.
361
Ankara Halk Sandığı T ü r k Anonim
Mukavelenamesi
BİRİNCİ
Şirketi
Esas
ı
'
i
maksadı:
Madde 4 — Halkın ve bilhassa Ticaret ve Sanayi erbabının küçük
k r e d i ihtiyaçlarını tatmin maksadile muayyen vadeli ikrazlar, küçük t i ­
caret ve san'at erbabının meslekî inkişaflarına yardım edebilecek her
nevi kredi muameleleri i f a ve 8/6/1933 tarih ve 2284 numaralı kanunda
yazılı esaslara uygun bilcümle banka muameleleridir.
|
Sandık, merkez ve vilâyet d a h i l i n d e k i ajansları için muktazi her
nevi g a y r i m e n k u l tasarrufuna ve idare meclisinin kararı i l e alacaklarını
sağlamlaştırmak maksadile munzam teminat olarak gayrimenkul ipotek
kabulüne ve lüzumu halinde bunları teferruğ etmeğe ve başkaları lehine
ipotek tesisine salâhiyettardır.
1
Şirketin
FASIL
Merkezi:
M a d d e 5 — Şirketin merkezi Ankaradır. Lüzumu halinde M e c l i s i
İdaresinin kararı ve H a l k Bankasının muvafakatile İktısad Vekâletinden
müsaade istihsal olunarak A n k a r a Vilâyeti hudutları dahilinde ajanslar
kuşat edebilir.
Teşekkül, müessisler, unvan, nıaksad, merkez
Teşekkül:
M a d d e 1 — 8 haziran 1933 tarih ve 2284 numaralı kanuna tevfikan
ve işbu esas mukavelenin hükümlerine ve mer'î k a n u n l a r a göre idare
olunmak üzere 2 n c i maddede yazılı müessisler arasında b i r Türk A n o ­
n i m Şirketi teşkil olunmuştur.
İKİNCİ F A S I L
Sermaye, sermayenin
Müessisler:
M a d d e 2 — Şirket müessisleri işbu esas mukavelenameyi imza ey­
lemiş olan aşağıda i s i m l e r i yazılı müesseselerdir.
İktısad Vekâleti
A n k a r a Hususî İdaresi
A n k a r a Belediyesi
A n k a r a Ticaret Odası
H a l k Bankası T . A . Ş.
T. C. Ziraat Bankası
Şirketin
sermayenin
\
ödenme
suret ve
tezyit ve tenkisi, hisse
şartları,
senedleri
Sermaye:
M a d d e 6 — Şirketin sermayesi beheri yüz Türk lirası kıymetinde
2500 hisseye münkasem (250 000) Türk lirasından ibarettir.
Sermayenin tamamı müessisler tarafından deruhde edilmiş olup
dörtte b i r i derhal tediye edilecek ve mütebakisi de şirketin tescilinden
evvel ödenmiş bulunacaktır.
Sayıfa :
( Resmî Gazete )
10516
Sermayeye
rildiğinde keyfiyet b i r i resmî ve diğerleri g a y r i resmî o l m a k üzere en
az üç gazete i l e b i r ay evvel ilân olunur. İstenilen taksitleri vaktinde
ödemeyen hissedarlar, şirket tarafından ihbarname tebliğine lüzum kal­
madan mezkûr taksitlerin tediyesi icab ettiği tarihten itibaren % 8,5C
faiz vermeğe mecburdurlar.
iştirak:
M a d d e 7 — 2 n c i maddede yazılı müessisler 2500 hisseyi aralarında
şu suretle taksim etmişler ve bedelini ödemeği taahhüd etmişlerdir.
1000 aded hisse bedeli olarak 100.000.-TL.
„
10.000.-TL.
100
„
Iktısad Vekâleti
A n k a r a Idarei Hususiyesi
A n k a r a Blediyesi
H a l k Bankası T . A . Ş.
„
50
„
î)
1225
„
îî
25
„
îî
T . C . Ziraat Bankası
Muvakkat
hisse
\
Bedeli
10.000.-TL.
100
A n k a r a Ticaret Odası
5.000.-TL.
„
2.500.-TL.
M a d d e 8 — Hissedar yazılanlara, şirketin aslî senedlerile değişti­
rilmek üzere, nama muharrer muvakkat hisse senedi ilmühaberi v e r i l i r .
ferağı:
M a d d e 9 — N a m a muharrer hisse senedlerinin ferağı, fariğ ve mefruğunleh veya kanunî v e k i l l e r i tarafından imza edilmiş i k i beyanname
üzerine M e c l i s i idare kararı i l e icra olunur. B u kararı müteakib, ferağ
edilen hisse senedinin şirket defterlerindeki kaydı üzerinde de icab eden
tadiller yapılır. A n c a k b u ferağ muamelesinde 2284 numaralı kanun hü­
kümleri mahfuzdur.
Hisse senedlerinin
tecezzi kabul
Rüçhan
etmemesi:
ÜÇÜNCÜ F A S I L
Sandığın idaresi
İdare
ve alacaklıların
A - idare Meclisi
Seçim
arttırılması:
M a d d e 13 — Umumî heyet, kanunî hükümler dairesinde sermaye­
n i n arttırılmasına, icabında azaltılmasına ve tahvilât ihracına karar ve­
rebilir.
Şu k a d a r k i , sermayenin arttırılması kararının icrası i c r a V e k i l l e r i
H e y e t i n i n ve tahvilât ihracı kararının icrası Iktısad Vekâletinin tasvibine
bağlıdır.
Sermayenin tamamı tahsil edilmedikçe yeniden arttırma
verilemez.
kararı
tahsili:
M a d d e 14 — Bedeli kısmen tediye edilmek suretile sermayenin
arttırılması halinde, hisse senedlerinin henüz tesviye edilmemiş bedel
b a k i y e l e r i n i n d e f a t e n veya taksitle tahsiline idare meclisince k a r a r ve­
1
ve
müddet:
M a d d e 19 — idare M e c l i s i Umumî Heyetçe hissedarlar arasından
üç sene müddetle seçilecek üç ilâ beş azadan terekküp eder.
Azanın tekrar intihabları caizdir. Sandık Müdürü i d a r e M e c l i s i n i n
tabiî azasmdandır. Sandığın i l k i d a r e M e c l i s i üç sene müddetle aşağıda
yazıh müesseselerin tayin edeceği mümessillerden terekküb eder.
vaziyeti:
Temettü hissesile ihtiyat akçesi üzerindeki muhtemel h a k l a r d a dahil
olduğu halde b i r hisse senedinin temin ettiği bilcümle hukuk ve tahmil
edeceği borçlar o hisse senedinin sahibine aiddir. B i r hissedarın miras­
çıları veya alacaklıları hiç b i r vesile i l e şirketin idare işlerine müdahale
edemiyecekleri g i b i şirketin malları üzerine haciz konmasını ve bun­
ların satılığa çıkarılmasını isteyemezler. Haklarını istifa hususunda
şirketin muhasebe defterile umumî heyet kararını kabule mecburdurlar.
Hisse senedi bedelinin
uzuvları:
M a d d e 18 — Sandığın idare uzuvları: «idare Meclisi», «îdare K o ­
mitesi» ve «Müdür» den ibarettir.
M a d d e 12 — Hisse senedine m a l i k i y e t işbu esas mukavelename
hükümlerine ve umumî heyet kararlarına muvafakati tazammun eder.
