close

Enter

Log in using OpenID

2 - Vaillant

embedDownload
KAZAN, YOĞUŞMALI VE
REGLER EĞİTİMİ 2002
Bayi Eğitimi 2002
TEKNİK & EĞİTİM
İÇİNDEKİLER
1.
Örnek proje
2.
Sistem komponentlerinin seçimi
2.1 Boyler seçimi
2.2 Hidrolik karõştõrõcõ seçimi
2.3 Pompa seçimi
2.4 Genleşme deposu seçimi
2.4.1 Emniyet ventili bağlantõ
kurallarõ
3. Cihaz tipleri
2.5 Karõştõrõcõ vana seçimi
3.1 VUW 356 yoğuşmalõ kombi
3.1.1 VUW 356 ile tesisat bağlantõ
örnekleri
3.2 VU 506 yoğuşmalõ õsõtma cihazõ
3.2.1 VU 506 ile tesisat bağlantõ örnekleri
3.3 VUW 356 ve VU 506 cihazlarõnõn
baca bağlantõlarõ
3.4 IDEA kombi cihazlarõ
3.4.1 IDEA kombi bağlantõ aksesuarlarõ
3.5 BONGAS 1 ve BONGAS 2
kazanlarõ
3.5.1 Bongas 1 ve 2 kazanlarõ ile tesisat
bağlantõ örnekleri
4.
Oda termostatlarõ ve otomatik
kontrol setler
EKLER : VU 506 ve Bongas 1 ve 2
kazanlarõ elektrik montaj
şemalarõ
1. ÖRNEK PROJE
Aşağõda planlarõ verilen Dublex villanõn brüt alanõ 310 m² olup bir
jakuzili, bir standart ve bir küçük küvetli banyo olmak üzere üç
banyo mevcuttur. Ayrõca 60 m² ‘lik alana sahip bir Fittness salonu ve
sauna bulunmaktadõr. Villanõn õsõ izolasyonu orta dereceli kabul
edilmektedir. Bu verilere göre villanõn õsõtma ve sõcak su
ihtiyaçlarõnõn karşõlanabilmesi için sistem nasõl kurulmalõdõr?
ZEMİN KAT
1. KAT
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
Örnek proje için seçilen sistem komponentleri
1.
Villanõn õsõ ihtiyacõ
....kW
2.
Sõcak su ihtiyaç katsayõsõ
N=
3.
Seçilen boyler tipi
VIH....
4.
Seçilen õsõtma sistemi tipi
(Radyatör veya yerden õsõtma veya her ikisi gibi)
5.
Gerekli pompa tipi veya tipleri
....
6.
Gerekli ise hidrolik karõştõrõcõ seçimi
....
7.
Gerekli genleşme deposu kapasitesi
....lt
8.
Seçilen emniyet ventili
DN....
9.
Seçilen karõştõrõcõ vana
DN....
10. Seçilen cihaz tipi
....
11. Cihaz baca bağlantõ cinsi
....
12. Seçilen oda termostatõ veya
otomatik kontrol set
....
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
2. SİSTEM KOMPONENTLERİNİN SEÇİMİ
2.1 BOYLER SEÇİMİ
Boyler seçim kriteri :
NL> N
NL : Boyler kapasite katsayõsõ
N : İhtiyaç katsayõsõ
“ N “ İhtiyaç katsayõsõnõn hesaplanmasõ :
N = Σ ( n . p . Z . Wv )
n : Ev sayõsõ
3,5 . 5820
p : Kişi sayõsõ
z : Musluk sayõsõ
W V : Kullanõlan musluk cinsine
göre õsõ ihtiyacõ
Örnek :
Ev sayõsõ
4
Kişi sayõsõ
2,0
Evdeki mevcut donanõm
1 Standart duş
1 Banyo lavabosu
1 Evye
4
3,5
1 Büyük banyo küveti (160 lt)
1 Masajlõ duş (banyo ile
ayrõ mekanlarda)
1 Banyo lavabosu
1 Bide
1 Evye
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
Kullanõlan musluk cinslerine göre õsõ ihtiyacõ tablosu
No
Kullanõm yeri
Her kullanõmda çekilen su miktarõ VE ( lt)
Isõ ihtiyacõ WV ( Wh )
1
Standart banyo küveti
140
5820
2
Büyük banyo küveti
160
6510
3
Küçük banyo ve oturmalõ küveti
120
4890
4
Büyük banyo küveti ( lux donanõmlõ)
200
8720
5
Karõştõrõcõ bataryalõ ve tasarruflu duş kafasõ 40 2)
1630
6
Karõştõrõcõ bataryalõ ve standart duş kafasõ
90 2)
3660
7
Karõştõrõcõ bataryalõ ve masajlõ duş kafasõ
180 2)
7320
8
Banyo lavabosu
17
700
9
Bide
20
810
10
El yõkama lavabosu
9
350
11
Evye (Mutfak)
30
1160
1)
Isõ ihtiyacõ W V = c. VE . ∆T formülü ile hesaplanmõştõr. ∆T = 35 K olarak alõnmõştõr.
