close

Enter

Log in using OpenID

cami denetim raporu

embedDownload
DENETiM RAPORU
Caminin Adt
I
,
Cami Gorevttsi Adl Soyadi
Cami Denetim Tarihi
Cami Denetim Vakti
1. (ami vaktinde
tmdir?
aplml~
2. Gorevli gorev mahal/inde
3. Gorevlinin
klilk klyafet
durumu uygun mudur?
4. Gorevli odast sartlara
5. Sank ve ciibbeler
6. Resmi evrak,
7.
it; ve
uygun mudur?
tertipli
teberru
ve temiz midir?
ve Hutbe dosyast mevcut mudur?
dl~ ses diizeni gerekli
8. Minarede
9. (ami
midir?
sartlara
bulunan hopariorterin
i~i temizligi
10. Minarede
uygun mudur?
konumian
ve cevre diizenlemesi
bulunan aydmlatmalar
diizgiin miidiir?
gerekl! sartiara
eksiksiz caitsmakta
uygun mudur?
ttndtti
D EVET
D HAYIR-"
D EVET
o
D EVET
D HAYIR
D EVET
D EVET
o
o
D EVET
D HAYIR
D EVET
D EVET
o
o
o
D EVET
D HAYIR
D EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
,'_
11. (amide
yangm tiipii bulunmakta
12. (ami biinyesinde
13.
ltan panosunda
sadtrvan
giindiiz
hijyen sartlanna
bulunan bilgilendirmeler
14. Astlmas: gereke« afislerin
15. (amide
vb. yerler
giincelligi
ve aksam dersleri
16, Yaz kursuna katilan
ogrenciler~e
uygun mudur?
giince/ midir?
D EVET
mtdtti
yaptlmakta
D EVET
D EVET
uygun mudur?
irtibat
o
o
o
o
D EVET
tmdtr?
D EVET
devam ediyor mu?
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
D HAYIR
,'.
D EVET
D HAYIR
D EVET
D EVET
o
o
o
D EVET
D HAYIR
"
17. Kadmlara
ait ibadet
ve abdest alma mekiinlan
18. Catniye engetli erisimi
bu/unmakta
19. (ami dl~1 din hizmetleri
20. Ezan ve Vaaz uygulamasl
Eklenebilecek
uygun mudur?
D EVET
ttndtri
konusunda yapuon [aatiyetter
merkezi
sistemden
var muitr?
mi almmakttri
HAYIR
HAYIR
HAYIR
Diger Dilslinceler:
,,'-
Denetim Yapamn
Adt Soyadi:
lrnzasi:
...
Mehmet KOKT~'-$
II MOOO
Yardrmcls,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
125 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content