close

Enter

Log in using OpenID

Buca Belediyesi 2014 Mali Yılı Performans Programı

embedDownload
I- GENEL BøLGøLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediyenin Yetki, Görev ve SorumluluklarÕ
Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlarÕ 5393 SayÕlÕ Belediye Kanunu’nda
belirlenmiútir. Söz konusu kanuna göre; Belediyelerin baúlÕca görev ve sorumluluklarÕ úunlardÕr:
Madde 14 - Belediye, mahallî müúterek nitelikte olmak úartÕyla;
a) ømar, su ve kanalizasyon, ulaúÕm gibi kentsel alt yapÕ; co÷rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sa÷lÕ÷Õ, temizlik ve katÕ atÕk; zabÕta, itfaiye, acil yardÕm, kurtarma ve ambulans; úehir içi trafik;
defin ve mezarlÕklar; a÷açlandÕrma, park ve yeúil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanÕtÕm,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardÕm, nikâh, meslek ve beceri kazandÕrma; ekonomi ve ticaretin
geliútirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptÕrÕr. Büyükúehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen
belediyeler, kadÕnlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) (...) * (øptal ibare: Anayasa Mah.nin 24.01.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayÕlÕ KararÕ ile.) ;
*1* Devlete ait her derecedeki okul binalarÕnÕn inúaatÕ ile bakÕm ve onarÕmÕnÕ yapabilir veya
yaptÕrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayabilir; sa÷lÕkla ilgili her türlü tesisi
açabilir ve iúletebilir; kültür ve tabiat varlÕklarÕ ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakÕmÕndan önem
taúÕyan mekânlarÕn ve iúlevlerinin korunmasÕnÕ sa÷layabilir; bu amaçla bakÕm ve onarÕmÕnÕ yapabilir,
korunmasÕ mümkün olmayanlarÕ aslÕna uygun olarak yeniden inúa edebilir. Gerekti÷inde, ö÷rencilere,
amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli deste÷i sa÷lar, her türlü amatör spor karúÕlaúmalarÕ
düzenler, yurt içi ve yurt dÕúÕ müsabakalarda üstün baúarÕ gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclisi kararÕyla ödül verebilir. GÕda bankacÕlÕ÷Õ yapabilir.
(øptal fÕkra: Anayasa Mah.nin 24.01.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayÕlÕ KararÕ ile.) *, *1*
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sÕrasÕ, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili÷i
dikkate alÕnarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaúlara en yakÕn yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yaúlÕ, düúkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanÕr.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanÕ belediye sÕnÕrlarÕnÕ kapsar.
Belediye meclisinin kararÕ ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayÕlÕ Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklÕdÕr.
(Ek fÕkra: 01.07.2006 – 5538 S.K/29/a.mad) Sivil hava ulaúÕmÕna açÕk havaalanlarÕ ile bu
havaalanlarÕ bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamÕ dÕúÕndadÕr.
Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarÕ úunlardÕr:
a) Belde sakinlerinin mahallî müúterek nitelikteki ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak amacÕyla her türlü
faaliyet ve giriúimde bulunmak.
b) KanunlarÕn belediyeye verdi÷i yetki çerçevesinde yönetmelik çÕkarmak, belediye yasaklarÕ
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalarÕ vermek.
c) Gerçek ve tüzel kiúilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatÕ
vermek.
d) Özel kanunlarÕ gere÷ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkÕ ve katÕlma paylarÕnÕn tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dÕúÕndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili
gereken do÷al gaz, su, atÕk su ve hizmet karúÕlÕ÷Õ alacaklarÕn tahsilini yapmak veya yaptÕrmak.
e) Müktesep haklar saklÕ kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa÷lamak; atÕk su ve
ya÷mur suyunun uzaklaútÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
iúletmek ve iúlettirmek; kaynak sularÕnÕ iúletmek veya iúlettirmek.
f) Toplu taúÕma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaúÕm araçlarÕ, tünel, raylÕ sistem dâhil her
türlü toplu taúÕma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iúletmek ve iúlettirmek.
g) KatÕ atÕklarÕn toplanmasÕ, taúÕnmasÕ, ayrÕútÕrÕlmasÕ, geri kazanÕmÕ, ortadan kaldÕrÕlmasÕ ve
depolanmasÕ ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptÕrmak.
h) Mahallî müúterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacÕyla, belediye ve mücavir alan
sÕnÕrlarÕ içerisinde taúÕnmaz almak, kamulaútÕrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa
etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sÕnÕrlÕ aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, ba÷Õú kabul etmek.
j) ToptancÕ ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanÕ, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat
limanÕ ve iskele kurmak, kurdurmak, iúletmek, iúlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiúilerce
açÕlmasÕna izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dÕúÕnda kalan dava konusu uyuúmazlÕklarÕn anlaúmayla tasfiyesine karar
vermek.
l) GayrisÕhhî müesseseler ile umuma açÕk istirahat ve e÷lence yerlerini ruhsatlandÕrmak ve
denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliútirilmesi ve kayÕt altÕna alÕnmasÕ amacÕyla izinsiz satÕú yapan
seyyar satÕcÕlarÕ faaliyetten men etmek, izinsiz satÕú yapan seyyar satÕcÕlarÕn faaliyetten men edilmesi
sonucu, cezasÕ ödenmeyerek iki gün içinde geri alÕnmayan gÕda maddelerini gÕda bankalarÕna, cezasÕ
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alÕnmayan gÕda dÕúÕ mallarÕ yoksullara vermek.
n) Reklam panolarÕ ve tanÕtÕcÕ tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) GayrisÕhhî iúyerlerini, e÷lence yerlerini, halk sa÷lÕ÷Õna ve çevreye etkisi olan di÷er iúyerlerini
kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra÷Õ ve moloz döküm alanlarÕnÕ; sÕvÕlaútÕrÕlmÕú petrol
gazÕ (LPG) depolama sahalarÕnÕ; inúaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarÕ ve satÕú
yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taúÕmalarda çevre kirlili÷i oluúmamasÕ için gereken tedbirleri
almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iúletilen her türlü servis ve toplu taúÕma araçlarÕ ile taksi
sayÕlarÕnÕ, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarÕnÕ belirlemek; durak yerleri ile karayolu,
yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iúletmek,
iúlettirmek veya kiraya vermek; kanunlarÕn belediyelere verdi÷i trafik düzenlemesinin gerektirdi÷i
bütün iúleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisÕhhî müesseselerden birinci sÕnÕf olanlarÕn ruhsatlandÕrÕlmasÕ ve
denetlenmesi, büyükúehir ve il merkez belediyeleri dÕúÕndaki yerlerde il özel idaresi tarafÕndan yapÕlÕr.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanÕútayÕn görüúü ve øçiúleri BakanlÕ÷ÕnÕn
kararÕyla süresi kÕrk dokuz yÕlÕ geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taúÕma
hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluúturmayacak úekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebilece÷i
gibi toplu taúÕma hatlarÕnÕ kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satÕn alma
yoluyla yerine getirebilir.
øl sÕnÕrlarÕ içinde büyükúehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sÕnÕrlarÕ içinde il belediyeleri ile
nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararÕyla; turizm, sa÷lÕk, sanayi ve ticaret yatÕrÕmlarÕnÕn ve
e÷itim kurumlarÕnÕn su, termal su, kanalizasyon, do÷al gaz, yol ve aydÕnlatma gibi alt yapÕ
çalÕúmalarÕnÕ faiz almaksÕzÕn on yÕla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya
yaptÕrabilir, bunun karúÕlÕ÷Õnda yapÕlan tesislere ortak olabilir; sa÷lÕk, e÷itim, sosyal hizmet ve turizmi
geliútirecek projelere øçiúleri BakanlÕ÷ÕnÕn onayÕ ile ücretsiz veya düúük bir bedelle amacÕ dÕúÕnda
kullanÕlmamak kaydÕyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüú ve düúüncelerini tespit etmek
amacÕyla kamuoyu yoklamasÕ ve araútÕrmasÕ yapabilir.
Belediye mallarÕna karúÕ suç iúleyenler Devlet malÕna karúÕ suç iúlemiú sayÕlÕr. 2886 sayÕlÕ Devlet
øhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taúÕnmazlarÕ hakkÕnda da uygulanÕr.
Belediyenin proje karúÕlÕ÷Õ borçlanma yoluyla elde etti÷i gelirleri, úartlÕ ba÷Õúlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanÕlan mallarÕ ile belediye tarafÕndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri
haczedilemez.
B- Teúkilat YapÕsÕ
Organizasyon yapÕsÕnda rapor döneminde yapÕlan de÷iúiklikler;
22 ùubat 2007 tarih ve 26442 sayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕnlanan “ Belediye ve Ba÷lÕ
KuruluúlarÕ ile Mahalli ødare Birlikleri Norm Kadro ølke ve StandartlarÕna Dair Yönetmelik”
gere÷i 06.04.2007 tarih ve 2007/63 sayÕlÕ Meclis KararÕ ile Norm Kadroya uygun belirlenen
ve 24.04.2007 tarihi itibariyle 24 Müdürlük çalÕúmaya baúlamÕútÕr.
31 MayÕs 2009 tarih ve 27244 sayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕmlanan “Belediye ve Ba÷lÕ
KuruluúlarÕ øle Mahalli ødare Birlikleri Norm Kadro ølke ve StandartlarÕna Dair Yönetmelikte
De÷iúiklik YapÕlmasÕna øliúkin Yönetmelik”te belediyemizde bulunan 24 adet müdür kadro
sayÕsÕ 27'ye çÕkarÕlmÕú ve 07.08.2009 tarih ve 2009/106 sayÕlÕ Meclis KararÕ ile eklenen 3
Müdürlük kadrosu ile birlikte aúa÷Õda belirtildi÷i úekilde 27 Müdürlük olarak halen
çalÕúmalarÕnÕ sürdürmektedir.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
Özel Kalem Müdürlü÷ü
Hukuk øúleri Müdürlü÷ü
Teftiú Kurulu Müdürlü÷ü
ZabÕta Müdürlü÷ü
ønsan KaynaklarÕ ve E÷itim Müdürlü÷ü
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
YazÕ øúleri Müdürlü÷ü
Bilgi øúlem Müdürlü÷ü
Sa÷lÕk øúleri Müdürlü÷ü
Strateji Geliútirme Müdürlü÷ü
Fen øúleri Müdürlü÷ü
Park ve Bahçeler Müdürlü÷ü
UlaúÕm Hizmetleri Müdürlü÷ü
Destek Hizmetleri Müdürlü÷ü
Sosyal YardÕm øúleri Müdürlü÷ü
ømar ve ùehircilik Müdürlü÷ü
Etüt Proje Müdürlü÷ü
Temizlik øúleri Müdürlü÷ü
Ruhsat ve Denetim Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
Emlak ve østimlak Müdürlü÷ü
YapÕ Kontrol Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
Plan ve Proje Müdürlü÷ü
BasÕn YayÕn ve Halkla øliúkiler Müdürlü÷ü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü÷ü
Veteriner øúleri Müdürlü÷ü
Hukuk øúleri Müd.
Plan ve Proje
Müd.
UlaúÕm
Hizmetleri
Müd.
Fen øúleri
Müd.
Destek Hizmetleri
Müd.
Ruhsat ve
Denetim Müd.
Park ve
Bahçeler
Müd.
ønsan KaynaklarÕ
ve E÷itim Müd.
Etüt Proje
Müd.
Kültür ve
Sosyal
øúler Müd.
Strateji Geliútirme
Müd.
Mali Hizmetler
Müd.
ømar ve
ùehircilik Müd.
ZabÕta
Müd.
Baúkan
YardÕmcÕsÕ
Baúkan
YardÕmcÕsÕ
Bilgi øúlem
Müd.
Çevre Koruma
ve Kontrol Müd.
Temizlik øúleri
Müd.
Sa÷lÕk øúleri
Müd.
Baúkan
YardÕmcÕsÕ
Veteriner
øúleri Müd.
Baúkan
YardÕmcÕsÕ
Teftiú Kurulu
Müd.
YazÕ øúleri
Müd.
Sivil Savunma
UzmanlÕ÷Õ
BasÕn YayÕn ve Halkla
øliúkiler Müd.
Baúkan
YardÕmcÕsÕ
Belediye BaúkanÕ
Özel Kalem
Müd.
Baúkan
YardÕmcÕsÕ
Belediye Meclisi
01.07.2013 tarihi itibariyle Buca Belediyesi organizasyon úemasÕ;
YapÕ Kontrol
Müd.
øúletme
Müd.
Baúkan
YardÕmcÕsÕ
Belediye Encümeni
Sosyal YardÕm
øúleri Müd.
Emlak ve
østimlâk Müd.
Baúkan
YardÕmcÕsÕ
C- Fiziksel Kaynaklar
ødarenin Biliúim Sistemi ve Biliúim Sisteminin Faaliyetlere KatkÕsÕ
Kurumumuz bilgi teknolojileri çalÕúmalarÕnÕn önemini bilerek bu konuda teknik alt yapÕ
ve donanÕm çalÕúmalarÕna öncelik vermiútir. Da÷ÕnÕk halde bulunan verilerin tek bir veri
tabanÕnda birleútirilmesi, veri entegrasyonunun sa÷lanmasÕ, iú ve iúlemlerde vatandaúa
elektronik ortamda hÕzlÕ ve güvenli bir úekilde hizmet vermek amacÕ ile biliúim sistemleri
alanÕnda gerekli yazÕlÕmsal ve donanÕmsal çalÕúmalar yürütülmektedir.
Yürütülmekte olan çalÕúmalarda öncelikle birim bazÕnda daha sonra birimler arasÕ
entegrasyon gerçekleútirilerek kurumsal olarak otomasyon sistemine geçilmesi sa÷lanmÕútÕr.
Kurum içi entegrasyon çalÕúmalarÕ birimler bazÕnda halen devam etmektedir.
Kurum olarak, altyapÕsÕnÕ oluúturdu÷umuz sistemlerde vatandaúa, çalÕúanlarÕmÕza ve
birlikte çalÕúmakta oldu÷umuz di÷er kurumlara daha hÕzlÕ hizmet verebilmek amacÕ ile
sistemlerimizi belli kalite ve standartlarda yapÕlandÕrmaktayÕz. VatandaúlarÕmÕzÕn hayat
standartlarÕnÕ yükseltmek amacÕ ile mevcut kent bilgi sisteminin yenilenmesi,
güncelleútirilmesi ve daha sa÷lÕklÕ bir iúleyiúe kavuúturulmasÕ; saha taramalarÕ yoluyla durum
tespiti yapÕlmasÕ, yeni bilgi ve verilere ulaúÕlmasÕ, sistemin; grafik ve karar destek raporlama
özelli÷ine sahip hale getirilmesi, yazÕlÕmlarÕn ve mevcut bilgilerin numarataj çalÕúmasÕnÕn
sa÷lanmasÕ ve Kent Bilgi Sistemine uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir.
EvraklarÕn kaybolmasÕ, yÕpranmasÕ, ulaúÕlamaz hale gelmesi gibi sorunlardan dolayÕ ve
istenilen her türlü belgeye istenildi÷i zaman, istenildi÷i yerden hÕzlÕ bir úekilde ulaúÕlabilmesi;
insan müdahalesini en aza indirilmek sureti ile yapÕlan tüm yazÕúmalarÕn resmi yazÕúma
kurallarÕna uygun olarak hazÕrlanmasÕ amaçlarÕ ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi
(EBYS)’ne geçiú için çalÕúmalar devam etmektedir.
KarúÕlaúÕlan Sorunlar
1)
Resmi kurumlar için biliúim sistemi alanÕndaki kanunlarÕn yetersiz olmasÕ her
tür uygulamada problem yaratmaktadÕr.
2)
Eski verilerde bulunan mevcut verilerin belli kalite ve standartlarda olmamasÕ
ve iyileútirme çalÕúmalarÕnÕn yavaú sürmesi,
3)
Birimler arasÕ entegrasyon çalÕúmalarÕnda, grafik verilerin bilgisayar ortamÕnda
olmamasÕndan dolayÕ do÷ru verinin sa÷lÕklÕ tespit edilememesi,
4)
Teknik servis alanÕnÕn yetersizli÷i ve Bilgi øúlem Müdürlü÷ü kadrosunda
kadrolu teknik personelin olmamasÕ,
5)
Tek sicil kayÕtlarÕnda eski sicillere ait verilerin eksik olmasÕ,
E-Devlet UygulamalarÕ
E-devlet uygulamalarÕ do÷rultusunda; vergi gelirlerine ait beyanlarÕ görüntüleme,
tahakkuk, tahsilat, borç bilgileri, kredi kartÕ ile internet üzerinden borç ödeme, bina birim
de÷erleri, sokak rayiç de÷erleri görüntüleme gibi iúlemler internet üzerinden
yapÕlabilmektedir.
Kurumumuz mükellefleri, kullanÕcÕ adÕ ve úifresi alarak kredi kartÕ ile online borç ödeme
iúlemlerini 7 gün 24 saat (7/24) e-belediye üzerinden kÕsa sürede yapabilmektedirler.
E-devlet uygulamalarÕ do÷rultusunda BaúbakanlÕk tarafÕndan 2008 yÕlÕnda yayÕnlanan 16
nolu genelge ve TSE 13298 standart incelenerek kamu kurum ve kuruluúlarÕnca oluúturulacak
Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve ilgili TSE standardÕnÕn kurumumuzda hayata
geçirilmesi için Elektronik Belge Yönetimi Süreç ve Kontrolleri belirlenmiútir.
E-devlet uygulamalarÕ do÷rultusunda baúlatÕlmÕú olan e-belediye çalÕúmalarÕmÕz halen
devam etmektedir.
Bilgi PaylaúÕmÕ
Biliúim sistemi çalÕúmalarÕnda, belediyemiz birimlerinin hÕzlÕ ve etkin bir úekilde
iúleyiúini sa÷lamak, maliyetleri düúürerek verimlili÷i arttÕrmak, zamandan kazanmak,
yaúadÕ÷ÕmÕz bölgenin hayat kalitesinin artmasÕna katkÕda bulunmak, belediyemizin yapmakta
oldu÷u iú ve iúlemler için vatandaúÕn ve kurumlarÕn talep etti÷i bilgilere bir noktadan ve do÷ru
úekilde ulaúmasÕnÕ sa÷lamak amacÕyla projeler hazÕrlanmakta ve bu do÷rultuda uygulamalar
yürütülmektedir.
Kurumumuz tarafÕndan, öncelikle belediyenin birimleri arasÕnda, giderek yerel ölçekteki
kurumlar arasÕnda elektronik iletiúime dayalÕ veri alt yapÕsÕnÕn oluúturulmasÕ, internet
üzerinden eriúimlerin sa÷lanabilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, güvenin sa÷lanmasÕ,
teknolojik geliúimlere açÕk ürün alt yapÕsÕnÕn oluúturularak tam entegrasyona geçilmesi,
bunun sonucunda da otomasyonun tamamlanmasÕ ve di÷er kurumlar ile veri paylaúÕmÕ
hedeflenerek çalÕúmalar yürütülmektedir.
Fiziki KaynaklarÕn Elde Edilmesi ve KullanÕmÕ Hususunda øzlenen Politikalar
Birimlerin donanÕm ve yazÕlÕm ihtiyaçlarÕ belirlenirken; hizmetlere olan talebin daha
hÕzlÕ karúÕlanmasÕnÕ sa÷lamak amacÕ ile aciliyetine göre öncelikler belirlenip eksik yazÕlÕm ve
donanÕmlar tespit ve temin edilmektedir. Yeni donanÕm alÕmÕndan sonra atÕl durumdaki
donanÕmlar parça yenilemesi ve bakÕm yapÕlarak daha düúük teknoloji gerektiren (yazÕúma,
kayÕt vb.) iúlerde kullanÕlmaktadÕr.
Yeni AlÕnan Bilgisayar ve Yan DonanÕmlarÕ: øúletim sistemi, sürücü tanÕmlarÕ, kullanÕcÕ
adÕ, kullanÕcÕ ayarlarÕ (domain ayarlarÕ, virüs yazÕlÕmÕ kurulumu, yazÕcÕ ayarlarÕ, vb.)
yapÕlmakta, kullanÕcÕ bilgileri oluúturularak gerekli ise domaine dahil edilmekte, yan
donanÕmlar tanÕtÕlmakta ve kullanÕcÕ yetkilerine göre gerekli programlar yüklenerek kurulumu
tamamlanmaktadÕr.
KullanÕlmakta Olan Bilgisayar ve Yan DonanÕmlarÕ: Periyodik olarak donanÕm ve yazÕlÕm
bakÕmÕ yapÕlmaktadÕr.
Ana makinalar üzerinde kullanÕcÕ ve güvenlik ayarlarÕ yapÕlmakta, düzenli olarak
log’larÕ izlenmekte, oluúan hatalar giderilmektedir.
Sunucu bilgisayarlarÕn ve kiúisel bilgisayarlarÕn periyodik olarak yedekleri alÕnarak
saklanmaktadÕr.
A÷ ba÷lantÕlarÕ network cihazlarÕ (merkez anahtarlar, kenar anahtarlar, modemler ) ile
sa÷lanmakta olup, belediyemiz dÕú hizmet birimleri ile de bilgi a÷Õ ba÷lantÕlarÕ vardÕr. A÷
yapÕlarÕmÕzda, 30 Mbps hÕzÕnda fiber internet kullanÕlarak kullanÕcÕlarÕn internet çÕkÕúÕ
sa÷lanmakta; ayrÕca, dÕú birimlerdeki kullanÕcÕlarÕmÕz uzak masaüstü ba÷lantÕsÕ yaparak Kent
Bilgi Sistemi yazÕlÕmÕnÕ kullanmaktadÕrlar.
BUCA BELEDGYESG DONANIM ENVANTERG
MÜDÜRLÜK
Kiúisel
Bilgisayar
Note
book
Özel Kalem Müd.
BasÕn YayÕn ve H. øliú. Müd.
12
19
7
1
Hukuk øúleri Müd.
10
Teftiú Kurulu Müd.
2
ZabÕta Müd.
11
ønsan KaynaklarÕ ve E÷t. Müd.
19
Mali Hizmetler Müd.
YazÕ øúleri Müd.
53
22
Bilgi øúlem Müd.
19
Sa÷lÕk øúleri Müd.
7
Strateji Geliútirme Müd.
4
1
2
Fen øúleri Müd.
23
1
5
Park ve Bahçeler Müd.
UlaúÕm Hizmetleri Müd.
9
6
Destek Hizmetleri Müd.
9
Sosyal YardÕm øúleri Müd.
8
3
ømar ve ùehircilik Müd..
34
9
Etüt ve Proje Müd.
16
Temizlik øúleri Müd.
Ruhsat ve Denetim Müd
5
9
Kültür Sosyal øúler Müd.
15
Emlak ve østimlak Müd.
5
2
YapÕ Kontrol Müd.
15
3
øúletme Müd.
4
1
Plan ve Proje Müd.
Veteriner øúleri Müd.
8
2
3
1
Çevre Koruma ve Kont. Müd.
7
3
Sivil Savunma UzmanlÕ÷Õ
1
1
øç Denetim
A3
Scanner
YAZICI
Laser
Mürekkep
püskürtmeli
Photo
Smart
1
6
2
2
1
1
2
2
5
1
1
6
16
23
6
11
7
5
1
1
2
1
1
4
1
1
3
2
2
1
1
1
4
1
1
1
KadÕn Aktivite Merkezi
10
5
Güzel Sanatlar ve Mesleki
E÷itim Merkezi
TOPLAM
2
1
366
Nokta
Vuruúlu
6
2
:
Plotter
33
3
111
5
5
16
1
1-Fiziksel YapÕ
SøSTEM ODASI
ADET
øsa Server
1
Uygulama Serv er
2
Data Server
2
WSUS Server
NetCad Server
1
Active Directory
1
Web Server
2
Terminal
WindowsServer
2000
1
TRC Root
1
File Server
1
Additional Domain
Controller
IPS
1
Storage Unitesi
2
T ape Storage
Unitesi
1
Theos Server
1
17
T OPLAM :
Switch Omurga
Merkez AnahtarÕ
1
Kenar AnahtarÕ
20
KVM Switch
4
10/100/1000BASE-T
10/100+1 Ad.1000 BASE-T
25
T OPLAM :
TaúÕnmazlar
Hisseli ve müstakil taúÕnmazlar Buca Tapu Müdürlü÷ünden alÕnan kayÕtlar neticesinde
oluúmuútur, satÕúÕ yapÕlan taúÕnmazlar düúüldükten sonra aúa÷Õdaki tablo oluúturulmuútur.
Hizmet binalarÕ Belediyemiz kültür sanat etkinlikleri ve hizmet binasÕ olarak
kullanÕlmaktadÕr. Lojmanlar ise Belediyemizde çalÕúan memur personele kamu konutlarÕ
kanunu hükümlerince kiralanmÕútÕr.
Belediyemizde arazi vasÕflÕ müstakil veya hisseli taúÕnmaz bulunmamaktadÕr.
Arsa vasÕflÕ hisseli taúÕnmazlar ise di÷er hissedarlarÕn baúvurusu halinde 3194 sayÕlÕ
yasanÕn 17.maddesince satÕlacaktÕr. Arsa vasÕflÕ taúÕnmazlardan yol, yeúil alan, park gibi
kamuya terk edilen taúÕnmazlarÕn amacÕ do÷rultusunda kullanÕlmasÕ hedeflenmektedir.
Arsa vasÕflÕ müstakil tapulardan imarlÕ arsalarÕn ise ihale yolu ile satÕlmasÕ ya da trampa
yolu ile kamulaútÕrmalarda kullanÕlmasÕ hedeflenmektedir.
TaúÕnmazlar
Hizmet BinasÕ
AçÕklamalar
-Belediye Hizmet BinasÕ
-KadÕn Aktivite Merkezi
-SÕ÷Õnma Evi
-Kültür Merkezi
-Kreú BinasÕ
-Kültür Ve Sosyal øúler Müd.
-Tenis Kulübü
-ùirinyer Kafeterya Ve Çay Bahçesi
-Migros Ma÷aza Yeri
-AkaryakÕt østasyonlarÕ (2)
-Ufuk Dü÷ün Salonu
-Gölet
5 lojman Kaynaklar Belediyesinden
dahil oldu
HøSSELø+MÜSTAKøL
Adet
6
Sosyal Tesisler
7
Lojman
9
Arsa
1167
Araç Durumu
Belediyemiz bünyesinde bulunan araçlarÕn bir kÕsmÕ eski model oldu÷u halde, bazÕ
araçlarÕn piyasada yedek parçalarÕ bulunmadÕ÷Õ halde atölyemizde bakÕm ve onarÕmÕ sa÷lÕklÕ
bir úekilde yapÕlmaktadÕr. Ancak araçlarÕmÕzÕn ço÷u eski olup, fazla verim alÕnmamakta ve
devamlÕ arÕza yapmaktadÕr. UlaúÕm Hizmetleri Müdürlü÷ü’nce hurdaya çÕkmasÕ gereken
araçlar ayrÕlÕp, M.K.E.’ya satÕlarak, yeni araçlar talep edilecektir.
Faal çalÕúan araçlarÕn adedi
Otomobil
20 adet
Minibüs
4 adet
Kamyonet
34 adet
Kamyon
18 adet
Vidanjör
1 adet
øú MakinasÕ
12 adet
Asfalt Silindir Mak.
1 adet
Otobüs 41 kiúilik
4 adet
Otobüs (18+1)
Özürlü AracÕ
AkaryakÕt Tankeri
Traktör
Su Tankeri
Bom
Toplam
1 adet
1 adet
1 adet
4 adet
10 adet
2 adet
113 adet
Hurdaya çÕkmasÕ gereken araçlar
Plaka No:
Modeli:
1-35 UT 132 Çöp AracÕ
2-35 UT 135 Çöp AracÕ
3-35 UT 194 Çöp AracÕ
4-35 UT 905 Çöp AracÕ
5-35 S 3000
Süp.AracÕ
6-35 NE 475 Dam.Kam
7-35 LE 649
Su Tankeri
8-86114
Kepçe
9-35 AJT 30
TM 30 Çift Kabin
10-35 PN 464
Tek Kabin
11-35 HV 865 Dam.Kam.
12-35 ND 360 Dam.Kam.
13-35 FF 709
Ford-1210
14-35 NF 309
BMC-140
15-35 CKT 95 Çöp AracÕ
16-35 UY 237 Süp.AracÕ
17-35 PN 261
Man
18-35 YT 490 Bom
19- 35 DUY 88 Vidanjör
20- 35 CKT 95 Çöp aracÕ
21-35 CKT 97 Çöp AracÕ
22-35 HP 088
Otobüs
23-35 PN 682
Minibüs
24-35 G 078
øú Mak.
25-35 LR 598
Jeep
Hibe edilen araçlar:
35 DKB 70 plakalÕ FORD CARGO
35 P 5308 TM 30
35 BBT 81 TM 30
35AUT 79 FATøH
35 AAL 74 FATøH
35 LP 209 FATøH
35 DVD 06 TM 30
35 AJT 28 TM 30
Cinsi:
Daf-2300
Daf-2300
Daf-2300
Daf-2300
Çukurova
BMC-140
BMC-140
Ford
TM 30
Dodge
Bedford
ønter
Mazot Tan.
Vidanjör
Cargo-Ford
Daf-1600
Otobüs
Ley.1340
Mercedes
Cargo Ford
Fatih 110/08
Man
TM-30
Fiat AllÕs AD-20 Dozer
Binek
MarkasÕ:
1986
1986
1986
1986
1996
1978
1977
------1992
1982
-----1978
1973
1977
1987
1986
1982
1987
1977
1987
1992
1975
1983
78-25005
1977
D-ønsan KaynaklarÕ
01.07.2013 tarihi itibariyle mevcut kadrolar
Norm Kadro De÷iúiklik Yönetmeli÷inde Belediyemiz C16 cetvelinde yer almÕú ve
buna istinaden memur kadrolarÕ toplamÕ 500, sürekli iúçi kadrolarÕ toplamÕ 250 olarak
belirlenmiútir.
27 KasÕm 2011 tarih ve 28125 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕnlanan “Belediye ve ba÷lÕ
kuruluúlarÕ ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarÕna dair yönetmelikte
de÷iúiklik yapÕlmasÕna iliúkin yönetmelik” ile memur kadro sayÕsÕ 554’e, iúçi kadro sayÕsÕ ise
277’ye çÕkarÕlmÕú, ancak, ihdasÕ yapÕlmamÕútÕr.
Buca Belediyesi 01.07.2013 tarihi itibari ile Norm Kadro ile verilen 500 memur
kadrosu +3 iç denetçi kadrosu ile toplam 503 memur kadrosundan 208 memur, 22 sözleúmeli
personel olmak üzere toplam 230 dolu memur,
303 kadrolu, 5 adet kontenjanlÕ özürlü iúçi olarak toplam 308 iúçi kadrosuyla olmak
üzere memur ve iúçi toplam 538 personel ile hizmet vermektedir.
østihdam ùekli
Belediye ve ba÷lÕ kuruluúlarÕ ile mahalli idare birliklerinde norm kadro uygulamasÕna
esas teúkil etmek üzere hazÕrlanan “Belediye ve Ba÷lÕ KuruluúlarÕ øle Mahalli ødare Birlikleri
Norm Kadro ølke ve StandartlarÕna Dair Yönetmelikte De÷iúiklik YapÕlmasÕna øliúkin
Yönetmelik” 12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕmlanmÕú ve aynÕ
tarihten geçerli olmak üzere yürürlü÷e girmiú oldu÷undan memur ve iúçi kadrolarÕ bu
yönetmelikte öngörülen esaslara göre istihdam edilmiútir.
AyrÕca; 5393 sayÕlÕ Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 7. paragrafÕnda “Norm
kadrosunda belediye baúkan yardÕmcÕsÕ bulunan belediyelerde norm kadro sayÕsÕna ba÷lÕ
kalÕnmaksÕzÕn; belediye baúkanÕ, zorunlu gördü÷ü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan
belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasÕnda olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001500.000 arasÕnda olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört
belediye meclis üyesini, belediye baúkan yardÕmcÕsÕ olarak görevlendirebilir” denildi÷inden
14.04.2009 tarihinde bir meclis üyesi, 22.08.2012 tarihinde ise 2 meclis üyesi baúkan
yardÕmcÕsÕ olarak istihdam edilmiútir.
Norm Kadro De÷iúiklik Yönetmeli÷inde C16 Grubunda yer alan Belediyemize verilen
kadrolar aúa÷Õdaki gibidir;
Belediye Baúkan YardÕmcÕsÕ
4 adet
Müfettiú
9 adet
YazÕ øúleri Müdürü
Mali Hizmetler Müdürü
Fen øúleri Müdürü
ømar ve ùehircilik Müdürü
Teftiú Kurulu Müdürü
Temizlik øúleri Müdürü
ZabÕta Müdürü
Hukuk øúleri Müdürü
Özel Kalem Müdürü
Di÷er Müdürler
Uzman
ùef
Avukat
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
18 adet
6 adet
26 adet
8 adet
Müfettiú YardÕmcÕsÕ
Mali Hizmetler UzmanÕ
Mali Hizmetler Uzman Yard.
ødari Personel
Teknik Personel
Sa÷lÕk Personeli
YardÕmcÕ Hizmetler Personeli
ZabÕta Amiri
ZabÕta Komiseri
ZabÕta Memuru
3 adet
8 adet
4 adet
130 adet
82 adet
26 adet
32 adet
9 adet
18 adet
108 adet
27 KasÕm 2011 tarih ve 28125 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕnlanan “Belediye ve ba÷lÕ
kuruluúlarÕ ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarÕna dair yönetmelikte
de÷iúiklik yapÕlmasÕna iliúkin yönetmelik” gere÷i kadrolar ihtiyaç duyuldu÷u takdirde
Belediyemiz Meclisince norm kadroya uygun iptal-ihdas veya ihdas edilecektir.
01.07.2013 itibari ile hizmet sÕnÕflarÕ
G.ø.H
T.H.S.
S.H.S.
A.H.S
Y.H.S
149 dolu
61 dolu
7 dolu
5 dolu
8 dolu
230 dolu
217 boú
21 boú
19 boú
0 boú
16 boú olmak
üzere
273 boú kadro
øúçi kadrosunda ise 303 kadrolu ve 5 adet kontenjanlÕ özürlü iúçi bulunmaktadÕr.
01.07.2013 tarihi itibari ile Belediyemiz memur kadro unvanlarÕ aúa÷Õdaki gibidir:
Baúkan YardÕmcÕsÕ
Müdür KadrolarÕ
Müfettiú
Müfettiú YardÕmcÕsÕ
Uzman
Mali Hizmetler UzmanÕ
Mali Hizmetler Uzman Yard.
øç Denetçi
ùef
Sayman
Kütüphaneci
ProgramcÕ
Bilgisayar øúletmeni
Veri HazÕrlama ve Kont .øúl.
Memur
Evlendirme Memuru
Daktilograf
Tahsildar
øcra Memuru
Ambar Memuru
Ayniyat SaymanÕ
Sivil Sav. UzmanÕ
ZabÕta Amiri
ZabÕta Komiseri
ZabÕta Kom.Yrd.
ZabÕta Memuru
Koruma ve Güv.ùefi
Koruma ve Güv.Gör.
Uzman Tabip
Tabip
Diú Tabibi
Veteriner Hekim
Hemúire
Biyolog
Psikolog
Sosyal ÇalÕúmacÕ
Sa÷lÕk Memuru
Sa÷lÕk Teknikeri
Veteriner Sa÷lÕk Teknikeri
Avukat
ùehir PlancÕsÕ
Mühendis
Mimar
Ekonomist
Tekniker
Teknisyen
Ölçü Ayar Memuru
Bekçi
Hizmetli
Kaloriferci
AúçÕ
Hayvan BakÕcÕsÕ
4 adet
29 adet
9 adet
3 adet
6 adet
8 adet
4 adet
3 adet
26 adet
1 adet
1 adet
3 adet
5 adet
58 adet
9 adet
3 adet
2 adet
21 adet
1 adet
5 adet
1 adet
1 adet
9 adet
18 adet
1 adet
108 adet
1 adet
26 adet
1 adet
4 adet
2 adet
5 adet
4 adet
2 adet
1 adet
1 adet
3 adet
1 adet
2 adet
5 adet
7 adet
37 adet
9 adet
1 adet
14 adet
12 adet
2 adet
2 adet
16 adet
2 adet
2 adet
2 adet
SÕra
1
2
3
4
5
6
7
øhdas Olunan øúçi KadrolarÕnÕ
Gösterir Cetvel
Görev ÜnvanÕ
Adet
AúçÕ
5
øúçi
164
Operatör
12
ùoför
65
Temizlik iúçisi
19
Usta
34
UstabaúÕ
4
ødarenin personel ihtiyacÕ ya da fazlasÕna iliúkin de÷erlendirmeler
27 KasÕm 2011 tarih ve 28125 sayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕmlanan “Belediye ve Ba÷lÕ
KuruluúlarÕ øle Mahalli ødare Birlikleri Norm Kadro ølke ve StandartlarÕna Dair Yönetmelikte
De÷iúiklik YapÕlmasÕna øliúkin Yönetmelik” ile C 16 Grubunda yer alan belediyemiz mevcut
memur kadro sayÕsÕnÕn 554‘e çÕkarÕlmasÕ, kadro olarak rahatlama sa÷lamÕú olmasÕna ra÷men,
memur kadrolarÕ için yapÕlan de÷erlendirmede;
5393 sayÕlÕ Belediye Kanununun 49.maddesinde “Belediyenin yÕllÕk toplam personel
giderleri, gerçekleúen en son yÕl bütçe gelirinin, 213 SayÕlÕ Vergi Usul Kanununa göre
belirlenecek yeniden de÷erlendirme katsayÕsÕ ile çarpÕmÕ sonucu bulunacak miktarÕn yüzde
otuzunu aúamaz” denildi÷inden personel giderleri toplamÕ bütçeyi % 30 oranÕnda aúmasÕ
durumunda norm kadro ile verilen 554 kadroya yÕl içinde atama yapÕlamamaktadÕr.
Bu durum uygulamada çeliúki yaratmakta olup, ilçemizin sorunlarÕ, sürekli yapÕlaúma
ve hÕzlÕ nüfus artÕúÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda verilmesi gereken hizmetlerin aksatÕlmadan, daha iyi
bir úekilde olmasÕ mevcut kadrolara atama yapÕlamamasÕ nedeniyle engellenmektedir.
