close

Enter

Log in using OpenID

Bilgi Günceli

embedDownload
Bilgi Günceli
Vergiler haqqinda melumat
Turkçe-Azerice
Vergiler haqqinda melumat
Türkçe
Madde 4. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde vergi sistemi
4.1. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde şu vergiler belirleniyor ve ödeniyor:
4.1.1. devlet vergileri
4.1.2. muhtar cumhuriyet vergileri
4.1.3. yerel vergiler (belediye vergileri)
Madde 5. Vergilendirme şekilleri
5.0. Vergi matrahlarından şu şekilde kesinti yapılıyor:
5.0.1. dolayısıyla kaynaktan (verginin gelir veya menfaat elde edilmesine
kesilmesi)
5.0.2. beyanname üzere (verginin gelir veya menfaat elde edilmesinden
kesilmesi)
5.0.3. bildiri üzere (vergilendirme konusunun değeri ve alanı gereğince
dairesi veya belediyenin hesapladığı meblağ için sunduğu tediye bildirisi
vergi yükümlüsü tarafından vergi ödenmesi) (3,4)
kadar
sonra
vergi
üzere
Madde 6. Devlet vergileri
6.1. Devlet vergilerine şunlar aittir:
6.1.1. gerçek kişilerin gelir vergisi
6.1.2. tüzel kişilerin menfaat vergisi (belediyenin mülkiyetinde olan işletme ve
kuruluşlar dışında)
6.1.3. katma değer vergisi
6.1.4. gider vergisi
6.1.5. tüzel kişilerin emlak vergisi
6.1.6. tüzel kişilerin toprak vergisi
6.1.7. yol vergisi
6.1.8. maden vergisi
6.1.9. basitleştirilmiş vergi
6.2. İşbu Kanunla bilumum devlet vergileri derecelerinin en yüksek hadleri
belirleniyor.
6.3. Devlet vergilerinin her yıl için uygulanan dereceleri İşbu Kanun gereğince
belirlenmiş derecelerden yüksek olamaz ve her yıl Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
devlet bütçesi hakkında kanun kabul edilen zaman işbu dereceler yeniden
incelenebilir (4)
Madde 7. Muhtar cumhuriyet vergileri
Muhtar cumhuriyet vergilerine Nahçıvan Muhtar Cumhuriyeti’nde kesilen, işbu
Kanunun 6.1.maddesinde (yol vergisi dışında) sıralanan devlet vergileri aittir (12)
Madde 8. Yerel vergiler (belediye vergileri)
8.1. Yerel vergiler (belediye vergileri) şunlardır:
8.1.1. gerçek kişilerin toprak vergisi
8.1.2. gerçek kişilerin emlak vergisi
8.1.3. yerel önem taşıyan inşaat malzemeleri üzere maden vergisi
8.1.4. belediyenin mülkiyetinde olan işletme ve kuruluşların menfaat vergisi
8.2. Yerel vergilerin hesaplanması ve ödenmesi kuralları, vergi yükümlüleri ve
belediyelerin vergi hizmeti organlarının hak ve görevleri, vergi kontrolünün şekil
ve yöntemleri, vergi mevzuatının ihlaline göre sorumluluk, belediyelerin vergi
hizmeti organları ve görevlilerinin hareketlerinden (hareketsizliğinden) şikayet
edilmesi kuralları ilgili kanun gereğince belirleniyor (4)
Madde 12. Vergi belirlenmesinin temel koşulları
12.1. Vergi yükümlüsü ve şu vergilendirme elementleri belirlendiği zaman vergi
belirlenmiş sayılıyor:
12.1.1. vergilendirme konusu
12.1.2. vergilendirme bazı
12.1.3. vergi dönemi
12.1.4. vergi derecesi
12.1.5. vergi hesaplanması kuralı
12.1.6. vergi ödenmesi şekli ve süresi
12.2. Vergi belirlendiği zaman işbu Kanun gereğince öngörülmüş esaslarla vergi
indirimleri belirlenebilir.
12.3. Vergilendirme konusu, gelir, menfaat, toprak, yeraltı servetler, sunulmuş
malların (iş, hizmetin) ek değeri veya işbu Kanun gereğince belirlenen diğer
vergilendirme konularıdır.
12.4. Vergilendirme bazı- vergilendirme konusunun vergi kesilen kısmının sayı
ifadesidir (3)
Madde 72. Vergi inceleme raporunun tanzim edilmesi ve verilmesi şekli
72.1. İşbu Kanun amaçları için vergi inceleme raporu vergi beyannamesinden
oluşmaktadır.
72.2. İşbu Kanun ve onunla ilgili kabul edilmiş kanunlar gereğince vergi inceleme
raporunu vermek zorunda olan vergi yükümlüleri, vergi inceleme raporunu işbu
Kanunda belirtilmiş sürece ilgili yürütme organının belirlediği şekilde ve yerde
vergi dairesine sunmakla yükümlüdür.
Vergi inceleme raporları, vergi yükümlüsü tarafından bizzat veya raporun
sunulmasını onaylayan herhangi diğer yöntemle (iletişim kuruluşuna teslim
edilmesi veya ilgili mevzuat gereğince elektron belge şeklinde gönderilmesi de
dahil) ibraz edilebilir.
Vergi inceleme raporunun elektron belge şeklinde gönderilmesi ilgili yürütme
organının belirlediği şekilde gerçekleştiriliyor.
Vergi inceleme raporunu elektron belge şeklinde sunan vergi yükümlülerine işbu
Kanunun 72.3, 72.4, 72.6.3 ve 72.6.4.madde hükümleri ait edilmiyor.
72.3. Vergi inceleme raporunu vergi yükümlüsü veya vekil edilmiş temsilcisi
imzalamalıdır.
72.4. Mevzuat gereğince vergi mükellefinin (yükümlü) vergi raporunun
düzenlenmesine serbest denetimci katılmış olursa, o, vergi raporunu imzalamalı,
mühürlemeli ve kendi vergi yükümlüsünün özdeşleşme numarasını ibraz etmek
zorundadır. Raporu bir kişiden fazla düzenleyici düzenlemiş olursa, onu sadece baş
düzenleyici imzalamakta.
72.5. İşbu Kanunun 163. maddesinde öngörülen durumlar istisna olmakla önceki
rapor (hesap) dönemleri üzere sunulmuş raporlardakı bilgiler ilkin kayıt belgeleri
üzere bilgilere uygun olmadığı takdirde vergi yükümlüleri tarafından aynı hesap
dönemi için kesinleştirilmiş rapor sunulmalıdır. Kesinleştirilmiş rapor üzere
bütçeye ödenilmeli vergi tutarı önceler sunulmuş rapor üzere bütçeye ödenilmeli
vergi tutarından fazla olduğunda ek hesaplanmış vergi tutarı faizlerle beraber
bütçeye ödenilir, az olduğunda ise hesaplanmış vergi ve faiz tutarları azaltılır.
