close

Enter

Log in using OpenID

Dahilde İsleme Rejimi Hk - Uludağ İhracatçı Birlikleri

embedDownload
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/187-1350
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HK
Bursa, 26/02/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNESİRKÜLER NO: 85
T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden 20.02.2015 tarih ve 24349
sayı ile alınan yazıda; son zamanlarda Bakanlıklarına vaki bazı müracaatlarda, ihracatçı
firmalarımızın, Irak, Suriye, Mısır, Libya ve Ukrayna genelinde vuku bulan iç karışıkların
halen çözüme kavuşturulamamasından ötürü, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) ihracat
taahhütlerini gerçekleştirmede sıkıntı yaşadığı ifade olunmakta, DİİB ihracat taahhütlerinin
kapatılabilmesini teminen ek süre talep edilmekte olduğu, bilindiği üzere, 2005/8391 sayılı
Dahilde İşleme Rejimi Kararının “Yetki” başlıklı 26’ncı maddesi “Bakanlık bu karar
hükümlerine istinaden, dahilde işleme rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ ve
genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip
sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yönden çözümlemeye
yetkilidir” hükmünü amirdir; denilmektedir.
Bahse konu mevzuat hükümleri çerçevesinde, 18/11/2014 tarihinden önce
düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin
belgelerine;
-Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilmeyen ihracatın Ukrayna,
Irak, Suriye, Libya ve Mısır’a yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar
vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,
-Belge sahibi firmaların son iki takvim yılı itibariyle ihracatının ya da son dört takvim yılı
içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri
kapsamındaki ihracatın bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştiğinin tespiti,
kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren 3(üç) ay içerisinde Bakanlıklarına müracaat
edilmesi halinde, ilave süre talebinin Bakanlıkları tarafından uygun görüldüğü tarihten
itibaren sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanabilmesini teminen
ihracat:2006/12 sayılı Tebliğ’in 25 inci ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 3 (üç) ay ek süre
verilmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content