27 KasÕm 2011 tarih ve 28125 sayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕmlanan “Belediye ve Ba÷lÕ
KuruluúlarÕ øle Mahalli ødare Birlikleri Norm Kadro ølke ve StandartlarÕna Dair Yönetmelikte
De÷iúiklik YapÕlmasÕna øliúkin Yönetmelik” ile C 16 Grubunda yer alan belediyemiz mevcut
iúçi kadro sayÕsÕ 277’ye çÕkarÕlmÕú olmasÕna ra÷men çok düúüktür.
Üstün nitelikli personel yapÕsÕ ile daha kaliteli hizmet üretimi hedeflenirken, norm
kadro standardÕnda uygun görülen iúçi kadro sayÕsÕ yetersiz olup, hizmetlerin aksamasÕna
neden olmaktadÕr.
KurumsallaúmayÕ ve kaliteyi hedef alan belediyelerin mahalli idare reformu
kapsamÕnda yer alarak yeniden yapÕlandÕrÕlmalarÕ amacÕyla oluúturulmak istenen ça÷daú bir
yapÕ için;
ølçenin sorunlarÕ, kapasitesi, turizm statüsü sürekli yapÕlaúma ve hÕzlÕ nüfus artÕúÕ
dikkate alÕnarak hizmetlerin aksatÕlmadan yürütülmesi yeterli sayÕda iúçi kadrosu ile mümkün
olaca÷Õndan norm kadro standardÕnda uygun görülen kadro sayÕsÕ çok düúük kalmaktadÕr.
YukarÕda belirtilen nedenlerden mevcut memur ve iúçi personel sayÕsÕnÕn yetersizli÷i
sonucu, hizmetlerin aksatÕlmadan yürütülmesini sa÷lamak amacÕyla hizmetin gerektirdi÷i
yerlerde hizmet alÕmÕ yoluyla personel çalÕútÕrÕlmaktadÕr.
ÜNVANI
Kadrolu Personel
ÇALIùTIöI YER
TOPLAM
Baúkan YardÕmcÕsÕ
ZabÕta Müdürü
Hukuk øúleri Müdürü
Mali Hizmetler Müdürü
Teftiú Kurulu Müdürü
YapÕ Kontrol Müdürü
UlaúÕm Hizmetleri Müdürü
Etüt Proje Müdürü
Gelir Müdürü
Temizlik øúleri Müdürü
Tanzim SatÕúlar Müdürü
Emlak ve østimlak Müdürü
Ruhsat ve Denetim Müdürü
Destek Hizmetleri Müdürü
ømar ve ùehircilik Müdürü
Fen øúleri Müdürü
YazÕ øúleri Müdürü
Kültür ve Sosyal øúl. Müdürü
Strateji Geliútirme Müdürü
Özel Kalem Müdürü
Bilgi øúlem Müdürü
øúletme Müdürü
Sosyal YardÕm øúleri Müdürü
Plan ve Proje Müdürü
Veteriner øúleri Müdürü
Sa÷lÕk øúleri Müdürü
Park ve Bahçeler Müdürü
ønsan KaynaklarÕ ve E÷it. Md.
BasÕn YayÕn ve Halk. ølú. Md.
Çevre Koruma ve Kont. Md.
Müfettiú
Müfettiú YardÕmcÕsÕ
Uzman
Mali Hizmetler UzmanÕ
Mali Hizmetler Uzman Yard.
øç Denetçi
Sayman
Kütüphaneci
Evlendirme Memuru
Kaloriferci
Özel Kalem Müdürlü÷ü
ZabÕta Müdürlü÷ü
Hukuk øúleri Müdürlü÷ü
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
Teftiú Kurulu Müdürlü÷ü
YapÕ Kontrol Müdürlü÷ü
UlaúÕm Hizmetleri Müdürlü÷ü
Etüt Proje Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
Temizlik øúleri Müdürlü÷ü
Tahsildar
Tahsildar
Emlak ve østimlak Müdürlü÷ü
Ruhsat ve Denetim Müdürlü÷ü
Destek Hizmetleri Müdürlü÷ü
ømar ve ùehircilik Müdürlü÷ü
Fen øúleri Müdürlü÷ü
YazÕ øúleri Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müd.
Strateji Geliútirme Müdürlü÷ü
Özel Kalem Müdürlü÷ü
Bilgi øúlem Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
Sosyal YardÕm øúl. Müdürlü÷ü
Plan ve Proje Müdürlü÷ü
Veteriner øúleri Müdürlü÷ü
Sa÷lÕk øúleri Müdürlü÷ü
Park ve Bahçeler Müdürlü÷ü
øns.Kay. ve E÷itim Müdürlü÷ü
BasÕn YayÕn ve Halk. ølú. Md.
Çevre Koruma ve Kont. Md.
Teftiú Kurulu Müdürlü÷ü
Teftiú Kurulu Müdürlü÷ü
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
Özel Kalem Müdürlü÷ü
Strateji Geliútirme Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müd.
YazÕ øúleri Müdürlü÷ü
YazÕ øúleri Müdürlü÷ü
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
UlaúÕm Hizmetleri Müdürlü÷ü
SAYISI
Dolu Kad-230/Boú Kad-273
92
206
DOLU
BOù
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
3
6
8
4
3
1
1
3
1
1
6
14
1
Ayniyat SaymanÕ
øcra Memuru
Sivil Savunma UzmanÕ
ZabÕta Amiri
ZabÕta Komiseri
ZabÕta Komiser YardÕmcÕsÕ
ZabÕta Memuru
Koruma ve Güvenlik ùefi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Ekonomist
Tabip
Uzman Tabip
Diú Tabibi
Veteriner Hekim
Psikolog
Sosyal ÇalÕúmacÕ
Hemúire
Biyolog
Sa÷lÕk Memuru
Sa÷lÕk Teknikeri
Veteriner Sa÷lÕk Teknikeri
Hayvan BakÕcÕsÕ
Avukat
Ölçü Ayar Memuru
AúçÕ
ùEF
Kültür ve Sosyal øúler Müd.
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
Özel Kalem Müdürlü÷ü
ZabÕta Müdürlü÷ü
ZabÕta Müdürlü÷ü
ZabÕta Müdürlü÷ü
ZabÕta Müdürlü÷ü
Destek Hizmetleri Müdürlü÷ü
Destek Hizmetleri Müdürlü÷ü
Strateji Geliútirme Müdürlü÷ü
Sa÷lÕk øúleri Müdürlü÷ü
Sa÷lÕk øúleri Müdürlü÷ü
Sa÷lÕk øúleri Müdürlü÷ü
Veteriner øúleri Müdürlü÷ü
Sa÷lÕk øúleri Müdürlü÷ü
Sosyal YardÕm øúleri Müd.
Sa÷lÕk øúleri Müdürlü÷ü
Sa÷lÕk øúleri Müdürlü÷ü
Sa÷lÕk øúleri Müdürlü÷ü
Sa÷lÕk øúleri Müdürlü÷ü
Veteriner øúleri Müdürlü÷ü
Veteriner øúleri Müdürlü÷ü
Hukuk øúleri Müdürlü÷ü
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
Ruhsat ve Denetim Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
Temizlik øúleri Müdürlü÷ü
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
YazÕ øúleri Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Md.
ønsan KaynaklarÕ ve E÷it. Md.
Fen øúleri Müdürlü÷ü
Teftiú Kurulu Müdürlü÷ü
Sosyal YardÕm øúleri Müd.
Ruhsat ve Denetim Müdürlü÷ü
Strateji Geliútirme Müdürlü÷ü
Hukuk øúleri Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
Özel Kalem Müdürlü÷ü
Destek Hizmetleri Müdürlü÷ü
Bilgi øúlem Müdürlü÷ü
MEMUR
Fen øúleri Müdürlü÷ü
ønsan Kaynak. ve E÷it. Müd.
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
Bilgi øúlem Müdürlü÷ü
1
1
1
1
1
1
38
1
12
1
1
1
1
2
1
1
8
17
70
14
3
1
3
1
1
3
1
3
1
2
2
5
1
12
1
4
1
3
2
1
6
1
1
2
14
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
Emlak ve østimlak Müdürlü÷ü
Temizlik øúleri Müdürlü÷ü
YazÕ øúleri Müdürlü÷ü
Veteriner øúleri Müd.
UlaúÕm Hizmetleri Müd.
DAKTøLOGRAF
Veteriner øúleri Müdürlü÷ü
ømar ve ùehircilik Müdürlü÷ü
PROGRAMCI
ønsan Kaynak. ve E÷it. Müd.
Bilgi øúlem Müdürlü÷ü
BøLGøSAYAR øùLETMENø
ønsan Kaynak. ve E÷it. Müd.
Çevre Koruma ve Kont. Müd.
Strateji Geliútirme Müd.
VERø HAZ. KONT.øùLET.
Bilgi øúlem Müdürlü÷ü
BasÕn YayÕn ve Halkla øliúkiler
Müd.
Teftiú Kurulu Müdürlü÷ü
Hukuk øúleri Müdürlü÷ü
ømar ve ùehircilik Müdürlü÷ü
ønsan KaynaklarÕ ve E÷it.Md.
øúletme Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müd.
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
Fen øúleri Müdürlü÷ü
Park ve Bahçeler Müdürlü÷ü
Ruhsat ve Denetim Müd.
Sosyal YardÕm øúleri Müd.
Strateji Geliútirme Müd.
YazÕ øúleri Müdürlü÷ü
UlaúÕm Hizmetleri Müd.
Veteriner øúleri Müdürlü÷ü
Plan Proje Müdürlü÷ü
Çevre Koruma ve Kontrol
Müd.
AMBAR MEMURU
Hukuk øúleri Müdürlü÷ü
UlaúÕm Hizmetleri Müd.
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
TEKNøKER
Emlak ve østimlâk Müdürlü÷ü
ømar ve ùehircilik Müdürlü÷ü
Etüt Proje Müdürlü÷ü
YapÕ Kontrol Müdürlü÷ü
Fen øúleri Müdürlü÷ü
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
47
1
3
1
3
1
2
14
3
2
2
2
3
5
2
1
1
1
2
1
1
10
1
4
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
11
2
1
1
2
1
3
1
1
3
1
2
4
1
3
TEKNøSYEN
ømar ve ùehircilik Müdürlü÷ü
Etüt Proje Müdürlü÷ü
Fen øúleri Müdürlü÷ü
Sosyal YardÕm øúl. Müd.
YapÕ Kontrol Müdürlü÷ü
Ruhsat ve Denetim Müd.
Park ve Bahçeler Müdürlü÷ü
ùEHøR PLANCISI
Fen øúleri Müdürlü÷ü
Etüt Proje Müdürlü÷ü
Plan ve Proje Müdürlü÷ü
MÜHENDøS
Bilgi øúlem Müdürlü÷ü
Etüt Proje Müdürlü÷ü
ømar ve ùehircilik Müdürlü÷ü
Fen øúleri Müdürlü÷ü
Park ve Bahçeler Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
Çevre Koruma ve Kont. Müd
Veteriner øúleri Müdürlü÷ü
YapÕ Kontrol Müdürlü÷ü
MøMAR
ømar ve ùehircilik Müdürlü÷ü
HøZMETLø
YazÕ øúleri Müdürlü÷ü
ZabÕta Müdürlü÷ü
Temizlik øúleri Müdürlü÷ü
Sosyal YardÕm øúl. Müd.
Fen øúleri Müdürlü÷ü
BEKÇø
YazÕ øúleri Müdürlü÷ü
Etüt Proje Müdürlü÷ü
10
2
2
2
1
1
2
2
1
7
1
1
5
29
2
3
6
8
4
1
2
1
2
3
3
5
2
1
1
1
2
1
1
1
8
3
1
1
3
6
6
11
10
1
-
II- PERFORMANS BøLGøLERø
A- Temel Politika ve Öncelikler
6 Temmuz 2013 Tarihli ve 28699 Mükerrer SayÕlÕ Resmî Gazete’de yayÕnlanan Onuncu
KalkÕnma PlanÕnda (2014-2018) yer alan amaç ve hedefler, kamu kurumlarÕ ve yerel
yönetimleri içeren bölümleri detaylandÕrÕlarak aúa÷Õda yer almÕútÕr.
2. PLANIN HEDEFLERø VE POLøTøKALARI
2.1. NøTELøKLø øNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM
2.1.1. E÷itim
Amaç ve Hedefler
Düúünme, algÕlama ve problem çözme yetene÷i geliúmiú, demokratik de÷erleri ve milli
kültürü özümsemiú, paylaúÕma ve iletiúime açÕk, sanat ve estetik duygularÕ güçlü, özgüven ve
sorumluluk duygusu ile giriúimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji
kullanÕmÕna ve üretimine yatkÕn, bilgi toplumunun gerektirdi÷i temel bilgi ve becerilerle
donanmÕú, üretken ve mutlu bireylerin yetiúmesi e÷itim sisteminin temel amacÕdÕr.
Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarÕna duyarlÕ, paydaúlarÕyla etkileúim içerisinde olan,
üretti÷i bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüútüren, akademik, idari ve mali açÕdan
özerk üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir yüksekö÷retim sistemine
ulaúÕlmasÕ hedeflenmektedir.
2.1.2. Sa÷lÕk
Amaç ve Hedefler
VatandaúlarÕmÕzÕn yaúam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve
kültürel hayata bilinçli, aktif ve sa÷lÕklÕ bir úekilde katÕlÕmlarÕnÕn sa÷lanmasÕ temel amaçtÕr.
Bu amaç do÷rultusunda veriye ve kanÕta dayalÕ politikalarla desteklenen, eriúilebilir, nitelikli,
maliyet etkin ve sürdürülebilir bir sa÷lÕk hizmet sunumu esastÕr.
2.1.3. Adalet
Amaç ve Hedefler
Evrensel hukuk normlarÕ, hukuk devleti ve hukukun üstünlü÷ünün gerekleri
do÷rultusunda yargÕlama sürecinin hÕzlÕ, adil, etkin, güvenli ve isabetli úekilde iúlemesi adalet
sisteminin temel amacÕdÕr. Adalet ve yargÕnÕn yapÕsÕ ve iúleyiúinde ekonomik etkinli÷in de
gözetilmesi esastÕr. øyi iúleyen, etkili bir adalet sistemi ekonomide öngörülebilirli÷in artmasÕ
ve yatÕrÕm ortamÕnÕn daha uygun bir hale gelmesi bakÕmÕndan son derece önemlidir.
2.1.4. Güvenlik
Amaç ve Hedefler
Toplumsal düzenin korunmasÕ ve vatandaúlarÕmÕzÕn kanunlarla güvence altÕna alÕnan hak
ve özgürlüklerinin kullanÕmÕna yönelik olarak güvenlik hizmetlerinin etkinleútirilmesi ve
bütün kesimler için daha güvenli bir iú ve yaúam ortamÕnÕn oluúturulmasÕ temel amaçtÕr.
2.1.5. Temel Hak ve Özgürlükler
Amaç ve Hedefler
Ço÷ulcu ve özgürlükçü bir demokrasi anlayÕúÕyla bireylerin ve toplumdaki farklÕ
kesimlerin bütün yönleriyle kendilerini özgürce ifade etti÷i, tüm inançlara ve yaúam tarzlarÕna
saygÕyÕ ilke kabul eden bir toplumsal zeminin geliútirilmesi temel amaçtÕr. Anayasada
ifadesini bulan cinsiyet, yaú, Õrk, dil, renk, felsefi inanç, din, mezhep, sa÷lÕk durumu, gelir,
uyruk, etnik köken, göçmenlik, siyasi tercih ayrÕmÕ yapmama, bütün vatandaúlarÕn temel hak
ve özgürlüklerini güvence altÕna alma anlayÕúÕ esastÕr.
2.1.6. Sivil Toplum KuruluúlarÕ
Amaç ve Hedefler
Güçlü, çeúitli, ço÷ulcu, sürdürülebilir bir sivil toplum için uygun ortamÕn oluúturularak
sosyal ve ekonomik kalkÕnma süreçlerine toplumun tüm kesimlerinin daha etkin katÕlÕmÕnÕn
sa÷lanmasÕ temel amaçtÕr.
2.1.7. Aile ve KadÕn
Amaç ve Hedefler
Toplumsal cinsiyet eúitli÷i ba÷lamÕnda, kadÕnlarÕn sosyal, kültürel ve ekonomik
yaúamdaki rolünün güçlendirilmesi, aile kurumunun korunarak statüsünün geliútirilmesi ve
toplumsal bütünleúmenin kuvvetlendirilmesi temel amaçtÕr.
2.1.8. Çocuk ve Gençlik
Amaç ve Hedefler
ÇocuklarÕn üstün yararÕ gözetilerek iyi olma hallerinin desteklenmesi, potansiyellerini
geliútirmeye ve gerçekleútirmeye yönelik fÕrsat ve imkânlarÕn artÕrÕlmasÕ, baúta e÷itim, sa÷lÕk,
adalet ve sosyal hizmetler olmak üzere temel kamu hizmetlerine eriúimlerinin artÕrÕlmasÕ;
gençlerin ise bilgi toplumunun gerekleriyle donanmÕú, ülke kalkÕnmasÕnda aktif, yaúam
becerileri güçlü, özgüven sahibi, insani ve milli de÷erleri haiz, giriúimci ve katÕlÕmcÕ
olmalarÕnÕn sa÷lanmasÕ ve gençlere sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi temel
amaçtÕr.
ÇocuklarÕn yoksulluktan kaynaklanan yoksunluklarÕnÕn giderilmesi, erken çocukluk
geliúiminin desteklenmesi, kÕz çocuklarÕnÕn okullaúma ve okula devam oranlarÕnÕn
yükseltilmesi; e÷itimde ve istihdamda olmayan gençlerin ekonomik ve toplumsal
hayata katÕlÕmlarÕnÕn artÕrÕlmasÕ hedeflenmektedir.
2.1.9. Sosyal Koruma
Amaç ve Hedefler
Yoksulluk ve sosyal dÕúlanma riski altÕnda bulunan kesimlerin fÕrsatlara eriúimlerinin
kolaylaútÕrÕlmasÕ yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katÕlÕmlarÕnÕn artÕrÕlmasÕ ve yaúam
kalitelerinin yükseltilmesi, gelir da÷ÕlÕmÕnÕn iyileútirilmesi ve yoksullu÷un azaltÕlmasÕ temel
amaçtÕr. Bu kapsamda sosyal hizmet ve yardÕm alanÕnda ailenin ihtiyaçlarÕna bütünsel olarak
yaklaúan arz odaklÕ ve istihdam ba÷lantÕlÕ bir sistem kurulmasÕ esastÕr.
Plan döneminde ülkemizde mutlak yoksullu÷un ihmal edilebilir seviyelere indirilmesi ve
geliúmiú ülkelerde oldu÷u gibi göreli yoksullu÷a odaklanÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr.
2.1.10. Kültür ve Sanat
Amaç ve Hedefler
Kültürel zenginlik ve çeúitlili÷in korunup geliútirilerek gelecek nesillere aktarÕlmasÕ,
kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ile milli kültür ve ortak de÷erler etrafÕnda
toplumsal bütünlü÷ün ve dayanÕúmanÕn güçlendirilmesi temel amaçtÕr.
2.1.11. østihdam ve ÇalÕúma HayatÕ
Amaç ve Hedefler
Toplumun tüm kesimlerine insana yaraúÕr iú fÕrsatlarÕnÕn sunuldu÷u, iúgücünün
niteli÷inin yükseltilip etkin kullanÕldÕ÷Õ, toplumsal cinsiyet eúitli÷i ile iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i
úartlarÕnÕn iyileútirildi÷i ve güvenceli esneklik yaklaúÕmÕnÕn benimsendi÷i bir iúgücü
piyasasÕnÕn oluúturulmasÕ temel amaçtÕr.
2.1.12. Sosyal Güvenlik
Amaç ve Hedefler
Sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tamamÕnÕ kapsayan, adil, kaliteli ve mali açÕdan
sürdürülebilir bir yapÕya kavuúturulmasÕ temel amaçtÕr.
2.1.13. Spor
Amaç ve Hedefler
Sa÷lÕklÕ ve hareketli bir yaúamÕn gere÷i olarak toplumda spor yapma kültürünün
yerleútirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeúitlili÷i artÕrÕlarak sporun geniú kitlelere
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve baúarÕlÕ sporcular yetiútirilmesi temel amaçtÕr.
2.1.14. Nüfus Dinamikleri
Amaç ve Hedefler
Sahip oldu÷umuz genç nüfusun yarattÕ÷Õ demografik fÕrsat penceresinden azami
derecede faydalanÕlmasÕ, üretken ve dinamik nüfus yapÕsÕnÕn korunarak nüfusun yaúam
kalitesinin yükseltilmesi ve ülkemiz ekonomisini destekleyecek etkin bir göç yönetiminin
oluúturulmasÕ temel amaçtÕr. Nüfus alanÕnda uygulanacak politikalarla toplam do÷urganlÕk
hÕzÕnÕn tedricen yükseltilmesi hedeflenmektedir.
2.1.15. Kamuda Stratejik Yönetim
Amaç ve Hedefler
Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinli÷inin artÕrÕlmasÕ ve hesap verebilirlik
anlayÕúÕnÕn, planlamadan izleme ve de÷erlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm
aúamalarÕnda hayata geçirilmesi temel amaçtÕr. Bu amaç do÷rultusunda kamu hizmetlerinin
hÕz ve kalitesinin artÕrÕlmasÕ ile katÕlÕmcÕlÕk, úeffaflÕk ve vatandaú memnuniyetinin sa÷lanmasÕ
temel ilkelerdir.
Politikalar
Kamuda stratejik yönetim sürecinin tüm aúamalarÕnÕn uyum ve bütünlük içerisinde
yürütülmesi için yönlendirmeden sorumlu kurumlar arasÕndaki koordinasyon
güçlendirilecektir.
Orta vadeli harcama çerçevesi güçlendirilerek üst politika belgelerinin stratejik plan ve
performans programlarÕnÕ yönlendirme düzeyi artÕrÕlacaktÕr.
Kamu idarelerinin bütçelerinin hizmet programlarÕyla öngörülen maliyet, çÕktÕ ve
sonuçlarÕnÕ kapsamasÕ amacÕyla program bütçe sistemine geçilecek ve performans bilgisi
bütçe sürecine entegre edilecektir.
Politika önceliklerine dayalÕ bütçe talep, müzakere, tahsis ve kullanÕm anlayÕúÕ
güçlendirilecektir.
Bütçeler, kamu hizmet programlarÕnÕn performansÕnÕ gösteren, daha sade, anlaúÕlabilir
ve vatandaú tarafÕndan de÷erlendirilebilir belgelere dönüútürülecektir.
Stratejik plan ve performans programlarÕndaki amaç ve hedeflerin performans
göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artÕrÕlacak, faaliyet raporlarÕnÕn performansÕ
yansÕtma niteli÷i güçlendirilecektir.
Bütçe uygulamalarÕ ve performansÕnÕn izlenebilirli÷ini daha da artÕracak úekilde
mevcut de÷erlendirme ve raporlama sistemi geliútirilecektir.
Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarÕnÕn, stratejik
yönetimin etkinli÷ini artÕracak bir biçimde hayata geçirilmesi sa÷lanacaktÕr.
SayÕútay tarafÕndan stratejik yönetim döngüsüne uygun olarak performans denetimi
yapÕlacaktÕr.
Stratejik yönetim uygulamalarÕnÕn merkezi düzeyde izlenmesi ve de÷erlendirilmesine
yönelik mevcut yönetim bilgi sistemleriyle entegre bir sistem kurulacaktÕr.
Politika oluúturma ve karar alma süreçlerini güçlendirmek amacÕyla daha sistematik ve
güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretimi sa÷lanacaktÕr.
Stratejik yönetim uygulamasÕ; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli
idarelerin farklÕ nitelikleri dikkate alÕnarak, idare türüne özgü modellerle iyileútirilecektir.
Kamu idarelerinde strateji geliútirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden
güçlendirilecektir.
Stratejik yönetime iliúkin mevzuat, kÕlavuz ve rehberler uygulama tecrübeleri de dikkate
alÕnarak bütüncül bir anlayÕúla gözden geçirilecek ve güncellenecektir.
2.1.16. Kamuda ønsan KaynaklarÕ
Amaç ve Hedefler
Kamu sektöründe, iúe alÕmdan emeklili÷e kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve
personel verimlili÷inin yükseltilmesi temel amaçtÕr.
Hizmet içi e÷itim uygulamalarÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ suretiyle kamu personelinin bilgi
ve beceri düzeyinin artÕrÕlmasÕ, kamu insan kaynaklarÕ süreçlerinde liyakatin temel alÕnmasÕ,
uygun kurumlardan baúlanarak esnek çalÕúma biçimlerinin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve iúlevsel bir
performans de÷erlendirme sisteminin geliútirilmesi hedeflenmektedir.
Politikalar
Kamu sektöründe hizmet kalitesi ve personel verimlili÷ini yükseltecek bir insan kayna÷Õ
yönetim modeli oluúturulacaktÕr.
Kamu sektöründe iúe alÕm ve terfi süreci liyakat, úeffaflÕk, nesnellik, kurallÕlÕk temelinde
iyileútirilecek, çalÕúanlarÕn niteliklerine uygun kariyer planlamasÕ yapÕlacaktÕr.
Kariyer mesleklerde nitelikli insan gücü istihdamÕ teúvik edilecektir.
Kamu personelinin verimlili÷inin artÕrÕlmasÕ amacÕyla etkin bir performans sistemi
oluúturulacak ve hizmet, personel, ücret iliúkisi daha sa÷lÕklÕ hale getirilecektir.
Kamu personel sisteminde uygun iú ve kuruluúlardan baúlanarak esnek çalÕúma modeli
geliútirilecektir.
Kamu personelinin sayÕ, nitelik gibi temel özelliklerini içeren dijital veri tabanÕ
oluúturulacaktÕr.
Hizmet içi e÷itim uygulamasÕ, akredite edilmiú program ve kuruluúlar aracÕlÕ÷Õyla kamu
çalÕúanlarÕnÕn mesleki ve temel becerilerini artÕran, uzaktan e÷itim sistemleri de kullanÕlmak
suretiyle kolayca eriúilebilen bir yapÕya dönüútürülecektir.
Düúük gelirli bölgelerde, çalÕúmayÕ özendirecek yasal düzenlemeler yapÕlacak ve
özellikle nitelikli ve tecrübeli kamu personelinin merkez-taúra, kurum ve kuruluúlar
ile bölgeler arasÕndaki dengesiz da÷ÕlÕmÕ giderilecektir
2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet UygulamalarÕ
Amaç ve Hedefler
Etkin, katÕlÕmcÕ, úeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimine katkÕ sa÷lamak üzere;
dezavantajlÕ kesimler de dâhil kullanÕcÕ ihtiyaçlarÕna göre tasarlanmÕú hizmetlerin, kiúisel
bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenli÷i sa÷lanarak, çeúitli platformlardan, kullanÕcÕ odaklÕ,
birlikte iúler, bütünleúik ve güvenilir úekilde sunulaca÷Õ bir e-devlet yapÕsÕnÕn oluúturulmasÕ
temel amaçtÕr.
Politikalar
E-Devlet çalÕúmalarÕ etkin kamu yönetimi bakÕú açÕsÕyla yürütülecek, kurumlar üstü ve
kurumlar arasÕ düzeyde güçlü bir yönetim ve koordinasyon yapÕsÕna kavuúturulacaktÕr.
E-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktÕr.
Ortak altyapÕlarÕn kurulmasÕna ve ortak standartlarÕn belirlenmesine devam edilecek; mahalli
idareler de dâhil olmak üzere, kamuda ortak uygulamalar yaygÕnlaútÕrÕlacaktÕr. Bu kapsamda
MERSøS, TAKBøS, Mekânsal Adres KayÕt Sistemi (MAKS), EKAP, Ulusal Co÷rafi Bilgi
Sistemi AltyapÕsÕ ve Bilgi Sistemleri Ola÷anüstü Durum Yönetim Merkezi projelerinin
tamamlanmasÕna öncelik verilecektir. Kurumsal e-devlet projeleri, oluúturulacak ortak eylem
planlarÕ çerçevesinde sürdürülecektir.
E-Devlet uygulama ve hizmetlerinin geliútirilmesine ve e-Devlet KapÕsÕna taúÕnmasÕna
devam edilecektir. Yeni kimlik kartÕnÕn tüm vatandaúlara da÷ÕtÕmÕ tamamlanacak ve e-devlet
hizmetlerinde yaygÕn kullanÕmÕ sa÷lanacaktÕr. Kamu kurumlarÕ arasÕndaki resmi yazÕúmalarÕn
elektronik ortamda yapÕlmasÕna imkân tanÕyan e-YazÕúma Projesi yaygÕnlaútÕrÕlacaktÕr.
Kamu kurumlarÕna ait bilgi sistemlerinin birlikte iúlerli÷i sa÷lanacaktÕr.
E-Devlet hizmet sunumunda kullanÕcÕ talep ve ihtiyaçlarÕnÕn belirlenmesi ve
karúÕlanmasÕnda mobil uygulamalara ve e-katÕlÕma önem verilecektir.
Kamu kurumlarÕnÕn e-devlet projesi hazÕrlama ve yönetme kapasiteleri geliútirilecek,
bilgi iúlem birimlerindeki insan kayna÷Õ güçlendirecektir.
Büyük ölçekli e-devlet projeleri yürüten kurumlar baúta olmak üzere kamu
kuruluúlarÕnda, kurumsal stratejik planlarla uyumlu bilgi teknolojisi stratejisi hazÕrlanmasÕ
yaklaúÕmÕ benimsenecektir.
Kamu kurumlarÕnÕn BøT alÕmlarÕnda etkinli÷i artÕrmak üzere ilgili ihale mevzuatÕ
gözden geçirilecektir.
Katma de÷erli yeni hizmetlerin üretimi amacÕyla ticari de÷eri olan veriler baúta olmak
üzere kamu sektörü bilgisinin paylaúÕmÕ ve yeniden kullanÕmÕ sa÷lanacaktÕr.
Kamu hizmetlerinin sunumunda bilgi güvenli÷i ve kiúisel bilgilerin korunmasÕna iliúkin
hukuki, idari ve teknik düzenlemeler gerçekleútirilecektir.
AçÕk kaynak kodlu yazÕlÕmlar, büyük veri, bulut biliúim, yeúil biliúim, mobil platform,
nesnelerin interneti gibi ürün, hizmet ve yönelimler de÷erlendirilerek kamu için uygun
olabilecek çözümler hayata geçirilecektir.
2.2. YENøLøKÇø ÜRETøM, øSTøKRARLI YÜKSEK BÜYÜME
2.2.1. Büyüme ve østihdam
Amaç, Hedef ve Politikalar
Refah artÕúÕnÕn hÕzlandÕrÕlmasÕ yolunda, uzun vadeli bakÕú açÕsÕyla yüksek ve istikrarlÕ
büyüme ortamÕnÕn sa÷lanmasÕ temel amaçtÕr.
2.2.2. Yurtiçi Tasarruflar
Amaç ve Hedefler
Plan döneminde yurtiçi tasarruflarÕn artÕrÕlmasÕ ve üretken alanlarda yatÕrÕmlara
yönlendirilmesi amaçlanmaktadÕr. Büyüme ve cari açÕk hedefleriyle de uyumlu bir úekilde,
yurtiçi tasarruf oranÕnÕn Plan dönemi sonunda yüzde 19’a yükseltilmesi hedeflenmektedir.
2.2.3. Ödemeler Dengesi
Amaç ve Hedefler
Cari açÕ÷Õn büyüme üzerinde baskÕ oluúturmayacak seviyelerde tutulmasÕ ve a÷ÕrlÕklÕ
olarak uluslararasÕ do÷rudan yatÕrÕmlar, borç yaratmayan ve uzun vadeli di÷er sermaye
giriúleriyle finanse edilmesi amaçlanmaktadÕr.
Plan döneminde, öngörülen yüksek büyümeyle birlikte cari açÕ÷Õn GSYH’ya oranÕnÕn
dönem sonunda kademeli olarak yüzde 5,2’ye gerilemesi hedeflenmektedir.
Plan döneminde reel olarak ortalama ihracat artÕúÕnÕn ithalat artÕúÕndan yüksek olmasÕ,
ihracatÕn ithalata olan ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕn azaltÕlmasÕ, ihracat içinde orta-yüksek ve yüksek
teknolojili imalat sanayii ürünlerinin payÕnÕn yükseltilmesi, hizmet ihracatÕnÕn artÕrÕlmasÕ ve
çeúitlendirilmesi hedeflenmektedir.
2.2.4. Enflasyon ve Para PolitikasÕ
Amaç ve Hedefler
Para politikasÕnÕn temel amacÕ fiyat istikrarÕnÕ sa÷lamak ve korumaktÕr. Bu amaca
yönelik olarak uygulanan enflasyon hedeflemesi rejiminde finansal istikrar da gözetilmeye
devam edilecektir. Plan döneminin ilk yÕllarÕnda TÜFE yÕllÕk artÕú hÕzÕnÕn yüzde 5 civarÕnda
korunmasÕ, sonrasÕnda ise yüzde 4,5’e indirilmesi hedeflenmektedir.
2.2.5. Mali Piyasalar
Amaç ve Hedefler
Reel ekonominin ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayacak ve büyümeyi finanse edecek her türlü
finansal aracÕn ihraç edilebildi÷i, iúlem maliyetlerinin düúük oldu÷u, güçlü bir teknolojik ve
beúeri altyapÕya sahip, etkin bir biçimde denetlenen, yenilikçi ve úeffaf iúleyen bir mali
piyasanÕn oluúturulmasÕ amaçlanmaktadÕr.
Mali piyasalara iliúkin yapÕlacak düzenlemelerde østanbul’un uluslararasÕ bir finans
merkezi olmasÕ hedefi gözetilecektir. Onuncu KalkÕnma PlanÕ dönemi sonunda østanbul’un
Küresel Finans Merkezleri Endeksinde ilk 25 içinde yer almasÕ hedeflenmektedir. Plan
döneminde borçlanma araçlarÕ nominal stokunun GSYH’ya oranÕnÕn hÕzlÕ bir úekilde artaca÷Õ
ve bu artÕúÕn özel sektör borçlanma araçlarÕndan kaynaklanaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.
2.2.6. Maliye PolitikasÕ
Amaç ve Hedefler
Maliye politikasÕnÕn, istikrarlÕ yüksek büyüme ortamÕnÕn tesis edilebilmesine yönelik
olarak, ekonomik istikrarÕn desteklenmesi, yurtiçi tasarruflarÕn artÕrÕlmasÕ ve cari açÕ÷Õn
kontrol altÕnda tutulmasÕna yardÕmcÕ olacak úekilde para ve gelirler politikalarÕyla uyumlu bir
biçimde uygulanmasÕ esastÕr.
Dokuzuncu KalkÕnma PlanÕ döneminde kamu brüt borç stoku ile faiz harcamalarÕnÕn
GSYH’ya oranÕnÕn düúürülmesi sonucunda elde edilen makroekonomik ve mali kazanÕmlarÕn,
kamu kesimi borçlanma gere÷inin kontrol altÕnda tutulmasÕ suretiyle, kalÕcÕ hale getirilmesi
amaçlanmaktadÕr.
Plan dönemi boyunca GSYH’ya oran olarak genel devlet gelirlerinin sabit tutulmasÕ,
genel devlet harcamalarÕnÕn ise bir miktar düúürülerek genel devlet açÕ÷ÕnÕn Plan dönemi
sonunda yüzde 0,5’e düúürülmesi hedeflenmektedir.
Plan döneminde, vergi yükünün adil da÷ÕlÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ ve GSYH’ya oranla
ortalama yüzde 28,6 seviyesinde olmasÕ öngörülmektedir.
2.2.7. Sosyal Güvenlik FinansmanÕ
Amaç ve Hedefler
Sosyal güvenlik reformunun kararlÕlÕkla uygulanmasÕ ve sistemin aktüeryal dengesini
bozucu uygulamalardan kaçÕnÕlmasÕ suretiyle sosyal güvenlik sisteminin uzun dönemli mali
sürdürülebilirli÷inin iyileútirilmesi amaçlanmaktadÕr.
Plan dönemi sonunda merkezi yönetim bütçesinden sosyal güvenlik sistemine yapÕlacak
bütçe transferinin GSYH’ya oranÕnÕn yüzde 4’e düúürülmesi hedeflenmektedir.
2.2.8. Kamu øúletmecili÷i
Amaç ve Hedefler
Kamu sermayeli iúletmelerin kamuya yük getirmeden, verimlilik ilkesi çerçevesinde
faaliyet göstermeleri temel amaçtÕr.
Plan dönemi sonunda özelleútirme programÕndaki kuruluúlar dâhil KøT’lerin üretti÷i
katma de÷erin GSYH içindeki payÕnÕn yüzde 0,8 olarak gerçekleúmesi öngörülmektedir.
2.2.9. YatÕrÕm PolitikalarÕ
2.2.9.1. Kamu YatÕrÕmlarÕ
Amaç ve Hedefler
Kamu yatÕrÕmlarÕnÕn büyümeye, özel kesim yatÕrÕmlarÕnÕ desteklemeye, bölgeler arasÕ
geliúmiúlik farklarÕnÕ azaltmaya, istihdamÕ ve ülke refahÕnÕ artÕrmaya katkÕsÕnÕn azami
seviyeye çÕkarÕlmasÕ temel amaçtÕr.
Plan dönemi sonunda kamu sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn GSYH içerisindeki payÕnÕn
yüzde 4,8’e, sermaye giderlerinin Merkezi Yönetim Bütçesi içerisindeki payÕnÕn ise yüzde
11,1’e çÕkarÕlmasÕ öngörülmektedir.
2.2.9.2. Özel Kesim YatÕrÕmlarÕ
Amaç ve Hedefler
Plan döneminde, yatÕrÕm ortamÕnÕn daha cazip hale getirilmesi ve yatÕrÕmlarÕn
özendirilmesi yoluyla yüksek büyüme için gerekli özel kesim yatÕrÕmlarÕnÕn artÕrÕlmasÕ temel
amaçtÕr.
YatÕrÕm teúvik uygulamalarÕnÕn amacÕ katma de÷er ve Ar-Ge içeri÷i yüksek yatÕrÕm,
ihracat ve üretim yanÕnda istihdamÕ artÕrmak, uluslararasÕ rekabet gücünü geliútirmek ve
bölgesel potansiyellerin ekonomiye kazandÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamaktÕr.
2018 yÕlÕ itibarÕyla özel kesim sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn GSYH’nÕn yüzde 19,3’ü
olmasÕ hedeflenmektedir. Plan döneminde GSYH’ya oranla yÕllÕk ortalama yüzde 2
uluslararasÕ do÷rudan yatÕrÕm giriúi öngörülmektedir.
