close

Enter

Log in using OpenID

Avrupa Birliği Bakanlığı

embedDownload
Avrupa Birliği Bakanlığı
TR-AB Mali İşbirliği
Dr. Ferda Akgül
Programlama ve Genel Koordinasyon Koordinatörü
Mali İşbirliği Başkanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı
12.03.2014
1
Türkiye’ye Sağlanan AB Mali Yardımlarının Dayanağı
IPA I. Dönemi: 2007-2013
17 Temmuz 2006 tarih ve 1085/2006 sayılı Tüzük
Buna göre IPA’nın Bileşenleri:
1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
2. Sınır Ötesi İşbirliği
3. Bölgesel Kalkınma
4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
5. Kırsal Kalkınma
2
KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI IPA
(2007-2013) BİLEŞENLERİ
Ulusal Katılım Öncesi Yardım
Koordinatörü (NIPAC)
AB Bakanlığı
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO)
Hazine Müsteşarlığı
Stratejik Koordinatör (SC)
(Kalkınma Bakanlığı)
Geçiş Dönemi Desteği
Sınırötesi
Bölgesel Kalkınma
ve Kurumsal
İşbirliği
Yapılanma
(AB
Bakanlığı)
(AB Bakanlığı)
-Siyasi kriterler
Operasyonel Program - Çevre
-Müktesebat Uyumu
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
-Sivil Toplum Diyalogu
Operasyonel Program –
Ulaştırma (Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı)
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi
İnsan
Kaynaklarının
Geliştirlmesi
(Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı)
Kırsal Kalkınma
Kırsal Kalkınma
(Gıda,Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı- TKDK)
Operasyonel Program –
Bölgesel Rekabet Edebilirlik
(Bilim,Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı)
3
MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA (DIS)
Yetkili Akreditasyon Görevlisi (CAO)
Hazine Müst. sorumlu Başbakan Yardımcısıdır.
Yetkili Akreditasyon Görevlisinin sekretarya hizmetleri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülür.
Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC)
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı
Tüm bileşenlerin genel koordinasyonu, IPA I. bileşenin
programlaması, izlenmesi ve değerlendirilmesi. (29 Ekim
2008 tarihli Komisyon kararı ile şartlı olarak yetki devri
alınmıştır.)
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO)
Hazine Müsteşarı
AB yardımlarının mali yönetimi (Ulusal Fon aracılığıyla).
Ulusal Fon (NF)
Hazine Müsteşarlığı
IPA çerçevesinde sağlanacak yardımların mali yönetimi.
Stratejik Koordinatör
Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
IPA III. ve IV. bileşenleri kapsamında sağlanacak
yardımların koordinasyonu.
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
Projelerin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen usul
ve esaslara uygun olarak ihale, sözleşme, ödeme ve
raporlama işlemleri.
Program Otoritesi
IPA
III.,
IV.
ve
V.
bileşenlerin
Operasyonel
Programlarının hazırlanması ve uygulaması.
Denetim Otoritesi (AA)
Hazine Kontrolörleri Kurulu
IPA’ya ilişkin tüm yönetim ve kontrol sistemlerinin ve
faaliyetlerinin denetlenmesi.
Yararlanıcı Kurumlar
Proje faaliyetlerinin yürütülmesi.
