close

Enter

Log in using OpenID

Büyükşehir Belediyeleri III. CBS Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

embedDownload
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ III. CBS ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Büyükşehir Belediyeleri Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda yaptıkları çalışmaları, tecrübelerini ve bilgi
birikimlerini paylaştıkları, coğrafi ve kent bilgi sistemleri henüz olmayan belediyelere yol haritası teşkil
etmesi, coğrafi ve kent bilgi sistemleri olan belediyelerin ise yaptıkları yeni çalışmaları diğer
belediyeler ve davetli kamu kurumları ile paylaştıkları Büyükşehir
Büyükşehir belediyeleri III. Coğrafi Bilgi
Sistemleri Çalıştayı 9-11
11 Ocak 2014 Tarihinde Türkiye Belediyeler
Belediyeler Birliği ve Kayseri Büyükş
Büyükşehir
Belediyesi ev sahipliğinde “Birlikte
Birlikte Çalışalım” teması ile gerçekleştirilmiştir.
Davetli 30 Büyükşehir Belediyesinin 23’
23’ü katılım sağlamıştır. Bakanlıklara bağlı;
•
•
•
•
•
•
•
•
Harita Genel Komutanlığı,
Milli Emlak
mlak Genel Müdürlüğü,
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Müdürlüğü,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,
Türksat A.Ş. ile
İstanbul Teknik Üniversitesi,
Üniversites
Erciyes Üniversitesi,
gibi
ibi kurumların yanında Kayseri’den de oldukça fazla kamu kurumundan temsilciler katılmıştır.
Çalıştay süresince Özel davetli sunumları ile Harita Genel Komutanlığı ve Milli Emlak Genel
Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmalar paylaş
paylaşılmış özellikle belediyelerden
•
•
•
1/1000, 1/5000 ölçekli imar planlarının web servisleri ile paylaşılması,
Düşey engeller(Yüksek Gerilim Hatları, Yüksek Binalar, Kuleler, Baz İstasyonu Kuleleri, Telsiz
İstasyonları) ve kritik noktaların(köprü, menfez vb.),Harita
vb.),Ha
Genel Komutanlığınca belirlenen
veri modeli ile paylaşılması,
Yol bina gibi bilgilerin web servisleri ile paylaşılması,
Konuları üzerinde durulmuştur. Belediyeler ise O
Ortofoto
rtofoto temininde Harita Genel Komutanlığını
arşivinden faydalanabileceği tekrar vurgulanmıştır,
CBS ye Nereden Başlamalı
aşlamalı sorusuna öncelikle CBS’
CBS’nin
nin ilmi siyaset tarafı ve yöneticilere nasıl
anlatılabileceği ile ilgili yöntemler üzerinde durulmuş yöneticilerin desteği olmadan cbs
kurulamayacağı ve CBS kuracak her belediyenin mutlaka öncelikli bir konu belirleyip ona göre
çalışmalara başlanması gerekliliği vurgulandı.
CBS’nin sadece belediyede olması için değil sürdürülebilir yapıda kurulmasının dahaa önemli olduğu
üzerinde durulmuştur.
“Birlikte Çalışalım” Teması altında öncelikle makr
makro ölçekte kamu kurumlarının, daha sonra mikro
ölçekte Kayseri’de ki kamu kurumlarının birlikte çalışma adına
na yapabileceklerini paylaşılmıştır.
CBS de uluslararası standartlarda
andartlarda GTFS standartları, Ulusal
Ulusal ölçekte CBS Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen çalışmalarile ill ölçeğinde AYKOME standartları konusunda yapılan örnek çalışmalar
katılımcılarla paylaşıldı.
cbsplatformu
3.cbscalistayi
BBCBSPLATFORMU
6360 Sayılı yasa ile il sınırına çıkacak olan Büyükşehir Belediye
elediye sınırlarının karşılaşacağı sorunlar
hakkında bu konuda daha önce tecrübeli olan belediye
belediye ve sınırlar hakkında çalışma yapan kurumlarla
sorunlar tartışıldı. Özellikle yeni büyükşehir belediyelerinin, CBS nin temel altyapısı olan adres ve
numaralama ile ilgili çalışmaları nasıl yürütmesi gerektiği konusunda soru işaretleri giderilmeye
çalışıldı.
