close

Enter

Log in using OpenID

b - Yüzüncü Yıl Üniversitesi

embedDownload
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
ELEKTRİK PROGRAMI
DERSLERİ
Güz I.Dönem
Bahar II.Dönem
Kodu
Dersin Adı
T
UNVIT001
UNVYD003
UNVTD005
MYMAT105
MYELK101
MYELK103
MYELK105
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I
Yabancı Dil I
Türk Dili I
Matematik I
Doğru Akım Devreleri
Ölçme Tekniği
Analog Elektronik
Teknik 2 Seçmeli Dersler
Teknik 2 Seçmeli Dersler
Dönem Dersleri Toplamı
2
2
2
3
3
3
3
2
2
22
0 2
0 2
0 2
0 3
1 4
1 4
1 4
0 2
0 2
3 25
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
0
TEKNİK 2 SEÇMELİ DERSLER
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Bilgisayar Destekli Tasarım
Teknik Resim
Elektrik Malzeme Bilgisi
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
S
S
S
S
Dersin Adı
T
U
K Z/S AKTS
Asenkron ve Senkron Mak.
Bilgisayar Destekli Proje I
Elektromekanik Kum. Sis.
Elektrik Enerji Santralleri
Güç Elektroniği I
Teknik 1 Seçmeli Dersler
Teknik 2 Seçmeli Dersler
Teknik 2 Seçmeli Dersler
Teknik 2 Seçmeli Dersler
Dönem Dersleri Toplamı
3
2
3
2
2
2
2
2
2
20
1 4
1 3
1 4
1 3
1 3
0 2
0 2
0 2
0 2
5 25
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
S
S
0
5
4
4
3
3
2
3
3
3
30
MYPRO202
MYELK202
MYELK204
MYELK206
MYELK208
MYELK221
MYELK223
MYELK225
MYELK227
MYELK229
MYELK231
MYELK233
TEKNİK 2 SEÇMELİ DERSLER
Sayısal Elektronik
Sistem Analizi ve Tasarımı
Özel Tesisat
Ev Cihazları
Sensörler Ve Transdüserler
Mikrodenetleyiciler 1
Sarım Tekniği
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
MYSIY251
MYSIL253
MYSME255
MYSKY257
TEKNİK 1 SEÇMELİ DERSLER
İşletme Yönetimi
İletişim
Meslek Etiği
Kalite ve Yönetim Sistem.
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
S
S
S
S
2
2
2
2
MYELK121
MYELK123
MYELK125
MYELK127
U
K Z/S AKTS
Kodu
Dersin Adı
T
2
2
2
4
5
4
5
3
3
30
UNVIT002
UNVYD004
UNVTD006
MYMAT106
MYELK102
MYELK104
MYELK106
MYEDO118
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II
Yabancı Dil II
Türk Dili II
Matematik II
Alternatif Akım Devreleri
Trafo ve Doğru Akım Mak.
Tesisata Giriş
Staj
Teknik 2 Seçmeli Dersler
Teknik 2 Seçmeli Dersler
Dönem Dersleri Toplamı
2
2
2
3
3
3
3
‐
2
2
22
0 2
0 2
0 2
0 3
1 4
1 4
1 4
‐ ‐
0 2
0 2
3 25
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
0
2
2
2
3
4
3
3
5
3
3
30
3
3
3
3
MYBIT124
MYAYT122
MYELK124
MYELK126
TEKNİK 2 SEÇMELİ DERSLER
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Araştırma Yöntem ve Teknik.
Yenilenebilir Enerji Kaynak.
Soğutma Tekniği
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
S
S
S
S
3
3
3
3
U
K Z/S AKTS
Güz III.Dönem
Kodu
MYELK201
MYELK203
MYELK207
MYELK209
MYELK211
U
K Z/S AKTS
Bahar IV.Dönem
Kodu
Dersin Adı
T
Programlanabilir Denet.
Bilgisayar Destekli Proje II
Elk. Bak. Arıza Bul. ve Güv.
Güç Elektroniği II
Elk. Enerjisi İletim ve Dağıtımı
Sosyal Seç. Üni. Ortak Hav.
Teknik 1 Seçmeli Dersler
Teknik 2 Seçmeli Dersler
Teknik 2 Seçmeli Dersler
Dönem Dersleri Toplamı
3
3
2
2
2
0
2
2
2
18
1 4
1 4
1 3
1 3
1 3
2 2
0 2
0 2
0 2
7 25
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
S
S
0
5
4
4
3
4
2
2
3
3
30
MYELK222
MYELK224
MYELK226
MYELK228
MYELK230
MYELK232
TEKNİK 2 SEÇMELİ DERSLER
Pano Tasarımı ve Montajı
Elektronik Devre Tasarımı
Sözleşme Keşif ve Planlama
Elektrik Motor ve Sürücüleri
Scada Sistemleri
Mikrodenetleyiciler II
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
MYSIK252
MYSCE254
MYSIG256
MYSET258
MYGİR260
TEKNİK 1 SEÇMELİ DERSLER
İnsan Kaynakları Yönetimi
Çevre ve Enerji
İş Güvenliği
Elektronik Ticaret
Girişimcilik
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
S
S
S
S
S
2
2
2
2
3
Toplam Kredi
Toplam AKTS
100
120
I.Dönem
T.C.
YÜZÜNCÜYILÜN7VERS7TES7
BAbKALEMESLEKYÜKSEKOKULU
ELEKTR7KVEENERJ7BÖLÜMÜ
ELEKTR7KPROGRAMI
DERS7ÇER7KLER7
Dersinkodu
2
AKTS
kredisi
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
OsmanlŦDevleti’ninyapŦsŦ,bununbozularakyŦkŦlmasürecinegirilmesininkavranmasŦ
Avrupa'dageliƔmeleriFransŦz7nkŦlâbŦveSanayi7nkŦlâbŦ’nŦnkavranmasŦ
OsmanlŦ’dayenilikhareketlerinegidilmesi,batŦnŦnetkilerininyansŦmasŦnŦnkavranmasŦ
SavaƔlarŦnolumsuzetkileriniveBirinciDünyaSavaƔŦ’nŦnsonucundaiƔgaledilmesininkavranmasŦ
CumhuriyetdönemindegerçekleƔtirileninkŦlâplarŦndeŒerlendirilmesi
7nkŦlâplaraEtkiEdenDŦƔEtkenler:Rönesans,reform,coŒrafîkeƔifler,sanayidevrimi,FransŦz7htilâligibiBatŦAvrupa
merkezligeliƔmelerindeŒerlendirilmesi
12 DüzenliOrduSavaƔlarŦveDiplomasi
SakaryaMeydanMuharebesiͲBüyükTaarruzveBaƔkumandanMeydanSavaƔŦ:SavaƔstratejilerivetaraflarŦn
13
durumlarŦ
14 MudanyaMütarekesi(11Ekim1922):AntlaƔmanŦniçeriŒiveuygulanmasŦ
15 FinalSŦnavŦ
11 TBMM'ninAçŦlŦƔŦͲMilliMücadele'ninSavaƔSafhasŦ:MillîmücadeleninsiyasîveaskerîaçŦdandeŒerlendirilmesi
3 7nkŦlâplaraEtkiEden7çEtkenler:OsmanlŦDevleti'ninçöküƔüneetkiedeniçfaktörlerinaçŦklanmasŦ
OsmanlŦDevleti'niÇöküƔtenKurtarmaÇabalarŦ:OsmanlŦDevleti'ninsondönemlerindeortayaçŦkanmoderleƔme
4
çabalarŦveyapŦlanŦslahatlar
5 AskerîveDiplomatikMücadeleler:DevletiyaƔatabilmekiçinuluslararasŦalandayapŦlangiriƔimler
6 BirinciDünyaSavaƔŦ:SavaƔŦnçŦkŦƔsebepleri;stratejiler,planlarveOsmanlŦDevleti'neetkileri
7 BirinciDünyaSavaƔŦ'nŦnSonaErmesiͲSavaƔSonundaYapŦlanAntlaƔmalarveortayaçŦkandurum
8 AraSŦnav
9 MondrosMütarekesiSonrasŦ7lk7Ɣgaller:AntlaƔmanŦniçeriŒivesonuçlarŦ
10 MustafaKemalPaƔa'nŦnSamsun'aÇŦkŦƔŦveMilliTeƔkilâtlanma:7ƔgallerekarƔŦortayaçŦkandireniƔ
2
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
SŦra
Hafta
1 7nkŦlâplarŦnEtkilendiŒiKavramlar:Islahat,inkŦlâp,evrimvbkavramlarŦnaçŦklanmasŦ
SŦra
1Ͳ
2Ͳ
3Ͳ
4Ͳ
5Ͳ
Dersin7çeriŒi
Devrim KavramŦ, Türk devrimine yol açan nedenler, OsmanlŦ Devleti’nde Ŧslahat hareketleri ve OsmanlŦ
Devleti’nin sona erme süreci, I. Dünya SavaƔŦnŦn nedenleri ve çŦkŦƔŦ, OsmanlŦ’nŦn I. Dünya SavaƔŦ’na giriƔi, açŦlan
cepheler, OsmanlŦ Devleti’ni paylaƔma antlaƔmalarŦ, Mondros AteƔkes AntlaƔmasŦ, I. Dünya SavaƔŦ’nŦn bitiƔi,
çöken imparatorluklar, Mustafa Kemal'in Samsun'a çŦkŦƔŦ, Amasya Tamimi, kongreler yoluyla örgütlenme ve
KuvaͲyŦ Milliye, MisakͲŦ Milli, TBMM’nin kuruluƔu, yapŦsŦ ve çalŦƔmalarŦ, millî ordunun kurulmasŦ ve KurtuluƔ
SavaƔŦ,MudanyaAteƔkesAntlaƔmasŦveKurtuluƔSavaƔŦ’nŦnbitiƔi.
OsmanlŦ Devleti'nin çöküƔ sebeplerini, BatŦ Avrupa merkezli geliƔmeleri esas alarak deŒerlendirmek; Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'ni ortaya çŦkaran tarihî ƔartlarŦ açŦklamak; Cumhuriyet döneminde yaƔanan inkŦlâp
hareketlerini izah etmek, dersin amaçlarŦ arasŦnda yer almaktadŦr. Nihâî amaç, üniversite gençliŒinin tarih
ƔuurunucanlŦtutmaktŦr.
2
Kredi
DersinAmacŦ
2+0
Saat
(TͲU)
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
TarihBölümüOkutmanlarŦ
TarihBölümüOkutmanlarŦ
1
YarŦyŦl
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
ATATÜRK7LKELER7VE7NKILAP
UNVIT001
TAR7H7ͲI
DersinadŦ
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
7ngilizceOkutmanlarŦ
7ngilizceOkutmanlarŦ
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
2
Kredi
2
AKTS
kredisi
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
NicetoMeetYou!a.KiƔizamirleri(he,she,they)b.GeniƔZamandatobeĮilic.tobeĮiliolumlu,olumsuz,soruƔekillerid.
7simler:tekil
Howoldareyou?a.SayŦlarb.Thereis/Therearec.Belirteçler:a,and.7Ɣaretzamirleri:this,thate.OkumaParçasŦ
Ilikemyfamily.Doyoulike...?a.GeniƔZamanb.GeniƔZamandazamanzarflarŦc.Sahiplik:Havegot/Hasgotd.Miktarifadeleri:
some,any,noe.
Howmuch?Howmany?a.SayŦlabilenvesayŦlamayanisimlerb.Miktarifadeleri:afew,alittlec.Sorukelimeleri:howmany,
howmuchd.Sahiplik
Atschool/Ilikehima.YeredatlarŦ(in,on,at)b.Nesnezamirleric.SahipliksŦfatlarŦd.DiŒeredatlare.OkumaParçasŦ
Imust/Icana.Modals:must,mustntb.Modals:can,cannotc.Sahipliksd.QuesƟontagse.OkumaParçasŦ
Iamstudyingatthemoment.a.bimdikiZamanOlumlub.bimdikiZamanolumsuzvesoruc.bimdikiZamandazamanzarflarŦd.
GeçmiƔZaman(GiriƔ):Geçmi
Iwasonholidaya.GeçmiƔZaman:olumlu,olumsuz,sorub.GeçmiƔZamandazamanzarflarŦc.Düzenlivedüzensizfiillerd.
GeçmiƔZamandazamancümlec
Whichisthebest?a.KarƔŦlaƔtŦrmalŦSŦfatlarb.DüzenlisŦfatlarc.DüzensizsŦfatlare.OkumaParçasŦ
Iwasdoingmyhomeworka.GeçmiƔteDevamlŦlŦk(PastContinuousTense)b.ZamanzarflarŦc.Hikayeanlatmakd.Okuma
ParçasŦ
IllgetabeƩerjobaŌercollege.a.BasitGelecekZaman(will)b.PlanlŦGelecekZaman(begoingto)c.OkumaParçasŦ
TekrarÜnitesia.Tekrarb.Modals:usedtoc.OkumaParçasŦ
Animalsarewonderfulcreaturesa.SŦfatlar(isimdenöncevesonra)b.Fiil+sŦfatc.Zarflar(fast,quickly)d.Durum,yervezaman
zarflarŦe.Okuma
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
15 FinalSŦnavŦ
14 Storiesthattalkaboutanimalsa.SŦfatCümlecikleri(RelativeClauses):who,which,that,whose,whomb.OkumaParçasŦ
13
11
12
10
9
8
7
5
6
4
3
2
1
2+0
Saat
(TͲU)
AlanŦndayeterliolacakdüzeyde("EuropeanLanguagePortfolioGlobalScale",LevelB1)yabancŦdilbilgisinesahipolur
KŦsanetiletilerikavrar
KŦsa,günlükmetinlerikavrar
Basit,günlüksohbetlerekatŦlŦr
SadebirdillekendiveçevresihakkŦndakonuƔur
SŦra Hafta
2Ͳ
3Ͳ
4Ͳ
5Ͳ
1Ͳ
SŦra
Dersin7çeriŒi
1
YarŦyŦl
BudersileöŒrencilerin,"EuropeanLanguagePortfolioGlobalScale"B1düzeyinde7ngilizcede;Ͳ
TemeldilbilgisinesahipolmalarŦ,ͲDinlediklerinianlamalarŦ,ͲKarƔŦlŦklŦkonuƔabilmeleri,Ͳ
OkuduklarŦnŦanlamalarŦ,ͲKendileriniyazŦylaifadeedebilmeleri.
ÖŒrencilerinsonrakiyŦllardagöreceklerimesleki7ngilizcederslerinitakipedebilmeleri,meslek
hayatlarŦndaihtiyaçduyacaklarŦ7ngilizce´yetemeloluƔturacakseviyede7ngilizcedilbilgisi,kelime
daŒarcŦŒŦ,okuduŒunuanlama,sözlüanlatŦmveyazmabecerilerikazanma.
UNVYD003
YABANCID7LI
DersinAmacŦ
Dersinkodu
DersinadŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦra
1
2
3
4
5
1
YarŦyŦl
2+0
Saat
(TͲU)
2
Kredi
2
AKTS
kredisi
Dilvediller,anadilibilinci,dilͲmilletiliƔkisi,dilͲdüƔünceiliƔkisi,dilͲkültüriliƔkisi,Türkçe'nin
tarihigeliƔimi,okumayöntemveteknikleri,paragraf(paragraftakonu,paragraftabakŦƔ
açŦsŦ,paragraftamesaj,paragrafŦnyapŦsŦ,paragrafoluƔturma).
TürkDiliDersininamacŦ;yükseköŒretimöŒrencilerine,YüksekÖŒretimKanununda
ifadesinibulduŒuƔekliyle“AnadilininyapŦveiƔleyiƔözelliklerinigereŒincekavratabilmek;
dilͲdüƔüncebaŒlantŦsŦaçŦsŦndan,yazŦlŦvesözlüanlatŦmaracŦolarakTürkçeyidoŒruvegüzel
kullanabilmeyeteneŒikazandŦrabilmek,öŒretimdebirleƔtiricivebütünleƔtiricibirdili
hâkimkŦlmak,onlarŦedebiyatŦmŦzŦngüzelvedeŒerliörnekleriyletanŦƔtŦrmaksuretiyleana
dilibilincinipekiƔtirmektir".
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
TürkDiliOkutmanlarŦ
TürkDiliOkutmanlarŦ
UNVTD005
Dersinkodu
DilveDiller
TürkDilininTarihiGeliƔimi
AnaDiliBilinci
DilͲDüƔünce7liƔkisi
DilͲMilletveKültür7liƔkisi
OkumaYöntemveTeknikleri
OkumaYöntemveTeknikleri
AraSŦnav
Paragraf
ParagraftaKonu
ParagraftaBakŦƔAçŦsŦveMesaj
ParagrafŦnYapŦsŦ
ParagrafOluƔturma
ParagrafOluƔturma
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
TürkdiliningeliƔimsürecinikavrar.AnadilibilincikazanŦr.
DilͲkültüriliƔkisikültürelemanlarŦiçindedilinönemininkavranmasŦ.
Sessiz,eleƔtirel,notalarakgibiokumateknikleriniöŒrenirvediŒerderslerdedekullanŦr.
OkuduŒumetinlerinkonusunu,bakŦƔaçŦsŦnŦvemesajŦnŦtespitedebilir.
DuyguvedüƔüncelerinidoŒruvedüzgünbirTürkçeileanlatabilir.
Dersin7çeriŒi
DersinAmacŦ
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
TÜRKD7L7I
DersinadŦ
Dersin7çeriŒi
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
ikinciderecedenfonksiyonvegrafikleri,üçgenlerdetrigonometrikifadeler,logaritma,üslüdenklemlerinçözümü
15 FinalSŦnavŦ
14
SayŦlar
Cebir
Denklemler
EƔitsizlikler
EƔitsizlikler
Fonksiyonlar,özelfonksiyonlugrafikler
Fonksiyonlar,özelfonksiyonlugrafikler
AraSŦnav
trigonometri
logaritma,grafikler
sayŦlar(doŒalsayŦlar,tamsayŦlar,rasyonelsayŦlarveondalŦksayŦlar),üslüsayŦlar,köklüsayŦlarcebirselifadeler,
11
özdeƔlikler,çarpanlaraayŦrma
12 birinciderecedendenklemler,ikinciderecedendenklemlerveeƔitsizlikler
13 birinciderecedendenklemler,ikinciderecedendenklemlerveeƔitsizlikler
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
SŦra
1 MesleŒiiçingerekliolantemelmatematikseliƔlemleriyapabilme.
2 ÖŒreneceŒitemelmatematikseliƔlemlerimesleŒiileilgiliiƔlemlerdekullanabilme
3
4
5
4
A. SayŦlar, B. Cebir, C. Denklemler, D. EƔitsizlikler, E. Fonksiyonlar, özel fonksiyonlu
grafikler, F trigonometri, logaritma, grafikler, G. sayŦlar (doŒal sayŦlar, tam sayŦlar, rasyonel
sayŦlar ve ondalŦk sayŦlar), üslü sayŦlar, köklü sayŦlar cebirsel ifadeler, özdeƔlikler,
çarpanlara ayŦrŦma ve rasyonel ifadeler, fonksiyonlar, H. birinci dereceden denklemler,
ikinci dereceden denklemler ve eƔitsizlikler, I. ikinci dereceden fonksiyon ve grafikleri,
üçgenlerdetrigonometrikifadeler,logaritma,üslüdenklemlerinçözümü
3
ÖŒrenciye ders kapsamŦndaki konularŦ verimli bir Ɣekilde öŒreterek gerekli ve yeterli
matematik temeli oluƔturmak, meslek derslerindeki Matematik konularŦnŦ daha iyi
anlamasŦnŦveöŒrendiŒimatematikkonularŦnŦmesleŒindekullanmasŦnŦsaŒlamak.
