close

Enter

Log in using OpenID

ankara üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi 2014

embedDownload
ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
SEÇMELİ DERS KUR TANIMLARI
Ders
Araştırma
Yöntemleri
Kur Tanımı
Bilimsel çalışmaları okuyup anlayabilme, yorumlayabilme ve bir araştırma önerisi geliştirmeye
Dersin Öğretim Üyesi
Kontenjanı
Doç. Dr. Ömay ÇOKLUK
60
Yrd. Doç. Dr. Tarık SOYDAN
60
Prof. Dr. İsmail DOĞAN
60
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SEVER
60
Prof. Dr. Emine Gül KAPÇI
60
yönelik olarak araştırma yöntem ve teknikleri ve raporlaştırma kurallarına ilişkin temel
kavramların, yöntem ve tekniklerin ele alındığı ve öğretmen adaylarına bunlarla ilgili temel bilgi
ve becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı bir derstir.
Eğitim
Ekonomisi
Bu ders kapsamında eğitim ekonomisi alanının kuramsal ve kavramsal çerçevesi ele alınacak ve
bu bağlam içinde eğitimle ekonomi arasındaki ilişkiler, gelir, gelir dağılımı, istihdam, büyüme
gibi makroekonomik değişkenler açısından değerlendirilecektir. Bu derste; genel olarak eğitim ve
ekonomi ilişkileri bağlamını ana hatları ile, tarihsel ve toplumsal perspektif içinde ele almak,
Türkiye’nin farklı tarihsel gelişme dönemlerinde eğitim ekonomisi çalışmalarına yön veren
ekonomik ve siyasal politikaları ve asıl olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve diğer ilgili aktörlerin
eğitim ekonomisine ilişkin politikalarını “kamu politikası analizi” yöntemi ile analiz etmek,
eğitim ekonomisi alanında karşılaşılan sorun alanlarını belirlemek ve bu alanlara ilişkin çözüm
önerileri geliştirmek hedeflenmektedir.
Eğitim
Sosyolojisi
Eğitim sosyolojisi sosyal eşitsizlikler, aile kurumu, kültür ve ideoloji, devlet politikaları, okulun
etkisi, toplumsal sınıf, ırk ve etnisite, göç ve cinsiyet gibi güncel ve tarihsel sosyolojik problemleri
eğitim açısından ele alan bir disiplindir. Eğitim sosyolojisinin konularını da bu alanlardaki
problemler oluşturmaktadır. Bu derste; eğitimin toplumsal boyutu ile ele almak ve sosyal yaşamda
meydana gelen problem durumlarını sebep ve sonuçları ile eğitim açısından analiz etmek
hedeflenmektedir.
Gelişim
Gelişim psikolojisi dersinin amacı, gelişim kuramları perspektifinden, psiko-motor, bilişsel,
Psikolojisi
psikososyal-kişilik, ahlak ve dil gelişimi gibi temel gelişim alanlarına göre çocukluk döneminin
ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
SEÇMELİ DERS KUR TANIMLARI
gelişimsel doğasını ve özelliklerini incelemektir. Bu derste; gelişim psikolojisi perspektifinden
yaşam ve eğitim, yaşam boyu gelişim, yaşam boyu bakış açısı, gelişimin doğası, gelişimle ilgili
Doç. Dr. Müge ARTAR
60
Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞENER
KILINÇ
60
Arş. Gör. Dr. Eylem Gökçe
TÜRK
60
Doç. Dr. Ayşe OKVURAN
60
Prof. Dr. Meral UYSAL
60
temel kavramlar ve gelişim yasaları, bilim, bilimsel yöntem, gelişim psikolojisi yöntem ve
hedefleri, yaşamın başlangıcı ve doğum öncesi gelişim, psiko-motor gelişim, bilişsel gelişim
(Jean Piaget, Lem Semyonoviç Vygotsky) , kişilik gelişimi ( Sigmund Freud, Eric Erikson, Carl
Rogers, Maslow), ahlak gelişimi (Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, Nancy Gilligan), dil gelişimi
(Naom Chomsky, Lem Semyonoviç, Vgotsky), cinsel gelişim, oyun gelişimi, mizah gelişimi,
çocuklukta gelişim dönemleri ve gelişim özellikleri konusunda bir anlayış geliştirmek
hedeflenmektedir.
Müze Eğitimi
Bu ders kapsamında; müze eğitiminin tarihi, müze çeşitleri, müzelerin amaçları, gerekliliği, müze
ve eğitim, eğitim amaçlı müze ziyareti, ortaöğretim öğrencileri için müze rehberi hazırlama ve
uygulama, müze ziyareti için ön hazırlık, plan ve kurallar, müzenin tanımı, sergileme, müzedeki
eserlerin tarihsel, estetik ve eleştirel incelenmesi, müzedeki eser ve kalıntılardan yararlanarak
yapılan uygulama çalışmalarına yer verilmektedir.
Yetişkin
Bu dersin amacı, herhangi bir örgün eğitim kurumunun dışında kalan bireylerin eğitim
Eğitimi
süreçlerinin düzenlenmesi/programlanması ve uygulamasını ele almak ve bu sürecin andragojik
ilkeler çerçevesinde yürütülmesinin farkındalığını kazandırmaktır. Bu ders kapsamında; yetişkin
ve yetişkin eğitimi kavramları, yetişkinlerin özellikleri, yetişkin eğitiminin temel ilkeleri, yetişkin
eğitimi uygulamalarında dikkat edilecek hususlar, yetişkin eğitiminde etkili iletişim, yetişkin
eğitiminde program planlama konuları ele alınmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
260 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content