close

Enter

Log in using OpenID

Başlangıç Toplantısı Sunumu 2014

embedDownload
T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ
2014 MALİ DESTEKLERİ
BAŞLANGIÇ TOPLANTISI
1
İzleme Değerlendirme Birimi Personeli
Adı-Soyadı
Görevi
Lisans
Yüksek Lisans
Osman TOKSİN
Birim Başkanı
İşletme
Endüstri Müh.(devam)
Özgür GÜRGAH
Uzman
İnşaat Müh.
İnşaat Müh.
O. Önder ALTUNBAŞ
Uzman
İşletme
İşletme
Osman ŞAHİN
Uzman
Jeofizik Müh.
İşletme(devam)
Bilal AYDIN
Uzman
İktisat
İktisat(devam)
29.5.2014
İzleme ve Değerlendirme Birimi
2
2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI
2014 BSR – Bölge ve Sektörel Rekabet Mali
Destek Programı
2014 SG – Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları
Mali Destek Programı
2014 KT – Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek
Programı
29.5.2014
İzleme ve Değerlendirme Birimi
3
2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI
Teklif Çağrısı
Bileşenleri
2014 BSR – Bölge ve
Sektörel Rekabet Mali
Destek Programı
2014 SG – Sosyal Gelişme
Pilot Uygulamaları Mali
Destek Programı
2014 KT – Kültür-Turizm
Altyapısı Mali Destek
Programı
TOPLAM
29.5.2014
Proje Başvuru Desteklenen
Sayısı
Proje Sayısı
KAMU
KOBİ
STK
183
27
0
27
0
107
19
17
0
2
41
15
13
0
2
331
61
İzleme ve Değerlendirme Birimi
30
27
4
4
Başlangıç
toplantısı
Sözleşme
imzalama
İlk izleme
ziyareti
Ön ödeme
Anlık izleme
ziyaretleri
Ara ödeme
Ara rapor
Düzenli izleme
ziyareti
Nihai ödeme
Proje Sonrası
Değerlendirme
Raporu
Etki Analizi
Nihai rapor
5
Yararlanıcı ve Ajans arasındaki Sözleşme;





Ajans ve Yararlanıcının yükümlülükleri
Raporlama
Maliyetlerin uygunluğu
Muhasebeleştirme
Ödemeler
gibi konuları tanımlayan ana dokümandır.
Sözleşme, Ajans ile yazılı mutabakat olmadan
değiştirilemeyecek ve zorunlu olan birçok bölüm ihtiva
etmektedir.
6
SÖZLEŞME VE EKLERİ
Ek I
Ek II
Ek III
Ek IV
Ek V
Ek VI
Ek VII
Ek VIII
Ek IX
Ek X
Ek XI
Ek XII
Proje Tanımı
Ek XIII
Ek XIV
Destek Miktarının Ödenmesi için Teminat Belgesi
Ek XV
Destek Sözleşmeleri için Genel Koşullar
Onaylanmış/Revize Proje Bütçesi
Destek Yararlanıcılarının Tabi Oldukları Satın Alma Kuralları
Ödeme Talebi
Mali Kimlik Formu
Gerçek ( Ek VII-A) veya Tüzel kişilik (Ek VII-C) Belgesi Örneği
Yararlanıcı Beyan Formu
Ara (Ek IX-A) ve Nihai (Ek IX-B) Rapor Formları
Proje Sonrası Değerlendirme Raporu
Harcama Teyidi
Destek Yararlanıcısının Borç Sınır ve Tutarlarını Kontrol Edilebilmesi Amacı ile Verdiği Yetki
Belgesi (Mali Kontrol Taahhütnamesi ve Muvafakatname)
Aynı Yatırım Harcaması İçin Birden Fazla Kamu Kaynaklı Destek Unsurundan
Yararlanılmadığına Dair Beyanname
Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi tarafından onaylatılması gereken formlar:İhale
Öncesi Teknik Şartname Kontrol Formu (Ek XV- A), İhale Sonrası Teknik Teklif Kontrol Formu
(Ek XV- B), Makina – Ekipman Fiziksel Kontrol Formu (Ek XV- C), Sözleşme Değişikliği
7
Uygunluk Kontrol Formu (Ek XV- D)
Özel Koşullar:
Sözleşme taraflarını, Proje süresini, toplam proje maliyetini, mali
destek ödeme ve raporlama takvimi ile karşılıklı bazı taahhütleri
içerir.
