close

Enter

Log in using OpenID

3-ARBUL VEKALETNAME.xlsx

embedDownload
VEKALETNAME
ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.'nin 21.10.2014 günü, saat 14:00'te 00’te Merkez Mah. Kavak Sok.No:11 Kat:5 D:24-27 Yenibosna / İstanbul adresinde yapılacak 2013 yılı olağan genel kurul
toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifle bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .............................................................. vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir
Günden Maddeleri
1 Açılış ve Başkanlık Divanın oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Kuruluna yetki verilmesi
2 Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına
3
sunulması,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında
4 Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2014 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen PÜR Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
A.Ş.'nin seçiminin onaya sunulması,
5 Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2013 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
6 2013 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
7 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Erdal DURUKAN’ın yerine boşalan görevler için şirket ortağı olmayan Alper DURAZ ve Erdal TAPUCU’nun seçildiği Yönetim Kurulunun
8
2014/22 karar no’lu 07.08.2014 tarihli kararınn ve bahsi geçen kişilerin Yönetim Kurulu üyeliğinin Genel Kurulun onayına sunulması, oylanması
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri henüz dolmamış olduğundan 2014 yılı için devamı hususunun Genel Kurula sunulması, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin
9 görev sürelerinin tayini ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Ücretlendirme Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aylık brüt
ücretlerinin belirlenmesi, onaylanması,
10 Yönetim Kurulu’nun 2013 hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
11 2014 yılı hesap döneminden itibaren izleyen yıllarda geçerli olacak Şirket “Kar Dağıtım Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 Şirketin Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönergenin görüşülmesi ve karara bağlanması
13 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci derece kadar kan ve sıhri
15 hısımlarının, ortaklık veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türlerinden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle
uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nın 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
17 Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ve
18
onaylanması,
19 Dilek ve görüşler,
20 Kapanış.
c) Vekil şirket yönetiminin öneriler doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kabul
Ret
Muhalefet
Şehri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
39 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content