close

Enter

Log in using OpenID

06.11.2014 tarih ve 958 sayılı yazı

embedDownload
T.C.
KÜTAHYA VALİLİGİ
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
Sayı
Konu
9~ 8
678829641
Vergi Sorgulama.
06.11.2014
............................. KAYMAKAMLIGINA
(Malmüdürlüğü)
Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünün yapı denetim kuruluşlarının
bedellerinin ödenmesi sırasında vergi borcu sorgulamasının yapılıp yapılamayacağına
28.1 0.20 14 tarih ve 11737 sayılı yazısı ektedir.
işlemlerin anılan yazı doğrultusunda yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Vali a.
Defterdar
EKLER
EK I-Yazı Fotokopisi (2 Sayfa)
DAGITIM
ilçe Kaymakamlıklarına(Malmüdürlüğü).
hizmet
ilişkin
T.C.
MALİYE BAKANLIGI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 90192509/210.06.01111737
28/10/2014
Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, muhasebe birimlerince yapı denetim kuruluşlarının
hizmet bedellerinin ödenmesi sırasında vergi borcu sorgulamasmın yapılıp yapılamayacağı
hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmış olup konu hakkında uygulama birliğinin
sağlanması açısından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
Bilindiği üzere, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun ·5 inci maddesinin
altıncı fıkrasında, yapı denetim hizmet bedeli yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedelleri.nlıı
ödenmesinde kullanılmak üzere yapı sahibince il muhasebe birimlerinde açılacak emanet
nitelikli hesaba yatırı1acağı, yatırılan tutarların %3 'ünün ruhsatı veren idarenin, %3 'ünün ise
Bakanlık bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesinin hesabına aktarılacağı, 05/02/2008
tarihli ve 26778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin
25 inci maddesinde de, Kanun ile öngörülen hizmet bedellerini karşılamak üzere, Bakanlıkça
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Mal Müdürlüklerinde emanet hesaplarının açılacağı,
yapı denetim kuruluşunun hizmet bedellerinin, yapı sahibince bu hesaplara yatırı1acağı, yapı
.denetim hizmetine ait her hakediş bedelinin % 3 'ünün ruhsatı veren ilgili idarenin ve %
3'ünün ise Bakanlık bünyesindeki döner sermaye işletmesinin hesabına aktarılacağı, bu
hesabın başka maksatlarla kullanılamayacağı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen borçlar da dahil olmak üzere
haczedilemeyeceği ve tedbir konulamayacağı belirtilmektedir.
Diğer taraftan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A
maddesinde, "4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların
bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları ödemeler ile kanun, kararname ve diğer
mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak
ödemelerde ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret
sicil harçlarından kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve
kağıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan
harçlar, gemi ve liman harçları ile diploma harçları hariç olmak üzere (8) sayılı tarifeye konu
harçlar ve trafik harçlarına ınevzu işlemler ile 26i5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu
işlemlerde; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına
ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirmeye, bu kapsama girecek amme alacaklarını tür,
tutar,~ye,iŞlemıer itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen işlemlerde
hangi' n'aiıtrcYebu zorunluluğun aranılmayacağını ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
İlkadım. Cad. Dikmen 06100 ANKARA
Tel: (0312) 415 17 55 - 415 1665
e-posta:[email protected]ınuhasebat.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat:S.SAGLAM-Maliye
Faks: (0312) 419 45 53
Elektronik Ağ: www.muhasebat.gov.tr
Uzmanı
Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında getirilen zorunluluğa
rağmen borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara iki
bin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden
itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde
idare mahkemesinde dava açılabilir." hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan yazışma
sonucunda anılan Başkanlıktan alınan 14/0812014 tarihli ve 21002710-110[3760-12154]83091 sayılı yazıda, özetle n •• .4708 sayılı Kanun uyarınca, yapı denetim kuruluşu ile .yapı
sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre. belirlenen yapı
denetim kuruluşları hizmet bedelinin, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinde sayılan.
ödemelerden olmaması nedeniyle yapı sahibince il muhasebe birimlerinde açılan emanet
nitelikli hesaba yatırılan bu bedellerin ilgili yapı denetim kuruluşuna aktarılması sırasında
vergi borcu bulunup bulunmadığına dair belge aranı1mayacaktır.
Ancak, il muhasebe birimlerince yapı denetim hizmet bedelinin ilgili yapı denetim
kuruluşuna aktarJmasından önce 1993/6 Seri No.lu Tahsilat.İç Genelgesine göre yapı denetim
kuruluşunun bağlı bulunduğu vergi dairesinden ~e~gi borcu bulunup 'bulunmadığ1pJll
ş..orulması, borcu bulunması halinde vergi dairesi tarafından düzenlenen haciz bildirisine
istinade~ yapı denetim ıruruıuşuna aıaarııac8k hizmet bedelinden borca yetecek lriiktarı verg-i
dairesi hesaplarına aktarması gerekmektedir." denilmektedir.
Buna göre, yapı denetim hizmet bedelinin ilgili yapı denetim kuruluşuna
aktarılmasından önce, mükelleften 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesine göre vadesi geç~~
borç durumunu gösterir belgenin aranı1maması ancak, 1993/6 Seri No.lu Tahsilat Iç
Genelgesine göre muhasebebiriıİıİennce -- aıdenetim
kurulu unun ba -lı
undl:!ğu_Y.Ergi
dairesm en vergı orcu
unu bulunmadıası ve borç bulunması halinde
esın ının yap. ar vergi dairesine aktarılması gerekmektedk
Bilgilerini ve yazının İliniz muhasebe müdürlüğü ile merkez ve diğer ilçe
ma1müdürüklerine duyurularak gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Emine ÇAKIR
V.H.K.İ.
Bekir GÖKÇE
Defterdarlık
U
zman!
~-4-
i "
Bekir BA YRAKDAR
Bakana.
Genel Müdür
~
DAGITIlVI :
81 İl V aliliğine (D~rdarlık)
vvl~
~
~;~ı."-~L \ q
J/LI~:
..
ı
"
·
.................
3~. i
r>d~'
/]'V~
9
••.
~~~.~.~.
j
L
S
ınp(1
ON ıılie>ı
....
: 14!J81ılli8>ı
..
;~OGj~ISV~ 90~.
~~~L~ .•\3
Tel: (0312) 415 1755 - 4151665
e-posta:[email protected]
C\~::"":~3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 241 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content