close

Enter

Log in using OpenID

CJ D CJ 0 0 - Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
(EK-2)
BASVURU VE TERCiH FORMU
Ba~vuruda
bulunacak adaylar tarafmdan doldurulacaktlr.
T.C. KiMLiK NUMARASI
I
I
I
I
I
J
ADI VE SOYADI
SiMDIKI KARDO UNVANI
ALDIGI MAASA ESAS
DERECESi/KADEMESi
.................. Derece
.........................Kademe
GOREVYERI
Ortaogretim
EN SON OGRENiM DURUMU
CJ
12/05/2014 TARiHi iBARivLE
HizMET SORESi
Onlisans
D
3 Vllhk Y.Ok.
D
..............YIL
Lisans
Yilk.Lisans
0
CJ
..............AY
Doktora
0
.................GON
ATANMAK ISTENILEN
KADRO ONVANI
I
I
Milli Egitim BakanlJgl Personeli Gorevde YGkselme Yonetmeligi hGkGmlerine gore yukanda
(X) i~areti ile belirttigim kadroya atanmak istiyorum.
TERCIHLERiM
1. TERCIH
2. TERCiH
3. TERCiH
4. TERCiH
5. TERCIH
iL!;ESi
iL!;ESI
iL!;ESi
iL!;ESi
IL!;ESi
DERECESi
DERECESI
DERECESI
DERECESI
DERECESi
Halen ........................ Kadrosunda gorev yapmaktaYlm ..........................................................kadrosuna
atanmam a~amasmda kazanllml~ hak aylJglma denk kadronun tahsis edilmemesi durumunda tahsis
edilecek kadroya atanmaYI kabul ediyorum.
....... ./. ....... ./2014 imza
Yukandaki bilgiler taraflmdan dogu olarak doldurulmu~tur. Aksi ortaya ~Iktlgmda idarece yapllacak
i~lemlerden dogacak hukuki sonu~lara katlanmaYI kabul ediyorum.
...... ./......... ./2014 imza
ACIKLAMALAR
1- T.C. Kimlik Numarasl dl~lOdaki kutucuklara (x) i~areti konulmak suretiyle cevap verilecektir. 2- Gorev veri bilgileri, iI~e adl-Kurum adl ~eklinde yazllacaktlr. (ORNEK: Antakya-AtatOrk ilkokulu gibi) 3- Hizmet sOresi, Devlet Memurlugunda ge~en sureler (askerlik hizmeti olanlar bor~laOlp bor~lanilmakslzlO ekleyecektir. ayhkSlZ izinli sUreler hari~.) hesaplanarak yazllacaktlr. 4- AdaylO tercih edecegi unvana gore istenilen belgeleri ve hizmet cetvelini onayh tirnegini eklemek zorundad.r. 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
56 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content