3+0
DersinAmacŦ
1
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.M.BurakGÖRENTAb
ÖŒr.Gör.M.BurakGÖRENTAb
AKTS
kredisi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYMAT105
Saat
(TͲU)
MATEMAT7K1
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.7brahimHalilD7LBER
ÖŒr.Gör.7brahimHalilD7LBER
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
3+1
Saat
(TͲU)
4
Kredi
5
AKTS
kredisi
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
Elektrikdevrelerinintemelyasalarinikavramak
Devreçözümyöntemlerinikavramak
Dogruakimdevrelerininçözümleriniyapabilmek
Devrelerinçözümyollarinianalizedebilmek
Devreçözümündebilgisayarprogramlarindanyararlanabilmek
4 Seribaglidirençdevrelerivekirchoff’ungerilimleryasasi,örnekproblemçözümleri.
Paralelbaglidirençdevrelerivekirchoff’unakimlaryasasi,SeriͲparalel(karisik)dirençdevreleri,örnekproblem
5
çözümleri
Elektrikdevrelerininçözümündekullanilanyöntemler;çevreakimlariyöntemi,ikiçevrelielektrikdevreleri,üççevreli
6
elektrikdevreleri,örnekproblem
7 Elektrikdevrelerininçözümündekullanilanyöntemler;dügümgerilimleriyöntemi
8 Arasinav
Elektrikdevrelerininçözümündekullanilantemelteoremler;Süperpozisyonteoremi,Theveninteoremi,örnekdevre
9
çözümleri.
10 ElektrikdevrelerininçözümündekullanilanNortonteoremivenortonteoremiiledevreçözümleri.
Elektrikdevrelerininçözümündekullanilanmaksimumgüçteorisi,Yildiz/üçgenveüçenyildizdönüsümyöntemi,konu
11
ileilgiliörnekdevreçözümleri.
Dogruakimdadevresindekondansatör,kondansatörünkapasitesi,kondansatörlüdogruakimdevrelerindezaman
12
sabiti,depolananenerji,kondansatörbaglantŦlarŦ
Dogruakimdadevresindebobin,bobindeindüktans,bobinlidogruakimdevrelerindezamansabiti,depolananenerji,
13
bobinbaglantilari.Bobinlidevreler
Dogruakimdadevresindebobin,bobindeindüktans,bobinlidogruakimdevrelerindezamansabiti,depolananenerji,
14
bobinbaglantilari.Bobinlidevreler
15 FinalSŦnavŦ
3 Temelelektrikdevredegiskenleri;aktifvepasifelemanlar,gerilimkaynaklari,akimkaynaklari,bagimlikaynaklar.
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
Elektrikselbüyüklüklervetemelkavramlarintanimlanmasi;elektrikselyük,akim,gerilim,dirençveiletkenlik,direncin
1
fizikselbüyüklüklerledeŒiƔimi
Elektrikselbüyüklüklerintanimlanmasi;Gerilimakimdirençiliskileri(Ohmkanunu),elektrikdevresi,
2
elektromotorkuvvet(emk)
SŦra
SŦra
1
2
3
4
5
Dersin7çeriŒi
1
YarŦyŦl
Elektrikdevreleriileilgilitemelkavramlarinanlasilmasi,dogruakimdevrelerininsürekli
durumdakiçözümyöntemlerininögrenilmesi
Temelkavramlar,elektrikenerjisi,isvegüçkavramlari,Kirsofyasalari,devreanaliz
yöntemleri(kolakimlari,süperpozisyon,theveninvenortonteoremleri),birincidereceden
devreçözümleri.
MYELK101
DOGRUAKIMDEVRELER7
DersinAmacŦ
Dersinkodu
DersinadŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦra
1
2
3
4
5
Temelkavramlarvebirimler
Boyut,açŦvealanölçümü
BasŦnçölçümü
AkŦƔÖlçümü
SŦcaklŦkölçümü
DCÖlçmeleri;DCgalvanometre,voltmetre,ampermetre
ACÖlçmeleri;SinüzoidaliƔaretler,iƔaretlerinölçülebilirdeŒerleri
AraSŦnav
ACÖlçmeleri;ÖlçüaletleriniçyapŦveçalŦƔmaƔekilleri
ACÖlçmeleri;AkimvegerilimdeŒerlerininölçülmesi
ACÖlçmeleri;AkimvegerilimtrafolarŦnŦnkullanŦmŦ
ACͲDCsistemlerdeiƔvegüçÖlçümü
DevreelemanlarŦveparametrelerininölçümü;empedansköprüleri
OsiloskopveÖlçmeler
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
Ölçmenintemelilkelerinibilir
TemelvetüretilmiƔbirimsistemlerinitanŦr
Boyut,açŦ,basŦnç,akŦƔvesŦcaklŦkölçmealetlerinibilir.
AlternatifakŦmvegeriliminözelliklerinibilir
AlternatifakŦmvegerilimölçmesiniyapabilir
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
Dersin7çeriŒi
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦra
1
2
3
4
5
3+1
Saat
(TͲU)
4
Kredi
7letken,yalŦtkanveyarŦiletkenler
Diyotlar,karakteristikleriveuygulamalarŦ
ZenerDiyotlarveUygulamalarŦ
BJTtransistörleregiriƔ
BJTtransistörlüDCpolarmadevreleri
BJTtransistörlüyükselteçdevreleri
FETtransistörlerveçeƔitleri
AraSŦnav
FETtransistörlüDCpolarmadevreleri
YükselteçlerinsŦnŦflandŦrŦlmasŦ,kazanç
Geribesleme
Osilatörler,sinyaljeneratörleri
7Ɣlemselyükselteçler
7ƔlemselyükselteçuygulamalarŦ
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
7letken,yalŦtkanveyarŦiletkenlerinözellikleritarifeder
DiyotkarakteriŒinibilirveuygulamalarŦnŦçözümler
ZenerdiyotkarakteriŒinibilirveuygulamalarŦnŦçözümler
BJTveFETtransistörlüyükselteçbaŒlantŦlarŦnŦ,polarmadevrelerinitanŦr
OsilatörlerinçalŦƔmasŦnŦvetemelosilatörtiplerinitanŦr.7ƔlemselyükselteçlerinkullanŦmalanlarŦnŦtanŦr
Dersin7çeriŒi
Ölçmetemelilkelerinibilmeveuygulama,ölçmehatalarŦnçeƔitvetespitleriniyapma,
boyut,basŦnç,sŦcaklŦkölçümünüyapma,ACveDCsistemlerdeakim,gerilim,frekans,iƔ,
güçvb.temelelektrikselbüyüklüklerinölçümünüyapmaveilgiliölçüaletlerintemelyapŦ
vedevrebaŒlantŦƔekillerinibilme.
1
YarŦyŦl
5
AKTS
kredisi
YarŦiletkendevreelemanlarŦnŦnçalŦƔmapresiplerini,karakteristikleriniöŒretmek;
yarŦiletkendevreelemanlarŦileyapŦlmŦƔanalogdevreleriveuygulamalarŦnŦtanŦtaraktemel
hesaplarŦnŦyapabilmebecerisinikazandŦrmak.
7letken,yalŦtkanveyarŦiletkenler,diyotlar,BJTTransistörler,FETTransistörler,polarma
devreleri,taransistörlüdevreuygulamalarŦ,Geribesleme,Osilatörler,7Ɣlemselyükselteçler
hakkŦndabilgisahibiolmaveuygulamalarŦnŦyapma
DersinAmacŦ
Ölçmenintemelilkeleri,ölçmehatalarŦ,çeƔitlerivetespiti,ölçmealetlerininyapŦsŦve
çalŦƔmaprensipleri,boyut,basŦnç,akŦƔ,sŦcaklŦk,elektrikveelektronikölçmealetlerinin
tanŦtŦlmasŦvekullanŦmŦ.
4
DersinAmacŦ
4
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
1
3+1
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
MYELK103
ÖLÇMETEKN7)7
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
AKTS
kredisi
MYELK105
Kredi
ANALOGELEKTRON7K
Saat
(TͲU)
Dersinkodu
YarŦyŦl
DersinadŦ
Dersinkodu
DersinadŦ
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
11
12
13
14
15
10
9
5
6
7
8
4
3
2
SŦra
1
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
GiriƔ(BirimsistemlerivedönüƔümler,Temelkavramlar)
MalzemeÖzellikleri(Yanma,Paslanma,PaslanmayŦönlemeyöntemleri,MalzemeninesnekliŒiHookkanunu,
Malzemeninçekme,basmavekesmegerilmeleri)
Statik(Kuvvet,bileƔenlereayŦrma,bileƔke,MomentvedengeƔartlarŦ,AŒŦrlŦkmerkezi,Basitmesnetler,kiriƔler,tepki
kuvvetleri)
Statik(Kuvvet,bileƔenlereayŦrma,bileƔke,MomentvedengeƔartlarŦ,AŒŦrlŦkmerkezi,Basitmesnetler,kiriƔler,tepki
kuvvetleri)
Kinematik(DoŒrusalhareket,BaŒŦlhareket)
Dinamik(Kuvvetetkisindehareket,Sürtünme(statik,dinamik))
Enerji,iƔ,güç(Enerjivetürleri,dönüƔümler,7Ɣ,güç,verim)
AraSŦnav
MekanikveElektromanyetikdalgahareketi(ÖrnekvetanŦmlar,GünlükhayattadalgalarŦnkullanŦmŦ:1.SesdalgalarŦ,
2.SesüstüdalgalarŦ,)
MekanikveElektromanyetikdalgahareketiElektromanyetikdalgalarŦnyayŦlmaveyansŦmasŦ(UydubaŒlantŦlŦTVveya
CepTelefonuçalŦƔmasistemi)
MekanikveElektromanyetikdalgahareketi(IƔŦŒŦnyansŦmasŦvekŦrŦlmasŦ)
AkŦƔkanlardabasŦnç(BasŦnç,tanŦmlarvekanunlar,SŦvŦvegazbasŦnçlarŦnŦnölçülmesi)
ElektrikveManyetizma
ElektrikveManyetizma
FinalSŦnavŦ
Malzeme,statik,mekanik,akŦƔkanlar,dalgayayŦnŦmŦ,elektrikvemanyetizmakonularŦndatemelbilgilerikavrama
ÇevremizdegeliƔenfizikselhadiselerivefizikprensiplerindenyararlanarakmodellenmiƔüretimvetaƔŦmasistemlerini
3
gözlemleyerekbuderstekiilkelerŦƔŦŒŦndateorikilepratiŒibirleƔtirmeyeteneŒi
4 FizikselolaylarŦanalizedebilme
5 MühendislikproblemleriyleilgiliendüstriyeluygulamalarŦtanŦma
2
SŦra
1 TemelfizikkurallarŦnŦkavrayabilme
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2+0
Saat
(TͲU)
2
Kredi
3
AKTS
kredisi
BilgisayarprogramŦileElektronikdevreleriçizebilmevebaskŦdevresinihazŦrlamaiƔlemler
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
ElektrikveElektronikDevreÇizimProgramŦnŦnKurulmasŦveProgramArayüzününTanŦtŦmŦ
ProgramArayüzününTanŦtŦmŦ,ElektrikveElektronikDevreSembolleri
AnalogDevreSembolleriveDevreÇizimi
DijitalDevreSembolleriveDevreÇizimi
AnalogDevreler7çinGörselÖlçüAletleriniKullanma
AnalogDevreler7çinGrafik(Analiz)MenüsünüKullanma
DijitalDevreler7çinGörselÖlçüAletleriniKullanma
VizeSŦnavŦ
DijitalDevreler7çinGrafik(Analiz)MenüsünüKullanma,BaskŦDevreÇizimProgramŦnŦnKurulmasŦ
BaskŦDevreÇizimProgramŦArayüzününTanŦtŦmŦ
ElektronikDevreSembolleri
ElileBaskŦDevreÇizimi
ElektronikbemaÇizimProgramlarŦndanNetlisAlŦmŦ
OtomatikBaskŦDevreÇizimi,ÇŦktŦAlma
FinalSŦnavŦ
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
SŦra
1 Sistem/ürünamaçvekapsamŦnŦbelirlemek
2 Sistem/ürünkonusuileilgiliayrŦntŦlŦaraƔtŦrma
3
4
5
Dersin7çeriŒi
ÖŒrencilerinçevrelerindegeliƔenfizikselolaylarŦdahaiyianlamasŦ,yorumlamasŦ,vegeliƔen
teknolojiyeadapteolmasŦ.
Dersin7çeriŒi
1
YarŦyŦl
ElektronikdevreleribilgisayarprogramŦileçizebilmevebaskŦdevresinihazŦrlamaiƔlemleri
DersinAmacŦ
ÖŒrencilerinçevrelerindegeliƔenfizikselolaylarŦdahaiyianlayabilmelerini,
yorumlayabilmelerinivegeliƔenteknolojiyeadapteolabilmelerinisaŒlamak.
3
DersinAmacŦ
2
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.7brahimHalilD7LBER
ÖŒr.Gör.7brahimHalilD7LBER
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
1
2+0
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
MYELK121
TEKNOLOJ7N7NB7L7MSEL
7LKELER7
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
AKTS
kredisi
MYELK123
Kredi
B7LG7SAYARDESTEKL7
TASARIM
Saat
(TͲU)
Dersinkodu
YarŦyŦl
DersinadŦ
Dersinkodu
DersinadŦ
YazŦ
Çizgi
Geometrikçizimler
Ölçek
7zdüƔüm
GörünüƔçŦkarmak
Ölçülendirme
AraSŦnav
ZayŦfakŦmsembolleri
ÇaŒŦrmavebildirimtesisleri
KuvvetliakŦmsembolleri
AydŦnlatmatesisleri
Tesisatproje
MimaribirprojeninüzerindeelektriktesisatŦnŦnçizimi
FinalSŦnavŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
YazŦ,ÇizgiveGeometrikÇizimleriyapar.
Çizimleriölçeklendirebilir.
ÇizimlerinizdüƔümleriniçizebilir.
ÇizimleringörünüƔleriniçŦkartabilir.
ÇaŒŦrmavebildirimtesisleriniçizebilir.
SŦra
1
2
3
4
5
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
Dersin7çeriŒi
1
YarŦyŦl
2+0
Saat
(TͲU)
2
Kredi
3
AKTS
kredisi
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
StandartlaraTSEveelektrikiçtesislerikuvvetliakŦmtopraklamayönetmeliŒineuygun
olaraktemelelektrikmalzemeleriniseçipbaŒlantŦlarŦnŦyapabilme.
ElektriktekullanŦlantemeltesisatmalzemelerininyapŦlarŦ,çeƔitleri,üretimstandartlarŦve
baŒlantŦlarŦileilgilibilgivebecerilerinkazandŦrŦlŦr.
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
MYELK127
Dersinkodu
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Topraklama
SŦfŦrlama
Transformatör
Butonlar,ZillerKapŦotomatiŒi
Numaratör,Refkontak,Diyafon
FiƔler,Prizler,Duylar
Lambalar,Armatürler,AydŦnlatmakontrolelemanlarŦ
AraSŦnav
Anahtarlar,MerdivenotomatiŒi
7mpulsröle
zamansaativesensörler
DaŒŦtŦmtablolarŦ
SigortalarveKaçakakŦmkorumaröleleri
Röleler,Kontaktörler,Selenoidler,balterler
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
StandartveyönetmeliklereuygunzayŦfakŦmtesisatmalzemeleriniseçebilmeveiletkenbaŒlantŦlarŦnŦyapabilme.
StandartveyönetmeliklereuygunaydŦnlatmavepriztesisatmalzemeleriniseçebilmeveiletkenbaŒlantŦlarŦnŦ
5
yapabilme.
4
StandartveyönetmeliklereuyguniletkenveyalŦtkançeƔitleriniseçebilmeveiletkenekvebaŒlantŦlarŦnŦyapabilme.
2 StandartveyönetmeliklereuygunkablodöƔememalzemeleriniseçebilmevekullanabilme.
3 StandartveyönetmeliklereuyguntopraklamaelemanlarŦnŦseçebilme.
1
SŦra
Dersin7çeriŒi
ELEKTR7KMALZEMEB7LG7S7
MühendislikveinƔaatçizimlerineolangereksinmeyiyönlerdenaçŦlardanaçŦklar.Birteknik
resminyapŦlmasŦndayeralangeometrikçizimleriyapar.BilinenizdüƔümütekniklerini
kullanaraktemizveaçŦkçizimleryapar.UygunçizimsembollerininkullanŦldŦŒŦelektrik
projeçizimlerinigerçekleƔtirir.
3
DersinAmacŦ
2
StandartelektrikmühendisliŒiuygulamalarŦndakullanŦldŦŒŦƔekildeparçalarŦn,konacaŒŦ
yerlerinvesembollerinplanlamaveçizimleriniyapmayeteneŒinigeliƔtirmek.
2+0
DersinAmacŦ
1
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
DersinadŦ
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
AKTS
kredisi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYELK125
Saat
(TͲU)
TEKN7KRES7M
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
II.Dönem
T.C.