Madde 7.2: Yararlanıcı işbu sözleşmeyi imzalayarak projenin
uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış ruhsat ve diğer
izinleri kendisi ve ortakları tarafından sözleşme imzalama
tarihi itibariyle Ajans’a sunmuş olduğunu, sunulmuş olan
izin ve ruhsatlar haricinde başka izin ve ruhsata kanunen
gerek duyulmadığını ve kanunla zorunlu kılınan ruhsat ve
diğer izinlerle ilgili doğabilecek her türlü sorumluluğu
(Ajans’ın sözleşmeyi fesih hakkı dâhil) peşinen kabul ve
taahhüt etmiş sayılır.
8
Özel Koşullar:
Madde 7.5: Destek yararlanıcısının, proje süresi içerisinde
istihdam etmeyi taahhüt ettiği çalışan sayısı (ilk izleme
formuna kaydedilen ve karşılıklı imza altına alınarak taahhüt
edilen ek istihdam sayısı) %70’in altında gerçekleşmesi
durumunda Ajans yapacağı nihai ödemeden Mali destek
tutarının %5’ini mahsup eder. Ajans söz konusu istihdamın
gerçekleşip gerçekleşmediğini sözleşme ekinde ibraz edilen
SGK’ya kayıtlı çalışan sayısını gösteren belge ile nihai ödeme
tarihinden en az bir ay önce sunmuş olduğu aynı nitelikteki
SGK belgesini karşılaştırmak suretiyle tespit eder.
29.5.2014
İzleme ve Değerlendirme Birimi
9
Özel Koşullar:
M.7.6: Destek Yararlanıcısı 3 (üç) yıl boyunca Ajans
desteğinin görünürlüğünü Görünürlük Rehberine uygun bir
şekilde devam ettirmek zorundadır. Aksi takdirde Destek
Yararlanıcısı, Ajans hibe miktarının %5 (beş) kadarını cezai
şart olarak ödemeyi kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.
M.7.7: Sözleşmenin feshi halinde uygulanacak cezai şart
oranı %15’dir. (Yararlanıcı tarafından geçerli bir sebep
sunulmadığı takdirde/yararlanıcının kusuru halinde)
29.5.2014
İzleme ve Değerlendirme Birimi
10
Ek-I Proje Tanımı: Sözleşmeyi imzalamakla, Ek-I Proje Tanımı’nda
bulunan tüm faaliyetleri uygulama, belirtilen çıktı ve sonuçları
elde etme taahhüdü altına girmiş bulunuyorsunuz.
Ek-II Genel Koşullar: Raporlama, bilgi sağlama, görünürlük,
hesaplar ile teknik ve mali kontroller konusunda yararlanıcının
yükümlülüklerini belirtir.
Ek-III Proje Bütçesi: Proje maliyetlerinin dökümünü, maliyetlerin
gerekçelerini, beklenen finansman kaynaklarını ve maliyetlerin
doğrulanmasını içerir.
Ek-IV Satın Alma / İhale Kuralları: Projenin uygulanması amacı
ile hizmet alımı, mal alımı veya yapım işi ihalesine çıkılması ve
sözleşme yapılması söz konusu olduğunda izlenmesi gereken
usulleri tanımlar.
11
Ek-V Ödeme Talebi
Ödemeler öncesi ajansa sunacağınız ödeme talebi için kullanılan
standart formu içerir.
Ek-VI Mali Kimlik Formu
Projeye özel açtırdığınız banka hesabının bilgilerinin yer aldığı
ilgili banka tarafından onaylatılan formu içerir.
Ek-VII Kimlik Beyan Formu
Gerçek veya Tüzel Kişilik Belgesi olarak kullanılacak formu içerir.
12
Ek-IX-X Ara ve Nihai Rapor Formları:
Teknik ve mali raporlama standart formlarını içerir. (Ara ve Nihai
ödeme talepleri ile birlikte bu raporların sunulması zorunludur)
Ek-XI Proje Sonrası Değerlendirme Raporu:
Proje bitiminde sunulacak proje sonrası değerlendirme raporu standart
formatını içerir.