4
Türkiye’ye Sağlanan AB Mali Yardımların Tutarları
5
1-Finansman önceliklerinin tespiti
MIPD 2011-2013 Öncelikli Alanlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Adalet, İçişleri ve Temel Haklar (I. Bileşen)
Özel Sektör Gelişimi (I. ve III. Bileşenler)
Çevre ve İklim Değişikliği (I. ve III. Bileşenler)
Ulaştırma (I. ve III. Bileşenler)
Enerji (I. Bileşen)
Sosyal Gelişme (I. ve IV. Bileşenler)
Tarım ve Kırsal Kalkınma (I. ve V. Bileşenler)
6
IPA I. BİLEŞEN PROGRAMLAMA SÜRECİ
•Mali İşbirliği
Başkanlığı
•Sektör
Başkanlıkları
Potansiyel
Adaylar
Proje Sahibi Kurumlar
Mali İşbirliği Komitesi
Ulusal Katılım
Öncesi Yardım
Koordinatörü
Avrupa Birliği
Delegasyonu
Finansman anlaşması
7
IPA I. BİLEŞEN UYGULAMA SÜRECİ
TÜRKİYE’nin Proje Paketi
(Ulusal Program)
Finansman Anlaşması
İhale Dokümanlarının
Hazırlanması
İhale Duyuruları
İhale Değerlendirmesi
UYGULAMA
Finansman Anlaşması (n)
MFİB
AB
PROGRAMLAMA
Sözleşme İmzalanması
Max. (n+2 yıl)
ESEI- (n+3 yıl)
8
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II. Dönem
(2014-2020)
IPA II DÖNEMİ
(2014-2020)
9
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II. Dönem
(2014-2020)
IPA II. Dönemi: 2014-2020
7 Aralık 2011 tarihli “Tüzük Teklifi”
1) AB’nin yeni bütçe dönemine geçmesi
2) IPA’nın I. Döneminden çıkarılan dersler :
• Aday/potansiyel aday ülkelere sağlanan yardımların daha
tutarlı, stratejik ve sonuç odaklı hale getirilmesi,
• Tahsisatların daha esnek ve ihtiyaç odaklı kullandırılması,
• Yardımların dağılımının daha etkin ve verimli olması
amacıyla IPA yeniden düzenlenmiştir.
10
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II. Dönem
(2014-2020)
Mali Çerçeve : IPA Toplam 14, 1 Milyar Avro
(Avrupa Konseyi ve Parlamentosu arasında onay sürecindedir)
Hukuksal çerçeve :
IPA
TEMEL
TÜZÜK
UYGULAMA
KURALLARI
STRATEJİK
BELGELER
YILLIK/ÇOK YILLI
PROGRAMLAR
11
IPA-II Dönemi (2014-2020)
IPA TEMEL
TÜZÜK
UYGULAMA
KURALLARI
• Yasal Çerçeve
• Yardımın
Amacı
• Kullanılacak
Araçlar
• Politika
Alanları
• Genel
Hükümler
• Yönetim ve
Kontrol
Sistemleri
• İzleme,
Değerlendirme
ve Raporlama
• Mali Yönetim
CSP
• Siyasi
Öncelikler ve
Spesifik
Amaçlar
• Paydaş ve
Donörlerin
Rolleri
• Performans
Kriteri
• Desteklenecek
Faaliyet Tipleri
12
Ülke Strateji Belgesi (CSP) Çalışmaları
 Taslak CSP’ye ilişkin ilk tespit ve yorumlar,
Komisyona iletilmiştir.
 Öne çıkan hususlar:
- Ülkemize ayrılan endikatif tahsisat 7 yıl için 4,5
Milyar Avro’dur. (Bütçe henüz kesin değildir)
- Önceliklerimiz 5 Politika Alanı altındaki 9
Sektör altında toplanmıştır.
13
Ülke Strateji Belgesi (CSP)
İlk Taslak-Sektör Öncelikleri
Politika Alanı
Sektör
Alt Sektör
Birlik Üyeliğine
Hazırlık için
Reformlar
1- Demokrasi ve
Yönetişim
1.1- Sivil Toplum
2-Hukukun
Üstünlüğü ve
Temel Haklar
2.1- Yargı ve
Temel Haklar
Alt Alan
Sorumlu Kuruluş (lar)
Avrupa Birliği Bakanlığı
2.1.1. Yargı
Adalet Bakanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı
2.1.2. Temel
Haklar
İçişleri Bakanlığı
2.2- İçişleri
14
Ülke Strateji Belgesi (CSP)
İlk Taslak-Sektör Öncelikleri
Politika Alanı
Bölgesel Kalkınma
Sektör
3- Çevre
4- Ulaştırma
5- Enerji
6- Rekabetçilik ve
Yenilikçilik
Alt Sektör
Alt Alan
Sorumlu Kuruluş (lar)
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı
15
Ülke Strateji Belgesi (CSP)
İlk Taslak-Sektör Öncelikleri
Politika Alanı
Sektör
İstihdam, Sosyal
Politika ve İnsan
Kaynaklarının
Geliştirilmesi
7- Eğitim, İstihdam