Vergi yükümlüsü tarafından kesinleştirilmiş veya vadesinde sunulmamış raporlar
vergi yükümlüsüne seyyar vergi denetiminin başlandığı güne kadar sunulmuş
olabilir.
72.6. Vergi Dairesi tarafından vergi raporunun onun hakkında kameral vergi
denetimi yapıldıktan sonra veya her hangi diğer hareketlerin gerçekleşmesiyle
kabul olunmasının koşullandırılması izin verilmez ve kanunca belirlenmiş
sorumluluğa neden olur. Vergi Dairesi tarafından vergi raporu yalnızca aşağıdaki
durumlardan biri olduğunda kabul edilir:
72.6.1. Vergi yükümlüsünün özdeş numarası ibraz edilmediğinde veya yalnış ibraz
edildiğinde;
72.6.2 Vergi dönemi ibraz olunmadığında,
72.6.3. Vergi yükümlüsü olan tüzel kişi tarafından kağıt taşıma aracıyla verilmiş
vergi raporu imzalanmadığında ve mühürle onaylanmadığında;
72.6.4. Vergi yükümlüsü olan gerçek kişi tarafından vergi raporu
imzalanmadığında,
72.6.5. Vergi yükümlüsü olan tüzel ve gerçek kişiler tarafından elektronik belge
şeklinde gönderilen vergi raporu ilgili mevzuat veya kural taleplerine uyum
sağlamadığında,
72.7. İşbu Kanun veya diğer mevzuat akitlerine uygun olarak vergi dairesine
sunulmuş vergi raporu işbu Kanunun 72.6.1.-72.6.5. maddelerinde belirlenmiş
durumlarda kabullenmediğinde, raporun vergi dairesine dahil olduğu günden 3 iş
günü zarfında vergi yükümlüsüne buna dair, ayrıca tespit edilmiş dikkatsizlikler
ortadan kaldırılarak, vergi dairesine sunulmasına dair bildiri tebliğ edilir . (4, 12,
14, 16)
Madde 82. Vergi yükümlüsü tarafından vergilerin hesaplanması ve ödenilme
şekli
82.1. İşbu Kanunda başka durumlar öngörülmemeişse, vergi yükümlüsü vergi
bazını, vergi derecesini ve vergi iskontosunuesas alarak hesap dönemi için
ödenilmeli olan verginin tutarını serbest şekilde kendisi hesaplar.
82.2. İşbu Kanunda belirlenmiş durumlarda ödenilmeli olan vergi tutarını
hesaplamak görevi üzere vergi ajansı görevlendirilebilir.
82.3. Vergi tutarı işbu Kanunda veya onun ilgili olarak alınmış mevzuat akitinde
ilgili vergi için belirlenmiş şekilde hesaplanır.
82.4. Belirlenmiş sürelerde ödenilmeli olan vergi tutarı veya kanunca belirlenmiş
durumlarda diğer kişi tarafında ödenilir. (4)
Madde 83. Vergi daireleri tarafından vergilerin hesaplanması
83.1. İşbu Kanunda vergi tutarının hesaplanması belirli rapor (hesap) dönemi için
vergi yükümlüsünün ödeyeceği vergi tutarının vergi dairesinin kayıt belgelerinde
kaydedilmesi demektir. Hesaplanmış vergi tutarlarının vergi daireleri tarafından
işbu Kanun gereğince belirlenmiş durumlarda yeniden hesaplanarak kayıt
belgelerinde kaydedilmesi de vergilerin hesaplanması anlamına gelmesidir.
83.2. Vergi dairesinin işbu Kanun gereğince vergi yükümlüsünün vergi
yükümlüklerini aşağıdaki bilgi kaynaklarından birine veya bir kaçına dayanarak
hesaplamak hakkı bulunmaktadır:
83.2.1. Vergi yükümlülerinin vergi beyannamelerinde olan bilgiye,
83.2.2. İşbu Kanunun 73. maddesine ilgili ödemelere dair bilgiye,
83.2.3. vergi denetim dosyalarına,
83.2.4. Vergi Dairesinin edinmiş olduğu belli olan her hangi diğer bilgiye, ayrıca
işbu Kanunun 67. maddesi gereğince öngörülmüş bağlantılı bilgilere.
83.3. Vergi Dairesinin seyyar ve kameral vergi denetim sonuçlarına göre
hesaplanmış vergileri, faizleri ve mali müeyyidelerini işbu Kanunun 85.4. maddesi
gereğince hesap dönemi bittikten sonra 3 yıl zarfında yeniden hesaplamak hakkına
sahiptir.
83.4. İşbu Kanun gereğince verginin vergi beyannamesini vermek şartıyla
ödenilmesinde veya önceler verginin hesaplanmasında hata yapıldığı belirlenmiş
olduğu durumlarda, vergi dairesi mevzuat gereğince uygun vergileri hesaplar ve
sonra bu kanunun 84. maddesi gereğince vergi hesaplanmasına dair bildiriyi 5 gün
süresince vergi yükümlüsüne tebliğ eder. Vergi Dairesi işbu Kanunun
85.maddesinde ibraz olunan süre bitinceye kadar vergi tutarını mevzuatca
belirlenmiş şekilde hesaplaya veya önceler hesaplanmış vergi tutarında düzeliş
yapılabilir.
83.5. İşbu Kanun gereğince verginin vergi beyannamesini vermek şartıyla
ödenilmesi belirlenmiş olduğu durumda, verginin ödenilmesine dair yükümlüğün
ibraz olunduğu beyannamenin düzenlenmesi bu tür verginin hesaplanması ve onun
ödenilmesine dair bildiridir.
83.6. Vergiler işbu Kanunun 5.0.1, 212.4 veya 221.4.1. maddelerine uygun olarak
alındığında ve vergi yükümlüsü vergi beyannamesini vermediği, vergi dairesi ise
vergi yükümlüsünün ödemeli olduğu vergi tutarını işbu kanun gereğince
belirlenmiş şekilde diğer bilgi gereğince hesaplamadığında, vergi dairesi vergi
yükümlüsünün yıllık vergi yükümlüğünü vergi yükümlüsünün yıl zarfında vergi
kesintisi yapma bazından kesinti yapılmış veya ödenilmiş vergi tutarında
hesaplanmış ve verginin hesaplanmasına dair vergi yükümlüsüne bildiri sunmuş
sayılır.
