close

Enter

Log in using OpenID

DAĞITIM : - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞr
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
Konu
:2597|560-84l/
:Ekders
§'
ş
.^\}
güi:JıÇ
*4,
&, o'-q
§a"
q-WJ
j*e eW
5b6
22l|0l20l4
ıvıÜuÜnr,ÜĞÜNn
Ekders puantajları hazı/ıarıırken aşağlda açıklamalar kısmında belirtilen hususlara
önemle dikkat edilmesi hususunda;
ü)ry
Ahnfet BAŞTURK
Müdür V.
AÇIKLAMALAR
1- Ekderslerini kendi kurumundan KBS sistemine giriş yapan okullarımız, İlçe Milli Eğitime
KBS'den aldıkları puantajları göndermeyecek, Excel belgesinde hazırlanan ve öğretmenler
tarafindan imzalanan ekders puantaj larını göndereceklerdir.
2- KBS girişlerini kendi yapan okullarımız banka listesini 3 nüsha, bordroları ve puantajları 2
nüsha olarak göndereceklerdir.
3- Ücretli öğretmenlerin puantajları ayrı yapılacak ve 2 suret olacak, TC kimlik numaralarr da
y azıIar ak gönd eri e c ektir.
4- Puantajlar her ayın27'sine kadar hazırlwııp gönderilecektir.
5 - 03 l I 0 l 20 I 4,0 6 -07 l I 0 l 20 I 4 tarihlerine ücret yazılm ay acak.
6- Ekte gönderilen ekders hazırlamaprogramml kullanmak zorunlu olmayıp isteyen okullarımız
(özellikle ekders yükü ve ekders çeşitliliği fazla oları okullarımız) kullanabilirler.
Program excel 2007 de açılmakta ve KBS'ye ekdesleri google chrome ve Mozilla
Firefoxdan ytiklemektedir.
1
EK:
l-Excel Program
DAĞITIM
(1 Adet)
:
Bütün Okul Kurum Müdürlüklerine
22l10l20I4
VHKİ
22l10l20l4 Şef
r)ığLİv ıEğ§. uqıt*aİ
ur****ff*'-r*
;, *-i"ıt}
"b
hİfuL-:}.§
'\%,u*#
: H.KOK
: M.DEMİRTAŞ
z.
Wİvıı rr]ıjl:ü*§frL{.ü,r\}
,Asr*§;
&iğSi ğçia:ı
ıüffiauwı Mafu" wi;&i.ğl:ftğİ l{rüxeğ!
ü'bffi,*ülıığİrii:*ıgİiffi
Sğa]*ğ*- Efıa,ğ*t: üğr;üşır.:r4hnr§ıırv}arö
şİvs]Fffirİü wı$ğ'T,ffi-
sğ.f:
t eüı ESe4r?.ğ ı€l$f L ğ aft ffi .ü
*.-Fwıaı ı"ttuıııı tıtı 3}ffigıııa}l,< o*r
İnşfuwa
ıxf,re
r.tişğrrıWl*
W *fututtıı,:
f § wışğİ.ş§ijğb
-ü*ffiı
"t§,
lı
{İtrT
l*;;**
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
663 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content