2.2.10. Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Amaç ve Hedefler
Ar-Ge ve yenilik politikasÕnÕn temel amacÕ; teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel
sektör odaklÕ artÕrÕlarak faydaya dönüútürülmesine, yenili÷e dayalÕ bir ekosistem oluúturularak
araútÕrma sonuçlarÕnÕn ticarileútirilmesine ve markalaúmÕú teknoloji yo÷un ürünlerle ülkemizin
küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne eriúmesine katkÕda bulunmaktÕr.
2.2.11. ømalat Sanayiinde Dönüúüm
Amaç ve Hedefler
Türkiye’nin uluslararasÕ rekabet gücünü ve dünya ihracatÕndan aldÕ÷Õ payÕ artÕrmak için
imalat sanayiinde dönüúümü gerçekleútirerek yüksek katma de÷erli yapÕya geçmek ve yüksek
teknoloji sektörlerinin payÕnÕ artÕrmak temel amaçtÕr.
ømalat sanayiinde dönüúümün ana odaklarÕ; yenilikçilik ve firma becerileri, bölgelerin
üretime etkili katÕlÕmÕ, sektörler arasÕ entegrasyon, yeúil teknoloji ve üretim ile dÕú pazar
çeúitlili÷idir. Yeúil üretim kapasitesi, yenilik, firma becerileri ve sektörler arasÕ
entegrasyonun geliútirilmesiyle verimlilik ve yurtiçi katma de÷erin artÕrÕlmasÕ; dÕú pazar
çeúitlili÷i ve bölgesel üretim kapasitelerinin geliútirilmesiyle de istikrarlÕ yüksek büyümenin
sa÷lanmasÕ hedeflenmektedir.
Sanayinin TFV artÕúÕnÕn uzun dönem ortalamasÕnÕn üzerine çÕkarÕlmasÕ
hedeflenmektedir.
Ülkemizin uzun dönemde Avrasya’nÕn üretim merkezi olmasÕ hedefi do÷rultusunda Plan
döneminde imalat sanayiinin; daha yüksek katma de÷er yaratan, teknoloji üreten ve
kullanabilen, çevre dostu teknolojileri kullanan ve üretebilen, becerilerini sürekli
geliútirebilen, gelece÷in ticaret dünyasÕnÕn taleplerine cevap verebilen, sürdürülebilir küresel
rekabet gücü kazanmÕú, bölgesel potansiyellerin ekonomiye katkÕsÕnÕn artÕrÕldÕ÷Õ, girdi
tedarikinde etkinli÷in sa÷landÕ÷Õ, yatÕrÕm ve ara mallarÕnda ithalat ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕn azaltÕldÕ÷Õ
bir yapÕya do÷ru dönüúmesi öngörülmektedir.
2.12. Giriúimcilik ve KOBø’ler
Amaç ve Hedefler
KOBø’lerin rekabet güçlerinin artÕrÕlarak ekonomik büyümeye katkÕsÕnÕn yükseltilmesi
temel amaçtÕr. Bu kapsamda, öncelikle hÕzlÕ büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip
giriúimler ile ürün, hizmet ve iú modeli açÕlarÕndan yenilikçi KOBø’lerin desteklenmesi
esastÕr.
2.2.13. Fikri Mülkiyet HaklarÕ
Amaç ve Hedefler
Fikri mülkiyetin korunmasÕ ve haklarÕn kullanÕlmasÕ için etkin, yaygÕn ve toplumca
benimsenmiú bir fikri mülkiyet haklarÕ sistemi oluúturularak, fikri haklarÕn ve bu haklara konu
ürünlerin kalkÕnma sürecine katkÕsÕnÕn artÕrÕlmasÕ temel amaçtÕr.
2.2.14. Bilgi ve øletiúim Teknolojileri
Amaç ve Hedefler
Ülkemizin bilgi toplumuna dönüúümünü hÕzlandÕrmak üzere bilgi ve iletiúim
teknolojilerinin yaygÕn ve etkin kullanÕlmasÕ, bilgi tabanlÕ ekonomiye dönüúüm ve nitelikli
istihdamÕ geliútirilmek amacÕyla bilgi ve iletiúim teknolojilerinden etkili bir araç olarak
faydalanÕlmasÕ ve bu teknolojilerin üretiminde yerli katma de÷erin artÕrÕlmasÕ temel amaçtÕr.
YayÕncÕlÕk sektörünün, altyapÕ ve hizmetlerini çeúitlendirecek, sayÕsal dönüúümünü
tamamlayacak úekilde geliútirilmesi ve kamu hizmeti yayÕnlarÕnÕn toplumun farklÕ
kesimlerinin beklentilerine uygun içeriklerle sunulmasÕ amaçlanmaktadÕr.
2.2.15. TarÕm ve GÕda
Amaç ve Hedefler
Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalÕ, altyapÕ
sorunlarÕnÕ çözmüú, örgütlülü÷ü ve verimlili÷i yüksek, etkin ve talebe dayalÕ üretim yapÕsÕyla
uluslararasÕ rekabet gücünü artÕrmÕú, do÷al kaynaklarÕ sürdürülebilir kullanan bir tarÕm
sektörünün oluúturulmasÕ amaçlanmaktadÕr.
Sektörün yÕllÕk ortalama büyüme hÕzÕnÕn yüzde 3,1 olmasÕ, toplam istihdam içerisindeki
payÕnÕn yüzde 21,9’a gerilemesi ve GSYH içerisindeki payÕnÕn ise yüzde 6,8 olmasÕ
beklenmektedir.
2.2.16. Enerji
Amaç ve Hedefler
Enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzÕnÕ ve enerji
temininde kaynak çeúitlendirmesini esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕ
mümkün olan en üst düzeyde de÷erlendiren, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde
kullanmayÕ öngören, ekonominin enerji yo÷unlu÷unu azaltmayÕ destekleyen, israfÕ ve
enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, ülkenin uluslararasÕ enerji ticaretinde stratejik
konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaúÕlmasÕ temel amaçtÕr
2.2.17. Madencilik
Amaç ve Hedefler
Ülkemiz maden potansiyelinin sa÷lÕklÕ tespit edilmesi, üretim için gerekli hammadde arz
güvenli÷inin sa÷lanmasÕ ve madenlerin yurtiçinde iúlenip katma de÷erinin yükseltilerek ülke
ekonomisine katkÕsÕnÕn artÕrÕlmasÕ temel amaçtÕr.
2.2.18. Lojistik ve UlaútÕrma
Amaç ve Hedefler
Türkiye’nin lojistikte bölgesel bir üs olmasÕ sa÷lanarak; lojistik maliyetin düúürülmesi,
ticaretin geliútirilmesi ve rekabet gücünün artÕrÕlmasÕ temel amaçtÕr. Lojistikte ulaútÕrma,
depolama, envanter yönetimi ve gümrükleme alt maliyetleri göz önünde bulundurularak,
transit taúÕma süresinin kÕsaltÕlmasÕ, hasarsÕz teslim oranÕnÕn yükseltilmesi, güvenilirlik ve hÕz
unsurlarÕ öne çÕkarÕlarak müúteri hizmet düzeyinin artÕrÕlmasÕ hedeflenmektedir.
Yük ve yolcu ulaútÕrma hizmetlerinin etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlÕ,
emniyetli bir úekilde sa÷lanmasÕ; yük taúÕmacÕlÕ÷Õnda, kombine taúÕmacÕlÕk uygulamalarÕnÕn
geliútirilerek demiryolu ve denizyolunun paylarÕnÕn artÕrÕlmasÕ, kalitenin ve güvenli÷in
yükseltilmesi ve ulaútÕrma planlamasÕnda koridor yaklaúÕmÕna geçilmesi esastÕr.
2.2.19. Ticaret Hizmetleri
Amaç ve Hedefler
Ticaret faaliyetlerinde yüksek katma de÷erli hizmet üretiminin ve verimlilik artÕúÕnÕn
sa÷lanmasÕ, teknoloji kullanÕmÕ ve yenili÷in özendirilerek hizmet kalitesinin artÕrÕlmasÕ,
rekabetin ve tüketicinin korunmasÕ ile sektör içi kesimler arasÕnda dengeli geliúmeyi sa÷layan
bir ortamÕn tesis edilmesi temel amaçtÕr.
2.2.20. Turizm
Amaç ve Hedefler
Turizmde nitelikli iúgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararasÕ bir marka haline
gelinmesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek úekilde turizm ürün ve hizmetlerinin
çeúitlendirilmesi ve iyileútirilmesi; turizm de÷er zincirinin her bileúeninde kalitenin artÕrÕlmasÕ
ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkÕnmada öncü bir sektör haline gelinmesi
temel amaçtÕr.
Sektörde, do÷al ve kültürel de÷erlerin koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi ve
nitelikten ödün vermeden sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleútirilmesi hedeflenmektedir.
2.21. ønúaat, Mühendislik-MimarlÕk, Teknik Müúavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
Amaç ve Hedefler
ønúaat sektörünün üretim ve hizmet kalitesini uluslararasÕ standartlara ulaútÕrarak,
yenilikçi bir anlayÕúla arz ve talebin yüksek katma de÷erli ve sürdürülebilir bir yapÕya
kavuúturulmasÕ ve sektörde teknik müúavirlik hizmetlerinin etkinleútirilmesi temel amaçtÕr.
YurtdÕúÕ müteahhitlik hizmetlerinde Türkiye’nin, az geliúmiú ve geliúmekte olan
ülkelerin altyapÕ ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlanmasÕ ile toplam taahhüt tutarÕ, kârlÕlÕk ve hizmet
kalitesi bazÕnda dünyada önde gelen ülkeler arasÕnda yer almasÕ hedeflenmektedir
2.3. YAùANABøLøR MEKÂNLAR, SÜRDÜRÜLEBøLøR ÇEVRE
2.3.1. Bölgesel Geliúme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Amaç ve Hedefler
Bölgesel geliúme politikalarÕyla, bir taraftan bölgesel geliúmiúlik farklarÕ azaltÕlarak
refahÕn ülke sathÕna daha dengeli yayÕlmasÕ sa÷lanacak, di÷er taraftan tüm bölgelerin
potansiyeli de÷erlendirilip rekabet güçleri artÕrÕlarak ulusal büyümeye ve kalkÕnmaya katkÕlarÕ
azami seviyeye çÕkarÕlacaktÕr.
2.3.2. Mekânsal Geliúme ve Planlama
Amaç ve Hedefler
Ülkemizin co÷rafi koúullarÕna, kent-kÕr ayrÕmÕna, tarihi, kültürel ve çevresel de÷erlerine
uygun; insan ve toplum ihtiyaçlarÕna cevap veren, daha geniú ortak kullanÕm alanlarÕna sahip,
üst standartlarda yaúanabilir mekânlara kavuúturulmasÕ temel amaçtÕr.
2.3.3. Kentsel Dönüúüm ve Konut
Amaç ve Hedefler
ùehirlerde afet riski taúÕyan, altyapÕ darbo÷azÕ yaúayan, eski de÷erini ve iúlevini
kaybeden, mekân kalitesi düúük bölgeleri sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar
dikkate alÕnarak yenilemek; kentsel refahÕ, yapÕ ve yaúam kalitesini yükseltmek temel amaçtÕr.
Onuncu KalkÕnma PlanÕ döneminde, úehirleúme, nüfus artÕúÕ, yenileme ve afetten
kaynaklanan konut ihtiyacÕnÕn toplam 4,1 milyon olaca÷Õ tahmin edilmektedir.
2.3.4. Kentsel AltyapÕ
Amaç ve Hedefler
Nüfusun sa÷lÕklÕ ve güvenilir içme ve kullanma suyuna eriúiminin sa÷lanmasÕ; atÕklarÕn
insan ve çevre sa÷lÕ÷Õna etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleútirilmesi;
úehirlerimizde arazi kullanÕm kararlarÕyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sÕkÕúÕklÕ÷ÕnÕ
azaltan, eriúilebilirli÷i ve yakÕt verimlili÷i yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet
etkin ve sürdürülebilir bir ulaúÕm altyapÕsÕnÕn oluúturulmasÕ temel amaçtÕr.
Plan döneminde; Ankara’da KÕzÕlay-Çayyolu, BatÕkent-Sincan ve Tando÷an-Keçiören
metro projeleri ile Esenbo÷a raylÕ sistem; østanbul’da Üsküdar-Ümraniye, Otogar-Ba÷cÕlar,
Aksaray-YenikapÕ, BakÕrköy-Beylikdüzü, ùiúhane-YenikapÕ, Kartal-Kaynarca, KabataúMahmutbey, BakÕrköy-KirazlÕ metro; øzmir’de Trafik Yönetim Sistemi, Deniz UlaúÕmÕ
Geliútirme, Üçyol-F. Altay metro ile Konak ve KarúÕyaka tramvay; Bursa’da 3. aúama,
Kayseri’de 2. ve 3. aúama hafif raylÕ sistem; Gaziantep’te 3. aúama ve Konya’da 2. aúama
tramvay projelerinin tamamlanmasÕ beklenmektedir.
2.3.5. Mahalli ødareler
Durum Analizi
Dokuzuncu KalkÕnma PlanÕ döneminde yerel yönetimlerin yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ
çerçevesinde ölçek ekonomilerinden faydalanÕlarak hizmetlerde etkinlik, koordinasyon ve
kalitenin yükseltilmesi amacÕyla belediye sayÕlarÕ azaltÕlmÕútÕr.
2007 yÕlÕ Adrese DayalÕ Nüfus KayÕt Sistemi (ADNKS) sonuçlarÕna göre belediye
yönetiminde yaúayan nüfus yaklaúÕk 58,6 milyon ve bu nüfusun toplam nüfusa oranÕ yüzde 83
iken, 2012 yÕlÕnda bu rakamlar sÕrasÕyla 63,7 milyon ve yüzde 84,3 olmuútur.
Tablo 34: Mahalli ødarelere øliúkin Göstergeler
2006
Belediye SayÕsÕ
3.225
ølçe SayÕsÕ
850
Köy SayÕsÕ
34.406
Belediye Nüfusu (Bin Kiúi)
58.5821
Mahalli ødareler Personel SayÕsÕ
310.883
Kaynak: øçiúleri BakanlÕ÷Õ, TÜøK
(1) 2007 yÕlÕ ADNKS belediye nüfusudur.
2012
2.950
918
34.340
63.743
256.501
991. 2012 ve 2013 yÕllarÕnda yapÕlan düzenlemelerle büyükúehir belediye sayÕsÕ 30’a
yükselmekte, büyükúehir belediye sÕnÕrlarÕ il mülki sÕnÕrlarÕ ile bütünleútirilmekte,
büyükúehirlerdeki il özel idareleri ile büyükúehir sÕnÕrlarÕ içerisindeki belde belediyeleri ve
köyler kaldÕrÕlmaktadÕr. AyrÕca, 2011 yÕlÕ ADNKS sonuçlarÕna göre büyükúehir belediyesi
dÕúÕndaki illerde nüfusu 2 binin altÕndaki belediyeler köye dönüútürülmekte ve genel bütçeden
belediyelere aktarÕlan paylar yeniden düzenlenmektedir. 2014 yÕlÕ mahalli idare seçimleri
sonrasÕnda toplam belediye sayÕsÕnÕn 1.395’e düúmesi ve toplam nüfusun yüzde 90’Õndan
fazlasÕnÕn belediye sÕnÕrlarÕ içerisinde kalmasÕ beklenmektedir.
Tablo 35: 6360 ve 6447 SayÕlÕ Kanunlar UyarÕnca Türlerine Göre Belediye SayÕlarÕ
Mevcut ølk Yerel Seçimlerde
Durum (2013) AlÕnacak Durum1 (2014)
Esas
Büyükúehir Belediyesi
16
30
Büyükúehir ølçe Belediyesi
143
519
øl Belediyesi
65
51
ølçe Belediyesi
749
400
Belde Belediyesi
1.977
3952
Toplam Belediye
2.950
1.395
Kaynak: øçiúleri BakanlÕ÷Õ
(1) Haziran 2013 itibarÕyla
(2) 6360 SayÕlÕ Kanun gere÷ince bazÕ belediyelerin birleúme veya katÕlma yoluyla nüfusu
2.000’in üzerine çÕkabilece÷inden tüzel kiúilikleri korunacak ve bu listede yer alan belediye
sayÕsÕ artabilecektir
992. GSYH’ya oranla 2007-2009 döneminde ortalama yüzde 0,5 düzeyinde açÕk veren
mahalli idareler dengesi, 2010-2012 döneminde ekonomik büyüme ve genel bütçe vergi
gelirlerinden aktarÕlan paylardaki artÕúÕn etkisiyle pozitife dönmüútür.
Tablo 36: Mahalli ødarelerin Gelir ve HarcamalarÕna øliúkin Geliúmeler ve Hedefler
(GSYH’ya Oran, Yüzde)
2006
2012
2013
2018
2014-2018
Gelirler
3,20
3,66
3,78
4,46
4,32
Vergiler
2,02
2,47
2,54
3,21
3,14
Vergi DÕúÕ Normal Gelirler
0,45
0,45
0,44
0,48
0,46
Faktör Gelirleri
0,62
0,74
0,72
0,77
0,72
Sermaye Transferleri (Net)
0,11
0,00
0,08
0,00
0,00
Harcamalar
3,36
3,61
3,90
4,80
4,44
Cari Giderler
1,91
2,29
2,48
2,85
2,69
YatÕrÕm HarcamalarÕ
1,37
1,07
1,19
1,52
1,39
Cari Transferler
0,19
0,25
0,26
0,29
0,27
KamulaútÕrma ve Sabit KÕymet
-0,10
-0,05
-0,02
0,00
-0,01
Sermaye Transferleri (Net)
0,00
0,06
0,00
0,14
0,09
Denge
-0,16
0,04
-0,11
-0,34
-0,12
Kaynak: 2006 ve 2012 yÕlÕ verileri KalkÕnma BakanlÕ÷Õna aittir. 2013 ve 2018 yÕlÕ verileri
Onuncu KalkÕnma PlanÕ tahminleridir.
Not: Mahalli idareler dengesi; il özel idareleri, belediyeler, øller BankasÕ, belediyelerin
oluúturdu÷u birlikler ve büyükúehir belediyelerine ba÷lÕ idareleri kapsamaktadÕr.
2008 yÕlÕnda yapÕlan düzenlemeyle mahalli idarelere merkezi bütçeden aktarÕlacak
paylarÕn oranlarÕ ve da÷ÕtÕm esaslarÕ de÷iútirilmiú, nüfus kriterinin yanÕ sÕra geliúmiúlik
endeksi ile özel idareler için illerin yüzölçümü, köy sayÕsÕ, kÕrsal alan nüfusu gibi yeni
kriterler eklenmiú ve böylece belediyeler ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi paylarÕnda
artÕú sa÷lanmÕútÕr.
Plan döneminde KÖYDES, BELDES ve SUKAP gibi projeler kapsamÕnda kÕrsal altyapÕ
ve orta-küçük ölçekli belediyelerin altyapÕ yatÕrÕmlarÕ desteklenmiú, sürekli iúçi kadrolarÕndan
merkezi idare kuruluúlarÕna yapÕlan devir sonucunda, özelikle küçük ölçekli belediyelerde,
cari harcamalarÕn bütçe üzerindeki yükü hafifletilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
YapÕlan düzenlemeler sonucunda belediyelerin personel istihdamÕnda disiplin sa÷lanmÕú,
personel sayÕlarÕ düúmüú ve personel harcamalarÕnÕn GSYH içerisindeki paylarÕ azalmÕútÕr.
Bununla birlikte hizmet alÕm yönteminin yaygÕn olarak kullanÕlmasÕ personel harcamalarÕnda
sa÷lanan bütçe tasarrufunu azaltmÕútÕr.
Büyükúehir belediye sisteminde yapÕlan son de÷iúikliklerin Plan döneminde mahalli
idarelerin kaynak ihtiyaçlarÕnÕ artÕrmasÕ beklenmektedir.
Büyükúehirlerde hizmete ulaúmayÕ kolaylaútÕrmak, altyapÕ hizmetlerinin sunumunda
maliyetleri düúürmek; geniúleyen hizmet alanlarÕnda bulunan tarÕm arazileri, meralar, orman
alanlarÕ ve ekolojik hassasiyeti olan bölgeleri korumak; yerindenlik ilkesini zayÕflatmamak
gibi amaçlarla hizmet sunum yöntemlerinin yeni bir model çerçevesinde de÷erlendirilmesi
ihtiyacÕ bulunmaktadÕr. Di÷er yandan, sürdürülebilir úehirler yaklaúÕmÕ çerçevesinde, mahalli
idarelerin desteklenmesi, kalkÕnma konusunda artan yetki ve sorumluluklarÕ ile geniúleyen
hizmet alanlarÕ kurumsal kapasitelerinin geliútirilmesi ihtiyacÕnÕ da artÕrmÕútÕr.
Amaç ve Hedefler
Mahalli idarelerin daha etkin, hÕzlÕ ve nitelikli hizmet sunabilen, katÕlÕmcÕ, úeffaf,
çevreye duyarlÕ, dezavantajlÕ kesimlerin ihtiyaçlarÕnÕ gözeten ve mali sürdürülebilirli÷i
sa÷lamÕú bir yapÕya kavuúturulmasÕ temel amaçtÕr.
Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaúlara sunulan hizmetlerden duyulan
memnuniyeti en üst düzeye çÕkarmaktÕr.
c. Politikalar
Baúta yeni kurulan büyükúehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalÕúan
personelin uzmanlaúma düzeyi yükseltilecek, proje hazÕrlama, finansman, uygulama, izleme
ve de÷erlendirme, mali yönetim, katÕlÕmcÕ yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri
artÕrÕlacaktÕr.
Büyükúehir belediyelerinin geniúleyen hizmet alanlarÕ ve farklÕlaúan görev ve
sorumluluklarÕyla uyumlu, her kademede hizmetin niteli÷ine göre farklÕlaúan ve mekânsal
özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapÕlacaktÕr.
Büyükúehir belediyelerinin geniúleyen görev alanlarÕ sebebiyle, su ve kanalizasyon
idarelerinin hukuki ve kurumsal yapÕsÕ yeniden düzenlenecektir.
Mahalli idarelerin kaynaklarÕnÕ, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçlarÕ
çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sa÷lanacak, temsil ve karar alma
süreçlerine katÕlÕm mekanizmalarÕ da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taúÕnmazlarÕn de÷er artÕúlarÕnÕ da kapsayacak
úekilde artÕrÕlacaktÕr.
Mahalli idarelerin hizmet standartlarÕnÕ uygulamasÕ konusunda merkezi yönetimin etkili
denetimi sa÷lanacaktÕr.
Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleúim yerlerinin sürdürülebilirli÷i sa÷lanacaktÕr.
3.6. KÕrsal KalkÕnma
Amaç ve Hedefler
KÕrsal kesimdeki asgari refah düzeyinin ülke ortalamasÕna yaklaútÕrÕlmasÕ temel amaçtÕr.
Hizmet sunumunda kÕrsalÕn yeni demografik yapÕsÕnÕ ve co÷rafi dezavantajlarÕnÕ gözeten
yenilikçi yöntemler geliútirilecek; arz yönlü bir hizmet sunumu için ihtiyaç duyulan
kurumsallaúma, merkezi ve yerel idarelerin iúbirli÷iyle gerçekleútirilecektir.
KÕrsal kalkÕnma politikasÕnÕn temel hedefi, kÕrsal toplumun iú ve yaúam koúullarÕnÕn
bulundu÷u yörede iyileútirilmesidir. KÕrsal politikanÕn genel çerçevesini ise; kÕrsal
ekonominin ve istihdamÕn güçlendirilmesi, insan kaynaklarÕnÕn geliútirilmesi ve yoksullu÷un
azaltÕlmasÕ, sosyal ve fiziki altyapÕnÕn iyileútirilmesi ile çevre ve do÷al kaynaklarÕn korunmasÕ
oluúturacaktÕr.
2.3.7. Çevrenin KorunmasÕ
Amaç ve Hedefler
Ekonomik ve sosyal geliúme sa÷lanÕrken, toplumun çevre duyarlÕlÕ÷Õ ve bilincinin
artÕrÕlmasÕ, bugünün ve gelecek nesillerin kÕsÕtlÕ do÷al kaynaklardan faydalanmasÕnÕ güvence
altÕna alacak úekilde çevrenin korunmasÕ ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtÕr.
Enerji, sanayi, tarÕm, ulaútÕrma, inúaat, hizmetler ve úehirleúme gibi alanlarda çevre
dostu yaklaúÕmlarÕn barÕndÕrdÕ÷Õ yeni iú imkânlarÕ, gelir kaynaklarÕ, ürün ve teknolojilerin
geliútirilmesine yönelik fÕrsatlar de÷erlendirilerek yeúil büyümenin sa÷lanmasÕ
hedeflenmektedir.
2.3.8. Toprak ve Su KaynaklarÕ Yönetimi
Amaç ve Hedefler
Su ve toprak kaynaklarÕnÕn miktarÕnÕn ve kalitesinin korunmasÕ, geliútirilmesi ve talebin
en yüksek oldu÷u tarÕm sektörü baúta olmak üzere sürdürülebilir kullanÕmÕnÕ sa÷layacak bir
yönetim sisteminin geliútirilmesi temel amaçtÕr.
2.3.9. Afet Yönetimi
Amaç ve Hedefler
Makroekonomik, sektörel ve mekânsal planlama süreçlerinde afet risk ve zararlarÕnÕn
dikkate alÕnmasÕ; afetlere karúÕ toplumsal direncin ve bilinç düzeyinin artÕrÕlmasÕ; afetlere
dayanÕklÕ ve güvenli yerleúimler oluúturulmasÕ temel amaçtÕr.
2.4. KALKINMA øÇøN ULUSLARARASI øùBøRLøöø
Amaç ve Hedefler
Ülkemizin kalkÕnma sürecinin uluslararasÕ dinamiklerinin güçlendirilmesi, bilgi ve
birikiminin ihtiyacÕ olan ülkelerle paylaúÕlmasÕ ve uluslararasÕ iúbirli÷inde ekonomik, sosyal
ve kültürel iliúkilerin sürdürülebilir ve güçlü bir zemine kavuúturulabilmesi için ulusal idari ve
beúeri kapasitenin daha üst seviyelere çÕkarÕlmasÕ temel amaçtÕr
2.4.2. Bölgesel øúbirlikleri
Amaç ve Hedefler
AB, bölge ülkeleri ve bölgesel oluúumlarla karúÕlÕklÕ ekonomik, sosyal ve kültürel
faaliyetlerin artÕrÕlmasÕ ve çok taraflÕ ve bölgesel iúbirliklerinden daha etkin yararlanÕlmasÕ
temel amaçtÕr.
4.3. Küresel KalkÕnma Gündemine KatkÕ
Amaç ve Hedefler
Yükselen ekonomiler ve EAGÜ’ler baúta olmak üzere küresel ölçekte geliútirilen
iliúkiler, küresel yönetiúimin iyileútirilmesine yönelik giriúimler ve uluslararasÕ kuruluúlarda
artan etkinlikler aracÕlÕ÷Õyla küresel kalkÕnma gündemine daha nitelikli ve güçlü katkÕlarÕn
sunulmasÕ temel amaçtÕr.
B- Misyon, Vizyon, De÷erler, Amaç ve Hedefler
MøSYONUMUZ
“Buca halkÕnÕn yaúam kalitesinin arttÕrÕldÕ÷Õ, sosyal ve kültürel de÷erlerin korundu÷u,
hukukun üstünlü÷ünün temel ilke kabul edildi÷i ça÷daú belediyecilik hizmeti sunmak.”
VøZYONUMUZ
“Halkla birlikte; sosyal, kültürel ve ekonomik projelerle, Buca'yÕ marka ilçe yapan belediye
olmak.”
DEöERLERøMøZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KaynaklarÕ etkin ve verimli kullanmak
Ekip çalÕúmasÕ
Sosyal belediyecilik
Güvenirlilik ve saygÕnlÕk
Yenilikçi ve geliúmeye açÕklÕk
KatÕlÕmcÕlÕk
ùeffaflÕk ve hesap verilebilirlik
Temsilde adalet, yönetimde istikrar
Atatürk ilkelerine tam ba÷lÕlÕk
Sürekli iyileútirme
AMAÇ VE HEDEFLER
5393 SayÕlÕ Belediye Kanunu ve 5018 SayÕlÕ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
hükümleri do÷rultusunda yapÕlan çalÕúmalar sonucunda, Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih
2011/116 sayÕlÕ kararÕ ile güncelleútirilerek yürürlü÷e giren Buca Belediyesi 2012–2014
stratejik planÕ, 6 odak nokta altÕnda 18 stratejik amaç ve 62 hedeften oluúmaktadÕr. 2014 mali
yÕlÕnda aúa÷Õda belirtilen stratejik amaç ve hedeflere öncelik verilmiú olup performans
hedeflerine iliúkin açÕklamalar da bu baúlÕk altÕnda ele alÕnmÕútÕr.
1 -KURUMSAL YAPI
ORGANøZASYON YAPISI VE YÖNETøM
Stratejik Amaç
Buca halkÕna; katÕlÕmcÕ ve kaliteli hizmet sunabilmek için, kurumsal bir organizasyon
yapÕsÕ oluúturulmasÕ.
Hedef: Sürekli iyileútirme çalÕúmalarÕnÕ yaygÕnlaútÕrmak.
Hedef: Hedeflerle yönetim anlayÕúÕnÕ geliútirmek.
Hedef: Sürece dayalÕ yönetim anlayÕúÕnÕn devamlÕlÕ÷ÕnÕ sa÷lamak.
Hedef: Buca’lÕlarÕn kente sunulacak hizmetlere iliúkin kararlara katÕlÕmcÕ olmalarÕnÕ
sa÷lamak.
øNSAN KAYNAKLARI
Stratejik Amaç
Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için, Norm Kadro StandartlarÕ do÷rultusunda,
ideal kadronun oluúturulmasÕ ve ønsan KaynaklarÕ Yönetim Sisteminin kurulmasÕ.
Hedef: Norm Kadro EsaslarÕ çerçevesinde; iúin ve personelin nitelikleri gözetilerek,
müdürlüklerin ihtiyacÕ do÷rultusunda personel planlamasÕnÕ tamamlamak.
Hedef: Personelin PerformansÕnÕ/motivasyonunu artÕrmak ve iletiúimini güçlendirmek.
MALø YÖNETøM VE KONTROL
Stratejik Amaç
Belediyemizin mali yapÕsÕnÕn güçlendirilmesi
Hedef: Mevcut gelir kaynaklarÕ içerisinde emlak, çevre-temizlik vergisi, idari para
cezalarÕ ve iúgaliye harçlarÕna iliúkin tahsilât oranlarÕnÕn arttÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
Hedef: KayÕt dÕúÕlÕ÷Õ azaltmak.
Hedef: Belediye harcamalarÕnda tasarruf sa÷lamak.
Hedef: Alternatif proje kaynaklarÕ üretmek.
HALKLA øLøùKøLER
Stratejik Amaç
Sundu÷umuz hizmetlerde insan odaklÕ yaklaúÕmla,
halkÕn memnuniyetinin üst
seviyelere çÕkartÕlmasÕ, basÕn kurumlarÕ ile do÷ru iletiúimin kurulmasÕ, belediyenin
hizmet ve etkinliklerinin, yazÕlÕ ve görsel medya kullanÕlarak halka anlatÕlmasÕ.
Hedef: Buca’lÕlarÕn belediyemizle ilgili istek, úikayet ve önerilerinin takip edildi÷i çözüm
masasÕ hizmet standartlarÕnÕ geliútirmek.
Hedef: BasÕn kurumlarÕ ile belediye arasÕndaki iletiúimi güçlendirmek amacÕyla
düzenli etkinlikler yapmak.
Hedef: Belediyenin etkinlik ve hizmetlerini halka do÷rudan duyurmak.
BøLGø TEKNOLOJøLERø
Stratejik Amaç
Hizmetlerin kesintisiz ve güvenli yürütülmesi için, yeniliklerin takip edilerek,
teknolojinin daha hÕzlÕ ve verimli kullanÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕ.
Hedef : Kurumumuzca sunulan e-belediye hizmetlerini yaygÕnlaútÕrmak.
Hedef: Belediye personelinin iú verimlili÷i ve çalÕúma standartlarÕnÕ yükseltmek
amacÕ ile bilgisayar e÷itimlerini sa÷lamak.
Hedef: Kurum bazÕnda evrak kayÕt iúlemlerinin ( yasalar çerçevesinde ) dijital ortamda
kayÕt altÕna alÕnarak otomasyonu sa÷lamak.
Hedef: Teknolojik altyapÕyÕ güçlendirmek, veri güvenli÷ini üst seviyeye çÕkarmak.
2 - øMAR VE ùEHøRCøLøK
Stratejik Amaç 1
Belediyemiz sÕnÕrlarÕ içerisinde sa÷lÕklÕ kentsel çevrenin oluúturulmasÕ, imar plan
çalÕúmalarÕna paralel olarak, tarihi ve kültürel zenginliklerimizin turizme hazÕr hale
getirilmesi, çevrede Avrupa Birli÷i normlarÕna ulaúmÕú kentsel kültürel rekreaktif
alanlar oluúturulmasÕ, úehir ulaúÕmÕnÕn geliútirilmesi, sa÷lÕklÕ ve estetik bir geliúim
sa÷lanmasÕ, çarpÕk yapÕlaúmanÕn önüne geçilerek kentsel yaúam kalitesi artmÕú bir ilçe
yaratÕlmasÕ.
Hedef: Buca ilçe sÕnÕrlarÕ içerisindeki yürürlükte bulunan her ölçekteki imar planlarÕnÕn øzmir
Büyükúehir Belediyesi ile koordineli olarak iyileútirmek, revizyonunu yapmak ya da
yaptÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
Hedef: Kentsel yenileme ve kentsel dönüúüm planlarÕna iliúkin 1/1000 ölçekli
uygulama ømar PlanlarÕnÕ etaplar halinde hazÕrlamak / hazÕrlatmak.
Hedef: Mahkeme kararlarÕ ile iptal edilen ømar UygulamalarÕnÕ Mahkeme KararlarÕ
do÷rultusunda uygulamak.
Hedef: Buca ølçe sÕnÕrlarÕnÕ kapsayan ømar PlanlarÕnda Kamuya terk edilmesi gereken
alanlarÕ kamuya kazandÕrmak ve kullanÕm amacÕna uygun düzenleme
yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
Hedef: ølçe sÕnÕrlarÕ içerisinde ømar PlanlarÕ ve mevzuat do÷rultusunda çarpÕk
yapÕlaúmanÕn önüne geçmek.
Stratejik Amaç 2
ølçemizde olasÕ do÷al afetlerden korunmak, can ve mal kaybÕnÕ azaltmak amacÕyla
çalÕúmalarÕn planlanmasÕ ve uygulanmasÕ.
Hedef: ølçemize ait afet ve sivil savunma planlarÕnÕ güncellemek.
Hedef: OlasÕ afet zararlarÕnÕn azaltÕlmasÕ için e÷itimler düzenlemek.
3- KENTSEL ALTYAPI
Stratejik Amaç 1
Buca Belediyesi ilçe sÕnÕrlarÕ içerisinde, belediyemiz sorumlulu÷undaki altyapÕ
hizmetlerini, imar planlarÕna ba÷lÕ kalarak, sürekli iyileútirme ve geliútirme anlayÕúÕyla
yürüterek, sa÷lÕklÕ ve sürdürebilir bir kent oluúturulmasÕ.
Hedef: Buca ilçesini di÷er yerleúim bölgelerine ba÷layan ana arterlerin yetersiz olmasÕ
dolayÕsÕyla, Buca’da yeni ulaúÕm akslarÕnÕ belirlemek ve øzmir Büyükúehir Belediye
BaúkanlÕ÷Õ’na sunmak.
Hedef: ømar planlarÕ tamamlanmÕú ve yapÕlaúmanÕn baúlamÕú oldu÷u bölgelerde
henüz açÕlmamÕú olan yollarÕn açÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
Hedef: Mevcut yollarÕ iyileútirmek.
Hedef: AltyapÕ hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için ilçemize hizmet eden
altyapÕ kuruluúlarÕyla koordinasyon ve iúbirli÷ini geliútirmek.
Stratejik Amaç 2
Mevcut yeúil alanlarÕn korunmasÕ, yeúil alan miktarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ suretiyle,
yaúanabilir ve sa÷lÕklÕ bir kent yaratÕlmasÕ.
Hedef: Mevcut yeúil alanlarÕ korumak, bozulan yeúil alanlarÕ iyileútirmek.
Hedef: Kiúi baúÕna düúen yeúil alan miktarÕnÕ arttÕrmak.
4-ÇEVRE YÖNETøMø VE SAöLIK
Stratejik Amaç 1
Ça÷daú, insanÕ ve çevreyi ön plana alan temizlik hizmeti sunulmasÕ.
Hedef: Belediyemizin temizlik hizmetleri ile ilgili “vatandaú memnuniyetini” %75
seviyesine yükseltmek.
Stratejik Amaç 2
Çevrenin korunmasÕ ve atÕklarÕn ekonomiye kazandÕrÕlmasÕ amacÕyla; evsel katÕ
atÕklarÕn ve bitkisel ya÷larÕn kayna÷Õnda ayrÕútÕrÕlarak toplanmasÕ için vatandaúlarÕn
bilinçlendirilmesi ve gerekli uygulamalarÕn yapÕlmasÕ.
Hedef: Bitkisel atÕk ya÷larÕn hanelerden toplanmasÕ için gerekli sistemi kurmak, halkÕ
bu konuda bilinçlendirmek.
Hedef: Evsel atÕklarÕ kayna÷Õnda ayrÕútÕrarak toplamak üzere gerekli çalÕúmalarÕ
yapmak, halkÕ bu konuda bilinçlendirmek.
Hedef: Tehlikeli atÕklarÕ di÷er atÕklardan ayrÕ toplamak üzere gerekli sistemi kurmak,
halkÕ bu konuda bilinçlendirmek.
Stratejik Amaç 3
Sa÷lÕklÕ bir kent için sa÷lÕ÷Õ tehdit eden unsurlarÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ ve bireylerin
bilinçlendirilmesi.
Hedef: Buca halkÕnÕn çevre konusunda daha duyarlÕ ve katÕlÕmcÕ olmasÕ yönünde;
e÷itimler, kampanyalar ve etkinlikler düzenlemek.
Hedef: Kurum çalÕúanlarÕnÕn sa÷lÕk alanÕndaki bilgilerini arttÕrmak.