2)
Her kullanõm süresi ortalama 6 dakika olarak alõnmõştõr.
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
1)
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
3,5
4
6510
7320
1
5820
1
1
Musluk sayõsõ ( z ) Musluk cinsine göre
õsõ ihtiyacõ (WV )
N = 240180 / 20370 = 11,8
14,0
8,0
n.P
Seçilmesi gereken : NL = 12
3,5 . 5820
N = Σ ( n . p . Z . Wv )
Buna göre :
2,0
Kişi sayõsõ (p)
4
Ev sayõsõ ( n)
Örnekte gösterilen evlerin ihtiyaç katsayõsõnõn belirlenmesi :
7320
6510
5820
z . WV
Σ
240180
102480
91140
46560
n . p . z . WV
BOYLER ÇEŞİTLERİ
• VIH CR 150 ( Ürün No: 305801)
• VIH CR 200 ( Ürün No: 305802)
• VIH 300
( Ürün No: 302090)
• Su- suyu õsõtma prensibine göre çalõşan õsõtma cihazõ yanõna veya
altõna monte edilebilen sõcak su boylerleri
• Silindirik yapõlõ
• Teknik olarak Vaillant duvar tipi cihazlarõ ve kazanlar ile uygun
çalõşabilme özelliği
• FCKW içeriği olmayan õsõ izolasyon malzemesi
• Temizleme deliği (VIH 300 için)
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
VIH CR 150, 200
Ebatlar ve bağlantõ ölçüleri
Boyler tipi
A
B
C
D
E
H
VIH CR 150
1101
600
984
969
992
1055
VIH CR 200
-1)
600
1254
1239
1262
1325
Ölçüler mm olarak verilmiştir
1) VIH CR 200 boyleri duvar tipi cihazõn altõna yerleştirilemez.
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
VIH 300 boyler ebatlarõ ve bağlantõ ölçüleri
Boyler
tipi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
VIH 300
1600
1472
1083
787
650
710
1715
533
283
91
283
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
TEKNİK VERİLER
BİRİM
VIH CR
150
VIH CR
200
lt
150
200
Maksimum kullanma suyu basõncõ
bar
10
10
Maksimum õsõtma suyu basõncõ
bar
16
16
Maksimum su sõcaklõğõ
ºC
75
75
Maksimum sõcak su kapasitesi
l/h
640
689
l /10 dak
195
250
Güç katsayõsõ
NL
1,7
3,1
Isõtma süresi (10 ºC’den– 60 ºC’ye)
dak
30
32
Kalorifer gidiş ve dönüş bağlantõsõ
-
R1
R1
Soğuk su giriş bağlantõsõ
-
R3/4
R3/4
Sõcak su çõkõş bağlantõsõ
-
R3/4
R3/4
Sirkülasyon devresi bağlantõsõ
-
R3/4
R3/4
Yükseklik
mm
1055
1325
Çapõ
mm
600
600
kg
229
296
Boyler kapasitesi
Sõcak su çõkõş kapasitesi (45 º C’de)
Dolu halde iken ağõrlõk
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
TEKNİK VERİLER
BİRİM
VIH 300
Lt
300
Maksimum sõcak su gücü
kW
47
Maksimum sõcak su kapasitesi
(85 / 65 ºC õsõtma sisteminde)
l/h
1154
l/10 dak
470
Güç katsayõsõ
NL
12
Maksimum kullanma suyu
basõncõ
Bar
10
Maksimum õsõtma suyu basõncõ
Bar
16
Maksimum su sõcaklõğõ
ºC
85
Isõtma yüzeyi
m²
1,5
lt
8,6
mbar
87
Yükseklik
mm
1607
Çapõ
mm
650
Derinlik
mm
710
Soğuk ve sõcak su bağlantõlarõ
-
R1
Sirkülasyon devresi bağlantõsõ
-
R3/4
Kalorifer gidiş ve dönüş
bağlantõlarõ
-
R1
Dolu halde iken ağõrlõk
kg
454
Boyler kapasitesi
Sõcak su çõkõş kapasitesi
(45 ºC ‘de)
Serpantinlerdeki su miktarõ
Serpantin direnci
Soru:
Yukarõda gösterilen örneklere ve verilere göre örnek villa için gerekli
hesaplamalarõ yaparak belirlenene sõcak su ihtiyaç katsayõsõnõ ve seçilen boyler
tipini seçim listesine kaydediniz.