83.7. Vergi Dairelerinde vergi yükümlüsünün vergiyi ödemekten
isteğinde olduğunu onaylayan esaslandırılmış belirli bilgi varsa
kesintisinin tazmin edilmesi gerekliyse, Vergi Dairesinin vergiyi onun
olduğu tarihe kadar hesaplamak hakkı bulunmaktadır. Vergi Dairesi
esaslandırılmış karar almalıdır.
kaçınmak
ve vergi
ödenilmiş
buna dair
83.8. Vergi yükümlüsünün işbu Kanunun 83.7. maddesi gereğince verginin
hesaplanmasına dair vergi dairesi kararından aşağıdakıları esas alarak mahkemeye
başvuruda bulunmak hakkına sahiptir:
83.8.1. Vergi tutarının ödenilmeli olan tutarından fazla olduğunu; olmadığını.
83.9. Vergi yükümlüsünün edinmiş olduğu geliri (karı) doğrudan belirlemek
mümkünsüz olduğu durumda, bu kar (gelir) ilgili Valilik Dairesi tarafından
belirlenmiş kurallara göre hesaplanır. (4, 7, 9, 31)
Madde 101. Gelir vergisinin derecesi
101.1. Aylık gelirden aşağıdakı derecelerle vergi kesintisi yapılmaktadır:
Vergi kesintisi yapılan aylık gelirin tutarı Vergi tutarı
2500 manat kadar
14 faiz
2500 manattan fazla olduğunda
350 manat+2500 manattan fazla olan tutarın
% 25'i
İki veya daha fazla yerde günlük çalışan gerçek kişilerin gelirlerinden gelir vergisi
her bir iş yerinde ödenilen tutardan ayrıca hesaplanır ve devlet bütçesine ödenilir.
Gerçek kişilerin işbu Kanunun 150.1.1., 150.1.2, 150.1.3. ve 150.1.7. maddeleri
gereğince ödeme kaynağında vergiye katılması sağlanan gelirlerinden vergi işbu
maddede öngörülen 1. cetvele uygun olarak hesaplanır ve devlet bütçesine ödenilir.
Vergi kesintisi yapılan yıllık gelirin tutarı Vergi tutarı
30000 manat kadar
14 faiz
30000 manattan fazla olduğunda
4200 manat+30000 manattan fazla olan
tutarın % 25'i
101.3. Tüzel kişi oluşturmadan girişimcilik faaliyetinde bulunan gerçek kişilerin
vergiye katılmış olan gelirlerinden 20 faiz dereceyle vergi kesintisi yapılır.
101.4. Özel noter için işbu Kanunun 96.1. maddesinin ikinci fıkrası gereğince
belirlenmiş vergi kesintisi yapma tesisinden 10 faiz dereceyle vergi kesintisi
yapılmaktadır (9, 12,19, 22, 28,31)
Madde 105. Vergi dereceleri
105.1. İşletme menfaatinden 20 faiz derecesiyle vergi kesintisi yapılır.
105.2. Gayri residentin daimi temsilciliğinin faaliyetine bağlı olmayan, fakat
Azerbaycan kaynağından edinilmiş genel gelirinden (KDV veya aksizler
çıkılmakla) işbu Kanunun 125. maddesinde ibraz olunan dereceyle vergi kesintisi
yapılmaktadır (4, 7, 12, 22)
Madde 124. Ödeme kaynağında kira bedelinden ve royaltı vergi kesintisi
yapılması
124.1. Menkul ve hayrimenkul için kira bedelinden, ayrıca resident veya gayri
residentin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki daimi temsilciliğinin ödemiş olduğu
veua onun adına ödenilen royaltiden gelir işbu Kanunun 13.2.16. maddesine uygun
Azerbaycan kaynağından edinilmişse, ödeme kaynağında 14 faiz dereceyle vergi
kesintisi yapılmaktadır.
Kira bedeli vergi yükümlüsü olarak kayıtlı bulunmayan gerçek kişi tarafından
ödenildiğinde, kira veren 14 faiz dereceyle vergiyi kendisi tahsil eder ve işbu
Kanunun 33. ve 149. maddeleri gereğince vergi kayıdına geçirilerek beyanname
verir.
124.2. Kira bedeli ve royaltiden gelir edinmiş gerçek kişilerden işbu Kanunun
124.1. maddesi gereğince vergi kesintisi yapılmışsa veya onun tarafından
ödenilmişse, aynı gelirlerden bir daha vergi kesintisi yapılmamaktadır.
124.3. Resident işletmelere veya gayri residentlerin daimi temsilciliklerine
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ödenilmiş tutarlar işbu madde üzere vergi kesintisi
yapma tesisi değildir.
124.4. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde gayrimenkulün (yaşam fonu istisna olmakla)
vergi kesintisi yapma amaçları için aylık kira bedelinin tutarı işbu Kanunun 14.
maddesi gereğince piyasa fiyatı öngörülmekle belirlenir. (9,14,22, 31)
Madde 129. Vergi yılı
Vergi yılı takvim yılı sayılmaktadır.
Madde 149. Beyannamenin verilmesi
149.1. Aşağıdaki vergi yükümlüleri işbu Kanunun 149.2. maddesinde ibraz olunan
sürece Vergi Dairelerine beyanname sunarlar:
149.1.1Resident işletmeler;
149.1.2. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde daimi temsilciliği bulunan gayri residentler;
149.1.3. Vergiye çekinilmiş geliri Azerbaycan kaynağından olan ve bu gelirinden
vergi kesintisi yapılmayan gayri residentler,
149.1.4. Özel noterlikler, ödeme kaynağında vergiye çekilmesi öngörülmeyen
(kesintisi mümkün olmayan) gelirleri olan gerçek kişiler, yahud Azerbaycan
Cumhuriyeti hudutları dışında gelir, ayrıca royaltiden gelir edinmiş resident gerçek
kişiler.
149.2. İşbu Kanunun 149.1. maddesinde ibraz olunan kişiler (Özel noterlikler
istisna olmakla) mali yılından sonrakı yılın mart ayının 31'den geç olmayarak vergi
dairesine beyanname sunuyorlar. Özel noterlikler her üç ay tamamlandıktan sonra
bir sonraki ayın 20'den geç olmayarak Vergi dairesine beyanname sunmak
zorundadır.
149.3. Vergi yükümlüsü Azerbaycan Cumhuriyeti'nde girişimcilik faaliyetini
durdurmuş olduğunda, 30 gün süresince vergi dairelerine beyanname vermek
zorundalar. Bu maddenin amaçları için hesap dönemi vergi yılının başından vergi
yükümlüsünün girişimcilik faaliyetini durdurmuş olduğu güne kadar olan dönemi
kapsar.
