close

Enter

Log in using OpenID

173

embedDownload
Havuz Temizlik Ekipmanlar›
“Supreme-Pro” Otomatik Havuz Süpürgeleri
DOLPHIN “SUPREME M3-PRO” OTOMAT‹K HAVUZ SÜPÜRGES‹. Kendinden motorlu, 70 mikron
filtreli, 18 m kablolu, 24 V motorlu, 16 m3/h debili. 12 m boya kadar ev havuzlar› için tasarlanm›flt›r.
Temizlik periyodu 3 saattir. Optimal havuz temizli¤i için kendinden programl›d›r. Havuz taban›n› ve
kenarlar› temizler. Duvara tırmanır. “PRO SER‹S‹NE ÖZEL DUVARA TIRMANMA ÖZELL‹⁄‹”. 3 y›l
garantilidir. ARABASI ‹LE KOMPLE.
Ürün
Fiyat›
Euro
Stand.
Paket
A¤›rl›k
Kg
Hacim
m3
1224,00
1
8,000
0,070
Kod
“SUPREME-PRO M3” Oto. Hav. Süp. 091171
DOLPHIN “SUPREME M4-PRO” OTOMAT‹K HAVUZ SÜPÜRGES‹. Kendinden motorlu,70 mikron
kartufl yada kullan-at filtreli, 18 m kablolu, 24 V motorlu, 16 m3/h debili. 12 m boya kadar ev havuzlar›
için tasarlanm›flt›r. Temizlik periyodu 3 saattir. Optimal havuz temizli¤i için kendinden programl›d›r.
Mikroprosesör kontrollüdür. Her 8 dakikada bir havuz duvar›na t›rman›r. Filtrelere üstten kolay ulafl›m
imkan›. Daha üstün temizlik için Standart ekstra 3. f›rça ekleme seçene¤i. Kullan›c› taraf›ndan
kolayl›kla de¤ifltirilebilir paletler. “PRO SER‹S‹NE ÖZEL Ç‹FT HAREKET AKSI VE CAYROSKOP
TEKNOLOJ‹S‹ ‹LE ÇOK DAHA ETK‹N HAVUZ TARAMA”. 3 y›l garantilidir. ARABASI ‹LE KOMPLE.
Ürün
Fiyat›
Euro
Stand.
Paket
A¤›rl›k
Kg
Hacim
m3
1960,00
1
8,000
0,070
Kod
“SUPREME-PRO M4” Oto. Hav. Süp. 091181
DOLPHIN “SUPREME M5-PRO” OTOMAT‹K HAVUZ SÜPÜRGES‹. Yeni nesil kullan›c› dostu uzaktan
kumanda ve güç ünitesi. Kendinden motorlu,70 mikron kartufl yada kullan-at filtreli, 18 m kablolu,
24 V motorlu, 16 m3/h debili.12 m boya kadar ev havuzlar› için tasarlanm›flt›r. Temizlik periyodu 2,
3, 4 saat olarak ayarlanabilir. Optimal havuz temizli¤i için kendinden programl›d›r. Mikroprosesör
kontrollüdür. Havuz duvar›na t›rman›r. Temizlik program› ve parametreleri için genifl seçenekler: Çevrim
süresi, T›rmanma frekans›, Standart yada Ultra temizlik. Filtresi t›kand›¤›nda güç ünitesi üzerinde
temizlik sinyali verir. Filtrelere üstten kolay ulafl›m imkan›. Daha üstün temizlik için Standart ekstra
3. f›rça. Kullan›c› taraf›ndan kolayl›kla de¤ifltirilebilir paletler. “PRO SER‹S‹NE ÖZEL CAYROSKOP
TEKNOLOJ‹S‹ ‹LE ÇOK DAHA ETK‹N HAVUZ TARAMA”. 3 y›l garantilidir. ARABASI ‹LE KOMPLE.
Ürün
Fiyat›
Euro
Stand.
Paket
A¤›rl›k
Kg
Hacim
m3
2550,00
1
8,000
0,070
Kod
“SUPREME-PRO M5” Oto. Hav. Süp. 091191
Havuzun Tamam›n› Tarar
3. F›rça ile Etkin Temizlik !
3 YIL
GARANT‹
3 YIL
GARANT‹
3 YIL
GARANT‹
Filtrelere Üstten Kolay Ulafl›m ‹mkan›
Firmam›z, müflteriye ihbarda bulunmaks›z›n liste muhteviyat› tüm ürünlerinde de¤ifliklik yapma hakk›n› mahfuz tutar.
173
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
93 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content