Ek-XI Harcama Teyidi :
Denetim raporunu içerir.Nihai ödeme talebi ile birlikte Yeminli Mali
Müşavir (YMM) denetim raporunun sunulması zorunludur.
Denetim Raporu (SG Hariç) TÜM PROJELER için ZORUNLUDUR..
13
.Ek-XII Mali Kontrol Taahhütnamesi:
Yararlanıcının borç sınır ve tutarlarının kontrol edilebilmesi ve proje
hesabının kontrol edilebilmesi amacı ile verdiği yetki belgesini içerir.
Ek-XIII Destek Miktarının Ön Ödemesi İçin Teminat Belgesi:
Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşları, her bir proje için sözleşmede
öngörülen mali destek tutarının en az %10’u tutarında teminat
vermek durumundadır.
Ek-XIV İntifa Hakkı Beyanı (KAMU):
Altyapı projeleri için başvuru sahibinin inşa edilen altyapının
sahipliğini veya intifa hakkını, projenin tamamlanmasının ardından
asgari 5 yıl süre ile elinde tutacağına dair beyanı
14
Ek XIV Aynı Yatırım Harcaması İçin Birden Fazla Kamu
Kaynaklı Destek Unsurundan Yararlanılmadığına Dair
Beyanname 2012/3305 sayılı BKK’na göre Md.29: Bu Karar
kapsamındaki
destek
unsurlarından
yararlanan
yatırım
harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden
yararlanamaz
Ek XV Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi tarafından
onaylatılması gereken formlar:
İhale Öncesi Teknik Şartname Kontrol Formu (Ek XV- A),
İhale Sonrası Teknik Teklif Kontrol Formu (Ek XV- B),
Makina – Ekipman Fiziksel Kontrol Formu (Ek XV- C),
Sözleşme Değişikliği Uygunluk Kontrol Formu (Ek XV- D).
15
Genel Koşullar
MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yararlanıcı, projenin uygulanması konusunda, Ajansa karşı
tek başına sorumludur. Ajans, Destek yararlanıcısı ile varsa
ortakları ve taşeronları arasındaki sözleşme ilişkisinden sorumlu
değildir.
Ajans mevzuatında gerekse ilgili diğer mevzuatta yapılan
değişiklikler ve getirilecek yeni düzenlemelerde sonradan
yürürlüğe girecek bu hükümler, taraflar yönünden bağlayıcı
olacaktır.
Belgeleriniz proje sona erdikten sonra en az on yıl süreyle
muhafaza edilmeli.
16
Genel Koşullar
MADDE 2 - BİLGİ VE RAPOR SAĞLAMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Ara Rapor
Nihai Rapor
Denetim Raporu
Proje Sonrası Değerlendirme Raporu
Yararlanıcılar Ajansa iletmekle yükümlü olduğu tüm raporları KAYS üzerinden
yapacaktır. Ayrıca bu raporların çıktıları ıslak imzalı ve her sayfası paraflı biçimde
Ajansa iletilecektir. İzleme uzmanları gerektiğinde raporun yeniden hazırlanmasını
talep edebilir.
17
GENEL VE İDARİ HÜKÜMLER
Genel Koşullar
MADDE 3 - SORUMLULUK
Projenin uygulanması esnasında oluşabilecek her türlü
zarardan Destek Yararlanıcısı sorumludur, Ajans
sorumlu tutulamaz.
Yararlanıcı, gerçeğe uygun bilgi verdiğini ve vereceğini
kabul ve taahhüt eder.
18
Genel Koşullar
MADDE 4- MENFAAT İLİŞKİSİ
Yararlanıcı, tüm gerekli önlemleri almayı taahhüt eder ve
Ajansı durum hakkında derhal bilgilendirir.
MADDE 5 - GİZLİLİK
Taraflar, kendilerine proje ile ilgili, gizlilik kaydı ile
iletilen her türlü bilgi, belge ve diğer materyalin
gizliliğini, son ödeme tarihinden sonra en az on yıl
süreyle korumayı taahhüt ederler.