ve Sosyal Politikalar
Alt Sektör
Alt Alan
Sorumlu Kuruluş (lar)
Öncelik Alanları: Çalışma ve Sosyal
1- İstihdam ve
Güvenlik Bakanlığı
İşgücü Piyasası
(Milli Eğitim Bakanlığı
2- Eğitim ve
ile Aile ve Sosyal
İnsan
Politikalar Bakanlığı’nın
Kaynaklarının
ilgili oldukları öncelik
Geliştirilmesi
alanlarında
sorumlulukları
3- Sosyal
bulunmaktadır)
Politika ve
İçerme
16
Ülke Strateji Belgesi (CSP)
İlk Taslak-Sektör Öncelikleri
Politika Alanı
Sektör
Alt Sektör
Tarım ve Kısal
Kalkınma
8-Tarım ve Kırsal
Kalkınma
1- Kırsal
Kalkınma
Programı
Alt Alan
Sorumlu Kuruluş (lar)
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
2- Kurumsal
Kapasite
Gelişimi
17
Ülke Strateji Belgesi (CSP)
İlk Taslak-Sektör Öncelikleri
Politika Alanı
Sektör
Bölgesel ve Sınır
Ötesi İşbirliği
9-Bölgesel İşbirliği
Alt Sektör
Alt Alan
Sorumlu Kuruluş (lar)
Avrupa Birliği Bakanlığı
18
Katılım Öncesi Yardımlarda Sektörel Yaklaşım
Amaç:
- Mali yardımların kullanımı ile yararlanıcı ülkenin uyum politikası
gündemi arasındaki bağın güçlendirilmesi (ülke politika ve strateji
belgeleri),
- Avrupa 2020 Stratejisi öncelikleriyle uyumluluk (akıllı, sürdürülebilir)
ve kapsayıcı büyüme),
- “İyi yönetişim” (good governance) ve kapasite geliştirme
hedeflerinin mali yardımların ana temasını oluşturması,
- Sosyo-ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik etkisine yoğunlaşma,
- Reform gündemi ve buna yönelik mali yardımların sahipliğinin
güçlendirilmesi.
19
Katılım Öncesi Yardımlarda Sektörel Yaklaşım
Kriterler:
20
Katılım Öncesi Yardımlarda Sektörel Yaklaşım
Ülke Strateji Belgeleri:
•
Komisyon tarafından hazırlanmaktadır,
•
Çok yıllı bir belge (7 yıl ve 1 ara dönem gözden geçirilir),
•
Genişleme Stratejisine ilişkin politik önceliklerin karşılanmasında IPA fonlarının
Yararlanıcı Ülke tarafından nasıl kullanılacağını anlatır,
•
2014-2020 dönemi boyunca yıllara göre politika alanlarına ayrılmış göstergesel
tahsisatları içermektedir,
•
Farklı politika alanları altında desteklenecek öncelikli sektörler yer almaktadır
(ihtiyaç ve kapasite analizleri, ülke stratejileri, donörlerin yaklaşımlarına bağlı
olarak),
•
İlerlemeler ile kaydedilen gelişmelerin ölçülmesine yönelik yardım temelli
hedefler, araçlar ve göstergeleri tanımlar.
21
Katılım Öncesi Yardımlarda Sektörel Yaklaşım
Sektörel Yaklaşımın Finansman Yöntemleri:
•
Uluslar arası kuruluşlar/donörler, ulusal bütçe, AB Bütçesinden oluşan
fon havuzları,
•
Proje yaklaşımı (AB’nin ihale ve hibe prosedürleri),
•
Sektörel Bütçe Desteği.
22
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II. Dönem
(2014-2020)
ÜLKE POZİSYONUMUZ
23
IPA II ile Getirilen Temel Değişiklikler
Çerçevesinde Ülke Pozisyonumuz
-
AB’ye üyelik perspektifinin korunması, (Üyelik Yükümlülükleri ve
Ekonomik ve Sosyal Uyum)
-
Mevcut yapıların ağırlıklı olarak kullanılması,
-
Uygulama yöntemlerinin bizim tercihlerimize bağlı
belirlenmesi, belirli mekanizmaların dayatılmaması,
-
Uluslararası Finans Kuruluşları ile kurulacak işbirliklerinin,
ülkemizce belirlenecek önceliklerin finansmanına hizmet edecek
bir yapıya dönüştürülmesi.
-
Sektörlerde yoğunlaşılacak alanların,
Önceliklerimizin kesişim alanı olması
Üyelik
ve
olarak
Ulusal
24
Sektörel Yaklaşım Çerçevesinde Finanse Edilecek Alan
(Ülke Pozisyonu)
25
Avrupa Birliği Bakanlığı
TEŞEKKÜRLER…
26
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
895 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content