close

Enter

Log in using OpenID

Å rw A AA). Lv î -re TUSBA íLçESI GÜZEL SANATLAR

embedDownload
Tarih
Ol.12.2014
 ̄rnAI+AL LTrT亨「
TUSBAiLCESi GOzELSANATLARVESPORLisESi
O3.01ELEKTRiKTESiSATI/Kuwe捕Akim
Sira
1
No/
T……一一 ∴
36KV.400A〟8KAHARlc川PSiGORTALIAYiRlCiLAR
2
AYiRiCiLAR
3
4
5
6
Birimi
GOzELSANATLARVESPORLisES回NTRAFOD幅EelNDE
AD
BULUNANSEKSiYONERVEOGAS(GORTALAR(DEGi箪CEK. SiGORTALAR20AOLACAKTIR.
PATRONLARI
(〇千〇MATIKSALTERLi)
AD
BETONKOSKiciNDEBULUNANAGPANOSU DE(SlsT鳳LECEKTiR.
(OTOMATlKSALTERLl)
MT
AD
AD
SEKSIYONERKOLUOLARAKKULLANiLへCAKTiR.
7
OTOMATiKKUMANDALiMERKEZはOMPANZASYON BATARYALARi
8
iLAVEKOMPANZASYONBATARYALARl(TSEN60255−6)
9
AD
\\∴Ae、iKLAMALA亘工
MT
kVAR
BETONKOSK母)NEYENiYAP肥ACAKAGPANOSUlcINE
kVAR
GUZ乱SANATLARVESPORLisESiN(NrCINDEBULUNANBETON
KOSKiclNDEK廿ARFOILEAGPANOSUARASiNA
SayfalIl
BIRIMFIYATPOZTARIFLERi
TUSBAILCESiGOzELSANATLARVESPORLiSESi
PROJEBiRIM FiYATPOZTARIFLERI
O3.01ELEKTRIKTESISATl/KuvvetiiAkim
SlraNo PozNo Tamm B面m Kitap 1 17.71007 36KV,400A,8KAHARic両psiGORTALiAYIRICiLAR AD
TdrkiyeEIektrikDai河mA,S.(3.B6ige)〈TE3〉
Tarif(
a)Maizeme:Poz17−a焼k南marIa・haricitIPSigonaIiSeksiyoner・(Sigortapaironuma∼zemebede陣0217.9a・ya
b)Montal:P。Z17・b・idekiSa亜rIaiaSmak剛nmaIzemevemonta岬「面Hyati,mOntaj師mOyatInadahildir.
SiraNo PozNo Tanlm Birim 博(ap 3 17.9IO23 AD
T鉦kiyeEiektrikDa重IrtlmA.S.(3.86Ige)〈TE3〉
Tarifi
a)Malzeme:Sartnamesinevestndard川auyguneVSafta.da回Veharic同pseksiyonerleri函SigortabuS0nU(
Pa(ronu)・Sigortabu;On(art(PatrOnlart)porseIenveoptikg6stergeiioiacakllr.〈BirlmnyailaTOPlikg6sterge)i
SigortabuiO剛na(PatrOnuna)96rehaz而ndle周danoptikg6sterge層oImad蘭takdirdemaizemebirimRya画dan
b)Mon旬:SigortabuSQnhr(∩川(PatrOniarint∩)na畑.nak時eiqngere畑SigorLamasrafiariVeyerierinetaktimasi
SiraNo PozNo Tanim Birjm KitaP 4 24.4.1IOO5 400kVA.LIK3×630A.DAHiLiTipA.G.PANOSU〈0TOMAliKSALTERLi) AD
Sayfal/3
BiRIMFIYATPOZTARIFLERi
TUSBAiLeESiGOzELSANATLARVESPORLisESi
PROJEBiRIMFIYATPOZTARIFLERi
Yonetmei蘭esas函nauyg…eVSaftaveo圃erde・enaZ2mmiDKPsactan…aiedlImIS.aia的abe刷en
Cihazlaritakdm一気C,hazia[araS(ba的nlISiya坤miS・deneyieriya血Ih準・ku剛i面ayahazlrkomp,epano
PanClarpoIyester岬tCZboya“IeeIektrosta1倍boyamametoduyIa(RAL−7032)renkkodunda65mikron
kaii時ndaboyanacaktJrBoyanamayanVeS(CakgaiVa…ZyaP(iamayanku的kparGaIarenaz12mikron
kaliniie…daeIektrogalVanIZyaPnaCakveyapasrmmazGe順eno−acaktirPanomuhafazabo,umOi;血胴meSlnde
bdLInanreSmineUygunOiarakyapilaca航PanohT・gUebTlne言ekhatsemaLa…agOreeIe柄rik,OZe間eTibeI刷en.
SahnameSIneVeStandardmauygUna涌くdaisimier−yaZ川oiCuVekorumamaizemeIerln.iht.vaed。。。ki。rd,r
一丁ermikmanyetikotomatiksa(ter(COmPaCttIP),
−SigOrt2両y掠ayiriCtS((Sjgortas,iieko申e)・(1991idenOnCeki凪e−erdeozen9時一terkabuIediiebI時
−Konは柄or,
−Zamansa膿rl(Saa屈veyafotose冊p).
−Ak硝sokaksayac上
−Ampermetre,
−Voilmetre,
一Voitmetrekomitator(」,
−Akimtrafosu,
−Bakirbara〈Anabara・PrOIestneuygunVeyaenaZ40X30mm。Laca航N。trbarasLfazbaras同eaymkes、tte
