close

Enter

Log in using OpenID

25 nı 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 Sayı
: 81901 ı 77.800 / 82.7-9
Konu: Korsan
Yayınla
25
nı 2014
Mücadele
TELEFO,," ZiNCiRi
.........................MÜDÜRLÜGÜNE
ilgi:
İl Milli Eğitim MüdürlUğünün 23.09.2014 tarih ve 4125623 sayılı yazısı.
Yayıncılar Meslek 13irliğinin Korsan Yayınla
Mücadele ile ilgili yazıları ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Müdüra.
Müdürü
Şube
EKLER: ı
- Yazı ve Ekleri (I
Sayfa) DAGITIM: I-Tüm Okul Müdürlükleri MEZiTLI iLÇe MiLli EGiTiM "OIıOKI.OliO Y-:nı MaJı.G.M.KJ3ulvan \1eziıli Sanayiı Sitesı Girişi Çelik Apt.Kat.2
MEzln.i/MERsiN Teklbn:(} 24 )3585464 faks. (Ü324 }3597444 ı>posta' l11t:l.i ı i i J J:i! Illcb.go\' .tr \\ cb :hupjIn:c.ci tli ,mc b. gO\' .tr A)rmıılı bilgi için irtibaı:0flMg;r\iıim Iliımcıkrı Ihıillilr) II ORANI.l ..
...• "
T.C.
"'
~
't:Y
"'~
'. •
\
MERSiN VALiLiGi
İl Mıllı EğlUm Müdürlüğii
"of
,'!:
'if,'
ı1\t~!~:ı itı
YUYUiH, Jl
. .,/,'-" ~.~.$".e::f'''''''
Sayı
11.09.2104
: 2014/750 Konu : Korsan Yayıola Mücadele
S.yı : 93525931/824/4125623
Konu: Korsan Yayınla Mücadele
?.310Y120 i 4
MERSIN IL MiLU EeilTIM MÜDÜRlÜeiÜ'NE
Yayıncılar Meslek Birliği-YAYSiR, 5846 sayılı Flldr ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, eser
veya hak sahlplerinden sözleşmeyle devraldıkları mali haklan kullanarak, ilim ve edebiy~t es:erlerini
çoğaltan ve yayan üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve haklarının idaresini ve takibini yapmak
özere kurulmuş bir meslek birl1ğıdir, .. " ................................ " ............KAYMAKAMUÔlNA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne) İlgi : Yayıncılar Meslek Birliği nin 11.09.2014 tarih ve 2014nso sayılı yazısı.
Meslek Birliğimiz, öyelerinin mart hak sahibi olduğu kitapların lılnsrz çoğalttıması, yayılması ve satılarak haksız kazanç sağlanmasına kar~ı korsanla yayıncılıkta mücadele kapsamında eiivenllk güçleri Yayıncılar
Meslek
Birliğinin
Korsan
Yayınhı
Mücadele ile ilgi!i
ile işbirliği içinde 2006 yılından bu yana mücadelesini sürdürmektedir,
ekıe
gönderi!mi~tir Hak sahiplerinden izinsiz olarak çoğaltma Işlemi çeşıtlı yollarla gerçekleşmektedir; Hak sahibiyle yapr)mış yazdı bir sözleşme olmaksamı matbaa vb, yerlerde "kitap" şeklinde
Bilgilerinizi ve ilçeniz okuHanna gönderilmesini rica ederim.
basılarak,
..Q r."
{09 ( '2 () tf.. eı AYDOÔAN
e;6(5"((
EKL.E.R 1- jlgi Yaz, ve Ekleri (i Snyfu)
Fotokopi çeken yerlerde, izin alınmaksızın orijinal eserden bire bir fotokopi çekerek ya da bilgisayardakl dljital kopyadan çıkış alarak, Bandrol yönetmeliğine aykırı, b<ındrolsilz ya da usulsöz bandrol kullanılmış kitaplar,
Bu yöntemlerle çoğaltılmtş ve satışa çık;ırtılmış eserlerin tümü "korsan" olarak adlandırılmaktadır.
rT~ali a,
.
DrlfQ.h:.ı
Müdür
Yardımcısı
Özellfkle okullarımııda bulunan fotokopi makineleri ne öğretmenlerimize tanıtım maksatlt
verilen kitapların ve dergilerin çoğaltıldığı şeklinde yo~un şik~yetJer gelmekte olup bu eylemin 5846
sayılı yasa çerçevesinde suç oldIJ~u ve okul Idaredlerlmiıin bu konuda sıkıntı yaşayabfleceklp.ri ve
Savcılık soruşturmasına muhatap olabilecekleri riski mevcut bulunmaktadır,
ılı).
Basılı kitap korsanı dışında eğitim kurumlarının ıçınde ve çevresınde yoğunlaşan fotokopi
yoluyla izinsiz çoğaitım yaparak haksız kazanç sağıayanlara karşr idareci, öğretmen ve öğrencilerin
bilgilendirilmeleri, korsan kitap veya fotokopi kitap almamafarı konusunda uyarıtmaları ve kurum
yöneticilerinin getekll tedbirled almaları amacıyla yetki alanınıı Içindeki tüm okul müdürlüklerinın
bilgilendirilmesi hususunda gereğini diierlı.
1·J~ 2..<... • ",-:::ı .";l..o{~
DAGITIM • Tüm İlçe KaymakamlıkIaona
c-; .
~"' .
A-:,· ;'.:ıCIf
.
..
'
; lv. ""/'J _ .
U\ien' ,
;l
:L~.I.,
~
t
Y(ttlyu l\'i~h'ilDAYI
Uilgısay;;ıı I,:ıl~;tmenı Saygılarımızia,
AlperZORLU
GeneLSekrı:ter
.•
dir;
.v\.jCI~i·······~~·.'
.ı.."
§'
8
-
':?"<'\
\\,
/"'"
~,(
~
\
\
Iwnhi
J«Vlf,;r
-.:J~i.".'
,,~i,
c'·
,~'/
.. / ."";,-_J,,.
i
,
Adı-~ : Menirı
tl MillJ Egitim Mürurhiğu DUrnlUJlIniIT Mah, GMI(, Dulvan 33 ı)o Yeni~ehjrIMERStN
Tel: tl (324))29 1481 -84
Bilgı İ~in: Altla ŞiMŞEK (Sef)
Uıı.1ıili;
309
fu : oP24P27 35 LS· 19
E-posı.n: kulnır))@ıııcb,gov,tr
'.
',J Dağıtım: Türkıye'deki
ı.:r
Tüm lı ve llçe Milli EğitIm MOdurlüklerine
t>.ıc:
YAYıNCıLAR MESlEI<
fliRtlGI. PClS ..
PUSUSHEIlS CÖPYf(IGH1&lICENSING SOClflY TtlRKEY
Aparımanı.
BL! ~" .. ~ ııjjv~rıli dekImlilk ,mm ile imZll!IIMUljtır. hl1p lIe~raIra«811.meb,ı!lo~.lf adrt,ir.den S5b8·2d29- )e52~bJI.'IC~ 7669 kodu ilc teyıı t.dık:bdır,
No.SS j~rANijtJL
.. '\0
:;: ,1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
98 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content