close

Enter

Log in using OpenID

1 AÇILABİLEN FASET FÜZYON SİSTEMİ 4 ADET Genel Toplam

embedDownload
T.C.
..
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi
İhale Kodu : 00044
SAYI :
KONU: TeklifM ektubu
PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU
Telefon : 0 414 511 3007
Fax
: 0 414 512 1236
S.No
1
Dr.Ilhan ERKAN
Hastane Yöneticisi
Mal / Hizmet Adı
g ö zen ekli ö rgü lü ve
Miktarı
Birimi
4
Birim Fiyat
ADET
AÇILABİLEN FASET FÜZYON
SİSTEMİ
Genel
Toplam(KDV
Hariç):
Teklif Veren Firmanın
Adı
Adresi
Telefon
Fax
E-Mail
Firma Yetkilisi
Kaşe ve İmza
Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.
^
<~\
oG >' c i -
v,
Toplam
GÖZENEKLİ ÖRGÜLÜ VE AÇILABİLEN FASET FÜZYON SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
n
1.
Faset eklem ler arasındaki istikrar ve artrodez için tasarlanm ış olm alıdır.
2.
Faset Füzyon S istem alt ve üst yüzeylerinde geri ç,km ay, önleyecek şekilde dişler olm ahdır.
3'
g& enekleri Say' Sİnde b “
»* k» ik
”
4.
Faset Sistem in alt ve üst kısm ını bağlayan yüzeyinde, hekim in isteğine bağlı olarak kem ik
greftı uygulam aya uygun özellikte olmalıdır.
5'
S T S S 7 t a r Î e! “ ' 7 " "’ek” ‘k İStikran- In,e" ' rtebral D isplacem enet (mm)
U nder 5000 N -m m (E xtensıon) ve 3000N mm (Fleksiyon) olm alıdır.
6.
Lom ber stenozun tedaviisnde Faset im plantasyonu vertebral foram en ve intervertebral
sa ğ la m a h d ır"1 % 3 "5
7.
0İm aIldır- D ekom presyon ve fıksasyon için işlevsellik
F aset Füzyon Sistem inin dört farklı seçeneği olm alıdır.
•
A çılabilen sistemi A STM F2026-02 uygun PEE K (polietereterketon)’den
yapılm ış olm alı ve vidası Titanyum alaşım lı (Tİ-6A1-4V) olm alıdır.
•
Faset Füzyon sistem i tek İmplant olarak PEEK (polietereterketon)’den
yapılm ış olm alıdır.
G özenekli Faset sistem tam am en Titanyum alaşım lı (Tİ-6A1-4V) olmalıdır.
T am am ı titanyum (Tı-6A1-4V) alışım dan yapılm ış vidalı sistem i olamlıdır.
8.
Faset Sistem K o n serv atif önlem lere dirençli izole faset sırt tabanlı ağrısında,
a.
9.
b.
D ekom presyon prosedürlerinin veya küçük istikrarsızlık olan yerlerde ya da posto p eratıf sunum ları takip eden lom ber vertebra stabilizasyonu hastalarda
K üçük istikrarsızlıklarda (l-2 m m listhesis vakalarda)
c.
d.
Interbody füzyon için Posterior destekleyici fıksasyon posterior uygulam alarda
D ejen eratif faset eklem hastalığında uygulanm alıdır.
A çılabilir faset sistem in alt ve üst yüzeylerinde geri çıkm ayı önleyecek kanat biçim inde dişler
olm alıdır. Sistem in kanat biçim i diş kısm ında işaretleyici m arker pinler olm alıdır.
10. Ü rüne ait K ılinik çalışm alar m evcut olm alıdır.
11. T ürkiye ilaç ve Tıbbi cihaz ,ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content