Sermayenin
ziyaı:
M a d d e 17 — Hisse senedleri ve t a h v i l l e r i n , ziya, sirkat, tahrip veya
sair sebeplerle sahibinin rızası olmadan elden çıkması halinde yapılacak
muamelelerde Ticaret K a n u n u n d a yazılı hükümler tatbik olunur.
Mes'uliyeti:
mirasçıların
satılması:
hakkı:
Hisse senedleri ve tahvilâtın
M a d d e 11 — Hissedarlar ancak m a l i k oldukları hisse senedlerinin
bedeli miktarınca mes'uldürler. K e n d i l e r i n e taahhüd ve imza ettikleri
sırada k a b u l etmiş oldukları nakdî taahhüdler miktarından f a z l a b i r
mes'uliyet yükletilemez. Hisse senedleri bedeline mahsuben tediye olu­
nacak taksitler bu senetlere şerh verilmek suretile tesbh olunur.
H. S. sahiblerile
hisse senedlerinin
M a d d e 16 — Y e n i çıkarılacak hisse senedlerini satın almak husu­
sunda mevcud hisse senedi sahihlerinin rüçhan hakları vardır. B u rüç­
han hakkının ne kadar müddet ve ne g i b i şartlar içinde kullanılabileceği
ğini idare meclisi tayin eder.
M a d d e 10 — Hisse senedleri şirket nazarında tecezzi k a b u l etmez
b i r küldür. Şirket her hisse için b i r sahip tanır. Hisse senedinin birden
ziyade s a h i p l e r i varsa, b u n l a r şirkete karşı olan haklarını ancak müş­
terek b i r mümessil vasıtasile k u l l a n a b i l i r l e r . B u mümessil şirket naza­
rında mezkûr hisse senedinin sahibi a d d o l u n u r . B u hissenin i n t i f a hak­
kına sahib o l a n l a r l a mülkiyetine sahib o l a n l a r ayrı ayrı şahıslar olduğu
takdirde b u n l a r da şirkete karşı olan haklarını müşterek b i r mümessil
vasıtasile k u l l a n m a k mecburiyetindedirler. Aralarında anlaşamazlarsa,
gerek yapılacak tebliğlerde ve gerek umumî heyet içtimalarında hazır
bulunarak reye iştirak hususunda şirket yalnız i n t i f a hakkı sahibini ve
b u n l a r birden ziyade ise tayin edecekleri mümessili tanır.
Hissedarların
ödenmeyen
M a d d e 15 — Tediyesi lâzım gelen taksitler b i r ay içinde ödenme­
diği takdirde şirket, borçlulara karşı haiz olduğu h a k l a r a h a l e l gelme­
den, taksitleri verilmeyen hisse senedlerini satabilir. B u n u n için yalnız
merkezde ve Istanbulda üç gazete i l e ilân ettikten b i r ay sonra î d a r e mec­
lisince verilecek karar üzerine münasip görülecek zaman ve mekânda ve
ihtarname tebliğine vesair b i r gûna muamele ifasına lüzum kalmadan
hisse senedleri o günkü piyasa r a y i c i üzerinden satılabilir. B u suretle
satılan hisse senedleri i p t a l edilerek alıcısına eski numaraları havi
yeni b i r hisse senedi v e r i l i r . Satış bedelinden resülmal ve o güne kadar
işleyen f a i z i l e bilcümle masraflar tenzil edildikten sonra bakiyesi, senedi
satılanı kimseye v e r i l i r . Satış bedeli şirketin m a t l u b u n u istifaya kâfi
gelmezse noksanı ayrıca taleb olunur.
122.500.-TL.
senedi:
Hisse senedlerinin
27 A & J S T O S 1938
i
A n k a r a Idarei Hususiye ve Belediyesi
B i r mümessil aza
H a l k Bankası Türk A n o n i m Şirketi
B i r mümessil aza
T. C . Ziraat Bankası
B i r mümessil aza
İdare
Meclisinin
içtimaları:
M a d d e 20 — İdare M e c l i s i , içtimalarını A n k a r a d a akteder.
içtimain muteber o l a b i l m e s i için azanın yarısından fazlasının hu­
zuru şarttır. K a r a r l a r mevcud azanın ekseriyetile ittihaz olunur. Beyler­
de müsavat halinde reisin bulunduğu taraf tercih o l u n u r . İçtimal a r d a cereyan eden müzakeratı ve iştirak eden azanın i s i m l e r i n i mübeyy i n b i r zabıtname tanzim edilerek i d a r e M e c l i s i k a r a r defterine dercedil i r , ve celseye iştirak eden aza tarafından imzalanır. K a r a r l a r a muhtelif
olanlar, muhalefet sebeblerini tasrih ederek imza etmek mecburiyetin­
dedirler.
B u zabıtların tamamen veya kısmen suretlerini çıkartmak icar.
ederse, üçüncü şahıslara karşı muteber o l a b i l m e s i için Reis tarafından
imza edilmesi lâzımdır. M e c l i s i i d a r e tarafından mezun olmaksızın mütevaliyen üç ay içtimalarda hazır b u l u n m a y a n aza istifa etmiş a d d o l u n u r
Riyaset:
M a d d e 21 — i d a r e M e c l i s i her sene azası meyanından b i r Reis vt
b i r Reis v e k i l i intihab eder. Kâtiblik vazifesi azadan veya hariçten biri
tarafından i f a o l u n a b i l i r .
27 AĞUSTOS
İdare
1938
meclisinin
vazife ve
,
(
salâhiyetleri:
M a d d e 22 — A ) İ d a r e : sandığın idaresi, gerek hissedarlara ve ge­
rek üçüncü şahıslara karşı haricen ve m a h a k i m huzurunlda temsi'li,idare
meclisine aiddir. Umumî heyetten k a r a r istihsalini istilzam etmeyen
ve idare komitesi i l e müdürün salâhiyeti haricinde k a l a n hususların kâffesinde idare meclisi biknüzakere karar ittihaz eder. U m u r u idareden
hangilerinin müdür tarafından i c r a olunacağı, sandığın d a h i l i nizamnamesile tesbit edilecektir.
vermek:
M a d d e 23—< i d a r e meclisi, haiz olduğu iktidar ve salâhiyetin
muayyen b i r kısmını icra için tasrih edeceği şerait dairesinde azadan b i r
veya b i r kaçma veya müdürlüğe vekâlet ve salâhiyet verir.
Memnu
muameleler:
Madde 24 — A ) i d a r e meclisi azası şahsan alâkadar oldukları hu­
susların müzakeresine iştirak edemezler.
,
B ) idare meclisi ve idare komitesi reis ve
hakemeleri K a n u n u n u n 245 i n c i maddesinin 3
derecelerde karabeti bulunan kimselere taallûk
falet ta'lebleri müzakeresine iştirak edemezler
veremezler.
azaları H u k u k Usulü M u ­
numaralı bendinde yazılı
eden k r e d i , teminat ve ke­
ve bu işler hakkında rey
C ) İdare m e c l i s i sandık hesabına şirket hisse senedlerini satın ala­
maz. Y a h u t işbu senedleri rehin m u k a b i l i n d e k a b u l ederek para ikraz
veya avans ita edemez. Şu k a d a r k i temettüden tefrik olunan mebaliğ
mukabilinde bedelleri tamamen tediye 'olunan hisse senedlerniin iştirası
için umumî heyet idare meclisine salâhiyet verebilir.