149.4. Tüzel kişi veya gayri residentin daimi temsilciliği feshedildiğinde, Tesfiye
Komisyonu veya vergi yükümlüsü buna dair mevzuatça belirlenmiş şekilde vergi
dairesine bilgi sunmak zorundadır. Tüzel kişinin feshine dair kararda ibraz olunan
fesih tarihinden, hayri residentin daimi temsilciliği için bu tarih ibraz
olunmadığında ise kararın Azerbaycan Cumhuriyetinin yabancı devletlerdeki
temsilcilikleri (Azerbaycan Cumhuriyetinin menfaatini temsil eden diğer ülkenin
konsolosluk dairelerinde) resmileştirilme tarihinden 30 gün zarfında Tesfiye
Komisyonu Vergi Dairesine beyanname vermeğe borçludur.
149.5. Beyanname sunmalı olmayan gerçek kişi verginin yeniden hesaplanması ve
araçların iadesine dair talep ileri sürülen beyanname verebilir.
149.6. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde daimi temsilciliği bulunmayan, işbu Kanunun
125.1.3, 125.1.4, 125.1.5 ve 125.1.7. maddeleri gereğince ödeme kaynağında vergi
kesintisi yapılan gelir edinmiş olan gayri resident vergi yükümlüsü buna benzer
gelir hakkında beyanname sunmakla kesintisi yapılmış verginin iadesi talebini ileri
sürebilir. Buna benzer beyanname işbu Kanunun 149.2. maddesinin birinci
cümlesinde belirlenmiş sürede verilmelidir. Böyle vergi yükümlüsünden
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde vergi yükümlüsünün daimi temsilciliğinin geliri
olarak işbu kanunun 105.1. maddesinde belirlenmiş dereceyle vergi kesinbtisi
yapılmakta, vergi yükümlüsünün gelir edinmesine bağlı gideri ise daimi
temsilciliğin giderinde olduğu gibi gelirden çıkılmalı, bu şartla ki, vergi işbu
kanunun 125.maddesine uygun olarak ödeme kaynağında kesintisi yapılan vergi
tutarından fazla olmasın. (4, 7, 9, 12, 28)
157.3. Kayıt hangi tarihin önce başlanmasına bağlı olarak tarihlerin birinde
yürürlüğe girer:
157.3.1. Zorunlu kayıt zamanı:
......sıralamayla 12 aylık dönemin her hangi ayında (aylarında) vergi kesintisi
yapılan işlemlerin hacmi 120.000 manattan fazla olduğunda- bir sonraki ayın
birinci gününde;
...... bir anlaşma veya sözleşme üzere KDV'ne katılmasını sağlamış işlemin toplam
değeri 120.000 manattan fazla olduğunda – işlemin yapıldığı güne kadar.
Madde 173. KDV derecesi
173.1. KDv derecesi her vergi kesintisi yapılan işlemin ve her vergi kesintisi
yapılan ithalatın değerinin 18 faizidir.
173.2. Vergi kesintisi yapılan dövri hesap dönemi içerisinde vergi kesintisi yapılan
işlemlerin toplam değerinden oluşmaktadır.
Madde 178. KDV üzere hesap dönemi
KDV üzere hesap dönemi takvim ayı sayılmaktadır.
Bölüm XIII.emlak (mal) vergisi
Madde 198. Vergi dereceleri
198.1. Gerçek kişiler mal vergisini aşağıdaki şekilde ve derecelerle ödemekteler:
198.1.1. Onların özel mülkiyetinde bulunan apartmanların demirbaşa geçirme
değerinden:
Bu değer 5000 manata kadar olduğunda vergi kesintisi yapılmamakta, 5000
manattan fazla olan tutardan ise-0.1 faizle
198.1.2. su ve hava taşıt araçlarına göre:
198.1.2.1. su taşıt aracının motorunun 1 cm3 için 0.02 manat,
198.1.2.2. hava taşıt aracının motorunun 1 cm3 için 0.02 manat,
198.1.2.3. motoru bulunmayan su ve hava taşıt araçları için- onların piyasa
fiyatının 1 faizi
198.2. İşletmeler ana araçların işbu Kanunun 202. maddesine uygun olarak
belirlenen değerinden 1 faiz derecesiyle emlak vergisi ödemekteler.
Bölüm XIV. Toprak vergisi
Madde 206. Vergi dereceleri
206.1. Toprak vergisinin derecesi tarım toprakları üzere 1 şartı puan için 0.06
manat belirlenmektedir.
206.2. İlgili Valilik dairesi tarafından kadastro (tapu) fiyat ilçeleri ve oraya dahil
idari ilçeler üzere tarım topraklarının tayinatı, coğrafi yerleşimi ve kalitesi
öngörülmekle şartı puanları belirlenmektedir.
206.3. Sanayi, inşaat, taşıt, iletişim, ticari- sosyal hizmeti ve diğer özel tayinatlı
yaşam fonlarının avlu çevresi alanları ve vatandaşların bağ alanlarının tutmuş
olduğu topraklar üzere toprak alanının her 100 m2 göre aşağıdaki cetvelde ibraz
olunan dereceler uygulanmaktadır:
Yaşam merkezleri
Bakü
Gence, Sumgayıt şehirleri
ve Abşeron ilçesi
Diğer şehirler (ilçeye
bağlı olan şehirler istisna
olmakla) ilçe merkezleri
İlçeye
bağlı
olan
şehirlerde, kasabalarda ve
köylerde
(Bakü
ve
Sumgayıt
şehirlerinin,
ayrıca Abşeron ilçesinin
kasaba ve köyleri istisna
olmakla) (7,12,14)
Sanayi, inşaat, taşıt,
iletişim, ticari- sosyal
hizmeti ve diğer özel
tayinatlı topraklar
(manatla)
10
8
yaşam fonlarının avlu
çevresi alanları ve
vatandaşların bağ
alanlarının tutmuş
olduğu topraklar
(manatla)
0.6
0.5
4
0.3
2
0.1
Bölüm XVII. Sadeleştirilmiş vergi
Madde 220. Sadeleştirilmiş vergi derecesi
220.1. Sadeleştirilmiş vergi (işbu Kanunun 218.1.1. maddesinde öngörülen
faaliyette bulunan vergi yükümlüleri istisna olmakla) sunulmuş mallara (iş,
hizmetlere) işbu verginin yükümlülerinin malların sunulmasından, işlerin
yapılmasından, hizmetlerin verilmesinden edinmiş olduğu nakit tutarından (genel
üretim haciminden) ve satış dışı gelirlerden aşağıdaki dereceyle hesaplanmaktadır:
Bakü şehri üzere
Diğer il ve ilçelerde,
Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde
4 faiz
2 faiz
Vergiler haqqinda melumat
Azerice
Maddə 4. Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi
4.1. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı vergilər muəyyən edilir və odənilir:
4.1.1. dovlət vergiləri;
4.1.2. muxtar respublika vergiləri;
4.1.3. yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri).
