close

Enter

Log in using OpenID

Ali Can BAŞAY Yabancılar Dairesi Öğrenci Çalışma - E

embedDownload
Ali Can BAŞAY
Yabancılar Dairesi
Öğrenci Çalışma Grup Başkanı
SUNUM PLANI
 Öğretim Üyelerinin İkamet İzni İşlemleri
 Vize


Öğrenci Vizesi
Diğer Vizeler
Öğrenci İkamet İzni İle İlgili Hususlar
Öğrencilerin Çalışma İzni İşlemleri
Ali Can BAŞAY
2
www.goc.gov.tr
VİZE İŞLEMLERİ
6458 sayılı Kanunun 11. maddesine göre
•
Türkiye’ de 90 güne kadar kalacak yabancılar vatandaşı oldukları
veya yasal olarak bulundukları ülkelerdeki konsolosluklardan geliş
amaçlarına uygun vize alarak gelirler.
•
Vize veya vize muafiyetinin Türkiye’ de sağladığı kalış süresi her
yüz seksen günde doksan günü geçemez.
• Türkiye’ de 90 günden fazla süre ile kalacak yabancıların ise kalış
amaçlarına uygun ikamet izni almaları gerekmektedir.
Ali Can BAŞAY
3
www.goc.gov.tr
ÖĞRETİM ÜYESİ
a)Ülkemizde uzun süreli görev alacak yabancı uyruklu öğretim
üyelerinin işlemleri
• Bu kapsamdaki öğretim üyelerinin çalışma izni
Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülmektedir.
işlemleri
• Yükseköğretim Kurulu tarafından, ülkemizdeki üniversitelerde
Öğretim üyesi olarak görev alacak yabancılar ile ilgili genel
müdürlüğümüze görüş sorulmakta, arşiv ve dosya taraması
sonucunda gerekli bilgiler YÖK’ e iletilmektedir.
• Yabancı öğretim üyelerinin çalışma izni kartı basımı YÖK
tarafından yapılmaktadır.
•
6458 sayılı Kanunun 27. maddesine göre Çalışma İzni Muafiyet
Teyit Belgesi ikamet izni yerine geçmektedir.
Ali Can BAŞAY
4
www.goc.gov.tr
MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYESİ
b) Ülkemizde kısa süreli görev alacak yabancı uyruklu misafir
öğretim üyelerinin işlemleri
• Ülkelerarası karşılıklı anlaşmalar ve Mevlana, Erasmus vb.
değişim programları çerçevesinde ülkemizdeki üniversitelerde
görev alacak yabancılar çalışma izninden muaf olduklarından ‘’Kısa
Dönem İkamet İzni’’ verilmektedir.
• Bu kapsamda gelen öğretim üyeleri Yükseköğretim Kurulundan
aldıkları yazı ile il emniyet müdürlüklerine müracaat etmektedir.
(Yakın bir tarihte il göç müdürlüklerine müracaatlar başlayacaktır)
• Müracaatların işleme koyulması ve kart basım işlemleri Genel
Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
Ali Can BAŞAY
5
www.goc.gov.tr
ÖĞRENCİ VİZESİ
Öğrenciler ve vize uygulamaları
• Ülkemize vize ya da vize muafiyetinden yararlanarak gelen ve Türkiye’ de
bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora,
TUS, DUS seviyesinde öğrenim görecek yabancılardan öğrenim
meşruhatlı vize koşulu aranmadan,
• AB Eğitim ve Gençlik Programları (Erasmus+programlar) kapsamında
ülkemize gelen yabancıların ise vize türlerine bakılmaksızın,
müracaatları sonuçlandırılmaktadır.
Ayrıca;
• Doğrudan Türkçe öğrenme kurslarında (TÖMER) eğitim almak,
• AIESEC, IAESTE kapsamında staj yapmak,
• Özel Öğrenci olarak eğitim almak,
amacıyla ülkemize gelen yabancıların, ülkemizde kalış amacına uygun
vize alma koşulu halen devam etmektedir.
Ali Can BAŞAY
6
www.goc.gov.tr
ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ
Öğrenci İkamet İzni Süreleri:
6458 sayılı Kanunun 38. maddesine göre;
• Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek
lisans ya da doktora öğrenimi görenlere öğrenim süreleri boyunca,
• İlk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara öğrenim süresince
birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilmektedir.
• Öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi
öğrenim süresini aşamaz.
• Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına
ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamamaktadır.
Ali Can BAŞAY
7
www.goc.gov.tr
ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ
Öğrenci İkamet İzni Müracaatlarında;
• Öğrenci olduğunu belgelemek,
• 6458 sayılı Kanun Madde 7 kapsamına girmemek,
• Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek
Şartları bulunmaktadır.
• 5510 sayılı Kanuna göre öğrencilerin genel sağlık sigortası öğrenim
gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay
içerisinde sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı
talepte bulunmalarına bağlı olarak yapıldığından Genel müdürlüğümüz
tarafından
ilk
müracaatta
geçerli
sağlık
sigortası
koşulu
aranmamaktadır.
•
Uzatma başvurularında ise müracaat esnasında geçerli sağlık sigortası
koşulu aranmaktadır.
Ali Can BAŞAY
8
www.goc.gov.tr
KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
Kısa Dönem İkamet İzinleri;