19
Genel Koşullar
MADDE 6 - GÖRÜNÜRLÜK
Tanıtım ve görünürlük rehberine riayet etmek zorunludur.
Yararlanıcı, Ajans ve Kalkınma Bakanlığı logolarını uygun
olan her yerde kullanılır.
Destek yararlanıcısı, projenin nihai yararlanıcılarına verilen
bilgide, kendi dahili raporlarında ve yıllık raporlarında ve
medya ile ilişkileri çerçevesinde, projenin kendisi hakkında ve
Ajansın projeye katkısı hakkındaki bilgiyi de dahil eder.
20
Genel Koşullar
MADDE 7 - SONUÇLARIN KULLANIMI
Yararlanıcı aldığı tesis, makine, ekipman, teçhizat ve
malzemelerin projenin sona ermesinden itibaren 3 yıl
süreyle mülkiyetini başkasına devredemez, rehin ve
teminat olarak devredemez, ve projede tanımlanan iş
dışında başka iş için kullanılamaz.
TRC1 Bölgesi (Gaziantep-Adıyaman-Kilis) dışına
çıkaramaz.
21
Genel Koşullar
MADDE 8 - PROJENİN İZLENMESİ /
DEĞERLENDİRİLMESİ
Proje faaliyetlerini sözleşmeye ve bütçeye uygun olarak
gerçekleştirme,
Sorunlara çözüm bulma ve Projenin uygulanabilirliğinin sağlanmasına
yardımcı olmak amacıyla izleme uzmanları tarafından;
1. İlk izleme ziyaretleri (45 gün içinde)
2. Düzenli/Anlık izleme ziyaretleri (ilk izlemede planlanacak)
3. Makine-Ekipman/Yapım İşi Kontrolü ziyaretleri
Destek yararlanıcısı, izleme uzmanlarına her türlü bilgi ve belgeyi
sağlamakla yükümlüdür.
22
Genel Koşullar
MADDE 9 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Küçük Değişiklikler için Bildirim Mektubu
(Adres-Banka-Denetçi)
Sözleşme Değişiklikleri için Zeyilname
MADDE 10 - DEVİR
Sözleşme veya Sözleşme ile ilgili ödemeler, Ajansın
önceden yazılı rızası alınmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü
taraflara devredilemez.
23
Genel Koşullar
MADDE 11 - PROJE UYGULAMA SÜRESİ, SÜRE
UZATIMI, DURDURULMA
Mücbir sebeplerin varlığı halinde, sözleşme süresi 6
ayı geçmemek üzere uzatılabilir. (söz konusu durumun
ortaya çıkış tarihinden yirmi (20) gün içinde, bitiş
tarihinden en geç otuz (30) gün önce)
Bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesi,
mekanlara
erişimin
zorlaştırılması,
projenin
sözleşmeye
ve
mevzuata
uygun
şekilde
yürütülmediğinin tespiti halinde destek durdurulur.
24
Genel Koşullar
MADDE 12 - SÖZLEŞMENİN FESHİ
Fesih talebi eğer siz yararlanıcılardan geliyorsa 2 hafta
öncesinden gerekçesi bir bildirim mektubuyla iletilmeli
Ajans, yararlanıcıların belli fiil veya durumlarına bakarak
tazminat ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir/ihtiyati olarak
ödemeleri durdurabilir;
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,
Ara/Nihai raporların sunulmaması,
İflas, hukuki takip
Yolsuzluk, Mahkumiyet
Gerçeği yansıtmayan raporlar vb..
25
Genel Koşullar
MADDE 13 – ANLAŞMAZLIKLARIN
ÇÖZÜMÜ
Taraflar, herhangi bir anlaşmazlığın dostane çözümü
için mümkün olan tüm gayreti sarf eder.
MADDE 14 - UYGUN MALİYETLER
Projenin yürütülmesi için gerekli olması,
Sözleşme Bütçesinde (Ek III) öngörülmüş olması,
Götürü maliyetlere değil, gerçek maliyetlere dayalı..