2.2 HİDROLİK KARIŞTIRICI SEÇİMİ
Hidrolik karõştõrõcõnõn farklõ sistem durumlarõ için fonksiyonlarõ
Örnek 2: V primer > V sekonder
Örnek 1: V primer = V sekonder
T1
V primer
T2
T3
T1
V primer
V sekonder
T4
T2
Örnek 3: V primer < V sekonder
T1
T3
V primer
V sekonder
T2
T4
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
T3
V sekonder
T4
Hidrolik karõştõrõcõnõn hesaplanmasõ
d1
> 0,5 (d1 + d2)
d2
>3D
> 0,5 (d1 + d2)
Örnek: d1=32
D
d2=32 ve D=64 ise, hidrolik karõştõrõcõda eksen kaydõrma mesafesi :
>05 ( 32+32) olmalõdõr. Buna göre bu mesafe 32 mm’den büyük seçilmelidir.
İçteki eksenler arasõndaki mesafe ise 3D den büyük olmalõdõr. Buna göre bu
mesafede 200 mm’den büyük olmalõdõr.
Soru:
Örnek villada kurulan õsõtma sistemi için bir hidrolik karõştõrõcõ gerekli midir?
Eğer gerekiyorsa seçilen boru çaplarõna göre ebatlarõnõ belirleyiniz ve seçim
listesine kaydediniz.
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
2.3 POMPA SEÇİMİ
Pompa seçim kriterleri :
m : Tesisatõn õsõ ihtiyacõnõn karşõlanabilmesi için gerekli
debi (m3/h)
H : Basma yüksekliği mSS (Tesisat direnci)
“ m “ Debinin belirlenmesi :
Q = m . C . ∆t
Örnek :
Q = 46,5 kW
90/70 °C sistem
Buna göre :
m = 46500 Wh / 1,16 . 20 = 2000 lt/h
m = 2 m3/h
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
H “ Basma yüksekliğinin ( tesisat direnci) belirlenmesi :
- Tesisat üzerindeki tüm elemanlarõn direnç değerleri belirlenmelidir.
Örnek :
Radyatör
(2,3 kW)
Kazan
50 mmSS (Üretici firma verilerine göre)
Karõştõrõcõ 3/8”
260 mmSS (Üretici firma verilerine göre)
Termostatik vana
400 mmSS (Üretici firma verilerine göre)
Boru devresi (bakõr boru) 1)
600 mmSS (Seçilen boru çapõna göre
tablo değerinden)
Diğer 2)
180 mmSS
Toplam
1)
50 mmSS (Üretici firma verilerine göre)
1540 mmSS = 1,54 mSS
Boru devresi 30 m gidiş ve 30 m dönüş olmak üzere toplam 60 m hesap edilmiş, boru çapõ da
tabelaya göre direncin R =10 mmSS/m olacak şekilde belirlenmiştir.
2)
Boru devresi üzerindeki diğer elemanlarõn (fittings v.s.) direnç değeri, boru devresinin toplam
direncinin yaklaşõk % 30’u olarak kabul edilmiştir.
Buna göre :
Gerekli olan pompa m = 2 m3/h suyu, H = 1,54 mSS dirence karşõ
DOLAŞTIRABİLMELİDİR.
Soru:
Örnek villa için seçilen õsõtma sistemine gerekli olan pompa değerlerini
(debi ve basma yüksekliği) belirleyiniz. Seçilen pompa tipi veya tiplerini
seçim listesine kaydediniz.
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
Üst Satır : Debi m (lt/h)
Alt Satır : Hız v (m/sn)
Üst Satır : Debi m (lt/h)
Alt Satır : Hız v (m/sn)
Bakõr borulu tesisatlarda boru çaplarõnõn belirlenmesi (80 °C’de)
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
H
2
H
η opt
1
Pompa
seçim aralõğõ
Auslegebereich
0,25
0,5
1
1,5
m
m
Tesisat karakteristik eğrisi
Pompa karakteristik eğrisi
H
mN
Pompa ve tesisat karakteristik eğrileri
ile işletme noktasõnõn belirlenmesi
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
m
2.4 GENLEŞME DEPOSU SEÇİMİ
Emniyet ventilinin basõnç değerinin belirlenmesi
Pev ≥P0 +1,5bar
P0 : Tesisatta bulunmasõ gereken basõnç (bar)
P0 ≥ H(m) + 0,2 bar
10
H: Tesisatõn statik yüksekliği
P0 ≥ 1 bar olmasõ tavsiye edilmektedir.