Maddə 5. Vergitutmanın formaları
5.0. Vergi məbləğləri aşağıdakı formalarda tutulur:
5.0.1. bilavasitə mənbədən (verginin gəlir və ya mənfəət əldə edilməsinədək tutulması);
5.0.2. bəyannamə uzrə (verginin gəlir və ya mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması);
5.0.3. bildiriş uzrə (vergitutma obyektinin dəyəri və sahəsi əsasında vergi orqanının və ya
bələdiyyənin hesabladığı məbləğ ucun təqdim etdiyi tədiyə bildirişi əsasında vergi odəyicisi
tərəfindən verginin odənilməsi). (3,4)
Maddə 6. Dovlət vergiləri
6.1. Dovlət vergilərinə aşağıdakılar aiddir:
6.1.1. fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
6.1.2. huquqi şəxslərin mənfəət vergisi (bələdiyyə mulkiyyətində olan muəssisə və
təşkilatlardan başqa);
6.1.3. əlavə dəyər vergisi;
6.1.4. aksizlər;
6.1.5. huquqi şəxslərin əmlak vergisi;
6.1.6. huquqi şəxslərin torpaq vergisi;
6.1.7. yol vergisi;
6.1.8. mədən vergisi;
6.1.9. sadələşdirilmiş vergi;
6.2. Bu Məcəllə ilə butun dovlət vergilərinin dərəcələrinin ən yuksək hədləri muəyyən edilir.
6.3. Dovlət vergilərinin hər il ucun tətbiq olunan dərəcələri bu Məcəllədə muəyyən edilən
dərəcələrdən yuksək ola bilməz və hər il Azərbaycan Respublikasının dovlət budcəsi haqqında
qanunu qəbul edilən zaman həmin dərəcələrə yenidən baxıla bilər. (4)
Maddə 7. Muxtar respublika vergiləri
Muxtar respublika vergilərinə Naxcıvan Muxtar Respublikasında tutulan bu Məcəllənin 6.1-ci
maddəsində (yol vergisi istisna olmaqla) sadalanan dovlət vergiləri aiddir. (12)
Maddə 8. Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri)
8.1. Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) aşağıdakılardır:
8.1.1. fiziki şəxslərin torpaq vergisi;
8.1.2. fiziki şəxslərin əmlak vergisi;
8.1.3. yerli əhəmiyyətli tikinti materialları uzrə mədən vergisi;
8.1.4. bələdiyyə mulkiyyətində olan muəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi.
8.2. Yerli vergilərin hesablanması və odənilməsi qaydaları, vergi odəyicilərinin və
bələdiyyələrin vergi xidməti orqanlarının huquq və vəzifələri, vergi nəzarətinin forma və
metodları, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına gorə məsuliyyət, bələdiyyələrin vergi xidməti
orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi
qaydaları muvafiq qanunvericiliklə muəyyən edilir.(4)
Maddə 12. Vergilərin muəyyən edilməsinin əsas şərtləri
12.1. Vergi o halda muəyyən edilmiş hesab olunur ki, bu zaman vergi odəyicisi və aşağıdakı
vergitutma elementləri muəyyən edilmiş olsun:
12.1.1. vergitutma obyekti;
12.1.2. vergitutma bazası;
12.1.3. vergi dovru;
12.1.4. vergi dərəcəsi;
12.1.5. verginin hesablanması qaydası;
12.1.6. verginin odənilməsi qaydası və muddəti.
12.2. Vergi muəyyən edildikdə, bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulan əsaslarla vergi guzəştləri
muəyyənləşdirilə bilər.
12.3. Vergitutma obyekti gəlir, mənfəət, əmlak, torpaq, faydalı qazıntılar, təqdim edilmiş
malların (işin, xidmətin) əlavə edilmiş dəyəri və ya bu Məcəllə ilə muəyyənləşdirilən digər
vergitutma obyektləridir.
12.4. Vergitutma bazası — vergitutma obyektinin vergi tutulan hissəsinin kəmiyyətcə
ifadəsidir. (3)
Maddə 72. Vergi hesabatının tərtib edilməsi və verilməsi qaydası
72.1. Bu Məcəllənin məqsədləri ucun vergi hesabatı vergi bəyannaməsindən ibarətdir.
72.2. Bu Məcəlləyə və ona muvafiq olaraq qəbul edilmiş qanunlara uyğun olaraq vergi
hesabatını verməyə borclu olan vergi odəyiciləri vergi hesabatını bu Məcəllədə gostərilən
muddətlərdə muvafiq icra hakimiyyəti orqanının muəyyənləşdirdiyi formada və yerdə vergi
orqanına verməlidirlər.
Vergi hesabatları vergi odəyicisi tərəfindən şəxsən və ya hesabatın təqdim edilməsi təsdiq oluna
bilən hər hansı digər usulla (rabitə təşkilatına təhvil verilməsi və ya muvafiq qanunvericiliyə
uyğun olaraq elektron sənəd formasında gondərilməsi də daxil olmaqla) təqdim edilə bilər.
Vergi hesabatının elektron sənəd formasında gondərilməsi muvafiq icra hakimiyyəti orqanının
muəyyən etdiyi qaydada həyata kecirilir. Vergi hesabatını elektron sənəd formasında təqdim
edən vergi odəyicilərinə bu məcəllənin 72.3-cu, 72.4-cu, 72.6.3-cu və 72.6.4-cu maddələrinin
muddəaları şamil edilmir.
72.3. Vergi hesabatını vergi odəyicisi, yaxud onun muəyyən edilmiş qaydada vəkil edilmiş
numayəndəsi imzalamalıdır.
72.4. Qanunvericiliyə muvafiq olaraq vergi odəyicisinin vergi hesabatının tərtib edilməsində
mustəqil auditor iştirak edirsə, o, vergi hesabatını imzalamalı, mohur vurmalı və oz vergi
odəyicisinin eyniləşdirmə nomrəsini gostərməlidir. Hesabatı bir nəfərdən cox tərtibatcı
hazırlayırsa, onu ancaq baş tərtibatcı imzalayır.