YÜZÜNCÜYILÜN7VERS7TES7
BAbKALEMESLEKYÜKSEKOKULU
ELEKTR7KVEENERJ7BÖLÜMÜ
ELEKTR7KPROGRAMI
DERS7ÇER7KLER7
Dersinkodu
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SŦra
1
2
3
4
5
GenelDeŒerlendirme
SiyasalAlandaki7nkŦlâplar(SaltanatŦnKaldŦrŦlmasŦͲCumhuriyetin7lanŦ)
SiyasalAlandaki7nkŦlâplar(HalifeliŒinKaldŦrŦlmasŦ)
ÇokPartiliDüzeneGeçiƔveTerakkiperverCumhuriyetFŦrkasŦ
TakrirͲiSükûnDönemi
EŒitimAlanŦndakiDevrimler
KültürAlanŦndakiDevrimler
AraSŦnav
SosyalveToplumsalAlanŦndakiDevrimler
HukukAlanŦndakiDevrimler(CumhuriyetDönemindekiAnayasalar:1924,1961ve1982)
EkonomikAlandakiDevrimler
TürkiyeCumhuriyeti’ninDŦƔPolitikasŦveTürkiye’ninJeopolitiŒi
Atatürk7lkeleriveAtatürkçüDüƔünceSistemi
Türkiye’nin7deolojisiveÇaŒdaƔlaƔma
GenelDeŒerlendirme
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
AtatürkilkeleriileilgilikaynaklarŦtanŦmŦƔolmak
AtatürkilkelerinintarihitemellerinikavramŦƔolmak
Atatürk’ünCumhuriyetvebarŦƔanlayŦƔŦnŦkavramŦƔolmak
TürkiyeCumhuriyeti’nindevletyapŦsŦnŦiyibirƔekildekavramŦƔolmak
Atatürk7lkeve7nkŦlaplarŦnŦkavrar
MustafaKemalPaƔa’nŦnSamsun’açŦkmasŦylabaƔlayanveyurduniƔgallerden
kurtarŦlmasŦndansonraülkeninçaŒdaƔülkelerseviyesineçŦkarŦlmasŦnŦamaçlayaninkŦlâplar
döneminiveAtatürkilkeleriniiçerir.
Dersin7çeriŒi
2
AKTS
kredisi
SiyasalalandakiinkŦlaplar,çokpartilidüzenegeçiƔ,eŒitimͲkültürͲsosyalͲhukukve
ekonomikalanŦndakidevrimler,TürkiyeCumhuriyeti’nindŦƔpolitikasŦ,Atatürk7lkelerive
TürkiyeninideolojiisiniaçŦklayabilme.
2
Kredi
DersinAmacŦ
2+0
Saat
(TͲU)
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
TarihBölümüOkutmanlarŦ
TarihBölümüOkutmanlarŦ
2
YarŦyŦl
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
ATATÜRK7LKELER7VE7NKILAP
UNVIT002
TAR7H7II
DersinadŦ
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
7ngilizceOkutmanlarŦ
7ngilizceOkutmanlarŦ
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
2+0
Saat
(TͲU)
2
Kredi
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
2
AKTS
kredisi
11
12
13
14
15
10
9
GeçmiƔZaman(PastSimple)1:Düzenlifiiller;soruveolumsuzlar;kŦsacevaplar;GeçmiƔzamanzarflarŦveifadeleri
GeçmiƔZaman(PastSimple)1:Düzensizfiiller;soruveolumsuzlar
kŦsacevaplar;geçmiƔhakkŦndaparagrafyazma
kŦsacevaplar;geçmiƔhakkŦndaparagrafyazma
GelecekZaman(BeGoingTo)1:olumlu,olumsuzvesoruyapŦlarŦ;gelecekzamanadairplanveprogramlar
FinalSŦnavŦ
GeçmiƔZaman(PastSimple)1:Düzenlifiiller;soruveolumsuzlar;kŦsacevaplar;GeçmiƔzamanzarflarŦveifadeleri
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
SŦra
Hafta
1 GeniƔzaman(PresentSimple)1:I/you/we/they,soruveolumsuzlar;meslekler;haftanŦngünleri
2 GeniƔZaman(PresentSimple)1:soruveolumsuzlar;saatlerisöyleme;
3 GeniƔZaman(PresentSimple)2:he/she/it;Soruveolumsuzlar;mevsimler;
GeniƔZaman(PresentSimple)2:KŦsacevaplar;BoƔzamanveeŒlencefaaliyetleri;BoƔzamanaktivitelerihakkŦnda
4
yazma,sosyalifadeler(Imso
5 Like+VͲing&Want+toV
6 Isthere/arethere;thereisnt/therearent;some/any;this,that/these,those
7 BefiiliningeçmiƔzamanbiçimi(was/were);cümlecikleri;
8 AraSŦnav
4
kontrollüözelmektupveparagraflaryazabilme,birkonuyuözetleyerekveyaaçŦmlayarakyazabilme,temel
noktalamaiƔaretlerinikullanabilme
YenibirdiliöŒrenmearzusuiletartŦƔmavekonuƔmalarakatŦlabilme,mezuniyetlerindensonra7ngilizcelerini
5 geliƔtirebilmeyeteneŒikazanma,geliƔmiƔkiƔilik,bilgi,yeteneŒiilegünümüzdünyasŦnabakŦƔvegörüƔleriniifade
edebilme,7ngilizcekonu
2 farklŦalanlardakimetinlerikolaycaokuyabilmeveokuduŒunuanlayabilme;yanŦsŦra,yoŒunvekapsamlŦokuma
alŦƔkanlŦklarŦkazandŦrma;düƔündüklerini,hissettiklerini,gördükleriniveöŒrendikleriniyazarakifadeedebilme
3 düƔündüklerini,hissettiklerini,gördükleriniveöŒrendikleriniyazarakifadeedebilme
1 NormalhŦzdakonuƔulduŒunda7ngilizceyianlama,anlaƔŦlŦrkonuƔabilme,metinlerikolaycaokumaveanlama,
düƔünceleriniyazŦlŦbirƔekildeifadeedebilme
SŦra
Dersin7çeriŒi
2
YarŦyŦl
BudersileöŒrencilerin,"EuropeanLanguagePortfolioGlobalScale"B1düzeyinde
7ngilizcede;ͲTemeldilbilgisinesahipolmalarŦ,ͲDinlediklerinianlamalarŦ,ͲKarƔŦlŦklŦ
konuƔabilmeleri,ͲOkuduklarŦnŦanlamalarŦ,ͲKendileriniyazŦylaifadeedebilmeleri
amaçlanmaktadŦr.
ÖŒrencilerinsonrakiyŦllardagöreceklerimesleki7ngilizcederslerinitakipedebilmeleri,
lisanssonrasŦvemeslekhayatlarŦndaihtiyaçduyacaklarŦ7ngilizce´yetemeloluƔturacak
seviyede7ngilizcedilbilgisi,kelimedaŒarcŦŒŦ,okuduŒunuanlama,sözlüanlatŦmveyazma
becerileri.
UNVYD004
YABANCID7LII
DersinAmacŦ
Dersinkodu
DersinadŦ
2
2
AKTS
kredisi
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
DersinamacŦnŦveiƔleyiƔplanŦnŦgörür,dilintanŦmŦnŦveinsanhayatŦndakiyerinikavrar,konuƔmaveyazŦdili
arasŦndakifarklarŦbilir
Dilinözelliklerini,dilͲtoplumvedilͲkültüriliƔkilerinikavrar;okumaveanlamayöntemlerinibilir
TürkdilininyapŦsŦnŦveyeryüzündekidilaileleriarasŦndakiyerini,lehçeͲƔiveͲaŒŦzayrŦmŦnŦbilir;noktalamaiƔaretlerinin
kullanŦmŦnŦanlar.
TürkdilinintarihigeliƔimiiçerisindeöneçŦkaneserlerigörür,yazŦmkurallarŦnŦbilir.
Türkdilininsesözelliklerinibilir,kültürünneolduŒunuvedeŒiƔipdeŒiƔmeyenunsurlarŦnŦkavrar.
A.DersinamacŦveiƔleyiƔi,dilintanŦmŦveinsanhayatŦndakiyeri,B.KonuƔmadiliileyazŦdiliarasŦndakifarklar.
2 A.DilinözelliklerivedilinyapŦsŦnŦkavrama.Okumaveanlamayöntemleri,B.NoktalamaiƔaretleri
A.DünyadilleriarasŦndaTürkçe;Lehçe,ƔiveveaŒŦzarasŦndakifarklarB.DilͲdüƔünceiliƔkisinikavrama,eleƔtirel
3
düƔünme.NoktalamaiƔaretleri
4 A.BellibaƔlŦTürkçeeserlerindeŒerlendirilmesiB.YazŦmkurallarŦ
5 A.ÖrneklerleTürkçe´ninsesözellikleri,B.KültüründeŒiƔenvedeŒiƔmeyenunsurlarŦ
A.Türkçe´desözcükyapŦsŦnŦnincelenmesiB.YazŦtürlerindenbiirveƔiirincelemesiC.YazŦiçinönhazŦrlŦklarD.Form
6
yazŦlarŦ:dilekçe,tutanak,
7 A.SözcükTürleri,B.Romanvehikâyetürleri.EdebiyattakurguͲyaƔantŦayrŦmŦ.C.SözlükkullanŦmŦ
8 AraSŦnav
9 A.Sözöbekleri,B.Klasikkurmacatürler,C.Ödev,projehazŦrlama,D.YazŦlŦVeGörselMedyadaDilYanlŦƔlarŦ
A.Türkçe´decümleyapŦsŦvecümletürleriB.KullanmalŦkMetinler:Tiyatro,senaryoC.BilimselyazmanŦnilkeleri.
10
Yazmadaplan,iyibirplannasŦlyapŦlŦr
A.CümleüstüdilyapŦlarŦ:paragrafvemetin.B.7ƔlevselTürler:MakaleͲEleƔtiri.EleƔtirideyöntemsorunu.C.7letiƔim
11
kazalarŦ
A.SemantikbilgisiB.7ƔlevselTürler:DenemeFŦkraͲGazeteKöƔeyazŦsŦͲSöyleƔiC.ParagrafyazŦmŦ;paragraftürlerive
12
özellikleri
A.SözsanatlarŦveTürkçe´ninsözvarlŦŒŦB.7ƔlevselTürler:Mektup,GeziYazŦsŦ,AnŦ,GünlükC.DilYanlŦƔlarŦ(AnlatŦm
13
BozukluklarŦ).
14 A.Türkçe´ningüncelsorunlarŦ,B.DiksiyondadikkatedilmesigerekennoktalarC.BilimselyazŦlar
15 FinalSŦnavŦ
1
SŦra
4
5
3
2
1
SŦra
Türkçe´ninyapŦveanlambakŦmŦndanözellikleri,temeleserler,toplumiçindekendiniifade
etme,dilidoŒruveetkilikullanmanŦnyollarŦ.
2+0
Kredi
Dersin7çeriŒi
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
TürkDiliOkutmanlarŦ
TürkDiliOkutmanlarŦ
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
2
Saat
(TͲU)
ÖŒrencininTürkçe´ninözelliklerinibilmesini,dilidoŒruveetkilikullanabilmesinivetoplum
içindekendinidahaiyiifadeedebilmesinisaŒlamak
UNVTD006
TÜRKD7L7II
YarŦyŦl
DersinAmacŦ
Dersinkodu
DersinadŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦra
1
2
3
4
5
A.LineerDenklemSistemleriveMatrislerB.LimitveSüreklilikC.TürevveUygulamalarŦD.
7ntegralveUygulamalarŦE.DiferansiyelDenklemlerF.7statistik
LineerDenklemSistemleriveMatrisler
LineerDenklemSistemleriveMatrisler
LimitveSüreklilik
LimitveSüreklilik
TürevveUygulamalarŦ
TürevveUygulamalarŦ
TürevveUygulamalarŦ
ARASINAV
7ntegralveUygulamalarŦ
7ntegralveUygulamalarŦ
DiferansiyelDenklemler
DiferansiyelDenklemler
DiferansiyelDenklemler
7statistik
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
LineerdenklemvematrissistemleriiletemelhesaplamalarŦyapabilme.
LimitvesüreklilikkavramlarŦnŦaçŦklayabilme.
TürevkavramŦnŦaçŦklayabilmeveçeƔitlifonksiyonlarŦntürevlerinialabilme.
EntegralyöntemleriniaçŦklayabilmevetemelfonksiyonlarŦnentegralinialabilme.
DiferansiyeldenklemleritanŦyabilmeveçözümyöntemlerinikullanabilme.
3
Dersin7çeriŒi
3
DersinAmacŦ
3+0
A.LineerDenklemSistemleriveMatrisler:Lineerdenklemsistemlerivematrislerle
iƔlemleryapabilmeB.LimitveSüreklilik:LimitvesüreklilikleilgiliproblemleriçözebilmeC.
TürevveUygulamalarŦ:TürevkavramŦnŦaçŦklayabilmeveçeƔitlifonksiyonlarŦntürevlerini
alabilmeD.7ntegralveUygulamalarŦ:7ntegralyöntemleriniaçŦklayabilmevetemel
fonksiyonlarŦnentegralinialabilme.E.DiferansiyelDenklemler:Diferansiyeldenklemleri
tanŦyabilmeveçözümyöntemlerinikullanabilmeF.7statistik:7statistikyöntemleri
açŦklayabilmeveuygulayabilme.
2
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.M.BurakGÖRENTAb
ÖŒr.Gör.M.BurakGÖRENTAb
AKTS
kredisi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYMAT106
Saat
(TͲU)
MATEMAT7KII
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
Dersinkodu
3+1
Saat
(TͲU)
4
Kredi
4
AKTS
kredisi
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
AAgerilimdalgaƔekillerinin,periyotvefrekanstanŦmlarŦnŦkavramak
DeŒiƔikyüklerinalternatifakŦmdakidavranŦƔlarŦnŦnanlaƔŦlmasŦ
AlternatifakŦmdevrelerininçözümleriniyapabilmebecerisinikazanmak
ÜçfazlŦAAdevrelerinçözümlerininöŒrenilmesi
AlternatifakŦmdaaktif,reaktifvegörünürgüçlerinkavranmasŦ
AlternatifakŦmdevrelerindeyükçeƔitleri.Seriparalel(RͲL),(RͲC),(RͲLͲC)devreçözümleri.
Aktif,reaktif,görünürgüç,güçkatsayŦsŦ,kavramlarŦ.3fazlŦdevrelerve3fazlŦdevrelerde
güç.
AlternatifAkŦm(AA)dalgaƔekilleriileperiyotvefrekanstanŦmlarŦnŦnkavranmasŦ,AAyük
çeƔitlerinintanŦnmasŦ,AAelektrikdevreleriileilgilitemelkavramlarŦnveAAdevrelerinin
süreklidurumdakiçözümyöntemlerininçözmebecerisininkazanŦlmasŦ.
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
2
YarŦyŦl
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
SŦra
Hafta
1 AlternatifakŦm(AA)vealternatifgerilimintanŦmŦ,dalgaƔekilleri,periyotvefrekanstanŦmlarŦ
2 AlternatifakŦmdasinüsdalgasŦnŦnani,etkin,ortalamadeŒerleri
AlternatifakŦmdagenlikveƔekilkatsayŦlarŦ,AA´dafazfarkŦ,fazörkavramŦ,fazfarkŦnŦnfazörvedalgaƔekliile
3
gösterilmesi
4 AlternatifAkŦmdadeŒiƔikyüklerin(direnç,bobinvekapasitör)süreklihaldavranŦƔlarŦ
5 AlternatifAkŦmdaindüktifvekapasitifreaktanslŦdevrelerdeakŦmͲgerilimfazörleri,fazfarklarŦ
6 SeriRͲL,RͲCveRͲLͲCdevreçözümleri
7 SeriRͲLͲCdevreçözümleri
8 ArasŦnav
9 ParalelRͲL,RͲCveRͲLͲCdevreçözümleri
10 ParalelRͲLͲCdevreçözümleri
AlternatifakŦmdevrelerindegüçhesabŦ;aktifgüç,reaktifgüç,görünürgüç,güçüçgenininçizilmesi,güçfaktörü,güç
11
katsayŦsŦnŦndüzeltilmesi.
ÜçfazlŦgerilimlerindalgaƔekilleri,fazördiyagramŦnŦnçizilmesi,fazgerilimlerininvefazakŦmlarŦnŦnanideŒer
12
denklemleri.
ÜçfazlŦdeŒiƔikyüklerinbaŒlanmasŦ,yŦldŦzbaŒlantŦ,üçgenbaŒlantŦ,dengeliyükdurumu,hatvefazgerilimlerive
13
akŦmlarŦ.
14 ÜçfazlŦsistemlerdegüçvegücünhesaplanmasŦileilgiliproblemçözümleri.
15 FinalSŦnavŦ
SŦra
1
2
3
4
5
Dersin7çeriŒi
DersinAmacŦ
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
ALTERNAT7FAKIMDEVRELER7 MYELK102
DersinadŦ
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
DoŒruakŦmmakinalarŦnŦnyapŦsŦnŦveÇalŦƔmaprensibinikavrar
DoŒruakŦmmakinalarŦnayolvermevehŦzkontrolyöntemlerinikavrar
DoŒruakŦmmakinalarŦndaelektrikselfrenlemeyöntemlerinitanŦr
TransformatörlerinyapŦsŦnŦveçalŦƔmailkelerinikavrar
TransformatörlerdeeƔdeŒerdevreveverimhesabŦyapabilir.
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DoŒruakŦmmakinalarŦnŦnyapŦsŦveparçalarŦ
DoŒruakŦmmakinalarŦnŦnçalŦƔmailkeleri
DoŒruakŦmmakinalarŦndagerilimhesabŦ
DoŒruakŦmmakinalarŦndaverimvemomenthesabŦ
DoŒruakŦmmakinalarŦndabeslemeƔekilleri
DoŒruakŦmmakinalarŦndaendüvireaksiyonuvekomitasyon
GenaratörlerintemeldavranŦƔlarŦ
AraSŦnav
DoŒruakŦmmotorlarŦnayolverme
DoŒruakŦmmotorlarŦndahŦzkontrolüvefrenleme
TekfazlŦveüçfazlŦtransformatörlerinyapŦsŦveçalŦƔmailkeleri
TransformatörlerinboƔta,kŦsadevreveyükteçalŦƔmasŦ
TransformatörlerineƔdeŒerdevresiveverim
ÜçfazlŦtransformatörlerindeŒiƔikbaŒlantŦgruplarŦ
FinalSŦnavŦ
SŦra
1
2
3
4
5
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DCMakinalar,1FazlŦve3FazlŦTrafolar.
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦra
1
2
3
4
5
2
YarŦyŦl
3+1
Saat
(TͲU)
4
Kredi
3
AKTS
kredisi
7letkenveyalŦtkanlar,KablodöƔememalzemeleri,ZayŦfakŦmmalzemeleri,Elektrikdevresive
çeƔitleri,ZayŦfakŦmtesisatŦuygulamadevreleri,ZayŦfakŦmtesisatŦuygulama
devreleri,AydŦnlatmaveprizdevreelemanlarŦ,KuvvetliAkŦmTesisatlarŦnŦYapmak,Kablo
BaƔlŦŒŦMontajŦnŦYapmak,YerAltŦHatKablolarŦnŦÇekmek.
