close

Enter

Log in using OpenID

AUHF-1955-12-03-04-a.. - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

embedDownload
A N K A R A HUKUK F A K Ü L T E S İ
Sıra Müellifin adı
No.
ve soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nusret Metya
Tevfik Kâmil
Prof. M. Cemil
Bilsel
Prof. M. Cemil
Bilsel
Prof. M. Şeref
Özkan
Ord. Prof. Vasfi
Rasit Seviğ
Ord. Prof. Vasfi
Rasit Seviğ
Nusret Metya
Prof. Süheyp
Derbil
Ord. Prof. Esat
Arsebük
Ord. Prof. S. Şakir Ansay
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Prof. Nihat Erim
YAYINLARI
Kitabın Adı
Senesi
Lira Kr.
Hukuku Hususiyei Düvel
Hukuku Düveli Hususiye
1927 T.
1927 T.
Lozan Cilt I
1933 M.
3
Lozan Cilt II
1933 M.
4 •—
îdare Hukuku (Ders Notlau) 1935 T.
—
—
—
— —
Ticaret Hukuku Şrrhi Cilt 2
1936 T.
2 50
Ticaret Hukuku Şerhi Cilt 3
Devletler Hususî Hukuku
(Ders notları)
1936 T.
2 50
1939 T.
— —
İdare Hukuku Cilt 1
1940 T.
3 —
Medenî Hukuk (Aile Hukuk.O 1940 T.
Hukuk Muhakeme Usulleri
1941 M.
Cüz 4
— —
1 50
Cilt 1, Sayı 1
1943 M.
1 —
Cilt 1, Sayı 2
1944 M.
1 —
Cilt 1, Sayı 3
1944 M.
Devletlerarası Amme Hukuku
1945 M.
Cilt 2
Prof. Hasan Sa- Dış Ticaret ve Gümrük
ka
Politikası
1945 M.
Hukuk Fakültesi
Dergisi
a i t 2, Sayı 1-4
1945 T.
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 3, Sayı 1
1946 T.
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 3, Sayı 2-3-4
1946 T.
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 4, Sayı 1-4
1947 T.
Prof. Zeki M. Al- Devletler Hukukunda Yeni
san
Gelişmeler
1948 M.
1 —
8 59
2 —
2 —
2 —
2 50
2 50
i
—-
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Prof. Faruk
Erem
Ord. Prof. Ernest
Hirş
Ord. Prof. Ernest
Hirş
Doçent Hamide
Topçuoğlu
Doçent Hamide
Topçuoğlu
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Prof. Zeki M.
Alsan
Doçent Şakir
Berki
Prof. Süheyp
Derbil
Prof. Coşkun
Üçok
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Ord. Prof. Sabri
Şakir Ansay
Prof. Süheyp
Derbil
Prof. Faruk
Erem
Doçent Jale
Güral
Doçent Kemal
Gürsoy
Doç. Yaşar
Karayalçm
Ord. Prof. Paul
Koschaker
Doç. Hamide
Topçuoğlu
Doçent İlhan
Lütem
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Ord. Prof. Esat
Arsebük
Prof.
Muvaffak
Akbay
;L_
İnsanlığa Karşı Cürümler
1948 M.
1 50
Fikrî ve Sınaî Haklar
1948 M.
5 —
Pratik Hukukta Metod
1948 M.
2 75
Eski İsrail Hukuku
Hukuk Felsefesi
Konferansları
1948 M.
1 —
1948 M.
1
—
8
•-
Cilt 5, Sayı 1-4
1948 M.
Milletlerarası Hayatın Düzeni
ve Panamerikanizm
1949 M.
4 5ü
Roma Hukuku
1949 M.
6 —
İdare Hukuku Cilt 2
1949 M.
İlim olmak bakımından Hukukun Değersizliği
1949 M.
6 75
Cilt 6, Sayı 1
1949 M.
3 —
"*
Cilt 6, Sayı 2-3-4
1949 M.
4 50
Hukuk Yargılama Usulleri
1950 M.
8 5İ)
İdare Hukuku Cilt 1
1950 M.
7 —
Adalet Psikolojisi
1950 M.
Hususî Hukukta Tüzel Kişilerin Milletlerarası Mevcudiyeti 1950 T.
Hususî Hukukta Emprevizyon
Nazariyeleri
1950 M.
6 —
İsviçre Federal Mahkemesi
1950 M.
Roma Hususî Hukuku
Ana
hatları
1950 M.
2 —
1 —
5 50
3 —
6 50
Kanuna Karşı Hile
Federal Bir Dünya Nizamı
Tasarıları
1950 T.
—
—
1950 T.
—
—
Cilt 7, Sayı 1-2
1950 M.
4 50
Cilt 7, Sayı 3-4
1950 M.
6 —
Borçlar Hukuku Cilt I, II
1950 M.
17 50
Umumî Âmme Hukuku Cilt I
1951 M.
M.
10
"• f l f i t F«lf*• <Hlt|lfH
.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
«1
62.
63
64
€5
€6
67
68
69
70
Prof. Zeki M.
Alsan
Yeni Devletler Hukuku Cilt 2 1951
.Doçent İlhan
Harp Suçluları ve DevletlerLtitem
arası Hukuk
1951
Doçent İlhan
Avrupa İnsan Hakları ve
Lütem
Sözleşmesi
1951
Prof. Kemal
Arar
Kara Ticareti Hukuku Cilt 2 1951
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 8, Sayı 1-2
1951