Hedef: Toplumumuzda sÕk görülen sa÷lÕk sorunlarÕnÕn giderilmesi için sa÷lÕk
taramalarÕ yapmak.
Hedef: Kent sa÷lÕ÷Õna yönelik tehditlere karúÕ tedbirler almak.
Hedef: Görüntü ve gürültü kirlili÷ini önlemek.
Stratejik Amaç 4
Kentsel ekonomik hayatÕn düzenlenmesi ve haksÕz rekabet koúullarÕnÕn ortadan
kaldÕrÕlmasÕ için denetimlerin verimli bir úekilde yapÕlmasÕ.
Hedef: Denetimlerin etkinli÷ini ve devamlÕlÕ÷ÕnÕ sa÷lamak.
5-EöøTøM, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL HøZMETLER
Stratejik Amaç 1
Kültür seviyesinin artÕrÕlmasÕ, halkÕn bilinçlendirilmesi, tanÕtÕm yapÕlmasÕ, e÷itim–
ö÷retime katkÕda bulunulmasÕ, desteklenmesi.
Hedef: Kentimizin dünya standartlarÕnda bir ortama kavuúabilmesi için kentlilerin
birikimlerini ortaya koyabilecekleri etkinlikler düzenlemek.
Hedef: ølçemizi ulusal ve uluslararasÕ düzeyde tanÕtÕcÕ etkinlikler düzenlemek.
Hedef: Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaúayan vatandaúlarÕmÕzÕn
etkinliklere katÕlÕmÕnÕ sa÷lamak.
Hedef: Türkçe’nin etkin ve do÷ru kullanÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ, kültür düzeyinin
yükseltilmesi ve okuma alÕúkanlÕ÷ÕnÕn kazandÕrÕlmasÕ amacÕyla etkinlikler
düzenlemek.
Stratejik Amaç 2
Sporun sevdirilmesi, teúvik edilmesi ve her düzeydeki insanÕn katÕlÕmÕn sa÷lanmasÕ.
Hedef: Çeúitli spor aktivitelerine karúÕ halkÕmÕzÕ duyarlÕ hale getirmek ve bu sporlarÕ
gündeme taúÕmak amacÕyla karúÕlaúmalar düzenlemek ve katkÕ sa÷lamak.
Stratejik Amaç 3
Sosyal refah ve toplumsal dayanÕúmanÕn geliútirilmesi ve vatandaúlarÕmÕzÕn sosyal
güçlerinin arttÕrÕlmasÕ.
Hedef: Engellilerin sosyalleúmesi, toplum içerisinde daha aktif rol üstlenebilmeleri ve
güven duygularÕnÕn tazelenmesi amacÕyla çalÕúmalar yapmak ve etkinlikler
düzenlemek.
Hedef: KadÕnlarÕn toplum içerisinde sosyalleúmelerini sa÷lamak.
Hedef: Buca ølçesinde yaúayan ihtiyaçlÕ gruplara her yÕl ayni ve nakdi yardÕmlar
yapÕlarak durumlarÕnÕn iyileútirilmesini sa÷lamak.
6- KENT VøZYONU
Stratejik Amaç
Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’nÕn marka bir ilçe yapÕlmasÕ.
Hedef: Buca’da geniú rekreaktif merkez alanlarÕ oluúturmak.
Hedef: ùirinyer Tansaú arkasÕnda yer alan yeúil alanÕ ø.B.ù.B. ile koordineli olarak sosyokültürel ve rekreasyon alanÕ olarak kentin kullanÕmÕna kazandÕrmak ve aynÕ alanda var
olan ùirinyer Pazaryerini “KatlÕ Pazaryeri” olarak iyileútirmek ve hizmete açmak.
Hedef: Buca’da organik tarÕmÕ geliútirmek.
Hedef: Buca’yÕ, Kültür ve Kongre Merkezi haline getirmek.
Hedef: Buca’da tarihi ve kültürel mirasÕ kazanmak ve canlandÕrmak için “Nostalji Soka÷Õ”
yapmak veya yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
Hedef: Buca’da ticari hayatÕ canlandÕrmak amacÕyla, modern alÕúveriú merkezi
alanlarÕ oluúturmak.
Hedef: Toplumsal dayanÕúmayÕ geliútirmek ve yaygÕnlaútÕrmak amacÕyla kente ithaf edilmek
üzere kültür merkezleri oluúturmak.
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI - ORGANøZASYON YAPISI VE YÖNETøM
Amaç 1
Buca halkÕna; katÕlÕmcÕ ve kaliteli hizmet sunabilmek için, kurumsal bir organizasyon
yapÕsÕ oluúturulmasÕ.
Hedef 1
Sürekli iyileútirme çalÕúmalarÕnÕ yaygÕnlaútÕrmak.
Performans Sürekli iyileútirme çalÕúmalarÕnÕ yaygÕnlaútÕrmak.
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
Düzenlenen e÷itim sayÕsÕ
2
Etkinli÷i ölçülen e÷itim sayÕsÕ
YÕllÕk
2 adet
e÷itim
planÕna
uygunluk
YÕllÕk
2 adet
9
e÷itim
planÕndaki
e÷itimler
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
8.000
8.000
9
Faaliyetler
øKEM
ÇalÕúanlarÕn kiúisel ve mesleki geliúimini
arttÕrÕcÕ e÷itimler düzenlemek.
øKEM E÷itimlerin etkinli÷ini ölçmek.
øKEM Kurum içi e÷itimci kadrosunun e÷itim
vermelerini sa÷lamak.
Genel Toplam
8.000
8.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI - ORGANøZASYON YAPISI VE YÖNETøM
Amaç 1
Buca halkÕna; katÕlÕmcÕ ve kaliteli hizmet sunabilmek için, kurumsal bir organizasyon
yapÕsÕ oluúturulmasÕ.
Hedeflerle yönetim anlayÕúÕnÕ geliútirmek.
Hedeflerle yönetim anlayÕúÕnÕ geliútirmek.
Hedef 2
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
1
Belirlenen hedefler
2
Etkinli÷i ölçülen hedef
Faaliyetler
SGM
Birim hedeflerini oluúturmak.
SGM
Hedeflerin performans kriterlerini belirlemek.
SGM
Hedeflerin etkinliklerini ölçmek.
Genel Toplam
2013
2014
55 hedef
60 hedef
56 hedef
55 hedef
60 hedef
56 hedef
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI - ORGANøZASYON YAPISI VE YÖNETøM
Amaç 1
Buca halkÕna; katÕlÕmcÕ ve kaliteli hizmet sunabilmek için, kurumsal bir organizasyon
yapÕsÕ oluúturulmasÕ.
Sürece dayalÕ yönetim anlayÕúÕnÕn devamlÕlÕ÷ÕnÕ sa÷lamak.
Sürece dayalÕ yönetim anlayÕúÕnÕn devamlÕlÕ÷ÕnÕ sa÷lamak.
Hedef 3
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
1
PerformansÕ izlenecek süreç sayÕsÕ
2
øyileútirme sayÕsÕ
2012
2013
Güncelleme
çalÕúmalarÕ
devam
ediyor.
-
Tüm
süreçler
2014
Tüm süreçler
øhtiyaç
øhtiyaç kadar
kadar
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
25.000
25.000
25.000
25.000
50.000
50.000
Faaliyetler
MHM Süreç performansÕnÕ izlemek.
MHM Süreç iyileútirmesi yapmak.
Genel Toplam
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI - ORGANøZASYON YAPISI VE YÖNETøM
Amaç 1
Buca halkÕna; katÕlÕmcÕ ve kaliteli hizmet sunabilmek için, kurumsal bir organizasyon
yapÕsÕ oluúturulmasÕ.
Buca’lÕlarÕn kente sunulacak hizmetlere iliúkin kararlara katÕlÕmcÕ olmalarÕnÕ sa÷lamak.
Buca’lÕlarÕn kente sunulacak hizmetlere iliúkin kararlara katÕlÕmcÕ olmalarÕnÕ sa÷lamak.
Hedef 4
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
1
2
3
Anket sayÕsÕ
Muhtarlarla toplantÕ sayÕsÕ
Kent konseyi toplantÕ sayÕsÕ
4
Halk günü sayÕsÕ
Faaliyetler
2012
2013
2014
2
6
2
En az 1 kez
En Az 6 Kez
2 toplantÕ
En az 1 kez
En Az 6 Kez
2 toplantÕ
6
BYHøM Belediye hizmetlerine yönelik kamuoyu
yoklamalarÕ ve anket yapmak.
BYHøM Muhtarlar ile periyodik toplantÕlar yapmak.
KSøM Kent konseyinin sekreterya hizmetlerini
yürütmek.
BYHøM Halk günü düzenlemek.
Genel Toplam
En az 6 kez
En az 6 kez
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
60.000
60.000
-
-
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI – øNSAN KAYNAKLARI
Amaç 1
Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için, Norm Kadro StandartlarÕ do÷rultusunda, ideal
kadronun oluúturulmasÕ ve ønsan KaynaklarÕ Yönetim Sisteminin kurulmasÕ.
Hedef 1
Norm Kadro EsaslarÕ çerçevesinde; iúin ve personelin nitelikleri gözetilerek, müdürlüklerin
ihtiyacÕ do÷rultusunda personel planlamasÕnÕ tamamlamak.
Performans Norm Kadro EsaslarÕ çerçevesinde; iúin ve personelin nitelikleri gözetilerek, müdürlüklerin
Hedefi
ihtiyacÕ do÷rultusunda personel planlamasÕnÕ tamamlamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
Yetkinlik ihtiyacÕ saptanacak personel sayÕsÕ
1
T.H.S.’nda
Tüm
çalÕúan
personel
personelin
tamamÕ
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
Faaliyetler
øKEM
Her personel için “Yetkinlik Geliútirme PlanÕ”
hazÕrlamak.
Genel Toplam
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI – øNSAN KAYNAKLARI
Amaç 1
Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için, Norm Kadro StandartlarÕ do÷rultusunda, ideal
kadronun oluúturulmasÕ ve ønsan KaynaklarÕ Yönetim Sisteminin kurulmasÕ.
Personel performansÕnÕ / motivasyonunu artÕrmak ve iletiúimini güçlendirmek.
Personel performansÕnÕ / motivasyonunu artÕrmak ve iletiúimini güçlendirmek.
Hedef 2
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
1
Özel günlerini takip etmek amacÕyla kayÕt
altÕna alÕnan personel sayÕsÕ
2012
2013
2014
TamamlandÕ
Tüm personel
Tüm personel
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
Faaliyetler
øKEM Toplu iú sözleúmesi.
øKEM Personelin özel günlerini takip etmek.
Genel Toplam
5.000
5.000
5.000
5.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI – MALø YÖNETøM VE KONTROL
Amaç 1
Hedef 1
Belediyemizin mali yapÕsÕnÕn güçlendirilmesi.
Mevcut gelir kaynaklarÕ içerisinde emlak, çevre-temizlik vergisi, idari para cezalarÕ ve iúgaliye
harçlarÕna iliúkin tahsilât oranlarÕnÕn arttÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
Performans Mevcut gelir kaynaklarÕ içerisinde emlak, çevre-temizlik vergisi, idari para cezalarÕ ve iúgaliye
Hedefi
harçlarÕna iliúkin tahsilât oranlarÕnÕn arttÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
2
ølan, reklam, çevre temizlik, emlak, e÷lence
vergilerinin tahsili için gönderilen ödeme emri ve
ödemeye ça÷rÕ mektubu sayÕsÕ
Vadesi geçmiú alacaklarÕn tahsil iúleminin
arttÕrÕlmasÕ
Faaliyetler
øúgaliye harçlarÕnÕn tahakkuk ve tahsilatlarÕnÕ
yerinde yapmak.
MHM Ödenmeyen vergileri takip ederek icra takip
iúlemlerini yapmak.
Genel Toplam
MHM
72.539 adet
10.000 adet
10.000
adet
%36,85
%4
%4
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
-
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI – MALø YÖNETøM VE KONTROL
Amaç 1
Belediyemizin mali yapÕsÕnÕn güçlendirilmesi.
Hedef 2
KayÕt dÕúÕlÕ÷Õ azaltmak.
Performans KayÕt dÕúÕlÕ÷Õ azaltmak.
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
1
KayÕt altÕna alÕnan mükellef sayÕsÕ
Faaliyetler
MHM Adres bilgi sistemi ile adres bilgilerini güncellemek.
Genel Toplam
2012
2013
2014
8.746
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI – MALø YÖNETøM VE KONTROL
Amaç 1
Belediyemizin mali yapÕsÕnÕn güçlendirilmesi.
Hedef 3
Belediye harcamalarÕnda tasarruf sa÷lamak.
Performans Belediye harcamalarÕnda tasarruf sa÷lamak.
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
1
Kurulan sistem sayÕsÕ
Faaliyetler
2012
2013
2014
-
KullanÕm ömrünü tamamlamÕú araçlarÕ hurdaya
çÕkarmak.
UHM Araç takip sistemini kurmak.
UHM AkaryakÕt taúÕtmatik sistemini kurmak.
Genel Toplam
UHM
2
2
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
20.000
60.000
80.000
20.000
60.000
80.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI – MALø YÖNETøM VE KONTROL
Amaç 1
Belediyemizin mali yapÕsÕnÕn güçlendirilmesi.
Hedef 4
Alternatif proje kaynaklarÕ üretmek.
Performans Alternatif proje kaynaklarÕ üretmek.
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
1
Üretilecek proje sayÕsÕ
Faaliyetler
2013
2014
1
ÖKM
Çeúitli fonlarÕnÕn kullanÕmÕ ile proje havuzunu
oluúturmak.
Genel Toplam
1
1
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
50.000
50.000
50.000
50.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI – HALKLA øLøùKøLER
Amaç 1
Sundu÷umuz hizmetlerde insan odaklÕ yaklaúÕmla, halkÕn memnuniyetinin üst seviyelere
çÕkartÕlmasÕ, basÕn kurumlarÕ ile do÷ru iletiúimin kurulmasÕ, belediyenin hizmet ve
etkinliklerinin, yazÕlÕ ve görsel medya kullanÕlarak halka anlatÕlmasÕ.
Hedef 1
Buca’lÕlarÕn belediyemizle ilgili istek, úikayet ve önerilerini takip edildi÷i çözüm masasÕ hizmet
standartlarÕnÕ geliútirmek.
Performans
Buca’lÕlarÕn belediyemizle ilgili istek, úikayet ve önerilerini takip edildi÷i çözüm masasÕ hizmet
Hedefi
standartlarÕnÕ geliútirmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
Yönlendirilen kiúi sayÕsÕ
2
Taziyede bulunulan aile sayÕsÕ
Faaliyetler
3200
1847
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
BYHøM øúgücü arz ve taleplerinde aracÕlÕk yapmak.
BYHøM Cenaze sahibi ve yakÕnlarÕna taziyede bulunmak.
BYHøM 7/24 Ça÷rÕ merkezi kurmak.
Genel Toplam
120.000
120.000
120.000
120.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI – HALKLA øLøùKøLER
Amaç 1
Sundu÷umuz hizmetlerde insan odaklÕ yaklaúÕmla, halkÕn memnuniyetinin üst seviyelere
çÕkartÕlmasÕ, basÕn kurumlarÕ ile do÷ru iletiúimin kurulmasÕ, belediyenin hizmet ve
etkinliklerinin, yazÕlÕ ve görsel medya kullanÕlarak halka anlatÕlmasÕ.
Hedef 2
BasÕn kurumlarÕ ile belediye arasÕndaki iletiúimi güçlendirmek amacÕyla düzenli etkinlikler
yapmak.
Performans
BasÕn kurumlarÕ ile belediye arasÕndaki iletiúimi güçlendirmek amacÕyla düzenli etkinlikler
Hedefi
yapmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
Medya kurumlarÕna düzenlenecek ziyaret sayÕsÕ
2
Belediye muhabirleriyle düzenlenecek toplantÕ sayÕsÕ
3
10 Ocak ÇalÕúan Gazeteciler Günü etkinli÷i
Faaliyetler
BYHøM
BYHøM
Medya kurumlarÕnÕ ziyaret etmek.
Belediye muhabirleriyle sohbet toplantÕlarÕ
düzenlemek.
BYHøM 10 Ocak ÇalÕúan Gazeteciler Gününü gazeteciler
cemiyeti iúbirli÷i ile kutlamak.
Genel Toplam
5
3
-
5
5
3
3
1
1
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
50.000
50.000
50.000
50.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI – HALKLA øLøùKøLER
Amaç 1
Sundu÷umuz hizmetlerde insan odaklÕ yaklaúÕmla, halkÕn memnuniyetinin üst seviyelere
çÕkartÕlmasÕ, basÕn kurumlarÕ ile do÷ru iletiúimin kurulmasÕ, belediyenin hizmet ve
etkinliklerinin, yazÕlÕ ve görsel medya kullanÕlarak halka anlatÕlmasÕ.
Belediyenin etkinlik ve hizmetlerini halka do÷rudan duyurmak.
Belediyenin etkinlik ve hizmetlerini halka do÷rudan duyurmak.
Hedef 3
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
1
TanÕtÕm filmi sayÕsÕ
Faaliyetler
2013
2014
1
1 adet
En az 1 adet
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
90.000
90.000
90.000
90.000
BYHøM TanÕtÕm filmleri hazÕrlamak.
Genel Toplam
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI – BøLGø TEKNOLOJøLERø
Amaç 1
Hizmetlerin kesintisiz ve güvenli yürütülmesi için, yeniliklerin takip edilerek, teknolojinin daha
hÕzlÕ ve verimli kullanÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕ.
Kurumumuzca sunulan e-belediye hizmetlerini yaygÕnlaútÕrmak.
Kurumumuzca sunulan e-belediye hizmetlerini yaygÕnlaútÕrmak.
Hedef 1
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
1
Gerçekleútirilen çalÕúma sayÕsÕ
Faaliyetler
2013
2014
3
BøM
On-line belediye iúlemleri konusunda tanÕtÕm
çalÕúmalarÕ yapmak.
Genel Toplam
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI – BøLGø TEKNOLOJøLERø
Amaç 1
Hizmetlerin kesintisiz ve güvenli yürütülmesi için, yeniliklerin takip edilerek, teknolojinin daha
hÕzlÕ ve verimli kullanÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕ.
Hedef 3
Belediye personelinin iú verimlili÷i ve çalÕúma standartlarÕnÕ yükseltmek amacÕ ile bilgisayar
e÷itimlerini sa÷lamak.
Performans Belediye personelinin iú verimlili÷i ve çalÕúma standartlarÕnÕ yükseltmek amacÕ ile bilgisayar
Hedefi
e÷itimlerini sa÷lamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
E÷itim alacak personel sayÕsÕ
18 kiúi
Müdürlük talebine
göre
Faaliyetler
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
BøM
Personele temel bilgisayar ve Office programlarÕ
e÷itimlerini vermek.
Genel Toplam
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI – BøLGø TEKNOLOJøLERø
Amaç 1
Hizmetlerin kesintisiz ve güvenli yürütülmesi için, yeniliklerin takip edilerek, teknolojinin
daha hÕzlÕ ve verimli kullanÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕ.
Hedef 5
Kurum bazÕnda evrak kayÕt iúlemlerinin ( yasalar çerçevesinde ) dijital ortamda kayÕt altÕna
alÕnarak otomasyonu sa÷lamak.
Performans
Kurum bazÕnda evrak kayÕt iúlemlerinin ( yasalar çerçevesinde ) dijital ortamda kayÕt altÕna
Hedefi
alÕnarak otomasyonu sa÷lamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
E÷itim verilen personel sayÕsÕ
2
Uygulamaya geçen müdürlük sayÕsÕ
Faaliyetler
øKEM
Evrak kayÕt personellerine program ve mevzuat
e÷itimi vermek.
BøM
Dijital ve Web ortamÕnda evrak kayÕt iúlemlerini
yürütmek.
Genel Toplam
4 Kiúi
30 Kiúi
10 Kiúi
Tüm Müd.
Tüm Müd.
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
2.000
2.000
400.000
400.000
402.000
402.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 1: KURUMSAL YAPI – BøLGø TEKNOLOJøLERø
Amaç 1
Hizmetlerin kesintisiz ve güvenli yürütülmesi için, yeniliklerin takip edilerek, teknolojinin daha
hÕzlÕ ve verimli kullanÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕ.
Teknolojik altyapÕyÕ güçlendirmek, veri güvenli÷ini üst seviyeye çÕkarmak.
Teknolojik altyapÕyÕ güçlendirmek, veri güvenli÷ini üst seviyeye çÕkarmak.
Hedef 6
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
1
AlÕnan bilgisayar sayÕsÕ
Faaliyetler
2013
2014
44
BøM
Müdürlüklerin ihtiyaçlarÕ do÷rultusunda bilgisayar
alÕmlarÕnÕ gerçekleútirmek.
BøM
Yeni Nesil Güvenlik DuvarÕ (NGFW) alÕmÕnÕ
gerçekleútirmek.
Genel Toplam
30
50
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
105.000
105.000
100.000
100.000
205.000
205.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 2: øMAR VE ùEHøRCøLøK
Amaç 1
Belediyemiz sÕnÕrlarÕ içerisinde sa÷lÕklÕ kentsel çevrenin oluúturulmasÕ, imar plan çalÕúmalarÕna
paralel olarak, tarihi ve kültürel zenginliklerimizin turizme hazÕr hale getirilmesi, çevrede
Avrupa Birli÷i normlarÕna ulaúmÕú kentsel kültürel rekreaktif alanlar oluúturulmasÕ, úehir
ulaúÕmÕnÕn geliútirilmesi, sa÷lÕklÕ ve estetik bir geliúim sa÷lanmasÕ, çarpÕk yapÕlaúmanÕn önüne
geçilerek kentsel yaúam kalitesi artmÕú bir ilçe yaratÕlmasÕ.
Hedef 1
Buca ilçe sÕnÕrlarÕ içerisindeki yürürlükte bulunan her ölçekteki imar planlarÕnÕn øzmir
büyükúehir belediyesi ile koordineli olarak iyileútirmek,revizyonunu yapmak yada yaptÕrÕlmasÕnÕ
sa÷lamak.
Performans Buca ilçe sÕnÕrlarÕ içerisindeki yürürlükte bulunan her ölçekteki imar planlarÕnÕn øzmir
Hedefi
büyükúehir belediyesi ile koordineli olarak iyileútirmek,revizyonunu yapmak yada yaptÕrÕlmasÕnÕ
sa÷lamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
Plan hazÕrlama
Faaliyetler
TamamlanmasÕ TamamlanmasÕ
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
Kaynaklar bölgesinin öneri 1/25000 ve 1/5000
ölçekli nazÕm imar planlarÕnÕn øzmir büyükúehir
belediyesince yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
PPM Kaynaklar bölgesinin 1/1000 ölçekli imar
planlarÕnÕn üst ölçekli öneri imar planlarÕ
do÷rultusunda iyileútirmek, revize etmek.
PPM Yürürlükteki bulunan 1/1000 ölçekli uygulama
ømar PlanlarÕ sÕnÕrlarÕ içerisinde kalan tüm alana
iliúkin 1/5000 ölçekli NazÕm ømar PlanÕ ile 1/1000
ölçekli uygulama ømar PlanlarÕnÕn 1/5000 ölçekte
uyumlu hale getirerek, iyileútirilmesine iliúkin
önerinin øzmir Büyükúehir Belediyesi’ne
sunulmasÕnÕ sa÷lamak.
PPM Yürürlükteki bulunan 1/1000 ölçekli uygulama
ømar PlanlarÕnÕn uyumlu hale getirilmiú ve
iyileútirilmiú olan, kentsel dönüúüm ve kentsel
yenileme alanlarÕ olarak belirlenmiú bölgeler
dÕúÕnda kalan alanlara iliúkin 1/5000 ölçekli
NazÕm ømar PlanlarÕ do÷rultusunda etaplar
halinde revize etmek.
Genel Toplam
PPM
221.000
221.000
170.000
170.000
391.000
391.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 2: øMAR VE ùEHøRCøLøK
Kentsel yaúam kalitesi artmÕú bir ilçe yaratÕlmasÕ.
Kentsel yenileme planlarÕna iliúkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarÕnÕ etaplar halinde
hazÕrlamak/hazÕrlatmak.
Performans
Kentsel yenileme planlarÕna iliúkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarÕnÕ etaplar halinde
Hedefi
hazÕrlamak/hazÕrlatmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
Amaç 2
Hedef 2
1
Belirlenen alan (m2)
Faaliyetler
-
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
121.000
121.000
Kentsel yenileme alanÕ belirlemek.
Belirlenen alanÕn detaylÕ jeolojik etüt raporlarÕnÕ ve
1/1000 ölçekli imar planlarÕnÕ hazÕrlamak ve meclise
sunmak.
Genel Toplam
PPM
PPM
121.000
121.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 2: øMAR VE ùEHøRCøLøK
Amaç 2
Hedef 3
Kentsel yaúam kalitesi artmÕú bir ilçe yaratÕlmasÕ.
Mahkeme kararlarÕ ile iptal edilen ømar UygulamalarÕnÕ Mahkeme KararlarÕ do÷rultusunda
uygulamak.
Performans Mahkeme kararlarÕ ile iptal edilen ømar UygulamalarÕnÕ Mahkeme KararlarÕ do÷rultusunda
Hedefi
uygulamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
øptal edilen parselasyon planlarÕnÕn
yargÕ kararlarÕna uygunlu÷u
576/A tescil edildi.
30 nolu onay bekliyor.
577 nolu onay bekliyor.
196/2 nolu onay bekliyor.
504 nolu onay bekliyor.
640 nolu onay bekliyor.
2
Parselasyon planlarÕnÕn sayÕsÕ
Faaliyetler
-
504-196/2-215
planlarÕn yargÕ
kararlarÕna
uygunlu÷u
sa÷lanacaktÕr.
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
18.000
ødare mahkemelerince verilen imar
uygulamalarÕnÕn iptaline iliúkin
kararlar karúÕsÕnda idaremizce bu iptal
kararlarÕ icaplarÕ uyarÕnca ve yasal
prosedürler çerçevesinde mahkeme
kararlarÕnÕn uygulanmasÕnÕ
sa÷lamak/sa÷latmak.
EPM
Talebe ba÷lÕ parselasyon planlarÕnÕn
yapÕlmasÕ
Genel Toplam
EPM
215, 356 ve 16
nolu
planlarÕn
yargÕ
kararlarÕna
uygunlu÷u
sa÷lanacaktÕr
.
10 adet
Toplam
18.000
6.000
6.000
24.000
24.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 2: øMAR VE ùEHøRCøLøK
Amaç 2
Hedef 4
Kentsel yaúam kalitesi artmÕú bir ilçe yaratÕlmasÕ
Buca ølçe sÕnÕrlarÕnÕ kapsayan ømar PlanlarÕnda Kamuya terk edilmesi gereken alanlarÕ
kamuya kazandÕrmak ve kullanÕm amacÕna uygun düzenleme yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
Performans
Buca ølçe sÕnÕrlarÕnÕ kapsayan ømar PlanlarÕnda Kamuya terk edilmesi gereken alanlarÕ
Hedefi
kamuya kazandÕrmak ve kullanÕm amacÕna uygun düzenleme yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
KamulaútÕrma yapÕlacak taúÕnmaz adedi
Faaliyetler
-
EøM
2010-2014 ømar programÕnda yer alan taúÕnmazlara
iliúkin yapÕlmÕú mevcut durum tespitleri sonucunda
öncelikli olarak kamulaútÕrÕlmasÕ gereken
taúÕnmazlarÕ belirlemek ve kamulaútÕrma iúlemlerini
yapmak.
EøM
Buca ilçesi kapsamÕnda, ekonomik, sosyal, kültürel
ve rekreaktif projelerin uygulanmasÕ aúamasÕnda,
program dÕúÕ kamulaútÕrma iúlemlerini yapmak.
Genel Toplam
20
15
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
2.000.000
2.000.000
-
-
2.000.000
2.000.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 2: øMAR VE ùEHøRCøLøK
Amaç 2
Hedef 5
Kentsel yaúam kalitesi artmÕú bir ilçe yaratÕlmasÕ.
ølçe sÕnÕrlarÕ içerisinde ømar PlanlarÕ ve mevzuat do÷rultusunda çarpÕk yapÕlaúmanÕn önüne
geçmek.
Performans
ølçe sÕnÕrlarÕ içerisinde ømar PlanlarÕ ve mevzuat do÷rultusunda çarpÕk yapÕlaúmanÕn önüne
Hedefi
geçmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
YÕkÕm yapÕlacak kaçak bina sayÕsÕ
257 adet
Faaliyetler
ølçe sÕnÕrlarÕ içerisinde tespitleri yapÕlmÕú olan,
ruhsatsÕz, izinsiz yapÕlarÕn yürürlükteki ømar
PlanlarÕ ve mevzuat do÷rultusunda
de÷erlendirilmesini yaparak, alÕnan yÕkÕm
kararlarÕnÕ uygulamak.
Genel Toplam
YKM
100 adet Fen
øúleri Müd.
ømkanlarÕ ile
yÕkÕm
300 adet YapÕ
Kontrol Müd.
øhale yolu ile
yÕkÕm
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
2.300.000
2.300.000
2.300.000
200 adet
2.300.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 2: øMAR VE ùEHøRCøLøK
Amaç 3
ølçemizde olasÕ do÷al afetlerden korunmak, can ve mal kaybÕnÕ azaltmak amacÕyla
çalÕúmalarÕn planlanmasÕ ve uygulanmasÕ.
ølçemize ait afet ve sivil savunma planlarÕnÕ güncellemek.
ølçemize ait afet ve sivil savunma planlarÕnÕ güncellemek.
Hedef 1
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
1
Güncellenen plan sayÕsÕ
Faaliyetler
Afet Destek PlanÕ ve ÇadÕrkent projesinin
güncelleme çalÕúmalarÕnÕ yapmak.
SSU
Sivil Savunma, topyekûn savunma, ola÷anüstü hal,
seferberlik -savaú hali hazÕrlÕklarÕna ait planlarÕn
güncelleme çalÕúmalarÕnÕ yapmak.
Genel Toplam
SSU
2013
2014
3 Plan
3 Plan
3 Plan
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
-
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 2: øMAR VE ùEHøRCøLøK
Amaç 3
ølçemizde olasÕ do÷al afetlerden korunmak, can ve mal kaybÕnÕ azaltmak amacÕyla
çalÕúmalarÕn planlanmasÕ ve uygulanmasÕ.
OlasÕ afet zararlarÕnÕn azaltÕlmasÕ için e÷itimler düzenlemek.
OlasÕ afet zararlarÕnÕn azaltÕlmasÕ için e÷itimler düzenlemek.
Hedef 2
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
1
E÷itim verilen personel sayÕsÕ
Faaliyetler
Belediye personeline yangÕn afet ve sonrasÕnda
alÕnacak tedbirler konusunda e÷itim düzenlemek.
Genel Toplam
SSU
2013
2014
23 Kiúi
175 Kiúi
175 Kiúi
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 3: KENTSEL ALTYAPI
Amaç 1
Buca Belediyesi ilçe sÕnÕrlarÕ içerisinde, belediyemiz sorumlulu÷undaki altyapÕ
hizmetlerini, imar planlarÕna ba÷lÕ kalarak, sürekli iyileútirme ve geliútirme
anlayÕúÕyla yürüterek, sa÷lÕklÕ ve sürdürebilir bir kent oluúturulmasÕ.
Hedef 1
Buca ilçesini di÷er yerleúim bölgelerine ba÷layan ana arterlerin yetersiz olmasÕ
dolayÕsÕyla, Buca’da yeni ulaúÕm akslarÕnÕ belirlemek ve øzmir Büyükúehir Belediye
BaúkanlÕ÷Õna sunmak.
Performans Hedefi Buca ilçesini di÷er yerleúim bölgelerine ba÷layan ana arterlerin yetersiz olmasÕ
dolayÕsÕyla, Buca’da yeni ulaúÕm akslarÕnÕ belirlemek ve øzmir Büyükúehir Belediye
BaúkanlÕ÷Õna sunmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
Faaliyetler
Büyükúehir belediyesine sunulan öneri sayÕsÕ
PPM/EPM/FøM Trafik akÕúÕnÕ gözlemlemek ve imar planlarÕ
üzerinde etüt yapmak.
Genel Toplam
3
2
1
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 3: KENTSEL ALTYAPI
Amaç 1
Buca Belediyesi ilçe sÕnÕrlarÕ içerisinde, belediyemiz sorumlulu÷undaki altyapÕ
hizmetlerini, imar planlarÕna ba÷lÕ kalarak, sürekli iyileútirme ve geliútirme anlayÕúÕyla
yürüterek, sa÷lÕklÕ ve sürdürebilir bir kent oluúturulmasÕ.
Hedef 2
ømar planlarÕ tamamlanmÕú ve yapÕlaúmanÕn baúlamÕú oldu÷u bölgelerde henüz açÕlmamÕú
olan yollarÕn açÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
Performans
ømar planlarÕ tamamlanmÕú ve yapÕlaúmanÕn baúlamÕú oldu÷u bölgelerde henüz açÕlmamÕú
Hedefi
olan yollarÕn açÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
2
Gerçekleútirilen kamulaútÕrma sayÕsÕ
Yeni yol açÕlmasÕ için kullanÕlacak asfalt,
parke miktarÕ
Faaliyetler
EøM
FøM
Genel Toplam
Belirlenen yol güzergâhlarÕna göre gerekli
kamulaútÕrma iúlemlerini yapmak.
Yeni açÕlacak yollarÕn inúasÕnÕ tamamlamak.
7
8.605,15 ton
25.000 ton
36.500 ton
asfalt, 40.000
asfalt,
asfalt,
m2 tretuvar,
11.326m²
29.500m²
100 m istinat
parke,
tretuvar,
duvarÕ
256m istinat
200 m istinat
duvarÕ
duvarÕ
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
5.000.000
5.000.000
5.500.000
10.500.000
5.500.000
10.500.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 3: KENTSEL ALTYAPI
Amaç 1
Buca Belediyesi ilçe sÕnÕrlarÕ içerisinde, belediyemiz sorumlulu÷undaki altyapÕ hizmetlerini,
imar planlarÕna ba÷lÕ kalarak, sürekli iyileútirme ve geliútirme anlayÕúÕyla yürüterek, sa÷lÕklÕ
ve sürdürebilir bir kent oluúturulmasÕ.
Mevcut yollarÕ iyileútirmek.
Mevcut yollarÕ iyileútirmek.
Hedef 3
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
1
2012
Mevcut yollarÕ iyileútirmek üzere kullanÕlacak
asfalt, parke miktarÕ
Faaliyetler
FøM
YÕpranma ve sirkülasyonlar göz önünde
bulundurularak mevcut yollar ve kaldÕrÕmlar
için iyileútirme projesi hazÕrlamak.
FøM
Proje do÷rultusunda iyileútirme çalÕúmalarÕ
yapmak (asfalt, kilit parke, bordür, asfalt yama,
kavúak, istinat duvarÕ vb.).
Genel Toplam
2013
2014
2.151,28 ton
asfalt, 5.663,00
m² parke
12.000 ton
21.000 ton
asfalt,
asfalt,
20.000 m²
34.500 m²
tretuvar,
tretuvar,
100 m
100 m istinat
istinat
duvarÕ
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 3: KENTSEL ALTYAPI
Amaç 1
Buca Belediyesi ilçe sÕnÕrlarÕ içerisinde, belediyemiz sorumlulu÷undaki altyapÕ hizmetlerini,
imar planlarÕna ba÷lÕ kalarak, sürekli iyileútirme ve geliútirme anlayÕúÕyla yürüterek, sa÷lÕklÕ
ve sürdürebilir bir kent oluúturulmasÕ.
Hedef 4
AltyapÕ hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için ilçemize hizmet eden altyapÕ
kuruluúlarÕyla koordinasyon ve iúbirli÷ini geliútirmek.
Performans
AltyapÕ hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için ilçemize hizmet eden altyapÕ
Hedefi
kuruluúlarÕyla koordinasyon ve iúbirli÷ini geliútirmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
KatÕlÕmÕn sa÷lanaca÷Õ UKOME ve AYKOME
toplantÕ sayÕsÕ
Faaliyetler
PPM/FøM
ø.B.B’nin koordinasyonunda yatÕrÕmcÕ
kuruluúlarla UKOME ve AYKOME
toplantÕlarÕna katÕlmak.
FøM
YatÕrÕmcÕ kuruluúlarÕn iú programlarÕnda
eúzamanlÕlÕk takibi yapmak.
Genel Toplam
Tüm
Tüm
Tüm
ToplantÕlara ToplantÕlara ToplantÕlara
katÕlÕm
katÕlÕm
katÕlÕm
sa÷lanmÕútÕr. sa÷lanmasÕ
sa÷lanmasÕ
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
-
-
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 3: KENTSEL ALTYAPI
Amaç 2
Mevcut yeúil alanlarÕn korunmasÕ, yeúil alan miktarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ suretiyle, yaúanabilir ve
sa÷lÕklÕ bir kent yaratÕlmasÕ.
Hedef 1
Mevcut yeúil alanlarÕ korumak, bozulan yeúil alanlarÕ iyileútirmek.
Performans Mevcut yeúil alanlarÕ korumak, bozulan yeúil alanlarÕ iyileútirmek.
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
1
Sulama sistemi modernleútirilen park sayÕsÕ
2
Kent mobilyasÕ yenilenen park sayÕsÕ
3
Bitki örtüsü yenilenen park sayÕsÕ
4
Yenilenen spor alanÕ (basketbol sahasÕ)
5
Veri tabanÕ oluúturulan park sayÕsÕ
Faaliyetler
Sulama sistemlerini modernleútirmek.
Kent mobilyalarÕnÕ yenilemek.
Küresel ÕsÕnmaya uygun olarak, bitki örtüsünü
yenilemek.
PBM
Spor sahalarÕnÕ yenilemek.
PBM
Parklarla ilgili veri bankasÕ oluúturmak.
Genel Toplam
PBM
PBM
PBM
2014
22
10
10
11
10
10
10
10
10
2
4 saha
4 saha
55
50 park
50 park
Kaynak øhtiyacÕ ( T+1 ) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
420.000
420.000
740.000
740.000
900.000
900.000
300.000
3.000
2.363.000
300.000
3.000
2.363.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 3: KENTSEL ALTYAPI
Amaç 2
Mevcut yeúil alanlarÕn korunmasÕ, yeúil alan miktarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ suretiyle,
yaúanabilir ve sa÷lÕklÕ bir kent yaratÕlmasÕ.
Kiúi baúÕna düúen yeúil alan miktarÕnÕ arttÕrmak.