Destekleyici belgelerle desteklenmesi,
26
Genel Koşullar
MADDE 15 - ÖDEMELER VE TEMERRÜT
Ekipman, personel gibi kaynakların varlığı, Proje ekibinin ve ofisinin
kurulmuş olması başlangıç riski değerlendirmeleri (Ön Ödeme Risk
Puanı)
Ön ödeme %40 blokeli yapılacak (sözleşme damga vergisi yatırılmış
ve teminat mektubu sunulmuş olmalı, Ayrıca KOBİ’lerde haciz,
dava ve/veya alacaklı takibi olmamalı)
Ara ödeme %30 (ödeme talebi, ara rapor ve eş finansman)
Nihai ödeme %30 (ödeme talebi, nihai rapor ve eş finansman,
yükümlülükler tamamlanmış olmalı )
Proje hesap bakiyesi gelir getirici bir hesapta değerlendirilir. REPO
(faiz gelirleri Ajansa ait olup nihai ödemeden mahsup edilir)
27
Genel Koşullar
MADDE 16 - HESAPLAR, TEKNİK VE
MALİ KONTROLLER
Destek yararlanıcısı, dış denetçinin belgeleri inceleyerek veya yerinde
kontroller ile projenin uygulamasının doğrulanmasına ve eğer gerekli
bulursa, hesaplara ilişkin belgeler, muhasebe dokümanları ve projenin
finansmanına ilişkin diğer belgeler temelinde tam kapsamlı denetim
yapmasına izin verir. Ajans tarafından yapılacak bu tür Teftişler destek
miktarının son ödemesinin yapılmasından on (10) yıl sonrasına
kadar yapılabilir.
destek yararlanıcısı, uygun hesap mutabakatı, destekleyici zaman
çizelgesi, analizler ve teftiş ve teyit için dökümler hazırlamalı ve
saklamalıdır;
muhasebe sistemindeki büyük defter, alt defterler ve sabit varlıklar
kayıtları ve diğer muhasebe bilgilerinin kayıtları
28
İhale dokümanları, teklifler ve değerlendirme raporları gibi satın
alma prosedürlerinin belgeleri
Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri
Onaylanmış raporlar, istihkaklar, ulaşım biletleri (uçak biniş kartı
dahil), seminerlere, konferanslara ve eğitimlere katılındığına dair
belgeler gibi hizmet sunulduğuna dair kanıtların belgeleri
Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler,
Bir işin tamamlandığını kanıtlayan kabul sertifikası türü belgeler,
Bir satın almayı ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler,
Ödeme kanıtı (örn; banka hesap özeti), borç özeti, ikamet
belgeleri,
Araçlar için yakıt ve bakım masrafları,
Sözleşmeler, maaş göstergeleri, istihkaklar gibi personel ve
bordro kayıtları.
29.5.2014
İzleme ve Değerlendirme Birimi
29
Genel Koşullar
MADDE 17 - AJANS TARAFINDAN
SAĞLANACAK DESTEĞİN NİHAİ TUTARI
Ajans tarafından ödenecek toplam tutar özel koşullarda
belirtilen azami destek tutarını aşamaz.
Proje uygulaması sonunda Gerçekleşen maliyet,
sözleşmede belirtilen proje toplam maliyetinin altında
kalırsa; Ajans katkısı sözleşmede belirtilen yüzdenin
Gerçekleşen maliyetlere uygulanması ile bulunacak
tutarla sınırlıdır.
30
Genel Koşullar
MADDE 18 - İSTİRDAT (GERİ ALMA)
Ajansın fazla ödeme yapması durumunda(azami destek
tutarı üzerinde), destek yararlanıcısı
fazla ödeme
tutarını geri ödemek zorunda.
Ajansa geri ödenecek tutarlar destek yararlanıcısına
borçlu olunan her türlü tutardan mahsup edilebilir.
MADDE 19- FAİZ
Borcun muaccel olduğu tarihte geçerli olan yasal
temerrüt faiz oranı uygulanır.
Ödemelerden öncelikle faiz mahsup edilir.
31
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..
Osman TOKSİN
İDB Birim Başkanı
Telefon
: +90 (342) 231 07 01-02
Faks
: +90 (342) 231 07 03
E-Posta
: [email protected]
Adres
: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi
Kat : 2-3 Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE 27060
32
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
749 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content