close

Enter

Log in using OpenID

(Ak Parti) ile Halkların Demokratik Partisinin

embedDownload
Karar No
Karar Tarihi
: 3579
: 07/08/2014
Kurulumuz Başkanlığına Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Mustafa ŞENTOP tarafından gönderilen 7/8/2014 tarihli, 1453 sayılı yazıda; Cumhurbaşkanı
adaylarından Ekmeleddin Mehmet İHSANOĞLU’nun Türkiye genelinde muhtelif ilçelerde “AK
PARTİ, CHP, MHP, HDP DEMEDEN TÜRK MİLLETİNİN GURURU, sevgiyi, saygıyı,
dirliği, birliği ekmek için EKMELEDDİN” ibarelerini içeren pankart, bez afiş, el broşürü ve
benzeri diğer bütün ilan panolarını, haksız bir biçimde kullandığının tespit edildiği, oysa rakip
partilerin adayı olan Ekmeleddin İHSANOĞLU’nun kendi propaganda faaliyetleri çerçevesinde
partilerinin adını kullanmasının hukuken mümkün olmadığı, seçim dönemlerinde adayların
uygulamış oldukları propagandalar, ticari hayattaki tanıtma ve etkileme yöntemi olan reklamın
siyasi hayattaki muadili olduğu, ticari hayatta olduğu gibi siyasi tanıtımlarda da yapılacak
uygulamalara devlet otoritesi sınırlamalar koyarak, reklamların hedef kitlelerinin yanlış
yönlendirmelerini ve manipülasyona maruz kalmalarını engellemeyi amaçladığı, siyasi
tanıtımlarda bu sınırlamalar da ticari hayattaki daha muhafazakar ve korumacı olduğu, zira
manipülasyon, yanlış yönlendirme, algı yönetiminden korunan kesin bu kez mali veya hizmeti
kullanan tüketiciler değil tüm ülkenin kaderini belirleyecek olan seçmenler olduğu, bu durumda
Yüksek Seçim Kurulunun 3124 sayılı kararının son paragrafında, “siyasi reklam yayını yapan
medya hizmet sağlayıcılarının, siyasi reklam yayınlarını yaparlarken 6112 sayılı Kanun’un 8.
maddesinde ve Ticari Reklam ve İlânlara İlişkin İlkelere ve Uygulama Esaslarına Dair
Yönetmeliğin 5, 6 ve 7. maddelerinde öngörülen yayın hizmet ilkelerine ve yukarıda açıklanan
ölçü ve prensiplere göre hareket etmesi esastır.” şeklinde düzenlendiği, ilgili yönetmeliğin atıf
yapılan maddelerinde 5. maddenin (H) bendinde açık bir şekilde, reklamlarda hiç kimsenin özel
mülki, önceden izin alınmadan bir kişisel onay yetkisi yansıtacak şekilde görüntülenemez veya
belirlenemez denildiği, itiraza konu reklamda, Adalet ve Kalkınma Partisinin özel mülkü olan
ismi/unvanı, ilgili adayı desteklediğini ilan eden partilerden de önce en baş sırada kullanıldığı, bu
konuda hiçbir izin alınmadığı gibi, partilerinin pankartın sahibi adayı desteklemediği,
Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ı desteklediğinin her türlü izahtan
vareste olduğu, seçim mevzuatı, adayların sadece kendilerini tanıtıcı reklamlara izin vererek,
yukarıda izah edildiği üzere, reklamlar vasıtasıyla seçmenlerin yanıltılmasını, algılarının
yönetilmesini açık bir şekilde yasakladığı, bu itibarla Türkiye genelinde, ilgili pankart, ilan, afiş
ve bu ibareleri içeren diğer dokümanların toplatılmasına, bilboard vb. diğer tüm ilan
panolarından çıkartılmasına,
yine, Halkların Demokratik Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Av. Mahmut TANZİ
tarafından verilen 7/8/2014 tarihli dilekçede; Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin Mehmet
İHSANOĞLU’nun reklam afişlerinde kullanmış olduğu Halkların Demokrasi Partisi (HDP)
isminin çıkarılmasına karar verilmesi,
istenilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
İtiraza konu dilekçelerde fotoğrafları eklenen ilânlarda “AK PARTİ, CHP, MHP, HDP
DEMEDEN TÜRK MİLLETİNİN GURURU, sevgiyi, saygıyı, dirliği, birliği ekmek için
EKMELEDDİN” ibarelerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
İtiraza konu ilânlarda, Adalet ve Kalkınma Partisinin (Ak Parti) ve Halkların Demokratik
Partisinin (HDP) izni alınmadan her iki siyasi partinin isminin de kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Hal böyle olunca, “AK PARTİ, CHP, MHP, HDP DEMEDEN TÜRK MİLLETİNİN GURURU,
sevgiyi, saygıyı, dirliği, birliği ekmek için EKMELEDDİN” diye başlayan ilânlardan
“AK PARTİ ve HDP” isimlerinin 8 Ağustos 2014 Cuma günü saat 08.00’e kadar
çıkartılması/kapatılması gerektiğine, bu tarih ve saate kadar çıkarılmadığı/kapatılmadığı takdirde
bu tür ilânların bilboardlardan ve diğer tüm ilân panolarından kaldırılmasına karar verilmesi
gerekmiştir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- Adalet ve Kalkınma Partisinin (Ak Parti) ile Halkların Demokratik Partisinin (HDP)
izni alınmadan isimlerinin kullanılması nedeniyle, “AK PARTİ, CHP, MHP, HDP DEMEDEN
TÜRK MİLLETİNİN GURURU, sevgiyi, saygıyı, dirliği, birliği ekmek için EKMELEDDİN”
diye başlayan ilânlardan “AK PARTİ ve HDP” isimlerinin 8 Ağustos 2014 Cuma günü saat
08.00’e kadar çıkartılması/kapatılması gerektiğine, bu tarih ve saate kadar
çıkarılmadığı/kapatılmadığı takdirde bu tür ilânların bilboardlardan ve diğer tüm ilân
panolarından kaldırılmasına,
2- Karar örneğinin Ekmeleddin Mehmet İHSANOĞLU’na tebliği için İstanbul İl Seçim
Kurulu Başkanlığına, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığına ve Halkların Demokratik
Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Av. Mahmut TANZİ’ye gönderilmesine,
3- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr
adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine,
07/08/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün İPEK
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Ali KAYA
Üye
İlhan HANAĞASI
Üye
İbrahim ZENGİN
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Şakir AKTI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
325 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content