close

Enter

Log in using OpenID

5. sınıf 2. dönem 2. yazılı b grubu cevap anahtarı

embedDownload
ADISOYAD
I, ...CEY{*P.,,*AAHTA7I
SII\IF /NO
z7-...
...1...12014
PUAII-I:
I
2OI3.2OI4
ECiTiM- oCNBTTU YILI LiNYiT ORTAOKTTLU7. SIITTFLAR
MATEMATiX Z. NOXNM2. SINAV SORTILARI_ B _
b^tz-gt4 44E G-rc-9-20-23
6, 20, 12,19,23, 14,17,17, 19,14,14
Verilen sayrdizisinegiire a;afrdaki ilk 3 soruyu
cevaplayrnrz..
A)6
B)24
4t
c)14
2-Tepedeferinedir?
B)24
A)6
@',
D) 17
@rtn
3-Ortanca terim nedir?
A)6
-6 =
23
1- Agrklrkdelerinedir?
c) 14 @r,
B)24
s- {"P.} Karenin kogegenleribirbirinisrtalar.
{.y..) Dikdnrtgen ayntzamanda bir karedir.
1.O.1Xare aynrzamanda bir dikddrlgendir(.t. ) Dikd6rtgeninkbgegenleribirbiriniortalar.
(.0.) Xare ve dikdortgen aynt zamanda birer
paralefkenardrr.
Yukandaverilenciimlelerinkagtanesivanhstrr?
D)4
c)3
B)2
@r
4-Sekizgenin bir kiiqesinden !r9 kiisegen gizilir?
A)3
B)4
D)6
@s
5- Yedigeninig agrlantoplamrpgfir?
A) s40
@ e00
B) 720
D) 1080
Aqa[rdakilerin hangisi qeklin 90
derecesaat yiiniinde ddndiiriilmiiq
halidir?
A) .
ai
B)
c)
fr
[email protected],
ll -11
u \ = € i ,
Yukandaki siislemenin kodu nedir?
ti 4;4;4;3;3
c'sa;3
@
4;3;3;4;3
D) 4;4;3;3
10- Aqa[rdaki gekillerin hangisinin diinme simetrisi
yoktur?
c)
B)
*A
<^__>
'\r---------rl
fr
noktaltkd$tt uzerin- : :
,r_Yanda,
-de qizilmiggeometrikgeklin' '
I
:
3
Yukandaki birim kiipler ile olugturulmuggeklin iistten
hangisidir?
giiriiniipii a9afrdakilerden
B)
. .
benzerlikorantnagdre' '
kiigrlltulm0ghAli aga$rdaki-I .
:.
lerdenhangisidir?
A)
ul .
@
M
, / , / / /
1r,il4-t,{-14"4
'/', /' /
r',
- *
16) 4x (x D 4t + 4x 1 ifadesininen sadehali
aga[rdakilerdenhangisidir?
, h &
Yukandaki qekildeI // t oldugtrna gdre
aqalrdakilerdenhangisidrs terstir?
@
c)
,tl 6''. \$f, d
tanesiiq,.,biikey
gokgenlerden,,.t<aE
Yulrandald,.
qolqendir*
B)dileb
D)cilea
ailod
cileb
Ail
l3=),,
Yandakigekilde,
GH // EF,
m,{zHBA}= (2x,*'15'}
G)3
2,
rntrEDC)= {x,,+.1,5'}
ise x kagdereqedir?
@eo
c) 40
@to
D14
$ekildeki yamula ait Y
deferi agafrdakilerden
hangisidir?
5.1vl =BC
18)
VE
A) 20
D) x2+x
C) 4x2
N-t @l
c) 110
D) s0
B)70 t'60
D) 120
r4-)
le- )
9q- z
Yandaki'gekil O noktast
etraftnda saat Yonunde
90" dondurulurse hangi
n..-...---c
gekil elde edilir?
Yukandaki ABCD "**EFGA dikdiirtgenine ise
benzerlik orant aga[rdakilerden hangisidir?
(Biiyiik dikdiirtgenin kiigiik d ikdii rtgene orant)
@,2
1
c),
B)3
15-
9br
D
{?x+ 3i br
1
o)J
N
i v - * ) n ts n t
Yukanda diizgiin olmayangokgenlerigin
ABCDEF s NOPKLM veriliYor.
hangisidir?
(y-x) de[eri aqafrdakilerden
13-3=lO
B)13
@ro
20,
Duzgun bir beqgen igin
asa$rdaki ifadelerden
*
hangisi do$rudur?
a^'
k o g e g e n i v ardrr'
@5
'1O8"dir.
B) Bir d6 aqrsrnlnolgiis0
C) Bir ig agtstntn olgr-isu72"dir.
D) Ttim kenar uzunluklarr farkltdtr.
Not: Her soru S'er puan deferindedir.
M rlJ?
A)3
",( BI\/ c)droep
D) 16
nir,nnivr
BA$ARTLAR
Ilasan ALKAN
Matematik Olretmeni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 116 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content