ElektrikiçtesisleryönetmeliŒineuygunolarakzayŦfakŦmvekuvvetliakŦmtesisatlarŦnŦ
uygulayabilme.AlçakgerilimƔebekelerihakkŦnabilgisahibiolma.
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
MYELK106
Dersinkodu
7letkenveyalŦtkanlar,kablolar
KablodöƔememalzemeleri
ZayŦfakŦmmalzemeleri
ElektrikdevresiveçeƔitleri
ZayŦfakŦmtesisatŦuygulamadevreleri
ZayŦfakŦmtesisatŦuygulamadevreleri
AydŦnlatmaveprizdevreelemanlarŦ
ArasŦnav
AydŦnlatmaveprizdevreelemanlarŦ
AydŦnlatmaveprizdevreelemanlarŦ
KuvvetliAkŦmTesisatlarŦnŦYapmak
KuvvetliAkŦmTesisatlarŦnŦYapmak
KabloBaƔlŦŒŦMontajŦnŦYapmak
YerAltŦHatKablolarŦnŦÇekmek
FinalsŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
ZayŦfakŦmmalzemeleriniseçmekvedevreleriniuygulamak
AydŦnlatmatesisatmalzemeleriniseçmekvedevreleriniuygulamak
KuvvetliakŦmtesisatmalzemeleriniseçmekvedevreleriniuygulamak.
TVantentesisatmalzemeleriniseçmekvedevreleriniuygulamak.
Telefontesisatmalzemeleriniseçmekvedevreleriniuygulamak.
Dersin7çeriŒi
TES7SATAG7R7b
Dersin7çeriŒi
3
DersinAmacŦ
4
Buderste,hertürlüTrafovedoŒruakŦmelektrikmakinelerininuçlarŦnŦnbulunmasŦ,
devreyebaŒlanmasŦveçalŦƔtŦrŦlmasŦiƔlemlerineaityeterliklerinkazandŦrŦlmasŦ
amaçlanmaktadŦr
3+1
DersinAmacŦ
2
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
DersinadŦ
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.ErdoŒanÖZEL
ÖŒr.Gör.ErdoŒanÖZEL
AKTS
kredisi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYELK104
Saat
(TͲU)
TRAFOVEDO)RUAKIM
MAK7NALARI
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦra
1
2
3
4
5
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
7nternetVe7nternetTarayŦcŦsŦ
ElektronikPostaYönetimi
HaberGruplarŦ/Forumlar
WebTabanlŦÖŒrenme
KiƔiselWebSitesiHazŦrlama
ElektronikTicaret
Kelime7ƔlemciProgramŦndaÖzgeçmiƔ,7nternetVeKariyer
Arasinav
7ƔlemTablosu
FormüllerVeFonksiyonlar
Grafikler
SunuHazŦrlama
TanŦtŦcŦMateryalHazŦrlama
TanŦtŦcŦMateryalHazŦrlama
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
7nternetortamŦndailetiƔimkurmak
7nternetortamŦndaiƔbaƔvurusuyapmak
SayŦsalverileridüzenlemek
HazŦrƔabloniletanŦtŦmmateryalihazŦrlamak
7nternettarayŦcŦlarŦ,kiƔiselwebsitesihazŦrlama,iƔlemtablolarŦ
Dersin7çeriŒi
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AraƔtŦrmaKonularŦnŦSeçme
AraƔtŦrmaKonularŦnŦSeçme
KaynakAraƔtŦrmasŦYapma
KaynakAraƔtŦrmasŦYapma
AraƔtŦrmaSonuçlarŦnŦDeŒerlendirme
AraƔtŦrmaSonuçlarŦnŦDeŒerlendirme
AraƔtŦrmaSonuçlarŦnŦRaporHâlineDönüƔtürme
VizeSŦnavŦ
AraƔtŦrmaSonuçlarŦnŦRaporHâlineDönüƔtürme
SunumaHazŦrlŦkYapma
SunumaHazŦrlŦkYapma
SunumaHazŦrlŦkYapma
SunumuYapma
SunumuYapma
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
AraƔtŦrmayapmayeterliklerinikazandŦrmak
SŦra
1 AraƔtŦrmayapmak
2 AraƔtŦrmaraporuhazŦrlamak
3 AraƔtŦrmayŦsunmak
4
5
Dersin7çeriŒi
AraƔtŦrmayapmayeterliklerinikazandŦrmak
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.ErdoŒanÖZEL
ÖŒr.Gör.ErdoŒanÖZEL
MYAYT122
ARAbTIRMAYÖNTEMVE
TEKN7KLER7
DersinAmacŦ
3
BuderstebiliƔimolanaklarŦnŦkullanarakkendinigeliƔtirmekileilgiliyeterliklerin
kazandŦrŦlmasŦamaçlanmaktadŦr.
2
DersinAmacŦ
2+0
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
2
Dersinkodu
DersinadŦ
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.7brahimHalilD7LBER
ÖŒr.Gör.7brahimHalilD7LBER
AKTS
kredisi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYBIT124
Saat
(TͲU)
B7LG77LET7b7MTEKNOLOJ7S7
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
2
YarŦyŦl
2+0
Saat
(TͲU)
2
Kredi
3
AKTS
kredisi
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦra
1
2
3
4
5
EnerjikavramŦveenerjiihtiyacŦ
YenilenebilirenerjikaynaklarŦnŦndeŒerlendirilmesiveekonomikdurumu
fosilkökenliyakŦtlar
güneƔenerjisi
rüzgârenerjisi
jeotermalenerji
biokütleenerjisi
hidroelektrikenerji
AraSŦnav
dalgaenerjisi
nükleerenerji
hidrojenenerjisi
Fotovoltaikler
Türkiye’dekiveDünya’dakiyenilenebilirenerjikaynaklarŦ
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
YenilenebilirenerjikaynaklarŦhakkŦndatemelbilgi
ÇevrekirliliŒiüzerindekietkisi
Ekonomikdurumu
ÇeƔitliYenilenebilirenerjikaynaklarŦhakkŦndabilgi
Türkiye’dekiveDünya’dakiyenilenebilirenerjikaynaklarŦ
YenilenebilirenerjikaynaklarŦ,ekonomikdurumu,güneƔenerjisi,rüzgarenerjisi,biyokütle
kullanŦmŦ,jeotermalenerji,güneƔpilleri,dalgaenerjisi
3
Dersin7çeriŒi
2
DersinAmacŦ
2+0
ÜlkemizdeiktisadibüyümeninsürdürülebilirolmasŦiçinithalkaynaklardaneldeedilen
enerjininazaltŦlarakyerliyenilenebilirenerjikaynaklarŦnŦnarttŦrŦlmasŦbirzorunluluktur.
ÜlkemizbulunduŒucoŒrafikonumitibariilerüzgar,güneƔŦƔŦŒŦ,yaŒmur,jeotermalŦsŦ,dalga
hareketlerivebioenerjigibiyenilenebilirenerjikaynaklarŦndanenerjieldeedilmesi
açŦsŦndanavantajlŦbirkonumdadŦr.BundandolayŦbuenerjiçeƔitlerihakkŦndaöŒrencilerin
bilinçlendirilmesiamaçlanmaktadŦr.
2
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.ErdoŒanÖZEL
ÖŒr.Gör.ErdoŒanÖZEL
AKTS
kredisi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYELK124
Saat
(TͲU)
YEN7LENEB7L7RENERJ7
KAYNAKLARI
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
YarŦyŦl
2+0
Saat
(TͲU)
2
Kredi
3
AKTS
kredisi
1.KlimalarŦnçeƔitlerinitanŦyacakvetekniközelliklerinibilme2.KlimalarŦnmontaj
esnasŦndakullanŦlacakmalzemeleritanŦma.3.KlimalarŦnmontajvebakŦmŦ.
1.KlimalarŦnçeƔitlerinitanŦyacakvetekniközelliklerinibilebilme2.KlimalarŦnmontaj
esnasŦndakullanŦlacakmalzemeleritanŦyabilme.3.KlimalarŦnmontajvebakŦmŦnŦ
yapabilme.
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
MYELK126
Dersinkodu
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
Temelfizikselvekimyasalkavramlar,Birimsistemleri.
GizliveduyulurŦsŦ,sŦcaklŦkvesŦcaklŦkölçümü.
BasŦnçvebasŦnçölçümü,GazvegazkanunlarŦ.
7Ɣ,güç,enerji.
IsŦgeçiƔiveŦsŦgeçiƔitürleri:7letim,taƔŦnŦmveŦƔŦnŦm.
IsŦgeçiƔitürleri:7letim,taƔŦnŦmveŦƔŦnŦm.
IsŦgeçiƔitürleri:7letim,taƔŦnŦmveŦƔŦnŦm.
Arasinav
TemelakŦƔkanözellikleri,akŦƔtürleriSüreklilikveenerjidenklemi.
KanalveborulardaakŦƔ.
SoŒutmanŦntanŦmŦ,soŒutmaçeƔitleri,temelmekaniksŦkŦƔtŦrmalŦsoŒutmaçevrimiveuygulamaalanlarŦ,örnekler.
SoŒutmaçevrimlerininPͲhdiyagramŦndagösterilmesi.
7klimlendirmenintanŦmŦ,çeƔitleriveuygulamaalanlarŦ,örnekler.
7klimlendirmenintanŦmŦ,çeƔitleriveuygulamaalanlarŦ,örnekler.
FinalSŦnavŦ
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
SŦra
1 KlimalarŦnçeƔitlerinitanŦyacakvetekniközelliklerinibilebilme
2 KlimalarŦnmontajesnasŦndakullanŦlacakmalzemeleritanŦyabilme.
3 KlimalarŦnmontajvebakŦmŦnŦyapabilme.
4
5
Dersin7çeriŒi
DersinAmacŦ
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
SO)UTMATEKN7)7
DersinadŦ
III.Dönem
T.C.
YÜZÜNCÜYILÜN7VERS7TES7
BAbKALEMESLEKYÜKSEKOKULU
ELEKTR7KVEENERJ7BÖLÜMÜ
ELEKTR7KPROGRAMI
DERS7ÇER7KLER7
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
AsenkronmotorlarŦnyapŦlarŦnŦ,çalŦƔmaprensiplerinitanŦma.
AsenkronmotorlarŦnfarklŦçalŦƔmaƔekillerinikavrama,örnekçözümlemeler.
AlternatörlerinyapŦlarŦnŦ,çalŦƔmaprensiplerinitanŦma.
AlternatörlerinfarklŦçalŦƔmaƔekillerinikavrama,örnekçözümlemeler.
SenkronmotorlarŦnyapŦlarŦnŦ,çalŦƔmaprensiplerinitanŦma.
SenkronmakinalarŦnyapŦlarŦ,çeƔitleriveçalŦƔmaprensibi.AlternatörlerinyapŦsŦ,çeƔitleriveçalŦƔmaprensibi.
AlternatörlerinyapŦsŦ,çeƔitleriveçalŦƔmaprensibi.
ArasŦnav.
AlternatörlerinboƔtavekŦsadevreçalŦƔmadeneylerivekarakteristiklerininincelenmesi.
AlternatörlerinyüklüçalŦƔmadeneylerivekarakteristiklerininincelenmesi.
AlternatörlerinçeƔitliyüklerdekigerilimveregülasyonhesabŦ.
AlternatörlerinkayŦplarŦveverimhesabŦ.
SenkronmotorlarŦnyapŦsŦveçalŦƔmaprensibi.
SenkronmotorlardaçeƔitliyüklerdeindüklenene.m.k,bileƔkegerilimveƔebekedençekilengücünhesaplanmasŦ.
15 SenkronmotorlardakayŦplarveveriminhesaplanmasŦ.
16 YŦlsonusŦnavŦ
14
7
8
9
10
11
12
13
6
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
SŦra
Hafta
1 AsenkronMakinalarŦnyapŦlarŦ,çeƔitleri,çalŦƔmaprensibivetemelbüyüklüklerinintanŦmŦ.
AsenkronmotorlarŦntemelkarakteristiklerinineldeedilmesivekayma,akŦm,gerilimvemomentkarakteristiklerinin
2
incelenmesi.
3 AsenkronmotorlarŦneƔdeŒerdevresiveeƔdeŒerdevreelemanlarŦnŦnbulunmasŦ.
4 AsenkronmotorlarŦnboƔ,kŦsadevreveyüklüçalŦƔmadeneylerivekarakteristiklerininincelenmesi.
5 AsenkronmotorlardagüçkayŦplarŦ,verimvemomenthesaplarŦnŦnyapŦlmasŦ.
SŦra
1
2
3
4
5
AsenkronveSenkronMakinalarŦntanŦmlarŦ,baŒlantŦveçalŦƔmaƔekilleriveörnek
çözümleriveyorumlanmasŦ.
5
Dersin7çeriŒi
4
AsenkronveSenkronMakinalarŦnyapŦlarŦ,çalŦƔmaprensipleri,farklŦçalŦƔmaƔekillerindeki
hesaplamalarŦnyapŦlmasŦvesonuçlarŦndeŒerlendirilmesi
3+1
DersinAmacŦ
3
Türkçe
ÖnLisans
zorunlu
ÖŒr.Gör.ErdoŒanÖZEL
ÖŒr.Gör.ErdoŒanÖZEL
AKTS
kredisi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYELK201
Saat
(TͲU)
ASENKRONVESENKRON
MAK7NALAR
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
Dersinkodu
13
14
15
12
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
AutoCadekranŦnŦ,MenüveDurumçubuklarŦileKomutpenceresinitanŦma.KonutlarŦniƔleyiƔƔekilleri
Çizim(Draw),Düzenleme(Modify)veZoomaraççubuklarŦnŦ,veOrthoÇizimyardŦmcŦsŦnŦ,uygulamalarlaöŒrenmek
SihirbazKullan(useaWizard)seçeneŒinikullanarakçizimebaƔlama,
Çizimebablon(template)kullanarakbaƔlamak.ÖlçülendirmeçizgisiveyazŦsŦnŦdüzenlemek.Çizimikaydetmek.
DrawveModifyaraççubuklarŦndadiŒerkomutlarŦkullanarakuygulamalaryapmak.
Katman(Layer)oluƔturarakçizimyapmak.OTRACKçizimyardŦmcŦsŦnŦ(özelnoktalarahizalanma)kullanarakçizim
VarolançizimdosyasŦnŦaçmak.POLAR(açŦalma)çizimyardŦmcŦsŦnŦkullanarak.
AraSŦnav
ÇizimleriBloklamak.BlokKütüphanesioluƔturmak.Bloklaraetiketeklemek.
ÇizimleriBloklamak.BlokKütüphanesioluƔturmak.
AutoCAdKütüphanelerini(DesigneCenter)Kullanmak.PaletoluƔturmakvepaletlerikullanmak.
Uygulama:AutoCAdvekendioluƔturduŒumuzblokkütüphanelerinikullanarak7.haftadatamamlanankatplanŦnŦ
kullanarakaydŦnlatmaprojesiyapmak.
ElektronikdevreelemanlarŦnŦçizmek,bloklamakvekütüphaneoluƔturmak.
YazŦcŦveçizileritanŦmak.Sayfadüzeniyapmak.ÇŦktŦalmak
FinalSŦnavŦ
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
AutoCadçizimprogramŦileçizimyapabilir
YeniprojedosyalarŦoluƔturabilir
MevcutçizimdosyalarŦüzerindedeŒiƔiklikleryapabilir
AutoCADKütüphanelerinikullanabilir
Katmanlarvebloklar(veBlokkütüphanesi)oluƔturabilir
AutoCAD2009programŦileçizimyapabilmek,mevcutçizimdosyalarŦnŦtekrar
düzenleyebilmek.AutoCadprogramŦnŦkullanarakelektronikdevrelerveaydŦnlatma
projeleriçizmek
Dersin7çeriŒi
3+1
Saat
(TͲU)
4
Kredi
KumandaelemanlarŦ
4
AKTS
kredisi
BudersileöŒrenci,kumandaelemanlarŦnŦnmontajŦnŦvekumandadevreelemanlarŦ
kullanŦlarakbirfazlŦveüçfazlŦasenkronmotorlarŦçalŦƔtŦrma,deviryönüdeŒiƔtirme,
frenlemeiƔlemleriniyapabilecektir.
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.ErdoŒanÖZEL
ÖŒr.Gör.ErdoŒanÖZEL
3
YarŦyŦl
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KumandaElemanlarŦKorumaRöleleri
ÜçFazlŦAsenkronMotorlarŦKesikveSürekliÇalŦƔtŦrma
ÜçFazlŦAsenkronMotorlarŦ7kiFarklŦYerden(Uzaktan)ÇalŦƔtŦrma
ÜçFazlŦAsenkronMotorlardaDevirYönüDeŒiƔtirme
ÜçFazlŦAsenkronMotorlardaDevirYönüDeŒiƔtirme
ÜçFazlŦAsenkronMotorlaraReaktanslaveOtoTrafosuylaYolVerme
ÜçFazlŦAsenkronMotorlaraYŦldŦzÜçgenYolVerme
ARASINAV
ÜçFazlŦAsenkronMotorlardaFrenleme
Çiftdevirlimotorlardakumanda
BirFazlŦAsenkronMotorKumandaDevreleri
BirFazlŦAsenkronMotorlardaDevirYönüDeŒiƔtirme
DoŒruakŦmmotorlarŦnayolverme,deviryönüdeŒiƔtirme,frenleme
DoŒruakŦmmotorlarŦnayolverme,deviryönüdeŒiƔtirme,frenleme
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
SŦra
1 KumandaelemanlarŦnŦnmontajŦnŦyapmak,üçfazlŦasenkronmotorlarŦkesik,sürekliveuzaktançalŦƔtŦrmak
2 ÜçfazlŦasenkronmotorlaraçeƔitliyöntemlerleyolvermek,deviryönüdeŒiƔtirmekvefrenlemeyapmak
3 BirfazlŦasenkronmotorlarayolvermek,deviryönüdeŒiƔtirmek,rotorusargŦlŦasenkronmotorlarayolvermekveçift
4
5
Dersin7çeriŒi
DersinAmacŦ
SŦra
1
2
3
4
5
Dersinkodu
ELEKTROMEKAN7KKUMANDA
MYELK207
S7STEMLER7
DersinadŦ
ÖŒrencilerin,AutoCADçizimprogramŦnŦöŒrenerekmesleŒiningerektirdiŒiçizimleri
çizebilmesivemevcutçizimlerüzerindedeŒiƔikliklervedüzenlemeleryapabilmesi.