Kiúi baúÕna düúen yeúil alan miktarÕnÕ arttÕrmak.
Hedef 2
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
1
Yeni yapÕlan park sayÕsÕ
2
Tadilat yapÕlan park sayÕsÕ
Faaliyetler
6
-
FøM
Yeni park alanlarÕ oluúturmak.
PBM
Mevcut fidanlÕk ve sera alanÕ modernizasyonu
PBM
Park tadilatÕ çalÕúmalarÕnÕ yapmak.
Genel Toplam
2013
2014
5
5
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
2.000.000
2.000.000
360.000
360.000
540.000
840.000
2.900.000
2.900.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 4: ÇEVRE YÖNETøMø VE SAöLIK
Amaç 1
Hedef 1
Ça÷daú, insanÕ ve çevreyi ön plana alan temizlik hizmeti sunulmasÕ.
Belediyemizin temizlik hizmetleri ile ilgili “vatandaú memnuniyetini” %75 seviyesine
yükseltmek.
Vatandaú memnuniyetini % 75 seviyesine çÕkarmak.
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
1
Vatandaú memnuniyeti
Faaliyetler
TøM
Temizlik hizmeti sunmak.
x KonteynÕrlardan çöp alÕndÕktan sonra
çevresinin detaylÕ temizli÷ini yapmak.
x Düzenli olarak konteynÕrlarÕ yÕkayÕp
ilaçlamak.
x Semt pazarlarÕnda çöpleri kaldÕrdÕktan
sonra yÕkama ve dezenfeksiyon yapmak.
x Evlerden çÕkan küçük çaptaki molozlarÕ
yerinde toplamak.
x Görevden dönen çöp araçlarÕnÕn gövde ve
haznelerini yÕkanmak ve dezenfekte etmek.
x Yeni yerleúime açÕlan yerleúim birimlerine
çöp sepeti ve konteynÕr yerleútirmek.
x ølçemiz dahilinde bulunan tüm
mÕntÕkalarda (mahalle, köy vb.) çöp
toplama, süpürme ve nakli iúlemlerini
yapmak.
Genel Toplam
2013
2014
%75
%75
%75
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
23.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 4: ÇEVRE YÖNETøMø VE SAöLIK
Amaç 2
Çevrenin korunmasÕ ve atÕklarÕn ekonomiye kazandÕrÕlmasÕ amacÕyla; evsel katÕ atÕklarÕn ve
bitkisel ya÷larÕn kayna÷Õnda ayrÕútÕrÕlarak toplanmasÕ için vatandaúlarÕn bilinçlendirilmesi ve
gerekli uygulamalarÕn yapÕlmasÕ.
Hedef 1
Bitkisel atÕk ya÷larÕn hanelerden toplanmasÕ için gerekli sistemi kurmak, halkÕ bu konuda
bilinçlendirmek.
Performans Bitkisel atÕk ya÷larÕn hanelerden toplanmasÕ için gerekli sistemi kurmak, halkÕ bu konuda
Hedefi
bilinçlendirmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
Broúür ve afiú sayÕsÕ
2
Projenin görsel/yazÕlÕ basÕnda yer almasÕ
-
Faaliyetler
ÇKKM
Bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlÕ; broúür, afiú
gibi malzemeler hazÕrlamak, asmak / da÷Õtmak.
ÇKKM Medya aracÕlÕ÷Õ ile projenin gündemde kalmasÕnÕ
sa÷lamak.
Genel Toplam
2500 Broúür
30 Afiú
2500
Broúür
30 Afiú
1 kez basÕnda
En az 2 kez En az 2 kez
yer aldÕ.
yerel ve
yerel ve
ulusal
ulusal
basÕnda
basÕnda
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
-
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 4: ÇEVRE YÖNETøMø VE SAöLIK
Amaç 2
Çevrenin korunmasÕ ve atÕklarÕn ekonomiye kazandÕrÕlmasÕ amacÕyla; evsel katÕ atÕklarÕn ve
bitkisel ya÷larÕn kayna÷Õnda ayrÕútÕrÕlarak toplanmasÕ için vatandaúlarÕn bilinçlendirilmesi ve
gerekli uygulamalarÕn yapÕlmasÕ.
Hedef 2
Evsel atÕklarÕ kayna÷Õnda ayrÕútÕrarak toplamak üzere gerekli çalÕúmalarÕ yapmak, halkÕ bu
konuda bilinçlendirmek.
Performans
Evsel atÕklarÕ kayna÷Õnda ayrÕútÕrarak toplamak üzere gerekli çalÕúmalarÕ yapmak, halkÕ bu
Hedefi
konuda bilinçlendirmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
Broúür ve afiú sayÕsÕ
Faaliyetler
ÇKKM
Bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlÕ; broúür,
afiú gibi malzemeler hazÕrlamak,
asmak/da÷Õtmak.
Genel Toplam
15.000 Broúür 2500 Broúür 15.000 Broúür,
50 Afiú,
30 Afiú
50 Afiú
6 adet branda
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 4: ÇEVRE YÖNETøMø VE SAöLIK
Amaç 2
Çevrenin korunmasÕ ve atÕklarÕn ekonomiye kazandÕrÕlmasÕ amacÕyla; evsel katÕ atÕklarÕn ve
bitkisel ya÷larÕn kayna÷Õnda ayrÕútÕrÕlarak toplanmasÕ için vatandaúlarÕn bilinçlendirilmesi ve
gerekli uygulamalarÕn yapÕlmasÕ.
Hedef 3
Tehlikeli atÕklarÕ di÷er atÕklardan ayrÕ toplamak üzere gerekli sistemi kurmak, halkÕ bu konuda
bilinçlendirmek.
Performans Tehlikeli atÕklarÕ di÷er atÕklardan ayrÕ toplamak üzere gerekli sistemi kurmak, halkÕ bu konuda
Hedefi
bilinçlendirmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
Broúür ve afiú sayÕsÕ
2
Projenin görsel/yazÕlÕ basÕnda yer almasÕ
2500 Broúür
2500 Broúür
30 Afiú
30 Afiú
1 kez
En az 2 kez
En az 2 kez
yerel ve ulusal yerel ve ulusal
basÕnda
basÕnda
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
Faaliyetler
ÇKKM
Bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlÕ; broúür, afiú
gibi malzemeler hazÕrlamak, asmak/da÷Õtmak.
ÇKKM Belirtilen gün ve saatlerde pil toplama kutularÕnÕn
toplanmasÕnÕ sa÷lamak.
ÇKKM Medya aracÕlÕ÷Õ ile projenin gündemde kalmasÕnÕ
sa÷lamak.
Genel Toplam
-
-
-
-
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 4: ÇEVRE YÖNETøMø VE SAöLIK
Amaç 3
Hedef 1
Sa÷lÕklÕ bir kent için sa÷lÕ÷Õ tehdit eden unsurlarÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ ve bireylerin
bilinçlendirilmesi.
Buca halkÕnÕn çevre konusunda daha duyarlÕ ve katÕlÕmcÕ olmasÕ yönünde; e÷itimler, kampanyalar
ve etkinlikler düzenlemek.
Buca halkÕnÕn çevre konusunda daha duyarlÕ ve katÕlÕmcÕ olmasÕ yönünde etkinlik düzenlemek.
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
1
2
2012
Koordinasyon toplantÕ sayÕsÕ
Düzenlenen etkinlik sayÕsÕ
2013
2014
1 kez
1 kez
3
Düzenleme yapÕlan balkon ve bahçe sayÕsÕ
Faaliyetler
ÇKKM
Dokuz Eylül Üniversitesi’ Çevre Mühendisli÷i
bölümü ile koordinasyon sa÷lamak.
ÇKKM Merkezi yerlere ve konteynÕrlara “çevre temalÕ
afiúler asmak.
ÇKKM Dünya çevre haftasÕ kapsamÕnda gönüllü ö÷rencilerle
ve Sivil Toplum Örgütleriyle birlikte günün anlam ve
önemine yönelik etkinlikler düzenlemek.
Genel Toplam
1 kez
1 kez
1 kez(çevre
1 kez(çevre
haftasÕnda)
haftasÕnda)
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
-
-
-
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 4: ÇEVRE YÖNETøMø VE SAöLIK
Amaç 3
Sa÷lÕklÕ bir kent için sa÷lÕ÷Õ tehdit eden unsurlarÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ ve bireylerin
bilinçlendirilmesi.
Kurum çalÕúanlarÕnÕn sa÷lÕk alanÕndaki bilgilerini arttÕrmak.
Kurum çalÕúanlarÕnÕn sa÷lÕk alanÕndaki bilgilerini arttÕrmak.
Hedef 2
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
1
2
2012
E÷itim alan kiúi sayÕsÕ
BaúarÕ oranÕ
Faaliyetler
SøM
SøM
Kurum çalÕúanlarÕna ilkyardÕm kursu aldÕrmak.
Yemekhane ve hizmetli personele hijyen e÷itimi
vermek.
Genel Toplam
2013
2014
46 (14+32)
20
20
%85
%100
%100
(70+100)
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
4.000
4.000
4.000
4.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 4: ÇEVRE YÖNETøMø VE SAöLIK
Amaç 3
Sa÷lÕklÕ bir kent için sa÷lÕ÷Õ tehdit eden unsurlarÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ ve bireylerin
bilinçlendirilmesi.
Toplumumuzda sÕk görülen sa÷lÕk sorunlarÕnÕn giderilmesi için sa÷lÕk taramalarÕ yapmak.
Toplumumuzda sÕk görülen sa÷lÕk sorunlarÕnÕn giderilmesi için sa÷lÕk taramalarÕ yapmak.
Hedef 3
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
1
A÷Õz-diú hijyeni e÷itimi verilecek ö÷renci sayÕsÕ
Faaliyetler
SøM
ølkö÷retim okullarÕnda, a÷Õz-diú hijyeni e÷itimi vererek,
do÷ru diú fÕrçalama tekni÷ini ö÷retmek.
SøM
Ekonomik durumu elveriúli olmayan hastalarÕn diú
tedavilerini poliklini÷imizde yapmak.
Genel Toplam
2013
2014
1347
1300
1300
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ Toplam
3.500
3.500
-
-
3.500
3.500
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 4: ÇEVRE YÖNETøMø VE SAöLIK
Amaç 3
Sa÷lÕklÕ bir kent için sa÷lÕ÷Õ tehdit eden unsurlarÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ ve bireylerin
bilinçlendirilmesi.
Kent sa÷lÕ÷Õna yönelik tehditlere karúÕ tedbirler almak.
Kent sa÷lÕ÷Õna yönelik tehditlere karúÕ tedbirler almak.
Hedef 4
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
1
2
3
2012
AúÕlanacak hayvan sayÕsÕ
KÕsÕrlaútÕrÕlÕp ve rehabilite edilecek hayvan sayÕsÕ
AúÕlanÕp kayÕt altÕna alÕnarak cip takÕlan hayvan sayÕsÕ
Faaliyetler
VøM
øç/dÕú parazit ilaçlama ve kuduz aúÕlama çalÕúmalarÕnÕ
yürütmek; kuduz úüpheli ÕsÕrmalarda müúahade
iúlemlerini yapmak.
VøM
Sahipsiz sokak hayvanlarÕnÕ kÕsÕrlaútÕrmak ve rehabilite
etmek.
VøM
Sahipli hayvanlarÕ aúÕlamak, kayÕt altÕna almak ve çip
takmak.
Genel Toplam
2013
2014
837
478
218
300
350
350
350
Müracaat
Müracaat
kadar
kadar
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
30.000
30.000
40.000
40.000
10.000
10.000
80.000
80.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 4: ÇEVRE YÖNETøMø VE SAöLIK
Amaç 3
Sa÷lÕklÕ bir kent için sa÷lÕ÷Õ tehdit eden unsurlarÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ ve bireylerin
bilinçlendirilmesi.
Görüntü ve gürültü kirlili÷ini önlemek.
Görüntü ve gürültü kirlili÷ini önlemek.
Hedef 5
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
1
Görüntü kirlili÷i nedeniyle de÷erlendirmeye alÕnan úikayet sayÕsÕ
2
Gürültü kirlili÷i nedeniyle de÷erlendirmeye alÕnan úikayet sayÕsÕ
Faaliyetler
3559
TamamÕ
TamamÕ
545
TamamÕ
TamamÕ
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
ølan ve reklam tabelalarÕnÕn yönetmeli÷e uygun hale
getirilmesini sa÷lamak, görüntü kirlili÷i yaratan ilan ve reklam
tabelalarÕnÕn sökülmesini gerçekleútirmek.
ZM
ønúaat atÕklarÕnÕn ve molozlarÕn kent içerisinde geliúi güzel
yerlere dökülmesini engellemek, uymayanlar hakkÕnda cezai
iúlem yapmak.
ZM
Gürültü kirlili÷ine neden olan iúyerlerini denetlemek, çevreyi
rahatsÕz edici faaliyetlerini ilgili ünitelerden yardÕm alarak
engellemek.
ZM
Seyyar satÕcÕlarÕn araçlar üzerine ses yükseltici cihazlar takarak
yarattÕklarÕ rahatsÕzlÕklarÕ engellemek.
Genel Toplam
ZM
2013
Bütçe DÕúÕ
2014
Toplam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 4: ÇEVRE YÖNETøMø VE SAöLIK
Amaç 4
Kentsel ekonomik hayatÕn düzenlenmesi ve haksÕz rekabet koúullarÕnÕn ortadan
kaldÕrÕlmasÕ için denetimlerin verimli bir úekilde yapÕlmasÕ.
Hedef 1
Denetimlerin etkinli÷ini ve devamlÕlÕ÷ÕnÕ sa÷lamak.
Performans Hedefi
Denetimlerin etkinli÷ini ve devamlÕlÕ÷ÕnÕ sa÷lamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
Denetlenen iú yeri sayÕsÕ
2
Denetlenen okul kantini sayÕsÕ
ZM 2144
RDM 2433
66
3
Ruhsat verilen iúyeri sayÕsÕ
Faaliyetler
ZM/RDM øúyeri genel denetimleri.
ZM
Pazar yerlerinde yönetmelik kapsamÕ dÕúÕndaki faaliyetleri
engellemek.
ZM
Seyyar faaliyetleri engellemek.
ZM
øúyerlerinin kaldÕrÕm iúgallerini önlemek.
ZM
Belirlenen yerler dÕúÕnda kurban satÕú ve kesimini önlemek.
ZM/RDM Okul kantinlerini denetlemek.
RDM
Ruhsat vermek ( øúyeri açÕlÕú ruhsatÕ / GSM ruhsatÕ).
Genel Toplam
2000
600 ZM
1500 RDM
Mevcut
Mevcut
Kadar
Kadar
811
450
450
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 5:EöøTøM, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL HøZMETLER
Amaç 1
Kültür seviyesinin artÕrÕlmasÕ, halkÕn bilinçlendirilmesi, tanÕtÕm yapÕlmasÕ, e÷itim–ö÷retime katkÕda
bulunulmasÕ, desteklenmesi.
Hedef 1
Kentimizin dünya standartlarÕnda bir ortama kavuúabilmesi için kentlilerin birikimlerini ortaya
koyabilecekleri etkinlikler düzenlemek.
Performans Kentimizin dünya standartlarÕnda bir ortama kavuúabilmesi için kentlilerin birikimlerini ortaya
Hedefi
koyabilecekleri etkinlikler düzenlemek.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
Faaliyetler
Festival sayÕsÕ
YarÕúma sayÕsÕ
Sempozyum ve kongre sayÕsÕ
Panel, konferans ve seminer sayÕsÕ
Sergi sayÕsÕ
Konser sayÕsÕ
KSøM
Festivaller düzenlemek.
KSøM
YarÕúmalar düzenlemek.
KSøM
Sempozyum ve kongreler düzenlemek.
KSøM
Panel, konferans, seminerler düzenlemek.
KSøM
Sergiler düzenlemek.
KSøM
Konser düzenlemek.
Genel Toplam
7
7
7
4
4
4
1
1
1
30
30
30
26
30
30
17
6
6
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
990.000
990.000
38.500
38.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
440.000
440.000
1.518.000
1.518.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 5:EöøTøM, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL HøZMETLER
Amaç 1
Kültür seviyesinin artÕrÕlmasÕ, halkÕn bilinçlendirilmesi, tanÕtÕm yapÕlmasÕ, e÷itim–ö÷retime
katkÕda bulunulmasÕ, desteklenmesi.
ølçemizi ulusal ve uluslararasÕ düzeyde tanÕtÕcÕ etkinlikler düzenlemek.
ølçemizi ulusal ve uluslararasÕ düzeyde tanÕtÕcÕ etkinlikler düzenlemek.
Hedef 2
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
1
2
3
4
5
Faaliyetler
2012
KitapçÕk sayÕsÕ
CD sayÕsÕ
Broúür sayÕsÕ
Kardeú úehir sayÕsÕ
KatÕlÕm sa÷lanan fuar sayÕsÕ
KSøM
KSøM
TanÕtÕm amaçlÕ kitap, CD, harita, broúür bastÕrmak.
Yurt içi ve Yurt dÕúÕ kardeú úehir iliúkileri kurmak ve
var olanÕ sürdürmek.
KSøM Yurt içi ve dÕúÕ turizm tanÕtÕm fuarlarÕna katÕlmak.
Genel Toplam
2013
2014
170.000
5000
5000
5000
5000
1
Talep kadar
Talep kadar
3
2
3
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
27.500
27.500
22.000
22.000
18.000
67.500
18.000
67.500
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 5:EöøTøM, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL HøZMETLER
Amaç 1
Kültür seviyesinin artÕrÕlmasÕ, halkÕn bilinçlendirilmesi, tanÕtÕm yapÕlmasÕ, e÷itim–ö÷retime
katkÕda bulunulmasÕ, desteklenmesi.
Hedef 3
Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaúayan vatandaúlarÕmÕzÕn etkinliklere katÕlÕmÕnÕ
sa÷lamak.
Performans
Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaúayan vatandaúlarÕmÕzÕn etkinliklere katÕlÕmÕnÕ
Hedefi
sa÷lamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
2
Hobi ve sanatsal amaçlÕ kurs sayÕsÕ
Etkinlik sayÕsÕ
21
6
Faaliyetler
KSøM
KSøM
Hobi ve sanatsal amaçlÕ kurslar düzenlemek.
Devlet ve özel tiyatrolar ile konserlerin Buca’lÕlarla
buluúmasÕ konusunda olanak sa÷lamak.
Genel Toplam
14
6
15
6
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
143.000
143.000
88.000
88.000
231.000
231.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 5:EöøTøM, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL HøZMETLER
Amaç 1
Kültür seviyesinin artÕrÕlmasÕ, halkÕn bilinçlendirilmesi, tanÕtÕm yapÕlmasÕ, e÷itim-ö÷retime
katkÕda bulunulmasÕ, desteklenmesi.
Hedef 4
Türkçenin etkin ve do÷ru kullanÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ, kültür düzeyinin yükseltilmesi ve okuma
alÕúkanlÕ÷ÕnÕn kazandÕrÕlmasÕ amacÕyla etkinlikler düzenlemek.
Performans
Türkçenin etkin ve do÷ru kullanÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ, kültür düzeyinin yükseltilmesi ve okuma
Hedefi
alÕúkanlÕ÷ÕnÕn kazandÕrÕlmasÕ amacÕyla etkinlikler düzenlemek.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
Faaliyetler
Okuma etkinlikleri sayÕsÕ
ùair ve yazarlarÕn katÕlaca÷Õ imza günü sayÕsÕ
Kitap toplama kampanyalarÕ sayÕsÕ
Güncellenen kitap sayÕsÕ
Film ve belgesel film gösterileri sayÕsÕ
KSøM
KSøM
KSøM
KSøM
Okuma etkinlikleri düzenlemek.
ùair ve yazarlarÕn katÕlaca÷Õ imza günleri düzenlemek.
Kitap toplama kampanyalarÕ düzenlemek.
Kütüphanemizde bulunan kitaplarÕn güncellenmesini
sa÷lamak.
KSøM
Film ve belgesel film gösterileri düzenlemek.
Genel Toplam
4
2
2
5
3
3
1
1
1000
1000
2
10
10
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
11.000
11.000
16.500
16.500
16.500
16.500
27.500
71.500
27.500
71.500
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 5:EöøTøM, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL HøZMETLER
Amaç 2
Hedef 1
Sporun sevdirilmesi, teúvik edilmesi ve her düzeydeki insanÕn katÕlÕmÕn sa÷lanmasÕ.
Çeúitli spor aktivitelerine karúÕ halkÕmÕzÕ duyarlÕ hale getirmek ve bu sporlarÕ gündeme taúÕmak
amacÕyla karúÕlaúmalar düzenlemek ve katkÕ sa÷lamak.
Performans
Çeúitli spor aktivitelerine karúÕ halkÕmÕzÕ duyarlÕ hale getirmek ve bu sporlarÕ gündeme taúÕmak
Hedefi
amacÕyla karúÕlaúmalar düzenlemek ve katkÕ sa÷lamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
Faaliyetler
Turnuva sayÕsÕ
Ayni destek sa÷lanan amatör spor kulüpleri sayÕsÕ
Spor okullarÕ sayÕsÕ
Bisiklet turu sayÕsÕ (Ata’ya saygÕ bisiklet turu)
Spor kursu sayÕsÕ
KSøM
KSøM
Tenis, briç, satranç turnuvalarÕ düzenlemek.
Binicilik konusunda kurslar açmak ve turnuvalar
düzenlemek.
KSøM
Amatör spor kulüplerine ayni destek sa÷lamak.
KSøM
Spor okullarÕ açmak.
KSøM
Bisiklet turu düzenlemek (Ata’ya SaygÕ Bisiklet Turu).
KSøM
KadÕn Aktivite Merkezimizde spor kurslarÕ düzenlemek.
Genel Toplam
1
3
3
1
1
1
1
3
1
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
24.200
24.200
14.300
14.300
4.400
-
4.400
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 5:EöøTøM, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL HøZMETLER
Amaç 3
Sosyal refah ve toplumsal dayanÕúmanÕn geliútirilmesi ve vatandaúlarÕmÕzÕn sosyal güçlerinin
arttÕrÕlmasÕ.
Hedef 1
Engellilerin sosyalleúmesi, toplum içerisinde daha aktif rol üstlenebilmeleri ve güven duygularÕnÕn
tazelenmesi amacÕyla çalÕúmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek.
Performans
Engellilerin sosyalleúmesi, toplum içerisinde daha aktif rol üstlenebilmeleri ve güven duygularÕnÕn
Hedefi
tazelenmesi amacÕyla çalÕúmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
Da÷ÕtÕlan broúür sayÕsÕ
Faaliyetler
-
1000
1000
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
KSøM
Engelli bireylerini ve yakÕnlarÕnÕ haklarÕ konusunda
bilinçlendirici broúür vs. çalÕúmalarÕ yapmak.
Genel Toplam
Bütçe DÕúÕ
Toplam
2.200
2.200
2.200
2.200
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 5:EöøTøM, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL HøZMETLER
Amaç 3
Sosyal refah ve toplumsal dayanÕúmanÕn geliútirilmesi ve vatandaúlarÕmÕzÕn sosyal güçlerinin
arttÕrÕlmasÕ.
KadÕnlarÕn toplum içerisinde sosyalleúmelerini sa÷lamak.
KadÕnlarÕn toplum içerisinde sosyalleúmelerini sa÷lamak.
Hedef 2
Performans
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
1
2
3
4
5
Faaliyetler
2012
Da÷ÕtÕlan broúür/afiú sayÕsÕ
Kurulan pazar sayÕsÕ
Düzenlenen kurs sayÕsÕ
Düzenlenen seminer sayÕsÕ
Düzenlenen kurs sayÕsÕ
KSøM
KadÕn danÕúma birimini tanÕtÕcÕ afiú broúür çalÕúmalarÕ
yapmak.
KSøM KadÕnlarÕmÕzÕn el emeklerini de÷erlendirmek üzere
pazar oluúturmak.
KSøM Çeúitli kurslar düzenlemek.
KSøM Kiúisel ve ruhsal geliúimlerini arttÕrÕcÕ seminerler
yapmak.
KSøM Meslek edindirme kurslarÕ düzenlemek.
Genel Toplam
2013
2014
1000
1000
Haftada 1
Haftada 1
Haftada 1
4
4
4
3
4
4
11
4
4
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
1.650
1.650
16.500
16.500
2.750
2.200
2.750
2.200
23.100
23.100
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 5:EöøTøM, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL HøZMETLER
Amaç 3
Sosyal refah ve toplumsal dayanÕúmanÕn geliútirilmesi ve vatandaúlarÕmÕzÕn sosyal
arttÕrÕlmasÕ.
Hedef 3
Buca ølçesinde yaúayan ihtiyaçlÕ gruplara her yÕl ayni ve nakdi yardÕmlar
durumlarÕnÕn iyileútirilmesini sa÷lamak.
Performans
Buca ølçesinde yaúayan ihtiyaçlÕ gruplara her yÕl ayni ve nakdi yardÕmlar
Hedefi
durumlarÕnÕn iyileútirilmesini sa÷lamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
1
YardÕm yapÕlan kiúi sayÕsÕ
2
YardÕm yapÕlan ö÷renci sayÕsÕ
3
YardÕm yapÕlan asker ailesi sayÕsÕ
4
YardÕm yapÕlan aile sayÕsÕ
5
BarÕnma merkezinde misafir edilen kiúi sayÕsÕ
Faaliyetler
SYøM
Hizmet gereksinimi olan kiúilere uygun koúullarda
ayni/nakdi yardÕmlarÕn yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
SYøM
Buca ilçesinde okuyan ihtiyacÕ olan baúarÕlÕ
ilkö÷retim ve lise ö÷rencilerine e÷itimlerine katkÕ
sa÷lamak için ayni/nakdi yardÕm yapmak.
SYøM
Muhtaç asker ailelerinin durumlarÕnda iyileúme
sa÷lamak.
SYøM
Çocuk koruma kanunu gere÷ince haklarÕnda iúlem
yapÕlmÕú çocuklarÕn muhtaç olduklarÕ anlaúÕlan
ailelerine ayni/nakdi yardÕmda bulunmak.
SYøM
Belediyemize ba÷lÕ geçici barÕnma merkezinde
ihtiyaçlÕ kiúilerin yemek ve barÕnma ihtiyacÕnÕ
karúÕlamak.
Genel Toplam
güçlerinin
yapÕlarak
yapÕlarak
2014
21.461
2650
2700
1250
1250
386
400
400
3
Talebe göre
Talebe göre
341
500
500
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
710.000
710.000
450.000
450.000
450.000
450.000
30.000
30.000
110.000
110.000
1.750.000
1.750.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 6: KENT VøZYONU
Amaç 1
Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’nÕn marka bir ilçe yapÕlmasÕ.
Hedef 1
Buca’da geniú rekreaktif merkez alanlarÕ oluúturmak.
Performans
Buca’da geniú rekreaktif merkez alanlarÕ oluúturmak.
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
1
TamamlanmasÕ
Faaliyetler
FøM
Seçilen uygulama projesi do÷rultusunda
“Rekreasyon ve Spor AlanÕ” gerçekleútirmek.
Genel Toplam
2014
1 adet
1 adet
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 6: KENT VøZYONU
Amaç 1
Hedef 3
Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’nÕn marka bir ilçe yapÕlmasÕ.
ùirinyer Tansaú arkasÕnda yer alan yeúil alanÕ ø.B.ù.B. ile koordineli olarak sosyo-kültürel ve
rekreasyon alanÕ olarak kentin kullanÕmÕna kazandÕrmak ve aynÕ alanda var olan ùirinyer
Pazaryerini “KatlÕ Pazaryeri” olarak iyileútirmek ve hizmete açmak.
Performans
ùirinyer Tansaú arkasÕnda yer alan yeúil alanÕ ø.B.ù.B. ile koordineli olarak sosyo-kültürel ve
Hedefi
rekreasyon alanÕ olarak kentin kullanÕmÕna kazandÕrmak ve aynÕ alanda var olan ùirinyer
Pazaryerini “KatlÕ Pazaryeri” olarak iyileútirmek ve hizmete açmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
TamamlanmasÕ
Faaliyetler
FøM
Uygulama projeleri do÷rultusunda öncelikle “KatlÕ
Pazaryeri” kullanÕmÕnÕn uygulamasÕnÕ ø.B.ù.B. ile
koordineli olarak yapmak.
Genel Toplam
Protokol
imzalandÕ.
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
-
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 6: KENT VøZYONU
Amaç 1
Hedef 4
Performans Hedefi
Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’nÕn marka bir ilçe yapÕlmasÕ.
Buca’da organik tarÕmÕ geliútirmek.
Buca’da organik tarÕmÕ geliútirmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
1
Gerçekleúen e÷itim ve seminer sayÕsÕ
2
Kurulan pazar sayÕsÕ
Faaliyetler
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
Bütçe DÕúÕ
Toplam
-
ÇKKM
Organik tarÕm konusunda Buca köylerinde her türlü
teknik bilgi ve yardÕmÕ yapmak.
ÇKKM Organik tarÕm pazarÕ kurmak ve yaygÕnlaútÕrmak.
Genel Toplam
2013
-
2014
-
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 6: KENT VøZYONU
Amaç 1
Hedef 6
Performans Hedefi
Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’nÕn marka bir ilçe yapÕlmasÕ.
Buca’yÕ, Kültür ve Kongre Merkezi haline getirmek.
Buca’yÕ, Kültür ve Kongre Merkezi haline getirmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
1
TamamlanmasÕ
Faaliyetler
2012
-
2013
2014
%100
%100
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Bütçe
FøM
Gençlik kültür ve aktivite merkezi yapmak.
Genel Toplam
2.000.000
2.000.000
Bütçe DÕúÕ
Toplam
2.000.000
2.000.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 6: KENT VøZYONU
Amaç 1
Hedef 7
Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’nÕn marka bir ilçe yapÕlmasÕ.
Buca’da tarihi ve kültürel mirasÕ kazanmak ve canlandÕrmak için “Nostalji Soka÷Õ” yapmak veya
yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
Performans Buca’da tarihi ve kültürel mirasÕ kazanmak ve canlandÕrmak için “Nostalji Soka÷Õ” yapmak veya
Hedefi
yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
TamamlanmasÕ
DumlupÕnar
DumlupÕnar
Mah. øle ilgili
Mah.
hazÕrlanan
bulunan 20
dosya anÕtlara
sokakta
sunuldu.
düzenleme
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Faaliyetler
Bütçe
FøM
Projeler do÷rultusunda uygulamalarÕ ilgili kurum
ve kuruluúlarla koordineli olarak gerçekleútirmek.
Genel Toplam
Bütçe DÕúÕ
Toplam
500.000
500.000
500.000
500.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 6: KENT VøZYONU
Amaç 1
Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’nÕn marka bir ilçe yapÕlmasÕ.
Hedef 10
Buca’da ticari hayatÕ canlandÕrmak amacÕyla, modern alÕúveriú merkezi alanlarÕ oluúturmak.
Performans
Buca’da ticari hayatÕ canlandÕrmak amacÕyla, modern alÕúveriú merkezi alanlarÕ oluúturmak.
Hedefi
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
Tamamlanan pazar yeri
1
2
2
Kuruçeúme
Pazaryeri
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Faaliyetler
Bütçe
FøM
KapalÕ Pazar yeri yapmak.
Genel Toplam
Bütçe DÕúÕ
Toplam
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
STRATEJøK ODAK 6: KENT VøZYONU
Amaç 1
Hedef 11
Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’nÕn marka bir ilçe yapÕlmasÕ.
Toplumsal dayanÕúmayÕ geliútirmek ve yaygÕnlaútÕrmak amacÕyla kente ithaf edilmek üzere
kültür merkezleri oluúturmak.
Performans Toplumsal dayanÕúmayÕ geliútirmek ve yaygÕnlaútÕrmak amacÕyla kente ithaf edilmek üzere
Hedefi
kültür merkezleri oluúturmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERø
2012
2013
2014
1
TamamlanmasÕ
1 Gediz Klt.
Nikah Salonu
Mrk.
%100
Kaynak øhtiyacÕ (T+1) ( TL )
Faaliyetler
Bütçe
FøM
Seçilen proje do÷rultusunda uygulamanÕn
gerçekleúmesini sa÷lamak.
Genel Toplam
Bütçe DÕúÕ
Toplam
800.000
800.000
800.000
800.000
Faaliyet - Projelere øliúkin Bilgi ve De÷erlendirmeler
ODAK 1: KURUMSAL YAPI: ORGANøZASYON YAPISI VE YÖNETøM
1.1. Sürekli iyileútirme çalÕúmalarÕnÕ yaygÕnlaútÕrmak
1.1.2.ÇalÕúanlarÕn kiúisel ve mesleki geliúimini arttÕrÕcÕ e÷itimler düzenlemek
Buca halkÕna en kaliteli hizmeti en az maliyetle sunmak amacÕyla personelin
hizmetlerinin gerektirdi÷i bilgi ve becerileri içeren e÷itim programlarÕ her yÕl
Müdürlü÷ümüzce planlanarak üst yönetimin de onayÕyla yo÷un olarak uygulanmaktadÕr. 2014
yÕlÕnda yapÕlacak yerel seçimler göz önüne alÕnarak e÷itim programÕnÕn asgari seviyede
yapÕlmasÕ düúünülmektedir.
1.1.3. E÷itimlerin etkinli÷ini ölçmek
ønsan KaynaklarÕ ve E÷itim Müdürlü÷ü’nce planlanacak tüm e÷itimlerin etkinli÷inin
ölçüm prosedürü hazÕrlanmÕú olup, yürürlükte olan prosedür gere÷i uygulamaya devam
edilecektir.
1.1.4. Kurum içi e÷itimci kadrosunun e÷itim vermelerini sa÷lamak
2012 yÕlÕnda gerçekleútirilen “E÷itimcinin E÷itimi” programÕ sonrasÕ kurum içi
oluúturulan 12 kiúilik e÷itimci kadrosunun ihtiyaç duyulan ve talep edilen konularda e÷itim
vermelerine devam edilecektir.
1.2. Hedeflerle yönetim anlayÕúÕnÕ geliútirmek
1.2.1. Birim hedeflerini oluúturmak
2014 Yerel seçimlerinden sonra stratejik plan yenilenecek olup planda yer alan stratejik
amaç ve hedeflerden önem ve öncelikler do÷rultusunda tüm birimlerin katÕlÕmÕ ile birim
performans hedefleri belirlenecektir. Hedefler, nicel, gerçekçi ve ölçülebilir nitelikte tespit
edilerek performans göstergeleri ile birlikte idare performans programÕnda yer alacaktÕr.
1.2.2. Hedeflerin performans kriterlerini belirlemek
Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaúÕlÕp ulaúÕlmadÕ÷ÕnÕ ya da ne kadar
ulaúÕldÕ÷ÕnÕ ölçmek, izlemek ve de÷erlendirmek için kullanÕlan araçlardÕr. Müdürlüklerin
belirledikleri birim hedeflerine hangi oranda ulaúabildiklerini ölçmek, izlemek ve
de÷erlendirmek üzere birim hedefleriyle birlikte performans kriterleri de belirlenecek ve idare
performans programÕnda yer alacaktÕr
1.2.3. Hedeflerin etkinliklerini ölçmek
Stratejik planda belirlenen amaçlara uygun olarak tespit edilen hedeflerin amaca
ulaúmada ne ölçüde baúarÕlÕ oldu÷unun ölçülmesi esasÕna dayanÕr. Bu do÷rultuda, hedefin
etkinli÷ini sorgulayan göstergelerin 6 aylÕk dönemler halinde takibi yapÕlacak, uygulama
sonuçlarÕ karúÕlaútÕrÕlarak, beklentilerin hangi düzeyde karúÕlandÕ÷Õ tespit edilecektir.
Beklentilere yanÕt vermeyen birim hedefleri gerekli de÷iúiklikler yapÕlarak stratejik amaç ve
genel hedefler ile uyumlaútÕrÕlacaktÕr.
1.3.Sürece dayalÕ yönetim anlayÕúÕnÕn devamlÕlÕ÷ÕnÕ sa÷lamak
1.3.1.Süreç performansÕnÕ izlemek
Bilindi÷i üzere 5018 sayÕlÕ Kanun’un 55’inci maddesi; “øç kontrol; idarenin amaçlarÕna,
belirlenmiú politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin, etkili, ekonomik ve verimli
bir úekilde yürütülmesini, varlÕk ve kaynaklarÕn korunmasÕnÕ, muhasebe kayÕtlarÕnÕn do÷ru ve
tam olarak tutulmasÕnÕ, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanÕnda ve güvenilir olarak
üretilmesini sa÷lamak üzere idare tarafÕndan oluúturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç
denetimi kapsayan mali ve di÷er kontroller bütünüdür.” úeklinde iç kontrolü tanÕmlamaktadÕr.
Bu kapsamda, Buca Belediyesi’nde Mali Hizmetler Müdürlü÷ü bünyesinde øç Kontrolün
kurulmasÕ çalÕúmalarÕnÕn önemli bir adÕmÕnÕ oluúturan iú süreçlerinin belirlenmesi, süreç
haritalarÕnÕn hazÕrlanmasÕ, rol tabanlÕ iú süreci akÕúÕnÕn oluúturulmasÕ, süreç optimizasyonunun
sa÷lanmasÕ amacÕyla süreç ekibi kurularak, aúa÷Õdaki tanÕmlar oluúturulmuútur:
øú Süreci, Bir kurumda çalÕúan insanlarÕn belirli bir sonuç elde etmek için emek, para,
malzeme, teknoloji, iú bilgisi, iletiúim, doküman kaynaklarÕnÕ kullanarak gerçekleútirdi÷i
birbiri ile iliúkili iúlemler zinciridir.
øú Süreçleri Yönetimi; Bir kurumda iú süreçlerinin detaylÕ olarak tanÕmlanmasÕ, akÕúÕn süreç
hedefleri do÷rultusunda optimizasyonu, her türlü duruma iliúkin mantÕki modellemenin
belirlenmesi, izlenmesi ve iyileútirilmesi yaklaúÕmÕna, “øú Süreçleri Yönetimi” denir.
øú AkÕúÕ HaritasÕ’nÕn bileúenleri nelerdir ?