72.5. Bu Məcəllənin 163-cu maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla əvvəlki hesabat
dovrləri uzrə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatlar ilkin ucot sənədləri uzrə məlumatlara
uyğun olmadığı hallarda vergi odəyiciləri tərəfindən həmin hesabat dovri ucun dəqiqləşdirilmiş
hesabat təqdim edilməlidir. Dəqiqləşdirilmiş hesabat uzrə budcəyə odənilməli vergi məbləği
əvvəl təqdim edilmiş hesabat uzrə budcəyə odənilməli vergi məbləğindən cox olduqda əlavə
hesablanmış vergi məbləği faizlərlə birlikdə budcəyə odənilir, az olduqda isə hesablanmış vergi
və faiz məbləğləri azaldılır. Vergi odəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim
edilməmiş hesabatlar vergi odəyicisində səyyar vergi yoxlamasının başlandığı gunədək təqdim
edilə bilər.
72.6. Vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatının onun barəsində kameral vergi yoxlaması
aparıldıqdan sonra və ya hər hansı digər hərəkətlərin həyata kecirilməsi ilə qəbul edilməsinin
şərtləndirilməsi yolverilməzdir və qanunla muəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur. Vergi
orqanı tərəfindən vergi hesabatı yalnız aşağıdakı hallardan biri olduqda qəbul edilmir:
72.6.1. vergi odəyicisinin eyniləşdirmə nomrəsi gostərilmədikdə və ya səhv gostərildikdə;
72.6.2. vergi dovru əks olunmadıqda;
72.6.3. vergi odəyicisi olan huquqi şəxs tərəfindən kağız daşıyıcı vasitəsi ilə verilən vergi
hesabatı imzalanmadıqda və mohurlə təsdiq olunmadıqda;
72.6.4. vergi odəyicisi olan fiziki şəxs tərəfindən vergi hesabatı imzalanmadıqda;
72.6.5. vergi odəyicisi olan huquqi və fiziki şəxslər tərəfindən elektron sənəd formasında
gondərilən vergi hesabatı muvafiq qanunvericiliyin və ya qaydaların tələblərinə uyğun
olmadıqda.
72.7. Bu Məcəlləyə və ya digər qanunvericilik aktlarına muvafiq olaraq vergi orqanına təqdim
edilmiş vergi hesabatı bu Məcəllənin 72.6.1—72.6.5-ci maddələrində muəyyən edilmiş hallarda
qəbul edilmədikdə, hesabatın vergi orqanına daxil olduğu gundən 3 iş gunu ərzində vergi
odəyicisinə bu barədə, habelə aşkar edilmiş dəqiqsizliklər aradan qaldırılaraq, vergi orqanına
təqdim edilməsi barədə bildiriş gondərilir. (4, 12, 14, 16)
Maddə 82. Vergi odəyicisi tərəfindən vergilərin hesablanması və odənilməsi qaydası
82.1. Bu Məcəllədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi odəyicisi vergi bazasını, vergi
dərəcəsini və vergi guzəştlərini əsas goturərək hesabat dovri ucun odənilməli olan verginin
məbləğini sərbəst surətdə ozu hesablayır.
82.2. Bu Məcəllədə muəyyən edilən hallarda odənilməli olan vergi məbləğini hesablamaq
vəzifəsi vergi agentinə həvalə edilə bilər.
82.3. Verginin məbləği bu Məcəllədə və ya onun muvafiq olaraq qəbul edilmiş qanunvericilik
aktında muvafiq vergi ucun muəyyən edilmiş qaydada hesablanır.
82.4. Muəyyən edilmiş muddətlərdə odənilməli olan verginin məbləği vergi odəyicisi və ya
qanunla muəyyən edilmiş hallarda digər şəxs tərəfindən odənilir (kocurulur). (4)
Maddə 83.Vergi orqanları tərəfindən vergilərin hesablanması
83.1. Bu Məcəllədə vergi məbləğinin hesablanması konkret hesabat dovri ucun vergi
odəyicisinin odəməli olduğu vergi məbləğinin vergi orqanının ucot sənədlərində qeyd edilməsi
deməkdir. Hesablanmış vergi məbləğlərinin vergi orqanları tərəfindən bu Məcəllə ilə muəyyən
edilmiş hallarda yenidən hesablanaraq ucot sənədlərində qeyd edilməsi də vergilərin
hesablanması deməkdir.
83.2. Vergi orqanının bu Məcəlləyə uyğun olaraq vergi odəyicisinin vergi ohdəliklərini
aşağıdakı məlumat mənbələrindən birinə və ya bir necəsinə əsaslanaraq hesablamaq huququ
vardır:
83.2.1. vergi odəyicilərinin vergi bəyannamələrində olan məlumata;
83.2.2. bu Məcəllənin 73-cu maddəsinə muvafiq odəmələr haqqında məlumata;
83.2.3. vergi yoxlaması materiallarına;
83.2.4. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumata, o cumlədən bu
Məcəllənin 67-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş əlaqəli məlumatlara.
83.3. Vergi orqanının səyyar və kameral vergi yoxlamasının nəticələrinə gorə hesablanmış
vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyalarını bu Məcəllənin 85.4-cu maddəsinə muvafiq olaraq
hesabat dovri qurtardıqdan sonra 3 il ərzində yenidən hesablamaq huququ vardır.
83.4. Bu Məcəlləyə muvafiq olaraq verginin vergi bəyannaməsini vermək şərti ilə
odənilməsində, yaxud əvvəllər verginin hesablanmasında səhv olunduğu muəyyən edildiyi
hallarda, vergi orqanı qanunvericiliyə uyğun vergiləri hesablayır və sonra bu Məcəllənin 84-cu
maddəsinə uyğun olaraq verginin hesablanmasına dair bildirişi 5 gun muddətində vergi
odəyicisinə gondərir. Vergi orqanı bu Məcəllənin 85-ci maddəsində gostərilən muddət başa
catanadək vergi məbləğini qanunvericiliklə muəyyən edilmiş qaydada hesablaya və ya əvvəllər
hesablanmış vergi məbləğinə duzəliş edə bilər.
83.5. Bu Məcəlləyə muvafiq olaraq verginin vergi bəyannaməsini vermək şərti ilə odənilməsi
muəyyən edildiyi halda, verginin odənilməsinə dair ohdəliyin əks etdirildiyi bəyannamənin
tərtib edilməsi bu cur verginin hesablanması və onun odənilməsinə dair bildirişdir.
83.6. Vergilər bu Məcəllənin 5.0.1-ci, 212.4-cu və ya 221.4.1-ci maddələrinə uyğun olaraq
alındıqda və vergi odəyicisi vergi bəyannaməsini vermədiyi, vergi orqanı isə vergi odəyicisinin
odəməli olduğu verginin məbləğini bu Məcəllə ilə muəyyən edilmiş qaydada digər məlumata
əsasən hesablamadığıhalda, hesab olunur ki, vergi orqanı vergi odəyicisinin illik vergi
ohdəliyini vergi odəyicisinin il ərzində vergitutma bazasından tutulmuş və ya odənilmiş vergi
məbləğində hesablamış və verginin hesablanması barədə vergi odəyicisinə bildiriş vermişdir.