Bu çalıştayda farklı olan konular:
6360 Sayılı yasa ile belediyelerin CBS kurma ve yönetme konusunda oldukça tedirgin oldukları
gözlemlendi.
Katılımcılara anketler dağıtılarak çalıştay
alıştay hakkında
hakkındaki hazırlanan sorulara cevaplar alındı.
Bundan sonraki çalıştayların adına uygun şekilde çalışma gruplarının bir araya gelerek belli konular
üzerinde tartışmalar sonucu alınan
n kararlar ve yol haritalarının paylaşılması şeklinde bir yöntem
izlenmesi kararlaştırılmıştır.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
SİSTEMLERİ PLATFORMU KURULUŞ VE
YÜRÜTME ESASLARI
1.Coğrafi
Coğrafi Bilgi Sistemleri Platformunda katılımcı olarak yalnızca Büyükşehir Belediyeleri
bulunmaktadır.
2.Katılımcılar,
Katılımcılar, kamuda çalışan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili teknik personel ve idarecilerini kapsar.
ka
Etkinliklerde bunun dışında firma ya da firma adına Belediyelerde iş yapan personel bulunamaz. Bu
durumun tespiti halinde katılımcı kişi/kişiler etkinlikten ayrılmak durumunda bırakılır.
3. Platformun ana faaliyetlerini coğrafi bilgi sistemi ve kent bilgi sistemi oluşturur.
4. Platform Yürütücü Komisyonu 1 başkan 4 üyeden oluşur.
5. Bir çalışma dönemi en az 8 ay, en çok 1 yıl sürer.
6. Platformun mutlak bir dönem içinde bir etkinlikle toplanması esastır.
7. Platformun geleneksel bir yapıyla sahiplenilmesi
sahip
esastır.
8. Süreçlerin sağlıklı işletilebilmesi için Dönem Başkanlığı yöntemi benimsenmiştir.
9. Gönüllülük esasıyla birlikteliği gerçekleştiren Büyükşehir Belediyeleri
elediyeleri çalışmaları ve aldıkları
kararları yasal zorunluluklara taşıyacaktır.
10. Etkinliğin yapıldığı Belediyeden Dönem Komisyon Başkan seçimi yapılır.
11. Bir önceki Dönem Başkanlığını yapan yönetici, mevcut Dönem Komisyon Başkanlığı ile istişare
içinde olur, gerekli durumlarda etkinlik, ziyaretler ve toplantılara katılım sağlar.
12. Her dönemde, bir önceki dönem üyelerinden Genel Sekreterlik görevini üstlenen üye ve bir istekli
üye sabit bir dönem daha komisyonda kalır. Toplam 2 üye yeni döneme geçiş yapar.
cbsplatformu
3.cbscalistayi
BBCBSPLATFORMU
13. Etkinliği yapan Belediyeden Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda görev yapan şube müdürü, şef
ve/veya teknik yetkili kişi genel sekreterlik görevini alır ve komisyon üyesi olur.
14. Mevcut komisyon 3 Üye, 1 Genel Sekreter ve 1 Başkan olmak üzere 5 kişiden oluşur.
oluşur.
15. Komisyon üyesi olan ilde etkinlik yapılmaz.
16. Komisyonun etkinlik belirleme süreci maksimum 3 ay sonunda açıklanır.
17. Platformun kendisi için bir logo tasarımı yapılır ve komisyonun onayı ile III. Çalıştaydan itibaren
tek logo kullanılır.
18. Platform hakkında web sayfası, twitter, facebook ile sosyal medyada bilgi paylaşımı yapılır.
19. Platform kapsamında teknik çalışmalar için alt komisyonlar seçebilir.
20. Her etkinlik çalıştay kitapçığına dönüştürülür.
21. Platformun amacı, kapsamı,ı, vizyonu nedir şeklinde hazırlıklar yapılarak tüm Büyükşehir
Belediyelerine el kitapları hazırlanır.