Tesisatõn içindeki su miktarõnõn yaklaşõk bir değerle
hesaplanmasõ:
Döküm radyatörlü sistem
VA = Q (kW) x 13,5 l/kW
Panel radyatörlü sistem
VA = Q (kW) x 8,5 l/kW
Yerden õsõtma sistemleri
VA = Q (kW) x 12,0 l/kW
Örnek:
Q = 50kW olan döküm radyatörlü bir õsõtma sisteminin su kapasitesi yaklaşõk
olarak :
VA = 50 x13,5 =675 lt.
Genleşme deposu hava basõncõ 1 bar ise seçilen genleşme deposu kapasitesi için
tabloda işaretli alana bakõnõz.
Soru:
Örnek villada seçilen õsõtma sistemi için gerekli genleşme deposu kapasitesini
belirleyiniz ve seçim listesine kaydediniz.
2.4.1 Gerekli emniyet ventili gider borusu çaplarõ :
Cihaz gücü
Emniyet ventili çõkõşõ(DN)
Gider borusu çapõ (DN)
< 50 kW
DN 15
DN 20
< 100 kW
DN 20
DN 25
< 200 kW
DN 25
DN 32
< 350 kW
DN 32
DN 40
Not : Gider borusu maksimum 2 dirsek ( 90° ) ve uzunluk 2 m’den fazla olmamalõdõr.
Soru: Örnek proje için emniyet ventilini ve gider borusu çaplarõnõ belirleyiniz ve
listeye kaydediniz.
2.5 KARIŞTIRICI VANA SEÇİMİ
AB
B
A
Üç yollu sağ bağlantõlõ karõştõrõcõnõn bağlantõ şemasõ
Basınç kaybı
(direnç)
Isı gücü
Debi
Debi
Basınç kaybı
(direnç)
Isı gücü
Soru:
Örnek villada uygulanan õsõtma sistemi için karõştõrõcõ vanaya ihtiyaç
var mõdõr? Eğer gerekli ise ölçülerini belirleyerek listeye kaydediniz.
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
3. CİHAZ TİPLERİ
3.1 YOĞUŞMALI DUVAR TİPİ KOMBİ CİHAZI VUW 356
• 35 kW õsõtma ve sõcak su gücü
• Enerji tasarruflu yoğuşma tekniği
• Standart kullanma verimi % 109
• %30 ile %100 güç arasõnda kademesiz
tam modülasyon
• LCD ekran sayesinde hõzlõ ve kolay arõza
teşhis sistemi
•Aqua –sensör sistemi ile sabit sõcaklõkta
su garantisi
•Gerekli minumum su miktarõ sadece 1,5
lt/dk ve 0,15 bar
•Aqua-konfor sistemi ile anõnda sõcak su
•∆t =30K ile 16,8 lt/dk sõcak su miktarõ
• Motorlu 3 yollu vana
• Elektronik üzerinden sağlanan üç yollu
vana ve pompa antiblokaj sistemi
• Modem üzerinden on-line uzaktan
kumanda ile servis imkanõ
• Küçültülmüş cihaz ebatlarõ sayesinde
montaj için daha az yer gereksinimi
•Dikey, yatay ve binanõn bacasõ içine baca
bağlantõsõ imkanlarõ
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
EcoTEC VUW 356 Yoğuşmalõ Kombi Cihazõ
12
11
Açõklamasõ
2
1 Hava emiş borusu
2 Termo kompakt modülü
3
3 Ateşleme elektrodu
1
10
4 Üç yollu vana
1
5 Sõcak su eşanjörü
6 Aqua sensör
9
8
7 Elektrik kutusu
8 Pompa
9 Gaz armatürü
7
10 Otomatik pürjör
11 Yoğuşmalõ õsõ eşanjörü
12 Yanma havasõ / atõk
5
4
gaz akõm borusu
bağlantõsõ
6
VUW 356 Bağlantõ Ölçüleri
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
3.1.1 VUW 356 ile tesisat bağlantõ örnekleri
Örnek 1: VUW 356 ile tek devreli (radyatör
