close

Enter

Log in using OpenID

av.çağrı

embedDownload
AV. cAcRI YUCEL'iN OzGEçMI$i
i. O(;RENiM HAVATI
05.04.1980 tarihinde Eskiehir'de dodum. 1998 vilinda Eskiehir Kiliçoglu Anadolu
Lisesi'nden mezun oldum. 1998 yilinda girdiirn Ankara Universitesi I lukuk FakültesFnden
2002 yilinda mezun olarak ayni yil Ankara Universitesi Sosyal Bilimler EnstitüsUlicaret
Hukuku Anahilim Dalinda yOksek lisans örenirnine baladim. 2006 y ilinda 'Motorlu Araçlar
Sorurniuluk Sigortasinda R.iziko Istisnalari" konulu yuksck lisans tezimin kabul edilmesiyle
yuksek 1 isansirni tarnamlachrn.
2008 Nlilinda Ariadolu Universitesi Sosval Bilimler Ensiitusu (5zel I lukuk Anabilim
Dalinda dokiora a baladim. 1-laziran 2010 ayinda doktora yetcrlilik sinavirni verdim. Ilalen
Ankara Universitesi 1-lukuk Fakültcsi ...icaret 1-lukuku Anabilim Dali öretim gorevlisi Prof.
Dr. Kernal SENOCAK danimanIi.inda Inaat Sigortasi" konulu doktora tez çaIimarn
devarn etmektedir. Ayrica yabanci dillerirn Ingilizce ye Almanca (halen eitim devam
etrnekte)' dir.
11. AKAI)EMIK ALISMALAR
Yüksek lisans ye dokiora örcnimi süresince Ozel hukukun farkli alanlarinda
çaIimalar yaptirn. Bu cal iniaIari inclan hazi Ian u ekildcdir:
- Prot'. Dr. Kemal $ENOCAK danimanliinda, "Motorlu Araclar Sorumluluk
Sigortasinda Riziko Istisnalari" konulu yuksek lisans tczi, Ankara 2006 (Tez www.vok.gov.tr
adresinde ulusal tez merkezi venitabaninda kullanicilara acik bir ekiide hulunmaktadir).
- Prof. Dr. A nur YONGALIK danimanliinda. 1-layat Sigortasinda Sigorta
Ettirenin 1-lak y e Yukümlulükleri" konulu seminer calimasi. Ankara 2003 (Bu caIima ayrica
Istanbul Barosu Dergisi 2008, C.LXXX. S.6. s.2531-2560'ta y avimlanmi olup. calimaya
http://www.istanhulharosu.org.tr/y ayi nlar/BaroDergileri/ibd/20066/ibd2OQJj4pc1J
adresitiden eriilebiIir)
- Prof. [)r. Kemal SENOCAK danirnanliinda.
Doktorun Mesleki Sorumluluk
lt
Sigortasi". Ankara 2003.
- Prof. Dr. 1-lasan Scçkin OZANOGLU daiiimanliinda FinansaI Kiralama
SözIernesi". Ankara 2002.
- Prof. Dr. Sabih ARKAN danimanliinda -4814 Sayili Kanun'Ia I)egiik 3167
Sayili cek Kanunu'iia Gore Kari1iksiz çek Keide Etme Sup". Ankara 2003.
- Prof. Dr. l-Iüseyin ALTA$ danirnanliinda Ezel KtJRl'15OCIlJJ YOCEL ile
birlikte lstisna SOiiemesincic I Sahibinin Soru1111uIuu", Ankara 2003.
- Prof. 1)r. Erkan KUçUKGEJNGOR danirnanIiinda 5irketIemesi". Ankara 2003.
Spor Kuluplerinin
- Yrd. Doç. Dr. Neval OKAN danimanliginda 5irket BirIemeIeritide Alacaklilarin
Korunniasi". Eskichir 2009.
- Yrd. Doc. Dr. Neval OKAN
Eskiehir 2009.
danimanIiginda i-1aksiz Rekabet y e
- Yrd. l)oç. Dr. Neval OKAN dani.inanliinda Adi
Eskiehir 2009.
13ovkoiT.
licari 1-Iaksiz Rekabet.
-
Avukatin llakiarinin OnLindcki 1neeiler" haIikh hakemli makale Turkive Barolar
olup.
makaicyc
yavimianmi
s. 103-1 24te
2014,
S.115.
Birligi
Dergisi
http://thbdergisi.barobiriik.org.tr/m2014-1_15-1426 adresinden eriilebilir.
III. MESLIKi KARiYER
Ankara Universitesi 1-lukuk Faküi(esi'nden 2002 vilinda mezun oiduktan sonra avni vii
Ankarada avukaiiik stalina ba1adim. 2003 yilinda avukatlik staj irni Eskiehir'e nakiettim ye
Aralik 2003 ayinda a\'ukalilk ruhsatimi alarak Eskiehirdc Av. Aylian YUCEL taralindan
1975 yilinda kunilan YüceI Avukatlik Bürosu'nda avukat olarak görevc baiadim. Aralik
2004 - ilaziran 2005 aylari arasinda askerlik yapt1im doneni hariç olmak Uzere. Aralik 2003
ayindan bugilne kadar YOceI Avukatlik BUrosunda Av. Avhan YUCEL y e Av. Ezel
KURTPSOGTLU YUCI:i. He birlikte çaIimaktayim. A\rlca hata sigorta hukuku olmak Uzere
ticaret hukukunda bilirkiiiik vapmaktavim.
IV. BARO
ALIMALAR1M
2010 2011 y fflari arasinda sta. ' kuruiu üvesi oiarak haro ca1imaiarina baIadim. 2012
yilinda Eskisehir 1-3arosu yönetim kuruiu Uyeiiine seçiidim y e 2012 2014 yillari arasinda
staj kuruiu bakaiii y e Insan I lakiari Komisyonu koordinatörU olarak görcv vaptim. Bu
dönenuie I-skiehir Barosu'nu temsiieii Adalet Bakaniii He Avrupa BirIiinin ortakliginda
gerçckleliri1en N'lahkeine Yönetimi Sisterninin Güçiendiriimesi Projesinde koordinatdr
avukat olarak caiitini. lurk Aiman I Hukuku Sempo7.vumu. Turk Borçlar Kanunu
Senpozyurnu. Vergi Hukuku, Ma! Rejimieri I lukuku. Aktüer y a Hukuku Meslekiçi FitimIeri
bata olmak Uzere. çok sayida meslekiçi egitim ye eikiniiin duzenienniesinde rot aldim.
2014 yiii [Rim ayinda gerçek1etiriien 13aro secimierinde veniden Eskiehir Barosu vonetim
kurulu Uveiiine secilditn. I mien Eskiehir I3arosu Yönetim KurLilu Uvesi olarak gorcvime
devam edivoruni.
( /)",
^ ,
el
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
495 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content