22.Platformun
latformun birlikte yaptığı çalışma
çalışmalar
lar ve ziyaretler Sosyal Medya ortamında paylaşılır.
23. Sosyal Medyada yapılan paylaşımlar hiçbir siyasi görüş ve tema içermez.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PLATFORMUNDAN Ve
MERKEZİ KAMU KURUM/KURULUŞLARINDAN BEKLENTİLER
1. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü üretilen verilerin web servisleri ile paylaşımını ücretsiz
yapmalıdır. Bu konuda CBS Genel Müdürlüğü’nün kurumlar arası ücretsiz veri paylaşımına
yönelik yaptığı yasa değişikliği çalışmaları desteklenmelidir.
2. CBS Genel Müdürlüğü’nün
’nün Ortofoto temini ile ilgili
gili çalışmaların desteklendiği
desteklendiği, özellikle
Büyükşehir Belediye
iye sınırlarında şehir ve ilçe merkezleri içersine giren Ortofoto’ların güncel
tutulması gereklidir. Bu kapsamda HGK, Tapu Kadastro ve Tarım Reformu Genel Müdürlükleri
ile işbirliği içerisinde
sinde çalışılmalıdır.
3. Türkiye Belediyeler Birliği ve CBS Genel Müdürlüğü, CBS Platformunun da görüşlerini
alarakBüyükşehir
Büyükşehir Belediyelerinde CBS alanında ççalışan
alışan teknik personele eğitim faaliyetlerinde
destek olmalıdır.
4. CBS Genel Müdürlüğü CBS çalışanlarının uzmanlık alanlarının tanımının yapılması ve norm
kadro belirlenmesine
e yönelik CBS Platformundan görüş almalıdır.
5. CBS Genel Müdürlüğünün il ve ilçe sınırları ile ilgili yapmış olduğu çalışmanın ilgili taraflarla
görüşülerek çözülmesi ve ivedilikle sonuçlandırılması Büyükşehir Belediyeleri tarafından
beklenmektedir.
cbsplatformu
3.cbscalistayi
BBCBSPLATFORMU
6. CBS Genel Müdürlüğünün Bulut Bilişim çalışmaları en az bir Büyükşehir Belediyesinde hayata
geçirilmelidir.
7. İl Bank Aş. kurulacak Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri projelerine hibe veya proje destek katkıları
sağlanmalıdır. İl Bank bu kapsamda ziyaret edilmelidir.
8. Çalıştayların daha verimli hale getirilmesi için konu bazlı (tematik) çalışma masaları
oluşturulmalıdır.
9. Çalışma Masalarında işlenecek konular katılımcıların CBS yetkinliği dikkate alınarak
belirlenmelidir. CBS çalışma masalarında işlenecek konular yapılacak anket sonuçlarına
dikkate alınarak belirlenecektir.
10. Sürenin iyi kullanılmasına ve araların daha geniş olmasına dikkat edilmeli ayrıca katılımcıların
kaynaşmasını sağlayacak organizasyonlara yer verilmelidir.
11. Platform katılımcılara Katılım Sertifikası vermelidir.
12. Çalıştaylardan elde edilen sonuçlar bir rapor olarak sunulmalı ve uygulanması için ilgili Kurum
ve Kuruluşlarla paylaşılmalıdır.
dır.
13. Katılımcıların devamlılığının sağlanması Platform tarafından belediyelerden
belediyelerden beklenmektedir.
Katılımcı değişiminin zorunlu olması durumunda daha önceki çalıştaylara katılan en az bir
kişinin devamlılığının sağlanmasını
sağlanması beklemektedir.
14. Platform Büyükşehir Belediyelerinden gelen katılımcıların yapılan çalışmalara daha fazla
iştirak etmesini beklemektedir.
15. Çalıştaya katılan Büyükşehir Belediyeleri çalışanlarının program saatlerine riayet etmeleri
beklenmektedir.
16. Büyükşehir Belediyeleri Numarataj yetkilerini ilçe belediyelerine devretmeme
devretmemelidir. Platform
bu konuda bir çalışma yaparak
aparak Büyükşehir Belediyelerine bir öneri yazısı yazmalıdır.