B. İdare komitesi
Teşekkül
ve
vazifeleri:
M a d d e 25 — i d a r e komitesi idare meclisi tarafından ve bu meclise
dahil azalar arasından seçilen i k i zat i l e sandık müdüründen mürekkeb
üç kişilik b i r heyettir. H e r hangi b i r içtimaa iştirak edemiyecek suret­
te mazereti zuhur eden idare komitesi azası yerine vazife görmek üzere,
idare meclisi tarafından ayrıca i k i yedek aza seçilir. K o m i t e 2999 numa­
ralı B a n k a l a r K a n u n u n d a yazılı vazifelerin ifasile mükelleftir. Komite­
n i n ittifakla'verdiği k a r a r l a r doğrudan doğruya ve ekseriyetle verdiği
k a r a r l a r idare meclisinin tasvibimden sonra infaz olunur.
İdare K o m i t e s i B a n k a l a r K a n u n u hükümlerine uygun b i r karar
defteri tutmaya mecburdur.
C. Müdür
Tayin:
M a d d e 26 — Sandık müdürü doğrudan doğruya H a l k Bankası idape m e c l i s i tarafından tayin edilir.
A z l i dahi aynı suretle i c r a olunur.
Vazife ve
salâhiyetleri:
Murakıblar
Seçim:
j
Maddd 28 — işbu esas mukaveleye Ve Ticaret K a n u n u ile B a n k a l a r
j
j K a n u n u n u n hükümlerine tevfikan murakabe vazifesile mükellef) olmak
| üzere, her sene, umumî heyetçe hissedarlar arasından veya hariçten b i r
\ veya i k i murakıb seçilir. Murakıbların tekrar intihabı caizdir.
j
V a z i f e l e r i sona eren idare meclisi azaları umumî heyetten beraat
iktisap etmedikçe murakıblığa seçilemez.
İlk murakıblar, b i r sene müddetle, aşağıda yazılı zevattır:
Bay Rüştü Uluç T. İŞ Bankası P a r t i s i p a s y o n l a r A s Direktörü.
C ) İdare komitesini murakabe: idare m e c l i s i idare komitesinin
faaliyetini murakabe 'etmekle mükelleftir. Azalarından her b i r i idare
komitesinden, bu komitenin f a a l i y e t i hakkınıda her türlü malûmatı iste­
meğe, münasib göreceği her nevi kontrcJlu yapmağa salahiyetlidir.
D ) D a h i l i talimatnameler: sandığın d a h i l i muamelâtındaki intizamı
temin için icab eden talimatnameyi tanzim ve berayı tasdik H a l k Ban­
kasına sevk eder.
10517
DÖRDÜNCÜ F A S I L
j
B ) T e m s i l : sandığa a i d menkul ve gayrı menkul malların idaresi
ve şirketin mevzuu ile alâkadar her nevi akitlerin ve muamelelerin icra­
sında m e c l i s i idare mutlak b i r salâhiyete m a l i k olup b u sıfatla şirketin
imzasını k u l l a n m a hakkını haizdir. İcabında sulh olmak ve hakem tayin
etmek de idare meclisinin salâhiyetlerindendir.
Vekâlet
Sayıfa:
( Resmî Gazete )
B a y K a d r i Bermek T . Ticaret Bankası A n k a r a Şube Direktörü.
>
|
,
!
î
i
!
'
,
[
Vazifeleri:
M a d d e 29 — Murakıblar sandığın bütün hesaplarını ve muameleler i n i tetkik ve murakabe etmek salâhiyetini haizdirler. Bütün defterleri,
muhabere evrakını, zabıtnameleri, m a h a l l i n d e tetkik ve murakabe edeb i l i r l e r . M e c l i s i i d a r e her altı ay nihayetinde sandığın alacak ve borçlarrnı mü'beyyin ihzar edilecek cetvelleri murakıblara vermek mecburiyetindedir. Murakıblar bu statü ve Ticaret K a n u n u ile B a n k a l a r K a n u nu hükümlerine göre yapacakları tetkikatın neticelerini ve senelik bilânço ve kâr ve zarar hesapları hakkındaki mütalealarını b i r r a p o r l a
Umumî Heyete b i l d i r m e k mecburiyetindedirler.
•
Murakıblar i d a r e M e c l i s i içtimalarında reye iştirak etmemek şarİ tile hazır b u l u n a b i l i r l e r . V e münasib gördükleri t e k l i f l e r i gerek i d a r e
M e c l i s i ve gerekse Umumî Heyet ruznamelerine i d h a l ettirebilirler. M u 1 rakıblar, Ticaret K a n u n u n d a yazılı hallerde Umumî Heyeti içtimaa davet
etmekle mükelleftirler.
Murakıbların
I
!
i
i
(
\
ücreti:
M a d d e 30 — Murakıblara verilecek ücret, murakabe etlikleri seneye a i d hesapların Umumî Heyetçe tetkikini müteakib bu Heyet tarafından t a y i n ve tesbit olunur. B u ücrete istihkak tamamen i f a y i vazife ey­
lemekle mukayyed olup vazifesini tamamlamadan terk edenler veya her
hangi b i r sebeble hizmetten ayrılanlar ile mirasçıları ücret istemek hak­
kını kaybederler.
Mes'uliyet:
i
M a d d e 31 — Murakıblar kanunen ve işbu esas mukavelename i l e
i
kendilerine tevdi olunan vazifeleri hüsnü suretle i f a etmedikleri takdir-
\ de müteselsilen mes'ul olurlar.
S
t
BEŞİNCİ F A S I L
i
>
i
Umumî Heyet
|
Adî ve fevkalâde
Heyeti Umumiyeler :
|
M a d d e 32 — Sandığın hissedarları, senede en az b i r defa Umumî
• Heyet halinde içtima ederler. K a n u n a ve işbu mukavelename hüküm; lerine muvafık surette içtima eden Umumî Heyetler bütün hissedarları
! temsil eder . B u suretle toplanan Umumî Heyetlerde alınan k a r a r l a r gerek
i m u h a l i f k a l a n l a r ve gerek içtimada hazır bulunmayanlar hakkında hü! küm ifade eder. Umumî heyetler a d i veya fevkalâde olarak içtima eder.
| A d i umumî heyet, hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve iset, nede her halde b i r defa toplanır. B u içtimada sandığın b i r senelik mua| melelerile bilanço ve kâr ve zarar hesapları tasdik edilerek k a r a r a bağı lanır. Fevkalâde umumî heyet sandık işlerinin lüzum gösterdiği hallerde
! ve zamanlarda toplanır.
i
H a l k Bankası İktısad Vekâletine b i l ' i h b a r her zaman umumî heyeti
'
fevkalâde içtimaa davet edebilir.
I
!
İçtimaa
davet:
M a d d e 27 — Müdür sandığın en büyük i c r a âmiri olup işbu esas
M a d d e 33 — Umumî heyet a d i içtimalarını mutat zamanda idare
nukavdlename ahkâmına tevfikan san'dık umurunu tedvir eder. Sandı­
meclisinin daveti ve bu meclisin davet etmemesi halinde, murakıbların
rın bilûmum memurları bütün emirleri müdürden alırlar.
veya İktısad Vekâletinin daveti i l e içtima eder.
Sayıfa :
10518
Umumî heyetin fevkalâde içtimaları keza idare meclisini veya murakıblarm daveti üzerine v u k u bulur. Şu k a d a r k i şirket sermayesinin er.
az onda b i r i kıymetinde hisse senedleıine m a l i k olan hissedarların es­
babı mucibeyi havi yazılı talepleri üzerine idare meclisi veya murakıbl a r umumî heyeti fevkalâde içtimaa davet etmek mecburiyetindedirler.