83.7. Vergi orqanlarında vergi odəyicisinin vergini odəməkdən yayınmaq niyyətində olduğunu
təsdiq edən əsaslandırılmış konkret məlumat varsa və verginin tutulmasının təmin edilməsi
zəruridirsə, vergi orqanının vergini onun odənildiyi tarixədək hesablamaq huququ vardır. Vergi
orqanı bu barədə əsaslandırılmış qərar cıxarmalıdır.
83.8. Vergi odəyicisinin bu Məcəllənin 83.7-ci maddəsinə uyğun olaraq verginin hesablanması
barəsində vergi orqanının qərarından aşağıdakıları əsas tutaraq məhkəməyə muraciət etmək
huququ vardır:
83.8.1. vergi məbləğinin odənilməli olan miqdarından cox olduğunu; olmadığını.
83.9. Vergi odəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa muəyyən etmək mumkun olmadığı
halda, həmin mənfəət (gəlir) muvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən muəyyən edilmiş
qaydalar əsasında hesablanır. (4, 7, 9, 31)
Maddə 101. Gəlir vergisinin dərəcəsi
101.1. Aylıq gəlirdən aşağıdakı dərəcələrlə vergi tutulur:
1-ci cədvəl
Vergi tutulan aylıq gəlirin məbləği Verginin məbləği
2500 manatadək
14 faiz
2500 manatdan cox olduqda
350 manat + 2500 manatdan cox olan məbləğin 25 faizi
İki və ya daha cox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir iş
yerində odənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və dovlət budcəsinə odənilir.
Fiziki şəxslərin bu Məcəllənin 150.1.1-ci, 150.1.2-ci, 150.1.3-cu və 150.1.7-ci maddələrinə
əsasən odəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunan gəlirlərindən vergi bu maddədə nəzərdə tutulan
1-ci cədvələ uyğun olaraq hesablanır və dovlət budcəsinə odənilir.
2-ci cədvəl
Vergi tutulan illik gəlirin məbləği Verginin məbləği
30000 manatadək
14 faiz
30000 manatdan cox olduqda
4200 manat + 30000 manatdan cox olan məbləğin 25
faizi
101.3. Huquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata kecirən fiziki şəxslərin vergiyə
cəlb edilən gəlirlərindən 20 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.
101.4. Xususi notarius ucun bu Məcəllənin 96.1-ci maddəsinin ikinci bəndi ilə muəyyən edilmiş
vergitutma obyektindən 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur. (9, 12, 19, 22, 28, 31)
Maddə 105. Verginin dərəcələri
105.1. Muəssisələrin mənfəətindən 20 faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur.
105.2. Qeyri-rezidentin daimi numayəndəliyinin fəaliyyəti ilə bağlı olmayan, lakin Azərbaycan
mənbəyindən əldə edilən umumi gəlirindən (ƏDV və aksizlər cıxılmaqla) bu Məcəllənin 125-ci
maddəsində gostərilən dərəcələrlə vergi tutulur. (4, 7, 12, 22)
Maddə 124. Odəmə mənbəyində icarə haqlarından və royaltidən vergi tutulması
124.1. Daşınan və daşınmaz əmlak ucun icarə haqqından, həmcinin rezidentin və ya qeyrirezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi numayəndəliyinin odədiyi və ya onun adından
odənilən royaltidən gəlir bu Məcəllənin 13.2.16-cı maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan
mənbəyindən əldə edilmişdirsə, odəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.
İcarə haqqı vergi odəyicisi kimi ucotda olmayan fiziki şəxs tərəfindən odənildikdə, icarəyə
verən 14 faiz dərəcə ilə vergini ozu odəyir və bu Məcəllənin 33-cu və 149-cu maddələrinə
uyğun olaraq vergi ucotuna alınıb bəyannamə verir.
124.2. İcarə haqqı və royaltidən gəlir əldə edən fiziki şəxslərdən bu Məcəllənin 124.1-ci
maddəsinə uyğun olaraq vergi tutulmuşdursa və ya onun tərəfindən odənilmişdirsə, həmin
gəlirlərdən bir daha vergi tutulmur.
124.3. Rezident muəssisələrə və ya qeyri-rezidentlərin daimi numayəndəliklərinə Azərbaycan
Respublikasında odənilmiş məbləğlər bu maddə uzrə vergitutma obyekti deyildir.
124.4. Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın (yaşayış fondu istisna olmaqla)
vergitutma məqsədləri ucun aylıq icarə haqqının məbləği bu Məcəllənin 14-cu maddəsinə
uyğun olaraq, bazaar qiyməti nəzərə alınmaqla muəyyən edilir. (9, 14, 22, 31)
Maddə 129. Vergi ili
Vergi ili təqvim ili sayılır.
Maddə 149. Bəyannamənin verilməsi
149.1. Aşağıdakı vergi odəyiciləri bu Məcəllənin 149.2-ci maddəsində gostərilən muddətlərdə
vergi orqanlarına bəyannamə verirlər:
149.1.1. rezident muəssisələr;
149.1.2. Azərbaycan Respublikasında daimi numayəndəliyi olan qeyri-rezidentlər;
149.1.3. vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirindən odəmə
yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər;
149.1.4. xususi notariuslar, odəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunması nəzərdə tutulmayan
(tutulması mumkun olmayan) gəlirləri olan fiziki şəxslər, yaxud Azərbaycan Respublikasının
hududlarından kənarda gəlir, o cumlədən royaltidən gəlir əldə edən rezident fiziki şəxslər.
149.2. Bu Məcəllənin 149.1-ci maddəsində gostərilən şəxslər (xususi notariuslar istisna
olmaqla) hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanlarına
bəyannamə verirlər. Xususi notariuslar hər rub başa catdıqdan sonra novbəti ayın 20-dən gec
olmayaraq vergi orqanına bəyannamə verməlidirlər.
149.3. Vergi odəyicisi Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdıqda, 30
gun muddətində vergi orqanlarına bəyannamə verməlidir. Bu maddənin məqsədləri ucun
hesabat dovri vergi ilinin əvvəlindən vergi odəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdığı
gunə qədər olan dovri əhatə edir.