• Süreç içindeki görevleri gösteren süreç adÕmlarÕ
• AdÕmlarÕn nasÕl sÕralandÕ÷ÕnÕ gösteren ba÷lantÕlar
• Sürecin ilerleyiúindeki karar noktalarÕnÕ gösteren kavúaklar
• Çeúitli açÕklayÕcÕ bilgilerin yer aldÕ÷Õ etiketler
• øúleyiú kurallarÕnÕn ve istisnalarÕn ifadesi olan koúullar
• Süreç akÕúÕnÕn hangi bilgiye göre yönlenece÷ini gösteren süreç de÷iúkenleri
• øhtiyaç duyulan (girdiler) ve üretilen bilgilerin (çÕktÕlar) yer aldÕ÷Õ kullanÕcÕ ara
yüzleri olan formlar
2013 yÕlÕnda Mali Hizmetler Müdürlü÷ü bünyesinde yürütülen tüm bu çalÕúmalara
iliúkin olarak süreç ekibi tarafÕndan hazÕrlanan iú süreçlerinin organizasyonel hedefleri hangi
ölçüde destekledi÷ini ve istenen çÕktÕlara ulaúÕlmasÕnda ne derece baúarÕlÕ oldu÷unu
görebilmek için performanslarÕnÕn ölçülmesinin gerekli oldu÷u dikkate alÕnarak 2014
yÕlÕnda, süreç performansÕnÕn izlenmesi sa÷lanarak,
ŶSüreç mükemmelli÷inin ve süreç maliyetlerinin kurumsal düzeyde önemsenmesi,
ŶSüreç sonuçlarÕ ile hedeflerin kÕyaslanmasÕ,
ŶKÕyaslama bulgularÕ do÷rultusunda süreç üzerinde iyileútirici de÷iúiklikler yapÕlmasÕ,
ŶKurumda, bölüm hedefleri yerine kurumsal hedeflere odaklanma yaklaúÕmÕnÕn geliútirilmesi,
ŶGerçekleútirilen sonuçlarÕn kontrol edilmesi, iyileútirme aksiyonlarÕnÕn belirlenmesi,
hedeflerin yenilenmesi sa÷lanmÕú olacaktÕr.
1.3.2.Süreç iyileútirmesi yapmak
Süreç iyileútirme, süreç iúlem basamaklarÕnda katma de÷er yaratmayan adÕmlarÕn
ayÕklanmasÕdÕr. Katma de÷er yaratan iúlem basamaklarÕ, vatandaú beklentilerinin
karúÕlanabilmesi için süreçte yapÕlmasÕ gerekli olan iúlemlerdir.
2013 yÕlÕnda Mali Hizmetler Müdürlü÷ü bünyesinde kurulan iç kontrol sistemi
kapsamÕnda oluúturulan süreç ekibi tarafÕndan tanÕmlanan tüm iú süreçlerinin, 2014 yÕlÕnda
birimlerin ihtiyacÕ dahilinde iyileútirilmesini sa÷lamak üzere,
Süreci etkileyen bütün faktörlerin; süreçte kullanÕlan malzemelerin, yöntemlerin,
donanÕmÕn, ortam koúullarÕnÕn, yönetsel uygulamalarÕn, çalÕúanlarÕn ve çÕktÕlarÕn aúa÷Õdaki
unsurlar dikkate alÕnarak incelenmesi ve analiz edilmesi sa÷lanacaktÕr:
•Vatandaú memnuniyet oranÕ
•Sürecin maliyeti
•Vatandaúa hizmet sunumu hÕzÕ
•Tekrarlanan iúlerin sayÕsÕ
•Döküman hatalarÕ
•Hizmet sunumunda meydana gelen gecikmeler
•Karar noktalarÕnÕn sayÕsÕ
Tüm bu unsurlar göz önüne alÕndÕ÷Õnda;
ƔOlanaklar elverdi÷i ölçüde ve uygulanabilirli÷i dikkate alÕnarak bürokratik iúlemlerin
ortadan kaldÕrÕlmasÕ,
ƔSüreçlerde belirli iúler için yapÕlan iú tekrarlarÕnÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ,
Ɣøyileútirme çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda gereksiz raporlar ve formlarÕn uygulamadan kaldÕrÕlmasÕ,
ƔSüreçlerin düzgün bir úekilde iúleyiúini etkileyen engellerin tanÕmlanarak, ortadan
kaldÕrÕlmasÕ için gerekli önlemlerin alÕnmasÕ,
ƔSüreçlerdeki katma de÷er yaratmayan bürokratik iúlemlerin ortadan kaldÕrÕlmasÕ,
ƔPersonelin beceri düzeylerinin arttÕrÕlmasÕ,
ƔSüreci iyileútirirken iú basitleútirme tekniklerinin uygulanmasÕ,
ƔSorunlarÕn çözülmesi için yöntemlerin standartlaútÕrÕlarak, gerekli prosedürlerin
hazÕrlanmasÕ,
ƔKullanÕlan teknolojiye uygun olarak otomasyon çalÕúmalarÕnÕn sürdürülmesi çalÕúmalarÕ
2014 yÕlÕnda da tüm hÕzÕyla yürütülecektir.
1.4. Buca'lÕlarÕn kente sunulacak hizmetlere iliúkin kararlara katÕlÕmcÕ olmalarÕnÕ
sa÷lamak
1.4.1. Belediye hizmetlerine yönelik kamuoyu yoklamalarÕ ve anket yapmak
Belediye hizmetlerine yönelik vatandaú odaklÕ görüú ve memnuniyet beklentilerini
ölçmek amacÕ ile yapÕlacaktÕr.
1.4.2. Muhtarlar ile periyodik toplantÕlar yapmak
Belediye ve muhtarlar ile yapÕlan toplantÕlarda vatandaúlarÕmÕzÕn istek ve úikayetlerini
dinlemek için belli sürelerde toplantÕlar düzenlenecektir.
1.4.3. Kent konseyinin sekreterya hizmetlerini yürütmek
Yerel düzeyde demokratik katÕlÕmÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnÕ, hemúerilik bilincinin
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnÕ; sürdürülebilir kalkÕnma, çevreye duyarlÕlÕk, sosyal yardÕmlaúma ve
dayanÕúma, úeffaflÕk, katÕlÕm ve yerinden yönetim ilkelerini, hayata geçirmeye çalÕúan
oluúumlarÕ sa÷lamak amacÕyla Kent Konseyi ve ba÷lÕ organlarÕn toplantÕ organizasyonlarÕnÕ
ve çalÕúmalarÕn kayÕt altÕna alÕnmasÕ iúlemlerinin yürütülmesidir.
1.4.4. Halk günü düzenlemek
VatandaúlarÕmÕzla birebir görüúmeler yaparak, sorunlarÕnÕ dinlemek ve isteklerini kÕsa
sürede çözmek amacÕ ile vatandaú odaklÕ halk günleri düzenlenecektir.
ODAK 1: KURUMSAL YAPI: øNSAN KAYNAKLARI
1.1. Norm Kadro EsaslarÕ çerçevesinde; iúin ve personelin nitelikleri gözetilerek,
müdürlüklerin ihtiyacÕ do÷rultusunda personel planlamasÕnÕ tamamlamak
1.1.3.Her personel için yetkinlik geliútirme planÕ hazÕrlamak
Daha önceki yÕllarda Belediyemizde Toplam Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yapÕlan
çalÕúmalar do÷rultusunda her müdürlük bünyesinde iú akÕú úemalarÕ oluúturulmuú, buna iliúkin
olarak da belediyemizde mevcut tüm pozisyonlar için görev ve sorumluluklar belirlenerek
organizasyondaki yeri, bu pozisyona göre yetkinlik ihtiyacÕnÕn belirlenmesi(ilgili kadro için
aranan özellikler) çalÕúmalarÕ tamamlanmÕútÕr. Bu çalÕúmalar baz alÕnarak belediyemizde
mevcut tüm pozisyonlar için görev pozisyonlarÕna göre yetkinlik ihtiyaçlarÕnÕn belirlenmesi
çalÕúmalarÕ sürdürülmektedir.
1.2.Personelin
güçlendirmek
performansÕnÕ/motivasyonunu
arttÕrmak
ve
iletiúimini
1.2.2. Toplu iú sözleúmesi
Belediyemiz iúçileri ile Genel iú SendikasÕ arasÕnda imzalanan Toplu øú Sözleúmesinin
kanuni sürelerde uygulanmasÕna devam edilecektir.
1.2.4. Personelin özel günlerini takip etmek
Personelin do÷um günleri için belediye baúkanÕ adÕna kutlama mesajlarÕnÕ iletmek,
personelin kuruma yaptÕ÷Õ hizmetleri karúÕlÕ÷Õnda yapÕlacak bir törende plaketle u÷urlamak;
do÷um yapan ve evlenen personele kutlama mesajÕ içeren kartÕn gönderilmesi gibi
uygulamalar ile kurum personelinin özel günleri takip edilmesine devam edilecektir.
ODAK 1: KURUMSAL YAPI: MALø YÖNETøM VE KONTROL
1.1. Mevcut gelir kaynaklarÕ içerisinde emlak, çevre-temizlik vergisi, idari para
cezalarÕ ve iúgaliye harçlarÕna iliúkin tahsilat oranlarÕnÕn arttÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamak
1.1.2. øúgaliye harçlarÕnÕn tahakkuk ve tahsilâtlarÕnÕ yerinde yapmak
ZabÕta Müdürlü÷ü’ne ba÷lÕ zabÕta karakollarÕnda görevlendirilen tahsildarlar aracÕlÕ÷Õ
ile iúgaliye harçlarÕnÕn tahsilatÕ yerinde yapÕlmaktadÕr. Bu uygulama 2014 yÕlÕnda da
sürdürülecektir.
1.1.3. Ödenmeyen vergileri takip ederek icra takip iúlemlerini yapmak
6183 SayÕlÕ Amme AlacaklarÕnÕn Tahsili Usulü HakkÕndaki Kanun’a göre, zamanÕnda
ödenmeyen vergilerin tahsilatÕ için mükellefe öncelikle ödemeye ça÷rÕ mektubu gönderilerek,
ödenmedi÷i takdirde ödeme emri çekilmektedir. Sonraki aúamada ise mükellefin tapusuna,
varsa aracÕna, maaúÕna haciz úerhi konulmaktadÕr. Mükellefe bu konuda bilgi yazÕsÕ yazÕlarak,
ödeme emrini tebli÷ alÕp, ödemeyen mükellefler için icra takibi (savcÕlÕk kanalÕyla) iúlemleri
baúlatÕlmaktadÕr. Karakollar aracÕlÕ÷Õyla ödenmesi sa÷lanmaktadÕr. YapÕlan yoklamalar
neticesinde ilan reklam vergisi, iúgal harcÕ, e÷lence vergisi ve çtv tahakkuk ettirilerek
ödenmesi sa÷lanmaktadÕr. Bu uygulamalar ilgili kanun çerçevesinde 2014 yÕlÕnda da
sürdürülecektir
AyrÕca, YapÕ Kontrol Müdürlü÷ü, ZabÕta Müdürlü÷ü ve Ruhsat Denetim
Müdürlü÷ü’nün talep yazÕlarÕna istinaden Encümen tarafÕndan belirlenen idari para
cezalarÕnÕn tahsilatÕnÕn takibi de aynÕ úekilde yapÕlacaktÕr.
1.2. KayÕt dÕúÕlÕ÷Õ azaltmak
1.2.1. Adres bilgi sistemi ile adres bilgilerini güncellemek
Mükellef beyanlarÕna göre adres bilgileri güncellenmeye devam edilecektir.
1.3.Belediye harcamalarÕnda tasarruf sa÷lamak
1.3.1. KullanÕm ömrünü tamamlamÕú araçlarÕ hurdaya çÕkarmak.
2014 yÕlÕnda kullanÕm ömrünü tamamlamÕú araçlar hurdaya çÕkarÕlarak tasarruf
sa÷lanmasÕ ile bütçe kayna÷ÕnÕn etkin kullanÕmÕ hedeflenmiútir.
1.3.2. Araç takip sistemini kurmak
2014 yÕlÕnda araçlarÕn takibini daha etkin bir hale getirmek ve iú akÕúÕnÕ hÕzlandÕrmak
amacÕyla araç takip sisteminin kurulumu tamamlanacaktÕr.
1.3.3. AkaryakÕt taúÕtmatik sistemini kurmak
2014 yÕlÕnda zaman ve kaynak tasarrufunu sa÷lamak amacÕyla akaryakÕt taúÕtmatik
sistemi kurulacaktÕr.
1.4. Alternatif proje kaynaklarÕ üretmek
1.4.2. Çeúitli fonlarÕn kullanÕmÕ ile proje havuzunu oluúturmak
Kardeú úehirlerden Selanik ile kültürlerimizi yakÕndan tanÕtmak, müzik, gelenek
görenek, fikir alÕúveriúinde bulunulmasÕ amacÕyla 2014 yÕlÕnda bir proje yapÕlmasÕ
planlanmaktadÕr.
ODAK 1: KURUMSAL YAPI: HALKLA øLøùKøLER
1.1. Buca’lÕlarÕn belediyemizle ilgili istek, úikayet ve önerilerinin takip edildi÷i
çözüm masasÕ hizmet standartlarÕnÕ geliútirmek
1.1.1. øúgücü arz ve taleplerinde aracÕlÕk yapmak
øú-kur ile imzalanan protokole istinaden iúsiz olan vatandaúlara iú olanaklarÕ
sa÷lanacaktÕr.
1.1.2. Cenaze sahibi ve yakÕnlarÕna taziyede bulunmak
Vatandaúa hizmet odaklÕ olup, belediye personeli ile yapÕlan taziye ziyaretlerinde
ailelere nohutlu pilav ve ayran verilecektir.
1.1.5. 7/24 Ça÷rÕ merkezi kurmak
Vatandaúa hizmet odaklÕ olup, 7/24 ça÷rÕ merkezinde vatandaú talep ve úikayetlerinin
çözümünü sa÷lamak amacÕyla ilgili birimlerle koordinasyon sa÷lanarak, úikayetlerin
giderilmesi hedeflenmiútir.
1.2. BasÕn kurumlarÕ ile belediye arasÕndaki iletiúimi güçlendirmek amacÕyla
düzenli etkinlikler yapmak
1.2.1. Medya kurumlarÕnÕ ziyaret etmek
Belediyemizin yaptÕ÷Õ etkinlikleri ve belediye çalÕúmalarÕnda yapÕlacak olan projeleri
sunmak, görsel ve yazÕlÕ basÕnda etkinleútirmek için medya ziyaretleri yapÕlmasÕ
planlanmÕútÕr.
1.2.2. Belediye muhabirleriyle sohbet toplantÕlarÕ düzenlemek
Belediye çalÕúmalarÕ ve projeleri hakkÕnda görsel ve yazÕlÕ basÕnda yer alacak úekilde
muhabirler bilgilendirilerek, belediyeler hakkÕnda bilgi alÕúveriúi sa÷lamak amacÕyla
toplantÕlar düzenlenecektir.
1.2.3. 10 Ocak ÇalÕúan Gazeteciler Gününü Gazeteciler Cemiyeti iúbirli÷i ile kutlamak
Belediyemizin etkinliklerini ve hizmetlerini halka duyurmakta katkÕsÕ olan gazeteciler
için, Gazeteciler Günü dolayÕsÕyla kutlama faaliyeti düzenlenecektir.
1.3. Belediyenin etkinlik ve hizmetlerini halka do÷rudan duyurmak
1.3.2. TanÕtÕm filmleri hazÕrlamak
Buca ilçesi ve belediye faaliyetlerimizi anlatan 1 ( bir) film hazÕrlanarak çalÕúmalarÕn
hedef kitleye ulaútÕrÕlmasÕ sa÷lanacaktÕr.
ODAK 1: KURUMSAL YAPI: BøLGø TEKNOLOJøLERø
1.1. Kurumumuzca sunulan e-belediye hizmetlerini yaygÕnlaútÕrmak
1.1.2. Online belediye iúlemleri konusunda tanÕtÕm çalÕúmalarÕ yapmak
Geçmiú yÕllarda basÕlmÕú olan E-Belediye ile ilgili afiú ve broúürlerin da÷ÕtÕmÕ
tamamlanmÕútÕr. Vergi ödeme dönemlerinde gerekli bilgilendirmeler Belediyemiz Web Sitesi
üzerinden yapÕlmaktadÕr.
1.3. Belediye personelinin iú verimlili÷i ve çalÕúma standartlarÕnÕ yükseltmek
amacÕ ile bilgisayar e÷itimlerini sa÷lamak
1.3.1. Personele temel bilgisayar ve Office programlarÕ e÷itimlerini vermek
E÷itimler ile ilgili planlama gözden geçirilerek, ileriki yÕllarda e÷itim almamÕú
personele e÷itim verilmesi için gerekli çalÕúmalar yapÕlacaktÕr.
1.5. Kurum bazÕnda evrak kayÕt iúlemlerinin (yasalar çerçevesinde) dijital
ortamda kayÕt altÕna alÕnarak otomasyonu sa÷lamak
1.5.1. Evrak kayÕt personellerine program ve mevzuat e÷itimi vermek
Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli yürütülmesi için, yeniliklerin takip
edilerek, teknolojinin daha hÕzlÕ ve verimli kullanÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕ amacÕyla tüm
müdürlüklerin evrak-kayÕt personellerine ønsan KaynaklarÕ ve E÷itim Müdürlü÷ü’nce
program ve mevzuat e÷itimi verilmesi planlanmÕútÕr.
1.5.3. Dijital ve web ortamÕnda evrak kayÕt iúlemlerini yürütmek
E-devlet uygulamalarÕ do÷rultusunda BaúbakanlÕk tarafÕndan 2008 yÕlÕnda yayÕnlanan
16 no’lu genelge ve TSE 13298 standardÕ incelenerek kamu kurum ve kuruluúlarÕnca
oluúturulacak Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve ilgili TSE standardÕnÕn kurumumuzda
hayata geçirilmesi için Elektronik Belge Yönetimi Süreç ve Kontrolleri belirlenmiú olup
Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ile ilgili gerekli araútÕrmalar yapÕlmÕútÕr. Firmalarla
görüúülüp programlarÕnÕn tanÕtÕmÕnÕ yapmalarÕ sa÷lanmÕútÕr. ÇalÕúmalar devam etmektedir.
2014 yÕlÕ içerisinde sistemin aktif olarak kullanÕlmasÕ planlanmaktadÕr.
1.6. Teknolojik altyapÕyÕ güçlendirmek, veri güvenli÷ini üst seviyeye çÕkarmak
1.6.2. Müdürlüklerin ihtiyaçlarÕ do÷rultusunda bilgisayar alÕmlarÕnÕ gerçekleútirmek
Müdürlüklerden gelen bilgisayar istemleri ve Bilgi øúlem Müdürlü÷ü teknik ekibi
tarafÕndan atÕl olarak belirlenen bilgisayarlarÕn de÷iútirilmesi için 50 adet bilgisayar kasasÕ ve
monitör alÕmÕ gerçekleútirilecektir.
1.6.4. Yeni Nesil Güvenlik DuvarÕ (NGFW) alÕmÕnÕ gerçekleútirmek.
Günümüzde internet kullanÕmÕ ve güvenlik riskleri her geçen gün de÷iúmektedir. Bu
de÷iúim do÷rultusunda klasik firewall cihazlarÕ kurumlarÕn güvenli÷i açÕsÕndan yeterli
olmamaya baúlamÕútÕr. Yeni Nesil Güvenlik duvarlarÕ (NGFW = Next Generation FireWall)
üzerinden geçen trafi÷i, application identification (uygulama tanÕmlÕ), user identification
(kullanÕcÕ tanÕmlÕ) ve content identification (içerik tanÕmlÕ) temellerine dayalÕ inceleyip,
gerçek bilgi ve kontrolü sa÷layan network cihazlarÕdÕr.
Uygulama TanÕmlama ve Filtreleme: Yeni nesil güvenlik duvarÕ cihazlarÕnÕn en önemli
özelliklerindendir. Uygulama tanÕmlama ve uygulamaya göre davranma onu port/protokol
engellemenin bir adÕm ötesine taúÕr. Böylece tehlikeli veya kullanÕlmasÕ istenmeyen
uygulamalarÕn farklÕ portlar ile internete eriúim sa÷lamasÕ engellenebilmiú olur.
SSL ve SSH Kontrolü: Üzerinden geçen SSH ve SSL ile úifrelenmiú trafi÷i
tarayabilmektedir. ùifreyi açarak trafi÷i kontrol edebilme yetene÷ine sahiptir. ùifreli trafikten
geçen gerçek uygulamayÕ bulur ve bu uygulamaya göre davrandÕktan sonra trafi÷i tekrar
úifreler. Böylece úifreli trafik kullanarak güvenlik duvarÕnÕ atlatmak isteyen her türlü zararlÕ
uygulama engellenmiú olur.
SaldÕrÕ Önleme: Derin trafik analizi sayesinde kurumlarÕn ayrÕ bir IPS cihazÕ kullanmasÕna
gerek bÕrakmayacak saldÕrÕ tespit etme ve önleme özellikleri içermektedir.
KullanÕcÕ veritabanÕ ile entegrasyon: UygulamalarÕ kullanÕcÕ ve grup tabanlÕ yönetebilmek
amacÕ ile örne÷in Active Directory ile entegrasyon sa÷layabilmektedir.
ZararlÕ YazÕlÕm filtreleme: Günümüzde son derece önemli bir tehdit haline gelen Malware
(kötücül) yazÕlÕmlar karúÕsÕnda korunma amaçlÕ yazÕlÕmlar kullanmak zorunda kalÕnmaktadÕr.
Yeni nesil güvenlik duvarlarÕ bu korunmayÕ trafi÷i süzerek gerçekleútirebilmektedir.
ODAK 2: øMAR VE ùEHøRCøLøK
1.1.Buca ilçe sÕnÕrlarÕ içerisindeki yürürlükte bulunan her ölçekteki imar
planlarÕnÕn øzmir Büyükúehir Belediyesi ile koordineli olarak iyileútirmek,
revizyonunu yapmak ya da yaptÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamak
1.1.1. Kaynaklar bölgesinin öneri 1/25000 ve 1/5000 ölçekli NazÕm imar planlarÕnÕn
øzmir Büyükúehir Belediyesi’nce yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak
5216 sayÕlÕ kanunun 7/b maddesi gere÷ince 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazÕm imar
planlarÕnÕn yapÕmÕ ø.B.ù.B.’ye aittir. Kaynaklar Bölgesinin 1/25000 ölçekli øzmir Kentsel
Bölge NazÕm ømar PlanÕ Revizyonu do÷rultusunda, øzmir Büyükúehir Belediyesince 1/5000
ölçekli NazÕm ømar PlanÕ sürecinin tamamlanmasÕnÕn sa÷lanmasÕ amacÕyla Buca Belediye
BaúkanlÕ÷ÕmÕzca koordineli bir imar planÕ çalÕúmasÕ yürütülecektir.
1.1.2. Kaynaklar bölgesinin 1/1000 ölçekli ømar PlanlarÕnÕ üst ölçekli öneri imar planlarÕ
do÷rultusunda iyileútirmek, revize etmek
5216 sayÕlÕ Büyükúehir Belediye yasasÕna göre øzmir Büyükúehir Belediyesince üst
ölçekli 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planlarÕn neticelenmesinden sonra Kaynaklara iliúkin 1/1000
ölçekli uygulama imar planlarÕ ve revizyonlarÕ yapÕlacaktÕr.
1.1.3. Yürürlükteki bulunan 1/1000 ölçekli uygulama ømar PlanlarÕ sÕnÕrlarÕ içerisinde
kalan tüm alana iliúkin 1/5000 ölçekli NazÕm ømar PlanÕ ile 1/1000 ölçekli uygulama ømar
PlanlarÕnÕ 1/5000 ölçekte uyumlu hale getirerek, iyileútirilmesine iliúkin önerinin øzmir
Büyükúehir Belediyesi’ne sunulmasÕnÕ sa÷lamak
1/5000 ölçekli nazÕm imar planÕ revizyonu øzmir Büyükúehir Belediyesince onaylanmÕú
olup, 1/1000 ölçekli planla 1/5000 ölçekli planlarÕn uyumlu hale getirilerek iyileútirilmesine
iliúkin öneriler øzmir Büyükúehir Belediyesine sunulmuú olup, 1/1000 ölçekli imar planÕnda
da bu do÷rultuda de÷iúiklikler yapÕlacaktÕr.
1.1.4. Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama ømar PlanlarÕnÕ uyumlu hale
getirilmiú ve iyileútirilmiú olan, kentsel dönüúüm ve kentsel yenileme alanlarÕ olarak
belirlenmiú bölgeler dÕúÕnda kalan alanlara iliúkin 1/5000 ölçekli NazÕm ømar PlanlarÕ
do÷rultusunda etaplar halinde revize etmek
5216 sayÕlÕ Büyükúehir Belediye YasasÕna göre øzmir Büyükúehir Belediyesince
hazÕrlanan üst ölçekli planlara göre Buca’ya iliúkin 1/1000 ölçekli imar planlarÕ ve
de÷iúiklikleri etaplar halinde yapÕlacaktÕr.
2.2. Kentsel Yenileme PlanlarÕna iliúkin 1/1000 ölçekli uygulama ømar PlanlarÕnÕ
etaplar halinde hazÕrlamak/hazÕrlatmak
2.2.1. Kentsel yenileme alanÕ belirlemek
5216 sayÕlÕ Büyükúehir Belediye YasasÕna göre øzmir Büyükúehir Belediyesince
hazÕrlanan üst ölçekli planlara göre Buca’ya iliúkin jeolojik etüt raporlarÕ ve 1/1000 ölçekli
Kentsel Yenileme PlanlarÕ etaplar halinde yapÕlacaktÕr.
2.2.2. Belirlenen alanÕn detaylÕ jeolojik etüt raporlarÕnÕ ve 1/1000 ölçekli imar planlarÕnÕ
hazÕrlamak ve Meclise sunmak
5216 sayÕlÕ Büyükúehir Belediye YasasÕna göre øzmir Büyükúehir Belediyesince
hazÕrlanan üst ölçekli planlara göre Buca’ya iliúkin jeolojik etüt raporlarÕ ve 1/1000 ölçekli
Kentsel Yenileme PlanlarÕ etaplar halinde yapÕlacaktÕr.
2.3. Mahkeme kararlarÕ ile iptal edilen ømar UygulamalarÕnÕ Mahkeme KararlarÕ
do÷rultusunda uygulamak
2.3.1. ødare mahkemelerince verilen imar uygulamalarÕnÕn iptaline iliúkin kararlar
karúÕsÕnda idaremizce bu iptal kararlarÕ icaplarÕ uyarÕnca ve yasal prosedürler
çerçevesinde mahkeme kararlarÕnÕn uygulanmasÕnÕ sa÷lamak / sa÷latmak
Geriye dönüú planlarÕ yargÕ kararlarÕ do÷rultusunda belirtilen gerekçelere dayanarak
hazÕrlanmaktadÕr. Mahkeme kararlarÕ sonucunda Etüt Proje Müdürlü÷ü tarafÕndan
uygulanacak 215, 356 ve 16 nolu planlar bulunmaktadÕr.
2.3.2. Talebe ba÷lÕ parselasyon planlarÕnÕn yapÕlmasÕ
VatandaúlarÕn Etüt Proje Müdürlü÷ü’ne yapaca÷Õ müracaatlar do÷rultusunda kanun ve
yönetmeliklere uygun úekilde 10 adet parselasyon planÕ yapÕlacaktÕr.
2.4. Buca ølçe sÕnÕrlarÕnÕ kapsayan ømar PlanlarÕnda Kamuya terk edilmesi
gereken alanlarÕ kamuya kazandÕrmak ve kullanÕm amacÕna uygun düzenleme
yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak
2.4.1. 2010-2014 ømar programÕnda yer alan taúÕnmazlara iliúkin yapÕlmÕú mevcut
durum tespitleri sonucunda öncelikli olarak kamulaútÕrÕlmasÕ gereken taúÕnmazlarÕ
belirlemek ve kamulaútÕrma iúlemlerini yapmak
ømar programÕnda yer alan yol, yeúil alan, otopark gibi alanlarda kalan taúÕnmazlardan
aciliyet gerektiren taúÕnmazlarÕn kamulaútÕrma iúlemleri bütçe dahilinde yapÕlacaktÕr.
2.4.2. Buca ilçesi kapsamÕnda, ekonomik, sosyal, kültürel ve rekreaktif projelerin
uygulanmasÕ aúamasÕnda, program dÕúÕ kamulaútÕrma iúlemlerini yapmak
Söz konusu projelerle ilgili uygulama aúamasÕnda program dÕúÕ yerler programa alÕnÕp,
kamulaútÕrÕlacaktÕr.
2.5. ølçe sÕnÕrlarÕ içerisinde ømar PlanlarÕ ve mevzuat do÷rultusunda çarpÕk
yapÕlaúmanÕn önüne geçmek
2.5.1.ølçe sÕnÕrlarÕ içerisinde tespitleri yapÕlmÕú olan, ruhsatsÕz, izinsiz yapÕlarÕn
yürürlükteki imar planlarÕ ve mevzuat do÷rultusunda de÷erlendirmesini yaparak,
alÕnan yÕkÕm kararlarÕnÕ uygulamak
ùikayet veya tarama yolu ile gelen talepler do÷rultusunda yapÕlan ön inceleme
sonucunda çarpÕk yapÕlaúmaya neden olan ruhsatsÕz izinsiz yapÕlar yerinde tetkik edilerek
yapÕ tatil zaptÕ tutulur. Verilen sürede mahsurlarÕnÕ gidermeyenler hakkÕnda 3194 sayÕlÕ imar
kanununun 32. 39. ve 5940 sayÕlÕ yasa ile de÷iúen 42. maddeleri ve 775 sayÕlÕ kanunun
18.madderi uyarÕnca tesis edilen iúlem neticesinde Encümence yÕkÕm kararÕ ve para cezasÕ
verilmektedir.5237 sayÕlÕ yasanÕn 184. maddesinin 1.bendi uyarÕnca 12.10.2004 tarihinden
sonra yapÕlan binalar imar kirlili÷i yarattÕ÷Õndan Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷Õ'na suç duyurusunda
bulunulmaktadÕr. Belediye imkanlarÕ do÷rultusunda Fen øúleri Müdürlü÷ümüzce yÕkÕm
faaliyetleri yapÕlmaktadÕr. Belediye imkanlarÕnca yÕkÕlamayanlarÕn YapÕ Kontrol
Müdürlü÷ü’nce ihale yolu ile yÕkÕlmasÕ yoluna gidilmektedir.
3.1. ølçemize ait afet ve sivil savunma planlarÕnÕ güncellemek.
3.1.1. Afet Destek PlanÕ ve ÇadÕrkent projesinin güncelleme çalÕúmalarÕnÕ yapmak
“7269 SayÕlÕ Umumi Hayata Mesir Afetler DolayÕsÕyla AlÕnacak Tedbirlerle YapÕlacak
YardÕmlara Dair Kanun” gere÷i, øzmir ili øl Acil YardÕm PlanÕna destek olmak üzere Buca
ølçe Acil YardÕm Destek PlanÕ hazÕrlanmÕútÕr. HazÕrlanan Destek PlanÕnda hizmet gruplarÕna
ve ÇadÕrkent projesinde Belediye personelimize görevler verilmiútir.2014 YÕlÕnda gerek
hizmet gruplarÕnda gerekse ÇadÕrkent projesinde görev verilen personele görevleri ile ilgili
tebli÷ yapÕlarak güncelleme çalÕúmalarÕ yapÕlacaktÕr.
3.1.2. Sivil Savunma, topyekün savunma, ola÷anüstü hal, seferberlik-savaú hali
hazÕrlÕklarÕna ait planlarÕn güncelleme çalÕúmalarÕnÕ yapmak
2014 yÕlÕnda Sivil Savunma, topyekün savunma, ola÷anüstü hal, seferberlik-savaú hali
hazÕrlÕklarÕna ait;
-711 SayÕlÕ Nöbetçi Memurlu÷u KurulmasÕ ve Ola÷anüstü Hal TatbikatlarÕnda
Mesainin 24 Saat DevamÕnÕ Sa÷layan Kanununa göre 24 Saat DevamlÕ ÇalÕúma PlanÕ,
-Kamu BinalarÕnÕn YangÕndan KorunmasÕ HakkÕndaki Yönetmelik hükümleri
gere÷ince Belediyemiz YangÕn TalimatÕ ve YangÕn Ekipleri olmak üzere 2 adet plana ait
güncelleme yapÕlacaktÕr.
3.2. OlasÕ Afet zararlarÕnÕ azaltmak için personele e÷itimler düzenlemek
3.2.1. Belediye personeline yangÕn, afet ve sonrasÕnda alÕnacak tedbirler konusunda
e÷itim düzenlemek
2014 YÕlÕnda Belediyemiz baúta yangÕn ekiplerinde görevli personellerden 175 kiúiye
yangÕn, afet ve sonrasÕnda alÕnacak tedbirler konusunda e÷itim düzenlenecektir.
ODAK 3: KENTSEL ALTYAPI
1.1. Buca ilçesini di÷er yerleúim bölgelerine ba÷layan ana arterlerin yetersiz
olmasÕ dolayÕsÕyla, Buca’da yeni ulaúÕm akslarÕnÕ belirlemek ve øzmir Büyükúehir
Belediye BaúkanlÕ÷Õna sunmak
1.1.1. Trafik akÕúÕnÕ gözlemlemek ve imar planlarÕ üzerinde etüt yapmak
5216 sayÕlÕ yasaya göre øzmir Büyükúehir Belediyesince hazÕrlanan 1/5000 ölçekli
nazÕm imar planÕndaki belirlenen yollara göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planÕnda yeni
ulaúÕm akslarÕ belirlenecektir.
1.2. ømar planlarÕ tamamlanmÕú ve yapÕlaúmanÕn baúlamÕú oldu÷u bölgelerde
henüz açÕlmamÕú olan yollarÕn açÕlmasÕnÕ sa÷lamak
1.2.2. Belirlenen yol güzergâhlarÕna göre gerekli kamulaútÕrma iúlemlerini yapmak
Belirlenen yol güzergâhlarÕnda 5 yÕllÕk imar programÕnda olan taúÕnmazlar bütçe
dahilinde kamulaútÕrÕlacaktÕr.
1.2.3. Yeni açÕlacak yollarÕn inúasÕnÕ tamamlamak
Yeni açÕlacak yollar için 2014 yÕlÕ içerisinde 36.500 ton asfalt, 29.500 m² tretuvar, 200 m
istinat duvarÕ imalatÕ gerçekleútirilecektir.
1.3. Mevcut yollarÕ iyileútirmek
1.3.1. YÕpranma ve sirkülasyonlar göz önünde bulundurularak mevcut yollar ve
kaldÕrÕmlar için iyileútirme projesi hazÕrlamak
Mevcut yollarÕn iyileútirilmesi için yapÕlacak etüt ve projelendirme çalÕúmalarÕ
idaremiz personelince gerçekleútirilecektir.
1.3.2. Proje do÷rultusunda iyileútirme çalÕúmalarÕ yapmak (asfalt, kilit parke, bordür,
asfalt yama, kavúak, istinat duvarÕ vb.)
Tespiti yapÕlan yÕpranmÕú mevcut yollarÕ projeleri do÷rultusunda iyileútirmek için 2014
yÕlÕ içerisinde 21.000 ton asfalt, 34.500 m² tretuvar, 100 m istinat duvarÕ imalatÕ
gerçekleútirilecektir.
1.4. AltyapÕ hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için ilçemize hizmet eden
altyapÕ kuruluúlarÕyla koordinasyon ve iúbirli÷ini geliútirmek
1.4.1. ø.B.ù.B.'nin koordinasyonunda yatÕrÕmcÕ kuruluúlarla UKOME VE AYKOME
toplantÕlarÕna katÕlmak
UKOME ve AYKOME ToplantÕlarÕnÕn ve genel kurullarÕnÕn tamamÕna katÕlÕm
sa÷lanacaktÕr.
1.4.2. YatÕrÕmcÕ kuruluúlarÕn iú programlarÕnda eú zamanlÕlÕk takibi yapmak
AltyapÕ hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için ilçemize hizmet eden altyapÕ
kuruluúlarÕyla koordinasyon ve iúbirli÷ini geliútirmek amacÕ ile Fen øúleri Müdürlü÷ü yol ve
kaldÕrÕm çalÕúma programÕnÕ AYKOME, UKOME kararlarÕna uygun olarak yapacaktÕr.
2.1. Mevcut yeúil alanlarÕ korumak, bozulan yeúil alanlarÕ iyileútirmek
2.1.1. Sulama Sistemlerini Modernleútirmek
Tanker ve hortum ile sulanan parklardan büyük olanlarÕna otomatik sulama sistemi
kurarak zaman ve iú gücünden tasarruf yapÕlmasÕ düúünülmektedir.
2.1.2. Kent MobilyalarÕnÕ Yenilemek
Parklarda bulunan bank, çöp sepeti ve oyun gruplarÕnÕn eskiyenlerinin yenilenmesi
çalÕúmalarÕ yapÕlacaktÕr.
2.1.3. Küresel IsÕnmaya Uygun Olarak, Bitki Örtüsünü Yenilemek
Parklarda mevsime uygun bitki örtüsü yenilemeleri yapÕlacak, daha dayanÕklÕ uzun
ömürlü bitkiler seçilerek küresel ÕsÕnmanÕn etkisi azaltÕlmaya çalÕúÕlacaktÕr.
2.1.4. Spor SahalarÕnÕ Yenilemek
Buca ilçesindeki spor alanlarÕnÕn yenilemeleri ve bakÕmlarÕ yapÕlarak basket sahasÕ ve
fitness alanlarÕ oluúturulacaktÕr.
2.1.5. Parklarla ølgili Veri BankasÕ Oluúturmak
Buca ilçesinde yer alan parklarÕn veri bankasÕ oluúturularak, toplanan bilgiler uygun bir
programa iúlenerek kullanÕmÕ sa÷lanacaktÕr.
2.2. Kiúi baúÕna düúen yeúil alan miktarÕnÕ arttÕrmak.
2.2.3. Yeni park alanlarÕ oluúturmak
Buca ølçesine 2014 yÕlÕ içinde imar planÕnda park olarak gözüken mülkiyet sorunu
olmayan alanlarÕn park haline getirilmesi konusunda çalÕúmalar yapÕlacaktÕr.
2.2.4. Mevcut fidanlÕk ve sera alanÕ modernizasyonu
Sera ve depo koúullarÕnÕn iyileútirilmesi yapÕlacaktÕr.
2.2.5. Park tadilatÕ çalÕúmalarÕnÕ yapmak
Buca ilçesinde 2014 yÕlÕ içinde, mevcut parklarda ve yeúil alanlarda oyun seti, spor
aleti, ve çim alanlarÕn tadilat çalÕúmalarÕ yapÕlacaktÕr.
ODAK 4: ÇEVRE YÖNETøMø VE SAöLIK
1.1. Belediyemizin temizlik hizmetleri ile ilgili vatandaú memnuniyetini %75
seviyesine yükseltmek.