Etmezlerse Iktısad Vekâleti bu daveti y a p a b i l i r .
'
(
j
'
M a d d e 34 — Umumî heyetin ruznamesi, içtima yeri, günü ve
saati, içtima gününden - davet ve içtima günü hariç olmak üzere - en
az on beş gün evvel. Resmî Gazete ile birlikte gayri resmî en az i k i ga­
zete ile ilân olunur.
N a m a yazılı hisse senedi sahihleri, taahhütlü mektup göndermek
suretile de. içtima gününden haberdar edilirler. Davet mektuplarına ruzname de derceolunur.
1
!
'
M a d d e 35 — Ruzname idare meclisi tarafından tanzim olunur.
Ruznameye dahil olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, sermayenin en
az onda b i r i n e müsavi miktarda hisseye m a l i k hissedarlar tarafından ve
içtima gününden en az on beş gün evvel tahriren idare meclisine taleb
v a k i olursa bu suretle istenen mevzular ruznameye alınır. Böylece ruz­
nameye alınan mevzuların müzakeresi için talebde bulunmuş olan hisse­
darların en az yarısının içtimada bulunması şarttır.
nisabı:
M a d d e 38 — A d i ve fevkalâde içtimaalra iştirak edebilmek için en
az 25 hisseye m a l i k olmak lâzımdır. İçtimalara iştirak edenlerden her
25 hisseye m a l i k olanın b i r reyi vardır. Ancak, b i r hissedarın ondan z i ­
yade reyi olamaz. Vekâleten rey vermek caizdir. Umumî Heyetlere işti­
rak edecek olanlar içtima gününden en az beş gün evvel m a l i k oldukları
hisse senedlerinin mikdarı ile numaralarını gösteren b i r cetveli İdare
Meclisine veya göstereceği mahallere tevdie mecburdurlar. M u k a b i l i n d e
kendilerine giriş kartı v e r i l i r .
Hissedarlardan b i r diğerini tevkil suretile Umumî Heyetlere iştirak
edecek o l a n l a r metni İdare M e c l i s i tarafından tayin edilecek b i r vekâ­
letnameyi içtima gününden en az beş gün evvel yukarıda sözü geçen cet­
velle b i r l i k t e İdare M e c l i s i n e veya göstereceği mahallere tevdi etmeli­
dirler. Şu k a d a r k i , hissedar Resmî b i r daire veya hükmî b i r şahsiyeti
haiz b i r şirket veya müessese ise vekâletnameye hacet kalmayıp temsil
haklarının usulen tevsik ve tesbit edilmesi kâfidir.
Madde 40 — Umumî heyetlerde k a r a r l a r hazır bulunanların mut­
lak ekseriyetile alınır. Reylerde müsavat halinde reisin tarafı tercih
olunur. Hissedarlar şahsen alâkalı bulundukları meselelerde kendi rey
haklarını k u l l a n a m a z l a r .
İdare meclisi azalarının intihabında ekseriyet hasıl olmazsa i k i n c i
intihabda sıra i l e en çok rey kazananlar seçilir. Reylerde müsavat ha­
linde k u r ' a çekilir.
'
Esas Mukavelename
Madde 41 — Esas mukavelename hükümlerinin t a d i l i için toplana­
cak umumî heyetlerdeki içtima ve k a r a r nisabı Ticaret K a n u n u n u n 385
ve 386 ncı maddeleri hükümlerine tâbidir. B u nevi k a r a r l a r İktısad Ve­
kâletince tasdik ve usulen tescil ve ilân edildikten sonra muteber olur.
Iktısad
Vekâletine
ihbar:
|
İdare meclisi ve murakıb r a p o r l a r i l e senelik bilançodan umumî
i heyet zabıtnamesinden ve bu heyet içtimalarında hazır b u l u n a n hisse­
darların i s i m l e r i n i mübeyyin cetvelden idare m e c l i s i tarafından tasdikli
dörder nüsha son içtima gününden itibaren nihayet b i r ay içinde Iktısad
Vekâletine takdim kılınacaktır.
ALTINCI
!
FASIL
Hesaplar ve kârın tevzii
!
|
i
;
Hesap
senesi:
M a d d e 44 — Şirketin hesap senesi son kânun ayının b i r i n c i gününden başlıyarak i l k kânun ayının sonuncu günü ve b i r i n c i hesap senesi
müstesna olarak, şirketin ikat'î surette teşekkül ettiği tarihte başlayıp
aynı sene i l k kânun ayının sonuncu günü biter.
Bilanço
ve kâr ve zarar
hesapları:
M a d d e 45 — H e r hesap senesinin sonurida sandığın malî vaziyet
ıımumiyesini gösteren b i r bilanço ile kâr ve zarar vaziyetini göstereı
b i r hesap cetveli tanzim edilecektir. Umumî heyet içtimalarıntlan o n bei
gün evvel, bilanço ile kâr ve zarar hesapları ve b u n l a r hakkındaki m u r a
kıblar r a p o r u n u n suretleri isteyen hissedarlara verilmek üzere sandıl
merkezinde hazır bulundurulacaktır.
Madde 39 — Umumî Heyetlerde içtima nisabının mevcudiyetini ta­
y i n için iştirak eden hissedarların i s i m l e r i n i ve vekâleten veya asaleten
m a l i k oldukları rey adedini gösterir b i r cetvel içtimadan evvel tanzim
edilerek iştirak edenler tarafından imza edilir.
Umumî heyet toplantılarına idare meclisi reisi ve gıyabında reis
v e k i l i ve o da bulunmadığı takdirde idare meclisi azaları arasından se­
Hazır o l a n l a r d a n en ziyade reye m a l i k i k i zat reyleri tasnife me­
m u r edilir.
zabıtları:
Madde 43 — A d i ve fevkalâde umumî heyet içtimalarının Iktısad
vekâletine b i l d i r i l m e s i lâzımdır. B u ihbar içtima gününden en az on
; beş gün evvel tahriren vuku bulmalıdır. Müzakere ruznamesi i l e b u n a
| aid evrakın birer suretleri de aynı veçhile Iktısad Vekâletine tevdi o l u j nacaktır. Bütün içtimalarda Iktısad Vekâleti komiserinin huzuru şarttır.
Celseler:
çilecek b i r zat reislik eder.
Tadilleri:
!
Madde 42 — Umumî heyetlerin v e r d i k l e r i k a r a r l a r muteber olai b i l m e k için alınan k a r a r l a r i l e b u n l a r a m u h a l i f kalanların muhalefet sej beblerini gösterir b i r zabıtname tutmak lâzımdır. B u zabıtname reye iş' tirak eden hissedalarla celsede hazır b u l u n a n hükümet komiseri tarafın| dan imza olunur. Zabıtnamelere, içtimaa davetin usulü dairesinde cere­
yan ettiğini gösteren vesikaların bağlanması veya münderecatının derç
edilmesi lâzımdır. îdare meclisi bu zabıtnamenin b i r suretini derhal tica­
ret s i c i l l i n e tescil ettirerek hülâsasını bilanço i l e b i r l i k t e ilân ettirmekle
mükelleftir.
M a d d e 36 — Umumî Heyetler sandığın İdare Merkezinde veya idare
M e r k e z i n i n bulunduğu şehrin diğer müsait b i r mahallinde içtima eder.