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 8, Sayı 3-4
1951
Ord. Prof. Sabri Eski Aile Hukukuna Bir
Şakir Ansay
Nazar
1952
Prof. Kemal
Kara Ticareti Şirketler
Arar
Hukuku
1952
Prof. Süheyp
Derbil
İdare Hukuku Cilt 2
1952
Prof. Faruk
Erem
Hürriyet ve Suç
1952
Doç. Yaşar
Kütüphanelerimize Umumî
Karayalçm
Bir Bakış
1952
Doçent Dr. H.
Cahit özen
Adlî Tıp
1952
* Asistan İlhan
Akipek
Boşanma Sebepleri
1952
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 9, Sayı 1-2
1952
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 9, Sayı 3-4
1952
Ord. Prof. V.
Raşit Seviğ
Toprak Hukuku
1953
Doçent Akif
Erginay
Vergi Hukuku Prensipleri
1953Doçent Şakir
Türk Hukukunda Evlenmenin
Berki
Aslî Şartlarından Doğan
Kanun İhtilâfları
1954
Doç. Hamide
Topçuoğlu
Tabiî Hukuk Rönesansı
1953
Doçent Jale
Hükümsüzlük
Nazariyeleri
Güral
Karşısında
Türk
Medenî
Kanununun Sistemi
1953
Profesör Nihat
Devletlerarası Hukuku ve
Erim
Siyasî Tarih Metinleri
1953
Profesör Süheyp
Derbil (Tercüme) Kamu Hukuku Dersleri
1953
Prof. H. Avni
Medenî Hukuk (Şahsın HuGöktürk
kuku)
1954
Ord. Prof. Sabri Hukukta İcra ve İflâs UsulleŞakir Ansay
ri
1954
M.
10
M.
3
M.
1
M.
4
M.
6
M.
5
M.
3
M.
7
M.
5
M.
6
M.
—
M.
6
M.
1
M.
5
M.
5
M.
9
M.
4
M.
3
M.
7
M.
7
M.
10
M.
3
M.
4
M.
7
71
Prof. Faruk
Erem
72
Doçent Hicri
Fişek
73
74
75
70
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Prof. Faruk
Erem
Doçent Yaşar
Karayalçın
Doçent İlhan
Lütem
Doçent Avni
Zarakolu
Profesör Yavuz
Abadan
Ord. Prof. S.
Şakir Ansay
Prof. Kemal
Arar
Doçent Kemal
Gürsoy
Asistan İlhan
Akipek
Türk Ceza Hukuku
1954
12 «T
1954
1954
3 öO
2 oQ>
1954
50
1954
75.
1954
15 00
1954
5 0»
Hukuk Felsefesi Dersleri
1954
4 00"
Hukuk Yargılama Usulleri
1954
8 50ı
Kara Ticareti Cilt 2
1955
3 50'
Mal vasiyeti
Devletlerarası Hukuk
Bakımından Meşru
müdafaanın
mahiyeti ve benzeri müesse­
selerle mukayesesi
İstatistik dersleri
Adalet Psikolojisi
(2 nci bası)
İdare Hukuku C. 1
(4 ncü bası)
1955
8 0»
1955
1955
4 50'
10 00ı
1955
5 00'
Gayrı sahih nesepten doğan
kanun ihtilâfları
Mükerrir Suçlular
Mahpusların tâbi tutulacağı
Asgari insanî muamele hak­
kında Birleşmiş Milletler Teş­
kilâtınca tesbit olunan esaslar
Bibliyografya
Meselelerimize
Umumî Bir Bakış
Birleşmiş Milletler Antlaşması Şerhi
P a r a ve Kredi Muamelelerinde Poliçe
Ratip Yüceuluğ
Prof. Faruk
Erem
Prof. Süheyp
Derbil
Prof. Faruk
Erem
Adliye aleyhinde cürümler
Prof. H. Avni
Göktürk
Medenî Hukuk (Aile)
Prof. Z. Mesut
Alsan
Yeni Devletler Hukuku C. 1
Doçent Jale Gü- Gayrimenkul malikinin nies'ral Akipek
uliyetinin hukukî neticeleri
Prof. Dr. Cahit
özen
Adlî Tıp
Ord. Prof: V. Raşit
Sevig
Askerî Adalet
Prof. Şakir Berki Borçların Umumî Hükümleri
Doçent Müncı Ka-lcra organı karşısında hâkimpani
lerin istiklâli
1
1955
6 50ı
1955
3 30
1955
4 00'
1955
12 50
1955
3 75-
1955
10 00ı
1955
1956 M.
11 005 00
1956 M.
6 00
94
95
96
97
98
99
100
101
Doçent İlhan Lü-Amerika Birleşik Devletlerinteıc
de fikir hürriyeti bakımın­
dan kanunların Anayasaya
uygunluğunun murakabesi
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 10 Sayı 1-4
Hukuk Fakültesi
Dergisi
a i t II Sayı 1-2
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt II Sayı 3-4
Prof. Dr. Osman
F. Berki
Devletler Hususî Hukuku
Prof. Şakir Berki
ve Hayrullah Ha-İslâm Hususî Hukukunun ana
midi
prensipleri
Doçent Mukbil Devlet Memurlarının HürriÖzyörük
yetleri,
Prof. Faruk EremDolandırıcılık
M = Mevcut kitapları gösterir.
T = Tükenmiş kitapları gösterir.
1956 M,
2 00
1953 M.
6 00
1954 M.
5
1954 M.
6 00
1956 M.
14 00
1956
1956
1956
.
oo
5 50
6 00
2 6»
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content