149.4. Huquqi şəxs və ya qeyri-rezidentin daimi numayəndəliyi ləğv edildikdə, ləğvetmə
komissiyası və ya vergi odəyicisi bu barədə qanunvericiliklə muəyyən edilmiş qaydada vergi
orqanına məlumat verməlidir. Huquqi şəxsin ləğv edilməsi haqqında qərarda gostərilən
ləğvolunma tarixindən, qeyrirezidentin daimi numayəndəliyi ucun bu tarix gostərilmədikdə isə
qərarın Azərbaycan Respublikasının xarici dovlətlərdəki numayəndəlikləri (Azərbaycan
Respublikasının mənafeyini təmsil edən digər olkənin konsulluq idarələrində) leqallaşdırıldığı
tarixindən sonra 30 gun ərzində ləğvetmə komissiyası vergi orqanına bəyannamə verməyə
borcludur.
149.5. Bəyannamə verməli olmayan fiziki şəxs verginin yenidən hesablanması və vəsaitlərin
qaytarılması haqqında tələb irəli surulən bəyannamə verə bilər.
149.6. Azərbaycan Respublikasında daimi numayəndəliyi olmayan, bu Məcəllənin 125.1.3-cu,
125.1.4-cu, 125.1.5-ci və 125.1.7-ci maddələrinə muvafiq qaydada odəmə mənbəyində vergi
tutulan gəlir əldə edən qeyri-rezident vergi odəyicisi bu cur gəlir haqqında bəyannamə verməklə
tutulmuş verginin qaytarılması tələbini irəli surə bilər. Bu cur bəyannamə bu Məcəllənin 149.2ci maddəsinin birinci cumləsində muəyyən edilən muddətlərdə verilməlidir. Belə vergi
odəyicisindən Azərbaycan Respublikasında vergi odəyicisinin daimi numayəndəliyinin gəliri
kimi bu Məcəllənin 105.1-ci maddəsində muəyyən edilən dərəcə ilə vergi tutulur, vergi
odəyicisinin gəlir əldə edilməsi ilə bağlı olan xərci isə daimi numayəndəliyin xərcində olduğu
kimi gəlirdən cıxılmalıdır, bu şərtlə ki, vergi bu Məcəllənin 125-ci maddəsinə uyğun olaraq
odəmə mənbəyində tutulan verginin məbləğindən artıq olmasın. (4, 7, 9, 12, 28)
157.3. Qeydiyyat hansı tarixin əvvəl başlanmasından asılı olaraq aşağıdakı tarixlərin birində
quvvəyə minir:
157.3.1. məcburi qeydiyyat zamanı:
ardıcıl 12 aylıq dovrun istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların həcmi
120.000 manatdan artıq olduqda — novbəti ayın birinci gunundə;
bir əqd və ya muqavilə uzrə ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatın umumi dəyəri 120.000
manatdan artıq olduqda — əməliyyatın aparıldığı gunədək.
Maddə 173. ƏDV-nin dərəcəsi
173.1. ƏDV-nin dərəcəsi hər vergi tutulan əməliyyatın və hər vergi tutulan idxalın dəyərinin 18
faizidir.
173.2. Vergi tutulan dovriyyə hesabat dovri ərzində vergi tutulan əməliyyatların umumi
dəyərindən ibarətdir.
Maddə 178. ƏDV uzrə hesabat dovri
ƏDV uzrə hesabat dovri təqvim ayı sayılır.
Fəsil XIII. Əmlak vergisi
Maddə 198. Vergi dərəcələri
198.1. Fiziki şəxslər əmlak vergisini aşağıdakı qaydada və dərəcələrlə odəyirlər:
198.1.1. onların xususi mulkiyyətində olan binaların inventarlaşdırılmış dəyərindən:
·
bu dəyər 5000 manatadək olduqda vergi tutulmur, 5000 manatdan cox olan məbləğdən
isə — 0,1 faizlə.
198.1.2. su və hava nəqliyyatı vasitələrinə gorə:
198.1.2.1. su nəqliyyatı vasitəsinin muhərrikinin 1 kub santimetri ucun 0,02 manat;
198.1.2.2. hava nəqliyyatı vasitəsinin muhərrikinin 1 kub santimetri ucun 0,02 manat.
198.1.2.3. muhərriki olmayan su və hava nəqliyyatı vasitələri ucun —onların bazaar qiymətinin
1 faizi.
198.2. Muəssisələr əsas vəsaitlərin bu Məcəllənin 202-ci maddəsinə uyğun olaraq
muəyyənləşdirilən dəyərindən 1 faiz dərəcəsi ilə əmlak vergisi odəyirlər.
Fəsil XIV. Torpaq vergisi
Maddə 206. Vergi dərəcələri
206.1. Torpaq vergisinin dərəcəsi kənd təsərrufatı torpaqları uzrə 1 şərti bal ucun 0,06 manat
muəyyən edilir.
206.2. Muvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan
inzibati rayonlar uzrə kənd təsərrufatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti
nəzərə alınmaqla şərti balları muəyyənləşdirilir.
206.3. Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xususi təyinatlı yaşayış
fondlarının həyətyanı sahələri və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar uzrə torpaq
sahəsinin hər 100 kvadrat metrinə gorə aşağıdakı cədvəldə gostərilən dərəcələr tətbiq olunur:
Yaşayış məntəqələri
həyətyanı
Sənaye, tikinti, nəqliyyat,
Yaşayış fondlarının,
rabitə, ticarət-məişət
sahələrin torpaqları və
vətəndaşların
xidməti və digər xususi
bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar
təyinatlı torpaqlar
(manatla)
(manatla)
Bakı
10
0,6
Gəncə, Sumqayıt şəhərləri
və Abşeron rayonu
8
0,5
Digər şəhərlər
(rayon tabeliyində olan
şəhərlər istisna olmaqla),
rayon mərkəzləri
4
0,3
Rayon tabeliyində olan
şəhərlərdə, qəsəbələrdə və
kəndlərdə (Bakı və Sumqayıt
şəhərlərinin, habelə Abşeron
rayonunun qəsəbə və
kəndləri istisna olmaqla)
2
0,1
(7, 12, 14)
Fəsil XVII. Sadələşdirilmiş vergi
Maddə 220. Sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi
220.1. Sadələşdirilmiş vergi (bu Məcəllənin 218.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə
məşğul olan vergi odəyiciləri istisna olmaqla) təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) bu
verginin odəyicilərinin malların təqdim edilməsindən, işlərin gorulməsindən, xidmətlərin
gostərilməsindən əldə etdiyi vəsaitin məbləğindən (umumi hasilatının həcmindən) və
satışdankənar gəlirlərdən aşağıdakı dərəcə ilə hesablanır:
Bakı şəhəri uzrə
Digər şəhər və rayonlarda,
Naxcıvan Muxtar Respublikasında
4 faiz
2 faiz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
10 392 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content