Reyler:
Nisabı:
Müzakere
yeri:
Madde 37 — B u statüde veya Ticaret K a n u n u n d a hilâfına sarahat
olmayan hallerde gerek adi ve gerek fevkalâde Umumî Heyet içtimalar m d a asaleten veya vekâleten sermayenin en az dörtte b i r i n i temsil eden
hissedarların huzuru şarttır, i l k içtimada bu nisab hasıl olmazsa hisse­
d a r l a r i k i n c i b i r içtimaa davet edilir, i k i n c i içtimada toplanan hissedar­
ların te-nsil ettikleri sermaye mikdarı ne olursa olsun müzakerat icra­
sına ve k a r a r itasına salâhiyettardırlar. Kararın muteber olması için
asaleten veya vekâleten verilen reylerin ekseriyeti şarttır.
Karar
j
Ruzname:
İçtima
Umumî heyet kâtibini reis tayin eder. Ruznameye dahil maddeler
hakkında umumî heyetçe karar ittihaz edilinceye kadar müteaddid cel­
seler akdi suretile içtimain temadisine reis k a r a r verebilir.
Umumî heyetlerde reyler el kaldırmak suretile v e r i l i r . Hazır bulunan hissedarlardan b i r i n i n talebi üzerine t a h r i r i reye müracaat olunur.
i
İlânlar:
İçtima
27 A Ğ U S T O S 1938
( Resmî Gazete)
!
j
Bilanço ve kâr ve zarar hesapları M a l i y e ve Iktısad Vekâletine
müştereken tesbit edilecek formüle muvafık olarak tanzim e d i l i r . V
umumî heyetin toplanma tarihinden itibaren b i r ay içinde idare meclis
ve murakıblar r a p o r u i l e b i r l i k t e M a l i y e ve İktısad Vekâletlerine takdin
edilir. Bilanço aynı müddet zarfında b i r i Resmî Gazete olmak üzere ej
az i k i gazete i l e neşr ve ilân olunur. •
Üç aylık
hesap
hülâsaları:
M a d d e 46 — H e r üç ayda b i r sandığın vaziyetini gösteren ve M a l i ­
ye ve iktısad Vekâletlerince müştereken tesbit edilecek formüle muvafık
b i r hesap hülâsası tanzim edilecektir. B u hesap hülâsaları heyeti umumiyece t a y i n edilen murakıblar tarafından t a s d i k l i olarak taallûk ettiği
devrenin hitamından itibaren nihayet üç ay içinde M a l i y e ve iktısad V e kâletlerine verilecektir.
î
j
<
I
434
%
5 i l e r i d e vukuu muhtemel zarar karşılığına
5 Fevkalâde ihtiyat akçesine ayrılır.
Yukarıda yazılı ihtiyatlar ayrıldıktan sonra kalacak safî temettü
bakiyesinden ödenmiş sermayenin % 5 ine tekabül edecek m i k t a r ( B i ­
r i n c i kâr hissesi) adı altında hissedarlara dağıtılır.
i
Yukarıda yazılı bilûmum tefrik ve tevziler yapıldıktan sonra safî
kârdan kalacak b a k i y e d e n :
% 70 ( i k i n c i temettü hissesi)
%
Heyet:
Reis V e h b i Gündüz
A z a Cemal P o y r a z oğlu
A z a M . Mefharet Ardinç
adı altında hissedarlara.
A n k a r a H a l k Sandığı Türk A n o n i m Şirketi müessisleri tarafından
5 Sandık memurlarına
29/7/1938 t a r i h l i mahkemeye v e r i l i p aynı günde
15 ilâveten fevkalâde ihtiyat akçesine tefrik veya tevzi olunur,
ihtiyatların
176 -
Kâtib K e m a l A y n u r
% 10 i d a r e m e c l i s i azalarına
%
Karar
Türk M i l l e t i namına icrayı muhakeme ve itayı hükme mezun A n ­
kara A s l i y e Ticaret Mahkemesinin tatil dolayısile Heyeti Hâkimesinin
mezun bulunduğundan nöbetçi 1 i n c i A s l i y e H u k u k M a h k e m e s i n i n
29/7/1938 cuma günü akdettiği celsede verdiği karardır:
Kanunî ihtiyat akçesine.
%
10519
i c r a V e k i l l e r i Heyetinin 4/7/1938 t a r i h l i toplantısında k a b u l buy u r u l a r a k Türkiye Cumhuriyeti Riyasetinin âli tasdikma iktiran eden
A n k a r a H a l k Sandığı Türk A n o n i m Şirketine a i d b u esas mukavelename
tasdik kılındı.
iktısad V e k i l i N .
imzası
1938
M a d d e 47 — Sandığın b i r senelik muamelâtından elde edilecek
gelirlerden bütün m a s r a f l a r düşürüldükten sonra kalacak safî kârdan
evvelâ:
% 10
Sayıfa:
( R e s m î Gazete )
27 AĞUSTOS 1938
j
j
kullanılması:
M a d d e 48 — Yukarıdaki maddede yazılı kanunî ihtiyat akçesile j
ileride vukuu melhuz z a r a r l a r karşılığı sandığın muhtemel zararlarına j
karşılık olup her i k i s i n i n yekûnu ödenmiş sermayenin temamına müsavi \
m i k t a r a baliğ oluncaya kadar, bunların tefrikine devam olunur. Şu k a ­
darki, bunların i s t i m a l i neticesinde hasıl olacak noksan telâfi edilmek
üzere yeniden tefrike başlanır.
K a n u n u hükümlerine tevfikan merkezi A n k a r a d a olmak üzere (250 000)
Türk lirası sermayeli ve ( H a l k Sandığı Türk A n o n i m Şirketi)
unvanı
altında Ticaret K a n u n u n u n ani teşekküle a i d hükümleri dairesinde ta­
raflarından b i r A n o n i m Şirketi teşkil edilmiş ve şirketin âli tasdika ikti­
ran eden b i r nüsha esas mukavele i l e b i r nüsha sermayeye iştirak taah­
hütnamesi ve sermayenin dörtte b i r i n i n bankaya yatırıldığını gösterir
banka beyannamesi sureti ilişik olarak ita kılınmış olduğundan mezkûr
kanuna tevfikan şirketin teşekkülünün tasdikına k a r a r verilmesi taleb ve
şirketin esas mukavelesile
Fevkalâde ihtiyat akçesinin ne suretle kullanılacağını umumî hefet serbestçe tayin eder. Şu k a d a r k i b i r hesap senesinin hasılatı hissedar­
l a r a k â r tevziine kâfi gelmediği takdirde fevkalâde ihtiyat akçesinin b u
hususa tahsisi caiz değildir.
muamelei kaydiyesi
i c r a kılınan arzuhalde 2284 numaralı H a l k B a n k a ve H a l k Sandıklan
bu
mukavelenamenin
7 nci
maddesinde
sermayenin tamamını ödemeği taahhüd ve 4 de b i r i n i n Türkiye Cumhu­
riyeti H a l k Bankasına depo edildiğine ve esas mukavelenin Hükümetçe
tasdik olunduğuna dair olan vesikaları ibraz ve i t a etmekle lâzım gelen
tetkikat yapıldıktan sonra gereği düşünüldü:
YEDİNCİ
FASIL
Z i k r i geçen şirketin teşekkülü için icab eden kanunî merasimin ta­
Şirketin infisahı
Fesih
mamen i f a ve i k m a l edildiği mübrez vesikaların tetkikından anlaşıldı­
ğından Ticaret K a n u n u n u n 299 uncu maddesi hükmüne tevfikan şirketin
kararı:
teşekkülünün tasdikına söz birliğile k a r a r v e r i l d i
M a d d e 49 — H e r hangi b i r sebebden sandığın fesih ve tasfiyesi
icab ettiği takdirde, umumî heyet fevkalâde içtimaa davet edilerek bu
2480
Reis
V e h b i Gündüz
hususta b i r k a r a r ittihaz eyler. Fesih kararını müteakib takib edilecek
merasim Ticaret K a n u n u hükümlerine tâbidir.