Oiacak而).
−Bu印面US190南,
−Duyveampui.
−AGmesnetiZOiatorierl、
−M°nOfazeprは.
−TrIfazepriZ.
−Her調riu剛baはab刷a町
−Alum旧yumrekor,
−Kap同…ts順Ch.
−Se凧,
−Rayklemens主
一Toprakiamaprにら
−Eie柄roslatiktozboya.
−Lastikc°∩ね.
−MemeSe.
一K間,
−Anahtar.
−Camyu冊.
−E恢el.
Sけa No
PozNo
24.4.1IOO5−D
Tan)m
DEMONT・400kVA・LiK3×630A・OAH旧TiPA・G・PANOSU(OTOMATiKSALTERLO
B面m
AD
KitaP
TurkiyeEiektrikDa副timA,S.(3Boige)(TE3〉
S)raNo PozNo Tamm Bir涌 Kilap 6 7.5.11004 MT
Tar涌
a)Galva面ziiBoruIa「:Sa個amesine,Standard爪aVePrOJesIneUygUngaivanizliboru.
b)CeIikCekmeBorular・Samamesine,StandardlnaVePrOjesmeUygUnt:elikcekmeboru.
723.401
0TOMATiKKUMANDALiMERKEZiKOMPANZASYON BATARYALARi
Sayfa2/3
言l r・も
BIRiMFIYATPOZTARiFLERi
TUSBAiLeESiGOzELSANATLARVESPORLisESi
PROJE BiRiM FIYATPOZTARiFLERi
Birim Kiはp
Tar碕
kVAR
○ねmatikkontr0日ea締aklmr61es同eb冊ktekompIe,dieer6zeliiklerBFTNo.723−300gibi(Cosのm』
kondansat6rieTi,devreyesokupt,ikaraca5両ontakt6rlerivebudevrelereaitsigortaIar−Cosのm.Ver6ielClngere帥
akimtrafosu・kumandasideVreSislgoTtala時kontakt6rIerekumandaedenpakoSaiterIerveterm枇vemagnetik
G昨katSayISlnln(Cosの〉dOzeitilerekene的eekono面Saelamak,mOtOrUyarmaak面ar…gereelndenfazia
tUtmamaki函高0ndansat6rterminal聞dokunmayakargkorunmaltVedeSarldiren坤.gere畑kondansat6rveya
kondansat6rbataryalar刑ntem時iSIe的ikontr0冊kce40Wilkser‖amba陀denendiktensonrarnOntajJhertn個
20Haziran2007TarihVe26558SayiltResmiGazetedeYayinIananEne申PiyasasIMし函eri田zmetIe…de
SlraNo PozNo Tanlm Birjm Kitap 8 723.501 iLAVEKOMPANZASYONBAl.ARYALARi(TSEN60255−6〉 kVAR
Tar涌
MevcuttesiseiiaveedilecekSek胴e:Not:KomprzasyonbaiaTyak)「in高層30KVAR’danbOyOkolanIarl函gecerii
0lup.dieer6zei剛er723−400pozuileay印・
G昨kaisayiSinln(Cosa)dOze剛erekene巾deekono面sa副amak.motoruyarmaak面a…igereeJndenfa2Ia
仙mamakiein.kondansat6rtermirlaiieridokunmayakarSikor…manVedesarjdirendl.gereklikondansatOrveya
maizemevei的iiikdahii.ca申rhaideleslimi、
De…痛ik順Yap=masmaDairY6netme圃neuygunolacak血
SlraNo PozNo Tanim Birim K悔P
9 727.550 1KVY.ALTIKABLOLARiiLEKOLONVEBESLEMEHATT旧*240mm2NYY〈TS惟C60502−1)
MT
Tar清
BinalCindens一VatlS博nde,konsoiiarVeyakroseierOze…denduvara・taVanaVeyakanaiiaTや…e・binadIanda kanaIIarigned6ienmekuzeTeyera凧kabiosununiSyerindeIem時、ge函VegOve捕kborUiari・hernevimaIzeme
kro準Ve廟Iikdah仕
Elek陣中TesisleriYbnetme圃ndemevcu川stelereg6refazVen6tr=etken(eripiastikizoie川mak蛇erek0lonveya
besIemehat屈esisi.boru,krose.bualmuf,dirsek.陸mens.demirkonso(,boya、he川eVimalzeme蘭∩面veIS函k
da両l OIgn:KabionunkofreVeba用IMararaslndakはoyu6i印旭「・Ayn両naiicmed6senenbiTdenfazlakabio.ge揮
yerierindeherbiriayriayTlgereki車PVeboydabdzveyabo…9eris周derrlUhafazaaitinaailnaCaklir・Kofreba帥k・
bua出0nSO上kabiokan細Ver6garbedeliayr(Ca6denir.Demirim日劇b涌mHya川〇・743・601iden6denir・GeeiibOz
veboruiar画nl°PiamlOmetTeyekadarayncaOcre16denmez・
Sayfa3/3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
121 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content