4
AKTS
kredisi
DersinAmacŦ
3
Kredi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
2+1
Saat
(TͲU)
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.7.HalilD7LBER
ÖŒr.Gör.7.HalilD7LBER
3
YarŦyŦl
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
B7LG7SAYARDESTEKL7PROJE
MYELK203
1
DersinadŦ
Dersinkodu
2+1
Saat
(TͲU)
3
Kredi
3
AKTS
kredisi
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
Elektrikenerjisieldeedilmeyöntemlerinibilmek
TermiksantralleriniƔleyiƔinibilmek
NükleersantralleriniƔleyiƔinibilmek
HidroelektriksantralleriniƔleyiƔinibilmek
YenilenebilirEnerjisantralleriniƔleyiƔinibilmek
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
Elektrikenerjisieldeedilmeyöntemlerinibilmek
TermiksantralleriniƔleyiƔinibilmek
TermiksantralleriniƔleyiƔinibilmek
NükleersantralleriniƔleyiƔinibilmek
HidroelektriksantralleriniƔleyiƔinibilmek
HidroelektriksantralleriniƔleyiƔinibilmek
YenilenebilirEnerjisantralleriniƔleyiƔinibilmek
Arasinav
YenilenebilirEnerjisantralleriniƔleyiƔinibilmek
EnerjiSantrallerindeoluƔanarŦzalarŦbilmek,korumaroleleriniseçmekvemontajŦnŦyapmak
EnerjiSantrallerindeoluƔanarŦzalarŦbilmek,korumaroleleriniseçmekvemontajŦnŦyapmak
Parafudur,sigortamontajŦnŦyapmak
Parafudur,sigortamontajŦnŦyapmak
KuranportörmontajŦnŦyapmak
FinalSŦnavŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ElektrikenerjisinineldeedilmeyöntemlerinitanŦyabilme,enerjikaynaklarŦnŦntespiti,
üretimigerçekleƔtirenelektriksantrallerininçeƔitleri,çalŦƔmailkeleriniveisletme
özelliklerininkavranabilmesi.
ElektrikenerjisieldeedilmeyöntemlerinibilmekTermiksantralleriniƔleyiƔinibilmek
NükleersantralleriniƔleyiƔinibilmekHidroelektriksantralleriniƔleyiƔinibilmekYenilenebilir
EnerjisantralleriniƔleyiƔinibilmekEnerjiSantrallerindeoluƔanarŦzalarŦbilmek,koruma
roleleriniseçmekvemontajŦnŦyapmakParafudur,sigortamontajŦnŦyapmakKuranportör
montajŦnŦyapmak.
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
3
YarŦyŦl
SŦra
1
2
3
4
5
Dersin7çeriŒi
DersinAmacŦ
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
ELEKTR7KENERJ7SANTRALLER7 MYELK209
DersinadŦ
3
3
AKTS
kredisi
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
GüçelektroniŒigiriƔvetarihselgeliƔimi
YarŦiletkendevreelemanlarŦnŦnincelenmesi(diyot)
YarŦiletkendevreelemanlarŦnŦnincelenmesi(güçdiyotu)
YarŦiletkendevreelemanlarŦnŦnincelenmesi(diyak)
YarŦiletkendevreelemanlarŦnŦnincelenmesi(triak)
YarŦiletkendevreelemanlarŦnŦnincelenmesi(tristor)
TristorleriniletimevekesimesokulmasŦ
Arasinav
Tetiklemedevreleri
Tetiklemedevreleri
DoŒrultmadevreleri;1fazlŦyarŦm,tam,kontrollüvekontrolsüzdevretasarŦmlarŦveörnekuygulamalar
DoŒrultmadevreleri;1fazlŦyarŦm,tam,kontrollüvekontrolsüzdevretasarŦmlarŦveörnekuygulamalar
DoŒrultmadevreleri;3fazlŦyarŦm,tam,kontrollüvekontrolsüzdevretasarŦmlarŦveörnekuygulamalar
DoŒrultmadevreleri;3fazlŦyarŦm,tam,kontrollüvekontrolsüzdevretasarŦmlarŦveörnekuygulamalar
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
SŦra
1 GüçelektroniŒiileilgilitemelkavramlarvegüçyariiletkenliŒinitanŦyabilme
2 GüçkonvektörlerininçalŦƔmasŦileilgiliilkelerikavrayabilme
3 DoŒrultmadevrelerininçalŦƔmakarakteristiklerinikavrayabilmeveiƔleyiƔininkavranmasŦ
4
5
GüçelektroniŒiileilgilitemelkavramlarŦnvegüçyarŦiletkenleriniöŒrenme.
2+1
Kredi
Dersin7çeriŒi
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
3
Saat
(TͲU)
GüçelektroniŒiileilgilitemelkavramlarvegüçyarŦiletkenlerinitanŦyabilme.DoŒrultma
devrelerininçalŦƔmasŦnŦvekullanŦlŦƔŦnŦnkavranmasŦnŦnsaŒlanmasŦ
MYELK211
GÜÇELEKTRON7)7I
YarŦyŦl
DersinAmacŦ
Dersinkodu
DersinadŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦra
1
2
3
4
5
AnalogvedijitalkavramlarŦ,temelbilgiler
SayŦsistemleri,sayŦsistemlerindedönüƔümler
SayŦsistemlerindedörtiƔlemvetümleyenaritmetiŒi
BooleankurallarŦvelojikifadelerinsadeleƔtirilmesi
KodlamaveKodlar,LojikkapŦlarvelojikdevreler
KarnaughharitalarŦ
AraSŦnav
SayŦsalentegreler
BileƔikmantŦkdevreleri,kodlayŦcŦlar,kodçözücüler
kodçeviriciler
ÇoklayŦcŦlar,veriseçiciler
AzlayŦcŦlarveuygulamalarŦ
KarƔŦlaƔtŦrŦcŦlarvearitmetikiƔlemdevreleri,ToplayŦcŦlar
ÇŦkarŦcŦdevreleri
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
AnalogvesayŦsalkavramlarŦayŦrteder
SayŦsistemlerinibilir
SayŦsistemleriarasŦndadönüƔümleryapabilir
KodlamasistemleriniaçŦklar
MantŦksalifadelerisadeleƔtirebilir
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
Dersin7çeriŒi
3
SayŦ sistemlerini, kodlama sistemlerini, MantŦk devrelerini bilme, MantŦksal ifadelerin ve
devrelerin sadeleƔtirilmesini yapma, sayŦsal entegreler, bileƔik mantŦk devrelerini,
multivibratörleribilme.
2
Analog ve sayŦsal kavramlarŦnŦ, sayŦ sistemlerini ve birbirine dönüƔümlerini, Kodlama
sistemlerini, Boolean kurallarŦ ve mantŦksal ifadelerin sadeleƔtirilmesini vererek; Temel
mantŦkdevrelerikullanarakdevregerçekleƔtirmebecerisikazandŦrmak.
2+0
DersinAmacŦ
3
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
AKTS
kredisi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYELK221
Saat
(TͲU)
SAYISALELEKTRON7K
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
Dersinkodu
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ÇalŦƔmaKonusunuSeçmek
EldeEdilenBilgileriSunmak
Sistem/ÜrününFonksiyonlarŦnŦveDeŒiƔkenleriniTanŦmlamak
GerekliMalzemeleriSeçmek
EldeEdilenBilgileriSunmak
Sistem/ÜrününbartnamesiveyaAkŦƔbemasŦnŦHazŦrlamak
Sistem/ÜrününProgramŦnŦveyaHesaplamalarŦnŦYapmak
VizeSŦnavŦ
Sistem/ÜrününProgramŦnŦveyaHesaplamalarŦnŦYapmak
Sistemin/ÜrününÇalŦƔacaŒŦOrtamŦKurmak
Sistemin/ÜrününKurulumunuYapmak
Sistemin/ÜrününKurulumunuYapmak
Sistemin/ÜrünüTestEtmek
Sistemin/ÜrünüTestEtmek
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
SŦra
1 Sistem/ürünamaçvekapsamŦnŦbelirlemek
2 Sistem/ürünkonusuileilgiliayrŦntŦlŦaraƔtŦrma
3 Sistem/ürüneiliƔkinhesaplamalaryapmak/yazŦlŦmyazmak
4
5
3
AKTS
kredisi
Uygulamaprojesitasarlama,uygulamavesunmabilgivebecerilerininkazandŦrŦlmasŦ
amaçlanmaktadŦr.
2
Kredi
Dersin7çeriŒi
2+0
Saat
(TͲU)
Buderste;uygulamaprojesitasarlama,uygulamavesunmabilgivebecerilerinin
kazandŦrŦlmasŦamaçlanmaktadŦr
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.7brahimHalilD7LBER
ÖŒr.Gör.7brahimHalilD7LBER
3
YarŦyŦl
DersinAmacŦ
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
S7STEMANAL7Z7VETASARIMI MYELK223
DersinadŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
TehlikeliveRahatÇalŦƔmaOlanaŒŦVermeyenOrtamlar
TehlikeliveRahatÇalŦƔmaOlanaŒŦVermeyenOrtamlar
TarŦm,HayvancŦlŦkveBahçecilikUygulamalarŦ
bantiyeGeçiciTesisatŦ
bantiyeGeçiciTesisatŦ
YŦldŦrŦmÇarpmasŦnaKarƔŦYapŦveTesislerinKorunmasŦ
YŦldŦrŦmÇarpmasŦnaKarƔŦYapŦveTesislerinKorunmasŦ
ArasŦnav
KatodikKorunma
OtoElektriŒi
OtoElektriŒi
OtoElektriŒi
GüvenlikSistemleri
GüvenlikSistemleri
FinalSŦnavŦ
Rüzgarsantralleri,GüneƔenerjisisantralleri,HidrojenenerjisivemeslekigeliƔmelereuygunaraƔtŦrmalaryapabilme.
4 OtoElektriŒihakkŦndabilgiedinir
5 GüvenlikSistemlerihakkŦndabilgiedinir
3
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
ElektriktesisatŦnŦtehlikeliverahatçalŦƔmaolanaŒŦvermeyenortamlarda,tarŦm,hayvancŦlŦkvebahçeziraatyapŦlan
1
alanlardaveinƔaatƔantiyeleri
2 YŦldŦrŦmakarƔŦkorunmayöntemlerinivekatodikkorunmatekniklerinitanŦyabilme
SŦra
Dersin7çeriŒi
3
Tehlikeli ve rahat çalŦƔma olanaŒŦ vermeyen ortamlarda elektrik tesisatŦ kurma
çalŦƔmalarŦndakullanŦlanyöntemvetekniklerikavrayabilme.
TarŦm, hayvancŦlŦk ve bahçecilik uygulamalarŦnda elektrik tesisatŦnŦn maruz kaldŦŒŦ
tehlikelerinüstesindengelinmesiiçinkullanŦlansistemleritanŦyabilme.
YŦldŦrŦmçarpmalarŦnakarƔŦyapŦvetesislerinkorunmayöntemlerinitanŦyabilme.
Korozyona karƔŦ yapŦlarŦn, boru hatlarŦnŦn ve diŒer donatŦmŦn korunmasŦnda kullanŦlan
kotodikkorumayöntemlerinikavrayabilme.
OtoelektriŒitesisatŦileilgiliyapŦyŦkavrayabilme.
Güvenliksistemlerinikavrayabilme.
2
DersinAmacŦ
2+0
Elektrik tesisatŦnŦ tehlikeli ve rahat çalŦƔma olanaŒŦ vermeyen ortamlarda, tarŦm,
hayvancŦlŦk ve bahçe ziraat yapŦlan alanlarda ve inƔaat Ɣantiyelerindeki geçici tesisatta
etkinlikleçalŦƔtŦrmakiçingerekliözeltekniklerikavrayabilme.
YŦldŦrŦmakarƔŦkorunmayöntemlerinivekatodikkorunmatekniklerinitanŦyabilme.
OtoelektriŒivegüvenliksistemleriniaçŦklayabilme.
3
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
AKTS
kredisi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYELK225
Saat
(TͲU)
ÖZELTES7SAT
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
2
Kredi
3
AKTS
kredisi
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
4
3
2
1
SŦra
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
IsŦtŦcŦevaletleriningenelçalŦƔmaprensiplerininaçŦklanmasŦveodaŦsŦtŦcŦlarŦnŦnyapŦlarŦnŦn,çalŦƔmaprensiplerinin,
ÜtülerinyapŦlarŦnŦn,çalŦƔmaprensiplerinin,arŦzalarŦnŦnveonarŦlmalarŦnŦnanlatŦlmasŦ
ElektrikliOcakileElektrikliFŦrŦnlarŦnçalŦƔmaprensiplerinin,arŦzalarŦnŦnveonarŦlmalarŦnŦnanlatŦlmasŦ
SaçkurutmavesaçbakŦmmakinelerininçalŦƔmaprensiplerinin,arŦzalarŦnŦnveonarŦlmalarŦnŦnanlatŦlmasŦ
AspiratörlerveVantilatörlerinçalŦƔmaprensiplerinin,arŦzalarŦnŦnveonarŦlmalarŦnŦnanlatŦlmasŦ
KlimalarŦnçalŦƔmaprensiplerinin,arŦzalarŦnŦnveonarŦlmalarŦnŦnanlatŦlmasŦ
BuzdolabŦvederindondurucularŦnçalŦƔmaprensiplerinin,arŦzalarŦnŦnveonarŦlmalarŦnŦnanlatŦlmasŦ
AraSŦnav
ElektrikliMikserverobotlarŦnçalŦƔmaprensiplerinin,arŦzalarŦnŦnveonarŦlmalarŦnŦnanlatŦlmasŦ
MeyvesŦkmamakinelerininçalŦƔmaprensiplerinin,arŦzalarŦnŦnveonarŦlmalarŦnŦnanlatŦlmasŦ
ElektrikliçamaƔŦrmakinelerininçalŦƔmaprensiplerinin,arŦzalarŦnŦnveonarŦlmalarŦnŦnanlatŦlmasŦ
BulaƔŦkmakinelerininçalŦƔmaprensiplerinin,arŦzalarŦnŦnveonarŦlmalarŦnŦnanlatŦlmasŦ
HalŦyŦkamamakineleriveelektriklisüpürgelerinçalŦƔmaprensiplerinin,arŦzalarŦnŦnveonarŦlmalarŦnŦnanlatŦlmasŦ
ElektrikliminielsüpürücülerininçalŦƔmaprensiplerinin,arŦzalarŦnŦnveonarŦlmalarŦnŦnanlatŦlmasŦ
FinalSŦnavŦ
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
OdaŦsŦtŦcŦsŦ,fŦrŦn,saçkurutmamakinesi,ütü,ocakgibiŦsŦtŦcŦevaletlerininçalŦƔmaprensiplerini,elektrikdevrelerinive
çŦkabilecekarŦzalarŦ
Aspiratör,vantilatör,klima,buzdolabŦgibihavalandŦrŦcŦvesoŒutucularŦnçalŦƔmaprensiplerini,elektrikdevrelerinive
çŦkabilecekarŦzalarŦnŦtanŦma,onarmateknikleriniöŒrenme
Mikser,mutfakrobotu,meyvesŦkŦcŦgibiparçalayŦcŦmutfakelektriklialetlerininçalŦƔmaprensiplerini,elektrik
devreleriniveçŦkabilecekarŦzalarŦnŦtanŦma,onarmateknikleriniöŒrenme
ÇamaƔŦrmakinesi,bulaƔŦkmakinesigibiyŦkayŦcŦelektriklievaletlerininçalŦƔmaprensiplerini,elektrikdevrelerinive
çŦkabilecekarŦzalarŦnŦtanŦma,onarmateknikleriniöŒrenme
Elektriksüpürgesi,HalŦyŦkamamakinesi,bilgisayartemizleyicigibivakumlayŦcŦevaletlerininçalŦƔmaprensiplerini,
elektrikdevreleriniveçŦkabilecekarŦzalarŦnŦtanŦma,onarmateknikleriniöŒrenme
MutfakfŦrŦnŦ,ocak,mikser,ütü,odaIsŦtŦcŦsŦ,klima,aspiratör,buzdolabŦ,çamaƔŦrvebulaƔŦk
makinesi,elektriksüpürgesi,halŦyŦkamamakinesigibievaletlerininçalŦƔmaprensiplerini
bilme,elektrikdevreleriniinceleme,arŦzavebakŦmiƔlemleriniyapma.
2+0
Saat
(TͲU)
Dersin7çeriŒi
3
YarŦyŦl
ElektriklievcihazlarŦnŦnyapŦlarŦnŦ,çalŦƔmaprensiplerini,sŦkkarƔŦlaƔŦlanarŦzalarŦnŦ
öŒrenmek,arŦzatestiveonarŦmlarŦnŦyapabilecekbilgivebeceriyikazanmak.
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
MYELK227
Dersinkodu
DersinAmacŦ
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
EVC7HAZLARI
DersinadŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦcaklŦkAlgŦlayŦcŦlarŦ
SŦcaklŦkAlgŦlayŦcŦlarŦ
NemAlgŦlayŦcŦlarŦ
HŦzAlgŦlayŦcŦlarŦ
TitreƔimAlgŦlayŦcŦlarŦ
7vmeAlgŦlayŦcŦlarŦ
KonumAlgŦlayŦcŦlarŦ
AraSŦnav
KonumAlgŦlayŦcŦlarŦ
YaklaƔŦmAlgŦlayŦcŦlarŦ
BasŦnçAlgŦlayŦcŦlarŦ
AkŦƔAlgŦlayŦcŦlarŦ
SeviyeAlgŦlayŦcŦlarŦ
Darbe(Kuvvet)AlgŦlayŦcŦlarŦ
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
SŦra
1 SŦcaklŦk,nemalgŦlayŦcŦlarŦnŦnkurulumunuyapmak
2 HŦz,titreƔim,ivme,konum,yaklaƔŦmalgŦlayŦcŦlarŦnŦnkurulumunuyapmak
3 BasŦnç,akŦƔveseviyealgŦlayŦcŦlarŦnŦnkurulumunuyapmak
4
5
Dersin7çeriŒi
3
SŦcaklŦk,nemalgŦlayŦcŦlarŦnŦnkurulumu.HŦz,titreƔim,ivme,konum,yaklaƔŦm
algŦlayŦcŦlarŦnŦnkurulumu.BasŦnç,akŦƔveseviyealgŦlayŦcŦlarŦnŦnkurulumu
2
HerçeƔitalgŦlayŦcŦyŦ,ilgilidevrelerdekullanabilmebilgivebecerilerininkazandŦrŦlmasŦ
amaçlanmaktadŦr.