Tasfiye
5968
Aza
Cemal P o y r a z oğlu
Kâtib
Kemal Aynur
7106
Aza M .
M . Mefharet Ardinç
memurları:
M a d d e 50 — Tasfiye muamelâtı i k i veya daha ziyade tasfiye me­
muru tarafından tedvir olunur. B u memurları umumî heyet tayin ve i n tihab eder. Tasfiye memurları şirketin bilcümle menkul ve gayrimen
kul emvaline vaziyet ederek kanun hükümlerine tevfikan tasfiye mua­
melelerini tedvir ederler. Hilâfına umumî heyetçe b i r k a r a r alınmadığı
takdirde, b u m e m u r l a r müttefikan hareket ederek tasfiye halindeki şircet namına imza vaz'ına salâhiyettardırlar.
Tasfiyenin
Y e v m i y e 11452 N o :
Cildbent 591 N o .
Aslına uygun olan b i r sureti dairede alıkonularak b u tasdikli suret
mübrizine v e r i l d i .
1 ağustos 1938
Resmî M ü h ü r :
T. C.
Ankara i k i n c i Noteri
Veli Ulusu
N a . i m z a : R. Ulusu
neticesi:
M a d d e 51 — M e f s u h şirketin borçları tesviye edildikten ve i n f i ­
sahın üçüncü ilânından itibaren b i r sene geçtikten sonra bakiye k a l a n
saralar ve ihtiyat akçeleri hissedarlara hisselerine göre tevzi olunur.
A n k a r a Belediye Reisliği
imzası
A n k a r a Vilâyeti
imzası
iktısad Vekâleti N .
imzası
T. C. Ziraat Bankası U m u m Müdürlüğü A n k a r a Ticaret ve S a n a y i Odası
imzası
imzası
H a l k Bankası T . A . Ş.
imzası .
i
'
B u suretin dairece kayıd ve tescil edilmiş 1/8/1938 t a r i h l i ve
11452-591 umumî numaralı aslına mutabakatı tasdik olunur.
2 ağustos 1938
Resmî M ü h ü r :
T. C.
Ankara ikinci Noteri
Veli Ulusu
Sayıfa:
10520
27 AĞUSTOS 1938
( Resmî Gazete)
M . M . V. Satın Alma Komisyonundan
teminatlarını en geç b i r saat evveline kadar M . M . V . Satın Alıma K o m i s ­
yonuna vermeleri.
417/4-'3
1) 600 ton 77 oktanlık benzin kapalı z a r f l a eksiltmeye konmuştur.
2) T a h m i n edilen bedeli 153.000 (yüz e l l i üç b i n ) l i r a olup i l k
teminat parası 8900 liradır.
3) İhalesi 31 ağustos 1938 çarşamba günü saat 12 dedir.
4) Şartnamesi 765 kuruş m u k a b i l i n d e M . M . V . Satın A l m a K o ­
misyonundan alınabilir.
f
1 — A n k a r a d a Cebeci Hastanesinde yaptırılacak su deposu, p o l i -
j
,
k l i n i k kanalizasyon ve kömürlük inşaatına eksiltme günü istekli çıkmadığmdan yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.
I
2 — B u inşaatın heyeti umumiyesinin keşif bedeli altmış b i n otuz
l i r a y i r m i i k i kuruştur.
'
3 — E k s i l t m e 5 eylül 1938 pazartesi günü saat 11 de A n k a r a d a M .
M . V . Satın A l m a K o . da yapılacaktır.
5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde­
lerinde istenilen belgelerile teminat ve t e k l i f mektuplarım ihale gününde
en geç b i r saat evveline kadar M . M . V . Satın A l m a K o m i s y o n u n a ver­
meleri.
371/4-4
j
f
1 — Beher çiftine tahmin edilen fiatı (24,5) y i r m i dört buçuk k u ­
ruş olan (100.000) yüz b i n çift porsiyon çorbalık sebze kapalı zarf usu­
l i l e münakaşaya konulmuştur.
2 — İhalesi 2 eylül 1938 cuma günü saat (11) o n birdedir.
3 — İlk teminatı (1837) b i n sekiz yüz otuz yedi l i r a (50) e l l i k u ­
ruştur.
4 — Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak M . M . V . Satın A l m a K o ­
misyonundan alınır.
5 — Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun i k i n c i ve üçüncü
maddelerinde gösterilen vesaikla teminat ve t e k l i f mektuplarını ihale
saatinden en az b i r saat evvel M . M . V . Satın A l m a K o m i s y o n u n a ver­
meleri lâzımdır.
390/4-4
!
|
1
j
1
1 — Beher metresine tahmin edilen fiatı (88) seksen sekiz kuruş
olan 80000 i l â 90000 seksen b i n ilâ doksan b i n metre mahruti çadır bezi
kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur.
2 — İhalesi 29 ağustos 1938 pazarertesi günü saat (11) onbirdedir.
3 — Evasf ve şartnamesi (400) dört yüz kuruş m u k a b i l i n d e M . M .
V . . Satın A l m a K o m i s y o n u n d a n alınır.
4 — İlk teminat (5210) beş b i n i k i yüz on liradır.
5 — Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun i k i n c i ve üçüncü
maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarını ihale
saatinden en az b i r saat evvel M . M . V . Satın A l m a K o m i s y o n u n a ver­
meleri.
389/4-4
1) 3000 takım dikilmiş yazlık elbise kapalı z a r f l a eksiltmeye k o n
muştur.
2) T a h m i n edilen bedeli 18.450 (on sekiz b i n dört yüz e l l i ) l i r a
o l u p i l k teminat parası 1383 l i r a 75 kuruştur.
3) İhalesi 6 eylül 1938 cumartesi günü saat 11 dedir.
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddî­
lerinde istenilen belgelerile teminat ve teklif mektuplarını ihale günün
de en geç b i r saat evveline kadar M . M . V . Satın A l m a K o m i s y o n u n a
vermeleri.
416/4-3
i
j
*
4 — İlk teminat 4251 l i r a 52 kuruş olup şartname, keşif vesair evrak 300 kuruş m u k a b i l i n d e K o . dan alınır.
5 — Eksiltmeye girecekler kanunî teminat ve 2490 sayılı kanunun
2 ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle müteahhitlik vesikası i l e
b i r l i k t e teklif mektuplarını eksiltme saatmdan behemehal b i r saat evve­
line kadar M . M . V . Satın A l m a K o . na vermeleri.
418/4-3
1) 2000 ilâ 2500 aded portatif çadır kapalı z a r f l a eksiltmeye k o n muştur.
2) T a h m i n edilen bedeli 18.250 ( on sekiz b i n i k i yüz e l l i ) l i r a
o l u p i l k teminat parası 1368 l i r a 75 kuruştur.
3) İhalesi 8 eylû'l 1928 perşembe günü saat 12 dedir.