veya yerden õsõtma) sistem bağlantõsõ
Örnek 2: VUW 356 ile hidrolik karõştõrõcõlõ, tek devreli
sistem bağlantõsõ
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
Örnek 3: VUW 356 ile hidrolik karõştõrõcõlõ, radyatör ve
yerden õsõtma sistemlerinin bağlantõsõ
Örnek 4: VUW 356 ile oksijen difüzyonuna müsait plastik
borulu tek devrenin (radyatör veya yerden õsõtma) eşanjör
ile sistem ayõrma bağlantõsõ
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
3.2 YOĞUŞMALI DUVAR TİPİ ISITMA CİHAZI VU 506
• 50 kW õsõtma gücü
• Enerji tasarruflu yoğuşma tekniği
• % 30 ile % 100 güç arasõnda kademesiz
tam modülasyon
• Yoğuşma tekniğine göre çalõşmada
yüksek verim %109
• Entegre edilmiş hidrolik karõştõrõcõ
• Entegre edilmiş boyler doldurma
pompasõ
• Küçük cihaz ebatlarõ sayesinde her
yere montaj imkanõ
• Dikey, yatay ve binanõn bacasõ içine
baca bağlantõsõ imkanlarõ
VU 506 Bağlantõ ölçüleri
TEKNİK VERİLER
Cihaz Modeli
EcoTEC
VUW 356 E
VU 506 E
Birim
Kalorifer konumunda
maksimum õsõl yük “QB„
35,0
46,0
kW
Kalorifer konumunda
maksimum güç PW
37,1
48,9
kW
Kalorifer konumunda
minumum güç
10,3
13,6
kW
11,1- 37,1
10,6- 36,4
10,3- 34,3
15,0 - 48,9
13,9 - 46,4
13,6- 45,2
kW
kW
kW
Sõcak su konumu ve boyler
konumunda maksimum güç
34,3
27,1
kW
Maksimum õsõl güçte atõk
gaz kütlesi
56,5
81
kg/h
Maksimum õsõl güçte atõk
gaz sõcaklõğõ (80/60 °C)
70
65
°C
Pompa debisi (∆T =20k)
1480
1960
lt/h
Maksimum kalorifer gidiş
suyu sõcaklõğõ
85
90
°C
Yoğuşma suyu miktarõ
3,3
4,4
lt/h
Ağõrlõk
41
56
kg
Yükseklik
800
732
mm
Derinlik
450
277
mm
En
480
600
mm
Kalorifer konumu
(40/30 °C)
(60/40 °C)
(80/60 °C)
3.2.1 VU 506 E Cihazõ ile tesisat bağlantõ örnekleri
Örn. 1: 2 devreli boyler bağlantõsõz tesisat
Açõklamasõ :
1 VU 506 E
2a Sirkülasyon pompasõ (dahili)
2b Sirkülasyon pompasõ (ilave)
2c Sirkülasyon pompasõ (ilave)
3 Termostatik vana (aksesuar)
4 Otomatik kontrol panel
5 Uzaktan kumanda (aksesuar)
6 Dõş hava duyargasõ
7a Kalorifer gidiş suyu sensörü (Radyatör
devresi)
7b Kalorifer gidiş suyu sensörü (Yerden
õsõtma devresi)
8 Bekçi termostat
10 Motorlu karõştõrõcõ vana
11 Ayar vanasõ
12 Çekvalf
13 Boyler doldurma pompasõ
17 Hidrolik karõştõrõcõ
Örn. 2: 2 devreli boyler bağlantõlõ tesisat
Açõklamasõ :
1 VU 506 E
2a Sirkülasyon pompasõ (dahili)
2b Sirkülasyon pompasõ (ilave)
2c Sirkülasyon pompasõ (ilave)
3 Termostatik vana (aksesuar)
4 Otomatik kontrol panel
5 Uzaktan kumanda (aksesuar)
6 Dõş hava duyargasõ
7a Kalorifer gidiş suyu sensörü (Radyatör
devresi)
7b Kalorifer gidiş suyu sensörü (Yerden
õsõtma devresi)
8 Bekçi termostat
10 Motorlu karõştõrõcõ vana
11 Ayar vanasõ
12 Çekvalf
