close

Enter

Log in using OpenID

05.09.2014 sgk itiraz komisyonu raporu

embedDownload
EczANE siciı-i
EczAN E oö«üıvı No/GRuBu
ı<rslıuri oLAN REçETE işı-rıvı NuMARAsı
oys rRniH/sAyısı
«oıvıisyoıu rnnixi
18330697
10755033-A GRuBU
L44Fc4w
o2.o9.2ot4-4349458
05.09.2014
İrİnazKoNUsu:t44FC4W-VENoFERAMPuL(ıAoıoö
grlinriı-rıv DuRuMLARDAN einl vor.1
İrinazroıvıisvoıuuNUNKARARl:144Fc4W-VENoFERn
suTUN 4.2.41, ıvınoogsİıve geı-inrilrN DuRuMLAnon aini EKLENMEDiĞiıuorıv iriRazıııı
nEooiıte
EczANE
siciıi
EczANE oöxüıvı No/GRuBu
rrsiııri
oLAN REçETE işı-ervı NuMARAsı
oys rRRiıı/sAyısı
18330912
10993068_4 GRuBU
15954BY_lsAMzHL
o2.o9.2ot4-4339443
«oıvıisyoıu rnnirıi
05.09.2014
ıTlRAz KoNUsu : 15954BV- PRADAXA 15o MG 60 SERT ransÜı-1 ieor oöıvÜşÜ
RAPORDA, nisr rarrö Rırni ıv oeıu H iç e i ni s eı-inrilıvı Eıvı iş.) ısAMZH L-iaor oöıu üşü
RAnoRDA 1TANE 1 DL soNucu vAR.2 TANE oLMAsl crnrrivon.1
İrİnazxoıvıİsyoıuUNuNKARARI:15954BY.PRADAxAı[email protected]
gİı-eİı-rRorN ( RlsK raxrönü1 iaor oöıuüşü exı-rıvMroiĞiıuorıu vr ı<esiıurioeıu
soıuRa
EKLENEN sİı-e i uye uıv eönüı-ıvıroiĞiıuorıv irinazııu Reooiıvr. IsAMZHL_ cnrsron içiıu
ieo e oö ıu üşü a r nE ı<ı-i p üzrı-rıvı E yApı LMAo ıĞ ı ıu oRıu iri nnzı ııı Rr o oi ıu r.
EczANE siciı-i
ECZANE OÖXÜİVİ NO/GRUBU
xrsiıvri oLAN REçETE işı-Eıvı NuMARAsl
oys rnRiH/sAyısı
ı<oıvıisyoıu
raniııi
irinnz KoNUsU : L5I5Z8Z- ı_irecHec« xa
KuLLANıMızxr oin.1
18330198
LLL44366-A GRUBu
t5l5z8z
02.09.2oI4
05.09.2014
ıTlRAz KoMlsYoNuNuN KARAR!: t5l5z8z- ı-irgcııecr KAN şEKERi iı-r iı_eiı_i ıuisnııı zoı+
rnniııı-i RAPoRDA ooz etı-inriı-ıvırıvıiş oLUp, suTuN 4.t.3-g ıvıRoogsiıvDE ,,..Sağlık
raPoruna etken madde adının yazılmasının yeterli olduğu ilaçlar için hastanın kuIlanacağı
ilacın etken madde miktarı ve günlük kultanım dozu reçete ite düzenlenecektir. ..''
irRorsiıur eönr REçETEDEKI oozn eönı öoeıuıvırsiıııe.
EczANE siciı.i
18330638
tLL95521,-c GRuBU
ECZANE DOKÜM NO/GRUBU
resiıurl oLAN REçETE işı-eıvı NuMARAsı
oys rRRirı/sAyısı
15cı02D
o2.o9.2oL4-434598t
05.09.2014
xoıvıisvoıv rnniHi
irinnz KoNUsu : 15CıO2D-ruuıniıvıroicn e ı-urRvılıu ıoo GR(2oxs) (ıuurniıvıeo eıurarvıiııı
1oo G(5 GRx2o sAsEX4oo KCAL} (GÜNLÜK xaı-oni irırivıcı 2oo0 KCAL oı-ouĞu içirıı erorı-i
öorıuvıtoi.1
N KARARı : ıu uıRi
oüzrı-rıvı eyr eö nr ö oeııı ıvı rsi ıu e.
iri naz xo vı isvo
ıv
uNU
ıvı r oi
cı
e
ı-urııvı
i
rv
roo
G
R(20x5}, RApoRDAKl
18330638
EczANE siciı-i
EczANE oö«üıvı No/GRuBu
LLL20732-A GRuBU
ı<rsiıvri oLAN REçETE işı-rıvı NuMARAsı
15BlYFM
oys rRniH/sAyısı
o2.o9.2ot4-4346o49
05.09.2014
xorvıisyoııı rnnirıi
irinnz KoNUsu : lSBlyFM_MADopAR 125 MG 30 rg_slronrl 20 MG.6o riı-ıvıraeı-rrDEMENT 10 MG.28 riı-ıvı ragı-ET_EsMAX 10 MG zs çiı_tvı TABLET (MANUEL REçETE yoK.)
iiiRAz KoMlsyoNuNuN KARARI: lsBlyFM NuM. MANuEL neçErrıuiıv oı-ıvıaoıĞırespir
roiıoiĞiıu orıu irinnzı ııı Rrooiru ç.
ECZANE SİCİLl
18330130
eczııur oöxüıvı ruo/enusu
xesiıvİi oı-eıu nrçgrr işı-rıvı ıııurvıennsı
oys raniH/sRyısı
ıınnıiqvnru rapiui
11008275-4 GRUBU
L4zcH86
ot.og.2oL4-432L768
05.09.2014
ffizcH86.PRADAxAııorvıo60sERTKAP(ıADEpöıııÜŞÜoLMADı.}
KARARI: 14ZCH86-pRADı \XA 110 MG , IADE EDıLDıGı HALuE
Rı-rRi rıı orıu ei ni gxueN rvı goiı ii içiııı irinnzırıı nrooiıue.
irinız «ovıisyoıuuNUN
RApoRA nisr rRrrö
ı
/i
*_*_
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 546 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content