close

Enter

Log in using OpenID

B‹YOLOJ‹

embedDownload
B‹YOLOJ‹
B‹LG‹ TEST‹
B‹TK‹LERDE TAfiIMA VE BESLENME
A) BOfiLUK DOLDURMA
B) DO⁄RU MU? YANLIfi MI?
1)
1)
‹letim demeti olmayan bitkilerde tafl›ma ............ ve
............ tafl›ma ile gerçekleflir.
2)
Odun borular ............ ve ............ denen cans›z hücrelerden oluflmufltur.
3)
Soymuk borular ............ yönlü, ............ tafl›yan canl› yap›lard›r.
SNF11-12-6102-B
Odun boruda parankima hücreleri d›fl›ndaki tüm hücreler ölüdür.
2)
Tafl›ma odun borularda çift, soymuk borularda tek yönlüdür.
3)
Stomalar epidermis hücresinden olufltu¤undan kloroplast bulundurmaz.
4)
Stoma hücrelerinde ............ bulundu¤undan fotosentez
yap›l›r.
5)
Stoman›n aç›l›p kapanmas›nda ............ bas›nc› ve
............ yo¤unlu¤u etkilidir.
4)
Terleme ile yaln›z su, damlama ile su ve tuz at›l›r.
6)
Stoma hücrelerinde pH artt›¤›nda niflasta hidrolize u¤rad›¤›ndan ............ bas›nç artar, ............ bas›nc› azal›r ve
stomalar ............ .
5)
Soymuk borularda flekerler, iyonlar, baz› aminoasitler ve
7)
............ , suyun buhar halinde atmosfere verilmesidir.
............, ............ ve neme ............ havada h›zl› olur.
8)
Sadece k›lcall›¤›n etkisi ile su en fazla ............ m. yükselebilir.
9)
Terleme h›zland›kça ............ borulardaki tafl›ma da h›zlan›r.
fosforlu organik maddeler tafl›n›r.
6)
Terleme stomadan, damlama hidadotlardan yap›l›r.
7)
Suyun tafl›nmas›nda en önemli faktör k›lcall›kt›r.
10) Bitkiler ............ yaparak beslendi¤inden ............ tur.
11) Fotosentez en çok ............ ve ............, en az ............
›fl›kta yap›l›r.
C) EfiLEfiT‹RME
Afla¤›daki olaylar›n gerçekleflti¤i zamanda veya belirtilen ortamlarda bulunan stomalar›n aç›k m›, kapal› m› oldu¤unu belirtiniz.
12) Topraktaki hava boflluklar› tamamen su ile dolarsa kök
hücreleri solunum yapamaz. Buna ............ ............
denir.
Olay veya Ortam
13) ............ ve ............ mineralleri klorofilin yap›s›na kat›l›r.
............ ise klorofil sentezi için gereklidir.
14) ............ mantarlar hifleri ile topraktan bitki köküne su ve
besin tafl›nmas›nda rol oynar.
15) ............ bakterisi baklagillerin kökünde nodül oluflturur.
1.
Glikoz sentezlenmesi
: ........................
2.
Neme doymufl hava
: ........................
3.
Niflasta sentezi
: ........................
4.
Gece
: ........................
5.
Rüzgarl› hava
: ........................
TEST
1)
5)
Afla¤›dakilerden hangisi bitkilerin beslenmesine etki eden çevresel faktörlerden de¤ildir?
Afla¤›da verilen özelliklerden hangisi terleme h›z› az
olan bitkiye aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) CO miktar›
2
B) Klorofil miktar›
C) Ifl›k miktar›
D) H O miktar›
Stomalar› yapra¤›n her iki yüzeyinde bulunan
Saçak köke sahip olan,
Kütikula tabakas› ince olan
Yaprak yüzeyi genifl olan
Çok say›da örtü tüyü bulunan
2
E) Mineral miktar›
2)
I. Bölünme
II. Aktif tafl›ma yapma
III. Fotosentez yapabilme
Verilenlerden hangileri iletim demetlerinden sadece
floeme özgü olan özelliklerdendir?
A) Yaln›z I
D) I ve III
6)
Miktar
B) Yaln›z II
C) I ve II
E) I, II ve III
Mineraller
Mg Ca
NO3
Bir bitkinin geliflimi için gerekli olan Mg, Ca, NO mine3
3)
rallerinin bitkinin yaflama ortam›na farkl› miktarda eklenmesiyle yukar›daki grafik elde edilmifltir.
Buna göre afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?
Bitkilerde tafl›ma ile ilgili afla¤›da verilen ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?
A) Yapraklarda terleme ile su kaybedildikçe, topraktan
emici tüylerle su al›n›r.
B) Kök hücrelerinin osmotik bas›nc›, toprak s›v›s›n›n
osmotik bas›nc›ndan düflük olursa suyun emici tüylere geçifli s›ras›nda enerji harcan›r.
C) Odun borular› hasar görmüfl bir bitkide CO tüketimi
A) Mg ve NO bitki geliflimini etkilemez.
3
B)
C)
D)
E)
2
Bitki geliflimini miktar› en az olan mineral belirler.
Mg minerali bitki geliflimini olumsuz etkiler.
Bitki geliflimini yaln›z Mg minerali etkiler.
Ca minerali bitki geliflimini olumsuz etkiler.
azal›r.
D) Yar› parazit bitkiler emeçlerini üzerinde yaflad›¤› bitkilerin floem borusuna ulaflt›r›rlar.
E) Ksilem çap›n›n dar olmas› suyun, bitkinin üst k›s›mlar›na tafl›nmas›nda etkili bir özelliktir.
4)
I. Örtü tüylerinin miktar›
II. Stoma say›s› ve konumu
III. Kütikula tabakas›n›n kal›nl›¤›
IV. Yaprak ayas›n›n geniflli¤i
Yukar›da verilenlerden hangileri bitkilerde su ve minerallerin odun borularda yükselmesini etkileyen
faktörlerdendir?
A) I ve II
1) B
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
2) B
3) D
4) E
7)
Bitkilerde topraktan al›nan suyun yapraklara kadar
tafl›nmas›nda;
I. Terleme
II. Aktif tafl›ma
III. Kök osmotik bas›nc›
IV. Soymuk borular›n›n k›lcall›¤›
verilenlerden hangileri etkili de¤ildir?
A) I ve II
5) E
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV
6) B
7) C
SNF11-12-6102-B
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
45 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content