1.1.1. KonteynÕrlardan çöp alÕndÕktan sonra, çevresinin detaylÕ temizli÷ini yapmak
KonteynÕrlarÕmÕzda toplanan çöplerin boúaltÕlmasÕndan sonra, konteynÕrlarÕn çevresi
süpürülerek, detaylÕ temizli÷i yapÕlacaktÕr.
1.1.2. Düzenli olarak konteynÕrlarÕ yÕkayÕp, ilaçlamak
KonteynÕrlarÕmÕzda toplanan çöpler boúaltÕldÕktan sonra, periyodik olarak konteynÕrlar
yÕkanarak, ilaçlamasÕ yapÕlacaktÕr.
1.1.3. Semt pazarlarÕnda çöpleri kaldÕrdÕktan sonra, yÕkama ve dezenfeksiyon yapmak
Semt pazarlarÕnda çöpleri kaldÕrdÕktan sonra, pazar yerleri yÕkanacak ve
dezenfeksiyonu yapÕlacaktÕr.
1.1.4. Evlerden çÕkan küçük çaptaki molozlarÕ yerinde toplamak
Ev tadilatlarÕndan sonra ortaya çÕkan küçük çaptaki molozlar, yerinden alÕnarak moloz
döküm alanlarÕna nakli yapÕlacaktÕr.
1.1.5. Görevden dönen çöp araçlarÕnÕn gövde ve haznelerini yÕkamak ve dezenfekte
etmek
Her vardiya sonrasÕ toplanan çöpleri boúaltÕp, görevden dönen hidrolik sÕkÕútÕrmalÕ çöp
kamyonlarÕ ve moloz araçlarÕnÕn gövde ve hazneleri yÕkanacak, dezenfekte edilecektir.
1.1.6. Yeni yerleúime açÕlan yerleúim birimlerine çöp sepeti ve konteynÕr yerleútirmek
ølçemiz dahilinde yeni yerleúime açÕlan alanlarÕn ihtiyacÕ tespit edilerek, yeterli sayÕda
çöp konteynÕrÕ yerleútirilecektir.
1.1.7. ølçemiz dahilinde bulunan tüm mÕntÕkalarda (mahalle, köy vb.) çöp toplama,
süpürme ve nakli iúlemlerini yapmak
ølçemizde bulunan tüm mahalle, köy, sokak, park ve boú alanlarÕn temizlenmesi
sa÷lanarak toplanan çöpler katÕ atÕk bertaraf tesislerine nakledilecektir.
AyrÕca; yalnÕz yaúayan yaúlÕlarÕn günlük ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlanabilmesi için, temizlik,
günlük bakÕm, alÕúveriú gibi konularda destek verilmesine yönelik olarak çalÕúmalarÕn
yürütülmesi planlanmaktadÕr.
2.1. Bitkisel atÕk ya÷larÕn hanelerden toplanmasÕ için gerekli sistemi kurmak,
halkÕ bu konuda bilinçlendirmek
2.1.1. Bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlÕ; broúür, afiú gibi malzemeler hazÕrlamak,
asmak, da÷Õtmak
AtÕk ya÷larÕn geri kazandÕrÕlmasÕnÕn, çevre ve insan sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan yararlarÕ, geri
dönüúümle sa÷lanacak kazanÕmlarÕn mevzuat do÷rultusunda tanÕtÕmÕ için bilgilendirme ve
bilinçlendirme amaçlÕ broúür, afiú hazÕrlanacaktÕr.
2.1.5. Medya aracÕlÕ÷Õ ile projenin gündemde kalmasÕnÕ sa÷lamak
Bitkisel atÕk ya÷larÕn toplanmasÕ ve bilinçlendirme çalÕúmalarÕnÕn kamuoyuna
duyurularak gündem oluúturulmasÕ için medyada konunun yer almasÕ sa÷lanacaktÕr.
2.2. Evsel atÕklarÕ kayna÷Õnda ayrÕútÕrarak, toplamak üzere gerekli çalÕúmalarÕ
yapmak, halkÕ bu konuda bilinçlendirmek
2.2.1. Bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlÕ; broúür, afiú gibi malzemeler hazÕrlamak,
asmak, da÷Õtmak
Ambalaj atÕklarÕ ile ilgili olarak vatandaúÕn bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi
amacÕyla broúür, afiú vb. hazÕrlanarak da÷ÕtÕlacaktÕr.
2.3. Tehlikeli atÕklarÕ di÷er atÕklardan ayrÕ toplamak üzere gerekli sistemi
kurmak, halkÕ bu konuda bilinçlendirmek
2.3.1. Bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlÕ; broúür, afiú gibi malzemeler hazÕrlamak,
asmak, da÷Õtmak
Bu amaçla hem atÕk pillerin toplanmasÕnÕn duyurulmasÕ hem de bilinçlendirme
çalÕúmalarÕ kapsamÕnda çevre bilincine yönelik bilgilendirici ve uyarÕcÕ amaçlÕ broúür
da÷ÕtÕlmasÕ ve afiú asÕlmasÕ gerçekleútirilecektir.
2.3.3. Belirtilen gün ve saatlerde pil toplama kutularÕnÕn toplanmasÕnÕ sa÷lamak
Belirtilen gün ve saatlerde aksatmadan atÕk pillerin toplanmasÕ, çevre bilincinin
arttÕrÕlmasÕna yönelik halkÕn deste÷i sa÷lanmÕú olacaktÕr.
2.3.4. Medya aracÕlÕ÷Õ ile projenin gündemde kalmasÕnÕ sa÷lamak
Tehlikeli atÕklarÕn toplanmasÕna yönelik bilincin ve uygulamalarÕn geliútirilmesi ve
kamuoyunun deste÷ini almak için yerel ve ulusal basÕnda konunun yer almasÕ sa÷lanacaktÕr.
3.1. Buca halkÕnÕn çevre konusunda daha duyarlÕ ve katÕlÕmcÕ olmasÕ yönünde;
e÷itimler, kampanyalar ve etkinlikler düzenlemek
3.1.1. Dokuz Eylül Üniversitesi çevre mühendisli÷i bölümü ile koordinasyon sa÷lamak
Buca halkÕnÕn çevre konusunda daha duyarlÕ ve katÕlÕmcÕ olmasÕ yönünde; Dokuz Eylül
Üniversitesi Çevre Mühendisli÷i Bölümü ile yÕlda en az 2 kez koordinasyon toplantÕsÕ
yapÕlmasÕ sa÷lanacaktÕr.
3.1.2. Merkezi yerlere ve konteynÕrlara çevre temalÕ afiúler asmak
Hem görüntü kirlili÷inin giderilmesi hem de bilinçlendirme çalÕúmalarÕ kapsamÕnda çöp
toplama araçlarÕ, konteynÕrlar ve merkezi yerlerin, çevre bilincine yönelik bilgilendirici ve
uyarÕcÕ ilanlar ve görsel malzemelerle donatÕlmasÕ sa÷lanacaktÕr.
3.1.3. Dünya Çevre HaftasÕ kapsamÕnda gönüllü ö÷rencilere ve sivil toplum örgütleriyle
birlikte günün anlam ve önemine yönelik etkinlikler düzenlemek
Gönüllü ö÷rencilerle ve sivil toplum örgütleriyle birlikte günün anlam ve önemine
yönelik olarak çevre yürüyüúü düzenlenerek, geri dönüúüm, atÕk pil, atÕk ya÷ toplayan
firmalarla stantlar kurularak çevre bilincine yönelik broúürler da÷ÕtÕlacaktÕr. Merkezi yerlerde,
çevre bilincini tanÕtan broúürlerin da÷ÕtÕmÕ sa÷lanacaktÕr.
3.2. Kurum çalÕúanlarÕnÕn sa÷lÕk alanÕndaki bilgilerini arttÕrmak
3.2.1. Kurum çalÕúanlarÕna ilkyardÕm kursu aldÕrmak
Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn 25406 sayÕ 18.03.2004 tarihli ølk YardÕm Yönetmeli÷inin 16.
maddesi gere÷i tüm kurum ve kuruluúlarda olmasÕ zorunlu ilk yardÕmcÕ istihdamÕ sa÷lanarak,
fertlerin ve toplumun temel sa÷lÕk bilgisini arttÕrmak ve ilkyardÕm bilgi ve becerisinin
yaygÕnlaúmasÕnÕ sa÷lamak hedeflenmiútir. Verilen e÷itimle belediye personelinin ihtiyaç
durumunda ilk yardÕm müdahalesi yapabilecek bilgi ve donanÕma sahip olmasÕnÕ sa÷layarak
KÕzÕlay tarafÕndan 20 kiúilik iúçi, memur personelimize ilk yardÕm kursu verilerek sertifika
almalarÕ sa÷lanacaktÕr.
3.2.2. Yemekhane ve hizmetli personele hijyen e÷itimi vermek
Toplu yaúanan yerlerde verilen hizmetin kalitesini artÕrabilmek ve çalÕúanlarÕn sa÷lÕ÷ÕnÕ
devam ettirebilmesi için, çalÕúma ortamÕnÕn ve kullanÕlan araç gereçlerin temizli÷i önem taúÕr.
Yemekhane ve çay ocaklarÕ gibi hijyene özen gösterilmesi gereken yerlerde hem bu birimdeki
çalÕúanlarÕn hem de hizmet verilen insanlarÕn sa÷lÕklarÕ ve sa÷lÕklarÕnÕn devamÕ için bu e÷itim
verilmektedir. Yemekhane ve çay oca÷Õnda çalÕúan personele 1 Biyolog ve l Hemúiremiz
tarafÕndan hijyen e÷itimi verilecektir.
3.3. Toplumumuzda sÕk görülen sa÷lÕk sorunlarÕnÕn giderilmesi için sa÷lÕk
taramalarÕ yapmak
3.3.1. ølkö÷retim okullarÕnda, a÷Õz-diú hijyeni e÷itimi vererek, do÷ru diú fÕrçalama
tekni÷ini ö÷retmek
Diú hekimimiz tarafÕndan yapÕlan bu çalÕúma Milli E÷itim Müdürlü÷üyle iúbirli÷i
içerisinde belirlenen okullarda ana sÕnÕfÕ ö÷rencilerine a÷Õz diú sa÷lÕ÷Õ e÷itimi verilip, diú
fÕrçalama tekni÷i ö÷retilerek diú macunu ve diú fÕrçasÕ da÷ÕtÕmÕ yapÕlacaktÕr.
3.3.5. Ekonomik durumu elveriúli olmayan hastalarÕn diú tedavilerini poliklini÷imizde
yapmak
Sosyal belediyecilik gere÷i sosyal güvencesi olmayan kiúilerin diú hekimimiz
tarafÕndan müdürlü÷ümüzde bulunan diú poliklini÷imizde tedavileri yapÕlacaktÕr.
3.4. Kent sa÷lÕ÷Õna yönelik tehditlere karúÕ tedbirler almak
3.4.1. øç/dÕú parazit ilaçlama ve kuduz aúÕlama çalÕúmalarÕnÕ yürütmek; kuduz úüpheli
ÕsÕrmalarda müúahade iúlemlerini yapmak
Hayvanlardan bulaúan hastalÕklarla mücadele etmek amacÕyla kent sa÷lÕ÷Õna yönelik
tehditlere karúÕ tedbir almak kapsamÕnda baúÕboú hayvanlardan insanlara geçen zoonoz
hastalÕklar riskini önleyerek, hayvanlarÕn sa÷lÕklÕ bir úekilde yaúamalarÕ sa÷lanacaktÕr.
3.4.2. Sahipsiz sokak hayvanlarÕnÕ kÕsÕrlaútÕrmak ve rehabilite etmek
BaúÕboú hayvanlarÕn üremesi kontrol altÕna alÕnarak, trafik kazasÕ geçirmiú ve hasta
hayvanlara en kÕsa sürede ulaúÕlarak rehabilite edilecektir.
3.4.3. Sahipli hayvanlarÕ aúÕlamak, kayÕt altÕna almak ve çip takmak
Sahipli hayvanlarÕn aúÕlamalarÕ yapÕlarak sahiplerinin hastalÕklar ve beslenme
konusunda bilgilendirilmesi planlanmÕútÕr. Bu çerçevede sokak hayvanÕ kavramÕnÕn büyük
ço÷unlukla eve alÕnÕp kÕsa süre sonra bakÕlmayÕp soka÷a bÕrakÕlan hayvanlardan oluútu÷u ve
hÕzlÕ úekilde üredi÷i varsayÕlarak sahipli hayvanlarÕn kayÕt altÕna alÕnÕp çip takÕlmasÕ suretiyle
soka÷a bÕrakÕldÕklarÕnda sahibi tespit edilecektir.
3.5. Görüntü ve gürültü kirlili÷ini önlemek.
3.5.1. ølan ve reklam tabelalarÕnÕn yönetmeli÷e uygun hale getirilmesini sa÷lamak,
görüntü kirlili÷i yaratan ilan ve reklam tabelalarÕnÕn sökülmesini gerçekleútirmek
ølan ve reklam tabelalarÕnÕn, øzmir Büyükúehir Belediyesi ølan ve Reklam
Yönetmeli÷ine uygun hale getirilebilmesi için özellikle ana cadde ve meydanlara görevli
ekipler çÕkarÕlarak kontrolleri yapÕlacaktÕr. Yönetmeli÷e uygun olmayan tabelalarÕn Plan ve
Proje Müdürlü÷ü ile ortaklaúa çalÕúÕlarak kaldÕrÕlmasÕ sa÷lanacaktÕr. Mobil ekipler kurarak
kaldÕrÕm, yol kenarlarÕna bÕrakÕlan ilan reklam tabelalarÕ, pankart, bez afiúleri geliú güzel vb.
asanlara gerekli iúlemler yapÕlarak görüntü kirlili÷i engellenecektir.
3.5.2. ønúaat atÕklarÕnÕn ve molozlarÕn kent içerisinde geliúigüzel yerlere dökülmesini
engellemek, uymayanlar hakkÕnda cezai iúlem yapmak
Moloz dökümü yapÕlacak yerlerin dÕúÕna moloz dökenlere rastlanÕldÕ÷Õnda 5326 sayÕlÕ
Kabahatler Kanunu’nun 41. maddesi gere÷ince iúlem uygulanacaktÕr. Gelen ihbarlarÕn acilen
de÷erlendirilmesi suretiyle ekiplerce yapÕlacak çalÕúma sonucu görüntü kirlili÷i
engellenecektir.
3.5.3. Gürültü kirlili÷ine neden olan iúyerlerini denetlemek, çevreyi rahatsÕz edici
faaliyetlerini ilgili ünitelerden yardÕm alarak engellemek
Gürültü kirli÷i yaratanlara 5326 SayÕlÕ Kabahatler Kanunun 36/2 maddesi gere÷ince
cezai iúlem uygulanacaktÕr.
3.5.4. Seyyar satÕcÕlarÕn araçlar üzerine ses yükseltici cihazlar takarak yarattÕklarÕ
rahatsÕzlÕklarÕ engellemek
Ses yükseltici cihaz takarak seyyar olarak satÕú yapanlara 5326 SayÕlÕ Kabahatler
Kanunun 36/1 maddesi gere÷i cezai iúlem uygulanarak cihazlarÕn sökülmesi ve yediemine
alÕnmasÕ sa÷lanacaktÕr.
4.1. Denetimlerin etkinli÷ini ve devamlÕlÕ÷ÕnÕ sa÷lamak
4.1.1. øúyeri genel denetimleri
5393 SayÕlÕ Belediye Kanunu do÷rultusunda iúyerlerinin denetlenerek, eksikliklerin
görülmesi durumunda gerekli yasal iúlemler uygulanacaktÕr.
Vatandaú úikayetleri ile Ruhsat ve Denetim Müdürlü÷ü ekibi tarafÕndan ruhsat kontrol
denetimlerine program dahilinde devam edilecektir.
4.1.2. Pazar yerlerinde yönetmelik kapsamÕ dÕúÕndaki faaliyetleri engellemek
Pazar yerlerinde açÕkta gÕda satÕúÕ yapanlarÕn engellenmesi, pazar yerlerinde nizam
intizamÕn sa÷lanmasÕ, pazar yerlerindeki yol ve meydanlarda seyyar olarak satÕú yapanlarÕn
engellenmesi, kapsamÕnda 5957 sayÕlÕ yasa gere÷i görevli personel ile çalÕúmalarÕn
yürütülmesi sa÷lanacaktÕr.
4.1.3. Seyyar faaliyetleri engellemek
Mobil ekiplerle ilçemiz sÕnÕrlarÕ dahilinde seyyar satÕúÕ yapanlarÕ engellemek amacÕyla
seyyar satÕú yapmakta Õsrar edenlere 5326 SayÕlÕ Kabahatler Kanunu’nun 32/1 maddesi
gere÷ince cezai iúlem uygulanacak olup, Cuma günleri cami önlerine gelen seyyar satÕcÕ ve
dilenciler ile okullarÕn açÕlmasÕyla oluúabilecek seyyarlara karúÕ önlem alÕnacaktÕr.
4.1.4. øúyerlerinin kaldÕrÕm iúgallerini önlemek
ølçemizdeki tüm iúyerleri önlerinde bulunan iúgaller üzerinde gerekli çalÕúmalar yapÕlÕp,
2464 SayÕlÕ Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. maddesi 2. fÕkrasÕ gere÷ince uygun olan tüm
iúgallere izin verilecek, uygun olmayanlar men edilecektir. øzinsiz olan iúgaller kaldÕrÕlarak
iúgal alanÕ dÕúÕna açÕlmasÕna izin verilmeyecek, uymayanlara 5326 SayÕlÕ Kabahatler
Kanunu’nun 38/1 maddesi ve Belediye YasaklarÕ Uygulama Yönetmeli÷i’nin 3/1 maddesi
gere÷ince cezai iúlem uygulanacaktÕr.
4.1.5. Belirlenen yerler dÕúÕnda kurban satÕú ve kesimini önlemek
Kurban Komisyonu Hizmetlerinin belirledi÷i alanlar dÕúÕnda kurban satÕú ve kesimine
izin verilmeyecek, alÕnan kararlar do÷rultusunda çalÕúmalar yapÕlacaktÕr. Bahçe, arsa vs.
yerler dÕúÕnda kesim yapanlara 5326 SayÕlÕ Kabahatler Kanunu’nun 41/3 maddesi gere÷ince
cezai iúlem uygulanacak olup, Kurban Komisyonunca izin verilen oto yÕkama yerleri dÕúÕnda
kesim yapan oto yÕkama iúyerine rastlanÕldÕ÷Õnda, 5326 SayÕlÕ Kabahatler Kanunu’nun 32/1
maddesi gere÷ince cezai iúlem uygulanacaktÕr.
4.1.6. Okul kantinlerini denetlemek
OkullarÕn açÕlmasÕ ile birlikte kantinler, yetki dahilinde, ruhsat ve faaliyet yönünden
denetlenecektir.
Her yÕl Eylül ayÕnda kantin denetimlerimiz hijyen ve ruhsat yönünden yapÕlmakta olup,
program dahilinde devam edecektir.
4.1.7. Ruhsat vermek (øúyeri açÕlÕú ruhsatÕ / GSM RuhsatÕ)
ølçemizde bulunan iúyerlerine ruhsat verilmesi ile ilgili çalÕúmalar verilecek ruhsatlÕ
iúyeri sayÕsÕnÕ arttÕrma hedefi ile devam edecektir.
ODAK 5: EöøTøM, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL HøZMETLER
1.1. Kentimizin Dünya StandartlarÕnda Bir Ortama Kavuúabilmesi øçin
Kentlilerin Birikimlerini Ortaya Koyabilecekleri Etkinlikler Düzenlemek
1.1.1. Festivaller Düzenlemek
2014 YÕlÕ içerisinde, UluslararasÕ Kukla Festivali, BelenbaúÕ Yörük Kültürünü
TanÕtma ve Kiraz Festivali, UluslararasÕ Balkan Yemekleri Festivali, AúÕklar ùöleni, Ramazan
Festivali, Ege Mutfak Zirvesi Yemek Festivali, 23 Nisan Çocuk ùenli÷i, olmak üzere 7 adet
festival düzenlenmesi planlanmakta olup duyuru amaçlÕ materyaller (afiú, broúür, pankart, el
ilanÕ vb.) bastÕrÕlacaktÕr.
1.1.2. YarÕúmalar Düzenlemek
Ali RÕza ERTAN ùiir YarÕúmasÕ, 23 Nisan Çocuk Resim YarÕúmasÕ, Suluboya Resim
YarÕúmasÕ ve UluslararasÕ Balkan Yemekleri YarÕúmasÕ olmak üzere 4 adet yarÕúma
düzenlenmesi planlanmakta olup duyuru amaçlÕ materyaller (afiú, broúür, pankart, el ilanÕ vb.)
bastÕrÕlacaktÕr.
1.1.3. Sempozyum ve Kongreler Düzenlemek
Üniversiteler ve Belediyemiz ortaklÕ÷Õnda, gelecek olan talepler do÷rultusunda 1 adet
sempozyum ve kongre düzenlenmesi planlanmakta olup duyuru amaçlÕ materyaller (afiú,
broúür, pankart, el ilanÕ vb.) bastÕrÕlacaktÕr.
1.1.4. Panel, Konferans, Seminerler Düzenlemek
HalkÕn kültür seviyesini arttÕrmak, insanlarÕn bilinçlendirilmesi, güncel konular ve
belirli özel günlerle ilgili bilgi vermek amacÕyla 30 etkinlik panel, konferans, seminer
düzenlenmesi planlanmakta olup duyuru amaçlÕ materyaller (afiú, broúür, pankart, el ilanÕ vb.)
bastÕrÕlacaktÕr.
1.1.5. Sergiler Düzenlemek
Çeúitli teknik ve temalara sahip kiúisel veya karma sergiler ayrÕca Kültür Müdürlü÷ü
bünyesinde gerçekleútirilen kurslarÕmÕzda ortaya çÕkan ürünler ve resimlerden oluúan 30 adet
sergi düzenlenmesi planlanmakta olup duyuru amaçlÕ materyaller (afiú, broúür, pankart, el
ilanÕ vb.) bastÕrÕlacaktÕr. AyrÕca sergi açÕlÕúlarÕnda kokteyl düzenlenecektir.
1.1.6. Konser Düzenlemek
Kültür Müdürlü÷ü bünyesinde devam etmekte olan Türk Halk Müzi÷i ve Türk Sanat
Müzi÷i KorolarÕ tarafÕndan yÕl içerisinde en a 2’úer kez olmak üzere 4 kez gerçekleútirilen
konserler ve zaman kavramÕ bulunmaksÕzÕn organizasyonlar içerisinde gerçekleútirilen Özel
Halk Konserleri, Festivallerimizde yer alan çeúitli sanatçÕlar tarafÕndan verilen Halk
Konserlerinden oluúan toplam 6 konser düzenlenmesi planlanmakta olup duyuru amaçlÕ
materyaller (afiú, broúür, pankart, el ilanÕ vb.) bastÕrÕlacaktÕr.
1.2. ølçemizi Ulusal Ve Uluslar ArasÕ Düzeyde TanÕtÕcÕ Etkinlikler Düzenlemek
1.2.1. TanÕtÕm AmaçlÕ Kitap, CD, Harita, Broúür BastÕrÕlmasÕ
KültürlerarasÕ etkileúimin sa÷lanmasÕ ve yeni kuúaklara aktarÕlmasÕ, Buca’mÕzÕn tarihi
dokusunun ve yöresel zenginliklerinin tanÕtÕlmasÕ amacÕyla 5000 kitapçÕk, 5000 broúür, 5000
adet harita bastÕrÕlmasÕ planlanmÕútÕr.
1.2.2. Yurt øçi ve Yurt DÕúÕ Kardeú ùehir øliúkileri Kurmak ve Var OlanÕ Sürdürmek
Co÷rafi olarak uzakta olan yerleúim yerleriyle kültürel alÕúveriú ve tanÕtÕm amacÕyla
kurulacak birliktelikler, gelecek olan talep kadar gerçekleútirilecektir
1.2.3. Yurt øçi ve DÕúÕ Turizm TanÕtÕm FuarlarÕna KatÕlmak
Buca’mÕzÕn kültürel ve tarihi yapÕsÕnÕn, ürünlerinin tanÕtÕmÕnÕn yapÕldÕ÷Õ øzmir
Enternasyonal FuarÕ Olivetech Zeytin, Zeytinya÷Õ ve Teknolojileri FuarÕ ve Ege Mutfak
Zirvesi (Yemek FuarÕ) olmak üzere 3 adet fuara katÕlÕm sa÷lanmasÕ planlanmaktadÕr.
1.3.Kültürel ve Sanatsal alanda
etkinliklere katÕlÕmÕnÕ sa÷lamak
kentimizde
yaúayan
vatandaúlarÕmÕzÕn
1.3.1. Hobi ve Sanatsal AmaçlÕ Kurslar Düzenlemek
Kültür Müdürlü÷ü bünyesindeki Kültür Sanat Merkezi, Güzel Sanatlar ve Mesleki
E÷itim Merkezi ve KadÕn Aktivite Merkezi’nde çocuk ve yetiúkinlere yönelik olarak “Çocuk
ve Yetiúkin Resim Kursu, Gitar Kursu, Keman Kursu, Çocuk, Yetiúkin ve Engelli Tiyatro
KurslarÕ, TakÕ TasarÕm Kursu, Dekoratif El SanatlarÕ, Çocuk Korosu, Türk Halk Müzi÷i
Korosu, Türk Sanat Müzi÷i Korosu, Çocuk Satranç Kursu, Ba÷lama Kursu, Rölyef, Tel
KÕrma Kursu olmak üzere 15 farklÕ dalda kurs gerçekleútirilmesi planlanmaktadÕr. Kurs
kayÕtlarÕnÕn baúlama tarihlerinin duyurulmasÕ amacÕyla materyaller (afiú, broúür, pankart, el
ilanÕ vb.) bastÕrÕlacaktÕr.
1.3.2. Devlet ve Özel Tiyatrolar øle Konserlerin Buca’lÕlarla BuluúmasÕ Konusunda
Olanak Sa÷lamak
Belirli gün ve haftalarda, milli bayramlarÕmÕzda veya çeúitli etkinliklerimiz
kapsamÕnda devlet ve özel tiyatro gösterilerinden oluúan 6 adet etkinlik düzenlenmesi
planlanmakta olup duyuru amaçlÕ materyaller (afiú, broúür, pankart, el ilanÕ vb.)
bastÕrÕlacaktÕr.
1.4.Türkçe’nin Etkin ve Do÷ru KullanÕmÕnÕn Sa÷lanmasÕ; Kültür Düzeyinin
Yükseltilmesi ve Okuma AlÕúkanlÕ÷ÕnÕn KazandÕrÕlmasÕ AmacÕyla Etkinlikler
Düzenlemek
1.4.1. Okuma Etkinlikleri Düzenlemek
Buca sÕnÕrlarÕ içerisindeki ilkö÷retim okullarÕ ile birlikte 2 adet okuma etkinli÷i
(örne÷in kompozisyon yarÕúmalarÕ) düzenlenmesi planlanmakta olup duyuru amaçlÕ
materyaller (afiú, broúür, pankart, el ilanÕ vb.) bastÕrÕlacaktÕr.
1.4.2. ùair ve YazarlarÕn KatÕlaca÷Õ ømza Günleri Düzenlemek
Önemli gün ve haftalar baúta olmak üzere úair ve yazarlarÕn katÕlaca÷Õ 3 adet imza günü
düzenlenmesi planlanmakta olup duyuru amaçlÕ materyaller (afiú, broúür, pankart, el ilanÕ vb.)
bastÕrÕlacaktÕr.
1.4.3. Kitap Toplama KampanyalarÕ Düzenlemek
øhtiyacÕ olan okullara, yetersiz sayÕda kitaplarÕ bulunan çeúitli yerlerdeki kütüphanelere
1 adet kitap toplama kampanyasÕ düzenlenmesi planlanmakta olup duyuru amaçlÕ materyaller
(afiú, broúür, pankart, el ilanÕ vb.) bastÕrÕlacaktÕr.
1.4.4. Kütüphanemizde Bulunan KitaplarÕn Güncellenmesini Sa÷lamak
Kütüphanemizde her yÕl düzenli olarak gerçekleútirilen en az 1000 kitap
güncellemesinin gerçekleútirilmesi planlanmaktadÕr.
1.4.5. Film ve Belgesel Film Gösterileri Düzenlemek
Kültürel birikimi arttÕrmak, bilgi vermek ve toplumsal olaylara dikkat çekmek adÕna
belirli gün ve haftalara özel 10 adet belgesel film gösterimleri, dia ve belgesel film
gösterimleri gerçekleútirilmesi planlanmakta olup duyuru amaçlÕ materyaller (afiú, broúür,
pankart, el ilanÕ vb.) bastÕrÕlacaktÕr.
2.1.Çeúitli Spor Aktivitelerine KarúÕ HalkÕmÕzÕ DuyarlÕ Hale Getirmek ve Bu
SporlarÕ Gündeme TaúÕmak AmacÕyla KarúÕlaúmalar Düzenlemek ve KatkÕ
Sa÷lamak
2.1.1. Tenis, Briç, Satranç, TurnuvalarÕ Düzenlemek
Buca Belediyesi Briç TurnuvasÕ, Satranç TurnuvasÕ, Babalar Günü Tavla TurnuvasÕ
olmak üzere toplam 3 adet turnuva düzenlenmesi planlanmakta olup duyuru amaçlÕ
materyaller (afiú, broúür, pankart, el ilanÕ vb.) bastÕrÕlacaktÕr.
2.1.2. Binicilik Konusunda Kurslar Açmak ve Turnuvalar Düzenlemek
Binicilik ile ilgili gelecek olan talep kadar kurs açÕlmasÕ ve turnuva düzenlenmesi
planlanmakta olup gerçekleúmesi halinde duyuru amaçlÕ materyaller (afiú, broúür, pankart, el
ilanÕ vb.) bastÕrÕlacaktÕr.
2.1.3. Amatör Spor Kulüplerine Ayni Destek Sa÷lamak
Gelecek talep do÷rultusunda mevcut amatör spor kulüplerine ayni destek verilmesi
amaçlanmaktadÕr.
2.1.4. Spor OkullarÕ Açmak
Spor faaliyetlerini desteklemek, çocuklarÕn ve yetiúkinlerin kötü alÕúkanlÕklardan
korunmasÕ ve spora yönelmesi amacÕyla gelecek talep do÷rultusunda spor okullarÕnÕn açÕlmasÕ
planlanmakta olup, duyuru amaçlÕ materyaller (afiú, broúür, pankart, el ilanÕ vb.)
bastÕrÕlacaktÕr.
2.1.5. Bisiklet Turu Düzenlemek (Ata’ya SaygÕ Bisiklet Turu)
29 Ekim Cumhuriyet BayramÕ ve/veya 10 KasÕm Atatürk’ü Anma günlerinde 1 adet
Ata’ya SaygÕ Bisiklet Turu etkinli÷inin gerçekleútirilmesi planlanmakta olup, duyuru amaçlÕ
materyaller (afiú, broúür, pankart, el ilanÕ vb.) bastÕrÕlacaktÕr. AyrÕca Ata’ya SaygÕ Bisiklet
Turu’na katÕlacak olan katÕlÕmcÕlara ücretsiz olarak da÷ÕtÕlmak üzere, o günü anlatan, logolu
tiúörtlerin bastÕrÕlmasÕ düúünülmektedir.
2.1.6. KadÕn Aktivite Merkezimizde Spor KurslarÕ Düzenlemek
Kültür Müdürlü÷ü bünyesinde yer alan KadÕn Aktivite Merkezimizde fitness, plates ve
yüzme kurslarÕnÕn verilmesi planlanmaktadÕr.
3.1.Engellilerin Sosyalleúmesi, Toplum øçerisinde Daha Aktif Rol
Üstlenebilmeleri ve Güven DuygularÕnÕn Tazelenmesi AmacÕyla ÇalÕúmalar
Yapmak ve Etkinlikler Düzenlemek
3.1.2. Engelli Bireyleri ve YakÕnlarÕnÕ HaklarÕ Konusunda Bilinçlendirici Broúür vs.
ÇalÕúmalarÕ Yapmak
Engellilerin di÷er vatandaúlar gibi birer birey olduklarÕ bilincini toplumun tüm
katmanlarÕna yerleútirmek, tüm birey ve ailelerini yeterli bilgi ve bilinç seviyesine ulaútÕrmak
amacÕyla 1000 adet broúür bastÕrÕlmasÕ planlanmÕútÕr.
3.2.KadÕnlarÕn Toplum øçerisinde Sosyalleúmelerini Sa÷lamak
3.2.1. KadÕn DanÕúma Birimini TanÕtÕcÕ Afiú, Broúür ÇalÕúmalarÕ Yapmak
KadÕna yönelik úiddetin tespiti ve çözüm yollarÕ, aile içi ya da toplumsal yaúamda
karúÕlaúÕlan fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik yönden úiddete u÷rayan kadÕnlarÕmÕzÕn
sorunlarla baú etme yollarÕ ile ilgili konularÕ kapsayan destek ve bilgilendirme amaçlÕ 1000
adet broúür bastÕrÕlmasÕ planlanmÕútÕr.
3.2.2. KadÕnlarÕmÕzÕn El Emeklerini De÷erlendirmek Üzere Pazar oluúturmak
Buca sÕnÕrlarÕ içerisinde yaúayan ev hanÕmlarÕmÕzÕn yaptÕklarÕ el ürünlerini satarak ev
ekonomisine katkÕda bulunmalarÕnÕ sa÷lamak amacÕyla ùirinyer Pazaryeri’nde haftanÕn 1
günü kurulan Üretici KadÕnlar PazarÕnÕn, 2014 yÕlÕnda da devam etmesi planlanmÕútÕr.
3.2.3. Çeúitli Kurslar Düzenlemek
KadÕnlarÕmÕzÕn el becerilerini geliútirmek ve hobi edinmelerini sa÷lamak amacÕyla
Kültür Sanat Merkezi, KadÕn Aktivite Merkezi ve Güzel Sanatlar ve Mesleki E÷itim
Merkezi’nde 2014 yÕlÕnda da kurslar açÕlmasÕ düúünülmektedir.
3.2.4. Kiúisel ve Ruhsal Geliúimlerini ArttÕrÕcÕ Seminerler Yapmak
8 Mart Dünya KadÕnlar Günü baúta olmak üzere KadÕn Aktivite Merkezi ve Güzel
Sanatlar ve Mesleki E÷itim Merkezi’mizde kadÕnlara yönelik 4 adet seminer ya da etkinlik
düzenlenmesi planlanmakta olup, duyuru amaçlÕ materyaller (afiú, broúür, pankart, el ilanÕ
vb.) bastÕrÕlacaktÕr.
3.2.5. Meslek Edindirme KurslarÕ Düzenlemek
KadÕnlarÕmÕzÕ çalÕúma hayatÕna kazandÕrmak ve toplum içerisinde aktif rol
üstlenebilmelerini sa÷lamak amacÕyla, Buca Halk E÷itim Merkezi iúbirli÷iyle Güzel Sanatlar
ve Mesleki E÷itim Merkezi’mizde 4 adet meslek edindirme kursu açÕlmasÕ planlanmakta olup,
duyuru amaçlÕ materyaller (afiú, broúür, pankart, el ilanÕ vb.) bastÕrÕlacaktÕr.
3.3. Buca ilçesinde yaúayan ihtiyaçlÕ gruplara her yÕl ayni ve nakdi yardÕmlar
yapÕlarak durumlarÕnÕn iyileútirilmesini sa÷lamak
3.3.1. Hizmet gereksinimi olan kiúilere uygun koúullarda ayni / nakdi yardÕmlarÕn
yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak
5393 sayÕlÕ Belediye Kanunu’nun 13, 18/m, 38/n maddeleri ve bu kanuna göre
hazÕrlanmÕú Belediyemiz YardÕm Yönetmeli÷ine istinaden muhtaç durumda olan kiúi ve
ailelere ayni ve nakdi yardÕm yapÕlmasÕ planlanmÕútÕr.
3.3.2. Buca ilçesinde okuyan ihtiyacÕ olan baúarÕlÕ ilkokul, ortaokul ve lise ö÷rencilerine
e÷itimlerine katkÕ sa÷lamak için ayni/nakdi yardÕm yapmak
5393 sayÕlÕ Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi ve 60. maddesinin (i)
bendine dayanÕlarak hazÕrlanmÕú olan tahsil yönetmeli÷ine istinaden Buca ilçesinde okuyan
ihtiyacÕ olan baúarÕlÕ ilkokul, ortaokul ve lise ö÷rencilerine tahsil yardÕmÕ yapÕlacaktÕr.
3.3.3. Muhtaç asker ailelerinin durumlarÕnda iyileúme sa÷lamak
4109 sayÕlÕ Asker Ailelerinde Muhtaç Olanlara YardÕm HakkÕnda Kanun gere÷i Buca
Belediyesi sÕnÕrlarÕ içinde muhtaç asker ailelerine yardÕm yapÕlmasÕ hedeflenmiútir.
3.3.4. Çocuk koruma kanunu gere÷ince haklarÕnda iúlem yapÕlmÕú çocuklarÕn muhtaç
olduklarÕ anlaúÕlan ailelerine ayni/ nakdi yardÕmda bulunmak
Çocuk Koruma Kanunu gere÷ince haklarÕnda iúlem yapÕlmÕú çocuklarÕn muhtaç
olduklarÕ anlaúÕlan ailelerine ayni/nakdi yardÕm yapÕlmasÕ hedeflenmiútir.
3.3.5. Belediyemize ba÷lÕ Geçici BarÕnma Merkezinde ihtiyaçlÕ kiúilerin yemek ve
barÕnma ihtiyacÕnÕ karúÕlamak
5393 sayÕlÕ Belediye Kanununun 13, 14/a, 18/m maddeleri ve bu kanuna göre
hazÕrlanmÕú yönetmelik gere÷i barÕnma sorunu yaúayan birey ve ailelerin barÕnma ile birlikte
yemek ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlanmasÕ sa÷lanacaktÕr.
ODAK 6: KENT VøZYONU
1.1. Buca’da geniú rekreaktif merkez alanlarÕ oluúturmak
1.1.4. Seçilen uygulama projesi do÷rultusunda rekreasyon ve spor alanÕ gerçekleútirmek
Sözkonusu faaliyet do÷rultusunda 1 adet rekreasyon alanÕnÕn inúaatÕ tamamlanarak
hizmete sunulacaktÕr.
