close

Enter

Log in using OpenID

BOR MİNERALLERİ VE EKONOMİsİ ÖZET ABSTRACT

embedDownload
BOR MÝNERALLERÝ VE EKONOMÝsÝ
Boron MÝneralsand Its EconomÝcs
NezahatEDÝz*
HüseyinÖZDAÐ **
ÖZET
Bor, modem teknolojide gübre sanayiindenilaç sanayiine,temizlik maddesindennükleer
endüstriyekadar çok çeþitlive yaygýnkullanýmasahiptir.Gelecektede bor'un bu önemlive
vazgeçilmez konumu artarak dev~ edecektir. Türkiye sahip olduðu bor mineralleri
rezervinin büyüklüðü ve nitelikleri itibarý ile dünya'da birinci sýradayeralmaktadýr.
Konunun önemindenötürü, 1978 yýlýndaçýkarýlan2172 sayýlýyasa ile, bor cevherlerinin
deðerlendirilmesindebir kamu kuruluþu olan ETÝBOR A.Þ. tek yetkili kýlýnmýþtýr.
ETÝBORA.Þ. 'nin uzun yýllardýryürüttüðü arama, üretim, zenginleþtirme,pazarlamave
araþtýrmafaaliyetleri ile bor ürünleri, ülkemizdekitoplam madenihracatýiçersindeönemli
bir paya sahipdurumagelmiþtir.
Bu bildiri, Türkiye ve bir çok endüstrialanýiçin son dereceönemtaþýyanbor mineralleri
jeolojisi, zenginleþtirilmesi,kýýllaným
alanlarýve ekonomisihakkýndabilgi vermektedir.
ABSTRACT
Boronhasadiverse and inteýýgiye
usagein manyfields ofindustry e.g. fertiliser, pharmacy,
detergentand nuclear. The importance of boron is expectedto rise in the future too.
Türkiye has a leading position due to its large depositsand variety of boron minerals.
Becauseof this, mining, processingand marketingofboron minerals in Türkiye was solely
controlled by a stateowned company,ETÝBORA.Þ.. With having suchan advantageand
the long term investmentin mining, processingand in marketingfields, ETÝBORA.Þ. has
now gainedan importantworld marketshare.
This paperreviews the geology,processing,utilisation and economicsof boron mÝnerals
which have aparamountimportanceÝnmanyfield of industry.
Anahtar Kelimeler: Bor Mineralleri, Bor Mineralleri Ekonomisi, EtiborA.Þ.
Key Words: Boron Minerals, BoronMinerals Economics,EtiborA.Þ.
*
**
DumlupýnarÜniversitesi,MühendislikFakültesi,Kütahya-TÜRKÝYE
OsmangaziUniversitesi,MühendislikFakültesi,Eskiþehir-TüRKÝYE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
121 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content