close

Enter

Log in using OpenID

31.03.2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

embedDownload
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 1
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2014 – 31.03.2014
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Sayın ortaklarımız,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II–
14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” gereği faaliyetlerimize ilişkin
değerlendirmelerimiz ;
Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.03.2014 ara hesap dönemini kapsamaktadır.
Ortaklığın Ünvanı : BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası:18900
İnternet Adresi: www.boschfren.com.tr
Şirket Merkezi: DOSAB Yeni Yalova Yolu Cad. No:612 16335 Osmangazi / Bursa
Telefon: 0 224 270 67 00
Ortaklık yapısı tablosu:
Hissedarlar
31.03.2014
Tutar
Pay %
Tutar
31.12.2013
Pay %
Robert Bosch GmbH
2.112.447
84,50
2.112.447
84,50
Diğer
387.553
15,50
387.553
15,50
2.500.000
100
2.500.000
100
Ödenmiş Sermaye: 2.500.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı:10.000.000 TL
Yönetim Kurulu Üyeleri :
Friedrich Gotthold Megerle
Steven Young
Dieter Wohlfarth
Metin Kartal
Mehmet Ali Güneysu
Burak Koçer
: Yönetim Kurulu Başkanı
: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
: Yönetim Kurulu Üyesi
: Yönetim Kurulu Üyesi
: Yönetim Kurulu Üyesi
: Yönetim Kurulu Üyesi
Başlagıç
15.01.201001.07.201125.04.201230.09.201325.04.201225.04.2012-
Bitiş
-
: Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
: Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Başlangıç
24.03.2014
24.03.2014
Bitiş
1 (bir) yıl
1 (bir) yıl
: Denetim Komitesi Başkanı
: Denetim Komitesi Üyesi
Başlangıç
24.03.2014
24.03.2014
Bitiş
1 (bir) yıl
1 (bir) yıl
: Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
: Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Başlangıç
24.03.2014
24.03.2014
Bitiş
1 (bir) yıl
1 (bir) yıl
Kurumsal Yönetim Komitesi :
Burak Koçer
Mehmet Ali Güneysu
Denetimden Sorumlu Komite:
Mehmet Ali Güneysu
Burak Koçer
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Mehmet Ali Güneysu
Friedrich Gotthold Megerle
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 2
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2014 – 31.03.2014
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
FİNANSAL ÖZET:
31.03.2014 ve 31.12.2013 Tarihleri İtibariyle Özet Bilanço:
Sınırlı
incelemeden
geçmemiş
31.Mar.14
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31.Ara.13
Dönen varlıklar
54.608.152
49.914.084
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Duran varlıklar
33.276.083
33.343.655
4.434.471
9.097.865
4.910.490
2.889.243
10.393.884
2.976.516
9.419.119
3.413.093
761.701
11.719.269
Diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
55.477
9.615.600
87.158
635.649
57.349
11.299.480
95.567
266.873
TOPLAM VARLIKLAR
65.002.036
61.633.353
VARLIKLAR
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 3
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2014 – 31.03.2014
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Sınırlı
incelemeden
geçmemiş
31.Mar.14
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31.Ara.13
17.757.187
17.707.762
4.782.219
5.135.033
159.450
1.092.726
7.576.800
3.910.923
305.448
266.061
624.287
5.479.613
709.373
3.965.821
483.859
973.336
Uzun vadeli yükümlülükler
1.935.747
1.845.716
Kıdem tazminatı karşılığı
1.935.747
1.845.716
ÖZKAYNAKLAR
45.309.102
42.079.875
Sermaye
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem karı / (zararı)
2.500.000
28.136.683
8.215.668
3.227.524
3.229.227
2.500.000
28.136.683
8.215.668
-5.336.398
8.563.922
TOPLAM KAYNAKLAR
65.002.036
61.633.353
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara borçlar
- Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Borç karşılıkları
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
kısa vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 4
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2014 – 31.03.2014
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2014 - 31.03.2014 ve 01.01.2013 - 31.03.2013 Dönemlerine Ait Gelir Tablosu:
Sınırlı
incelemeden
geçmemiş
1 Ocak 31.Mar.14
Sınırlı
incelemeden
geçmemiş
1 Ocak 31.Mar.13
19.221.206
-15.000.601
15.230.564
-11.818.280
4.220.605
3.412.284
-588.826
-1.296.054
3.501.915
-2.111.786
-549.026
-1.435.772
354.059
-237.044
3.725.854
1.544.501
280.015
-19.158
276.598
-22.709
3.986.711
1.798.389
-1.126.260
368.776
-584.328
251.967
3.229.227
1.466.029
1,2917
0,5864
Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
Sürdürülen faaliyetler faaliyet karı
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Sürdürülen faaliyetler
vergi öncesi kar / (zarar)
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi gideri
Sürdürülen faaliyetler
net dönem karı / (zararı)
Hisse başına kazanç / (kayıp)
(Kr üzerinden)
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç / (kayıp)
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 5
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2014 – 31.03.2014
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
MALİ ORANLAR ;
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)
Toplam Borçlar / Toplam Aktif
31.03.2014
31.12.2013
3,08
0,30
2,82
0,32
DÖNEM İÇİ GELİŞMELER:
-
Satışlar:
2014 ilk 3 aylık dönemde, 2013 yılının aynı dönemine göre;
Yurtiçinde % 13, ihracatta ise % 64 artış göztermiştir. Toplamda ise %26 oranında artış görülmektedir.
Yurtiçi satışlar
İhracat
31.03.2014
12.608.710
6.612.561
31.03.2013
11.197.975
4.033.519
Azalış/Artış
%
13
64
Brüt Satışlar
19.221.271
15.231.494
26
-
2013 Olağan Genel Kurul:
24.03.2014 tarihinde 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup, aynı tarih itibariyle toplantı
tutanağı KAP’ta ve EGK sisteminde yayımlanmıştır.
-
Yeni Fabrika Alanının Kiralanması:
Şirket’in faaliyette bulunduğu mevcut fabrika binasına ilişkin kira sözleşmesi 2014 yılı sonunda sona ereceğinden,
Şirket’in ticari iştigalinin devamı için yeni bir fabrika binası ve ofis alanları ihtiyacı doğmaktadır. Bu doğrultuda;
Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Minareli Çavus Mah., Sarı Cad., No: 8/A adresinde bulunan taşınmazın 19.300 metrekarelik
kısmı ve bu taşınmaz kısmı üzerine maliki tarafindan inşa ettirilecek 7.425 metrekarelik toplam zemin alanına sahip
fabrika binası ve ofis alanlarının (birlikte "Kiralanan Yer" olarak anılacaktır) kiralanmasına ilişkin olarak Şirket ile
malik arasında 14 Şubat 2014 tarihinde kira sözleşmesi imzalanmıştır. Kiralanan Yer'in Şirket ihtiyaçları
doğrultusunda inşaası ve Şirket’e tesliminden itibaren başlayacak kira sözleşmesinin süresi 8 yıldır.
Saygılarımızla,
BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET AŞ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
222 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content