close

Enter

Log in using OpenID

6irencinin Adr- Biyoloji- Zooloji Biyoloji- Botanik

embedDownload
Anabilim Dah
6irencinin Adr-
Danr5manr
Tez Konusu
Prof. Dr. Nurhayat BARLAS
Qevresel Endokrin Bozucular ve Tiroid Bezi
Srnav Tarihi, Saati ve
yeri
Soyadr
Biyoloji- Zooloji
Ecem OZDEMIR
14.0L.2OL4 - 10: 15-L1:00
ALTAN GUNALP SALONU
Biyoloji- Biyoteknoloji
Gozde KO$ARSOY
Prof. Dr. Nilufer AKSOZ
Uzeiindeki etkisi
Dofa Qah5rr Teknoloji Yarrgrr: Biomimikri
Biyoloji- Zooloji
Ozgtir SAHINER
Yrd. Doq. Dr. Orhan MERGEN
Dr;kr Boceklerinin Ekolojik 6nemleri
t4.01,.2OL5 - 13:45-14:30
ALTAN GUNALP SALONU
Biyoloji -Tooloji
Tugba CiCEK
Yrd. Dog. Dr. Orhan MERGEN
Bocek Feromonlarr
L4.AL.2OL5 - L4:30-15: 15
ALTAN GUNALP SALONU
Biyoloji- Zooloji
Ya5ar YILMAZ
Yrd. Dog. Dr. Orhan MERGEN
Boceklerde Savunma Davranrglarr
14.01.2015 - 15:15-16:00
Biyoloji- Botanik
Duru SANCAR
Prof. Dr. AliA. DONMEZ
L5.0 1.2015
14.01.2015 - 11:00-11:45
ALTAN GUNALP SALONU
ALTAN GUNALP SALONU
- 10:1-5-11:00
ALTAN GUNALP SALONU
Biyoloji
-
Genel Biyoloji
Ozge DUZGUN
Dog. Dr. Ergi Deniz OZSOY
Maleae Oymairnda Yaprak Bigimselli$i ve
Taksonomik De[eri
Drosophila Parkinson Modeli
Biyoloji
-
Hidrobiyoloji
AliCan OZfRBRX
Prof. Dr. Yasemin SAYGI
Makrofitler ve Sucul Ekosistemdeki iglevleri
15.01.2015 - 14:30-15:15
Biyoloji
-
Hidrobiyoloji
Prof. Dr. Nilgi.in KAZANCI
Bolu ili'nden Segilen Referans istasyonlann
Limnolojik Agrdan De[erlendirilmesi
1-5.01.2015 - 15:15-16:00
ALTAN GUNALP SALQNU
15.01.2015 - 13:45-L4:30
ALTAN GUNALP SALONU
ALTAN GUNALP SALONU
Tolga TUGAYT|MUR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
448 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content