2+0
DersinAmacŦ
3
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
AKTS
kredisi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYELK229
Saat
(TͲU)
SENSÖRLERVE
TRANSDÜSERLER
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
2
Kredi
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦra
1
2
3
4
5
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
MikroiƔlemcisistemlerilemikrodenetleyicisistemlerarasŦndakifarklar,mikrodenetleyicisistemleri
Mikrodenetleyicisistemleri,ProgramlayŦcŦkartlarŦ,programŦmakinedilineçevirme
DerlenmiƔprogramŦmikroden
Algoritmalar,AkŦƔdiyagramlarŦ
Algoritmalar,akŦƔdiyagramlarŦ,MikrodenetleyicihafŦzaharitasŦ
MikrodenetleyicihafŦzaharitasŦ,MikrodenetleyicikomutlarŦ
MikrodenetleyicikomutlarŦ
AraSŦnav
MikrodenetleyicieditörprogramŦ,MikrodenetleyiciprogramŦnŦntemelbloklarŦ
MikrodenetleyiciprogramŦnŦntemelbloklarŦ,TemelgiriƔçŦkŦƔprogramlarŦ
MikrodenetleyiciprogramŦnŦderleme,derlenmiƔprogramŦadŦmadŦmçalŦƔtŦrma
MikrodenetleyiciilebutonveleduygulamalarŦyapmak
MikrodenetleyiciilebutonveleduygulamalarŦyapmak
MikrodenetleyiciilebutonveleduygulamalarŦyapmak
FinalSŦnavŦ
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
7Ɣeuygunmikrodenetleyiciyiseçebilmek
Mikrodenetleyiciyeprogramyüklemek
ProbleminçözümüiçinalgoritmaveakŦƔdiyagramŦoluƔturmak
Mikrodenetleyicikaydedicilerinikullanmak
MikrodenetleyicikomutlarŦnŦkullanmak
3
AKTS
kredisi
MikrodenetleyiciyapŦsŦ,mikrodenetleyicikomutlarŦnŦbilme,programyazmave
mikrodenetleyiciyeprogramyükleme,mikrodenetleyiciuygulamalarŦnŦyapma.
2+0
Saat
(TͲU)
Dersin7çeriŒi
3
YarŦyŦl
DersinAmacŦ
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
MYELK231
Dersinkodu
BudersteöŒrenci,birprobleminçözümüneyönelikolarakbirmikrodenetleyici
seçebilecek,bumikrodenetleyiciiçinçözümüoluƔturanalgoritmayŦkuracakveakŦƔ
diyagramŦnŦçizebilecektir.OluƔturanalgoritmayŦmikrodenetleyicikomutlarŦile
gerçekleƔtiripderleyebilecek,hatalarŦgiderdiktensonraderlenmiƔprogramŦ
mikrodenetleyiciyeyükleyebilecektir
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
M7KRODENETLEY7C7LER1
DersinadŦ
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
ElektrikmakinelerindesarŦmteknikveçeƔitlerinikavramak
TemelsarŦmhesaplamalarŦnŦyapabilmek
DAveAAmakinelerindesarŦmuygulamalarŦnŦbilmek,
SarŦmƔemalarŦnŦçizip,okuyabilmek,
SargŦtestvearŦzatespitkonularŦndayeterlibilgiyesahipolmak.
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DoŒalveelektromŦknatŦslardakutuplarŦnoluƔumu
ElektromŦknatŦsbobinlerdemŦknatŦskutuplarŦvekutuplarŦnbelirlenmesi
DoŒruakŦm(DA)elektrikmakinelerininyapŦlarŦveçalŦƔmaprensipleri
DAendüvisarŦmŦndaçizimteknikleri
DAendüvisindebasitparalelsarŦm
DAendüvisindeçokluparalelsarŦm
DAendüvisindebasitserisarŦm
AraSŦnav
DAendüvisindeçokluserisarŦm
AlternatifakŦm(AA)makinesargŦlarŦ
StatoreltipisarŦmŦ
StatoryarŦmkalŦpsarŦmŦ
StatoryarŦmkalŦpsarŦmŦ
SarŦmƔemalarŦnŦnçizimproblemleri
FinalSŦnavŦ
SŦra
1
2
3
4
5
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2+0
Saat
(TͲU)
2
Kredi
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
MikroekonomikVerileriTakipEtmek
MakroekonomikGöstergeleriAnalizEtmek
PazardakiBoƔluklarŦTespitEtmek
YatŦrŦmAlternatifleriniDeŒerlendirerekEnUygunOlanŦnŦSeçmek
YapŦlabilirlikÇalŦƔmalarŦnŦYürütmek
7ƔletmeninÇevresiniTanŦmak
TalepAnaliziveTahminiYapmak,7ƔletmeninKuruluƔYeriniBelirlemek
ARASINAV
Temelekonomikgöstergelerianalizetmek
7ƔyerikurmafikrinioluƔturmak
7ƔyerikuruluƔiƔlemleriniyürütmek
7Ɣyerinifaaliyeteaçmak
7Ɣletmeyönetimi,üretim,pazarlamavemaliiƔlerileilgilibilgiler
2
AKTS
kredisi
7ƔyeriveÜretimPlanŦYapmak,YatŦrŦmŦnKurulum7ƔlemleriniYürütmek,UygunyapŦyŦoluƔturupiƔyeriniaçmak
7ƔyeriveÜretimPlanŦYapmak,YatŦrŦmŦnKurulum7ƔlemleriniYürütmek,UygunyapŦyŦoluƔturupiƔyeriniaçmak
15 FinalSŦnavŦ
14
13
9
7ƔletmeninKuruluƔYeriniBelirlemek,7ƔletmeninHukuksalYapŦsŦnŦBelirlemek,7ƔletmeninHukuksalYapŦsŦnŦBelirlemek
10 7ƔyerininKapasitesiniBelirlemek,ToplamYatŦrŦmMaliyetiniBelirleyerekFinansmanŦnŦSaŒlamak
11 TahminiGelirͲGiderHesabŦnŦYapmak
12 TahminiGelirͲGiderHesabŦnŦYapmak,7ƔyeriveÜretimPlanŦYapmak
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
SŦra
1
2
3
4
5
Dersin7çeriŒi
SarŦmtekniŒinintemellerinibilme,sarŦmhesaplarŦnŦyapma,DAveAAsarŦmçeƔitve
uygulamaörneklerinibilmeveyapma,farklŦsarŦmƔemalarŦnŦçizmeveokunma.
Dersin7çeriŒi
3
YarŦyŦl
7ƔletmekurmaveiƔletmeyigeliƔtirmeiƔlemleriileilgiliyeterliklerikazandŦrmak
DersinAmacŦ
SarŦmtekniŒinintemelözelliklerinikavratmak,elektrikmakinelerininsarŦmtiplerini
kavramak,hesaplamaveuygulamaaƔamalarŦnŦöŒretmek,gereklimalzemeleritanŦmakve
seçiminiyapabilmek.
3
DersinAmacŦ
2
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.BurakGÖRENTAb
ÖŒr.Gör.M.BurakGÖRENTAb
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
3
2+0
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
MYELK233
SARIMTEKN7)7
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
AKTS
kredisi
MYSIY251
Kredi
7bLETMEYÖNET7M7
Saat
(TͲU)
Dersinkodu
YarŦyŦl
DersinadŦ
Dersinkodu
DersinadŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦra
1
2
3
4
5
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
7letiƔimSosyolojisindeTanŦmlar
7letiƔimSosyolojisindeKavramlar
7letiƔimAraƔtŦrmalarŦ
MEDYAGÜCÜ
Kitle7letiƔimKuramlarŦ
EleƔtirelKitle7letiƔimKuramlarŦ
UluslararasŦ7letiƔim
ARASINAV
YeniDünyaDüzeniveKüreselleƔme
BasŦnÖzgürlüŒü
Türkiye’deBasŦnÖzgürlüŒü
YeniMedyaDüzenindeKamusalAlan
Demokrasi,7etiƔimÖzgürlüŒüveToplumsalDenetim
SözlüYazŦlŦveGörselKültürde7nsanveToplum
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
7letiƔimveiletiƔimtürlerinitanŦmlar
7letiƔimyöntemlerinibilirvekullanŦr
KiƔilerarasŦetkiliiletiƔimkurabilir
ÇocuklaetkiliiletiƔimkurabilir
7ƔyaƔamŦnda/personelleetkiliiletiƔimkurabilir
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
EtikkavramŦ,ahlakkavramŦ,meslekietik,sosyalsorumluluk
MYSME255
EtikveahlakkavramlarŦnŦincelemek
EtikveahlakkavramlarŦnŦincelemek
Etiksistemleriniincelemek
EtiksistemleriniincelemekAhlakŦnoluƔumundaroloynayanfaktörleriincelemek
AhlakŦnoluƔumundaroloynayanfaktörleriincelemek
MesleketiŒiniincelemek
MesleketiŒiniincelemek
Arasinav
MeslekiyozlaƔmavemeslekhayatŦndaetikdŦƔŦdavranŦƔlarŦnsonuçlarŦnŦincelemek
MeslekiyozlaƔmavemeslekhayatŦndaetikdŦƔŦdavranŦƔlarŦnsonuçlarŦnŦincelemek
SosyalsorumlulukkavramŦnŦincelemek
SosyalsorumlulukkavramŦnŦincelemek
SosyalsorumlulukkavramŦnŦincelemek
SosyalsorumlulukkavramŦnŦincelemek
FinalSŦnavŦ
SŦra
1 EtütçalŦƔmalarŦ
2 Planlama
3
4
5
MESLEKET7)7
2+0
2
Dersin7çeriŒi
2
7letiƔimleilgilitemelkavramlarveçocuklaetkiliiletiƔimteknikleri.
2
Dersin7çeriŒi
2+0
BuderstemesleketiŒiileilgiliyeterliklerininkazandŦrŦlmasŦamaçlanmaktadŦr
3
DersinAmacŦ
Kredi
EtkiliiletiƔimkurmabecerisinesahipolabilme.
Saat
(TͲU)
DersinAmacŦ
YarŦyŦl
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.7brahimHalilD7LBER
ÖŒr.Gör.7brahimHalilD7LBER
Dersinkodu
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
DersinadŦ
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.BurakGÖRENTAb
ÖŒr.Gör.M.BurakGÖRENTAb
AKTS
kredisi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYSIL253
Saat
(TͲU)
7LET7b7M
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
2
AKTS
kredisi
Standardizasyon,üreticiye,tüketiciyeveekonomiyeyararlarŦnŦbilir,akreditasyon
vebelgelendirme,ulusalveuluslararasŦstandardizasyonkuruluƔlarŦnŦtanŦr,7ƔkavramlarŦ
veiliƔkileri,7ƔyaklaƔŦmlarŦve7Ɣönderleri,7Ɣyönetimsistemi,meslekstandartlarŦnŦbilir.
SŦra
1Ͳ
2Ͳ
3Ͳ
4Ͳ
5Ͳ
6Ͳ
7Ͳ
8Ͳ
9Ͳ
10Ͳ
11Ͳ
12Ͳ
13Ͳ
14Ͳ
15Ͳ
16Ͳ
Kalite,StandartveStandardizasyon
Standardizasyonunüreticiye,tüketiciyeveekonomiyesaŒladŦŒŦfaydalarŦveönemi
TürkStandartlarŦEnstitüsüvegörevleri,TürkiyeഺdekibelgelendirmeçalŦƔmalarŦ
YönetimkalitesivestandartlarŦ
BölgeselveuluslararasŦstandardizasyonkuruluƔlarŦ
ÇevrestandartlarŦ
Kaliteyönetimsistemimodelleristratejikyönetim
AraSŦnav
KaynakveSüreçyönetimsistemi
7Ɣmaliyetleriveriskleri,maliyetanalizi,
7ƔGüvenceninyararlarŦ,7ƔkontrolkavramŦ,toplam7Ɣyönetimi
7Ɣyönetimsistemi,faydalarŦveprensipleri,
Efqmmükemmellikmodeli
Üretimdekalitekontrolü
TSͲENͲISO9004:2000serisistandartlarŦ
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
TürkiyeഺdekiakreditasyonvebelgelendirmeçalŦƔmalarŦnŦnöŒrenilmesi,BölgeselveuluslararasŦstandardizasyon
3 kuruluƔlarŦnŦnöŒrenilmesi,UlusalveuluslararasŦmetrolojivekalibrasyonçalŦƔmalarŦnŦnvekuruluƔlarŦnŦn
öŒrenilmesi
4 7Ɣyönetimsistemini(TSENISO9000:2000)kavrar
5 MeslekistandartlarŦkavrar
1
SŦra
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
TürkiyeഺdeyapŦlanstandartvestandardizasyonçalŦƔmalarŦnŦnöŒrenilmesi,TürkStandartlarŦ
Enstitüsü(TSE)vegörevlerininkavranŦlmasŦ
TürkiyeഺdekiakreditasyonvebelgelendirmeçalŦƔmalarŦnŦnöŒrenilmesi,BölgeselveuluslararasŦstandardizasyon
2 kuruluƔlarŦnŦnöŒrenilmesi,UlusalveuluslararasŦmetrolojivekalibrasyonçalŦƔmalarŦnŦnvekuruluƔlarŦnŦn
öŒrenilmesi
2
Dersin7çeriŒi
2
DersinAmacŦ
2+0
StandardizasyonunöneminivefaydalarŦnŦkavrayabilme,ulusalveuluslararasŦ
standardizasyonkuruluƔlarŦnŦtanŦyabilme,7Ɣve7ƔkavramlarŦnŦaçŦklayabilme,7Ɣ
güvenceninöneminikavrayabilme,7Ɣyönetimsisteminikavrayabilme,mesleki
standartlarŦaçŦklayabilmeveöŒrendikleriniiƔhayatŦnauygulayabilme
3
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.7.HalilD7LBER
ÖŒr.Gör.7.HalilD7LBER
AKTS
kredisi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYSKY257
Saat
(TͲU)
KAL7TEVEYÖNET7M
S7STEMLER7
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
IV.Dönem
T.C.
YÜZÜNCÜYILÜN7VERS7TES7
BAbKALEMESLEKYÜKSEKOKULU
ELEKTR7KVEENERJ7BÖLÜMÜ
ELEKTR7KPROGRAMI
DERS7ÇER7KLER7
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PLC’nintemelteknolojisi
PLCüniteleri
PLCarayüzprogramŦ
LadderdiyagramŦileprogramyazmak
LadderdiyagramŦileprogramyazmak
SŦralŦfonksiyonbloklarŦprogramlarŦkullanmak
SŦralŦfonksiyonbloklarŦprogramlarŦyazmak
ArasŦnav
Operatörpaneli/dokunmatikpanelkullanmak
Operatörpaneli/dokunmatikpanelprogramlamak
Operatörpaneli/dokunmatikpanelprogramlamak
PLCilepnömatikdevreçalŦƔtŦrmak
PLCilehidrolikdevreçalŦƔtŦrmak
PLCilemotorkontrolüyapmak
FinalsŦnav
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
SŦra
1 ProgramlanabilirDenetleyicileriKurmak
2 ProgramlanabilirDenetleyicileriProgramlamak
3 ProgramlanabilirDenetleyicilerlesistemdenetimiYapmak
4
5
ProgramlanabilirDenetleyicilerikurmak,programlamakvedenetiminiyapmak.
5
Dersin7çeriŒi
4
BuderstePLCyiladderdiyagramŦvefonksiyonbloklarŦileprogramlama,dokunmatikpanel
programlamayeterliklerinkazandŦrŦlmasŦpnömatikͲhidrolikvemotorkontroluygulamalarŦ
amaçlanmaktadŦr
3+1
DersinAmacŦ
4
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.7.HalilD7LBER
ÖŒr.Gör.7.HalilD7LBER
AKTS
kredisi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYPRO202
Saat
(TͲU)
PROGRAMLANAB7L7R
DENETLEY7C7LER
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
Dersinkodu
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
Mimari,Elektrik,MakinaProjeleriniokumak
Mimari,Elektrk,MakinaprojelerinibilgisayarortamŦnaaktarmak
Mimari,Elektrk,MakinaprojelerinibilgisayarortamŦnaaktarmak
Projeplanlamak
ZayŦfakŦmtesisatprojelerinibilgisayarortamŦndaçizmek
ZayŦfakŦmtesisatprojelerinibilgisayarortamŦndaçizmek
AydŦnlatmaprojelerinibilgisayarortamŦndaçizmek
VizesŦnavŦ
ProjeHesaplarŦnŦyapmak
ProjeHesaplarŦnŦyapmak
KuvvetprojelerinibilgisayarortamŦndaçizmek
KuvvetprojelerinibilgisayarortamŦndaçizmek
TesisprojelerinibilgisayarortamŦndaçizmek
TesisprojelerinibilgisayarortamŦndaçizmek
FinalSŦnavŦ
DüzeltmevedüzenlemekomutlarŦnŦtanŦyabilme,oluƔturulanobjelerüzerindebukomutlarŦuygulayabilme.
4 GörüntükontrolkomutlarŦnŦniƔlevlerinikavrayabilme,bukomutlarlaiƔlemyapabilme.
BloklamaiƔlemlerinikavrayabilme.MesleŒeuygunözelsembolkütüphanesioluƔturabilme,çizimkatmanlarŦ
5
(sayfalarŦ)ileilgiliiƔlemleriyapabilme.
3
1
TercihedilenprogrampaketiiçingereklidonanŦmveyazŦlŦmŦntanŦtŦmŦprogramŦnyüklenmesi,çalŦƔtŦrŦlmasŦ,ekran
ayarlarŦvekonfigürasyonayarlarŦ
TemelçizimkomutlarŦnŦkullanarakobjeoluƔturmaveoluƔturulanobjelerüzerindedeŒiƔiklikleryapmaobjeleribirbiri
2
ileirtibatlandŦrmaiƔlemleriniyapabilme.
SŦra
(CAD)PaketProgramŦnŦkendimesleŒindekullanŦlabilirbirdurumagetirecekbilgivebeceri
kazanabilme.
Dersin7çeriŒi
4
AKTS
kredisi
DersinAmacŦ
4
Kredi
7ƔletimsistemlerikonusundayeterincebilgivebecerikazanmŦƔmesleŒiileilgilitasarŦm
paketlerinikullanŦlabilirbirdurumagelmiƔöŒrencinin,sektörbazŦndaçokyaygŦnkullanŦlan
bilgisayardesteklitasarŦm(CAD)paketleriniaktifveetkinbirƔekildekullanabilme.