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerile teminat ve t e k l i f mektuplarını ihale gü­
nünde en geç b i r saat evveline kadar M . M . V . Satın A l m a K o m i s y o nuna vermeleri.
447/4-2
M . M , V . Ankara Levazım Amirliği
Satın Alma Komisyonundan
I
1 — A n k a r a garnizon b i r l i k ve müessesatı hayvanatı için 619,500
k i l o arpanın kapalı z a r f l a eksiltmesi 12 eylül 1938 saat 12 de A n k a r a
I L v . Amirliği Satın Alına K o m i s y o n u n d a yapılacaktır.
2 — M u h a m m e n bedeli 27,877 l i r a 50 kuruş i l k teminatı 2090 l i r a
81 kuruştur. Şartnamesi 139 kuruş m u k a b i l i n d e komisyondan alınabilir.
Kanunî vesikalarda b u l u n a n teklif mektuplarının saat 11 e kadar ko­
misyona verilmesi.
<
419/4-3
ı
I
f
I
1 — A n k a r a garnizon b i r l i k ve müesseseleri hayvanatı için 230,000
k i l o yulafın kapalı z a r f l a eksiltmesi 8 eylül 1938 saat 12 de A n k a r a L v .
Amirliği Satın A l m a K o m i s y o n u n d a yapılacaktır.
2 — M u h a m m e n bedeli 18400 l i r a i l k teminatı 1380 liradır, şartna­
mesi komisyonda görülür. Kanunî vesikalarda b u l u n a n teklif mektuplarının saat 11 e kadar komisyona verilmesi.
420/4-3
|
^
Askerî Fabrikalar U . Müdürlüğü
Satın Alma Komisyonundan
5 ton ferro k r o m alınacak
T a h m i n edilen bedeli (25.000) l i r a o l a n 5 ton Ferro K r o m Askerî
1) 5000 ilâ 6000 metre hava rengi kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf­
Fabrikalar
U m u m Müdürlüğü
Merkez Satın
Alma
Komisyonunca
l a eksiltmeye konmuştur.
?
8/10/1938 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf i l e ihale edilecektir.
2) T a h m i n edilen bedeli 21.000 ( y i r m i b i r b i n l i r a ) olup i l k temi­
nat parası 1575 liradır.
'
Şartname parasız olarak k o m i s y o n d a n v e r i l i r .
3) İhalesi 5 eylül 1938 cuma günü saat 12 dedir.
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde­
lerinde istenilen belgelerile ihale gün ve saatında teklif mektupları i l e
T a l i p l e r i n muvakkat teminat olan (1875) lirayı havi teklif mek­
tuplarını
mezkûr günde saat 10 na kadar komisyona vermeleri ve ken­
d i l e r i n i n de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik­
le mezkûr gün ve saatte komisyona müracaatları.
405/4-4
21 A Ğ U S T O S 1938
(Resmî Cazete)
M a l i y e Vekâletinden:
2257 numaralı k a n u n mucibince ihraç edilmiş o l a n n i k e l b i r kuruş­
l u k l a r ahiren kenarları dantelli olarak, tadilen darbedilmiştir.
Mevzuubahs paraların 1/9/1938 tarihinden itibaren tedavüle çıka­
rılacağından şüphe ve tereddüde m a h a l kakmamak üzere ilân olunur.
Sayıfa: 1 0 5 2 1
B u işe girmek isteyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat i l e ka­
nunun t a y i n ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar
K o m i s y o n Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler 350 kuruşa A n k a r a ve Haydarpaşa Veznelerinde satıl­
maktadır.
440/4-3
452/4-3
Aded
26000
650
4000
M u h t e l i f eb'adda koçan
„
„
Bez kapalı defter
„
„
Cetvel
1 — 15/8/1938 tarihinde ihale edileceği evvelce ilân edilmiş olan
1543 l i r a 29 kuruş muhammen bedelli yukarıda yazılı matbu evrak, ilân
keyfiyetinin k a n u n d a k i şeraite uygun olmadığı anlaşıldığından ihale
edilemiyerek 19/8/1938 tarihinden itibaren on beş gün müddetle tekrar
açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Malzemesi Vekâletten verilecektir.
3 -• İhale 3/9/1938 cumartesi günü saat 10 da Levazım Müdür­
lüğünde müteşekkil k o m i s y o n d a yapılacaktır.
4 — Şartnamesi A n k a r a d a Levazım Müdürlüğünden, îstanbulda
Dolmabahçede Vekâlet M a t b u E v r a k Ambarı Memurluğundan alınabilir.
5 — i h a l e y e iştirak etmek isteyenlerin b e l l i gün ve saatte 116 l i ­
ralık muvakkat teminatları ve kanunî belgelerile K o m i s y o n d a hazır
bulunmaları.
431/4-3
DEVLET
DEMİRYOLLARINDAN
A n k a r a İstasyonunda yapılan demir markizine elektrik saat ve
hareket kampanasî tesisatına a i d işler kapalı zarf usulile eksiltmeye
çıkarılmıştır.
1 — B u işlerin keşif bedeli cem'an (9739) liradır.
2 —
İstekliler bu işe a i d şartname ve sair evrakı Devlet Demiryol­
ları ^Ankara ve S i r k e c i veznelerinden parasız olarak a l a b i l i r l e r .
3 — E k s i l t m e 7/9/1938 tarihinde çarşamba jjünü saat 12 de An­
karada Devlet Demiryolları Y o l Dairesinde Merkez B i r i n d i Komisyo­
nunca yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e y e girebilmek için isteklilerin teklif mektubile bir­
likte» aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 11 e kadar Ko­
misyon Reisliğine tevdi etmiş olmaları lâzımdır..
a) 2490 sayılı k a n u n ahkâmına uygun (731) liralık muvakkat te­
minat
b) B u kanunun tayin ettiği vesikalar
c) i s t e k l i n i n bizzat elektrik mühendisi olması veya b i r elektrik
mühendisini istihdam edeceğini taahhüd etmesi.
444/4-3
M u h a m m e n bedeli 17.732,50 l i r a olan 865 t o n süper çimento
12/9/1938 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile A n k a r a d a ida­
re binasında satın alınacaktır.
B u işe girmek isteyenlerin 1329,94 liralık muvakkat teminat i l e ka­
nunun tayin ettiği vesikaları ve t e k l i f l e r i n i aynı gün saat 10 a kadar
K o m i s y o n Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak A n k a r a d a Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır.
490/4-1
P. T. T. U m u m î Müdürlüğünden:
Aded
448
484
600
Tartı siası
M u h a m m e n bedeli M u v a k k a t teminat
Lira
Lira
Kuruş
20 ve 40 k i l o l u k
10
„
2
„
7685
5808
5400
576 38
435 60
405 00
1 — E k s i l t m e ve i h a l e l e r i ayrı ayrı yapılmak üzere yukarda mikt a r i l e tartı siası, muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı üç
k a l e m teraziler zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.
2 — E k s i l t m e 1/10/1938 tarihine müsadif cumartesi günü saat
12 de A n k a r a d a P. T. T. U m u m î Müdürlüğü binasındaki Satın A l m a
K o m i s y o n u n d a yapılacaktır.
3 — istekliler her k a l e m için muvakkat teminat makbuzu veya
banka mektubunu, kanunî vesaikle beraber müteahhidlik vesikasını ve
teklif mektubunu, muhtevi kapalı zarflarını o gün saat on bire kadar
mezkûr komisyona vereceklerdir.