17. Dünya CBS Günü gibi özel günlerde etkinlikler düzenleyerek CBS farkındalığıoluşturulmalıdır.
arkındalığıoluşturulmalıdır.
18. Büyükşehir Belediyelerinin Aykome ve Ukome kurullarında CBS aktif olarak kullanılmalıdır.
19. CBS Platformunun sosyal medyada kullandığı hesapların Büyükşehir Belediyesi katılımcıları
tarafından takip edilmesi ve takipçilerinin sayısının arttırılması noktasında destek vermeleri
komisyon tarafından talep edilmektedir.
20. Harita Genel Komutanlığı ile Büyükş
Büyükşehir Belediyelerinin işbirliği içinde çalışarak HGK açısından
önem arzeden verileri uygun bir model ile paylaşmalıdır.
21. Büyükşehir Belediyeleri yapacağı Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri çalışmalarında CBS Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlanan TUCBS standartlarına
standartlarına uygun hareket etmelidir.
22. Büyükşehir Belediyelerinin teşkilat şemalarında mutlaka CBS birimi Müdürlük seviyesinde yer
almalı ve Adres ve Numaralama işlerine bakan Numarataj Birimi CBS ye bağlanmalıdır.
cbsplatformu
3.cbscalistayi
BBCBSPLATFORMU
23. Sosyal Medya ortamında belediyelerim yapmış olduğu
olduğu çalışmalar platform ile paylaşılarak
platformun yapılan çalışmaları diğer belediye, kamu kurumları ve takipçilere bildirmelidir.
24. Sonraki çalıştaylara katılımcı büyükşehirler CBS konusunda yaşadıkları sorunları not ederek
çalıştaylarda paylaşmalı ve ortak
orta akılla çözüm yolları aranmalıdır.
25. Platform olarak Bakanlıklar, Kamu Kurumları ve Büyükşehir Belediyeleri ziyaret edilmelidir.
26. Çalıştaylarda CBS yi özendirmek ve üst yöneticilere farkındalık oluşturmak amacıyla
Belediyelerin yapmış oldukları çalışmaları konu
k
alan yarışma ve ödüller (Örn. “CBS
CBS Konusunda
En Çok Gelişme Kaydeden Belediye” ödülü) verilmelidir.
27. Çalıştay sempozyum tarzı bir yapı ile toplanacağı zaman Akademisyen katılımcılar için bir
oturum düzenlenmelidir.
28. Çalıştay toplantılarında uygun ortam sağlanması
sağlanması halinde Katılımcı Belediyelere bir masa tahsis
edilerek çalışmalarını diğer belediyelerle serbest zamanda paylaşabilecekleri mekan
oluşturulmalıdır.
30 Mart 2014 yılında yapılacak olan Mahalli idare seçimlerinden sonra yeniden şekillenecek
büyükşehir belediyeleri ve teşkilatlar, yeni bir hizmet döneminde büyükşehir olan illere hizmet
üretmeye devam edeceklerdir. Özellikle yeni büyükşehir statüsüne kavuşan
kavuşan 14 büyükşehir
belediyemizde ciddi değişiklikler olacağından bir sonraki çalıştayın nerde yapılabileceği ile ilgili
hususlar daha sonra komisyonun yapacağı ziyaretler sonucu ortaya çıkacaktır. Daha önce
Bursa’da yapılan çalıştayda belirlendiği üzere bundan
bundan sonra yılda bir kez ve her yıl aynı döneme
denk gelecek şekilde çalıştay yapılması planlanmaktadır. Bir sonraki çalıştayın 2015 Mayıs ayında
yapılması düşünülmektedir.
Yapılan çalıştaya katılım sağlayan başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere Kam
Kamu
kurumlarımızın hepsine verdikleri desteklerden dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Bu çalıştayların
verdiği katkıların ve olumlu sonuçların başta belediyelerimize ve ülkemize güç vereceğine
inanıyor ve bundan sonra da ortak akıl ile birlikte çalışmayı önemsiyoruz.
öne
Büyükşehir Belediyeleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri Platformu Komisyonu
cbsplatformu
3.cbscalistayi
BBCBSPLATFORMU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
187 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content