3+1
Saat
(TͲU)
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
4
YarŦyŦl
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
B7LG7SAYARDESTEKL7PROJEII MYELK202
DersinadŦ
2
4
AKTS
kredisi
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
ServisveBakŦmiƔlemleriilebakŦmfelsefesininöŒrenilmesi
ArŦzabulmadagüvenliçalŦƔmavearŦzabulmatekniklerininöŒrenilmesi
OnarŦmiƔlemleriveonarŦmtekniklerininöŒrenilmesi
ElektriksistemlerindesistemgüvenliŒininöŒrenilmesi
ElektriklicihazlarŦnarŦzabulma,bakŦm,onarŦmveservisiƔlemlerininöŒrenilmesi
6Ͳ
7Ͳ
8Ͳ
9Ͳ
10Ͳ
11Ͳ
12Ͳ
13Ͳ
14Ͳ
15Ͳ
16Ͳ
5Ͳ
ArŦzabulmateknikleri;a.)arŦzabulmadasŦratakibininve,b.)arŦzabulmadaaltbölümlereayŦrmanŦnanlatŦlmasŦ
ArŦzabulmavegidermedekullanŦlanarŦzaakŦƔdiyagramlarŦnŦnanlatŦlmasŦ
ElektrikkumandavekontrolsistemlerindearŦzatespiti,onarŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
VizeSŦnavŦ
ElektrikiçtesislerivepanolarŦndaarŦzatespiti,onarŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
ElektrikmotorlarŦveendüstriyelgüçtesislerindearŦzatespiti,onarŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
EnerjiiletimhatlarŦveyüksekgerilimƔalttesislerindearŦzatespiti,onarŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
OrtagerilimvedaŒŦtŦmtesislerindearŦzatespiti,onarŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
DaŒŦtŦmTransformatörlerindearŦzatespiti,onarŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
ElektriklievcihazlarŦndaarŦzatespiti,onarŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
7ƔgüvenliŒi
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
SŦra
Hafta
1Ͳ ArŦzabulmadaölçüaletlerininkullanŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
2Ͳ ArŦzabulmadaölçüaletlerininkullanŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
3Ͳ ArŦzadabulmadagüvenliçalŦƔmayöntemlerinin(tehlikeler,iƔgüvenliŒi)
ArŦzadabulmadagüvenliçalŦƔmayöntemlerinin(elektrikkazalarŦ,elektrikkazalarŦndankorunma,güvenlikönlemleri
4Ͳ
vekurtarma)
SŦra
1Ͳ
2Ͳ
3Ͳ
4Ͳ
5Ͳ
ElektrikleçalŦƔancihazlarŦnarŦzatespiti,arŦzanŦnçözümlenmesiveiƔgüvenliŒi
2+1
Kredi
Dersin7çeriŒi
Türkçe
ÖnLisans
zorunlu
ÖŒr.Gör.ErdoŒanÖZEL
ÖŒr.Gör.ErdoŒanÖZEL
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
4
Saat
(TͲU)
Elektrikalçakveyüksekgerilimtesislerinde,endüstriyelelektrikveotomasyon
sistemlerindearŦzateƔhisyöntemleriniöŒrenmek,karƔŦlaƔŦlanarŦzalarŦntestedilmesive
onarŦmlarŦnŦyapabilecekbilgivebeceriyikazanmak.
MYELK204
ELEKTR7KBAKIMARIZA
BULMAVEGÜVENL7K
YarŦyŦl
DersinAmacŦ
Dersinkodu
DersinadŦ
KŦyŦcŦdevreleri,invertördevreleri,frekansçeviricidevrelerininçalŦƔmasŦnŦve
kullanŦlmasŦnŦnkavranmasŦnŦnsaŒlanmasŦ.
GüçelektroniŒidevrelerininçalŦƔmakarakteristiklerinikavrama.
Dersin7çeriŒi
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KŦyŦcŦdevreler;ACveDCkŦyŦcŦlar
KŦyŦcŦdevreler;ACveDCkŦyŦcŦlar
KŦyŦcŦdevreler;ACveDCkŦyŦcŦlar
Invertordevreleri
Invertordevreleri
Invertordevreleri
Invertordevreleri
AraSŦnav
FrekansdönüƔtürücüler
FrekansdönüƔtürücüler
FrekansdönüƔtürücüler
ÖrnekuygulamalarŦnçözülmesivetasarŦmlarŦnyapŦlmasŦ
ÖrnekuygulamalarŦnçözülmesivetasarŦmlarŦnyapŦlmasŦ
ÖrnekuygulamalarŦnçözülmesivetasarŦmlarŦnyapŦlmasŦ
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
SŦra
1 KŦyŦcŦdevrelerininçalŦƔmakarakteristiklerinikavrayabilmeveiƔleyiƔininkavranmasŦ
2 InvertordevrelerininçalŦƔmakarakteristiklerinikavrayabilmeveiƔleyiƔininkavranmasŦ
3 FrekansdönüƔtürücülerininçalŦƔmakarakteristiklerinikavrayabilmeveiƔleyiƔininkavranmasŦ
4
5
3
DersinAmacŦ
2+1
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
4
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYELK206
Saat
(TͲU)
GÜÇELEKTRON7)7II
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
3
AKTS
kredisi
Dersinkodu
2+1
Saat
(TͲU)
3
Kredi
4
AKTS
kredisi
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
EnerjiiletimvedaŒŦtŦmƔebekelerintanŦnmasŦ
EnerjiiletimvedaŒŦtŦmƔebekelerin,özelliklerininveiƔletilmekoƔullarŦnŦnkavranmasŦ,
HavaihattŦgüzergahŦnŦntespitiicingereklikurallarŦnkavranmasŦ.
HavaihattŦiletkenlerinin,direklerin,izalotörlerin,traverslerintanŦnmasŦsecimesaslarŦnŦnkavranmasŦ
AGveOGgerilimduƔumukontrolünyapŦlmasŦ
SantraldentüketiciyeverimlivegüvenlibirƔekildetaƔŦnmasŦnŦsaŒlayaniletimvedaŒŦtŦm
ilkelerininöŒretilmesi.Buamaçla:daŒŦtŦmhattŦnŦoluƔturandirekler,iletkenler,trafo
postalarŦ,açmakapamaelemanlarŦ,korumaelemanlarŦ,ölçmeelamanlarŦgibitemel
ƔebekeelamanlarŦnŦtanŦtŦlmasŦ,öŒretilmesiveseçimlerininyaptŦrŦlabilmesi
amaçlanmaktadŦr.
ElektrikenerjisininsantrallerdeüretilipverimlivegüvenlibirƔekildetüketiciye
ulaƔtŦrŦlmasŦnŦsaŒlayantümunsurveekipmanŦntanŦr,çeƔitlerini,çalŦƔmailkelerinive
secimesaslarŦnŦbilir.
Türkçe
ÖnLisans
Zorunlu
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
4
YarŦyŦl
EnerjiDaŒŦtŦmsistemlerininçeƔitlerininöŒrenilmesi(ƔebekeyapŦsŦ),avantajvedezavantajlarŦnŦnirdelenmesi..
3 ÜlkemizdekullanŦlanilerimvedaŒŦtŦmsistemi,gerilimdeŒerlerihakkŦndabilgiverilmesi
4 DaŒŦtŦmhatlarŦndagüzergahseçimindekidikkatedilecekhuƔularŦnkavranmasŦ
EnerjinakilhatlarŦndakullanŦlandirekler,Traversler(konsollar),izolatörlerintanŦnmasŦ.tipleri,özelliklerive
5
seçimlerininyapŦlmasŦ.
6 HavaihattŦiletkenleri,sŦnŦflandŦrŦlmasŦ,özellikleriveseçimleri.Hatlardasehimhesabi.
7 AGveOGiletimvedaŒŦtŦmhatlarŦndakesitsecimi,akimkontrolüvegerilimdüƔümühesabŦnŦnyapŦlmasŦ.
8 AraSŦnav
9 DaŒŦtŦmdakullanŦlanyeraltŦkablolarŦnŦnözellikleri,türleriveseçimleri.
10 DaŒŦtŦmtransformatörlerininözelliklerivetrafopostaçeƔitleri.
11 TrafogereklikurulugücünhesaplanmasŦ,trafonormgücüsecimi,trafoyersecimi,kompanzasyonhesabi.
12 AçmavekapamaelemanlarŦ;ayŦrŦcŦlar,güçayŦrŦcŦlarŦ,kesiciler,güçƔalterleri.
13 KorumaelemanlarŦ;parafudrlar,OG/AGsigortalarŦ,röleler,korumatelleri.
14 ÖlçmeelemanlarŦ,AkimvegerilimtrafolarŦ,seçimleri,türleri,1ve3fazlŦaktifvereaktifsayaçlar.
15 FinalSŦnavŦ
2
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
7letimveDaŒŦtŦmkavramlarŦnŦnirdelenmesi,uzakveyakŦnmesafeenerjitaƔŦmanŦnözellikleri,enterkonnektesistem
1
hakkŦndagenelbilgi.
SŦra
SŦra
1
2
3
4
5
Dersin7çeriŒi
DersinAmacŦ
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
ELEKTR7KENERJ7S77LET7MVE
MYELK208
DA)ITIMI
DersinadŦ
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
2+0
Saat
(TͲU)
2
Kredi
3
AKTS
kredisi
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
Konutlarda,iƔyerlerindeAtölyeveüretimyerlerindekullanŦlanbeslemepanolarŦnŦnyapŦlarŦ,kullanŦlanelemanlarŦve
kullanŦlanbeslemepanolarŦnŦnyapŦlarŦ,kullanŦlanelemanlarŦvehazŦrlanmasŦnŦnöŒrenilmesi
ReaktifgüçkompanzasyonupanolarŦnŦnyapŦlarŦ,kullanŦlanelemanlarŦvehazŦrlanmasŦnŦnöŒrenilmesi
YüksekveOrtagerilimpanolarŦnŦnyapŦlarŦ,kullanŦlanelemanlarŦvehazŦrlanmasŦnŦnöŒrenilmesi
KumandapanolarŦnŦnyapŦlarŦ,kullanŦlanelemanlarŦvehazŦrlanmasŦnŦnöŒrenilmesi
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
ElektrikPanolarŦnŦnyapŦmŦndakullanŦlanaraçvegereçlerinözelliklerininvekullanŦmlarŦnŦnanlatŦlmasŦ
ElektrikpanolarŦndakullanŦlanƔalterçeƔitleriözellikleriveçalŦƔmaprensiplerininanlatŦlmasŦ
ElektrikpanolarŦndakullanŦlansigortaçeƔitleriözellikleriveçalŦƔmaprensiplerininanlatŦlmasŦ
ElektrikbirfazlŦaydŦnlatmatesisatŦpanolarŦnŦntasarŦmŦnŦnveyapŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
ÜçfazlŦtesisatanapanosununtasarŦmŦnŦnveyapŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
BirveÜçfazlŦtesisatpanolarŦnŦniçdevrelerininçizimininanlatŦlmasŦ
ElektriküçfazlŦgüçtesisatŦpanolarŦnŦntasarŦmŦnŦnveyapŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
ArasŦnav
ElektriküçfazlŦgüçtesisatŦpanolarŦnŦniçdevrelerininçizimininanlatŦlmasŦ
OrtagerilimtrafopostasŦpanolarŦnŦntasarŦmŦnŦnveyapŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
YüksekgerilimölçühücresipanolarŦnŦntasarŦmŦnŦnveyapŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
KumandadaŒŦtŦmpanolarŦnŦntasarŦmŦnŦnveyapŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
KumandaoperatörpanolarŦnŦntasarŦmŦnŦnveyapŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
KompanzasyonpanolarŦnŦntasarŦmŦnŦnveyapŦmŦnŦnanlatŦlmasŦ
FinalSŦnavŦ
SŦra
1
2
3
4
5
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dersin7çeriŒi
4
YarŦyŦl
ElektriktesislerindeveotomasyonsistemlerindekullanŦlanpanolarŦnyapŦlarŦnŦveimalat
teknikleriniöŒrenmek,karƔŦlaƔŦlanarŦzalarŦntestedilmesiveonarŦmlarŦnŦyapabilecekbilgi
vebeceriyikazanmak.
AydŦnlatmapanosu,kompanzasyonpanolarŦgüçpanosu,kumandapanosu,ortagerilim
trafopanolarŦ,veyüksekgerilimölçmehücrelerigibielektrikpanolarŦndakullanŦlan
elemanlarŦntanŦtŦlmasŦ,devrelerininincelenmesiveimalatŦnŦnöŒrenilerek,arŦzavebakŦm
iƔlemlerininkavranmasŦ.
MYELK222
PANOTASARIMVEMONTAJI
DersinAmacŦ
Dersinkodu
DersinadŦ
Dersinkodu
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
ProteusProgramŦnŦkullanabilme
IsisProgramŦnŦkullanabilme
DiyotçeƔitlerini,yapŦlarŦnŦ,karakteristikleriniaçŦklayabilme
Elektrik/elektronikdevreelemanlarŦnŦtestedebilme
Temelelektrik/elektronikdevrelerikurabilme.
8
9
10
11
12
13
14
15
7
BaskŦdevreçizimi,altveüstgörünüƔçŦkarma,baskŦdevreninplaketeaktarŦlmasŦyöntemleri,plaketindelinmesi
AraSŦnav
BaskŦdevreyeelemanlarŦnyerleƔtiriliplehimlenmesi
Tamdalga,yarŦmdalga,köprütipidoŒrultucudevreleri,kenetleyicidevreleri
ÇeƔitliElektronikDevreUygulamalarŦ
ÇeƔitliElektronikDevreUygulamalarŦ
ÇeƔitliElektronikDevreUygulamalarŦ
ÇeƔitliElektronikDevreUygulamalarŦ
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
SŦra
Hafta
1 ProteusProgramŦ
2 IsisProgramŦ
PͲNbirleƔimi,azalmabölgesi,yarŦiletkendiyodunyapŦsŦ,çalŦƔmaprensibi,diyoteƔdeŒerdevreleri,ilerivetersyön
3
karakteristikleri
4 Zenerdiyot,led,schottkydiyot,PINdiyot,varikapdiyot,tüneldiyotyapŦlarŦveçalŦƔmaprensipleri
PNPveNPNbirleƔimi,BJTçalŦƔmaprensibi,yükseltmeiƔlemivebaŒlantŦçeƔitleri,baŒlantŦçeƔitlerinegöregiriƔçŦkŦƔ
5
karakteristikleri
6 Havyavelehimözellikleri,lehimpompasŦ,lehimlemeteknikleri
SŦra
1
2
3
4
5
3
AKTS
kredisi
Elektrik/elektronikdevreelemanlarŦnŦtanŦma,baskŦdevretasarlamaveçŦkarma,
lehimlemeteknikleri
2
Kredi
Dersin7çeriŒi
2+0
Saat
(TͲU)
Elektrik/elektronikdevreelemanlarŦ,baskŦdevretasarlamaveçŦkarma,lehimleme
tekniklerineiliƔkinolarakbilgi,beceriveanlayŦƔkazandŦrmaktŦr.
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
4
YarŦyŦl
DersinAmacŦ
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
ELEKTRON7KDEVRETASARIMI MYELK224
DersinadŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Taahhüt7Ɣleri
Taahhüt7Ɣleri
Taahhüt7Ɣleri
Taahhüt7Ɣleri
KeƔif7Ɣleri
KeƔif7Ɣleri
KeƔif7Ɣleri
AraSŦnav
KeƔif7Ɣleri
Planlama
Planlama
Planlama
Planlama
Planlama
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
BirelektrikmüteahhitlikƔirketininörgütleniƔiniveelektriktesisatŦkurmaiƔinieriƔmiƔolanlarŦnbellibaƔlŦrollerinive
birsözleƔmeningetirdiŒiƔartlar
2 TekliflerinhazŦrlanmasŦndadonatŦmŦn,malzemeveiƔçiliŒinkeƔfiiçinkullanŦlanyöntemlerikavrayabilme.
ElektriktesisatŦsözleƔmesiniesassözleƔmevediŒeriƔlerintaƔeronluksözleƔmeleriileeƔgüdümlüdurumagetirme
3 gereksinmesinibildiŒinikanŦtlayabilmeveiƔyerindeçalŦƔmalarŦnetkinyürütülmesiiçingünübirliŒineyerine
getirilmesigerekeniƔler
4
5
1
SŦra
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦra
1
2
3
4
5
2+0
Saat
(TͲU)
2
Kredi
3
AKTS
kredisi
BirfazlŦmotorlarŦnyapŦsŦ,yolvermeprensipleri,yardŦmcŦsargŦlŦvekondansatörlütiplerive
çeƔitleri.Gölgekutupluasenkronmotorlar,linearmotorlar,relüktanslŦmotorlar,üniversal
motorlarverepülsiyonmotorlar.AdŦmmotorlar.SenkronmotorlarveçeƔitleri,servo
motorlar,çeƔitlerivesürmesistemleri.
ÜniversalMotorlar
ÜniversalMotorlar
RepülsiyonMotorlar
LinearMotorlar
RelüktansMotorlarve
AnahtarlamalŦRelüktansMotorlar
FŦrçasŦzDAmotorlarŦ
AraSŦnav
AdŦmMotorlar
AdŦmMotorlar
AdŦmMotorlarveSürücüleri
ServoMotorlar
ServoMotorlar
ServoMotorlarveSürücüleri
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
ÜniversalveLinearMotorlarMotorlarŦnyapŦlarŦnŦbilir
RepülsiyonMotorlarŦnyapŦlarŦnŦbilir
LinearMotorlarveRelüktansMotorlarŦnyapŦlarŦnŦbilir
AdŦmmotoralarŦnyapŦlarŦnŦvekontrolyöntemlerinibilirveuygular.
Servomotorvesürücülerinibilirvemeslekidüzeydekontrolünüyapar.
Dersin7çeriŒi
BirelektrikmüteahhitlikƔirketininörgütleniƔinibilme.ElektriktesisatŦplanlama.Tekliflerin
hazŦrlanmayöntemlerinikavrama.ElektriktesisatŦsözleƔmesinihazŦrlayabilme.7Ɣyerinde
çalŦƔmalarŦnetkinyürütülmesinikavrayabilme.
Dersin7çeriŒi
4
YarŦyŦl
ÜniversalmotorlarŦn,stepmotorlarŦnveservomotorlarŦnyapŦsŦnŦtanŦyabilme.
Özelliklerini,çalŦƔmaprensiplerinivekullanmayerleriniaçŦklayabilme.
DersinAmacŦ
ElektriktesisatŦnŦntaahhütiƔlerinikavrayabilme.BirelektriktesisatŦnŦnkeƔfiniyapabilme.
BirtesisatiƔindeplanlamanŦnöneminikavrayabilme.