13 Boyler doldurma pompasõ
14 Boyler VIH
15 Boyler sensörü
16 Sõcak su sirkülasyon pompasõ
17 Hidrolik karõştõrõcõ
3.3 VUW 356 ve VU 506 CİHAZLARININ BACA BAĞLANTILARI
VUW 356 maks. Boru boylarõ
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
VU 506 maks. boru boylarõ
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
VUW 356 ve VU 506 cihazlarõnõn baca
bağlantõlarõnõn bina bacasõ içine montajõ
Bulunduğu ortamdan bağõmsõz çalõşma için
baca bağlantõsõ montaj örneği
Bulunduğu ortamdan bağõmlõ çalõşma için baca
bağlantõsõ montaj örneği
3.4 IDEA COMBI B 130
• 32 VE 36 kW’lõk õsõtma ve sõcak su kapasitesi
• Bacalõ ve hermetik modeller
• Entegre edilmiş 130 lt sõcak su boyleri
• Çift genleşme deposu
• Cihazõn içine entegre edilebilen karõştõrõcõ devre kiti
• Elektrikli boyler õsõtma tasarruf kiti
3.4.1 IDEA kombi bağlantõ aksesuarlarõ
Aqua Konfor kiti
(Ürün no: 1875510)
Karõştõrõcõ devre kiti
Ürün no: 1875560)
Elektrikli boyler
õsõtma tasarruf kiti
Ürün no: 1872580)
Boyler
Cihaz ebatlarõ ve bağlantõ ölçüleri
IDEA 32/5 CSI KOMBİ B 130
X= 190 mm
IDEA 36/5 KOMBİ B 130
X= 240 mm
A1
1. õsõtma devresi gidiş bağlantõsõ
A2 A3
2. ve 3. Isõtma devreleri gidiş bağlantõlarõ (Aksesuar)
R1
1. õsõtma devresi dönüş bağlantõsõ
R2 R3 2. Ve 3. Isõtma devreleri dönüş bağlantõsõ (Aksesuar)
US
Sõcak su çõkõş bağlantõsõ
ES
Soğuk su giriş bağlantõsõ
RS
Boyler sirkülasyon devresi bağlantõsõ
G
Gaz girişi bağlantõsõ
TEKNİK VERİLER
Cihaz modeli
Güç
Kategori
Gaz giriş basõncõ
Doğalgaz
G20
LPG
G30
LPG
G31
Maksimum gaz debisi
G20
G30
G31
IDEA KOMBI CSI
B 130
32/5
(Ürün no:1820205)
IDEA KOMBI
B 130 36/5
(Ürün no: 1820235)
BİRİM
31,5
36,0
kW
II2H3+
II2H3+
-
20
30
37
20
30
37
mbar
mbar
mbar
4,2
3,13
3,08
3,69
2,75
2,70
m³/h
kg/h
kg/h
Boyler kapasitesi
130
130
Litre
Genleşme tankõ
kapasitesi
Isõtma devresi
Boyler
10
4
10
4
Litre
Litre
14,1
15,6
litre/da
k
Maksimum õsõ
yükünde atõk gaz
kütlesi
16
26
gr/sn
Atõk gaz sõcaklõğõ
152
137,9
°C
Ø 60/100
Ø 150
mm
235
196
kg
Su debisi (∆F = 30K)
Baca bağlantõsõ
Ağõrlõk
3.5 BONGAS 1 ve BONGAS 2 KAZANLARI
BONGAS 1
• 66 -272 kW kapasite
• Atmosferik brülörlü
• Dökme dilimli
• Değişiklik yapõlmadan sõvõ
yakõtlõ kazanlarõn yerlerine
kullanõlabilme özelliği
• % 91 verim
BONGAS 2
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
Kazan ebatlarõ ve bağlantõ ölçüleri
L
mm
L1
mm
φ
mm
Bongas 1/6
755
305
175
Bongas 1/9
1040
450
225
Bongas 1/10
1135
495
225
Kazan tipi
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
Kazan ebatlarõ ve bağlantõ ölçüleri
φ
φg
mm
Bongas 2/7
mm
La
mm
Lf
mm
Lg
mm
Lm
mm
Lr
mm
250
R1
160
560
45
1150
210
Bongas 2/8
250
R1
60
510
45
1150
110