4 — Şartnameler, A n k a r a d a P. T. T. Levazım ve İstanbulda Beyoğlunda P. T. T. Levazım A y n i y a t Şubesi Müdürlüklerinden parasız
verilir.
411/4-2
A n k a r a Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın A l m a K o m i s y o n u n d a n :
1 — M u h a m m e n bedeli (9720) l i r a olan aşağıda cins ve mikdarı
yazılı k u r u yem kapalı z a r f l a eksiltmeye konulmuştur.
2 — E k s i l t m e 10 eylül 1938 cumartesi günü saat (11) dedir.
A n k a r a istasyonunda
yapılacak alttan geçid köprüsü inşaatı ka­
palı zarf usulü i l e eksiltmeye çıkarılmıştır.
1 —
B u işin keşif bedeli cem'an (220 000) liradır.
2 —. i s t e k l i l e r b u işe a i d şartname vesair evrakı Devlet Demiryol­
ları Ankara, Haydarpaşa, S i r k e c i Veznelerinden 11 l i r a mukabilinde
alabilirler.
3 — E k s i l t m e 22/9/1938 tarihinde perşembe günü saat 15 te An­
karada Devlet Demiryolları Y o l Dairesinde Merkez B i r i n c i Komisyo­
nunca yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubu i l e bir­
likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar Komis­
yon Reisliğime tevdi etmiş olmaları lâzımdır.
a - 2490 sayılı k a n u n ahkâmına uygun 12 250 liralık muvakkat te­
minat.
b - B u kanunun t a y i n ettiği vesikalar.
c) B u işe mahsus Nafıa Vekâletinden musaddak ehliyet vesikası.
445/4-3
Muhammen bedeli 70.000 l i r a olan 3 aded 6 tonluk buharlı vagon
vinci 7/10/1938" cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü i l e A n k a r a d a
idare binasında satln alınacaktır.
3 —
K o m i s y o n müessesede toplanır.
4 — M u v a k k a t teminat tutarı (729) liradır.
5 — T e k l i f mektupları 10 eylül 1938 cumartesi günü saat (10) a ka­
dar komisyona tevdi olunmalı, b u saatten sonraki mektuplar
kabul
edilmez.
6 — Şartname hergün müesseseden parasız temin olunur.
7 — M u v a k k a t teminat m u k a b i l i nakid, ve n a k i d mahiyetindeki
evrak k a b u l edilmeyeceğinden, bunların M a l i y e Vekâleti Merkez Vezne­
sine yatırılmaları için t a l i h l e r i n daha evvel komisyona müracaatla birer
irsaliye almaları, ve b u irsaliye ile Sıhhat Vekâleti Muhasebe Müdürlü­
ğüne müracaatlan ilân olunur.
işin mahiyeti:
70000 k i l o Y u l a f
40000
„
Arpa
2000
„
Buğday
30000
„
A r p a samanı
20000
„
Buğday sapı
10000
„
K a h n kepek
1000
„
Dan
470/4-1
Sayıfa: 10522
( Resmî Gazete )
27 T E M M U Z 1938
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
20 ağustos 1938 vaziyeti
\ K T t F
PASİF
Lira
Lira
Kasa:
Lira
Sermave
A l t a : Safî Kg.
17.157,320
24 133.143,59
Banknot
14.359.846,-
Ufaklık
1.401.361,41
Lira
15.000.000.-
İhtiyat Akçesi:
39 894,351,-
A d i ve fevkalâde
2.712.234,11
Hususî
6.000.000,-
8.712.234.11
Dahildeki Muhabirler:
Türk lirası
.364.690,21
364.690,21
Tedavüldeki Banknotlar:
Hariçteki Muhabirler:
158.748.563,-
Deruhde edilen evrakı nakdiye
Altın: Safî K g .
9.054,614
Altına tahvili k a b i l serbest dövizler
12.736.038,33
22.963,29
Diğer dövizler ve borçlu k l i r i n g bakiyeleri
10.303.797,80
Deruh.de edilen evrakı nakdiye karşılığı
158.748.563,-
15.057,949,
15.057.949,-
Deruhde edilen evrakı nakdiye bakiyesi
143.690.614,-
23.062.799,42
Hazine Tahvilleri:
K a n u n u n 6 - 8 i n c i maddelerine tevfikan
Hazine tarafından vaki tediyat
K a n u n u n 6 - 8 i n c i maddelerine tevfikan
Hazine tarafından vaki tediyat
Karşılığı tamamen altın olarak
tedavüle vazedilen
ilâveten
19.000.000,-
143.690.614,~
Reeskont m u k a b i l i
ilâveten ted. vazd.
13,000.000,-
175.690.614.-
Senedat Cüzdanı:
Hazine Bonoları
3.700.000,—
T i c a r i senedat
57.948.020,27
Türk Lirası Mevduatı:
21.579.040.94
61.648.020,27
Döviz Taahhüdatı:
Esham ve Tahvilât Cüzdanı:
f Deruhde edilen evrakı nakdiyeA - -{ n i n karşılığı esham ve tahvilât
[ (itibarî kıymetle)
B -
437,87
Altına tahvili k a b i l dövizler
Diğer dövizler ve alacaklı kliring bakiyeleri
6,904.881,36
Serbest esham ve tahvilât
40.268.617,67
40.269.055,54
39.366.208,48
46.271.089,84
•84.523.351,02
Muhtelif
Avanslar:
Hazineye kısa vadeli avans
4.191.500,-
Altın ve döviz üzerine
64.580,16
Tahvilât üzerine
9.229.213,51
Hissedarlar
13.485.293,67
4,500.000,-
Muhtelif
12.857.437,20
YEKÛN
345.774.295,61
345.774.295,61
YEKÛN
1 temmuz 1938 tarihinden itibaren:
Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % 3
501
ABONE
ŞARTLARI
Abone seneliktir. Abone bedeli :
A n k a r a için : 7J5 l i r a
Vilâyetler » : 9
»
Ecnebi memleketler için 15 l i r a
ÎLAN
ŞARTLARI
Resmî ilânların satırından 5 kuru§
H ususî
»
»
10 »
ücret alınır.
Nüshası 2,5 kuruştur.
B. M. M. nin bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri bir
senelik
addolunur.
Resmî Gazeteye
Zabıt Ceridesi ile birlikte
abone kaydolunduğu surette abone bedeli iki misline iblâğ olunur.
.100° kuruştan fazla tediyat 2 kuruşluk
makbuz puluna tabidir.
27 Ağustos 1938
RESMİ GAZETE
Sayı:3997
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Orta Öğretim Okulları Öğretmenlerinin Terfileri Hakkında Cetvel
1
Tebliğler
Kızılcahamam
Kazasının
ıdere Nahiyesine Bağlı Gebeler Köyüne Etraf Devlet
ithalât işlerine
dair Çaml
Sirküler
Ormanlarının Sınırlanma Hülâsai Zabıtnamesidir
11
Kızılcahamam Kazasının Gövem Nahiyesine Bağlı Üyücek Köyünün Etraf Devlet
Ormanlarının Sınırlanma Zabıt Varakası Hülâsasıdır
12
İ stanbulun Sarıyer Kazası İçindeki Devlet Ormanlarının Gümüşdere Hududundaki
Kısmına Aid Zabıt Hülâsası Hakkında Tebliğ
13
İstanbulun Sarıyer Kazası İçindeki Devlet Ormanının Kısırkaya Köyü Sınırlarına
Aid Zabıt Hülâsası Hakkında Tebliğ
13
İlanlar
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 938 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content