3
DersinAmacŦ
2
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
4
2+0
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
MYELK226
SÖZLEbMEKEb7FVE
PLANLAMA
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
AKTS
kredisi
MYELK228
Kredi
ELEKTR7KMOTORVE
SÜRÜCÜLER7
Saat
(TͲU)
Dersinkodu
YarŦyŦl
DersinadŦ
Dersinkodu
DersinadŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ScadaprogramlarŦnŦnkurulumu
ScadaprogramŦilekontrolcihazŦbaŒlantŦsŦ.ScadaarayüztasarŦmŦ
OpcserverkullanŦmŦ
OpcserverkullanŦmŦ.TagloggŦngyapmak
Alarmhandlingyapmak.VeritabanŦnakayŦt
VeritabanŦnakayŦt
GörselprogramlamaprogramŦ
AraSŦnav
Görselprogramlamanesneleri
Görselprogramlamanesneleri
Görselprogramlamanesneleri
GörselprogramlamailebilgisayarportlarŦ
GörselprogramlamailebilgisayarportlarŦ
GörselprogramlamailebilgisayarportlarŦ
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
SŦra
1 ScadaprogramŦnŦkullanmak
2 BilgisayarvekontrolsistemibaŒlantŦsŦnŦveetiketleriuygunbirƔekildehazŦrlamak
3 ScadaarayüzühazŦrlamak
4
5
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦra
1
2
3
4
5
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
Mikrodenetleyiciile7segmentdisplayuygulamalarŦ
Mikrodenetleyiciile7segmentdisplayuygulamalarŦ
MikrodenetleyiciiletuƔtakŦmŦuygulamalarŦ
MikrodenetleyiciiletuƔtakŦmŦuygulamalarŦ
MikrodenetleyiciileLCDuygulamalarŦ
MikrodenetleyiciADCDevrelerKurmak
Mikrodenetleyici7leAnahtarlamaElemanlarŦ7leDevrelerKurmak
AraSŦnav
Mikrodenetleyici7leSensörlüDevrelerKurma
MikrodenetleyiciEepromluDevrelerKurmak
Mikrodenetleyici7leSeri7letiƔimDevrelerKurmak
Mikrodenetleyici7leStepMotorluDevrelerKurmak
Mikrodenetleyici7leDcMotorluDevrelerKurmak
Mikrodenetleyici7leServoMotorluDevrelerKurmak
FinalSŦnavŦ
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
Mikrodenetleyiciile7segmentdisplaydevresiuygulayabilme
MikrodenetleyiciiletuƔtakŦmŦuygulamalarŦdevresiuygulayabilme
MikrodenetleyiciileLCDdevresiuygulayabilme
Mikrodenetleyici7leSensörlüDevreleruygulayabilme
Mikrodenetleyici7leDCStepveServoMotorluDevrelerUygulayabilme
MikrodenetleyiciyapŦsŦ,mikrodenetleyicikomutlarŦnŦbilme,programyazmave
mikrodenetleyiciyeprogramyükleme,mikrodenetleyiciuygulamalarŦnŦyapma.
2
Dersin7çeriŒi
2+0
ScadaprogramŦnŦileuygulamayapmak.ScadatasarŦmŦyapmak.Görselprogramlama
yapmak.GörselprogramlamaileScadauygulamasŦyapmak
4
Dersin7çeriŒi
3
MikrodenetleyicileriileriseviyedeprogramlamakveuygulamalarŦnŦyapabilmek.
2
DersinAmacŦ
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
4
2+0
ScadasistemikurmavekayŦttutmaiƔlemlerineaityeterliklerinkazandŦrŦlmasŦ.
MYELK230
SCADAS7STEMLER7
DersinAmacŦ
Kredi
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
Saat
(TͲU)
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
YarŦyŦl
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
AKTS
kredisi
MYELK232
Kredi
M7KRODENETLEY7C7LERII
Saat
(TͲU)
Dersinkodu
YarŦyŦl
DersinadŦ
Dersinkodu
DersinadŦ
3
AKTS
kredisi
Dersinkodu
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦra
1
2
3
4
5
2+0
Saat
(TͲU)
2
Kredi
2
AKTS
kredisi
7ƔletmelerininsankaynaklarŦnŦniyieŒitimalmŦƔ,çalŦƔmadisipliniolan,çevreyianaliz
edebilen,araƔtŦran,öŒrenen,paylaƔmasŦnŦbilen,vizyonsahibivedeŒiƔimeaçŦkçalŦƔanlarŦn
olmasŦhedeflenmektedir.Verimli,yaptŦŒŦiƔtenkeyifalan,mutluvepozitifdüƔünen
çalŦƔanlaryaratmakamaçlanmaktadŦr.
7nsankaynaklarŦyönetimifaaliyetleri.7nsankaynaklarŦyönetiminintemelrolleri.7nsan
kaynaklarŦyönetimininamaçlarŦ.StratejikinsankaynaklarŦyönetimi.7nsankaynaklarŦ
bölümlerininörgütyapŦsŦ.
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
4
YarŦyŦl
7nsanKaynaklarŦYönetimi.
7nsanKaynaklarŦGeliƔimSüreciveYapŦlanmasŦ.
7ƔAnalizi.
Örgütlerde7nsanKaynaklarŦPlanlamasŦ.
Örgütlerde7nsanKaynaklarŦPlanlamasŦ.
7ƔeAlmaveAlŦƔtŦrma.
7ƔeAlmaveAlŦƔtŦrma.
AraSŦnav
KariyerYönetimi.
PersonelDisiplini.
PersonelDisiplini.
UluslararasŦ7nsanKaynaklarŦYönetimi.
UluslararasŦ7nsanKaynaklarŦYönetimi.
7nsanKaynaklarŦBilgiSistemiveEͲ7nsanKaynaklar.
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
7nsankaynaklarŦyönetiminintarihselgeliƔimsüreciniaçŦklayabilme.
7nsankaynaklarŦyönetimininfaaliyetalanlarŦnŦlisteleyebilme.
7nsankaynaklarŦyönetiminintemelrolleriniveamaçlarŦnŦözetleyebilme.
StratejikinsankaynaklarŦyönetiminigerektirennedenlerivesüreciaçŦklayabilme.
7nsankaynaklarŦyönetimineiliƔkinbirörgütyapŦsŦnŦnnasŦloluƔturacaŒŦnŦtanŦmlayabilme.
Dersin7çeriŒi
DersinAmacŦ
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
7NSANKAYNAKLARIYÖNET7M7 MYSIK252
DersinadŦ
2
2
AKTS
kredisi
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
EnerjikaynaklarŦnŦ,türlerinisŦnŦflandŦrŦr,oluƔumlarŦnŦ,üretimvetüketimsüreçlerinitanŦmlar.
YakŦtveyanmakaynaklŦhavakirliliŒiniönlemekiçingereklitesisveteknikleriseçebilir.
YenilenebilirenerjikaynaklarŦnŦnpotansiyellerinivekullanŦlabilirliŒiniaçŦklar.
KonutlardaveendüstrideenerjitasarrufuyöntemlerinitanŦmlarveseçebilir.
DünyadaveülkemizdeenerjipolitikalarŦileilgilideŒerlendirmeyapabilir.
AtmosferinyapŦsŦveyanmaürünlerininetkileri.KüreselŦsŦnma:Karbondioksit,subuharŦveseraetkisiiliƔkileri.
YakŦtveyanmakaynaklŦhavakirliliŒi:Önlemler,tesisveteknikler.GazvesŦvŦyakŦtlarŦnmotorlardayanmasŦ;taƔŦt
kaynaklŦkirleticilerinçevreseletkileriveönlemler.
NükleeryakŦtüretimininçevreyeetkileri.NükleersantraliƔletmelerivenükleeratŦkdepolamasorunlarŦ.
DoŒalkaynaklar:YenilenebilirenerjikaynaklarŦnŦnpotansiyelivekullanŦlabilirliŒi.
Hidroelektrikenerji:hidroelektrikenerjininkullanŦlabilirliŒiveçevreyeetkileri.
GüneƔenerjisisistemleri,ŦsŦlvefotoelektrikkullanŦmŦ.
RüzgârenerjisininkullanŦlabilirliŒiveçevreseletkileri
DalgaenerjisininkullanŦlabilirliŒi.JeotermalenerjininkullanŦlabilirliŒiveçevreseletkileri
KarbondioksitbilançosusŦfŦrolanbiyolojikyakŦtlarŦn(biyokütle)üretimteknikleri
Konutlardaveendüstrideenerjitasarrufu:YöntemlerinuygulanabilirliŒivetasarrufpotansiyelleri.
DünyadaveTürkiyedeenerjikaynaklarŦ:Enerjiüretimvetüketimi
DünyadaveTürkiyedeenerjipolitikalarŦ:EnerjiileilgiliulusalyasaldüzenlemelerveuluslararasŦsözleƔmeler.
15 FinalSŦnavŦ
14
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
3
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
SŦra
1 EnerjikaynaklarŦnŦntürleri:FosilyakŦtlarŦnoluƔumu,yenilenebilirvenükleerenerjikaynaklarŦ
2 FosilyakŦtlarŦnüretimivekullanŦmŦ,tarihselgeliƔme,yakŦtlarveyanma
SŦra
1
2
3
4
5
EnerjikaynaklarŦ,fosilyakŦtlar,yanmaürünleri,havakirliliŒi,küreselŦsŦnma,nükleerenerji,
hidroelektrikenerji,güneƔenerjisi,rüzgârenerjisi,dalgaenerjisi,biyolojikyakŦt,enerji
tasarrufu,enerjipolitikalarŦ
2+0
Kredi
Dersin7çeriŒi
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.7brahimHalilD7LBER
ÖŒr.Gör.7brahimHalilD7LBER
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
4
Saat
(TͲU)
ÖŒrencilere,enerjiüretimvetüketimininçevreüzerindekiolumsuzetkileriniöŒreterek,
çevreyeduyarlŦveenerjietkinsistemvesüreçleritercihetmebilincininkazandŦrŦlmasŦ.
MYSCE254
ÇEVREveENERJ7
YarŦyŦl
DersinAmacŦ
Dersinkodu
DersinadŦ
7ƔgüvenliŒinintanŦmŦvetarihçesiniöŒrenme
MeslekHastalŦklarŦvekorunmayollarŦnŦnkavranmasŦ
Ergonominin(7ƔçiveiƔyeriyerikoƔullarŦnŦniƔçisaŒlŦŒŦnaetkisi)kavranmasŦ
AtölyedeelektrikliveelektriksizaletlerdeiƔgüvenliŒinintanŦnmasŦveönlemalŦnmayollarŦ
7lkyardŦmkurallarŦnŦnöŒrenilerekuygulamaörneklerisunulmasŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
7ƔSaŒlŦŒŦVeGüvenliŒininTarihselGeliƔimi,ÇaŒdaƔ7ƔSaŒlŦŒŦVeGüvenliŒininTemel7lkeleri
7Ɣhukuku,Kanunlarda7ƔSaŒlŦŒŦVeGüvenliŒi,UlusalVeUluslararasŦKuruluƔlar
7ƔKazalarŦ,7ƔSaŒlŦŒŦVeGüvenliŒiKurullarŦ
ÇalŦƔmaOrtamŦnŦnGözetimi,MeslekHastalŦklarŦ
FizikselRiskEtmenleri
Kimyasal,BiyolojikvePsikososyalRiskEtmenleri
Ergonomi
ArasŦnav
7ƔEkipmanlarŦnKullanŦmŦnda7ƔSaŒlŦŒŦveGüvenliŒi
KaldŦrmaAraçlarŦ7leYapŦlanÇalŦƔmalarda7ƔSaŒlŦŒŦveGüvenliŒi
ElAletleriyleYapŦlanÇalŦƔmalardaGüvenlik
KiƔiselKoruyucuDonanŦmlar
YüksekteveKapalŦAlanlardaÇalŦƔmalarda7ƔSaŒlŦŒŦveGüvenliŒi
YangŦnve7lkyardŦm
FinalSŦnavŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
SŦra
1
2
3
4
5
2+0
Saat
(TͲU)
2
Kredi
3
AKTS
kredisi
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
Elektronik Ticaret dersinin amacŦ, elektronik pazar yapŦsŦ içerisindeki yeni iƔletmecilik
anlayŦƔveuygulamalarŦnŦnincelenmesidir.
8
9
10
11
12
13
14
15
7
SŦra
1
2
3
4
5
6
ElektronikTicaretTürleri,EͲDevletveTüketicidenTüketiciyeEͲTicaret(C2C),7Ɣletmeden7ƔletmeyeEͲTicaret(B2B)
AraSŦnav
Barkod,EͲticaretgüvenliŒi,extranetveintranetuygulamalarŦ
7ƔletmedenTüketiciyeEͲTicaret(B2C)
ElektronikTicaretteÖdemeSistemleriveGüvenlik
ElektronikTicaretSözleƔmeleriveEͲimza
ElektronikTicaretinFinansmanŦ
BirEͲTicaretSitesiOluƔturma
FinalSŦnavŦ
7nternet:GeliƔimiveTemelKavramlarI
YeniEkonomiKavramŦ,ÖzellikleriveEtkileri
ElektronikTicaretKavramŦ,KapsamŦveYaygŦnlŦŒŦ
ElektronikTicaretin7Ɣletmelere,TüketiciyeveSosyalHayataEtkileri
ElektronikTicaretinAraçlarŦ:7nternet,Telefon
ElektronikTicaretinAraçlarŦ:Televizyon,EFT,EDI
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
5 TemelBilgiTeknolojisiKullanŦmŦveTemelBilgisayarBilimleriderslerindeedinilenbilgilerinŦƔŦŒŦndabirelektronik
ticaretsitesinihazŦrlamasürecininanlatŦlmasŦveuygulanmasŦ
4 ElektronikticaretyapabilmekiçingerekliolanalternatiffinansmankaynaklarŦnŦnavantajlarŦnŦnvemaliyetlerinin
hesaplanmasŦ.
3 ElektronikticaretsözleƔmelerininhazŦrlanmasŦveülkemizdeuygulamayagireneͲimzauygulamabecerisinin
kazandŦrŦlmasŦ.
2 ElektronikticaretinpaydaƔlaraetkianaliziöŒrenilmesi,elektronikticarettekullanŦlanaraçlarŦntanŦtŦlmasŦvekullanŦm
becerisininverilmesi,ElektronikdevletuygulamalarŦbecerilerininkazandŦrŦlmasŦ.
1 DünyadakullanŦmŦhŦzlaartaninternetveinternetteknolojilerineyöneliktemelkavramlarŦnöŒrenilmesi,biliƔim
teknolojilerindemeydanagelendeŒiƔiklikler
SŦra
Dersin7çeriŒi
7ƔgüvenliŒinintanŦmŦvetarihçesi,KazaoluƔumuveçeƔitleri,MeslekHastalŦklarŦve
korunmayollarŦ,Ergonomi,AtölyedeelektrikliveelektriksizaletlerdeiƔgüvenliŒi,7Ɣ
güvenliŒindeKoruyucular,7lkyardŦmkurallarŦ,YangŦnvePatlamalardagüvenlikönlemleri,
7ƔHukukuveyönetmelikleri,7ƔGüvenliŒiSoruƔturmasŦ.
Dersin7çeriŒi
4
YarŦyŦl
Elektronik Ticaret dersinin amacŦ, elektronik pazar yapŦsŦ içerisindeki yeni iƔletmecilik
anlayŦƔveuygulamalarŦnŦnincelenmesidir.
DersinAmacŦ
ÖŒrencileri7ƔkazalarŦnavemeslekhastalŦklarŦnakarƔŦbilgilendirmek,ilkyardŦmve
güvenlikönlemlerininalŦnmasŦnŦkavratmak.
2
DersinAmacŦ
2
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
ÖŒr.Gör.M.KemalettinTORAMAN
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
4
2+0
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
MYSIG256
7bGÜVENL7)7
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.ErdoŒanÖZEL
ÖŒr.Gör.ErdoŒanÖZEL
AKTS
kredisi
MYSET258
Kredi
ELEKTRON7KT7CARET
Saat
(TͲU)
Dersinkodu
YarŦyŦl
DersinadŦ
Dersinkodu
DersinadŦ
SŦra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SŦra
1
2
3
4
5
GiriƔimcilikkavramŦveözellikleri
GirƔimcilik,giriƔimciliŒingeliƔimivegiriƔimcidüƔüncenintemelleri
GirƔimcilik
sürecivegiriƔimcininiƔlevleri
YaratŦcŦlŦkveyaratŦcŦlŦŒŦetkileyenfaktörler
GiriƔimciliktemotivasyon.tutumvedavranŦƔlar,ortamlarvedüƔünceler.
GiriƔimciliktetutumvedavranŦƔlar,ortamlarvedüƔünceler
Fikrimülkiyet,marka,patentvetelif
AraSŦnav
7Ɣ,pazarlamaveüretimplanŦhazŦrlama
7Ɣ,yönetimvefinansplanŦhazŦrlama
7ƔplanŦyazmaçalŦƔmasŦ
7ƔplanŦyazmaçalŦƔmasŦ
ProjesunumlarŦ
FinalSŦnavŦ
Dersin7çeriŒiͲDersAkŦƔŦ
Hafta
DersinÖŒrenmeÇŦktŦlarŦ
GiriƔimcilikhakkŦndabilgisahibiolma
Fikrimülkiyet,marka,patentvetelifhakkŦndabilgisahibiolma
7ƔfikrioluƔturabilme
7ƔvepazarlamaplanŦhazŦrlayabilme
ZamanŦetkilikullanabilme
GiriƔimcilik,Fikrimülkiyet,marka,patentvetelif7Ɣfikri7ƔvepazarlamaplanŦ
3
Dersin7çeriŒi
2
Bu derste; giriƔimcilikle ilgili temel kavramlarŦn anlatŦlmasŦ ve giriƔimcide bulunmasŦ
gereken temel becerilerin öŒrencilere kazandŦrŦlmasŦ amaçlanmaktadŦr. AynŦ zamanda,
yenibiriƔletmekurmakararŦnŦnnasŦlalŦnmasŦgerektiŒianlatŦlmaktadŦr.
2+0
DersinAmacŦ
4
Türkçe
ÖnLisans
Seçmeli
ÖŒr.Gör.7brahimHalilD7LBER
ÖŒr.Gör.7brahimHalilD7LBER
AKTS
kredisi
DersinTanŦmŦ
DersinDili
DersinSeviyesi
DersinTürü
DersinKordinatörü
DersiVerenler
DersinYardŦmcŦlarŦ
Kredi
MYG7R260
Saat
(TͲU)
G7R7b7MC7L7K
YarŦyŦl
Dersinkodu
DersinadŦ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
339 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content