1.3. ùirinyer Tansaú arkasÕnda yer alan yeúil alanÕ ø.B.ù.B. ile koordineli olarak
sosyo-kültürel ve rekreasyon alanÕ olarak kentin kullanÕmÕna kazandÕrmak ve
aynÕ alanda var olan ùirinyer Pazaryerini “KatlÕ Pazaryeri” olarak iyileútirmek
ve hizmete açmak.
1.3.3 Uygulama projeleri do÷rultusunda öncelikle “KatlÕ Pazaryeri” kullanÕmÕnÕn
uygulamasÕnÕ ø.B.ù.B. ile koordineli olarak yapmak.
øzmir Büyükúehir Belediyesi’nin yetki alanÕnda kalan yer için protokol imzalanmÕútÕr.
1.4. Buca’da organik tarÕmÕ geliútirmek
1.4.2. Organik tarÕm konusunda Buca köylerinde her türlü teknik bilgi ve yardÕmÕ
yapmak
Buca köylerindeki organik ürünlerin fuarlarda tanÕtÕmÕ yapÕlarak, köydeki üreticilerin
organik tarÕmla ilgili kurumlarla iletiúimi sa÷lanacak, organik ürün nasÕl üretilir, sertifikasyon
nasÕl alÕnÕr, üreticilere anlatÕlarak, arazide uygulamalarÕ takip edilecektir. AyrÕca, organik
çalÕúma grubuyla organik ürünün tanÕtÕmÕ, üreticinin teúviki için neler yapÕlabilece÷i
planlanarak uygulamaya geçilecektir.
1.4.3. Organik tarÕm pazarÕ kurmak ve yaygÕnlaútÕrmak
Buca'da organik tarÕm pazarÕnÕn kurulmasÕ ve uygulamanÕn ilçenin tüm kesimlerinde
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ sa÷lanacaktÕr. AyrÕca, Buca köylerinde üretilen organik ürünlerin
pazarlamasÕ ile ilgili olarak üreticilere yardÕm edilerek, pazarlarda gösterilen noktalarda satÕú
yapmalarÕ sa÷lanacaktÕr.
1.6. Buca’yÕ Kültür ve Kongre Merkezi haline getirmek
1.6.1. Gençlik kültür ve aktivite merkezi yapmak
2014 yÕlÕ içerisinde 1 adet Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi yapÕlacaktÕr.
1.7. Buca’da tarihi ve kültürel mirasÕ kazanmak ve canlandÕrmak için “Nostalji
Soka÷Õ” yapmak veya yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
1.7.4. Projeler do÷rultusunda uygulamalarÕ ilgili kurum ve kuruluúlarla koordineli
olarak gerçekleútirmek.
Sözkonusu faaliyet için DumlupÕnar mah. YanÕkkahveler Mevkiinde bulunan toplam
20 adet sokakta yer döúemesi yenileme çalÕúmasÕ gerçekleútirilecektir. ÇalÕúmalar 2013
yÕlÕnda baúlayarak, 2014 yÕlÕnda devam edecektir.
1.10.Buca’da ticari hayatÕ canlandÕrmak amacÕyla, modern alÕúveriú merkezi
alanlarÕ oluúturmak
1.10.1. KapalÕ Pazar yeri yapmak
2014 yÕlÕ içerisinde 2 adet pazaryeri inúasÕ tamamlanarak halkÕmÕzÕn hizmetine
açÕlacaktÕr.
1.11.Toplumsal dayanÕúmayÕ geliútirmek ve yaygÕnlaútÕrmak amacÕyla kente ithaf
edilmek üzere kültür merkezleri oluúturmak.
1.11.3.Seçilen proje do÷rultusunda uygulamanÕn gerçekleúmesini sa÷lamak.
Sözkonusu faaliyet do÷rultusunda 2013 yÕlÕnda 1 adet nikah sarayÕ yapÕlacaktÕr.
24.800.000,00
SERMAYE GøDERLERø
SERMAYE TRANSFERLERø
BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEK
6
7
8
9
TOPLAM BÜTÇE DIùI KAYNAK
øHTøYACI
TOPLAM KAYNAK øHTøYACI
YURT DIùI
DøöER YURT øÇø
DÖNER SERMAYE
60.851.200,00
60.851.200,00
3.983.500,00
1.680.000,00
CARø TRANSFERLER
5
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK øHTøYACI
2.019.000,00
4
34.371.200,00
MAL VE HøZMET ALIM
GøDERLERø
FAøZ GøDERLERø
3
114.148.800,00
114.148.800,00
9.714.000,00
900.000,00
16.107.500,00
33.635.640,00
7.734.355,00
SGK DEVLET PRøMø GøDERLERø
40.054.805,00
GENEL YÖNETøM
GøDERLERø TOPLAMI
2
FAALøYET TOPLAMI
PERSONEL GøDERLERø
BUCA BELEDøYESø
EKONOMøK KOD
TOPLAM KAYNAK øHTøYACI TABLOSU
1
øDARE ADI
D- ødarenin Toplam Kaynak øhtiyacÕ
BÜTÇE KAYNAK øHTøYACI
BÜTÇE DIùI
KAYNAK
DøöER øDARELER
TRANSFER EDøLECEK
KAYNAKLAR TOPLAMI
175.000.000,00
175.000.000,00
9.714.000,00
900.000,00
40.907.500,00
5.663.500,00
2.019.000,00
68.006.840,00
7.734.355,00
40.054.805,00
GENEL TOPLAM
Kültür ve Sosyal øúler Müd.
BasÕn YayÕn ve Halkla øliú. Müd.
1.4.3.Kent konseyinin sekretarya hizmetlerini yürütmek.
1.4.4.Halk günü düzenlemek.
1.1.3.Her personel için yetkinlik geliútirme planÕ hazÕrlamak.
1.2.2.Toplu iú sözleúmesi.
1.2.Personelin performansÕnÕ/motivasyonunu
artÕrmak ve iletiúimini güçlendirmek.
ønsan KaynaklarÕ ve E÷itim Müd.
ønsan KaynaklarÕ ve E÷itim Müd.
SORUMLU MÜDÜRLÜKLER
BasÕn YayÕn ve Halkla øliú. Müd.
1.4.2.Muhtarlar ile periyodik toplantÕlar yapmak.
FAALøYETLER
BasÕn YayÕn ve Halkla øliúkiler
Müdürlü÷ü
Tüm Müdürlükler
1.3.2.Süreç iyileútirmesi yapmak.
1.4.1.Belediye hizmetlerine yönelik kamuoyu yoklamalarÕ ve
anket yapmak.
Strateji Geliútirme Müdürlü÷ü
Strateji Geliútirme Müdürlü÷ü
1.2.3.Hedeflerin etkinliklerini ölçmek.
1.3.1.Süreç performansÕnÕ izlemek.
Strateji Geliútirme Müdürlü÷ü
1.2.2.Hedeflerin performans kriterlerini belirlemek.
ønsan KaynaklarÕ ve E÷itim Müd.
ønsan KaynaklarÕ ve E÷itim Müd.
ønsan KaynaklarÕ ve E÷itim Müd.
Strateji Geliútirme Müdürlü÷ü
1.1.Norm kadro esaslarÕ çerçevesinde; iúin ve
personelin nitelikleri gözetilerek, müdürlüklerin
ihtiyacÕ do÷rultusunda personel planlamasÕnÕ
tamamlamak.
ODAK 1: KURUMSAL YAPI øNSAN KAYNAKLARI
PERFORMANS HEDEFø
1.4.Buca’lÕlarÕn kente sunulacak hizmetlere
iliúkin kararlara katÕlÕmcÕ olmalarÕnÕ sa÷lamak.
1.3.Sürece dayalÕ yönetim anlayÕúÕnÕn
devamlÕlÕ÷ÕnÕ sa÷lamak.
1.2.Hedeflerle yönetim anlayÕúÕnÕ geliútirmek.
1.1.2.ÇalÕúanlarÕn kiúisel ve mesleki geliúimini arttÕrÕcÕ
e÷itimler düzenlemek.
1.1.3.E÷itimlerin etkinli÷ini ölçmek.
1.1.Sürekli iyileútirme çalÕúmalarÕnÕ
yaygÕnlaútÕrmak.
SORUMLU MÜDÜRLÜKLER
1.1.4.Kurum içi e÷itimci kadrosunun e÷itim
vermelerini sa÷lamak.
1.2.1.Birim hedeflerini oluúturmak.
FAALøYETLER
PERFORMANS HEDEFø
ODAK 1: KURUMSAL YAPI - ORGANøZASYON YAPISI VE YÖNETøM
1.4.2.Çeúitli fonlarÕn kullanÕmÕ ile proje havuzunu
oluúturmak.
1.2.BasÕn kurumlarÕ ile belediye arasÕndaki
iletiúimi güçlendirmek amacÕyla düzenli
etkinlikler yapmak.
BasÕn YayÕn ve Halkla øliú. Müd.
BasÕn YayÕn ve Halkla øliú. Müd.
1.2.2.Belediye muhabirleriyle sohbet toplantÕlarÕ düzenlemek.
BasÕn YayÕn ve Halkla øliúkiler Müd.
SORUMLU MÜDÜRLÜKLER
BasÕn YayÕn ve Halkla øliúkiler Müd.
Özel Kalem Müdürlü÷ü
UlaúÕm Hizmetleri Müdürlü÷ü
UlaúÕm Hizmetleri Müdürlü÷ü
UlaúÕm Hizmetleri Müdürlü÷ü
1.2.1.Medya kurumlarÕnÕ ziyaret etmek.
1.1.2.Cenaze sahibi ve yakÕnlarÕna taziyede bulunmak.
ODAK 1: KURUMSAL YAPI - HALKLA
øLøùKøLER
PERFORMANS HEDEFø
FAALøYETLER
1.1.Buca’ lÕlarÕn belediyemizle ilgili, istek,
1.1.1.øúgücü arz ve taleplerinde aracÕlÕk yapmak.
úikayet ve önerilerinin takip edildi÷i çözüm masasÕ
hizmet standartlarÕnÕ geliútirmek.
1.4.Alternatif proje kaynaklarÕ üretmek.
1.3.3.AkaryakÕt taúÕtmatik sistemini kurmak.
1.3.1.KullanÕm ömrünü tamamlamÕú araçlarÕ hurdaya
çÕkarmak.
1.3.2.Araç takip sistemini kurmak.
1.3.Belediye harcamalarÕnda tasarruf sa÷lamak.
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
1.1.3.Ödenmeyen vergileri takip ederek icra takip
iúlemlerini yapmak.
1.2.1.Adres bilgi sistemi ile adres bilgilerini güncellemek.
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
1.1.2.øúgaliye harçlarÕnÕn tahakkuk ve tahsilatlarÕnÕ yerinde
yapmak.
1.1.Mevcut gelir kaynaklarÕ içerisinde emlak,
çevre-temizlik vergisi, idari para cezalarÕ ve
iúgaliye harçlarÕna iliúkin tahsilat oranlarÕnÕn
arttÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
1.2.KayÕt dÕúÕlÕ÷Õ azaltmak
Mali Hizmetler Müdürlü÷ü
FAALøYETLER
SORUMLU MÜDÜRLÜKLER
ønsan KaynaklarÕ ve E÷itim Müd.
PERFORMANS HEDEFø
ODAK 1: KURUMSAL YAPI - MALø YÖNETøM VE KONTROL
1.2.4.Personelin özel günlerini takip etmek.
1.3.1.Personele temel bilgisayar ve office programlarÕ
e÷itimlerini vermek.
1.3.Belediye personelinin iú verimlili÷i ve
çalÕúma standartlarÕnÕ yükseltmek amacÕ ile
bilgisayar e÷itimlerini sa÷lamak.
PERFORMANS HEDEFø
ODAK 2: øMAR VE ùEHøRCøLøK
1.6.Teknolojik altyapÕyÕ güçlendirmek,
veri güvenli÷ini üst seviyeye çÕkarmak.
1.5.Kurum bazÕnda evrak kayÕt iúlemlerinin
(yasalar çerçevesinde ) dijital ortamda kayÕt altÕna
alÕnarak otomasyonu sa÷lamak.
Bilgi øúlem Müdürlü÷ü
1.1.2.Online belediye iúlemleri konusunda tanÕtÕm
çalÕúmalarÕ yapmak.
1.1.Kurumumuzca sunulan e-belediye
hizmetlerini yaygÕnlaútÕrmak.
SORUMLU MÜDÜRLÜKLER
Bilgi øúlem Müdürlü÷ü
1.6.4. Yeni Nesil Güvenlik DuvarÕ (NGFW) alÕmÕnÕ
gerçekleútirmek.
FAALøYETLER
Bilgi øúlem Müdürlü÷ü
Bilgi øúlem Müdürlü÷ü
1.5.3.Dijital ve Web ortamÕnda evrak kayÕt iúlemlerini
yürütmek.
1.6.2.Müdürlüklerin ihtiyaçlarÕ do÷rultusunda bilgisayar
alÕmlarÕnÕ gerçekleútirmek.
ønsan KaynaklarÕ ve E÷itim Müd.
1.5.1.Evrak kayÕt personellerine program ve
mevzuat e÷itimi vermek.
Bilgi øúlem Müdürlü÷ü
SORUMLU MÜDÜRLÜKLER
BasÕn YayÕn ve Halkla øliú. Müd.
1.3.2.TanÕtÕm filmleri hazÕrlamak.
FAALøYETLER
BasÕn YayÕn ve Halkla øliú. Müd.
1.3.1.ønternet gazetesi hazÕrlamak.
ODAK 1: KURUMSAL YAPI - BøLGø
TEKNOLOJøLERø
PERFORMANS HEDEFø
1.3.Belediyenin etkinlik ve hizmetlerini halka
do÷rudan duyurmak.
BasÕn YayÕn ve Halkla øliú. Müd.
1.2.3.10 Ocak ÇalÕúan Gazeteciler Gününü gazeteciler
cemiyeti iúbirli÷i ile kutlamak.
2.3.Mahkeme kararlarÕ ile iptal edilen imar
uygulamalarÕnÕ mahkeme kararlarÕ
do÷rultusunda uygulamak.
2.2.Kentsel yenileme planlarÕna iliúkin
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarÕnÕ etaplar
halinde hazÕrlamak / hazÕrlatmak.
1.1.Buca ilçe sÕnÕrlarÕ içerisindeki yürürlükte
bulunan her ölçekteki imar planlarÕnÕn øzmir
Büyükúehir Belediyesi ile koordineli olarak
iyileútirmek, revizyonunu yapmak ya da
yaptÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
2.3.1.ødare mahkemelerince verilen imar uygulamalarÕnÕn
iptaline iliúkin kararlar karúÕsÕnda idaremizce bu iptal
kararlarÕ icaplarÕ uyarÕnca ve yasal prosedürler çerçevesinde
mahkeme kararlarÕnÕn uygulanmasÕnÕ sa÷lamak / sa÷latmak.
Etüt Proje Müdürlü÷ü
Plan ve Proje Müdürlü÷ü
Plan ve Proje Müdürlü÷ü
1.1.4.Yürürlükteki bulunan 1/1000 ölçekli uygulama
ømar PlanlarÕnÕ uyumlu hale getirilmiú ve iyileútirilmiú olan,
kentsel dönüúüm ve kentsel yenileme alanlarÕ olarak
belirlenmiú bölgeler dÕúÕnda kalan alanlara iliúkin 1/5000
ölçekli nazÕm imar planlarÕ do÷rultusunda etaplar halinde
revize etmek.
2.2.2.Belirlenen alanÕn detaylÕ jeolojik etüt raporlarÕnÕ ve
1/1000 ölçekli imar planlarÕnÕ hazÕrlamak ve meclise sunmak.
Plan ve Proje Müdürlü÷ü
1.1.3.Yürürlükteki bulunan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planlarÕ sÕnÕrlarÕ içerisinde kalan tüm alana iliúkin
1/5000 ölçekli nazÕm imar planÕ ile 1/1000 ölçekli uygulama
imar planlarÕnÕ 1/5000 ölçekte uyumlu hale getirerek ,
iyileútirilmesine iliúkin önerinin øzmir Büyükúehir
Belediyesi’ne sunulmasÕnÕ sa÷lamak.
Plan ve Proje Müdürlü÷ü
Plan ve Proje Müdürlü÷ü
1.1.2.Kaynaklar bölgesinin 1/1000 ölçekli imar planlarÕnÕ
üst ölçekli öneri imar planlarÕ do÷rultusunda iyileútirmek,
revize etmek.
2.2.1.Kentsel yenileme alanÕ belirlemek.
Plan ve Proje Müdürlü÷ü
1.1.1.Kaynaklar bölgesinin öneri 1/25000 ve 1/5000
ölçekli nazÕm imar planlarÕnÕn øzmir Büyükúehir
Belediyesince yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
FAALøYETLER
1.1.1.Trafik akÕúÕnÕ gözlemlemek ve imar planlarÕ
üzerinde etüt yapmak.
PERFORMANS HEDEFø
1.1.Buca ilçesini di÷er yerleúim bölgelerine
ba÷layan ana arterlerin yetersiz olmasÕ
dolayÕsÕyla, Buca’da yeni ulaúÕm akslarÕnÕ
belirlemek ve øzmir Büyükúehir Belediye
BaúkanlÕ÷Õna sunmak.
ODAK 3: KENTSEL ALTYAPI
3.2.1.Belediye personeline yangÕn, afet ve sonrasÕnda
alÕnacak tedbirler konusunda e÷itim düzenlemek.
Plan Proje Müdürlü÷ü/
Etüt Proje Müdürlü÷ü/
Fen øúleri Müdürlü÷ü
SORUMLU MÜDÜRLÜKLER
Sivil Savunma UzmanlÕ÷Õ
Sivil Savunma UzmanlÕ÷Õ
3.1.2.Sivil Savunma, topyekun savunma, ola÷anüstü hal,
seferberlik -savaú hali hazÕrlÕklarÕna ait planlarÕn
güncelleme çalÕúmalarÕnÕ yapmak.
3.2.OlasÕ afet zararlarÕnÕn azaltÕlmasÕ için
e÷itimler düzenlemek.
Sivil Savunma UzmanlÕ÷Õ
3.1.1.Afet destek planÕ ve çadÕrkent projesinin
güncelleme çalÕúmalarÕnÕ yapmak.
3.1.ølçemize ait afet ve sivil savunma
planlarÕnÕ güncellemek.
YapÕ Kontrol Müdürlü÷ü
Emlak ve østimlak Müdürlü÷ü
2.4.2.Buca ilçesi kapsamÕnda, ekonomik, sosyal, kültürel
ve rekreaktif projelerin uygulanmasÕ aúamasÕnda, program
dÕúÕ kamulaútÕrma iúlemlerini yapmak.
2.5.1.ølçe sÕnÕrlarÕ içerisinde tespitleri yapÕlmÕú olan,
ruhsatsÕz, izinsiz yapÕlarÕn yürürlükteki imar planlarÕ ve
mevzuat do÷rultusunda de÷erlendirilmesini yaparak, alÕnan
yÕkÕm kararlarÕnÕ uygulamak.
Emlak ve østimlak Müdürlü÷ü
2.4.1.2010-2014 ømar programÕnda yer alan taúÕnmazlara
iliúkin yapÕlmÕú mevcut durum tespitleri sonucunda öncelikli
olarak kamulaútÕrÕlmasÕ gereken taúÕnmazlarÕ belirlemek ve
kamulaútÕrma iúlemlerini yapmak.
Etüt Proje Müdürlü÷ü
2.5.ølçe sÕnÕrlarÕ içerisinde imar planlarÕ ve
mevzuat do÷rultusunda çarpÕk yapÕlaúmanÕn
önüne geçmek.
2.4.Buca ilçe sÕnÕrlarÕnÕ kapsayan imar
planlarÕnda kamuya terk edilmesi gereken
alanlarÕ kamuya kazandÕrmak ve kullanÕm
amacÕna uygun düzenleme yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
2.3.2.Talebe ba÷lÕ parselasyon planlarÕnÕn yapÕlmasÕ.
2.2.Kiúi baúÕna düúen yeúil alan miktarÕnÕ
arttÕrmak.
2.1.Mevcut yeúil alanlarÕ korumak, bozulan
yeúil alanlarÕ iyileútirmek.
1.4.AltyapÕ hizmetlerinin etkin ve verimli
yürütülmesi için ilçemize hizmet eden altyapÕ
kuruluúlarÕyla koordinasyon ve iúbirli÷ini
geliútirmek.
1.3.Mevcut yollarÕ iyileútirmek.
1.2.ømar planlarÕ tamamlanmÕú ve yapÕlaúmanÕn
baúlamÕú oldu÷u bölgelerde henüz açÕlmamÕú olan
yollarÕn açÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
Park ve Bahçeler Müdürlü÷ü
Park ve Bahçeler Müdürlü÷ü
Park ve Bahçeler Müdürlü÷ü
2.1.3.Küresel ÕsÕnmaya uygun olarak, bitki örtüsünü
yenilemek.
2.1.4.Spor sahalarÕnÕ yenilemek.
2.1.5.Parklarla ilgili veri bankasÕ oluúturmak.
2.2.4. Mevcut fidanlÕk ve sera alanÕ modernizasyonu.
Park ve Bahçeler Müdürlü÷ü
Fen øúleri Müdürlü÷ü
Park ve Bahçeler Müdürlü÷ü
2.1.2.Kent mobilyalarÕnÕ yenilemek.
2.2.3. Yeni park alanlarÕ oluúturmak.
Park ve Bahçeler Müdürlü÷ü
Fen øúleri Müdürlü÷ü
2.1.1.Sulama sistemlerini modernleútirmek.
1.4.2.YatÕrÕmcÕ kuruluúlarÕn iú programlarÕnda
eú zamanlÕlÕk takibi yapmak.
Plan ve Proje Müdürlü÷ü/
Fen øúleri Müdürlü÷ü
Fen øúleri Müdürlü÷ü
1.3.2.Proje do÷rultusunda iyileútirme çalÕúmalarÕ yapmak.
(asfalt, kilit parke, bordür, asfalt yama, kavúak, istinat
duvarÕ vb.)
1.4.1.ø.B.B’nin koordinasyonunda yatÕrÕmcÕ kuruluúlarla
UKOME VE AYKOME toplantÕlarÕna katÕlmak.
Fen øúleri Müdürlü÷ü
Fen øúleri Müdürlü÷ü
1.2.3.Yeni açÕlacak yollarÕn inúasÕnÕ tamamlamak.
1.3.1.YÕpranma ve sirkülasyonlar göz önünde
bulundurularak mevcut yollar ve kaldÕrÕmlar için iyileútirme
projesi hazÕrlamak.
Emlak ve østimlak Müdürlü÷ü
1.2.2.Belirlenen yol güzergâhlarÕna göre gerekli
kamulaútÕrma iúlemlerini yapmak.
Temizlik øúleri Müdürlü÷ü
Temizlik øúleri Müdürlü÷ü
Temizlik øúleri Müdürlü÷ü
1.1.2.Düzenli olarak konteynÕrlarÕ yÕkayÕp, ilaçlamak.
1.1.3.Semt pazarlarÕnda çöpleri kaldÕrdÕktan sonra,
yÕkama ve dezenfeksiyon yapmak.
1.1.4.Evlerden çÕkan küçük çaptaki molozlarÕ yerinde
toplamak.
1.1.5.Görevden dönen çöp araçlarÕnÕn gövde ve
haznelerini yÕkamak ve dezenfekte etmek.
2.3.1.Bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlÕ; broúür, afiú gibi
malzemeler hazÕrlamak, asmak/da÷Õtmak.
2.3.Tehlikeli atÕklarÕ di÷er atÕklardan ayrÕ
toplamak üzere gerekli sistemi kurmak, halkÕ bu
konuda bilinçlendirmek.
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
Çevre Koruma ve Kontrol Müd./
Kültür ve Sosyal øúler Müd.
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
2.1.5.Medya aracÕlÕ÷Õ ile projenin gündemde kalmasÕnÕ
sa÷lamak.
2.2.1.Bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlÕ;
broúür, afiú gibi malzemeler hazÕrlamak, asmak/da÷Õtmak.
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
Temizlik øúleri Müdürlü÷ü
1.1.7.ølçemiz dahilinde bulunan tüm mÕntÕkalarda (mahalle,
köy vb.) çöp toplama, süpürme ve nakli iúlemlerini yapmak.
2.1.1.Bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlÕ; broúür,
afiú gibi malzemeler hazÕrlamak, asmak/da÷Õtmak.
Temizlik øúleri Müdürlü÷ü
1.1.6.Yeni yerleúime açÕlan yerleúim birimlerine
çöp sepeti ve konteynÕr yerleútirmek.
2.2.Evsel atÕklarÕ kayna÷Õnda ayrÕútÕrarak
toplamak üzere gerekli çalÕúmalarÕ yapmak, halkÕ
bu konuda bilinçlendirmek.
2.1.Bitkisel atÕk ya÷larÕn hanelerden toplanmasÕ
için gerekli sistemi kurmak, halkÕ bu konuda
bilinçlendirmek.
Temizlik øúleri Müdürlü÷ü
1.1.1.KonteynÕrlardan çöp alÕndÕktan sonra, çevresinin
detaylÕ temizli÷ini yapmak.
1.1.Belediyemizin temizlik hizmetleri ile ilgili
“vatandaú memnuniyetini” %75 seviyesine
yükseltmek.
Temizlik øúleri Müdürlü÷ü
SORUMLU MÜDÜRLÜKLER
FAALøYETLER
Park ve Bahçeler Müdürlü÷ü
PERFORMANS HEDEFø
ODAK 4: ÇEVRE YÖNETøMø VE SAöLIK
2.2.5. Park tadilatÕ çalÕúmalarÕnÕ yapmak.
3.4.Kent sa÷lÕ÷Õna yönelik tehditlere karúÕ
tedbirler almak.
3.3.Toplumumuzda sÕk görülen sa÷lÕk
sorunlarÕnÕn giderilmesi için sa÷lÕk taramalarÕ
yapmak.
3.2.Kurum çalÕúanlarÕnÕn sa÷lÕk alanÕndaki
bilgilerini arttÕrmak.
3.1.Buca halkÕnÕn çevre konusunda daha duyarlÕ
ve katÕlÕmcÕ olmasÕ yönünde; e÷itimler,
kampanyalar ve etkinlikler düzenlemek.
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
3.1.3.Dünya Çevre HaftasÕ kapsamÕnda gönüllü
ö÷rencilerle ve sivil toplum örgütleriyle birlikte günün anlam
ve önemine yönelik etkinlikler düzenlemek.
Veteriner øúleri Müdürlü÷ü
Veteriner øúleri Müdürlü÷ü
Veteriner øúleri Müdürlü÷ü
3.4.2.Sahipsiz sokak hayvanlarÕnÕ kÕsÕrlaútÕrmak
ve rehabilite etmek.
3.4.3.Sahipli hayvanlarÕ aúÕlamak, kayÕt altÕna almak
ve çip takmak.
Sa÷lÕk øúleri Müdürlü÷ü
Sa÷lÕk øúleri Müdürlü÷ü
Sa÷lÕk øúleri Müdürlü÷ü
3.4.1.øç/dÕú parazit ilaçlama ve kuduz aúÕlama
çalÕúmalarÕnÕ yürütmek; kuduz úüpheli ÕsÕrmalarda
müúahade iúlemlerini yapmak.
3.3.5.Ekonomik durumu elveriúli olmayan hastalarÕn
diú tedavilerini poliklini÷imizde yapmak.
3.2.2.Yemekhane ve hizmetli personele hijyen e÷itimi
vermek.
3.3.1.ølkö÷retim okullarÕnda, a÷Õz-diú hijyeni e÷itimi
vererek, do÷ru diú fÕrçalama tekni÷ini ö÷retmek.
Sa÷lÕk øúleri Müdürlü÷ü
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
3.1.2.Merkezi yerlere ve konteynÕrlara “çevre temalÕ
afiúler asmak.
3.2.1.Kurum çalÕúanlarÕna ilkyardÕm kursu aldÕrmak.
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
2.3.4.Medya aracÕlÕ÷Õ ile projenin gündemde kalmasÕnÕ
sa÷lamak.
3.1.1.Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisli÷i
bölümü ile koordinasyon sa÷lamak.
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
2.3.3.Belirtilen gün ve saatlerde pil toplama
kutularÕnÕn toplanmasÕnÕ sa÷lamak.
ZabÕta Müdürlü÷ü
ZabÕta Müdürlü÷ü
3.5.3.Gürültü kirlili÷ine neden olan iúyerlerini denetlemek,
çevreyi rahatsÕz edici faaliyetlerini ilgili ünitelerden yardÕm
alarak engellemek.
3.5.4.Seyyar satÕcÕlarÕn araçlar üzerine ses yükseltici cihazlar
takarak yarattÕklarÕ rahatsÕzlÕklarÕ engellemek.
ZabÕta Müdürlü÷ü
ZabÕta Müdürlü÷ü
4.1.4.øúyerlerinin kaldÕrÕm iúgallerini önlemek.
4.1.5.Belirlenen yerler dÕúÕnda kurban satÕú ve kesimini
önlemek.
4.1.6.Okul kantinlerini denetlemek.
4.1.7.Ruhsat vermek. ( øúyeri açÕlÕú ruhsatÕ / GSM ruhsatÕ )
ZabÕta Müdürlü÷ü
4.1.3.Seyyar faaliyetleri engellemek.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
FAALøYETLER
1.1.1.Festivaller düzenlemek.
1.1.2.YarÕúmalar düzenlemek.
PERFORMANS HEDEFø
1.1.Kentimizin dünya standartlarÕnda bir ortama
kavuúabilmesi için kentlilerin birikimlerini
ortaya koyabilecekleri etkinlikler düzenlemek.
SORUMLU MÜDÜRLÜKLER
Ruhsat ve Denetim Müdürlü÷ü
ZabÕta Müdürlü÷ü/
Ruhsat ve Denetim Müdürlü÷ü
ZabÕta Müdürlü÷ü
4.1.2.Pazar yerlerinde yönetmelik kapsamÕ dÕúÕndaki
faaliyetleri engellemek.
ZabÕta Müdürlü÷ü/
Ruhsat ve Denetim Müdürlü÷ü
ZabÕta Müdürlü÷ü
3.5.2.ønúaat atÕklarÕnÕn ve molozlarÕn kent içerisinde
geliúi güzel yerlere dökülmesini engellemek, uymayanlar
hakkÕnda cezai iúlem yapmak.
4.1.1.øúyeri genel denetimleri.
ZabÕta Müdürlü÷ü
3.5.1.ølan ve reklam tabelalarÕnÕn yönetmeli÷e
uygun hale getirilmesini sa÷lamak, görüntü kirlili÷i yaratan
ilan ve reklam tabelalarÕnÕn sökülmesini gerçekleútirmek.
ODAK 5: EöøTøM, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL HøZMETLER
4.1.Denetimlerin etkinli÷ini ve devamlÕlÕ÷ÕnÕ
sa÷lamak.
3.5.Görüntü ve gürültü kirlili÷ini önlemek.
2.1.Çeúitli spor aktivitelerine karúÕ halkÕmÕzÕ
duyarlÕ hale getirmek ve bu sporlarÕ gündeme
taúÕmak amacÕyla karúÕlaúmalar düzenlemek ve
katkÕ sa÷lamak.
1.4.Türkçe’nin etkin ve do÷ru kullanÕmÕnÕn
sa÷lanmasÕ, kültür düzeyinin yükseltilmesi ve
okuma alÕúkanlÕ÷ÕnÕn kazandÕrÕlmasÕ amacÕyla
etkinlikler düzenlemek.
1.3.Kültürel ve sanatsal alanda kentimizde
yaúayan vatandaúlarÕmÕzÕn etkinliklere katÕlÕmÕnÕ
sa÷lamak.
1.2.ølçemizi ulusal ve uluslararasÕ düzeyde tanÕtÕcÕ
etkinlikler düzenlemek.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
1.4.3.Kitap toplama kampanyalarÕ düzenlemek.
1.4.4Kütüphanemizde bulunan kitaplarÕn
güncellenmesini sa÷lamak.
1.4.5.Film ve belgesel film gösterileri düzenlemek.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
1.4.2.ùair ve yazarlarÕn katÕlaca÷Õ imza günleri düzenlemek.
2.1.1.Tenis, briç, satranç turnuvalarÕ düzenlemek.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
1.3.2.Devlet ve özel tiyatrolar ile konserlerin Buca’lÕlarla
buluúmasÕ konusunda olanak sa÷lamak.
1.4.1.Okuma etkinlikleri düzenlemek.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
1.2.3.Yurt içi ve dÕúÕ turizm tanÕtÕm fuarlarÕna katÕlmak.
1.3.1.Hobi ve sanatsal amaçlÕ kurslar düzenlemek.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
1.1.6.Konser düzenlemek.
1.2.2.Yurt içi ve yurt dÕúÕ kardeú úehir iliúkileri kurmak ve
var olanÕ sürdürmek.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
1.1.5.Sergiler düzenlemek.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
1.1.4.Panel, konferans, seminerler düzenlemek.
1.2.1.TanÕtÕm amaçlÕ kitap, CD, harita, broúür bastÕrmak.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
1.1.3.Sempozyum ve kongreler düzenlemek.
3.3.Buca ilçesinde yaúayan ihtiyaçlÕ gruplara
her yÕl ayni ve nakdi yardÕmlar yapÕlarak
durumlarÕnÕn iyileútirilmesini sa÷lamak.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
3.2.4.Kiúisel ve ruhsal geliúimlerini arttÕrÕcÕ seminerler
yapmak.
3.2.5.Meslek edindirme kurslarÕ düzenlemek.
Sosyal YardÕm øúleri Müdürlü÷ü
Sosyal YardÕm øúleri Müdürlü÷ü
3.3.2.Buca ilçesinde okuyan ihtiyacÕ olan baúarÕlÕ ilkö÷retim
ve lise ö÷rencilerine e÷itimlerine katkÕ sa÷lamak için
ayni/nakdi yardÕm yapmak.
3.3.3.Muhtaç asker ailelerinin durumlarÕnda iyileúme
sa÷lamak.
3.3.4.Çocuk koruma kanunu gere÷ince haklarÕnda
iúlem yapÕlmÕú çocuklarÕn muhtaç olduklarÕ anlaúÕlan
ailelerine ayni/ nakdi yardÕmda bulunmak.
Sosyal YardÕm øúleri Müdürlü÷ü
Sosyal YardÕm øúleri Müdürlü÷ü
3.3.1.Hizmet gereksinimi olan kiúilere uygun koúullarda
ayni / nakdi yardÕmlarÕn yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
3.2.2.KadÕnlarÕmÕzÕn el emeklerini de÷erlendirmek
üzere pazar oluúturmak.
3.2.3.Çeúitli kurslar düzenlemek.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
3.2.1.KadÕn danÕúma birimini tanÕtÕcÕ afiú broúür
çalÕúmalarÕ yapmak.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
2.1.6.KadÕn aktivite merkezimizde spor kurslarÕ düzenlemek.
3.2.KadÕnlarÕn toplum içerisinde sosyalleúmelerini
sa÷lamak.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
2.1.5.Bisiklet turu düzenlemek. (Ata’ya SaygÕ Bisiklet Turu).
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
2.1.4.Spor okullarÕ açmak.
3.1.2.Engelli bireylerini ve yakÕnlarÕnÕ haklarÕ konusunda
bilinçlendirici broúür vs. çalÕúmalarÕ yapmak.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
2.1.3.Amatör spor kulüplerine ayni destek sa÷lamak.
3.1.Engellilerin sosyalleúmesi, toplum içerisinde
daha aktif rol üstlenebilmeleri ve güven
duygularÕnÕn tazelenmesi amacÕyla çalÕúmalar
yapmak ve etkinlikler düzenlemek.
Kültür ve Sosyal øúler Müdürlü÷ü
2.1.2.Binicilik konusunda kurslar açmak ve
turnuvalar düzenlemek.
Fen øúleri Müdürlü÷ü
Fen øúleri Müdürlü÷ü
Fen øúleri Müdürlü÷ü
1.7.4.Projeler do÷rultusunda uygulamalarÕ ilgili kurum ve
kuruluúlarla koordineli olarak gerçekleútirmek.
1.10.1.KapalÕ pazar yeri yapmak.
1.11.3.Seçilen proje do÷rultusunda uygulamanÕn
gerçekleúmesini sa÷lamak.
1.7.Buca’da tarihi ve kültürel mirasÕ kazanmak ve
canlandÕrmak için “Nostalji Soka÷Õ” yapmak veya
yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
1.10.Buca’da ticari hayatÕ canlandÕrmak
amacÕyla, modern alÕúveriú merkezi alanlarÕ
oluúturmak.
1.11.Toplumsal dayanÕúmayÕ geliútirmek ve
yaygÕnlaútÕrmak amacÕyla kente ithaf edilmek
üzere kültür merkezleri oluúturmak.
Fen øúleri Müdürlü÷ü
1.6.1.Gençlik kültür ve aktivite merkezi yapmak.
1.6.Buca’yÕ, kültür ve kongre merkezi
haline getirmek.
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
Fen øúleri Müdürlü÷ü
1.4.3.Organik tarÕm pazarÕ kurmak ve yaygÕnlaútÕrmak.
1.3.3.Uygulama projeleri do÷rultusunda öncelikle “KatlÕ
Pazaryeri” kullanÕmÕnÕn uygulamasÕnÕ ø.B.ù.B. ile koordineli
olarak yapmak.
1.3.ùirinyer Tansaú arkasÕnda yer alan yeúil alanÕ
ø.B.ù.B. ile koordineli olarak sosyo-kültürel ve
rekreasyon alanÕ olarak kentin kullanÕmÕna
kazandÕrmak ve aynÕ alanda var olan úirinyer
pazaryerini “KatlÕ Pazaryeri” olarak iyileútirmek
ve hizmete açmak.
1.4.Buca’da organik tarÕmÕ geliútirmek.
Fen øúleri Müdürlü÷ü
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
1.1.4.Seçilen uygulama projesi do÷rultusunda rekreasyon ve
spor alanÕ gerçekleútirmek.
1.1.Buca'da geniú rekreaktif merkez
alanlarÕ oluúturmak.
SORUMLU MÜDÜRLÜKLER
Sosyal YardÕm øúleri Müdürlü÷ü
1.4.2.Organik tarÕm konusunda Buca köylerinde her türlü
teknik bilgi ve yardÕmÕ yapmak.
FAALøYETLER
PERFORMANS HEDEFø
ODAK 6: KENT VøZYONU
3.3.5.Belediyemize ba÷lÕ geçici barÕnma merkezinde
ihtiyaçlÕ kiúilerin yemek ve barÕnma ihtiyacÕnÕ karúÕlamak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 680 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content