Bongas 2/9
300
R1 ¼”
260
760
75
1450
310
Bongas 2/10
300
R1 ¼”
160
710
75
1450
210
Bongas 2/11
300
R1 ¼”
260
860
75
1650
310
Bongas 2/12
300
R1 ¼”
160
810
75
1650
210
Bongas 2/13
300
R1 ¼”
260
960
75
1850
310
Bongas 2/14
300
R1 ¼”
160
910
75
1850
210
Bongas 2/15
300
R1 ¼”
260
1060
75
2050
310
Bongas 2/16
300
R1 ¼”
160
1010
75
2050
210
Kazan tipi
TEKNİK VERİLER
Kazan tipi
Bongas
1/6
Bongas
1/9
Bongas
1/10
Ürün no
1610076
1610079
1610080
66,1
92,1
102,6
II2H3+
II2H3+
Gaz giriş basõncõ
Doğalgaz
G20
LPG
G30
LPG
G31
20
30
37
20
30
37
20
30
37
mbar
mbar
mbar
Atõk gaz kitlesi
51
72
79
gr/sn
Atõk gaz sõcaklõğõ
144
134
136
°C
Maksimum gaz debisi
G20
G30
G31
7,86
5,87
5,77
10,83
8,08
7,94
12,07
9,0
8,85
m³/h
kg/h
kg/h
Eşanjör su kapasitesi
30
45
50
Litre
Eşanjör yüzeyi
3,5
5,6
6,3
m²
2"
2"
2"
-
Gaz girişi
¾"
¾"
¾"
-
Ağõrlõk
225
330
365
kg
Güç
Kategori
Gidiş-dönüş
bağlantõlarõ
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
II2H3+
Birim
kW
-
TEKNİK VERİLER
Kazan tipi
Birim
Ürün no
Güç
Bongas
2/7
Bongas
2/8
Bongas
2/9
Bongas
2/10
Bongas
2/11
1210007
1210008
1210009
1210010
1210011
kW
122,8
137,9
152,8
169,7
186,7
-
II2H3+
II2H3+
II2H3+
II2H3+
II2H3+
Gaz giriş basõncõ
Doğalgaz
G20
LPG
G30
LPG
G31
mbar
mbar
mbar
20
30
37
20
30
37
20
30
37
20
30
37
20
30
37
Atõk gaz kitlesi
gr/sn
93
104
133
142
148
Atõk gaz sõcaklõğõ
°C
118
117
110
112
115
Maksimum gaz
debisi
G20
G30
G31
m³/h
kg/h
kg/h
14,4
10,7
10,6
16,1
12,0
11,8
17,9
13,3
13,1
19,9
14,8
14,6
21,9
16,3
16,0
Litre
87
97
107
117
127
Eşanjör yüzeyi
m²
8,8
10,5
12,2
13,9
15,6
Gidiş-dönüş
bağlantõlarõ
-
2½"
2½"
2½"
2½"
2½"
Gaz girişi
-
1"
1"
1¼"
1¼"
kg
640
710
880
950
Kategori
Eşanjör su
kapasitesi
Ağõrlõk
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
1¼"
810
TEKNİK VERİLER
Kazan tipi
Birim
Bongas
2/12
Bongas
2/13
Bongas
2/14
Bongas
2/15
Bongas
2/16
1210012
1210013
1210014
1210015
1210016
kW
203,6
220,3
237,8
255,2
272,4
-
II2H3+
II2H3+
II2H3+
II2H3+
II2H3+
mbar
mbar
mbar
20
30
37
20
30
37
20
30
37
20
30
37
20
30
37
gr/sa
n
151
156
199
196
193
°C
117
121
110
115
119
m³/h
kg/h
kg/h
23,8
17,8
17,5
25,8
19,3
18,9
27,9
20,8
20,4
29,9
22,3
21,9
32,0
23,8
23,4
Litre
137
147
157
167
177
Eşanjör yüzeyi
m²
17,3
19,0
20,7
22,4
24,1
Gidiş-dönüş
bağlantõlarõ
-
2½"
2½"
2½"
2½"
2½"
Gaz girişi
-
1¼"
1¼"
1250
1320
Ürün no
Güç
Kategori
Gaz giriş basõncõ
Doğalgaz
G20
LPG
G30
LPG
G31
Atõk gaz kitlesi
Atõk gaz sõcaklõğõ
Maksimum gaz
debisi
G20
G30
G31
Eşanjör su
kapasitesi
Ağõrlõk
kg
1¼"
1¼"
1030
1100
1¼"
1180
*Bongas 2/7 ve 2/8 tipi kazanlar tek brülörlü ve diğer tipleri ise çift brülörlüdür. Montaj
esnasõnda bu hususlar göz önüne alõnmalõdõr.