6458 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde düzenlenmiştir;
• Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim
programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler,
• Doğrudan Türkçe öğrenme kurslarına (TÖMER) katılacaklar,
• Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve
kurslara katılacaklar,
• Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden
itibaren altı ay içinde müracaat edenler,
• Özel Öğrenci olarak üniversitede eğitim alacaklar,
• AIESEC, IAESTE kapsamında staj eğitimi alacakların talepleri
• Azami sürelerini doldurmuş öğrencilerin talepleri
‘’Kısa Dönem İkamet İzni’’ kapsamında değerlendirilmektedir.
Ali Can BAŞAY
9
www.goc.gov.tr
KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
Kısa Dönem İkamet İzni Şartları
6458 Sayılı Kanunun 32. maddesinde düzenlenmiştir ;
•Hangi amaçla ikamet izni alınacaksa onunla ilgili belgeleri ibraz
etmek,
•6458 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamına girmemek
•Genel sağlık ve güvenlik şartlarına uygun barınma şartlarına sahip
olmak,
•İstenilmesi halinde vatandaşı olduğu veya yasal bulunduğu ülkeden
alınan adli sicil belgesini ibraz etmek,
•Türkiye’ de kalacağı adres bilgilerini vermek,
•Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak.
Ali Can BAŞAY
10
www.goc.gov.tr
KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
Kısa Dönem İkamet İzni Süreleri
•Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla birer yıllık sürelerle
verilir.
•Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar kapsamında verilen ikamet
izinleri en fazla iki defa verilebilir.
•Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet
tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler kapsamında
verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla
bir yıl süreli verilebilir.
Ali Can BAŞAY
11
www.goc.gov.tr
DİĞER BİLGİLER
• Üniversiteye kayıt olan ve yine üniversitesi tarafından Türkçe
öğrenme kurslarına (TÖMER) yönlendirilen yabancı öğrencilere
durumlarını belgelemeleri koşulu ile bir sonraki eğitim öğretim
döneminin başına kadar ‘’Öğrenci ikamet izni’’ düzenlenecektir.
• Aile ikamet izni, çalışma izni, insani ikamet izni ve insan ticareti
mağdurları ikamet iznine sahip olan yabancı için öğrenci ikamet
izni alma koşullarının ortaya çıkması halinde, yabancı öğrenci
ikamet iznine geçmeden de öğrenci ikamet izninin sağladığı
haklardan faydalanacaktır.
•
Ali Can BAŞAY
12
www.goc.gov.tr
DİĞER BİLGİLER
• Mevlana ve Erasmus gibi değişim programlarıyla ülkemizdeki
üniversitelere;
 Staj kapsamında gelenlere ‘’kısa dönem ikamet izni’’,
 Öğrenci olarak gelenlere ‘’öğrenci ikamet izni’’
düzenlenmektedir.
• Valiliklerde/İl Emniyet Müdürlüklerinde öğrenci ikamet izni
müracaatlarına öncelik tanınmaktadır.
Ali Can BAŞAY
13
www.goc.gov.tr
DİĞER BİLGİLER
• Müracaatlar esnasında öğrenciden gelir düzeyi konusunda beyanı
yeterli sayılmakta, beyan tereddüt doğurursa gelir belgesi
istenilmektedir.
• İkamet izni uzatma başvurularının ikamet izni süresi dolmasına 60
altmış gün kalmasından itibaren ve her halükarda ikamet izni süresi
dolmadan önce yapılması gerekmektedir.
• Müracaat etmede bu süreyi aşan yabancılar sınırdışı işlemleriyle
karşı karşıya kalabilir.
Ali Can BAŞAY
14
www.goc.gov.tr
DİĞER BİLGİLER
• Uluslararası Koruma başvuru sahibi ve Mülteci, Şartlı mülteci ve
İkincil Koruma statüsü sahibi yabancılar ile,
• Geçici koruma kapsamında yabancı kimlik kartı bulunan yabancılar
‘’Öğrenci İkamet İzni’’ almalarına gerek olmadan eğitim
haklarından faydalanabilmektedir.
Ali Can BAŞAY
15
www.goc.gov.tr
ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA
HAKKI
Öğrencilerin Çalışma Hakkı
6458 sayılı Kanunun 41. Maddesine göre;
• Türkiye’de öğrenim gören yabancılar çalışma izni almak kaydıyla
çalışabilirler.
• Ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve
haftada 24 saati aşamaz.
• Çalışma izni müracaatları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
yapılmaktadır.
• Ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkına ilişkin usul ve esaslar,
Göç Politikaları Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde İçişleri
Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken
düzenlenecektir. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.
Ali Can BAŞAY
16
www.goc.gov.tr
TEŞEKKÜR EDERİM
[email protected]
[email protected]
Ali Can BAŞAY
17
www.goc.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
811 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content