3.5.1 Bongas 1 ve 2 kazanlarõ ile tesisat bağlantõ örnekleri
ϑ
ϑ
Örnek 1: Bongas kazan ile hidrolik karõştõrõcõlõ radyatör ve yerden õsõtma
sistemlerinin bağlantõsõ
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
Örnek 2: Bongas kazanõ ile boylerli, hidrolik karõştõrõcõlõ radyatör ve yerden õsõtma
sistemlerinin bağlantõsõ
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
Örnek 3: Bongas kazanõ ile boylerli, radyatör ve yerden õsõtma sistemlerinin
bağlantõsõ ( Kazan devresi By-pass(şönt) bağlantõlõ)
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
4.
1.
ODA TERMOSTATLARI VE OTOMATİK KONTROL SETLER
Oda termostatõ VRT- 40 ( 300 662 )
•
5 – 30 °C arasõnda ayarlanan sõcaklõkta oda sõcaklõğõnõ sabitleme
•
Duvara monte edilip, kablo bağlantõsõ 3x0,75 olmalõdõr.
•
Kullanõldõğõ cihaz tipleri VCK, Pro, Plus, VUW 356, VU 506 ve Aqua Plus
2.
Time Switch ( 306 742 )
•
Haftalõk programlõ, dijital
•
Kalorifer konumu ve Aqua-Konfor için haftanõn 7 gününü
programlayabilme imkanõ
•
Cihaz üzerine montaj
•
Kullanõlan cihaz tipleri Pro, Plus, Aqua Plus ve VUW 356
3.
Oda termostatõ VRT – 220 ( 306 770 )
•
Dijital, Günlük programlõ
•
Tatil ve parti fonksiyonu
•
Duvara monte edilip, kablo bağlantõsõ 3x0,75 olmalõ
•
Kullanõldõğõ cihaz tipleri VCK, Pro, Plus, Aqua Plus ve VUW 356
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
4.
Oda termostatõ VRT- 230 ( 306 771 )
•Dijital, haftalõk programlõ
•Tatil ve parti fonksiyonu
•Duvara monte edilip, kablo bağlantõsõ 3x0,75 olmalõ
•Kullanõldõğõ cihaz tipleri VCK, Pro, Plus, Aqua Plus ve VUW 356
5.
Oda termostatõ VRT - 240 ( 306 772 )
•Pilli, dijital haftalõk programlõ
•Tatil ve parti fonksiyonu
•Duvara monte edilip, kablo bağlantõsõ 2x0,75 olmalõ
•Kullanõldõğõ cihaz tipleri VCK, Pro, Plus, Aqua Plus, VU 506
ve VUW 356
6.
Oda termostatõ VRT – 240f ( 306 773 )
•Pilli, dijital haftalõk programlõ
•Uzaktan kumandalõ, kablosuz bağlantõ
•Tatil ve parti fonksiyonu
•VRT – PF’nin yerine kullanõlacaktõr
•Kullanõldõğõ cihaz tipleri VCK, Pro, Plus, Aqua Plus ve VUW 356
BAYİ EĞİTİMİ 2002
TEKNİK & EĞİTİM
7.
Oda termostatõ VRT- 390 ( 300 641 )
• Dijital, haftalõk programlõ
• 14 dilde menü (Türkçe dahil)
• Tatil ve parti fonksiyonu
• Duvara monte edilip, kablo bağlantõsõ 3x0,75 olmalõ
• Kullanõldõğõ cihaz tipleri Pro, Plus, Aqua Plus ve VUW 356
8.
Otomatik kontrol set VRC – 410s ( 300 645 )
• Dõş hava kompanzasyonlu dijital haftalõk programlõ
• Kalorifer, Aqua-Konfor ve sirkülasyon pompasõ çalõşma
zamanlarõnõ programlayabilme
• Tatil ve parti fonksiyonu
• Duvara ve cihaz üzerine monte edilebilme özelliği
• Kullanõldõğõ cihaz tipleri Pro, Plus, Aqua Plus ve VUW 356
9.
Otomatik kontrol set VRC – 520s ( 300 678 )
• Dõş hava kompanzasyonlu dijital haftalõk programlõ
• Kalorifer, Boyler ve sirkülasyon pompasõ çalõşma
zamanlarõnõ programlayabilme
• 2 õsõtma devresini kumanda edebilme özelliği (Radyatör ve
yerden õsõtma gibi)
• Kullanõldõğõ cihaz tipleri VU 506, IDEA kombi, BONGAS 1 ve
BONGAS 2 kazanlar
• Bu cihazlarla birlikte kullanõldõğõnda 306752 ürün kodlu duvar
montaj seti ile birlikte kullanõlmalõdõr
Soru:
Örnek villada kurulan sistem için gerekli olan otomatik kontrol setin tipini belirleyiniz
ve listeye kaydediniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
4 961 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content